MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 ‐2018 STRATEJİK PLANI 05.11.2014 tarih ve 19 nolu sayılı Meclis Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.
S/1
SUNUŞ
Mardin Ticaret ve Sanayi Odamız İlimizin ve Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmalarında aktif rol üstlenmektedir. 1926 yılında kurulan 88 yıllık hizmet geçmişine sahip olan Mardin Ticaret ve Sanayi Odamız, Mardin ilinin ve üyelerinin gelişimine katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Mardin Ticaret ve Sanayi Odamızın bugün olduğu gibi bundan sonra da Mardin’in tüm değişim ve gelişim süreçlerinde yer alacaktır. Mardin Ticaret ve Sanayi Odamızın daha güçlü bir yapıya ulaşması Mardin’in gelişimi açısından en önemli faktörlerin başında yer almaktadır. Bu bağlamda, Mardin Ticaret ve Sanayi Odamızın daha da güçlenmesinin, Mardin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde katkı sağlayacağı düşüncesinin ışığında, üyelerimizin ihtiyaçlarını anlamayı ve karşılamayı temel alan 4 yıllık stratejik planımızı hazırladık. Stratejik Plan çalışmamızda, stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda, ulaşmak istediğimiz sonuca giderken kuruluşumuzun gücünün en üst düzeye çıkarılmasını amaçladık. Mardin Ticaret ve Sanayi Odamızın güçlü yanlarını ve fırsatlarını bir araya getirerek; zayıf yönlerinin ve tehditlerin güçlüye ve fırsata dönüştürülmesine yönelik olarak hazırlanan Mardin Ticaret ve Sanayi Odamızın 2014 ‐ 2018 Stratejik Planı, vizyonumuza ulaşmamızda rehberimiz olacaktır. S/2
Raporun hazırlanmasında öncelikle üyelerimizin desteği ve kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın , birçok kişinin katkıları bulunmaktadır.Bu raporda emeği geçen TOBB, Akreditasyon Kuruluna, Odamız Yönetim Kuruluna, Çalışanlarımıza, Danışmanlarımıza, Paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Saygılarımla.
Mehmet Ali TUTAŞI
Yönetim Kurulu Başkanı
İNDEKS /İÇİNDEKİLER
KAPAK
SUNUŞ
1.GİRİŞ
1.1.KISALTMALAR VE TANIMLAR
2.MEVCUT DURUM ANALİZİ
2.1.MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI TARİHSEL GELİŞİMİ
3.MARDİN İLİ HAKKINDA BİLGİLER
3.1.MARDİN TARİHÇE
3.2.COĞRAFİ KONUM
3.3.TURİZM
3.4.EKONOMİ
3.5.SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI
3.6.MARDİN İLİ NÜFUS YOĞUNLUK BİLGİLERİ
3.7.MARDİN SANAYİ BİLGİLERİ
4.STRATEJİK PLANLAMA
4.1.STRATEJİK PLANIN DAYANAKLARI VE YÖNTEM
4.2.STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
4.3.STRATEJİK PLANLAMA MODELİ ŞEMASI
4.4.MESLEK GRUBLARI
4.5.SİCİL BİLGİLERİ
4.6.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE İLGİLİ MEVZUATLAR
4.7.FAALİYET ALANLARI VE SUNDUĞU HİZMETLER
4.8.PROJELERİMİZ
4.9.HİZMETLERDEN FAYDALANANLAR
S/3
1
2
5
6
7
7
8
8
9
10
12
15
20
21
23
24
25
26
27
28
29
34
45
46
4.10.MARDİN TSO STRATEJİ VE HEDEFLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
4.11.MARDİN TSO RAPORLAMA SİSTEMİ
5.MARDİN TSO ORGANİZASYON ŞEMASI
5.1.MARDİN TSO YÖNETİMİ
5.2.PERSONEL GÖREV DAĞILIMI ŞEMASI
6.İNSAN KAYNAKLARI
6.1.MARDİN TSO 2014 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME ŞEMASI
7.BİLGİ İŞLEM ALT YAPISI
8.MALİ DURUM
8.1.MALİ YAPI
9.ÜYELERLE İLİŞKİLER, ÜYE MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ
10.PAYDAŞ ANALİZİ
10.1.PAYDAŞLARIN TESPİTİ
10.2.PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ
10.3.PAYDAŞ LİSTESİ
10.4.PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI
10.5.MARDİN TSO PAYDAŞ BEKLENTİLERİ VE GELİŞMEYE AÇIK YÖNLERİ
11.KURUMSAL GZFT (SWOT) ANALİZİ
12.KALİTE POLİTİKASI, MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER
12.1.KALİTE POLİTİKASI
12.2.MİSYON
12.3.VİZYON
12.4.MALİ POLİTİKA
12.5.İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
STRATEJİK PLAN
BİTİŞ
S/4
47
48
49
50
51
52
53
54
56
57
61
62
63
63
63
65
65
66
70
71
71
71
72
72
73
93
1. GİRİŞ
Kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına
ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya temel
bir araç olan stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan
kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır.
Çağdaş yönetim tekniklerinden biri olan stratejik yönetimin kamu yönetiminde de uygulanabilmesi
yönünde adım atılmış ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile yasal çerçevesi çizilen
stratejik plan, istisnai kurumlar hariç olmak üzere kamu kurumlarında zorunlu hale getirilmiştir. Ulusal
düzeydeki kalkınma planları ve stratejiler çerçevesinde kamu idarelerince hazırlanacak olan stratejik
planlar; programlar, sektörel ana planlar, bölgesel planlar ve il gelişim planları ile birlikte genel olarak
planlama ve uygulama sürecinin etkinliğini artıracak ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda
bulunacaktır.
MARDİN Ticaret Ve Sanayi Odamızın belirlemiş olduğu kalite politikası, misyon ve vizyon çerçevesinde,
hizmet kalitesinden ödün vermeden çalışmalarına devam etmektedir.
İç ve dış paydaşlarımızdan gelen katkıların ışığında, var oluş nedenimizden hareketle “nerede olmak
istiyoruz?” sorusunun yanıtını bulmakla plan hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Kurum içi ve kurum dışı
analizlerle “şu an nerede olduğumuz” tespit edilerek, paydaş beklentileri, içsel nedenlerin yarattığı güçlü
ve gelişmeye açık alanlarımız, dış ortamdan kaynaklanan fırsat ve tehditlerimiz de dikkate alınarak
ulaşmak istediğimiz yere basamak oluşturacak stratejik amaç ve hedeflerimiz belirlenmiştir.
Ticaret Ve Sanayi Odamızın yönetiminin ve hizmet birimlerinin katılımıyla yapılan GZFT(Güçlü Yönler –
Zayıf Yönler – Fırsatlar – Tehditler) (Swot) Analizi, Ticaret Ve Sanayi Odamızın mevcut durumunun ve
öncelikli alanların tespiti açısından en önemli referansı teşkil etmektedir. GZFT analizinde elde edilen
bulgular, Güçlü Yönler – Fırsatlar / Zayıf Yönler – Tehditler matrisi ile irdelenerek stratejik amaçların,
S/5
hedeflerin ve faaliyetlerin belirlenmesinde temel oluşturmuştur. Faaliyetler detaylandırılırken gerçekçi,
ölçülebilir ve üzerinde mutabakata varılmış olmasına dikkat edilmiştir. Planın uygulama, izleme ve
değerlendirme süreci Ticaret Ve Sanayi Odamızın birimleri arasında iş bölümü yapılarak yürütülecektir
1.1. KISALTMALAR VE TANIMLAR
Misyon: Kurumun var oluş gayesinin bir ifadesidir.
Vizyon: Kurumun gelecekte olmak istediği durumu ve bu duruma ulaşma yollarını gösterir.
Politika: Kurumun günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır.
Strateji: Belirlenen vizyonu gerçeğe dönüştürmek için uygulanması gereken yol, yöntem
ve yaklaşımlardır.
Hedef: Kuruluşun temel amacına ne oranda ulaştığını gösteren net ve ölçülebilir aktivite ve eylemlerdir.
Performans: Hedeflere ulaşma derecesidir.
Performans göstergesi: Hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır.
SWOT Analizi: SWOT kelimesi İngilizce, Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler),
Opportunities (Fırsatlar), Threats (Tehditler) kelimeleri için kullanılan bir kısaltmadır. SWOT Analizi,
kurumun genel, faaliyet ve dâhili çevresindeki konumunun değerlendirilmesi için kullanılan bir araçtır.
Aşağıdaki gibi sorulara cevap verilmesine yardımcı olur:
Kurumun strateji geliştirme sürecine girdi olabilecek güçlü yönleri nelerdir?
Hangi zayıf yönler kurumun belirli stratejik hareketleri önünde engel oluşturmaktadır?
Kurumun değerlendirebileceği öncelikli fırsatlar nelerdir?
Dikkatli bir şekilde ele alınarak yönetilmesi gereken tehditler hangileridir?
Çevre Analizi: Çevre Analizi, kurum stratejilerinin en uygun şekilde belirlenmesi sürecine girdi
sağlanması amacıyla:
Kurumun faaliyet gösterdiği çevrenin Genel/ Faaliyet/Dâhili Çevre olmak üzere sürekli olarak incelenmesi,
Stratejik Analiz araçları kullanılarak (genellikle pazar, müşteri, şirket, rekabet başlıklarından oluşan)
analiz raporlarının düzenli olarak üretilmesi, faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu çerçevede, kurumun
organizasyonel çevresini oluşturan üç ana bileşen temel olarak aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:
Genel Çevre: Ekonomik, yasal, teknolojik, sosyal, uluslararası faktörler.
Faaliyet Çevresi: Müşteriler, rekabet, tedarikçiler, ikame ürünler, pazara yeni girenler.
Dâhili Çevre: Organizasyonel çevre, finansal durum, pazarlama, insan kaynakları, teknoloji.
S/6
2. MEVCUT DURUM ANALİZİ
2.1 MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI TARİHSEL GELİŞİMİ
Mardin Ticaret Odası, 1925'te 12 üye ile kurulmuştur. Ancak uzun yıllar odanın önemli bir işlevi
olmamıştır, 1936'da başkanlığa Rifat GÜVEN'in gelmesi ile önce yeni binaya taşınmış "odanın manevi
şahsiyetiyle mütenasip yeni eşya ve mobilya" alınmış, üye kayıt düzene sokulmuş, gerçek bir bütçe
uygulanmaya başlanmıştır.
Piyasa hareketleri takip edilerek ilgililere bildirilmekte, esnaf örgütlerinin seçim işlemleri yürütülmekte,
iletişim işlevi yerine getirilmektedir. Bu çalışmalar sonucu Mardin Ticaret Odası 1937 ve 19382'de İzmir
Fuarına katılmış, fuarda Mardin ürünleri tanıtılarak başarı sağlanmış ve 4 adet madalya alınmıştır.
Artık Milli tasarruf ve iktisad haftalarında sergiler açılmakta yerli mal kampanyalarını oda
örgütlemekteydi. Yeni ölçü yasasının uygulanmasında odanın büyük katkıları olmuştur. Mardin
köylülerinin geleneksel olarak hububatı kuyularda saklamasında görülen zarar göz önünde tutularak oda
bu uygulamanın yasaklanması yolunda karar almıştır.
1938 yılında Mardin'de kurulan esnaf cemiyeti ve "tabii" üye adetleri şöyledir: sebzeci ve Bakkallar 231,
tuhafiyeci 28, oturakçılar 14, dokumacılar 63, aşçı ve lokantacılar 13, kahvehaneler 17, kazancılar 28, ve
yemenciler 41 adettir. Mardin esnafının 30'lu yıllardan itibaren geleneksel zaanatların korunmasına karşın
şehirde fotoğrafçılık, otel işletmeciliği ve lokantacılık gibi meslekler boy göstermiştir.
O yıllardan bu yana Mardin ve çevresi olağanüstü değişikliklere uğramış özellikle Mardin kale civarı turizm
sektörü konusunda ivme kazanmıştır. Aynı şekilde Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başarılı Yönetimler
sayesinde bugüne kadar kendisini yenileyerek hizmetlerine devam etmektedir ve devam edecektir.
Yeni Oda yönetimi; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M.Ali TUTAŞI önderliğinde yeni hizmet binası için
yoğun bir şekilde çalışarak , her geçen gün kendilerini biraz daha geliştirerek yenilemeye devam
ediyorlar..
S/7
Odamız hizmetlerini verirken Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ile hareket etmekte, bu bağlamda ISO
9001 Kalite Yönetim sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti
belgelerine sahiptir. Yine TOBB Akreditasyon Kurulu tarafından akreditasyon standardını yerine getiren oda
olarak “Akredite Oda” belgesini almaya hak kazanmıştır.Ayrıca logomuz tescil edilmiştir..
Mevzuat ve mesleki ilkeler doğrultusunda; kurumsallaşmayı başaran, üyelerimize kaliteli
hizmeti sağlayan, sürekli gelişmeyi hedef alan ve bölgenin sanayi ve ticari hayatına yön veren,
rehberlik eden örnek bir kurum olmaktır.
3.MARDİN İLİ HAKKINDA BİLGİLER
3.1. MARDİN TARİHÇE
Anadolu'yu Mezopotamya'ya bağlayan Mardin yöresi; tarihsel gelişim içerisinde, onlarca uygarlığa ve
onlarca değişik din, etnik grup ve mezheplere ev sahipliği yapmış ve birbirinden farklı bu kültürler, sevgi ve
hoşgörüyü bir potada harmanlayarak ve farklılıklarını koruyarak, yüzlerce, binlerce yıl bir arada ve
dayanışma içerisinde yaşamasını bilmiştir. Müslüman, Süryani, Yakubi, Keldani, Nesturi, Yezidi, Yahudi,
Kürt, Arap, Çeçen, Ermeni vs. gibi farklı din ve farklı etnik kökenden gelen topluluklar; "doğal toplumsal
hoşgörü" ve uzlaşma ile, "barış ve kardeşlik içerisinde" bir arada yaşamışlardır. Mardin, bu özelliklerinden
dolayı, "değişik kültürel yapıların barışçıl bir sentezini oluşturmuştur". Zarathustra'nın, Mani'nin yaşadığı;
kültürel ve felsefi yoğunluğun tarih boyunca damgasını vurduğu barış, kardeşlik ve hoşgörü kenti Mardin...
Şehrin adı Süryanice kaleler kenti demek olan "Marde" den gelir. Romalıların Süryanilerden alarak
‘Maride’ dedikleri şehire, Araplar ‘Maridin’ dediler.
Plinus'a göre , Nusaybin civarında yaşayan Mardanî adlı Arap kabilesinden almıştı Maridin adını.
Ortaçağ'ın ünlü yazarı Prokopios kenti, bir kale-kent olarak Margdis diye anıyordu. Daha sonraki dönem
Bizans yazarlarına göre, kentin adı Mardes'ti. Diğer kaynaklara göre Persler Marde, Ermeniler Mardi,
demişlerdi. Çoğu kaynaklarda; Mardin’in gerçek adı “Merdin” diye geçer. Zira halkın çoğu da bugün böyle
demektedir. Yakın geçmişte Almanlar tarafından yapılmış ünlü Bağdat demiryolunun bir uzantısı Mardin,
önündeki ovadan geçer ama kent Güneydoğu’nun en çok göç veren illerinden biridir. Mardin teolojik olarak
da çok zengin bir kenttir. Bu dinsel mozaik hiçbir dinin baskın olmamasıyla oluşmuş. Yeni bir inanç sistemini
benimseyenler diğerlerini rahatsız etmemiş. Değişik dini cemaatler birbirleriyle evlilikler yapmış. Bu akrabalık
bağları da ortamı yumuşatmış. Şunu hissedebiliyoruz; Mardin’de baskın bir din yok.
S/8
Verimli Mezopotamya ovasının ortasında yükselen, kalker ve lavlarla örtülü bir dağın yamacındaki
kent, neredeyse bütün kültürlerin uğrak yeri olmuştur. Kentin doğum tarihi İÖ 3000 yılına dayanıyor. İlk
konuklar ise şöyle sıralanıyor: Subarular, Sümerler, Akadlar, Hititler, İran'dan gelen Midiler. Daha sonra
Asurlar, Urartular, Mitannîler, Aramîler, Persler...2 bin yıl sonra Büyük İskender. İlk Hıristiyanlar, II. yüzyılda
Romalılar, Sasanîler, hemen ardından Bizanslılar. Araplar, IX. yüzyılda Hamdanîler, X. yüzyılın sonunda
Mervanîler, XI. yüzyılda Türkmenler, XII. yüzyılda Artukiler. Haçlıların kılıç sesleri, ardından Eyyubîler sonra
İlhanlılar. Karakoyumlu ve Akkoyumlu beylikleri. XVI. yüzyılda Safevîler, Osmanlılar ve nihayetinde Türkiye
Cumhuriyeti.
3.2. COĞRAFİ KONUMU :
Jeolojik yapısı:
Mardin 8891 Km2 yüzölçümü ile 36 55 - 38 51 Kuzey Enlemleri ve 39 56 - 42 54 Doğu Boylamları
arasında yer alır. Mardin İl topraklarının % 4.8 ini kaplayan dağlar doğu-batı istikametinde uzanır ve
ovadan ortalama 600 metre yükseklikte çok geniş bir kütle oluşturur. Yükselti bazı kesimlerde 1000
metre üzerine çıkar. Dağlar genellikle çıplaktır. Büyük bölümü kalkerli olduğundan çatlaklar ve yarıklar
oluşmuştur. Yüzey suları çatlaklardan dibe çekilmekte ve ovalara yakın platolarda yüzeye çıkmaktadır.
Killi ve kireçli yapılı Topraklarda Mardin, Mazıdağı, Derik, Midyat, Savur ve Nusaybin'in yükseklerinde
meşe ağaçlarına rastlanır. Dağların kalkerli kesimleri Hızla aşınarak platolara dönüşmüştür.Bu platolar yer
yer yüzeye çıkan lavlarla kaplıdır. Mardin'de Gümüş Çayı. Çağçağ Suyu ve Savur Çayı yanı sıra Seyhan
Deresi ve Yeşilli Gülzar Deresi bulunmaktadır. Dicle ve Fırat nehirlerinin kolları il topraklarında koridor
oluşturmuştur. Dicle Vadisi ile Kızıltepe, Mardin ve Nusaybin Ovaları mevcuttur.
İklimi :
Akdeniz iklimine benzer özellikler taşır.Yazlar çok kurak ve Sıcak kışları ise bol yağışlı ve ılımandır. Mardin'de
kış mevsiminde oluşan yüksek Basınç alanı kış aylarının soğuk geçmesine yol açar. Bir yandan güneydeki
Çöl İkliminin etkisi altında bulunması ( Basra Alçak Basıncı), diğer yandan kuzeydeki yüksek dağların serin
Hava kütlelerinin bölgeye girmesine mani olması sebebiyle ilin ovalık kesiminde yazlar çok sıcak geçer. İlin
kuzey kesiminde zaman zaman kara iklimine benzer özellikler görülür. Mardin'in iklimini ova ve dağ kesimi
olarak iki şekilde değerlendirmek mümkündür. İki Kesimdeki farklılık yağış, Sıcaklık ve rüzgar değerlerinde
ortaya çıkar. Ova kesiminde yazlar çok sıcak geçer, kışlar ise ılıman ve yağmurludur. Bu kesimde az
miktarda ve kalıcı olmayan Kar yağışları görülür. Dağ kesiminde ise yazları ovaya nispeten daha serin ,
kışlar ise şiddetli rüzgar, bol yağmur ve kar yağışlı geçer.
Mardin, ilçeleri ve komşu illerden rüzgar hızının ve yağış miktarının yüksekliği nem ve sıcaklık değerlerinin
düşüklüğü ile dikkat çekici bir farklılık gösterir
S/9
Bitki Örtüsü:
İl topraklarında genel olarak “Bozkır” görünümü hâkimdir. Dağ yamaçları ve vâdilerde meşe ormanlarına
rastlanır. Orman ve fundalık saha il topraklarının % 15’ini geçmez. Ekili ve dikili sahalar % 40, çayır ve
mer’alar % 38’dir. Nusaybin ve Savur’da geniş kavaklık alanlar mevcuttur.
3.3. TURİZM
Mardin ili tarihsel süreç içinde Babiller, Asurlular, Hititler, Urartular, Persler, Selçuklular, Emeviler, Abbasiler,
Anadolu Selçukluları, Artukoğulları ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemlerinden beri bir yerleşim merkezi
niteliğinde olması nedeniyle oldukça renkli bir kültürel yapıya sahiptir. Yine aynı nedenle il oldukça fazla
tarihi kalıntılarla bezenmiştir. Güneydoğu illerinin en eski şehri ve bir dinin doğuşu ve yayılış merkezi
niteliğindeki Mardin ili turizm kaynakları ve doğal güzellikler açısından zengindir.
İldeki önemli tarihi yapıtlar: Mardin Kalesi, Rabbat Kalesi, Dermetinen Kalesi, Zarzavan Kalesi,
Savur Kalesi, Hafevantay Kalesi, Marin Kalesi, Aznavur Kalesi, Dara Kalesi, Kız Kalesi, Dara Harabeleri,
Gırnavaz Harabeleri, Merdis Marin Harabeleri, çok sayıda tarihi medrese, hanlar, tarihi nitelikteki camiler,
türbeler ve kiliselerdir.
Başlıca Tarihi Yapılar
* Deyrulzafaran Manastırı: Mardin’in 5 km. dışında olup, büyük bir yapıttır. Süryanilerin tarihi ve dini
değerleri arasından bu güne kadar ayakta kalan en önemli yapıtlardan biridir.
* Mor Mihayel Kilisesi: 185 yılında inşaa edilmiştir. M.Ö’ye ait bölümleri mevcuttur. Mardin Merkez Yeniyol
Caddesinin alt tarafındadır.
* Mardin Kalesi: Mardin’in simgesi durumundadır.
* Sabancı Kent Müzesi: Mardin merkezde yer alan ve eski askeri kışla ve vergi dairesi olarak kullanılan yapı
Sabancı ailesi tarafından restore edilerek kent müzesine çevrilmiştir.
* Ulu Camii: Mardin merkezdeki camilerin en eskisidir. Artuklular zamanında inşa edilmiştir (1176).
* Latifiye Camii: Mardin merkezde yer alan yapı, 1314 te Artukoğullarından Melik Salih ve Melik Muzafferin
devlet adamlarından olan Abdullatif Bin Abdullah tarafından yaptırılmıştır.
* Şehidiye Camii Ve Medresesi: Mardin merkezde yer alan yapı 1214 tarihinde Melik Mansur Nasreddin
Artuk Aslan tarafından yaptırılmıştır. Minare 1916 yılında Ermeni mimar Lole tarafında inşa edilmiştir.
* Melik Mahmut Camii: Savur Kapı Mahallesindedir. Artuklu Sultanı Melik Mahmut burada defnedildiğinden
bu adı almıştır.
* Hızır Camii: Mardin Kalesinde bulunmaktadır. Necmeddin İlgazi tarafından yapıldığı söylenmektedir.
* Kasımiye Medresesi: Mardin merkezde bulunan en önemli eserlerden birisidir. Artuklu döneminde başlayıp
Akkoyunlu döneminde bitmiştir (1469). Yapının El-Cezeri Bilim Müzesi olarak kullanılmasına yönelik
S/10
çalışmalar sürmektedir.
* Zinciriye Medresesi: 1385 yılında melik Necmeddin İsa Bin Muzaffer Davut Bin El Melik Salih tarafından
yaptırılmıştır. Mardin merkezde yer alan medresenin yüksekte kurulmasının amacı rasathane olarakta
kullanılmasıdır.
* Sitti Radiye (Hatuniye) Medresesi: Mardin merkez Gül Mahallesi’nde bulunan medrese 1177 yılında
Kutbettin İlgazi’nin annesi Sıtti Radiye tarafından inşa ettirilmiştir.
* Tekke Camii Ve Şeyh Bekar Odaları: 1445 yılında Kasım Padişahın yeğeni İbrahim Tekye tarafından inşa
ettirilen yapı Mardin merkez Gül Mahallesi’nde bulunmaktadır.
* Cihangir Bey Zaviyesi: Kasımiye Medresesi’nin yanında bulunmaktadır.
Mevcut Turizm Tesisleri
Tesis
Sayısı
Tesis Türü
Oda Sayısı
Yatak
Sayısı
Turizm İşletme Belgeli
Turizm Yatırım Belgeli
(Açılmamış)
Belediye Belgeli
18
1.283
2.578
9
428
913
25
608
1.326
Kamu Misafirhanesi
13
213
465
Toplam
65
2.532
5.282
- Sınıflarına Göre Mevcut Turizm Tesisleri
Sınıfı
5 Yıldızlı
4 Yıldızlı
3 Yıldızlı
2 Yıldızlı
Butik Otel
Özel
Konaklama
Tesisi
Belediye
belgeli ve
Pansiyon
Kamu
Konukevi
TOPLAM
Tesis
Sayısı
2
2
5
1
1
Oda
Sayısı
347
450
265
22
45
Yatak Sayısı
7
154
310
25
608
1.326
13
213
465
56
2.104
4.369
694
924
519
41
400
S/11
3.4. EKONOMİ
Mardin’in ekonomik yapısı içerisindeki sanayisinin geçmişe dayanan uzunca bir geçmişi bulunmaktadır.
Esasen şehrin ekonomisine ilişkin ilk bilgiler İslam uygarlıkları dönemine netleşmeye başlar. Halife Ömer
döneminde İyaz b. Ganm tarafından fethedilen (640) şehrin sanayisine ilişkin olarak Ergani Bakır
ocaklarından çıkarılan madenin o dönemin sanayi şehri olan Mardin, Diyarbakır ve Siirt’teki bakır
atölyelerine gönderildiği kaynaklardan anlaşılmaktadır. Selçuklular döneminde (1084) dokuma sanayisi hayli
gelişmiş olan Mardin’de kaliteli pamuk üretilerek, bu pamuktan üretilen dokumaların iç ve dış ticarette
pazar buldukları bilinmektedir. Tarımsal üretimde de iyi bir konumda olan şehrin “buhari ” türü kumaş
üretiminde uzmanlaştığı ve İlhanlılara verilen vergiler arasında yıllık 3000 kıta sof, 1000 kıta murabba ve
1000 kıta adiye ödemek zorunda olduğu anlaşılmaktadır. İbn Batuta da Mardin, Muş, Musul ve Bağdat,
brokar (Altın ya da gümüş işlemeli, çiçekler yapraklar ve diğer süslerle bezenmiş ipek kumaş) ve pamuklu
kumaşlarının her yerde tanındığını ve meşhur olduklarını belirtir.
Başta Artuklu (1108–1406) olmak üzere beylikler döneminde de sof (yün yapağı) ve pamuklu dokumaları
ile Mardin bir önceki durumunu korumuştur. Özellikle, Kalat ül-İmra Köyü’nde dokunan sof çok ünlüydü. 14.
yüzyılın ikinci yarısında sofun ticari önemi azaldığından, Kalat ül-İmra Köyü halkı bu kumaşı dokumaktan
vazgeçerek “börg” (Kadife, çuha ve hayvan postundan yapılan, başlık, külah gibi baş giyeceklerine verilen
genel ad)işlemeye başladı.
1471 yılında Akkoyunlu Hükümdarı (1453–1478) Uzun Hasan’ı ziyarete gelen bu arada Mardin’e de uğrayan
Venedik Elçisi Josaphat Barbaro, şehirdeki ipek dokumacılığından ve ayrıca madenden küçük kulplu
bardakların da yapıldığını ifade eder. 16. yüzyıl tapu defterlerinden elde edinilen bilgilere göre, şehirde
darphane, tabakhane(debbağhane), başhane, mumhane, buzhane, dokuma tezgahları gibi işyerlerinin
olduğu bunların içinde de dokuma sanayine bağlı olarak, iş hacmi en geniş olarak boyahanelerin yer aldığı
görülür.
Mardin ve Karadere Köyü’nde birer boyahane, Mardin’de darphane, debbağhane, mumhane, buzhane,
bozahane, susamyağı imalathanesi ve dokuma tezgahları vardı. Bunlar içinde en yoğun iş hacmi olanlar
boyahanelerdi. Mardin’deki boyahanenin yıllık geliri 1518’de 85.000, 1526’da 60.000, 1540’da Karadere
Köyü’ndeki boyahane ile birlikte 113.000 akçeydi. Boyahanenin iş gücünün böyle yüksek olması, yerel
dokuma sanayinin çok gelişmiş olması ile ilgilidir. Debbağhanenin aynı tarihlerdeki geliri ise 8.000, 6.000 ve
S/12
13.000 akçe olarak görülmektedir. Mardin’deki darphanenin 1526’daki geliri 50.000 akçeydi. Meyhanenin
1540’daki geliri ise 52.000 akçeyi buluyordu.1540’da kentte bir de silahhane vardı.
Ekonomik çöküntünün başladığı daha sonraki yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu, bir gerileyişin içine
girmiştir.Bu çöküşün bütün alanlarda etkisi ortaya çıkmaya başlar.18. yüzyılda, artık ihraç edilen sanayi malı
olmayan Osmanlı Anadolu’sunda, ancak bazı ham ve yarı mamul maddeler ile dokumaların dış ticarette yer
aldığı görülür. Bu sıralarda Mardin’de, ülkenin genel ekonomisinde yerini almakla beraber dokumacılık, cam
üretimi gibi bazı iş kolları devam etmektedir.18. yüzyılın ortalarında Mardin’e gelen Niebuhr, şehirde yünün
öneminden ve iyi bir cam üretiminin varlığından söz eder. 19. yüzyıl başlarında bir başka gezgin Dupré az
sayıda nüfus ve zengin için yapılan dış alımın yeterli olduğunu, buna karşılık özellikle pamuğa dayalı dış
satımın bir hayli önemli olduğunu belirtir.
Mardin, ağırlıklı olarak dokuma sanayisinin yanında 19 yüzyılda meslek grupları açısından zengin bir yapı
sergilemektedir. Bu meslek gruplarından bazıları şunlardır: Bezzazan(Bezci-Kumaşçı), gönciyan(derici)
haffafan (ayakkabıcı), sipahiyan, helvacıyan, dekkak, kasaban, tütünciyan, katırcı, abacıyan, basmacı,
terziyan,
çulfacıyan(çulha),
lüleciyan,
mutafan-muytaban,
pine-duzen(dikici-eskici),
attaran,
kevkebciyan(ayakkabı çivicisi), mimaran, çirkçiyan-çeyrekçiyan(muhtemelen sakatatçı), kazancıyan,
kılıççıyan, serracan(eyerci), iplikçiyan, neccar (marangoz) ve çubukçu, boğça gezduran (bohçacı), hamamcı
ve berber ve hekim, palancıyan, kahveciyan, debbağan, kazzazan (ipekçi), nalband, baş bakkalan, demirci
ve çilingir, etmekçi-ekmekçi, keçeciyan, dingciyan (değirmenci), kürekçiyan, kavvaf (ayakkabıcı). Abdulgani
Efendi bu mesleklere eklenebilecek birçok meslek sayar. Dava vekili, dellal, düğmeci (veya dökümcü),
hancı, kuyumcu, nasırcı, saatçi, tenekeci, testi yapanlar gibi. Bu mesleklerin bazılarının kendilerine ait
çarşıları bulunmaktaydı. Kazancılar, saraçlar, atarlar, neccarlar, yemeniciler çarşıları Mardin’de Ulu Cami
çevresinde yer alan çarşılardı.
Cuinet, 19. yüzyıl sonlarında Mardin Sancağı’nın başlıca sanayi dallarının dokumacılık, deri işleme, çorap
yapımı ve sabunculuk olduğunu belirtmektedir. Ayrıca 1890 başlarında toplam 280.000 çubuk lülesi, 22.000
kıyye işlenmiş manda derisi ve 80.000 çift kundura üretildiğini, Yörenin bu dönemdeki toplam 2.200 kıyyeyi
bulan sabun üretiminin 600 kıyyesi dışarı satıldığını ve kırmızı iplik (6.000 kıyye), beyaz iplik (8.000 kıyye),
şal (10.000 top), mendil (10.000 adet), kırmızı bez (80.000 top), beyaz bez (16.000 top) ve ipekli kumaş
(20.000 top) üretilmekte olduğunu ifade etmektedir.
1869-1905 yılları Diyarbakır Vilayet Salnamelerine göre Mardin sancağının işlenmiş sanayi malları
sıralanmakta olup bunların başlıcaları şunlardır: kılkıytan, işlenmiş camus derisi, işlenmiş demir, işlenmiş
gümüş, iplik, demir tel, sabun, keçe, döşeme, işlenmiş boyalı deri, kundura, şal, keçe, külah, ipekli kumaş.
1.Dünya Savaşı öncesi sayıları 3.000’e ulaşan dokuma tezgâhlarının ürünleri kaliteli olarak bilinmektedir. Bu
tezgâhlar Midyat ve Hasankeyf’te yoğunlaşmışlardır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında “Milli Sanayi” kurmayı
hedefleyen “Teşvik’i Sanayi Kanunu” sayesinde teşviklerden yararlananlar 3 un fabrikası ve 1 elektrik
santrali kurmuştur.
Mardin İlinde 1927 yılı sanayi sayımına göre 881 sanayi
işletmesi
bulunmaktadır.1968’de kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasına alınan Mardin’de 1970’lere kadar
ilin altyapı hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle sanayi yeterince gelişememiştir. 1980 yılı sanayi ve işyeri
S/13
sayımında 885 sanayi kuruluşu bulunmakta olup, 1927 sanayi ve işyeri sonuçları ile karşılaştırıldığında
gelişme olmadığı ve benzer olduğu anlaşılmaktadır. GAP yatırımları kapsamında Küçük Sanayi Sitesi (1984)
Organize Sanayi bölgesi(1992)
Serbest Bölge(1994) faaliyete girmiştir. 1999 yılında yapılan GAP İlleri Sanayi Envanterine göre Mardin GAP
kapsamına giren iller arasında yapılan genel değerlendirmede l999 yılı itibariyle 224 adet olan imalat
firmalarının faaliyet alanlarının sırası ile motorlu taşıt onarımı, gıda ürünleri, makine teçhizat hariç diğer
imalat sanayi, tekstil ve mobilya hariç ağaç ürünleri olduğu ve tespit edilmiştir.
Bununla birlikte istenen düzeyde olmasa da sanayinin gelişmesine başlangıçta İl Özel İdaresi, Kalkınma
Bankası ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının önderliğinde kurulan sanayi tesisleri öncülük etmişlerdir. Bu
tesislerden en önemlileri: Mardin Çimento Fabrikası, KİDAŞ İplik Fabrikası, Güneydoğu Anadolu Fosfat
İşletmeleri, Yem Fabrikası, Boru ve Kireç Fabrikasıdır.
GÜNÜMÜZDE MARDİN SANAYİ
Mardin, ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı olup, son yıllarda özellikle tarıma dayalı sanayileşme büyük
hız kazanmıştır. İlde büyük, orta ve küçük ölçekli sanayi işletmeleri bulunmaktadır.
Mardin ilinin geleneksel ekonomik yapısı tarım ve ticarete dayalı olduğundan sermaye sahibi insanlar daha
çok batıda sanayinin yoğun olduğu illerde yatırım yapmayı tercih etmişlerdir. İlde sanayileşme faaliyetleri
öncelikle İl Özel İdaresi, Türkiye Kalkınma Bankası ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının önderliğinde kurulan
sanayi tesisleri ile başlamıştır. Bu tesislerin en önemlileri Mardin Çimento Fabrikası, Güneydoğu Anadolu
Fosfatları Mazıdağı İşletmeleri, Kızıltepe Yem Fabrikası, Mardin Boru Fabrikası ve Mardin Kireç Fabrikasıdır.
TARIM-HAYVANCILIK ve ORMANCILIK
Tarım, Mardin ekonomisinde ilk sırayı almaktadır. Yaklaşık toplam 8.891.000 dekarlık arazinin 3.854.790
dekarı tarımda kullanılmaktadır. Tarım alanlarının hemen hemen tamamına yakın bir bölümü tarla tarımında
kullanılmaktadır. Sebze ve çiçek bahçeleri ile meyve tarımında kullanılan alanlar ise, tarla tarım alanlarına
göre daha küçüktür.
İlin güneyindeki Mezopotamya Ovası geniş fakat susuz bir yapıya sahiptir. Bölgedeki en verimli toprakları
Şanlıurfa’da (%38,1) bulunmakta olup onu sırasıyla Diyarbakır ve Mardin illeri izlemektedir. 889.100 hektar
olan il arazisinin %43’ü (385.479 ha) tarım arazisi, %13’ü (113.341 ha) orman ve fundalık, %13’ü (115.447
ha.) çayır ve mera, %31’i ise (274.833 ha) yerleşim alanı ve kullanılmayan alanlardan oluşmaktadır. Toplam
tarım alanlarının %76,10 gibi çok büyük bir bölümü tarla alanı, %5.46‘sı bağ-bahçe, %2.17’si sebzelik,
%1.43’ü kavaklık, % 0,50’si zeytinlik ve geriye kalan %14,34’lik kısmı da nadas olarak kullanılmaktadır.
Mardin il arazisinden en fazla pay alan ilçeler Derik (%16.2), Savur (%16) ve Kızıltepe’dir (%15.8). İl
toplam tarım alanı içinde en büyük payı alan ilçe ise Kızıltepe (%34,22) olup, toplam arazinin %94.11’i
tarım alanı olarak kullanılabilmektedir. İl ormanlık alanında en büyük payı alan ilçe ise Savur (%28.8)dur.
S/14
Genel olarak tüm ilçelerde tarım alanlarının çok büyük bir bölümü tarla alanı olarak kullanılmaktadır. Tarla
alanı açısından Kızıltepe (120.211 ha), sebze alanı açısından merkez ilçe (2.414 ha), meyvelik alan açısından
Dargeçit (440 ha) ve bağlık alan açısından da Savur ilçesi (3.490 ha) il genelinde ilk sırada yer almaktadır.
İl toplam tarım arazisinin (385.479 Ha.) % 36,09’u (139.156 ha.) sulanmaya elverişli olup, bunun da
yaklaşık olarak % 46,9 ‘u (toplam tarım arazisinin ise % 16,93’ü, yani 65.266 ha) sulanabilmektedir. Tarım
arazisi sulamalarının küçük bir kısmı devlet sulaması, geriye kalan ise halk sulaması şeklinde
gerçekleşmektedir. GAP kapsamındaki sulama projelerinin tamamlanmasından sonra il genelinde sulama
yapılan tarım arazisinin yaklaşık olarak 204.000 hektara ulaşması beklenmektedir.
İl genelinde yaklaşık olarak ekilen toplam 293.359 hektarlık tarla alanının %75,33 gibi büyük bir kısmında
(221,000 ha) tahıl üretimi, % 14,52’lik kısmında (42,585 ha) baklagil üretimi, % 7,19’luk kısmında
endüstriyel bitkiler ve geri kalan alanda da yağlı tohumlar ve yem bitkileri üretimi yapılmaktadır.
Mardin ili tahıl ürünlerinde ekilen alan itibariyle en önemli ürünler buğday ve arpadır. Yaklaşık olarak tahıl
ekilen alanların % 73,51’i buğdaya, % 26,49’u arpaya aittir. Diğer tahıl ürünlerinin ekim alanları ise
önemsenmeyecek kadar azdır. Ekilen alan itibariyle baklagillerden kırmızı mercimek (% 91,91), endüstriyel
bitkilerden kütlü pamuk ( % 99,22) önemli paylar almaktadır. Mısır II. Ürün olarak yaklaşık 40.430 ha
alanda ekilmekte ve 444.730 ton ürün elde edilmektedir. Söz konusu ürünler üretim açısından da önde
gelen ürünlerdir.
3.5. SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI
Taş ustalarının, göz kamaştırıcı bir zarafetle ilmek ilmek bezediği asırlık Mardin konaklarıyla süslü daracık
sokakların baş aktörü çocuklar… Her köşe başında, merakla izleyen, duyan, konuşan onlarca çift siyah
göz… Sadece Mardin'in değil, insanlık tarihinin en eski uygarlıklarını koynunda büyütmüş, kültürler
kavşağı Mezopotamya'nın gözleri onlar. Sayısız medeniyete tanıklık etmiş taş sokaklarda rastladıkları her
yabancıyı 'hello' sesleriyle karşılayan coşkulu bir koro... Kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, oyun
alanı belledikleri Mardin sokaklarında gördükleri her yabancıya bildikleri ingilizce kelimeleri sıralayıp
çocukluğun masumiyetini gizleyemeyen yüzler… Onlara şeker dağıtmak, başlarına dokunmak ya da
yanaklarını okşamakla yetinmeyin, oyunlarına da katılın. Kulak verin onlara, size Mardin'in sırlarını
anlatsınlar…
Çok Kültürlü Miras
Faysal, Gabriel ve Bejan… Türk, Kürt, Arap ve Süryani kardeşliğini asırlar boyu yaşatan Mardin'in kaderi gibi
bir arkadaşlık onlarınki… Mardin'in genelinde görüldüğü üzere onların ailelerinde de üç dil birden
konuşanların sayısı fazla. Okulda geliştirdikleri Türkçe'nin yanı sıra, kimisi annesinden ötürü Kürtçe'yi, kimisi
ise babasından dolayı Arapça'yı biliyor az da olsa… Kolay mı? Kadim uygarlıkların torunları onlar. Mardin'de
çocuklarla arkadaşlık yaptıkça anlıyoruz ki, Mardin'de olmak çok dinli, çok kültürlü, çok dilli bir şehirde soluk
S/15
alıp vermek demek. Sohbetin bir yerinde, prenseslere layık ışıltılı bir gerdanlığa benzetilen Mardin
gecelerinin en renkli eğlencesinin yaşlı hikaye anlatıcıları olduğundan bahsediyorlar. Hani şu, her akşam
başka bir evde çocukları çevresine toplayıp, saatlerce hiç yorulmadan eski zaman hikayeleri anlatan halk
ozanlarından. Taşların dilini öğrenme hevesiyle çocukların peşine takılıp, dev bir labirenti andıran Mardin
sokaklarına dalmak gerek yeniden. Kentin homojen yapısına aykırı olan tek şey, ana caddeden aşağı ve
yukarı doğru tırmandığınızda, karşınıza çıkan daracık nemli sokaklar. Rüzgârlı terasların altından geçerek
sokakları birbirine bağlayan ve 'abbara' denilen kestirme tünellerde güvendesiniz artık. Taş merdivenlerde
seke seke inip çıkarken çocuksunuz. Bir evin terasına konuk olduğunuzda alabildiğine ferah ve enginsiniz.
Tıpkı Mardin'in çocukları gibi…
Dinler Kavşağı
Gündüzleri, bazılarının en büyük eğlencesi turist gezdirmek. Bir saniye peşinizi bırakmadan etrafınızda
dönüp duran amatör rehberler onlar. Yanınızda rehber kitaplar olsa bile bir - iki lira verecek olursanız
onlara, gün boyu anlatırlar size Mardin'i hiç sıkılmadan. Siz kulak verin yeter ki… Hemen başlarlar anlatmaya
kenti: Şurası Kırklar Kilisesi, burası Deyrulzafaran Manastırı, tam karşıdaki Kasımiye Medresesi, bu
gördüğünüz de Ulu Cami... Bir tarafta Revaklı Çarşı, ötesinde Bakırcılar Çarşısı. Bu da Mardin Kalesi... işte
bütün Mardin evlerinin ve teraslarının, az çok aynı açıyla yüzünü döndüğü manzara; Yukarı Mezopotamya
Ovası'nın baş döndürücü bozluğu… Ovanın kıpırtısızlığına karşı, binlerce düşüncenin uğultusuyla ağırlaşmış
bir başı andıran kadim kent. Bu boz denize dalıp gitmek isteyenler için en ideal mekân ise, kalenin
eteklerindeki Zinciriye Medresesi'nin kubbeli çatısı. Kente yeni gelenler, sokakların labirentine kendilerini
bırakmadan önce, burada soluklanmalı mutlaka.
Doğu'nun Bereketi
Yorulmak bilmez 'küçük dostlarımız'ın peşinde koştururken, ana yolun güneyinde genişçe bir alana yayılan
çarşı bölgesine düşüyor yolumuz. Burada, sadece birbirinden güzel kadifelere değil, her çeşit işlemeli ve
işlemesiz kumaşa, Ortadoğu'dan getirilmiş şallara ve başörtülerine, Hint işi batiklere, Suriye'den gelen siyah
ve kırmızı puşilere, kısacası her zevke göre bir şeylere rastlamak zor değil. Çocukların dev bir panayır
alanına bakar gibi meraklı gözlerle incelediği çarşı bölgesi, Mardin'in bir zamanlar sahip olduğu ticari
canlılığın izlerini taşıyor hâlâ. Değişik zanaat gruplarına göre ayrılan sokaklarda gezinirken, her yerde kadife
gibi yumuşak, ama derin ve vurgulu bir lehçenin konuşulduğunu duyacaksınız. Burada, eski bir Ortadoğu
veya Kuzey Afrika kentinde sanabilirsiniz kendinizi. Kentin ana caddesi de bugün, geleneksel ve modern
dükkânların bir arada bulunduğu bir çeşit çarşıya dönüşmüş durumda. Çocukların düş dünyasına ayak
uydurup, ana yol üzerinde fazlasıyla dikkat çeken stüdyoların vitrinlerindeki Mardin hatırası fotoğraflarına
yöneliyoruz. Çoğunluğunu, gece çekilmiş ışıklar içindeki kent fotoğraflarının süslediği stüdyo vitrinleri,
Mardin fotoğrafları sergisi keyfi yaşatıyor insana. Tok bir çekicin ritmik melodisinin izinden giderek bir
köşebaşını döndüğümüz anda, Bakırcılar Çarşısı'nda buluyoruz kendimizi bu kez. Bakırın, ustaların elinde
bakraçlara, tepsilere, cezvelere dönüşmesine; ince ince desenlerle bezenmesine tanık oluyoruz çocuk
S/16
gözlerle… Gün boyu aynı gri havayı soluyarak ter döken kalaycılar da bakırcılarla yan yana. Ama tahta
kepenkli bu geleneksel dükkânlar, zamana direnemeyip azalıyor birer birer…
Taşın Şiiri
Yeni Şehir'in, kentin eteklerini çekiştiren huysuz çocukları andıran çok katlı betonarme binalarına inat,
geçmişin tüm inceliğini korumayı sürdürüyor geleneksel Mardin evleri. Ortaçağ zarafatini günümüze taşıyan
Mardin, taş evlerinin siluetini Süryanilere, taş işçiliğini ise Ermeni ustalara borçlu. Cercis Murat Konağı,
Erdoba Evleri ile günümüzde Gazipaşa ilköğretim Okulu olarak kullanılan Cebburilerin Evi'ni ziyaret ettiyseniz
eğer, Munganlar, Ensariler ve Tatlıdedeler gibi Mardin'in köklü ailelerine ait zarif konaklara düşürün
yolunuzu mutlaka. Hatta çalın kapısını ve konuk olun bir Mardin evine. işlemeli ağır mobilyalar, camlı
gömme dolaplar, avizeler, mangallar ve dev aynalarla süslü Mardin evlerinde bir Halil İbrahim Sofrası
kurarlarsa da size, şaşırmayın sakın. Kapalı bir tür lahmacun olan sembusek, haşlanmış içli köfte, kaburga
dolması, cevizli sucuk, sumak şerbeti, zerde ve yemek sonrası 'mırrası'nı eksik etmeyen Mardinlilerin sofrası,
Doğu'nun mistik tatlarının bir resmi geçidi sanki. Unutulmaz bir ziyafetten sonra yapılacak en iyi şey yine
küçük dostlarımızın peşine takılmak...
Çarşı, Mırra, Güvercin
Her adımda başka bir sokağa doğru kıvrılan daracık nemli sokak aralarından, iç içe geçmiş çarşılardan
geçerek; kapıları, tokmakları ve oymalı pencereleriyle kentin ilmek ilmek dokunup taşın şiirine dönüşmüş
tarihi dokusuyla tanışıyoruz köşe başlarında. Ta ki, kısa bir sağanak bu oyuna ara verene dek. Kagir bir
konağın saçak altında yağmurun dinmesini beklerken, kılavuzumuz Faysal, ellerimizden tutup eski bir
kapıdan içeri sürüklüyor bizi. Marangozlar Çarşısı'ndaki atölyelerin arasında, giriş kapısı zar zor fark edilen
bir esnaf kahvesi burası. Genellikle yaşlıların müdavimi olduğu kahvenin duvarlarında, Meryem Ana tasvirleri
ve Arapça ayetler bir arada. Sabah saatlerinde taş duvarları safran sarısı bir ışıkla yıkanan mekânın içinde,
tahta masa ve sandalyelerde oturan müdavimler, hoşkin oynayıp tatlı sohbetlere dalıyor bütün gün. Derken,
'güm güm' adı verilen geleneksel cezvelerden minicik fincanlara doluyor yörenin geleneksel acı kahvesi olan
'mırra'larımız… Teraslarda uçurulan paçalı Mardin güvercinlerine dalıyor gözlerimiz bir ara. Hızla yere dalan,
daha sonra da taklalar atarak yeniden minare boyu yükselen barışın simgesi güvercinler, masmavi göğe
karışırken, güneş uçsuz bucaksız Mardin Ovası'nı mora boyuyor ağır ağır…
S/17
Etkinlikler

Mardin Film Festivali
Müzeler


Mardin Müzesi
Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi
Manastırlar ve kiliseler









Mor Behnam Kilisesi (Kırklar), Mardin şehrindedir.
Meryemana Kilisesi, Mardin şehrindedir.
Mor Yusuf Kilisesi (Surp Hovsep), Mardin şehrindedir.
Mor Efrem Manastırı , Mardin kent merkezindedir.
Mor Petrus - Mor Paulus Kilisesi , Mardin kent merkezindedir.
Mort Şmuni Kilisesi , Mardin kent merkezindedir.
Surp Kevork Kilisesi , Mardin kent merkezindedir.
Mor Hürmüzd Keldani Kilisesi , Mardin kent merkezindedir.
Mor Mihael Manastırı , Mardin kent merkezinin güneybatısındadır.

Deyrulzafarân Manastırı, şehir merkezine 5 km. mesafededir. Milattan önceki dönemlere ait
bölümleri olmakla birlikte, dördüncü yüzyılın sonlarında yapıldı. Geçmişte farklı isimlerle, 15. yy'dan
günümüze ise Zafaran olarak bilinen manastır 1293-1932 yılları arasında Süryani Patriklik
merkezlerinden biriydi.
Deyrulumur Manastırı, Midyat ilçesi, Yayvantepe köyü yakınlarındadır. 397 yılında yapılan manastır,
tarih boyunca dört farklı isimle anıldı. 615 yılından 1049 yılına kadar Turabidin Metropolitlik merkezi
olan manastır, bu sıfatını 1915 yılına kadar korudu.
Mor Yakup Manastırı, Nusaybin ilçesi merkezindedir.
Meryemana Manastırı, Midyat, Mardin ilçesinin Anıtlı köyündedir.
Mor Dımet Manastırı, Savur ilçesinin Dereiçi köyündedir.




Kaleler








Mardin Kalesi
Kız Kalesi (Kalat’ül Mara-Lorna Jurek), Merkez ilçeye bağlı Eskikale köyündedir
Erdemeşt Kalesi
Arur Kalesi
Dara Kalesi (Daras Anastasiupolis), Merkez ilçeye bağlı Oğuz köyündedir.
Rabbat Kalesi, Derik ilçesine bağlı hisaraltı köyündedir.
Dermetinan Kalesi, Mazıdağı, Mardin ilçesine bağlı Gümüşova köyündedir.
Zarzavan Kalesi (Sammachisacane), Mardin, Diyarbakır yolu üzerindedir.
S/18






Savur Kalesi, Savur ilçesi merkezindedir.
Aznavur Kalesi, Nusaybin ilçesi merkezindedir.
Rahabdium Kalesi (Hafemtay), Nusaybin ilçesi merkezindedir.
Merdis Kalesi (Marin), Nusaybin ilçesi merkezindedir.
Haytam Kalesi (Turbdin - Dimitriyus) Nusaybin ilçesindedir.
El Nıhman Kalesi, Yeşilli ilçesine bağlı Bülbül köyündedir.
Camii ve medreseler












Latifiye Camii
Melik Mahmut ( Savurkapı ) Camii
Eminüddin Medresesi
Harzem Medresesi
Hatuniye Medresesi
Sultan İsa Medresesi (Zinciriye Medresesi)
Sultan Kasım Medresesi ve Kümbeti
Şehidiye Medresesi
Ulu Camii
Zairi Camii
Zeynel Abidin Cami
Koçhisar Camii (Kızıltepe Ulu Camii)
El sanatları







Telkârî
Taş İşlemeciliği
Bakırcılık
Ahşap Oymacılığı
Semercilik
Bitkisel Sabunculuk
Ev Şarapçılığı
Spor 21 Kasım Stadı

Mardinspor
S/19
3.6 MARDİN İLİ NÜFUS YOĞUNLUK BİLGİLERİ
S/20
3.7.MARDİN SANAYİ BİLGİLERİ
MARDİN ORGANİZE SANAYİ
Mardin Organize Sanayi Bölgesi Valilik ve Mardin Sanayici ve İşadamları Derneği ile 1976 yılında
kurulmuştur. Türkiye de Belediye, Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları gibi başka Sivil
Toplum Örgütlerinden destek almadan kurulan belki de ilk OSB dir. Kuruluşu her ne kadar çok eskiye
dayansa da sanayi tesislerinin yoğun olarak kurulması 1990 yılından sonrasına dayanmaktadır. 1976
yılından 2012 yılına kadar yani günümüze kadar hiçbir siyasi partinin hiçbir milletvekilinin desteğini almadan
yatırımlarını yapmıştır. Yatırımlarını yapmaya da devam etmektedir. Mardin’e gelen her vali Organize Sanayi
Bölgemiz için ellerinden geleni fazlasıyla yapmışlardır. Sizlerin de vesilesi ile Organize Sanayi Bölgemize
emeği geçen başta şimdiki valimiz Sayın Turhan AYVAZ olmak üzere tüm valilerimize çok teşekkür
ediyorum. Ayrıca 1976 yılından bugüne kadar bölgemize yatırım yapan her sanayicimize de teşekkür etmek
istiyorum. Mardin bu yatırımların meyvelerini toplamaya başlamıştır. Bu yatırımlar sonucunda bölgemiz doğu
ve güneydoğunun yeni cazibe merkezi olmuş Mardin’e Ortadoğunun en büyük pazarı olan II. Buğday Pazarı
kurulmuştur. Bu da ihracat rakamlarındaki artışla açıkça görülmektedir.
Mardin gerek sanayisi ile gerek turizm potansiyeli ile geleceğin en parlak illeri arasındadır. Son
yıllarda ihracatta büyük bir sıçrama yaşanmaktadır. İhracat son 5 yıl içerisinde 5 milyon $ dan 860 milyon
dolarlara ulaşmıştır. Bu sene sonundaki hedefimiz 1 milyar doları aşmaktır. Yeni teşvik paketinin bu bölgeye
S/21
daha fazla destek sağlanması ile ihracat ta büyük bir sıçrama yaşanacağına inanıyorum. Suriye deki
belirsizliğin kısa zamanda geçmesini bekliyoruz.
Bu durumu 1970’li yıllarda fark eden girişimci Mardin halkı 1976 yılında 3000 dönüm alan üzerinde
kurduğu Mardin Organize Sanayi Bölgesi Ortadoğu ülkelerine yapılan ticaretten daha fazla pay almaya aday
olduğunu hatta bu alanda bir köprü ayağı olabileceğini ispatlamıştır. Günümüz itibari ile mevcut alanımız ful
kapasite çalışmaktadır. Doluluk oranı yüzde yüzdür.
Duyulan ihtiyaç üzerine 412 bin metrekarelik ilave alan çalışması başlatıldı. Şu anda altyapı yapım
işleri ve Elektrik altyapı işleri devam etmektedir. Aralık ayı sonu itibari ile de tüm altyapı işleri bitirilecektir.
Arsa taleplerine olan yoğun ilgi göz önünde bulundurulduğunda ilave alanın yetersiz kalacağı
anlaşılmaktadır. İlave alanda 3.000 m2, 5.000 m2 ve 7.000 m2 büyüklüklerinde 38 adet sanayi parseli
bulunmaktadır. 2012 yılının sonuna kadar bu sanayi parsellerinin tahsis edilmesi hedeflenmektedir. Şu anda
186 müteşebbisin arsa talebi bulunmaktadır. Bu nedenle sayın valimizin öncülüğünde II.OSB kurma
çalışmaları devam etmektedir. II.OSB’nin yer seçimi tescil işlemleri devam etmektedir.
Bu gün Organize Sanayi Bölgemizde 11 tesis proje aşamasında 5 tesis inşaat aşamasında, 18 tesis
ise faaliyetlerine geçici olarak ara vermiştir. Bölgemizde, Türkiye’nin 6 büyük nişasta tesisinden biri
bulunmaktadır. Ayrıca 1 boya ve kağıt fabrikası, 14 bulgur, 16 un, 2 çelik ve plastik boru, 9 çırçır prese, 1
deterjan, 2 tekstil, 1 bisküvi, 3 makarna, 5 mısır kurutma, 10 inşaat malzemesi imalat tesisi, 5 mobilya, 2
kozmetik fabrikası, 2 plastik geri dönüşüm tesisi ve 46 muhtelif olmak üzere toplam 86 adet sanayi tesisi
üretimdedir. Bu fabrikalarımızda toplam 3000 ile 3500 arası bir istihdam sağlanmaktadır. Fabrikalarda
çalışan yaklaşık 3500 ve 103 fabrikanın nakliyesini yapan nakliyeciler ve ailelerini de düşünürsek istihdam
açısından Mardin’in Lokomotifi konumunda olduğunu net bir şekilde görebiliriz.
Bölgenin enerji ise; Tedaş’a ait 34.5 kilovoltluk yüksek gerilim hattından beslenmektedir. Bölgenin
enerjide kurulu gücü 30 megawat civarıdır. Elektrik ve diğer alt yapıların da modernize çalışmaları devam
etmektedir. Elektrik Şebekesinin yer altına alınması işi Dicle Kalkınma Ajansından sağlanacak hibe
kapsamında 2012 yılı Haziran ayında ihalesi yapılmıştır. Bu proje devam etmektedir. Yine OSB’ nin elektrik
ihtiyacını karşılamak ve daha sağlıklı elektrik alabilmek için ferdi bir hat OSB’ye çekme çalışmaları başlatıldı
ancak özel mülkiyetlerden dolayı hat tamamlanamamıştır. Yeni güzergâh belirleme çalışmaları devam
etmektedir.
Bölgemizde atık su arıtma tesisi yapım işi 1.095.000 (Euro)’ya ihale edildi. İnşaat çalışmaları devam
etmekte olup 2013 yılının ilk aylarında tamamlanacaktır.
Mardin’in Irak’a yakın, Suriye ile sınır kenti olması, Organize Sanayi Bölgesine 1 km mesafede
demiryolu hattı ve 5 km mesafede havaalanının bulunması, yurt içi ve yurt dışına yapılacak ihracatlarda
ulaşım sorunu yaşanmıyor olması ilimizi daha avantajlı kılmaktadır.
MARDİN OSB BİLGİLERİ
OSB'NİN ADI
MARDİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
S/22
ADRES
İSTASYON / MARDİN
İL
MARDİN
POSTA KODU
47000
TELEFON
0482 215 11 14
FAKS
0482 215 11 21
KURULUŞ YILI
1976
4. STRATEJİK PLANLAMA
Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI’nın yasal
yükümlülükleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu hizmetleri ortaya koyar. Kuruluşun
geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi
kaynaklara sahip olduğunu, hangi yönlerinin geliştirilmesi gerektiğini, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu
ya da olumsuz gelişmeleri ve ihtimalleri değerlendirmesi gerekir. Dolayısıyla bu analiz, kuruluşun
kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha
sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI’ da durum analizi kapsamında aşağıdaki değerlendirmeler
yapılacaktır:
a) Kuruluş içi analiz;
 Tarihsel Gelişim,
 Yasal Yükümlülük ve İlgili Mevzuatlar,
 Faaliyet Alanları, Sunduğu Hizmetler,
 İnsan Kaynakları
 MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Organizasyon Şeması
 Bilgi İletişim Alt Yapısı
 Mali Durum
 Üyelerle İlişkiler, Üye Memnuniyetinin Ölçülmesi
b) Paydaş analizleri
 Paydaşların tespiti
S/23




Paydaşların Önceliklendirilmesi,
Paydaş Listesi
Paydaşların Görüşlerinin Alınması
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Paydaş Beklentileri ve Gelişmeye Açık Yönleri
c) Kurumsal GZFT (SWOT) Analizi
d) Kalite politikası, vizyon ve misyon
e) Stratejik amaçlar-hedefler
4.1 STRATEJİK PLANIN DAYANAKLARI VE YÖNTEM
2014-2018 yıllarını kapsayan bu stratejik planlamanın hazırlanmasında, TOBB'un Ticaret Ve Sanayi
Odaları için hazırlanan Stratejik Planlama Modeli kullanılmıştır. İçeriğin geliştirilmesinde TOBB ve
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI verileri, MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI yayınları, MARDİN
TİCARET VE SANAYİ ODASI Kalite El Kitabı, TOBB Akreditasyon Sistemi, MARDİN TİCARET VE SANAYİ
ODASI Yönetim Kurulu, personeli ve paydaşlarla yapılan görüşme ve çalıştaylar'dan elde edilen bilgiler
esas alınmıştır.
Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla ülkemizde fiilen uygulaması başlamış
olan Stratejik planlama çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, adımlarını stratejik planlama
sürecinde detaylandırdığımız organizasyon ve koordinasyon sistemi ile tüm iş süreçlerini kapsayan;
 Stratejik planlamanın ön hazırlık çalışmaları,
 Performans programı ve değerlendirmesi
 Stratejik planın uygulanması,
 Stratejik plan gelişmelerinin izlenmesi,
Olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilen stratejik yönetim modeli izlenmiştir.
Stratejik planlama, Ticaret Ve Sanayi Odamızın misyon, vizyon ve ilkeler temelinde stratejik amaç ve
hedeflerinin yer aldığı ilk aşaması olup, bu süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte gerçekleştirilmiş olacaktır.
Performans programı ve değerlendirme, stratejik önceliklerin, performans hedeflerinin, faaliyet ve
projelerin belirlenerek maliyetlendirildiği ikinci aşamadır. Stratejik planın uygulanması, planın Ticaret Ve
S/24
Sanayi Odamızın sunumu, Yönetim Kurulunun onayı ve kabulünün ardından 2014-2018 yıllarını kapsayan
bir süreç olup, 3. aşamadır.
Performans değerlendirmesi, performans programının uygulanması aşamasında, Ticaret Ve Sanayi
Odamızın faaliyetlerinin performans göstergeleri aracılığıyla mali yıl içerisinde ve sonunda veya birkaç
yılın uygulama sonuçlarının orta ve uzun vadede değerlendirilmesi olan ikinci aşamasıdır.Stratejik Plan
gelişmelerinin izlenmesi, stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin
raporlama, izleme, değerlendirme, gerektiğinde önlem alınması doğrultusunda çalışmaların yapıldığı
dördüncü aşamadır.
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki Stratejik Planlama çalışması, üst yönetimin yanı sıra, tüm personelinin
etkin katılımıyla yürütülmüştür.
C.Dr. Muzaffer KIRAÇ’ın danışmanlığında gerçekleştirilen çalışmalarda, başta oda üyeleri olmak üzere, farklı
sektör ve kesimlerden, çok sayıda paydaşın katkısına başvurulmuştur.
Dünyadaki baş döndürücü değişim ve dönüşüm sürecine paralel olarak, 2014 – 2018 dönemine ait Stratejik
Planın uygulanmasıyla;
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’nın, yönetim anlayışında, hizmet sunum
biçimlerinde önemli değişiklikler olacağı, bugüne kadar benimsediği önceliklerin, % 100 üye memnuniyeti
prensibi çerçevesinde değişeceği beklenmektedir.
4.2. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
1.
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Yönetim Kurulu Başkanı - Mehmet Ali TUTAŞI
2.
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Yönetim Kurulu Başkan Yrd. - Gumar BUDAK
3.
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Yönetim Kurulu Başkan Yrd. – Kenan ÖZÇELİK
4.
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Yönetim Kurulu Üyesi - Abdulnasır DUYAN
5.
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Yönetim Kurulu Üyesi - Halit BİLGİN
6.
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Sayman Üyesi - Kadri KELEŞ
7.
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Yönetim Kurulu Üyesi - Lokman KARAMAN
8.
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Meclis Başkanı - Necmi DEMİR
9.
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Meclis Başkan Yrd. - M.Emin ACAY
10. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Meclis Başkan Yrd. – Memduh MAHMUTOĞLU
11. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Meclis Üyesi-Servet YÜCESOY
12. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Meclis Üyesi - Bülend BOÇGÜN
13. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Meclis Üyesi - İbrahim TUTAŞI
14. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Meclis Üyesi - Cebrail SİME
15. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Meclis Üyesi - Mehmet KERELTİ
16. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Meclis Üyesi - Enver ÖZMEZ
17. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Meclis Üyesi - Mehmet Ali ALTINTAŞ
18. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Meclis Üyesi - Gökmen PAMUKÇU
S/25
19. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Meclis Üyesi - Salim İLHAN
20. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Meclis Üyesi - Mahmut BİLBEN
21. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Meclis Üyesi - Mehmet Derviş DÜZGÖREN
22. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Genel Sekreter – Çetin SASA
23. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Ticaret Sicil Müdürü – Aytaç MERALER
24. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Sanayi Memuru- Kader ASLAN AKSON
25. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Kalite Geliştirme Sorumlusu – Çetin SASA
26. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Başkan Danışmanı-Ar - Ge Sorumlusu – Kader ASLAN AKSON
27. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Ticaret Sicil Müdür Personeli-Beyhan AYAZ
28. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Muhasebe Müdürü – Hakan ÇAYIROĞLU
29. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Bilgi İşlem – Hakan ÇAYIROĞLU
30. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Oda Sicil Birimi - Selahaddin ÇAVUŞ
31. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI-Tır Karnesi K Yetki Belgesi Birimi-Mehtap KELEŞ
32. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI- Midyat Temsilcisi - Veysel ŞİMŞEK
33. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI- Midyat Temsilcisi - Tevfik ÖZEL - Çetin ŞAHİN
34. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI - Ticari Sicil Personeli - M. Yusuf TUTAŞI
35. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI - Akredite Sorumlusu - Kader ASLAN AKSON
4.3. STRATEJİK PLANLAMA MODELİ ŞEMASI
S/26
4.4.MESLEK GRUPLARI
S/27
Meslek gruplarına göre Ticaret Ve Sanayi Odamızın üyelerinin dağılımı aşağıdaki gibi olup, NACE’ye göre
sınıflandırma çalışması devam etmektedir.
2010 sonu itibariyle Meslek Gruplarına Göre MARDİN Ticaret Ve Sanayi Odamızın Kayıtlı Firma Sayıları;
Faal Üye Sayısı [Meslek Grubu] -
Meslek Grubu
Hakiki
Sahıs
Hükmi Toplam
Sahıs
1. MESLEK GRUBU
196
448
644
2. MESLEK GRUBU
28
85
113
3. MESLEK GRUBU
42
145
187
4. MESLEK GRUBU
29
114
143
5. MESLEK GRUBU
58
182
240
6. MESLEK GRUBU
92
354
446
7. MESLEK GRUBU
53
186
239
8. MESLEK GRUBU
34
125
159
9. MESLEK GRUBU
75
148
223
10. MESLEK GRUBU
47
105
152
654
1892
2546<
GENEL TOPLAM:
4.5. SİCİL BİLGİLERİ
S/28
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI olarak şirket tiplerine göre faal, askıda, terk ve
tavsiyeler aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.
Üye Sayısı [Şirket Tipi] FAAL
ŞİRKET TİPİ
ADET
SERMAYE TOPLAMI (TL)
ANONIM SIRKET
159
383.891.858,00
KOOPERATIF
139
827.944,00
LIMITED SIRKET
1049
622.943.100,00
GERÇEK KISI TICARI ISLETMESI
323
17.876,244,00
ADİ KOMANDİT
1
500.000,00
KOLLEKTİF ŞTİ
6
3.151,530,00
DİĞER
2
300,00
GENEL TOPLAM:
1679
1.029.190,976,00
Üye Sayısı [Şirket Tipi] ASKIDA
ŞİRKET TİPİ
ADET
SERMAYE TOPLAMI (TL)
ANONIM SIRKET
32
50.275,275,00
KOLLEKTIF SIRKET
11
100.028.10
KOOPERATIF
63
17.101,00
LIMITED SIRKET
425
131.112.444,00
GERÇEK KISI TICARI ISLETMESI
331
3.143.409,00
DİĞER
5
720,00
GENEL TOPLAM:
867
184.648.977,10
Üye Sayısı [Şirket Tipi] TERK
ŞİRKET TİPİ
ADET
SERMAYE TOPLAMI(TL)
ANONIM SIRKET
71
106.152.106,779,77
KOLLEKTIF SIRKET
4
5.252,00
KOOPERATIF
141
24.170,00
LIMITED SIRKET
506
56.354.571,50
GERÇEK KISI TICARI ISLETMESI
1378
4.545.293,00
GENEL TOPLAM:
2100
167.085.066,27
4.6. YASAL YÜKÜMLÜLÜK VE İLGİLİ MEVZUAT
S/29
MARDİN Ticaret Ve Sanayi Odamızın üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve gerekli olan diğer tüm
faaliyetler için hizmetini sunmada; 18.05.2004 tarihinde kabul edilen ve 01.06.2004 tarihinde Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, 5174 sayılı Türkiye Ticaret Ve Sanayi Odamızınlar ve Borsalar
Birliği ile Ticaret Ve Sanayi Odamızınlar ve Borsalar Kanunu ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılan
yönetmeliklerdir. Yönetmelikleri baz alarak faaliyet göstermektedir.
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5174 sayılı Türkiye Ticaret Ve Sanayi Odamızınlar ve Borsalar Birliği
ile Ticaret Ve Sanayi Odamızınlar ve Borsalar Kanunu yanı sıra ilgili Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde
hizmet vermektedir. Bu Tüzük ve Yönetmelikler;
 Türkiye Ticaret Ve Sanayi Odamızınlar Ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yönetmeliği
 Ticaret Ve Sanayi Odamızın Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik
 Kayıt Ücreti İle Yıllık Aidat Ve Munzam Aidatın Tespiti Ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
 Ticaret Ve Sanayi Odamızın Muamelat Yönetmeliği
 Personel Yönetmeliği
 Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği
 Organ Seçimleri Yönetmeliği
 Personel Sicil Yönetmeliği
 Kapasite Esasları
 İş Makinelerinin Tescili İle İlgili Esaslar
 Ticaret Sicili Tüzüğü
 Ticaret Ve Sanayi Odamızın Ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin Ve Para Cezaları İle Disiplin
Kurulu Ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik
 Ticaret Ve Sanayi Odamızın Ve Borsa Şubeleri İle Ticaret Ve Sanayi Odamızın Temsilciliklerinin
Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik
 Tacir Ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal Ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin
Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
 Ticaret Ve Sanayi Odamızın Ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi Ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul
Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 Eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkında yönetmelik
Ayrıca, MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Personel İç Yönergesi ve TOBB tarafından yayınlanan
sirkülerler de, Ticaret Ve Sanayi Odamızın faaliyetlerine çerçeve oluşturmaktadır.
5174 Sayılı Ticaret Ve Sanayi Odamızınlar, Borsalar Ve Birlik Kanuna Göre Ticaret Ve Sanayi
Odamızın Başlıca Görevleri Şunlardır;
 Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu
yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak.



Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar
çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini
icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya
S/30



















bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine
yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek.
Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî
faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve
kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak.
26. maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak;
üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu
üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına
sunmak ve ilân etmek.
Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak.
Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.
Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal
ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe
uygun olarak tespit etmek ve onaylamak.
Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek
görevleri yapmak.
Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri
saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek.
Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda
belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde Ticaret Ve Sanayi Odamızınlara tevdii
halinde bu işleri yürütmek.
Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri sağlamak.
Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.
Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer
faaliyetlerde bulunmak.
Ticaret ve sanayi Ticaret Ve Sanayi Odamızın, Ticaret Ve Sanayi Odamızınlar ayrı olan illerde ise
sanayi Ticaret Ve Sanayi Odamızın sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek.
Ticaret Ve Sanayi Odamızınlar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde;
Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuarlar kurmak veya bunlara iştirak
etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme lâboratuarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme
hizmetleri sunmak,
Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursları açmak,
açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci
okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme
çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim
Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek,
İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak,
Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve
kütüphanelere katılmak,
S/31

Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi
bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek;
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi
olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak,
işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, görevlerini de yaparlar.
MARDİN Ticaret Ve Sanayi Odamızın Servisler ve birim bazında görev yetki sorumluluklar
kısaca aşağıda anlatılmıştır;
Genel Sekreterlik: Genel Sekreter, Ticaret Ve Sanayi Odamızın Meclisi ve Yönetim Kurulu'nca verilen
görevler çerçevesinde Ticaret Ve Sanayi Odamızın bütün işlerini yönetmekle sorumlu olan en yüksek
amirdir. Ticaret Ve Sanayi Odamızın teşkilatında bulunan bütün birimler, personelleri ile birlikte Genel
Sekretere bağlı ve sorumludurlar.
Genel Sekreter Yardımcılığı: Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreterden sonra Ticaret Ve Sanayi
Odamızın idaresinden 2. Derecede sorumlu amirdir. Genel Sekreter Yardımcısı teşkilat şemasıyla
kendisine direkt bağlanan birimler ile Genel Sekreter bulunmadığı zamanlarda bütün birimlerden yetkili
ve sorumludur. Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulunca verilen konularda koordinasyon görevi yapar.
Dış Ticaret Birimi: MEVCUT TİB ile koordineli çalışılıyor: İhracat işleri ile ilgili kayıt ve tasdik
işlemlerinin yanı sıra ihracatı teşvik ve kolaylaştırmak için çalışmalar yapar. İhracatçı üyeleri ilgilendiren
konularda araştırmalar ve çeşitli konularda üyelerin görüşlerini tespit ve çözüm getirmek amacıyla
çalışmalar yapar. Fiyat endekslerini temin ederek ilgililerin istifadesine sunar. Firmaların talepleri halinde
çeşitli konularda piyasa araştırmaları ile fatura-rayiç tasdik işlemlerini yapar.
Kalite Geliştirme Birimi: Ticaret Ve Sanayi Odamızın üyelerine sunduğu hizmetin kalite seviyesi
artırmak ve TSE ISO 9001:2008 standartlarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.
Görev ve sorumlulukları aşağıda özetlenmiştir:





TS-ISO 9001 standardına uygun olarak Kalite sisteminin kurulması, uygulanması ve devam
ettirilmesini sağlamak.
Yürürlüğe giren dokümanların dağıtımı sağlar.
Gözden geçirme ve kalite sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kalite sisteminin performansı konusunda
gerektiğinde üst yönetime rapor verir.
Üye şikâyetlerinin izlenerek giderilmesi için bir sistem oluşturur, bunların düzenli olarak
raporlanmasını sağlar.
Üye memnuniyeti araştırmalarını ve iyileştirme çalışmalarını izler.
S/32
Sanayi Müdürlüğü: Mevcut sanayinin gelişmesi ve yenilerinin kurulmasının temini için teşvik edici ve
yol gösterici çalışmalar yapar. Sanayi tesislerin kapasitelerini tespit eder. Sanayiye yardımcı olacak teknik
ve ekonomik dokümanlar hazırlar. Sanayicilerin mali ve iktisadi konularda Ticaret Ve Sanayi
Odamızın´dan talep ettikleri bilgi ve belgeleri verir, konuyla ilgili veri tabanları oluşturur. Üyelerin
istekleri üzerine veya lüzum görüldüğü hallerde resmi kayıtlar üzerinde fiili üretim, fiili tüketim, mülkiyet,
tahsis kullanma ve maliyet tespitleri yapar, bu tespitlere ait raporlar düzenler. İthalata yönelik mevzuat
hakkında bilgi ve destek verici çalışmalar yapar.
Tescil ve Sicil Müdürlüğü: Ticari işletmelerin (Şirketler ve Hakiki Şahıslar), tescil (Kuruluş işlemleri) ve
Ticaret Ve Sanayi Odamızın kaydını ve gerektiğinde terkinlerini yapar.
 Söz konusu işletmelerde meydana gelen değişiklikleri takip ederek, tescili gerekli hususları
değiştirerek tescil eder, ayni zamanda Ticaret Ve Sanayi Odamızın kayıtlarına işler.
 Resmi veya özel kamu Ticaret Ve Sanayi Odamızın ve kuruluşlardan gelen bilgi taleplerini
değerlendirir. Gerekirse yazışmalar yapar.
 İşletmeler arasında imzalanan işletme rehini sözleşmesinin tescilini yapar.
 Gerek Ticaret Sicil Memurluğu gerekse Ticaret Ticaret Ve Sanayi Odamızınsı başlığı altında firma
kayıt bilgilerini içeren çeşitli belgeler tanzim eder, ilgililere verir.
Muhasebe: Görev ve sorumlulukları aşağıda özetlenmiştir:
 Ticaret Ve Sanayi Odamızınnın hesap işlerinin görevlisi ve sorumlusudur. Ticaret Ve Sanayi
Odamızın üyelerinin kayıt ücreti, yıllık aidatı, munzam aidatı ve misil zamlarını tahakkuk ettirir,
tahsilini sağlar.
 Bütçe gereğince yapılması gereken tasarruf ve ödemeleri mevzuat hükümlerince yerine getirir.
 Personelin sağlık ve sosyal yardım işlerini düzenler.
 Ticaret Ve Sanayi Odamızın ve teşkilatın yapı, demirbaş, malzeme ve genel ihtiyaçlarını temin
eder ve bunların bakim, onarım ve ikmalini sağlar.
Ticaret Ve Sanayi Odamızın´nın iç yönetmeliklerinde ve iç sirkülerde yer alan hükümler dahilinde
personelin sicil kayıtlarını tutar ve muhafaza eder.
Bilgi İşlem Birimi: Görev ve sorumlulukları aşağıda özetlenmiştir:





Web sitelerinin düzenli olarak güncellenmesi
Bilgi Edinme Kanunu işlemlerinin yürütülmesi
Üyelerin yayınlanan duyurulardan veya yapılacak toplantılardan haberdar edilmesi
Ulaşılamayan üyelerin listesinin oluşturulması
Ticaret Ve Sanayi Odamızın gelen kitap, gazete, dergi vs. yayınların genel sekreterin talimatına
uygun olarak saklanması ve ilgili servislere iletilmesi

Ticaret Ve Sanayi Odamızın ile ilgili haberlerin takibinin ve dosyalama işlemlerinin yapılması
S/33
Ar-Ge Birimi DİKA Kalkınma Ajansı ile Çalışılıyor: Ticaret Ve Sanayi Odamızınnın basın yayın
işlerinde bilgi işlme memuruna yardımcı olmak ve bu konularda danışmanlık sağlamak, hibe ve destek
programlarında proje ekibiyle ortak çalışmalar yapar.
Görev ve sorumlulukları aşağıda özetlenmiştir:




Ticaret Ve Sanayi Odamızın tanıtımına ilişkin yazılı ve görsel materyallerin hazırlanması çalışmalarını
yapmak
Ticaret Ve Sanayi Odamızın web sitesi hazırlamak, güncellemek.
Ticaret Ve Sanayi Odamızın yazılı basın, televizyon ve radyo ile olan ilişkilerini, kamuoyu oluşturma
çalışmalarını yürütmek
Ulusal bayram ve tören, özel ve dini günlerle ilgili basında çıkacak haberleri hazırlamak
Yukarıda 5174 sayılı kanunda belirtilen bölümlerin görev ve sorumluklarından bahsedilmiştir. Ticaret Ve
Sanayi Odamızınmızda mevcut organizasyon emamızda bulunan diğer brimlerin tüm görev yetki
sorumluluk vekalet nitelik durumları detaylarıyla görev tanımlarında belirtilmiştir.
4.7. FAALİYET ALANLARI VE SUNDUĞU HİZMETLER
S/34
MARDİN Ticaret Ve Sanayi Odamızın vermiş olduğu hizmeti, 5174 sayılı Türkiye Ticaret Ve Sanayi
Odamızınlar ve Borsalar Birliği ile Ticaret Ve Sanayi Odamızınlar ve Borsalar Kanunu, TOBB Akreditasyon
Kılavuzu ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı çerçevesinde faaliyet alanlarını ve bunlara
ilişkin hizmetleri gerçekleştirmektedir.
SIRA
NO
1
Genel sekreter
FAALİYETİN ADI
Ticaret Ve Sanayi Odamızın hizmetlerinin genel politikaya ve mevzuata
uygun olarak yapılması, Ticaret Ve Sanayi Odamızın Meclisi ve Yönetim
Kurulu tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması
2
Ticaret Ve Sanayi Odamızın organları ile yönetim kurulu arasında bilgi
akışının ve değerlendirmelerin yapılmasının sağlanması
3
Diğer kurumlardan İstenen bilgi ve görüşlerin zamanında verilmesinin
sağlanması, bu konuda yönetim kuruluna bilgi vermek suretiyle her
türlü çalışma ve hazırlıkların düzenlenmesi ve denetlenmesi
4
5
6
7
8
9
Ticaret Ve Sanayi Odamızın faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ilgili
kurum veya kuruluşlarla koordinasyon içerisinde çalışılması
Ticaret Ve Sanayi Odamızın görevler dâhilinde temsil edilmesi, Ticaret
Ve Sanayi Odamızın üyeleri, devlet yetkilileri, resmi ve özel kurumlarla
iyi ilişkiler geliştirilmesi
Ticaret Ve Sanayi Odamızın politikaları, stratejileri ve hedefleri
çerçevesinde, yönetimi altındaki faaliyetlere ilişkin uygulamaların
izlenmesi ve geri bildirim yapılması
Ticaret Ve Sanayi Odamızın yeni personel gereksinimlerinin
belirlenmesi. Onaylanan kadrolara ve belirlenen politikalara uygun
olarak, organizasyonun çeşitli kademelerindeki personelin işe alınması,
yer değiştirme, terfi etmesi, işten çıkarma, ödüllendirme ve
cezalandırma gibi işlemlerin ilgili yöneticilerin önerileri doğrultusunda
incelenmesi, değerlendirilmesi ve bu konudaki önerilerin yönetim
kuruluna sunulması
Genel Sekreterliğin altındaki bağlı birimler tarafından yürütülen
faaliyetlerin, kendi aralarında koordine ve entegre edilmelerinin
sağlanması
Her kademedeki personelin motive edilmesi, çalışma istek ve
heyecanın oluşturulması, astlar arasında olabilecek uyuşmazlık
durumlarında yol gösterici ve uzaklaştırıcı rol üstlenmesi
S/35
ASLİ KANITLAR /
HİZMET
Görev tebliğ yazısı
Yönetim Kurulu
toplantılarına katılım ve
karar tutanakları
Piyasa araştırmaları ve
etütler
Diğer kurumlarla yapılan
toplantılar ve sözlü
görüşmeler
Karşılıklı davetler,
ziyaretler ve ortak görüşler
oluşturulması
Kalite yönetim sistemi
performans raporu, aylık
personel toplantıları
MARDİN TİCARET VE
SANAYİ ODASI
Organizasyon şeması,
değişiklikler, performans
değerlendirme kayıtları,
personel sicil kartları
İç iletişim formu ve tebliğ
yazıları birimler arası
toplantı
Gün içerisinde yapılan
görüşmeler ve telkinler,
birlikte düzenlenen
aktiviteler
SIRA
NO
1
2
3
Genel sekreter Yardımcıları
FAALİYETİN ADI
ASLİ KANITLAR / HİZMET
Meclis, yönetim kurulu, meslek
komiteleri, disiplin kurulu,hesapları
inceleme komisyonu toplantıları için
gerekli hazırlıkların yapılması, kararların
imzalattırılması ve saklanmasını sağlamak
Bağlı bölümlerin faaliyetlerini
değerlendirebilecek ölçütlerin
standartlarının oluşturulması, bu yolla
değerlendirmelerin yapılarak
faaliyetlerindeki gelişmelerin
belirlenmesi, gerektiğinde yol gösterici
veya düzeltici önlemlerin alınması
Ticaret Ve Sanayi Odamızın faaliyetlerini
etkileyebilecek politik, ekonomik, ve
sosyal gelişmelerin izlenmesi,
Gündem, davet yazıları, toplantı
tutanağı, hazirun cetveli ve karar
defterleri
Birimlerin hedef ve hedef izleme
tabloları, yapılan düzeltici ve önleyici
faaliyetler ve takip listesi, birimlerin
birbirlerine yaptıkları iç tetkikler ve
raporları
Yerel ve bölgesel gelişmelerin günlük
takibi
SATIN ALMA
SIRA
NO
1
2
SIRA
FAALİYETİN ADI
Ticaret Ve Sanayi Odamızın ihtiyaçlarına göre satın
alma işlemlerinin yürütülmesi
Ticaret Ve Sanayi Odamızın birimlerinin kaynak ve
ihtiyaç taleplerinin tespiti
ASLİ KANITLAR /
HİZMET
Yönetim kurulu kararı ve
fiyat araştırmaları
Satın alma talep formu
MUHASEBE BÖLÜMÜ
FAALİYETİN ADI
ASLİ KANITLAR / HİZMET
S/36
NO
1
2
3
Ticaret Ve Sanayi Odamızın yıllık gelir ve gider
dengesinin sağlanması
Üye aidat ve munzam aidatlarının tespiti ve
muhasebeleştirilmesi
Bütçe gelir ve giderlerine ilişkin evrakların
hazırlanması
4
Bütçe dâhilinde harcamaların kontrolünün
sağlanması
5
Yıl sonu muhasebe verilerinin hazırlanması
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Muhasebe ile ilgili yapılan işlemlerin kayıt
edilmesi
Tahsilât tediye ve mahsup işlemlerinin
yürütülmesi ve bu işlemlerle ilgili evrak ve
belgelerin temin edilerek yasal süreleri
sonuna kadar saklanması
Banka ve diğer firmaların işlerinin takip
edilmesi, gerektiğinde banka ve ilgili
firmaların ekstrelerinin temin edilmesi ve
gerekli mutabakatın sağlanması
Ticaret Ve Sanayi Odamızın mali
birikimlerinin yönetim kurulu kararlarına göre
çeşitli finansal araçlar kullanılarak
değerlendirilmesi
Personelin maaş, sağlıkla ile ilgili faturalarının
kontrol edilmesi ve ödenmesi, harcırah
bordolarının tanzimi ve ödenmesi
Vezne işlemlerinin yürütülmesi ve hesapların
kontrol edilmesi
Vezne ve kasa görevinin yürütülmesi, yönetim
kurulu tarafından belirlenen miktardan fazla
paranın kasada bulundurulmamasının
sağlanması
Üye aidatlarının tahsili için üyelere yapılan
bildirimler
Bina, demirbaş ve tesisatların kayıtlarının
tutulması
TOBB – Net projesi kapsamında programların
güncelleştirilmesinin sağlanması
Ticaret Ve Sanayi Odamızın bilgisayarlarının
bakım ve onarımının yapılması, bilgisayarlarda
bulunan bilgilerin muhafazasının sağlanması
S/37
Gelir-gider raporları ve yıllık bütçe
Vergi kayıtlarının alınması ,
tahakkuku
Aylık mizan , bütçe izleme raporu
Sayman üye, yönetim kurulu
hesapları inceleme komisyonu
raporları , Ticaret Ve Sanayi
Odamızın meclisi karar tutanakları
Kesin mizan , bilanço ve kesin
hesap cetvelleri, bütçe izleme
raporu
Tediye, mahsup yevmiye defteri,
kebir defteri , demirbaş defteri
Tahsilat ,tediye ve mahsup
fişlerinin bulunduğu arşiv
Banka Cüzdanları Dosyası
Banka mevduat gelirleri
Harcırah beyannamesi, ve personel
maaş
Kasa raporu ve kasa defteri
Günlük kasa raporu
Gazete ilanı ve posta gönderileri
Demirbaş kayıt defteri
Yeni eklenen bölüm olduğunda bu
bölümün içeriğinin doldurulması
Tamir ve bakım faaliyetleri,
yedekleme harici hard-disk
17
18
19
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yerel ağ bağlantısı (LAN) sisteminin
çalışmasının denetlenmesi ve olası ağ
bağlantısı ya da internet erişimi
problemlerinin giderilmesi
Adresinde bulunamayan üyelerin adreslerinin
araştırılarak tespit edilmesinin sağlanması
Personel izinlerinin düzenlenmesi
Birine bağlı olarak çalışan Ticaret
Ve Sanayi Odamızın bilgisayarları
Aidat Bilgilendirme Yazısı
Gönderilmesi veya Tespit tutanağı
Personel izin takip formları
TESCİL VE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYETİN ADI
ASLİ KANITLAR / HİZMET
Üyelerin sicil dosyalarının düzenlenmesi ve
saklanması, sicil defterlerinin saklanması, üyelerin
durumlarındaki değişikliklerin takip ve tespit edilerek
usulüne göre deftere işlenmesi
Üyelere ilişkin bilgilerin düzenli aralıklarla
güncellenmesi
Üyelerin gruplandırılması ve derecelendirilmesi için
her türlü hazırlık çalışmasının tamamlanması, bu
konuda yönetim kurulunca alınan kararlara göre
gerekli işlemlerin yapılması
Kayıtları veya borçları silinmesi gereken üyelerin
tespitinin yapılması
Resmi ve özel kurumlara verilen hakiki/hükmi
şahısların ticari bilgilerini içeren belgelerin
düzenlenmesi
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesi
(G)Bendinde yer alan yönetmelik gereğince mesleki
faaliyetten men olan üyelerin tespitinin yapılması
Müracaatta bulunan üyenin devlet ihalelerinden
yasaklı olup olmadığı tespitinin yapılması
Sosyal güvenlik kurumuna üyelerin ortaklık ve kayıt
durumunun bildirimi
Ticaret Ve Sanayi Odamızın üyelerinin ticari
faaliyetlerini arttırmak ve üyelerimiz arasındaki
dayanışmayı sağlamak için belge düzenlenmesi
Hakiki ve hükmi şahısların tescilinin yapılması
S/38
Üye Dosyaları, Sicil Kayıt
Defteri, Üye Dosya Arşivi
TOBB NET Programı
NACE Kod Sistemine göre
gruplara kayıt ve Grup
bildirim yazıları
Terk Talep Yazısı, Vergi
Dairesi Kayıt Durumu, Tebliğ
Yazısı, Yönetim Kurulu
Tarafından Ticari Durum
Tespit Tebliği
Ortaklık Teyid Belgesi
İhale Durum Belgesi
İhale Men Belgesi
SGK formu
Üye kimlik kartları
Limited şirketi, Anonim
şirketi, kooperatif ve şahıs
kayıtları
11
12
13
14
15
16
17
18
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
Hakiki ve hükmi şahıslara ait değişikliklerin tescilinin
kayıtları
Hakiki ve hükmi şahıslara ait değişikliklerin tescilinin
kayıtlarının tutulması
Hakiki ve hükmi şahıslara ait değişikliklerin tescilini
Ticaret Sicil Gazetesine gönderilmesi
Şirket ortaklarının kuruluş ve kapanışlarda ilgili
kurumlara bildirilmesi
Şirket kuruluşlarının bildirimlerinin ilgili kurumlara
yapılması
Şirket yetkililerinin, istek dâhilinde, tespitini yapmak
ve belgelendirmek
Kayıtlı hakiki ve hükmi şahıslar ile ilgili diğer
kurumlarla bilgilendirme yazışmaları yapmak
Üyenin ticari durumunun (iflas/konkordato)
tespitinin yapılması
SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYETİN ADI
Her türlü sınai ve imalat konularında, faaliyet
gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının genel
bilgilerinin ve üretim gücünün ortaya çıkarılması
Gıda sektöründe imalatçı olan (kapasite raporu
verilemeyen) firmalar için, resmi kurumlara verilmek
üzere, iş yerindeki makine ekipman güç tespitinin
yapılması ve çalışan personel sayısının belirlenmesi
Ticaret Ve Sanayi Odamızınmızda kapasite tespiti
yaptırmış veya yaptırmamış olan, firmaların belirli
miktardaki iş ve hizmeti, belirli bir zamanda mevcut
olanakları ile yapmaya yeterli olup olmadıklarının
tespiti
İlgili mercilere ibraz edilmek üzere firmaların sanayiciimalatçı olduklarının belgelenmesi
Üretim esnasında ham ve yarı mamul maddelerde
meydana gelen fire ve zayiat oranları ile ilgili
randıman tespiti
Kapasite raporu sahibi olan firmaların, üretimleri
devlet kontrolünde olan hammadde taleplerinin
karşılanması için kapasite raporlarındaki tahsise göre,
S/39
Ana sözleşme değişikliği ve
sermaye artırımı, nevi
değişikliği tasfiye giriş,
tasfiye sonu(fesih),yönetim
kurulu üye değişikliği
Tescile ait dosya, sicil esas
defteri
Tescil ilanının yer aldığı
Ticaret Sicil Gazetesi
Sigortalı işe giriş Bildirgesi,
Sigortalı işten Ayrılış
Bildirgesi
Şirket bildirim formları
Şirket yetki belgesi
Muhtelif kurumlara ve
mahkemelere yazılan yazılar
Ticari Ehliyet Belgesi
ASLİ KANITLAR / HİZMET
Kapasite raporu
Ekspertiz raporu
İmalat yeterlilik belgesi
İmalatçı belgesi
Fire, zayiat ve randıman oranı
belgeleri
Fiili imalat ve satış belgesi
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
firmanın bir önceki yıl almış olduğu hammaddeden ne
kadar ne üreterek nerelere sattığının tespiti
Seferberlik ve yurt savunması ile ilgili olarak ülke
içinde mevcut iş makinelerinin potansiyelinin bilinmesi
ve izlenmesi için, trafik kaydı olmayan özel ve tüzel
kişilere ait iş makinelerinin 2918 Sayılı Karayolları
Trafik Kanuna göre tescilinin yapılması
Üye firmaların, grev, lokavt, yangın, su baskını, savaş
hali vb. bekleyen hallerin ortaya çıkmasından dolayı
ihracatlarının aksaması veya kanuni süreleri içinde
mal bedellerini yurda getirememelerinin tespiti
Üyelerin çalıştırmakta olduğu elemanlar için
düzenlenen formlarda üyesi olduğunun tespiti
Spesifik konularda oluşturulmuş çalışma, danışmanlık
ve görev gruplarının, komitelerin ve diğer danışma
mekanizmalarının Ticaret Ve Sanayi Odamızın üyeleri
ile yaptıkları çalışmaların kayıtlarının tutulması
Bir emtia için alıcı veya satıcının Ticaret Ve Sanayi
Odamızın başvurması üzerine bu emtia ile ilgili
numunelerin vasıflarının teknik özelliklerinin ortaya
konulması
Üretilen ürünün yerli olduğunun tespitinin yapılması
Resmi ve özel kurumlara verilen hakiki/hükmi
şahısların ticari bilgilerini içeren belgelerin
düzenlenmesi
4134 Sayılı Kamu İhale Kanunu 53. maddesine göre
çıkarılan yönetmeliklere göre şirketlerin yerli
sermayeden oluştuğunu tespitinin yapılması
Ticaret Ve Sanayi Odamızın anlaşmalı olduğu
bankalardan kredi talep başvurusu yapan üyelerin sicil
bilgilerine ulaşılmasının sağlanması
Üyelerin ihtiyaç duydukları kefillik amacı ile
düzenlenmiş bulunan sicil kaydını gösterir belgenin
hazırlanması
İhaleler için üyelerin ticari adresinin tespitinin
yapılması
Üyelerin istekleri dâhilinde imzalarının teyidinin
yapılması
Düzenli aralıklarla sektörel nitelikli toplantıların
düzenlenmesi ve toplantılara ilgili sektörde faaliyet
gösteren tüm üyelerin davet edilmesi
İş makineleri tescil belgesi
Mücbir sebep belgesi
Çıraklık ve ustalık belgeleri
onayı
Toplantı ve organizasyon
tutanak kayıtları
Numunelerin Vasıfları Onay
Belgesi
Yerli Malı Belgesi
Kayıt Sureti, Faaliyet Belgesi
Yerli İstekli Belgesi
Kredi Talep Belgesi
Ticari Kefalet Onay Belgesi
Ticari İkametgah Belgesi
İmza Onayı Belgesi
Organizasyon vetoplantı,
toplantı davet mektupları,
ödül törenleri, eğitim toplantı
ve seminerleri
20
Meslek Komiteleri toplantılarında raportörlük
yapılması
Karar metinleri ve raporlar
21
Kamu Kurum ve Kuruluşların isteğine göre fiyat
Rayiç fiyat raporu
S/40
22
araştırması yapılması
Belirlenecek mal ve hizmetlerin azami fiyat
tarifelerinin kendi üyelerimizle ilgili olanların meslek
komitesinin görüşü alınarak yönetim kuruluna teklifi
ve Ticaret Ve Sanayi Odamızın meclisinin onayına
sunulması
Azami fiyat tarife belgesi
23
Resmi Kurum ve kuruluşların veya özel/tüzel kişilere
ait rayiç bedel bedelinin tesbitinin yapılması
Hakem, bilirkişi raporu
24
İhale faturalarının, sağlık faturalarının güncel fiyatlara
uygunluğunun tespitinin yapılması
Fatura uygun-uygun değil
görüşünün oluşturulması
25
Aylık fiyat tahmin ve tespitine ilişkin muamelelerle
ilgili piyasa derlemesi yapılması, yönetim kurulu ve
gerekli kuruluşlara sunulması
İstatistik ve fiyat endeksleri
raporu
KALİTE GELİŞTİRME
FAALİYETİN ADI
SIRA
NO
1
Kalite sorunları konusundaki geri bildirimlerin
S/41
ASLİ KANITLAR /
HİZMET
Kalite yönetim sistemi
2
3
değerlendirilmesi ve raporlanması
Personelin görev tanımları ve iş akitleri
dokümanlarının hazırlanması
Motivasyonu teşvik edici ödüllendirme faaliyetlerinin
yapılması, personel memnuniyet anketi ve üye
memnuniyet anketinin raporlanması ve
değerlendirilmesi
4
Öneri sistemlerinin kurulması ve işletilmesi
5
Üye ve personel şikâyetlerinin raporlanması ve
değerlendirilmesi
6
Üyeler nezdinde düzenli olarak üye memnuniyet
anketlerinin yapılması
7
Sonuçları gelecekteki faaliyetlerin geliştirilmesine
imkan verecek şekilde, eğitim programının ve diğer
Ticaret Ve Sanayi Odamızın uygulamalarının
değerlendirilmesi
8
9
10
SIRA
NO
1
2
3
Talep seviyesine bağlı olarak; firmalar arası ticaret,
birbirilerinin kaynaklarından karşılıklı yararlanma,
ortaklık çalışmaları, ortak girişimler ve politika
oluşturma gibi faaliyetleri destekleyici iletişim ağı
olanaklarına dair yıllık program hazırlanması
TS EN ISO kalite yönetim sistemine uygunluğun
sağlanması için çalışmalar yapılması
Düzenli aralıklarla üyeler ile ilgili ekonomik etütler
(araştırmalar) yapılması
DIŞ TİCARET
FAALİYETİN ADI
İhracatçısı tarafından düzenlenen ve malın üretildiği
ülkeyi gösteren ve en az % 5’i Türk Menşeli olan
ürünler veya ithal edildiği fasıladan yapılan yurt içi
katkı ve imalat nedeniyle farklı bir fasıl hüviyeti
kazanan malların tespitinin yapılması
Üyelerimizin Avrupa Birliğine, üye ülkelere ihraç
ettikleri ürünlerde gerekli gümrük muafiyetlerinin
sağlanması
Türkiye’nin Türk Mallarını teşvik amaçlı serbest ticaret
S/42
performans raporu
Görev tanımları,
organizasyon şeması
Yıl sonu ödülü, anket
değerlendirme raporları
Üye geri besleme kalite planı,
üye şikayet ve öneri formları
Yapılan şikayetlerin ve
önerilerin sonuçlarının yer
aldığı rapor, geri bildirim
yazıları
Her yıl yapılan birebir
anketlerin ve sonuçlarının
analizinin yapılması
Her yıl yayınlanan eğitim
planı, anket sonuçlarına göre
düzenlenen eğitimler, eğitim
etkisinin ölçüldüğü eğitim
değerlendirme formları
Etkinlik planı, eğitim planı
ISO dokümanları
Her yıl yapılan anketler
ASLİ KANITLAR /
HİZMET
Menşe Şahadetnamesi
A.TR Belgesi
EURO 1 Dolaşım Sertifikası
4
5
6
7
9
10
11
antlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda
Avrupa Birliğini üye ülkelere tarım ürünleri listesi
kapsamına dahil ürünlerin ihracatında Avrupa
Birliğine üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu
ürün listesi kapsamına dahil, ürünlerin ihracında
malın gümrük indiriminden yararlanmak amacıyla
Ticaret Ve Sanayi Odamızın tarafından onaylanması
Genelleştirilmiş tercikler sistemi çerçevesinde tercihli
rejimden faydalanması talep edilen eşyanın GTS
ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılan FORM
A belgesinin hazırlanması
Yurt dışından Ticaret Ve Sanayi Odamızınmızı ziyaret
eden heyetlerin üyelerimiz ile yapacakları temasların
organize edilmesi
Üyelerin ihracat ve ithalat hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlayarak dış ticaret konusunda
cesaretlenmelerini sağlayacak çalışmalar yapılması
Dışarıdan gelen ve dışarıya gönderilen ticaret
heyetleri için ortam hazırlanması
Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılıma yönelik
organizasyonlar düzenlenmesi
Yönetim Kurulu başkanının katılacağı toplantılar ve
buralarda Ticaret Ve Sanayi Odamızı temsilen
yapacağı konuşmalar için bilgi notları ve konuşma
planı taslağı hazırlanması
FORM A belgesi
Yemekler ve Turistlik geziler
düzenlenmesi
Dış ticaret ile ilgili
düzenlenen eğitim ve
seminerler
Yurt dışı delegasyon
toplantıları, seminerler ve
bölgeyi tanıtan turizm gezileri
Yurt içi ve yurt dışı fuar
organizasyonları
Konuşma Metinleri
Basın ile paylaşılan haber
metinleri, basın bildirileri
Basın bildirilerinin hazırlanması
S/43
SIRA
NO
BİLGİ İŞLEM
FAALİYETİN ADI
1
Yayınlar, toplantılar, basın bültenleri, üyelerimizi
Ticaret Ve Sanayi Odamızın politikalarından ve
faaliyetlerinden sürekli olarak haberdar kılan
haberleşme işlemlerinin yürütülmesi
2
Web sitesinin düzenli olarak güncellenmesi
3
Meclis, yönetim kurulu ve meslek komite üyelerinin
bilgilerinin düzenli şekilde yenilenmesi
4
5
6
7
8
9
10
11
Üyelerin yayınlanan duyurulardan veya yapılacak
toplantılardan haberdar edilmesi
Ulaşılamayan üyelerin listesinin oluşturulması
Ticaret Ve Sanayi Odamıza gelen kitap, gazete,
dergi v.s. yayınların genel sekreterin talimatına
uygun olarak saklanması ve ilgili servislere iletilmesi
Ulusal ve yerel basının sürekli takip edilerek Ticaret
Ve Sanayi Odamızın ve yönetim kurulu başkanlığının
etkinliklerinin basına yansımasının izlenmesi,
yayınlananların yönetim kurulu başkanının bilgisine
sunulması ve arşivlenmesi
Yönetim kurulu başkanının Ticaret Ve Sanayi
Odamızın temsilen katılacağı etkinliklerin protokol
listesinin hazırlanmasına ve onay için genel
sekretere sunulması, onay aldıktan sonra gereken
davetlerinin yapılması
Ticaret Ve Sanayi Odamızın gelen kitap, gazete,
dergi v.s. yayınların genel sekreterin talimatına
uygun olarak saklanması ve ilgili servislere iletilmesi
Bilgi edinme kanunu işlemlerinin yürütülmesi
Spesifik konularda oluşturulmuş çalışma,
danışmanlık ve görev gruplarının, komitelerin ve
diğer danışma mekanizmalarının Ticaret Ve Sanayi
Odamızın üyeleri ile yaptıkları çalışmaların
S/44
ASLİ KANITLAR /
HİZMET
Ticaret Ve Sanayi Odamızın
gazetesi, web sitesi, Ticaret
Ve Sanayi Odamızın dergisi,
SMS mesajları, e-mail
gönderimleri, posta
gönderileri
Ticaret Ve Sanayi Odamızın
haberlerinin günlük olarak
aktarılması, üye bilgilerindeki
değişikliklerinin
düzenlenmesi, duyuruların
işlenmesi
Web sitesinde ‘Ticaret Ve
Sanayi Odamızınmız’ başlıklı
bölüm ve kayıt defteri
Web sitesinde ilan, e – mail
ve SMS mesajları
Geri dönen yayın raporu,
güncellenen e- mail, adres
ve telefon bilgileri kayıt listesi
Ticaret Ve Sanayi Odamızın
kütüphanesi ve arşivi
Web tabanlı arşiv
Protokol listesi, davet yazıları
Ticaret Ve Sanayi Odamızın
kütüphanesi ve arşivi
Cevap yazıları
Toplantı, organizasyon
görüntüleri
kayıtlarının tutulması
12
13
14
15
16
17
Ticaret Ve Sanayi Odamızın domain çalışmalarının
kayıtlarının takip edilmesi ve yenileme işlemlerinin
yapılması için bilgi hazırlığı ve yayınlanması
Yönetim kurulu başkanının katıldığı toplantılar,
ziyaretlerin kayıtlarının tutulması
Ticaret Ve Sanayi Odamızın ile ilgili haberlerin
takibinin ve dosyalama işlemlerinin yapılması
Ticaret Ve Sanayi Odamızın aylık olağan meclis
toplantılarının ses kayıt, fotoğraf çekimi vs
Ticaret Ve Sanayi Odamıza gelen ve giden evrakların
kaydına ilişkin giriş-çıkış defterinin tutulması, ilgili
yerlere dağıtım yapılması ve arşivlenmesinin
sağlanması
Genel sekreterliğin emir ve talimatlarının ilgili
servislere intikal ettirilmesi, gereğinin yapılıp
yapılmadığının izlenmesi
Bilgilerin hazırlanarak birim
sorumlusuna verilmesi ve
Web sitesinin sürekli hizmet
vermesi
Aylık Yönetim Kurulu faaliyet
raporları
Haber kupürleri dosyası
Meclis toplantı arşivi
Giden-Gelen evrak kayıt
sistemi
Görev bildirim yazısı
4.8 PROJELERİMİZ
MARDİN Ticaret Ve Sanayi Odamızın tarafımızca hazırlanan ve destek gören projeler aşağıdaki gibidir.
S/45
Projenin Adı MARDİN TSO YENİ HİZMET BİNASI Tarihi
Kentimizin
Tarihi Ürünü
“MARDİN
Sabunu”
Başvuru Kodu / Referans Numarası (eğer varsa) Destek Veren Kurum ‐ TOBB TRC1‐11‐
USTP/1100 Destek Destek Alınan Toplam Destek Programının Tarihler Tutarı (TL) Adı YENİ HİZMET İNŞAAT BİNASI AŞAMASINDA Devlet Planlama Teşkilatı ( DPT) İKA Ocak‐Temmuz 2012 ‐ 78.793,75
TL(%25’ si
Ticaret Ve
Sanayi
Odamızınmız
tarafından
karşılanacak)
PROJE 1:
Projenin amacı ve yeri: YENİ HİZMET BİNASINA GEÇİŞ - YENİŞEHİR/ARTUKLU/MARDİN
Uygulama yeri: MARDİN
Projenin sonuçları: YAPIM AŞAMASINDA
Kurum/kuruluşunuzun/projedeki rolü (lider kuruluş veya ortak) katılım derecesi: YÜKLENİCİ
Projenin maliyeti:
Projeye finansman katkısı sağlayanlar (isim, katılan tutar): TOBB
PROJE 2:
Projenin amacı ve yeri: MARDİN SABUNU TANITIMI
Uygulama yeri: MARDİN
Projenin sonuçları: TAMAMLANDI
Kurum/kuruluşunuzun/projedeki rolü (lider kuruluş veya ortak) katılım derecesi:YÜKLENİCİ
Projenin maliyeti: 78.793,75 TL
Projeye finansman katkısı sağlayanlar (isim, katılan tutar): MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
4.9 Hizmetlerden Faydalananlar
S/46
VERİLEN HİZMETLER
Oda Sicil kayıt sureti
Ticaret Sicil Belgeler
Ticaret Sicil Gaz. Onay sureti
Belge Bedelleri
Kapasite raporu
Ekspertiz Raporu
Fiili Tüketim Belgesi
İş Makineleri
Menşei Şahadetnamesi
K türü yetki belgesi araç ekleme
K Türü Yetki Belgesi yeni kayıt
Tır Karnesi
Yerli Malı
Sigorta Acenteliği Uygunluk Belgesi
Fatura Suretleri onayı
2013 RAKAMSAL VERİLERİ
2014/10. AYA KADAR OLAN
RAKAMSAL VERİLER
1075
1315
1389
840
387
439
2269
2132
41
37
13
6
2
2
115
98
55
38
456
203
54
26
2956
2914
1
1
4
7
1
1
S/47
4.10 MARDİN Ticaret Ve Sanayi Odamızın strateji ve hedeflerin gözden geçirilmesi için Toplantı
periyotları aşağıdaki gibidir;
Toplantı Cinsi
Periyodu
Katılanlar
Meclis Toplantısı
Ayda 1 defa
Meclis üyeleri ve yönetim kurulu
üyeleri
Yönetim Kurulu Toplantısı
Haftada 1 defa
Yönetim kurulu
Birim Amirleri Toplantısı
Gerek duyuldukça
Birim Amirleri
YGG Toplantısı
Yılda 2 Kez
Birim Amirleri-Genel Sekreter
Akreditasyon Toplantısı
Ayda 1 defa
Birim Amirleri, Proje ekibi, Genel
Sekreter,
ISO ile ilgili toplantılar
Gerek duyuldukça
Birim Amirleri, Proje ekibi, Genel
Sekreter,
Meslek Komiteleri Toplantısı
Ayda 1 defa
Meslek komite üyeleri
Personel Toplantıları
Gerek duyuldukça
Üst yönetim kadrosu ve tüm
personel
S/48
4.11 MARDİN Ticaret Ve Sanayi Odamızın raporlama sistemi aşağıdaki gibidir
-
Raporlayan Birim
Ticaret Sicili Birimi
Konu
Ticaret Evraklarının Satışı
Raporlanan
Muhasebe
Periyot
Altı Ayda Bir
Ticaret Servisi
Evrakların Belgeler Bazında
İst.
Yönetim Sarf Evrakları
Genel Sekreter Genel
Sekreter Yrd.
Genel Sekreter
Aylık
Meclis Aylık Hesap
Dökümleri
Personel Devam Çizelgesi
Bütçe Çizelgeleri
Banka Hesap Dökümleri
Demirbaş Takip
Stok Döküm
Üye Kayıtları
Firma Kapanış-Açılış
Kıyaslanması
Üye Kayıt ve Kapanışlarıyla
İlgili İst.
Toplam Ne Kadar Tic-Sicil
Harcı
İş Makinesi Satışları
İş Makineleri Listesi
Kapasite Raporları
Arsa Fiyatları ile İlgili
Bilirkişi Rais
Genel Sekreter
Aylık
Genel Sekreter
Genel Sekreter
Genel Sekreter
Genel Sekreter
Genel Sekreter
Genel Sekreter
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Genel Sekreter
Aylık
Aylık
Haftalık
İstendiği Takdirde
İstendiği Takdirde
Aylık
Her Yılbaşı
Genel Sekreter
İstendiği Takdirde
Muhasebe
Sivil Savunma Müdürlüğü
Genel Sekreter
Genel Sekreter
Aylık
Altı Ayda Bir
Aylık
İstendiği Takdirde
Muhasebe Servisi
Muhasebe Servisi
Muhasebe Servisi
Muhasebe Servisi
Muhasebe Servisi
Muhasebe Servisi
Muhasebe Servisi
Sicil Servisi
Sicil Servisi
Sicil Servisi
Sicil Servisi
Sanayi
Sanayi
Sanayi
Sanayi
Servisi
Servisi
Servisi
Servisi
S/49
Haftalık
İstendiği Takdirde
5. MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Organizasyon Şeması:
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.
ORGANİZASYON ŞEMASI
DOKÜMAN NO : ŞEM 01 YAYIN
TARİHİ : 17.10.2011 REVİZYON
TARİHİ : 28.10.2014 REVİZYON
NO : 02
Syf : 1 /1
MESLEK KOMİTELERİ
1
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MEHMET ALİ TUTAŞI
S/50
5.1 MARDİN TSO YÖNETİMİ
M .Ali TUTAŞI
Yönetim Kurulu Başkanı
Gümar BUDAK
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Kenan ÖZÇELİK
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Kadri KELEŞ
Sayman Üye
Halit BİLGİN
Yönetim Kurulu Üyesi
Abdulnasır DUYAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Lokman KARAMAN
Yönetim Kurulu Üyesi
S/51
5.2 Personel Görev Dağılım Şeması
SIRA
NO
GÖREVİ
ADI-SOYADI
KADRO DURUMU
1
Genel Sekreter
ÇETİN SASA
kadrolu
2
Ticaret Sicili Müdür
AYTAÇ MERALER
kadrolu
3
Sanayi Memuru
KADER ASLAN AKSON
sözleşmeli
4
Ticaret Sicil Personeli
Beyhan AYAZ
kadrolu
5
Muhasebe Müdürü
Hakan ÇAYIROĞLU
sözleşmeli
6
Oda Sicil Memuru
Selahaddin ÇAVUŞ
kadrolu
7
İç Hizmetler Birimi
Engin UĞURLU
Kadrolu
8
Oda Sicil Personeli
Mehtap KELEŞ
sözleşmeli
9
Ticaret Sicil Personeli
M.Yusuf TUTAŞI
sözleşmeli
10
Basın Yayın Müdürü
Semih HOCAOĞLU
Sözleşmeli
11
Şoför
Vecdi ATAKAN
Sözleşmeli
12
Şoför
Abidin BULUK
Sözleşmeli
13
İç Hizmetler
Nezihe BAKI
Sözleşmeli
14
Midyat Temsilcisi
Veysel ŞİMŞEK
Sözleşmeli
15
Midyat Temsilcilik Personeli
Tevfik ÖZEL
Sözleşmeli
16
Midyat Temsilclik Personeli
Çetin ŞAHİN
Sözleşmeli
S/52
6. İnsan Kaynakları:
16 ODA Personeli Baz Alınarak Yapılmıştır
Grafik-- Cinsiyet – Eğitim – Yaş Tablosu
CİNSİYET DURUMU
66%
0,7
0,6
0,5
34%
0,4
0,3
0,2
0,1
BA
ER
KE
YA
N
K
0
50%
EĞİTİM DURUMU
0,5
0,4
0,3
17%
17%
16%
0,2
0,1
ER
SE
Dİ
Ğ
Lİ
Ö
N
Lİ
Lİ
SA
N
SA
NS
S
0
PERSONEL YAŞ DAĞILIMI
0,8
0,7
75%
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
25%
0,1
Y
-4
0
S/53
31
20
-3
0
Y
aş
aş
0
6.1. MARDİN TSO 2014 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME ŞEMASI
16 Adet Personel Baz Alınarak Yapılmıştır
PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME GRAFİĞİ
Çetin SASA
Aytaç MERALER
Beyhan AYAZ
Engin UĞURLU
Selahattin ÇAVUŞ
Kader ASLAN AKSON
Hakan ÇAYIROĞLU
Çetin ŞAHİN
Tevik ÖZEL
Veysel ŞİMŞEK
ORTALAMA
PUANI
Vecdi ATAKAN
Semih HOCAOĞLU
Muhammet Yusuf TUTAŞI
Mehtap KELEŞ
Nezihe BAKI
Abidin BULUK
0
10
20
30
40
50
S/54
60
70
80
90
100
7.Bilgi İletişim Alt Yapısı: MARDİN Ticaret Ve Sanayi Odamızın ait hizmetlerinin
gerçekleştirilmesinde teknolojik imkanları üst düzeyde kullanarak, üyelerimizin ve üreticilerimizin
kısa sürede kaliteli hizmet almalarını amaçlamaktadır.
Cihaz Adı
Bilgisayar
Hizmet Binası
8
Notebook
2
Fax Makinesi
3
Dijital Fotoğraf Makinesi
2
Modem
3
Projeksiyon Cihazı
2
Klima
2
Telefon Cihazı
13
Fotokopi Makinesi
1
Televizyon
Yazıcı
Kayıt Cihazı
Kamera
1
8
1
5
Scanner Tarayıcı
1
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI içi bilginin yönetilmesi ve saklanmasına yönelik olarak
oluşturulmuş server yapısı bulunmaktadır. Personelin faaliyetlerini sürdürürken kullandığı bilgisayar
sayısı 9 adettir.
Bilgi İşlem Servisi yukarıdaki donanım yapısı ile aşağıda ana başlıklar halinde sunulan kollarda
faaliyet göstermektedir.
 ANTİVİRÜS: Sisteme bulaşan zararlı yazılımları temizlemek amacıyla kurulmuştur.
 WEB Yönetimi www.mardintso.tobb.org.tr İçerik işlemi bünyede bulunan Ar-Ge servisi
tarafından güncellenmektedir. Halihazırda, web sitesinin yeniden yapılandırılması sağlanır.
S/55
1. Belge Yönetimi:
 Ortak : Ortak kullanımda olan belgelerin yedeklenmesini ve yönetimini sağlamak.
 Yerel Belgeler: Yerel bilgisayarda bulunan dosyaların belirli tarihlerde yedeklenmesi ve
ulaşılmak istenen belgelere erişimin sağlanması.
 Server Belgeleri: Serverda bulunan belgelerin haftada en az bir kez yedeklenmesini
sağlamak.
2. Donanım Yönetimi:
 Server: Serverların fiziksel olarak periyodik bakımı ve kullanıcıların yönetimi.
 Client: Ticaret Ve Sanayi Odamızın bulunan bütün bilgisayarların donanımsal olarak bakımı.
 Yazıcılar: Ticaret Ve Sanayi Odamızın kullanılan tüm yazıcıların onarılmasının ve kartuşlarının
dolumu ile düzenli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.
 Access Point: Ticaret Ve Sanayi Odamızın yapılan toplantılarda, sempozyumlarda ve
seminerlerde gelen ziyaretçilerin kablosuz internet erişimini sağlamak.
 Switch: Ticaret Ve Sanayi Odamızın bulanan switchlerin bakım ve kontrolü.
3. Driver Yönetimi: Ticaret Ve Sanayi Odamızın bulunan bilgisayar donanımlarının kurulum CD
ve dosyalarının muhafazasının yapılması.
4. Lisans Yönetimi: Ticaret Ve Sanayi Odamızın bulunan tüm yazılım ve donanımların
lisanslarının muhafazası.
8 .Mali Durum
2013 mali durum analizi aşağıdaki gibidir;
GELİR ORANLARI
GELİRLER
MİKTAR
S/56
YÜZDE
ORANI
1-) KAYIT ÜCRETLERİ
2) YILLIK AİDAT
3-) MUNZAM AİDAT
4-) YAPILAN HİZMETLERDEN ALINAN ÜCRET-HARÇLAR
5-) BELGE BEDELLERİ GELİRİ
6-) İŞTİRAK GELİRLERİ
7-) BAĞIŞ VE YARDIMLAR
8-) GEÇMİŞ YIL AİDATLARI
9-) MİSİL ZAMLARI
10-) FİNANSMAN VE FAİZ GELİRİ
11-) KİRA GELİRİ
12-) KAMBİYO GELİRLERİ
TOPLAM GELİR
78.232,50
253.235,00
96.508,46
224.820,00
121.899,50
5.300,00
97.280,00
373.881,11
134.671,57
155.369,47
24.282,00
0,00
1.565,479,61
%86,9
%133
%175
%83,80
%75,70
%35,30
%74,20
%249
%306
%85,80
%173
%120
GİDER ORANLARI
GİDERLER
MİKTAR
YÜZDE
ORANI
1-) PERSONEL GİDERLERİ
513.009,81
%98,60
2-) KAMBİYO GİDERLERİ
3-) SAİR GİDERLER
4-) DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
5-) BASIN YAYIN GİDERLERİ
6-) SABİT KIYMET GİDERLERİ
7-) KİRA GİDERLERİ
8-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
9-) SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ
10-) HUZUR HAKKI GİDERLERİ
11-) BİRLİK AİDATI KANUNİ AİDAT PAYI VE FONLAR
12-) EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ
13-) BAĞIŞ VE YARDIMLAR
14-) VERGİ RESİM VE HARÇLAR
15-) FİNANSMAN GİDERLER
TOPLAM GİDER
0,00
0,00
351.643,25
4.739,47
152.140,70
4.568,03
4.384,44
28.772,00
0,00
134.031,91
840,00
10.396,00
8.469,59
0,00
1.212,995,20
%90
%94,70
%94,90
%91,30
%48,70
%82,20
%0
%99,20
%7,32
%94,50
%52,9
%0
%93,30
8.1 MALİ YAPI
2011 Yılı ile 2013 yılları arası Mardin TSO’ nun gelir gider bilgileri aşağıda
sunulmaktadır.
S/57
BÜTÇE ADI
2011
2012
2013
KAYIT ÜCRETİ
54.780,00
81.925,00
78.232,50
YILLIK AİDAT CARİ YIL
136.533,75
135.040,00
253.235,00
MUNZAM AİDAT GELİRİ /
MUAMELE TESCİL ÜCRET GELİRİ
61.031,50
61.236,56
96.508,46
YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI
ALINAN ÜCRETLER
174.980,00
267.810,00
224.820,00
BELGE BEDELLERİ GELİRİ
71.320,00
125.804,00
121.899,50
İŞTİRAK GELİRİ
11.095,00
11.700,00
5.300,00
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
86.689,00
130.769,50
97.280,00
GEÇMİŞ YIL AİDATLARI
328.803,92
167.529,88
373.881,11
MİSİL ZAMLARI
10.714,03
45.410,40
134.671,57
FİNANSMAN VE FAİZ GELİRİ
118.034,41
163.129,27
155.369,47
KİRA GELİRİ
0,00
10.000,00
24.282,00
KAMBİYO GELİRLERİ
0,00
0,00
0,00
S/58
MARDİN TSO YILLARA GÖRE GELİR DAĞILIMI
400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 YILLIK MUNZ YAPILA BELGE İŞTİRA BAĞIŞ GEÇMİ MİSİL FİNAN
KAMBİ
KAYIT KİRA AİDAT AM N BEDELL K VE Ş YIL ZAMLA SMAN YO ÜCRETİ
GELİRİ
CARİ AİDAT HİZME ERİ GELİRİ YARDI AİDATL RI
VE
GELİRL
2011 54.780, 136.53 61.031, 174.98 71.320, 11.095, 86.689, 328.80 10.714, 118.03 0,00 0,00 2012 81.925, 135.04 61.236, 267.81 125.80 11.700, 130.76 167.52 45.410, 163.12 10.000, 0,00 2013 78.232, 253.23 96.508, 224.82 121.89 5.300,0 97.280, 373.88 134.67 155.36 24.282, 0,00 2011
2012
2013
Mardin TSO ‘nun gelirleri itibariyle incelendiğinde 2013 yılında “Yıllık Aidat” geliri ve
2012
yılında “Yapılan Hizmetler” gelirde arttığı benzer biçimde “Yıllık aidat ve “Munzam Aidat”
gelirinde 2013 yılında Oda Organ seçimleri gerçekleşmiştir. Seçim döneminde üyelerin oy
kullanmaları için aidat borcu olmaması gerekliliği, bu artışın ortaya çıkmasının temel sebebidir.
2014 yılında 6552
Borç Yapılandırma kanunundan dolayı
“Yıllık Aidat” ve “Munzam
Aidatlarında daha fazla artış beklenmektedir.
2013 yılında “İştirak Gelirleri” azalışın enflasyonla doğru orantılı olup,Diğer kalemlerde olağan
dışı bir beklenti olmamıştır.
S/59
BÜTÇE ADI
KAMBİYO GİDERLERİ
PERSONEL GİDERLERİ
DIŞARDAN SAĞLANAN
FAYDA VE HİZMET
GİDERLER
BASIN YAYIN
GİDERLERİ
SABİT KIYMET
GİDERLERİ
KİRA GİDERLERİ
2011
2012
2013
0,00
0,00
0,00
355.751,08
432.072,94
513.009,81
305.637,51
314.888,52
351.643,25
0,00
0,00
4.739,47
11.943,00
18.395,05
152.140,70
6.120,00
4.200,00
4.568,03
GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ
2.203,73
2.184,22
4.384,44
SEYHAT VE YOL
GİDERLERİ
33.138,95
36.200,88
28.772,00
0,00
0,00
0,00
86.843,96
116.858,34
134.031,91
0,00
12.419,00
840,00
10.432,00
13.398,28
10.396,00
3.507,75
3.795,40
8.469,59
0,00
0,00
0,00
HUZUR HAKKI
GİDERLERİ
BİRLİK AİDATI
KANUNİ AİDAT PAYI
VE FONLAR
EĞİTİM VE FUAR
GİDERLERİ
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
VERGİ RESİM VE
HARÇLAR
FİNANSMAN
GİDERLERİ
S/60
MARDİNTSO YILLARA GÖRE GİDER DAĞILIMI
600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 KAMBİY PERSON DIŞARDA
O EL N GİDERLE GİDERLE SAĞLAN
Rİ
Rİ
AN
2011 0,00 355.751, 305.637,
BASIN SABİT GENEL SEYHAT KİRA YAYIN KIYMET YÖNETİ VE YOL GİDERLE
GİDERLE GİDERLE
M GİDERLE
Rİ
Rİ
Rİ
GİDERLE
Rİ
0,00 11.943,0 6.120,00 2.203,73 33.138,9
HUZUR HAKKI GİDERLE
Rİ
0,00 BİRLİK AİDATI KANUNİ AİDAT
86.843,9
EĞİTİM VERGİ FİNANS
BAĞIŞ VE VE FUAR RESİM MAN YARDIML
GİDERLE
VE GİDERLE
AR
Rİ
HARÇLA
Rİ
0,00 10.432,0 3.507,75 0,00 2012
0,00 432.072, 314.888, 0,00 18.395,0 4.200,00 2.184,22 36.200,8 0,00 116.858, 12.419,0 13.398,2 3.795,40 0,00 2013
0,00 513.009, 351.643, 4.739,47 152.140, 4.568,03 4.384,44 28.772,0 0,00 134.031, 840,00 10.396,0 8.469,59 0,00 2011
2012
2013
Mardin TSO’nun gider kalemleri yıllar itibariyle incelendiğinde;
“Personel Giderleri” , ”Dışardan sağlanan Fayda ve Hizmetler” kalemlerinde personel alımı ve
enflasyona orantılı olağan bir artış trendinin olduğu,
“Sabit Kıymet Giderlerinde” 2013 yılında Midyat temsilciliğimize alınan binadan dolayı artış
olmuştur.
“Kira Gederleri” , “Genel Yönetim Giderleri” ve “Bağış ve Yardımlar” kaleminde yıllar itibariyle
önemli değişikliliklerin olmadığı gözükmektedir.
“Birlik Aidatı ve Kanuni Fonlar” giderlerinde yıllar itibariye hazırlan bütçe doğrultusunda artışlar
olmuştur.
S/61
9.Üyelerle İlişkiler, Üye Memnuniyetinin Ölçülmesi;
MARDİN Ticaret Ve Sanayi Odamızın 2014 yılı itibariyle faal 1679 olarak askıda 867 , tasfiyede …….
toplam ……üyesine hizmet vermektedir.
1.A ldığ ınız Hiz metten mennun mus unuz ?
80
80
2.Hiz meti z aman ın d a
vereb ild ik mi?
70
60
60
50
40
40
30
20
20
10
0
E vet
Hayır
K ıs men K ötü
0
Ç ok K ötü
E vet
K ıs men K ötü
Ç ok K ötü
4.İletiş im kurduğ uz pers onelimizin s ize karş ı ilg is i nas ıl?
3.B ize ulaş mada herhang ibir zorlukla karş ılaş ıyor mus nuz?
70
60
50
40
30
20
10
0
Hay ır
80
60
40
20
0
E vet
Hayır
K ıs men K ötü
Ç ok İyi
Ç ok K ötü
5.İletiş im kurduğ unuz pers onelimizin bilg i s eviyes i s izce nasıl?
80
İyi
Normal
K ötü
Ç ok K ötü
6.İletiş im s ıras ında s orduğ unuz s orularak doğ ru cevap verebilme hızımız s izce nas ıl?
60
50
40
30
20
10
0
60
40
20
0
Ç ok İyi
İyi
Normal
K ötü
Ç ok K ötü
Ç ok İyi
S/62
İyi
Normal
K ötü
Ç ok K ötü
1.Grafik: Grafikte evet 74 kişinin oyunu almıştır. Bu da üyelere verilen hizmetten üyelerin memnun
olduğunun göstergesidir. Bu bizim için iyi bir sonuçtur.
2.Grafik: Grafikte evet cevabı 74 kişinin oyunu almıştır. Buda bizim için yi bir sonuçtur. Bu konuyla
ilgili bir sıkıntı bulunmamaktadır.
3.Grafik: Grafikte hayır oyu büyük farkla evet oyundan fazladır. Bu olumlu bir sonuçtur ancak
evet cevabını tercih edenler olduğu için bu konuda iyileştirme yapmak gerekir.
4. Grafik: Grafikte bütün oylar iyi ve çok iyi seçeneklerine verilmiştir. Bu olumlu bir sonuçtur.
5. Grafik: Grafikte olumsuz seçenekler seçilmemiştir. Ancak yi ve çok iyi sayısının artması yönünde
iyileştirmeler yapılabilir.
6. Grafik: Grafikte bütün oylar iyi ve çok iyi seçeneklerine verilmiştir. Bu olumlu bir sonuçtur.
Anket sonucu değerlendirmelere göre üye memnuniyet ortalaması % 97 Olduğu tespit edilmiştir.
10. PAYDAŞ ANALİZİ:
MARDİN Ticaret Ve Sanayi Odamızınsın; Bu çalışma kapsamında MARDİN TİCARET VE SANAYİ
ODASI’ nın hizmetlerinden faydalananlar, faaliyetlerinden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenenler,
faaliyetlerini birlikte yürüttüğü ya da yürütme potansiyeli bulunan tüm ilgili tarafların analizi
yapılmıştır. Tablo ……. da paydaşları ve detayları ile belirtilmiştir.
Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu
yada olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlar; iç
paydaşlar, dış paydaşlar ve müşteriler olarak sınıflandırılmıştır
İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa)
ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu Kurum, iç
paydaşlara örnek olarak verilebilir.
Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya
kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi
sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir.
Müşteriler (Yararlanıcılar): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan
yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt kümesidir.
Paydaş analizi aşağıda yer alan aşamalardan oluşur:




Paydaşların tespiti
Paydaşların önceliklendirilmesi
Paydaşların değerlendirilmesi
Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi
S/63
1O.1. Paydaşların Tespiti
Paydaş analizinin ilk aşaması: kuruluşun paydaşları kimler ? Kuruluşun paydaşlarının tespit edilmesi
gerekmektedir.
10.2. Paydaşların Önceliklendirilmesi
Paydaşların tümü ile etkili bir iletişim kurulmasının imkansız olabileceği durumlarda, paydaş
görüşlerinin alınmasında ve plana yansıtılmasında etkinlik sağlamak üzere belirlenen paydaşların
önceliklendirilmesi gerekir. Paydaşların önceliklendirilmesinde; paydaşın Ticaret Ve Sanayi Odamızın
faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücü (Paydaşın Etki
Derecesi) ve Ticaret Ve Sanayi Odamızın paydaşın beklenti ve taleplerini karşılama konusunda
verdiği öncelik (Paydaşın Önem Derecesi) dikkate alınır.
Öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilecek çalışmaların niteliğinin belirlenmesi için Etki/Önem
Matrisinden yararlanılabilir.
Bu matriste;
Etki; paydaşın kuruluşun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme
gücünü,
Önem; kuruluşun paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna verdiği önceliği ifade
eder.
Etki
Önem
Zayıf
Güçlü
Önemsiz
İzle
Bilgilendir
Önemli
Çıkarlarını gözet,
Çalışmalarına dahil et
Birlikte Çalış
.PaydaşÖnem/Etki Matrisi
10.3. Paydaş Listesi
Paydaşlar belirlendikten ve sınıflandırıldıktan sonra, neden paydaş oldukları sorusuna cevap
aranmıştır. Bu değerlendirme paydaşların Ticaret Ve Sanayi Odamızın ile olan ilişkilerinin
belirlenmesi açısından önemlidir. “Neden paydaş” sorusu; paydaşların sunulan ürün, hizmet ve
beklentileri karşılayabilme kabiliyetine göre “Temel Ortak”, “Stratejik Ortak” ve “Hizmet Alanlar”
şeklinde belirlenmelidir. Bunun için aşağıda belirtilen Paydaşların Önem/Etki Tablosunda yer alan
öncelik kısmında kurumun önceliği belirtilmelidir.
S/64
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
PAYDAŞ ADI
MARDİN TSO ÜYELERİ
MECLİS ÜYELERİ
YÖNETİM KURULU
DİSİPLİN KURULU
MESLEK KOMİTELERİ
KOMİSYONLAR
ÇALIŞANLAR
EKSPERLER VE BİLİRKİŞİLER
TOBB
İŞKUR
BASIN
MARDİN BELEDİYESİ
MARDİN TİCARET BORSASI
DİKA DİJLE KALKINMA AJANSI
MARDİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
KOSGEB
TSE
TİB
SGK
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
TEDARİKÇİLER
MARDİN VALİLİĞİ
MARDİN KAYMAKAMLIĞI
MARDİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
SMMMO
İL ÖZEL İDARESİ
ZİRAAT TİCARET VE SANAYİ ODASI
MAL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÇIRAKLIK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ADLİYE
VERGİ DAİRESİ
MESLEK YÜKSEK OKULU
KALKINMA AJANSI
AVUKAT
TEKNİK SERVİS
MARDİN TİCARET BORSASI
ESNAF VE KEFALET KOOPARATİFİ
SYD VAKFI
MUHTARLAR DERNEĞİ
MARDİN ENGELLİLER DERNEĞİ
SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI
MARSİAD
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
YAZILI ve GÖRSEL BASIN
ÇEVRE TİCARET VE SANAYİ ODAMIZINLAR
PAYDAŞ TÜRÜ
DIŞ PAYDAŞ
İÇ PAYDAŞ
İÇ PAYDAŞ
İÇ PAYDAŞ
İÇ PAYDAŞ
İÇ PAYDAŞ
İÇ PAYDAŞ
TEDARİKÇİLER
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
TEDARİKÇİLER
TEDARİKÇİLER
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ
S/65
NEDEN PAYDAŞ
TEMEL ORTAK
TEMEL ORTAK
TEMEL ORTAK
TEMEL ORTAK
TEMEL ORTAK
TEMEL ORTAK
TEMEL ORTAK
STRATEJİK ORTAK
TEMEL ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
TEMEL ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
HİZMET ALAN
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
HİZMET ALAN
HİZMET ALAN
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
STRATEJİK ORTAK
ÖNCELİĞİ
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİRLİKTE ÇALIŞ
ÇALIŞMALARA DAHİL
BİRLİKTE ÇALIŞ
ÇALIŞMALARA DAHİL
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİRLİKTE ÇALIŞ
ÇALIŞMALARA DAHİL
ÇALIŞMALARA DAHİL
BİRLİKTE ÇALIŞ
ÇALIŞMALARA DAHİL
ÇALIŞMALARA DAHİL
ÇALIŞMALARA DAHİL
ÇALIŞMALARA DAHİL
ÇALIŞMALARA DAHİL
ÇALIŞMALARA DAHİL
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİRLİKTE ÇALIŞ
ÇALIŞMALARA DAHİL
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİLGİLENDİR
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİRLİKTE ÇALIŞ
İZLE
İZLE
BİLGİLENDİR
BİLGİLENDİR
ÇALIŞMALARA DAHİL
BİLGİLENDİR
ÇALIŞMALARA DAHİL
ÇALIŞMALARA DAHİL
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİLGİLENDİRME
BİRLİKTE ÇALIŞ
BİRLİKTE ÇALIŞ
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
10.4.Paydaşların Görüşlerinin Alınması
Paydaşlarla görüşme teknikleri;
 Mülakat,
 Anket uygulaması,
 Atölye çalışması,
 Toplantı,
gibi yöntemlerden biri veya birkaçından faydalanılabilir. Hangi yöntemin uygulanacağına karar
verilirken görüşülecek kişi sayısı, paydaşın erişilebilirliği, paydaşın önemi ve etkisi gibi etkenler göz
önüne alınır. Örneğin, kuruluş üzerindeki etkisi güçlü olan paydaşlarla yüz yüze görüşme yapılması,
bu kesimlerle olan iletişimin güçlendirilmesinde etkili olabilecektir. Görüşülecek kişi sayısının yüksek
olduğu durumlarda ise anket uygulanması daha uygun olabilir. Paydaşların görüşleri alınırken temel
olarak aşağıda belirtilen sorulara cevap aranır.
 MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI’nın hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir?
 MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI’nın olumlu bulduğunuz yönleri nelerdir?
 MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI’nın geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir? varsa
önerilerinizi belirtiniz.
 MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI’dan beklentileriniz nelerdir?
10.5. MARDİN Ticaret Ve Sanayi Odamızın Paydaş Beklentileri ve Gelişmeye Açık
Yönleri:
1. Araştırma geliştirme çalışmalarına daha fazla önem verilmeli.
2. Üyelerine ve İLye yönelik sanayi ve ticaret hususunda öncü olmak, vergi teşvik vb. konularda
hâlihazırda olan kanun ve yönetmelikleri üyelerine aktarmak-bilinçlendirmek, sorunlarına çözüm
bulmak. Özellikle kobilere yönelik çalışmalar yapmak.
3. İL in ticaret alanında gelişmesi ve girişimciliğin artması için çalışmalar yapılması.
4. MARDİN’teki sanayicileri ve iş yerlerini temsil etmesi, İş adamları ve diğer kesimler arasında
köprü vazifesi görmesi
5. MARDİN çalıştayına etkin olarak katkı ve katılım sağlaması
6. Markalaşma ve tanıtım çalışmaları
7. Ağaçlandırma ve sosyal sorumluluk projeleri
8. Sanayici, yatırımcı ve halkımızın eğitimine yönelik seminer, eğitim, toplantı vs. düzenlemesi.
9. Üyelerin ortak sorunları için ortak çalışma yapılması
10. Ekonomi geliştirmesi- MARDİN’in tanıtımı için gayretleri.
11. Kobilere destekler hakkında bilgi vermesi
12. Tarımsal sanayiye önem vermesi, bilgilendirme toplantılarının Ticaret Ve Sanayi Odamızın
yaptırması
13. MARDİN’teki sanayi geliştirmeye ve kurumları bir araya getirmeye çalışması.
S/66
14. Kamu ile yapılan ortak çalışmaların güçlendirilmesi
15. Fuar gibi etkinliklere üyelerin katılımının sağlanması.
16. Faaliyet ve çalışmaların bölgesel değil ulusal ve uluslar arası alanda yürütülmesi
17. İstihdama yönelik çalışmalar yapması
18. Bölgenin üretimi ve imalatlarını dış pazarlara tanıtımı ve yurtdışı ihracatı için ciddi çalışmalar
üyelerin kalite artırımı. Ar-Ge çalışması gibi konularda bilinçlendirilmesi.
19. İLmizin en önemli ve en aktif STK’sı olması nedeniyle beklentilerin üzerinde bir vizyona sahiptir.
11.KURUMSAL GZFT (SWOT) ANALİZİ GZFT analizi kurum/kuruluşun kendisinin ve kurum/kuruluşu etkileyen koşulların sistematik
olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler
belirlenir.
Odamızı etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği GZFT analizi, kurum içi ve
kurum dışı olarak iki bölümde gerçekleştirilmiştir. Stratejik Yönetim anlayışının temel taşlarından
biri olan katılımcılık felsefesi kapsamında kurumumuza ait GZFT analizi yapılırken öncelikle
paydaş anketlerinden yararlanılmıştır. S/67
S/68
S/69
S/70
12.Kalite politikası, Misyon, Vizyon, Değerler
Kurum üst yönetimi ile yapılan toplantılarda mevcut durum analizi, çevre analizi, swot analizi
çalışmaları neticesinde belirlenen gelecek senaryoları doğrultusunda kurumun nasıl bir ortamda
faaliyet göstereceği ve faaliyetleri esnasında prensip kabul edeceği değerler ve stratejik hedefler
belirlenmiştir. Belirlenen stratejik hedefler kurum performansı ve bireysel performans için referans
alınacak olup, hedeflere ilişkin performans kriterleri de tanımlanmıştır.
S/71
12.1.Kalite politikası
KALİTE POLİTİKAMIZ
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OLARAK; 5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR VE
BORSALAR BİRLİĞİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
AKREDİTASYON
SİSTEMLERİ
GEREKLİLİKLERİNİ
ÇALIŞMALARIMIZA
YANSITARAK
ÜYELERİMİZE EN KALİTELİ HİZMETİ SUNMAYI TAAHHÜT EDERİZ.
12.2.Misyon
MİSYON
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OLARAK; MARDİN İLİ VE İLÇELERİNİN SANAYİ,
TİCARİ VE EKONOMİK YÖNDEN KALKINMASINA TÜM PAYDAŞLARIMIZINDA DESTEĞİNİ
ALARAK KATKIDA BULUNMAK. AYRICA ÜYELERİMİZİN VE YENİ İŞ KURACAK
MÜTEŞEBBİSLERİMİZİN PROBLEMLERİNİ ÇÖZEREK ONLARIN YOLUNU AÇMAK EN ÖNEMLİ VE
ASLİ GÖREVİMİZDİR.
12.3. Vizyon
VİZYON
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OLARAK; ÖNCE BÖLGEMİZDE DAHA SONRA TÜM
TÜRKİYE'DE HİZMET KALİTESİ İLE ÖRNEK BİR ODA OLARAK GÖSTERİLMEK VE EN ÜST
SIRALARDA YER ALMAKTIR.
S/72
12.4 Mali politika
MALİ POLİTİKA
5174 SAYILI KANUN VE MEVZUATLA BELİRLENMİŞ, ODALARA MALİ ANLAMDA YÜKLENMİŞ
OLAN SORUMLULUKLA HAREKET EDEREK, ÜYE İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK VE MESLEKİ
FAALİYETLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAKTIR.
.
12.5 İnsan Kaynakları Politikası
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI HER ÇALIŞANA AYRI AYRI DEĞER VERİR.BU KONUDA
İZLEDİĞİ POLİTİKA; TEKNOLOJİK GELİŞMELER IŞIĞINDA, EKİP ÇALIŞMASI VE TAKIM RUHUNU
ÖNEMSEYEN BİR YAPIYA SAHİPTİR
S/73
2014-2018 Stratejik Planı
S/74
2014-2018 Stratejik Planı
MARDİN TSO
Amaç 1. Ülke Standartlarında Hizmetlerin Üretilmesi
1. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren meslek komite ve diğer kurulların daha etkin
çalışmasının sağlanması
2. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren meslek komite ve diğer kurulların daha etkin
çalışmasının sağlanması
3. Üye kayıt sistemlerinin geliştirilmesi,
4. Odamız tarafından verilen belgelerin hazırlama süresi ile üyelere sunulan hizmet
kalitesinin geliştirilmesi
5. Üyelerimizin AR-GE Çalışmalarının Desteklenmesi, geliştirilmesi,
6. Üyelere yönelik farklı alanlarda hizmetler geliştirilmesi ve hizmette mükemmelliğin
sağlanması
7. Üyelerimizin Kurumsal yapılarının tamamlanmasına destek sağlamak,
8. Üyelerimizin Ulusal ve Uluslararası piyasada Rekabet gücünü arttırmak
9. Üyelerimizin AB, Dicle Kalkınma Ajansı ve Devlet desteklerinden daha etkin biçimde
faydalandırılmasını sağlamak
10. Odamız üyelerinin sosyo-kültürel gelişimlerinin sağlanması
11. Oda personeline yönelik kurumsal ve kişisel gelişimine yönelik eğitim verilmesi
Amaç 2. Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi
1. İnsan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi
2. Bilişim altyapısının güçlendirilmesi
3. Stratejik yönetim yaklaşımının geliştirilmesi
S/75
Amaç 3. Kurumsal Etkinliğin Arttırılması
1. Bölgesinde iş dünyasında Odanın rolünün etkinleştirilmesi
2. Bölgedeki Oda, kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinin artırılması ve etkinleştirilmesi
3. Odaya olan güvenin güçlendirilmesi
Amaç 4. Odanın Bölgesel Gelişmeye Katkı Sağlaması
1. Bölge Turizminin Rekabetçiliğinin arttırılması,
2. Bölgenin Dış Ticaret yapma kapasitesinin arttırılması,
3. Ulaştırma ve Lojistik Altyapısının geliştirilmesi,
Amaç 1. Ülke Standartlarında Hizmetlerin Üretilmesi
Hedef 1.1. Odamız tarafından verilen belgelerin hazırlama süresi ile üyelere sunulan
hizmet kalitesinin geliştirilmesi
Odamızın vermeye yetkili olduğu belgelerden 5174 sayılı Kanunun 26.maddesinde
sayılan belgeler, K Belgeleri, Kapasite Raporu, İthalat ve İhracat belgeleri, Tütün ve Alkol
belgeleri ve diğer belgelerin hazırlanış ve veriliş sürelerinin ve kısaltılması ve sürekli
geliştirilmesi. Ayrıca, kalitesinin sürekli geliştirilmesidir.
Vermeye yetkili olduğumuz belgelere, üyelerimizin işlerini kolaylaştırıcı yeni belge
yetkilerine başvurularak ilave yapılmasını hedefler.
Stratejiler
S/76
1- Hizmet kalitesinin artırılması
2- Hizmeti alan üyelerin Oda ve Ticaret Sicil Hizmetlerinden memnuniyet düzeyini ve
beklentilerini belirlemeye yönelik anket formunun hazırlanması ve her yıl düzenli
olarak uygulanması,
3- Odaların hazırladığı üye sicil, ticaret sicil ve belgelendirme işlemleri gibi
hizmetlerini, en az TSO’nun belirleyeceği bir memnuniyet oranını koruyarak
geliştirmek
4- Hizmetlerle ilgili üyelerden rutin geri dönüşler almak (anket vb. yollarla)
Değerlendirileceği Yıllar
Performans Göstergeleri
2014
2015
2016
2017
2018
x
x
x
x
x
Üye memnuniyet düzeyini ve
beklentilerini belirlemeye yönelik
anket formunun hazırlanması ve
anket uygulanması
Amaç 1. Ülke Standartlarında Hizmetlerin Üretilmesi
Hedef 1.2. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren meslek komite ve diğer kurulların daha
etkin çalışmasının sağlanması
Yılda en az 1 kez genişletilmiş meslek komite toplantısı yaparak odanın hizmetleri
ile ilgili tanıtım/bilgilendirme yapmak.
Komite toplantılarında alınan kararların sonuçlarının meslek erbaplarına iletilerek
etkinliğin sağlanmasını hedefler.
Stratejiler
1- Meslek komitelerinin ihtiyaçları
araştırmaları yaptırmak,
doğrultusunda
S/77
meslek
komitesinin
eğilim
2- Üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek eğitimlerin yıllık bir plana oturtulması
ve yıl içinde planın uygulanması
3- Üyelere ekonomik ve ticari bilgiler verilmesi noktasında etkin danışmanlık
sağlanması ve bu bilgilerin web sitesinde yayınlanması
4- Sektörel ve bölgesel bazda ticari ve ekonomik sorunların belirlenmesi, çözüm
önerileri geliştirilmesi
5- Temsil yeteneğinin geliştirilmesi
Değerlendirileceği Yıllar
Performans Göstergeleri
Eğilim araştırmaları
yaptırmak
2014
2015
2016
2017
2018
x
x
x
x
x
Amaç 1. Ülke Standartlarında Hizmetlerin Üretilmesi
Hedef 1.3. Üye kayıt sistemlerinin geliştirilmesi,
Odaya kayıtlı üyelerin bilgilerinin güncelliğini sağlamak, mevcut üye kayıt
siteminin güncelliği sağlanarak üyeler hakkında geniş bilgiye sahip olmak
hedeflenmiştir.
Stratejiler
1- Üye bilgi güncellemelerinin elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilmesi,
2- İşlem sürelerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi,
Değerlendirileceği Yıllar
Performans Göstergeleri
Elektronik ortamdan veri değişimi yolu
ile sağlanan üye bilgisi sayısı
2014
2015
2016
2017
2018
x
x
X
x
x
Amaç 1. Ülke Standartlarında Hizmetlerin Üretilmesi
S/78
Hedef 1.4. Odamız tarafından verilen belgelerin hazırlama süresi ile üyelere sunulan
hizmet kalitesinin geliştirilmesi
Odamız tarafından verilen belgelerin hazırlanma süresinin kısaltılması ve
sunulan hizmetin kalitesini arttırılması hedeflenmiştir.
Stratejiler
1- Düzenlenen belgelerin süresinin ölçümlenmesi,
2- İnsan Kaynakları yönetiminin geliştirilmesi,
3- Bilişim Teknolojileri Yönetiminin Geliştirilmesi,
4- Üye ilişkilerinin geliştirilmesi,
5- Haberleşme ve Yayın Süreçlerinin Etkinliği,
Değerlendirileceği Yıllar
Performans Göstergeleri
2014
2015
2016
2017
2018
x
x
X
x
x
Hizmet sürelerinin ölçümlenmesi
Amaç 1. Ülke Standartlarında Hizmetlerin Üretilmesi
Hedef 1.5. Üyelerimizin AR-GE Çalışmalarının Desteklenmesi, geliştirilmesi,
AR-GE Konusunda üyelerimize yönelik seminer düzenlenmesi, iyi uygulama
örneklerini diğer üyelere sunulması,
AR-GE desteği veren kurumlardan, üyelerimize bu konuda nasıl yararlanacakları
konusundabilgi vermek, desteklemek hedeflenmiştir.
Stratejiler
1- Düzenlenen seminerlerden memnuniyetin ölçülmesi
2- Sunulan bilgilerin yeterliliğinin kontrol edilmesi,
3- Oda tarafından üyelerinin iş geliştirme faaliyetlerine katkı sunmak amaçlı her yıl iş
geliştirme,
imkanlar,
pazar,
yeni
ürün
vb.
konularda
araştırma
yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının üyelerle paylaşımı
S/79
Değerlendirileceği Yıllar
Performans Göstergeleri
2014
2015
2016
2017
2018
x
x
X
x
x
Memnuniyet/yeterliliğin
ölçümlenmesi
Amaç 1. Ülke Standartlarında Hizmetlerin Üretilmesi
Hedef 1.6. Üyelere yönelik farklı alanlarda hizmetler geliştirilmesi ve hizmette
mükemmelliğin sağlanması
Üyelerin
ağırlıklı
olarak
ihtiyaç
duydukları/tercih
ettikleri
yeni
hizmetlerin
belirlemeküzere yapılacak ihtiyaç analizi doğrultusunda, ayda bir eğitim programları ve
bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi. Tasarlanan eğitim ve seminer konuları; Vergi
kanunu ve mevzuat, muhasebe, SGK kanunu, tüketici hakları, e-ticaret, internet ve bilişim
teknolojilerinin hizmet sektöründe kullanımı vb. ve hizmet yönetimi, müşteri ilişkileri,
pazarlama, insan kaynakları yönetimi, finans yönetimi vb.
Stratejiler
1- Her yıl Kasım–Aralık aylarında üyelerin ağırlıklı olarak ihtiyaç duydukları/tercih
ettikleri yeni hizmetlerin belirlemek üzere yılda bir kez memnuniyet anketi
uygulanırken üye ihtiyaç analizi yapılması.
2- Memnuniyet Anketi düzenlemek,
Değerlendirileceği Yıllar
Performans Göstergeleri
2014
2015
2016
2017
2018
x
x
x
x
x
Memnuniyet Anketi düzenlemek
S/80
Amaç 1. Ülke Standartlarında Hizmetlerin Üretilmesi
Hedef 1.7. Üyelerimizin Kurumsal yapılarının tamamlanmasına destek sağlamak
Üyelerimizin Kurumsal Kapasite Gelişiminin Sağlanması amacı ile;
TSO’da İyi Yönetişim Anlayışı’nın yerleştirilmesi
Mali Yönetimin geliştirilmesi
Proje geliştirme ve yönetme kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak,
Stratejiler
1- Üyelerimizin kurumsal kimlik kazanmaları, yönetişim, finans, yönetim teknikleri,
liderlik konularında markalaşma ve patent konularında seminerler düzenlemek.
2- Marka ve patent çalışmalarında üyelerimize oda personeli aracılığı ile yardımcı
olmak.
Değerlendirileceği Yıllar
Performans Göstergeleri
2014
2015
2016
2017
2018
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Üyelerimiz tarafından geliştirilen
Marka ve Patent sayısı (Adet)
Memnuniyet Anketi düzenlemek
Amaç 1. Ülke Standartlarında Hizmetlerin Üretilmesi
Hedef 1.8. Üyelerimizin Ulusal ve Uluslararası piyasada Rekabet gücünü arttırmak
S/81
Üyelerimizin rekabet gücünü arttırmak için, üyelerin diğer küresel rakipler
karsısındaki rekabet güçlerini arttırmak için hangi faktörlere önem vermeleri gerektiğini
ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.
Stratejiler
1- Üyelerimize aile şirketlerinde kurumsallaşma, rekabet edilebilirlik konularında
seminer düzenlemek.
2- Üyelerimiz arasında ortaklık kültürünü geliştirmek.
3- Komşu ülkelere ticari geziler düzenleyerek yeni pazarlar yaratmak.
4- Üyelerimize makine teçhizat desteği veren kurumlardan kredi veya hibe almalarına
yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak.
5- En az yılda 2 kez üyelerle birlikte fuar, organizasyon vb. etkinliklere katılmak
Değerlendirileceği Yıllar
Performans Göstergeleri
2014
2015
2016
2017
2018
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Üyelerimizin katıldığı fuar ve
organizasyon sayısı
Memnuniyet Anketi düzenlemek
Amaç 1. Ülke Standartlarında Hizmetlerin Üretilmesi
Hedef 1.9. Üyelerimizin AB, Dicle Kalkınma Ajansı ve Devlet desteklerinden daha
etkin biçimde faydalandırılmasını sağlamak
Bölgenin ekonomik gelişmesine katkı sağlamak amacıyla politika ve projeler
üretmek ve ulusal/uluslararası teşvik ve hibe mekanizmalarını araştırmak suretiyle
üyelerini bilgilendirmek, yönlendirmek ve danışmanlık yapmak
S/82
Üyelerimizin devlet teşviklerinden, KOSGEB, TÜBİTAK, AB Fonları, Kalkınma Ajansı,
İŞKUR, girişimcilik vb. teşvik ve desteklerinden faydalandırılması, yeni teşvik ve destek
kurum ve programlarının firmalarımıza kazandırılması,Teşvikler için araştırma, proje
oluşturma, hazırlama, raporlama ve yönetimine destek sağlanması,Proje planları, bütçe ve
hedefleri ile gerçekleşenlerin karşılaştırılması, teknik ve idari takibi, tamamlanan iş
miktarı ve maliyetlerin ölçülmesi,
AB Fonlarından faydalanarak, üyelerimizin ticari faaliyetlerini geliştirici en az 3
proje de yer almak, Dicle Kalkınma Ajansı mali destek programları ve Doğrudan Faaliyet
Desteği konularında Ajanstan destek almak, üyelerimizi bu konularda bilgilendirmek
hedeflenmiştir.
Stratejiler
1- Mardin Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin desteklerden faydalanma oranları tespiti
yapılarak eksikliklerin neler olduğunun ortaya çıkarılması sağlanacaktır.
2- Dönemsel
proje
mali
ve
teknik
raporlarının
Ar-Ge
Birimi
ve
diğer
ilgili
departmanlarla koordinasyon içinde hazırlanarak, ilgili mevzuatların takibi ve
gerekli birimlere bilgi paylaşımında bulunulması sağlanacaktır.
Değerlendirileceği Yıllar
Performans Göstergeleri
2014
2015
2016
2017
2018
Üyelerimizin aldığı hibe proje sayısı
x
x
x
x
x
Hibe proje eğitimi alan üye sayımız
x
x
x
x
x
Amaç 1. Ülke Standartlarında Hizmetlerin Üretilmesi
Hedef 1.10. Odamız üyelerinin sosyo-kültürel gelişimlerinin sağlanması
Mardin’in değeri olan yetişmiş insanlara yeteneklerini ve birikimlerini
sergileyebilecekleri
istihdam
olanağı
sağlamak,
bu
yolla
beyin
göçü
önlemek
amaçlanmıştır.
Stratejiler
1- Her yıl sosyal sorumluluk politikasının belirlenmesi ve kamuoyuna duyurulması
S/83
2- Geçen yıllarda yapılan sosyal sorumluluk projelerinin etkilerinin ölçülmesi ve yeni
yapılacak projelerin buna göre belirlenmesi
3- Mardin’in ve odamızın gelişimine katkıda bulunan kişileri ödüllendirmek,
4- Her yıl vergi rekortmenleri töreni düzenleyerek vergi rekortmenlerine ödül vermek,
5- Yılda bir kez geniş katılımlı kaynaşma yemeği düzenlenmesi hedeflenmektedir.
Değerlendirileceği Yıllar
Performans Göstergeleri
2014
2015
2016
2017
2018
x
x
x
x
x
Ödül verilen üye sayısı
x
x
x
x
x
Memnuniyet Anketi düzenlemek
x
x
x
x
x
Oda tarafından gerçekleştirilen sosyal
sorumluluk proje sayısı
Amaç 1. Ülke Standartlarında Hizmetlerin Üretilmesi
Hedef 1.11. Oda personeline yönelik kurumsal ve kişisel gelişimine yönelik eğitim
verilmesi
Her yıl Ocak ayında eğitim ihtiyaç analizi ve performans değerlendirme sonuçları
doğrultusunda çalışanlar için yıllık eğitim planlaması yapılması.
Personelimizin kişisel gelişimine yönelik her yıl eğitim programı uygulanması.
Personelimizin kurumsal gelişimine yönelik her yıl eğitim programı uygulanması
hedeflenmektedir.
Stratejiler
1- Çalışan Performans Yönetim Sisteminin (bilişim temelli) kurulması veuygulanması
2- İnsan kaynağınınverimliliği (yetkinliklerin geliştirilmesi gibi) için eğitim ihtiyacının
tespiti,
S/84
Değerlendirileceği Yıllar
Performans Göstergeleri
2014
2015
2016
2017
2018
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Çalışan Performans ölçümlenmesi
Eğitim ihtiyacının tespiti
ölçümlenmesi
Amaç 2. Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi
Hedef 2.1.İnsan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi
Sanayinin ara eleman ihtiyacını gidermek için yüksekokul ve meslek liselerinin
kapasite ve kalitesinin arttırılması için;
Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki iş yaşamının gerektirdiği beceri ve
yetkinliklerin kazandırılması, girişimcilik kültürünün benimsenmesi, mesleki ve teknik
eğitimde okul-işletme ilişkisinin orta ve uzun vadeli sektör projeksiyonlarını dikkate
alacak biçimde güçlendirilmesi için seminer ve kurslar düzenlemek.
Stratejiler
1- Sanayide ihtiyaç duyulan ara eleman karakterinin analiz edilerek, eğitim kurumları
ve kurslar düzenlenmesi desteklenecektir,
2- Mesleki eğitim, üniversite ve sanayi ilişkisinin güçlendirilmesi sağlanacaktır.
S/85
Değerlendirileceği Yıllar
Performans Göstergeleri
2014
2015
2016
2017
2018
Düzenlenen kurs sayısı
x
x
x
x
x
Ara eleman taleplerinin ölçümlenmesi
x
x
x
x
x
Amaç 2. Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi
Hedef 2.2. Bilişim altyapısının güçlendirilmesi
Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve
çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak,
sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi sağlamak için
bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak gerekmektedir.
Stratejiler
1- Bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amaçlı ilde bölgesel kalkınmada etkin rol
oynayan kurumların ihtiyacı olan verilerin sürekli ve güncel biçimde üretilmesine
yönelik çalışmalar yapılması (işsizlik, sanayi envanteri vb.)
2- Üyelerin daha hızlı hizmet almalarını sağlamak amacı ile odanın mevcut bilişim
altyapısını güçlendirmek,
3- Oda çalışanlarının bilişim teknolojisindeki gelişmeleri yakından takip etmelerini
sağlamak,
4- Oda çalışanları ile oda üye çalışanlarına bilgisayar eğitimleri verdirilecektir.
S/86
Değerlendirileceği Yıllar
Performans Göstergeleri
2014
2015
2016
2017
2018
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Oda çalışanlarına verilen bilgisayar
kursu sayısı
Odaya üye çalışanlarına verilen
bilgisayar kursu sayısı
Amaç 2. Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi
Hedef 2.3. Stratejik yönetim yaklaşımının geliştirilmesi
Bölgenin istihdam sorununu çözebilecek emek yoğun sektörlere yönelik mesleki eğitimin
uygulamalı olarak yaygınlaştırılması
İşgücü becerisi, katma değeri yüksek sektörler ile bunları destekleyici sektörlere öncelik
verilerek geliştirilecek
Stratejiler
1- Bölgede faaliyet gösteren emek yoğun sektörler belirlenip, bu sektörlere yönelik
mesleki eğitim kurumlarında uygun bölümler açılmalı ve uygulamalı eğitim
verilmesinin sağlanması,
2- İlimizdeki kayıt dışı istihdam oranının azaltılması sağlanarak haksız rekabetin
önlenmesi,
3- Kurumumuz paydaşı olan tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliklerinin
sağlanması gerçekleştirilecektir.
Değerlendirileceği Yıllar
Performans Göstergeleri
2014
S/87
2015
2016
2017
2018
Mesleki eğitim veren eğitim merkezi
x
x
x
x
x
Kayıt dışı istihdam tespit araştırması
x
x
x
x
x
Oda ile işbirliği sağlanan kurum sayısı
x
x
x
x
x
sayısı
Amaç 3. Kurumsal Etkinliğin Arttırılması
Hedef 3.1. Bölgesinde iş dünyasında Odanın rolünün etkinleştirilmesi
Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesini sağlamakla beraber
ekonomik kalkınma ve girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarılı ve
sürdürülebilir işletmelerin kurulması, istihdamın artırılması, yerel dinamiklere dayalı
girişimcilik desteklenecektir.
Stratejiler
1- Kamu-özel sektör- üniversite-sivil toplum-sanayi ortaklık kültürünü geliştirmek için
çaba sarf edilmesi,
2- Yeni genç girişimciler desteklenerek, bölge yatırımcı profilinin dinamik, yenilikçi,
teknolojik gelişmelere duyarlı ve innovatif düşüncelere sahip bir yapıya dönüşmesi
sağlanacaktır.
3- Bölgedeki girişimcilik ile ilgili bütün kurumların girişimcilik için nitelikli bir şekilde
eğitimden geçip, girişimciliğin gelişmesi için gerekli tüm altyapısını ve kurumsal
kapasitesini geliştirecek çalışmalar yapılacaktır.
S/88
Değerlendirileceği Yıllar
Performans Göstergeleri
2014
2015
2016
2017
2018
Ortak proje üretilen kurum sayısı
x
x
x
x
x
İstihdama kazandırılan kişi sayısı
x
x
x
x
x
Amaç 3. Kurumsal Etkinliğin Arttırılması
Hedef 3.2. Bölgedeki Oda, kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinin artırılması ve
etkinleştirilmesi
Girişimcilik amacıyla hizmet ve destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşların
kurumsal kapasiteleri ve işbirliği düzeyleri araştırılarak, ekonomiye katkılarını
artırmak ve girişimciliği desteklemek üzere projeler geliştirilecektir.
Stratejiler
1- Mardin’in potansiyeli ve yerel işgücü piyasası özelliklerini dikkate alan ve yerel
düzeyde ekonomik dönüşümü destekleyen girişimcilik modelleri oluşturulacaktır.
2- Oda ve Üniversite işbirliği ile yenilikçi sektörel uzmanlaşma esasına dayalı AR-GE
merkezi oluşturulacaktır.
Değerlendirileceği Yıllar
Performans Göstergeleri
2014
2015
2016
2017
2018
Geliştirilen girişimcilik model sayısı
x
x
x
x
x
Ar-Ge Merkezinde üretilen proje sayısı
x
x
x
x
x
S/89
Amaç 3. Kurumsal Etkinliğin Arttırılması
Hedef 3.3. Odaya olan güvenin güçlendirilmesi
Bölgeye
özgün,
katma
değeri
yüksek,
gelişme
potansiyeli
olan
ürünlerin
markalaşma ve tanıtım çalışmalarına destek verilerek ürünlere olan taleplerin artırılması
sağlanacaktır.
Odanın desteği ile ortaya çıkacak üretim artışı, kaliteli ürün ihtiyacı ile beraber
üretimde rekabetçiliği artıracak, tarımsal üretim değeri artması ile bölgede özellikle kırsal
alanda gelir getirici faaliyetler desteklenmiş olacaktır.
Stratejiler
1- Mardin’in potansiyeli ve yerel işgücü piyasası özelliklerini dikkate alan ve yerel
düzeyde ekonomik dönüşümü destekleyen girişimcilik modelleri oluşturulması,
2- Oda ve Üniversite işbirliği ile yenilikçi sektörel uzmanlaşma esasına dayalı AR-GE
merkezi kurulacaktır.
Amaç 4. Odanın Bölgesel Gelişmeye Katkı Sağlaması
Hedef 4.1. Bölge Turizminin Rekabetçiliğinin arttırılması,
Bölgemizin sahip olduğu öncelikli turizm çeşidi, İnanç ve Kültür Turizmidir. Son
yıllarda bölgedeki ekonomik hareketlilikten kaynaklı olarak iş turizmi de aynı şekilde
gelişmektedir.
Bölge
çok
eski
medeniyetlere
ev
sahipliği
yapmış,
yeterince
araştırılmamasına rağmen önemli ölçüde kültürel ve inanç odaklı eserlere sahiptir. Bölge
turizminin entegre bir anlayışla, turizm değer zinciri yöntemiyle ele alınıp geliştirilecektir.
Stratejiler
S/90
1- Turizm yönetişiminin geliştirilmesi amacıyla kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil
toplum
kuruluşları
ve
ilgili
paydaşlarla
oluşturulacak
ortak
mekanizmalar
geliştirilecektir.
2- Oda, Mardin’in altyapı eksikliklerinin giderilmesi, belediye hizmetlerinde asgari
standardın yakalanması (kanalizasyon, ulaşım, altyapı v.b.) turizm sektöründe
hizmet verecek beşeri sermaye kapasitesinin geliştirilmesine öncülük edecektir.
3- Turizm yatırım projelerini uygulanabilir kılacak teşvikler ile turizm sektöründe
yatırımların arttırılmasına öncülük edecektir.
4- Ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte markalaşmanın hedeflenmesi, ulusal tanıtım ve
pazarlamaya ek olarak varış noktası bazında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine
başlanacaktır.
5- Konaklama tesislerinin, hizmet kalitesinin, sayılarının ve kapasitesinin artırılması
için üyeler teşvik edilecektir.
Amaç 4. Odanın Bölgesel Gelişmeye Katkı Sağlaması
Hedef 4.2. Bölgenin Dış Ticaret yapma kapasitesinin arttırılması,
Dış pazarın ihtiyaçlarına göre üretim planlamaları, yerel pazarların ihtiyaçlarının analiz
edilmesi,
üretilen
ürünlerin
karakterizasyon
çalışmaları,
üretim
yöntemi
üzerine
araştırmalar yapılacaktır.
Stratejiler
1- Marka potansiyeli olan ürünlerin, yeni kullanım sahalarının araştırılması,
2- Üniversite, ziraat odaları, üretici ve yetiştirici birlikleri, üreticiler, kamu kurum ve
kuruluşları gıda sanayi gibi tüm paydaşların işbirliğinin sağlanarak yöresel ürünlerin
markalaşma faaliyetlerinin koordinatörlüğünü yapmak,
S/91
Amaç 4. Odanın Bölgesel Gelişmeye Katkı Sağlaması
Hedef 4.3. Ulaştırma ve Lojistik Altyapısının geliştirilmesi,
Bölgenin diğer ülkelerle ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve firmalarının alternatif
pazarla girmesinin sağlanması gerekmektedir. Bölgenin dış ticari ilişkilerinin arttırılması
ulaştırma, lojistik ve sınır geçiş altyapısının geliştirilmesi, diğer ülkelerle ticari ilişkilerini
arttırılması,
Bölge
firmalarının
alternatif
pazarlar
konusunda
bilinçlendirilmesi,
Markalaşma potansiyeli olan sektörlerin geliştirilmesi ve bölge içerisinde ana ticari akslara
erişimin arttırılması ile mümkündür.
Stratejiler
1- Bölgelerde üretilen ancak bölge dışına gönderilen tarımsal ürünleri bölgede
işleyerek katma değer yaratacak tesislerinbölgede kurulmasına önem verilmesi,
2- Bölge sanayici ve işadamlarının Suriye, Irak pazarları dışında dış ticaret imkânları
ve alternatif pazarlar hakkında bilgi düzeyinin artırılması,
3- Sınır Komşuları hakkında düzenli bilgi akışı sağlanması,
4- Bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılması ve bilinirliğinin arttırılması,
5- Bölgenin
Dış
Ticaret
yapma
kapasitesinin
arttırılması
ve
firmaların
pazar
çeşitlendirilmesi,
6- Firmaların Komisyonculuk ve Taşımacılıktan, İhracata yönelik Üretime geçmeleri
sağlanacaktır.
4. Maliyetlendirme
S/92
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası 2014-2018 stratejik planın gerektirdiği oda bütçesi
ve işbirliği yapılacak kurumların desteklerinden karşılanacaktır.
5. İzleme ve Değerlendirme
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası stratejik planda belirlenen hedeflere ulaşmak
stratejik plandan optimal faydayı sağlamak amacıyla ilgili hedef ve faaliyetleri sistematik
bir şekilde izleyecektir. İzleme ve değerlendirme süreci “Yıllık faaliyet Raporları”
hazırlamak suretiyle gerçekleşecektir. Her yılın başında hazırlanacak olan yıllık raporlarla
planlanan hedef ve faaliyetlerden sapmalar, kurumsal eksiklikler belirlenerek Oda
yönetimi tarafındanbir sonraki yıl için alınacak tedbirler belirlenecektir. İzleme ve
değerlendirme sürecinde çevresel faktörlerin Stratejik Plan üzerindeki etkileri analiz
edilerek fırsatlar ve tehditler değişen paydaş beklentileri dikkate alınarak “Risk Yönetimi”
yaklaşımı benimsenecektir.
İzleme ve değerlendirme sürecini oda yönetim kurulu ve belirleyeceği personel
takip edecektir.
S/93
2014-2018 Stratejik Planı
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez.’
Montaigne
S/94
S/95
Download

Microsoft Word Viewer - YENİ MARDİN TSO STRATEJIK PLAN