Reklam Ortamları


Yayın yapan reklam ortamları

Radyo

Televizyon
Basılı reklam ortamları

Gazete

Dergi

Doğrudan Postalama

Diğer Basılı Reklam Materyalleri
Reklam Ortamları

Açıkhava reklam ortamları

Transit reklam ortamları

İnternet

Satış Yeri Reklam Uygulamaları (P.O.P.)

Sinema
Reklam Ortamları
 Yayın Yapan Reklam Ortamları
 Reklam dünyasının ilk ortaya çıktıkları zamandan
günümüze değin oldukça büyük bir önem verdiği radyo
ve televizyon gibi geniş kitlelere seslenen reklam
ortamlarını kapsamaktadır. Belli frekanslar üzerinden
gönderilen
sinyallerin
çeşitli
alıcılar
aracılığıyla
izleyicilere/dinleyicilere iletilmesi temelinde işleyen
yayın yapan reklam ortamları, gerek görsel ve işitsel
iletişime olanak sağlayan teknik özellikleri gerekse de
sundukları ilgi çekici içerikleri ve toplum üzerindeki
etkileriyle kitle iletişim alanının ve reklam dünyasının
en gözde araçları arasındadırlar. Bu bağlamda reklam
ortamlarının anlatılacağı bu bölüme, yayın yapan
reklam ortamları olan radyo ve televizyondan başlamak
yararlı olacaktır.
Televizyon
Televizyon

Televizyon, sesin ve görüntünün elektromanyetik dalgalara
dönüştürülerek uzaklara iletilmesiyle işleyen bir kitle iletişim
aracıdır.
İlk
yapılmıştır.
televizyon
Türkiye’de
yayını
ise
1958
1936’da
yılında
BBC
tarafından
İstanbul
Teknik
Üniversitesi tarafından deneme amaçlı başlatılan İstanbul’a
yönelik televizyon yayınları düzenli olarak ilk kez 1968 yılında
Ankara’da TRT tarafından gerçekleştirilmiştir
Televizyon

Televizyonun gerek bir kitle iletişim aracı olarak gördüğü
yoğun ilgi gerekse de bireylerin üzerinde sahip olduğu etki
gücü, bir reklam ortamı olarak kullanılması sonucunu da
beraberinde getirmiştir. İlk kez 1940’lı yıllarda bir reklam
aracı olarak kullanılmaya başlayan televizyon, gerek ses ve
görüntüyü aynı anda iletebilmesini sağlayan teknik özellikleri
gerekse de milyonlarca kişiyi kendine bağlayan içeriksel
nitelikleriyle reklamcılar açısından oldukça cazip bir ortam
olarak görülmüştür.
Televizyon

“Televizyon
gelişmeye
reklamcılığı
başlamıştır.
televizyonun
2.
Dünya
Reklam
olanaklarından
Savaşı’ndan
ajansları
yeterince
ilk
sonra
dönemlerde
yararlanamamış,
görüntü eklenmiş radyo reklamları uzun süre televizyon
reklamı
niyetine
kullanılmıştır.
Televizyon
medyasının
görüntünün yanı sıra, tasarıma bir hareket boyutu getirdiği
çok sonraları fark edilmiştir. Renkli televizyon teknolojisinin
gelişmesiyle bu medyanın olanakları daha da artmıştır”
Televizyon

Günümüz itibariyle baktığımızda, televizyonda uygulanan reklam
türleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

Hareketsiz Reklamlar

Hareketli Reklamlar

Özel Tanıtıcı Reklamlar

Program Görüntüleri Üzerinde Yer Alan Bant Reklamlar

Advertorial

Program İçi Tanıtıcı Reklamlar

Televizyon Dizileri ve Programlarında Ürün Yerleştirme
Uygulamaları
Televizyon
Hareketsiz Reklamlar:
İçinde hareket unsuru bulunmayan, sadece tek bir
görüntü
üzerine
seslendirme
yapılarak
gerçekleştirilen
reklamlardır.
Genellikle 10 sn.lik sürelerde olup, net ve kısa
ifadelerle
verilmek
istenen
olmaktadırlar.
mesajın
aktarımına
yardımcı
Televizyon
Hareketli Reklamlar:
Müzik ve söz ya da yalnızca biri eşliğinde çeşitli
görüntülerle
düzenlenen,
içinde
dramatik
unsurları
barındırabilen,
sahneler oluşturabilen ve son aşamada kurgu ve
miksi
gerçekleştirilen reklamlardır. 15, 20, 30, 45, 60 ve
90 sn.’ler
gibi sürelerde hazırlanabilmektedirler.
Televizyon
Özel Tanıtıcı Reklamlar:
Kültür, sanat, eğitim ve turizm gibi çeşitli alanlarda
bilgilendirici, eğitici, eğlendirici yapıda hazırlanan
ve reklam
mesajlarının programın sadece başında ve sonunda
yer aldığı
reklamlardır. 10 ile 40 dakika arasında
hazırlanabilmektedirler.
Televizyon
Program Görüntüleri Üzerinde Yer Alan Bant
Reklamlar
Bilgisayar teknolojisinden yararlanılarak hazırlanan
animasyonlar ve çeşitli görsellerin televizyonda
yayınlanmakta olan programlar üzerine bant şeklinde
yapılan
reklam
türüdür.
Dikey
ve
yatay
bantlar
şeklinde ya da ekranın
herhangi bir yerinden ürün ya da markanın logosunun
görüntü üzerine yerleştirilmesiyle gerçekleştirilmektedir.
Televizyon
Advertorial:
Literatürde
basılı
reklam ortamlarında
bir
tür
haber yazısı
gibi
görünen
ve
okuyucuya
bir
takım
bilgiler
verirken bir
ürün/hizmetin reklamının da yapıldığı ve yasal
olarak
“bu bir reklamdır” gibi bir ibareyle yayınlanması
gereken reklamlardır.
Advertorial reklam televizyonda yayınlanan ve 2–3 dakikalık
tanıtıcı içerikli ve “bir reklamdır”
ibaresi ile reklam kuşakları haricinde yayınlanan reklamlar
için de kullanılmaktadır.
Televizyonda yayınlanan advertorial
reklam uygulamalarında, ürünün kullanım biçimi, sağladığı bir
yararın aktarılması, kurumun güçlü sermaye yapısı ya da
üretim tesislerinin modernliği, hijyenik şartlarda üretim gibi
unsurlar üzerinde ayrıntılı olarak durulmaktadır.
Televizyon
Program İçi Tanıtıcı Reklamlar
Sabah ve gündüz kuşağında yayınlanan aktüel
nitelikli kuşak programlarında (sabah kuşak
programları
programın
ve
içinde
kadın
programları
ayrılan
bir
bölümde
gibi)
3–5
dakika süreyle bir markanın özel tanıtımlarının
yapılmasıdır. Stüdyoda marka için kurulan özel
bir
stantta
sunucusunun
marka
birlikte
ürün/hizmetlerin
sorumlusu
bir
ve
sohbet
ayrıntılı
gerçekleştirmelerini içermektedir.
program
havasında
tanıtımlarını
Televizyon
Televizyon
Dizileri
ve
Programlarında
Ürün Yerleştirme Uygulamaları
Bir
televizyon
dizisinde
veya
programında
bir
markanın isminin geçmesi ya da markanın görülmesi,
markanın
yapıtın
karakterler
kurgusuna
yaratılmadan
ürün
tarafından
uygun
olarak
yerleştirme
kullanılması
reklam
gibi
havası
uygulamalarının
yapılması da söz konusu olabilmektedir.
Ürün Yerleştirme
Gizli Reklam…
Konulu filmlerde markalı bir ürünün
ya da ürüne ilişkin bir reklamın yer
alması, Tv programlarında sunucunun
markalı bir ürün taşıması gibi yollarla
reklam olduğu belirtilmeden yapılan
reklam.
Günümüzde sıklıkla kullanılan gizli
reklam, sinema ve TV filmlerine kimi
zaman herhangi bir getirisi olmadan,
sadece oyuna ve oyuncuya gerçek
birer kimlik kazandırma işlevi
görürken, kimi zaman da oyunun
içine bilinçli olarak yerleştirilen bir
çeşit reklam yöntemidir.
Filmler ürün yerleştirme ve pazarlama
çalışmaları için oldukça popüler
alanlardır. Çünkü hedef kitle
kolaylıkla belirlenebilir. En önemli
avantajı, aktör ya da aktrisler yoluyla
pazarlamacılar tüketiciler üzerinde
etki oluşturabilmektedir.
Ürün yerleştirme filme realizm de
katabilmektedir. Önceleri markası
olmayan şişeler filme ya da
programlarda yer alırken günümüzde
markalarla donatılmış ürünler göze
çarpmaktadır.
Markalı ürünler sinema filmleri başta
olmak üzere, diziler, müzik klipleri,
video ve bilgisayar oyunları, kitap gibi
iletişim ortamlarında karşımıza
çıkmaktadır.
*önemli olan markanın hikaye içinde
yedirilmesidir.
Örnek:
Dizi mutfakta geçiyorsa rafta belirli
ürünlerin bulunması gerekiyor. Dizinin
yapımcısı gidip belirli markalarla para
karşılığı anlaşılıyor, siz diziyi izlerken
rafta Lipton çay, Tat ketçap, Knorr
çorba görüyorsunuz. Sanılıyor ki dizi
oyuncuları özgür iradeleri ile evlerinde
bu markaları kullanıyorlar.
Diziyi izlerken bir süre raftaki
markalara maruz kalıyoruz ve
beynimizin doğal işleme sürecinde bu
markalar beynimizde bir yerlere
kazınıyor.
Ürün yerleştirme, aslında bir ürünün
olduğu gibi ekranda verilmesi yerine
bir marka imajı ile yansıtılmasıdır. Bu
bağlamda “marka yerleştirme”
kavramı da kullanılabilmektedir.
Tarihçe…
1982’de Steven Spielberg’in E.T. Filmi,
sinema dünyasının efsaneleri arasında
sayılmakta ve ürün yerleştirme
tekniğinin başlangıcı kabul edilmektedir.
Filmde ürün yerleştirme tekniği yoluyla
kullanılan “Reeses Pieces” adlı şekerin
satışlarının %65 oranında artması
tekniğin, reklamcılık açıdan
değerlendirilen bir alan olarak
görülmeye başlanmıştır.
Uzmanlara göre izleyiciler sinema
filmlerinde çeşitli sahnelerde görülen
ürünleri karakterlerle özdeşleştiriyor ve
bir daha unutmuyorlar.
Matrix’de “Nokia” markasının ön planda
olması, James Bond serisinin Golden Eye
filminde, BMW Z3 modelinin
vurgulanması,
Million Dolar Baby filminde “Clorox”
markalı çamaşır suyunun kullanımı
Türkiye’de sinema filmlerine son
yıllarda girmiş olan gizli reklam;
Gora filminde “avea”
Neredesin Firuze’de “Vakko” markası
göze çarpmaktadır
Ürün Yerleştirme 3 şekilde karşımıza
çıkmaktadır:
- Görsel İşitsel Ürün Yerleştirme
- Görsel Ürün Yerleştirme
- İşitsel Ürün Yerleştirme
Görsel Ürün Yerleştirme
Dikkati doğrudan markaya yada
ürüne yöneltecek herhangi bir sözlü
mesaj olmaksızın ürünün kendisini ya
da marka kimliğine ilişkin görsel
belirleyicileri içermektedir.
*Görsel yöntemlerle marka imajı
tüketici zihnine kazınır.
İşitsel Ürün Yerleştirme
Ürün ya da markanın ekranda
gözükmeksizin sözlü olarak tüketiciye
sunulması ve iletişim içeriğinde yer
alan karakterlerin markaya ilişkin
mesajları tüketicilere sözel bir şekilde
iletmesi anlamına gelmektedir.
Görsele nazaran daha nadir kullanılan
bir yöntemdir.
Görsel İşitsel Ürün Yerleştirme
Hem ürün ya da markanın
gösterilmesi hem de telaffuz edilmesi
şeklinde görülmektedir. Son derece
etkili bir yöntemdir, marka mesajının
diğer iki türe oranla daha kolay ve
başarılı bir şekilde tüketiciye
ulaşmasını sağlamaktadır.
Ürün Yerleştirme Teknikleri
12345-
TV Programlarında Ürün Yerleştirme
Sinema Filmlerinde Ürün Yerleştirme
Kitap ve dergilerde Ürün Yerleştirme
Şarkılarda Ürün Yerleştirme
Video Oyunlarında Ürün Yerleştirme
TV Programlarında Ürün
Yerleştirme
Ürün mesajlarının Tvdeki senaryolu (sit
com, pembe diziler), senaryosuz
(reality show, talk show, yarışmalar)
programlara entegrasyonu olarak ifade
edilebilir.
Sinema Filmlerinde Ürün
Yerleştirme
Özellikle Hollywod filmleri izleyici
sayısı açısından büyük kitlelere
ulaştığından, bu filmler tüketici
üstünde çok güçlü bir iletişim aracı
olarak görülmektedir.
Dünyadaki filmler düşünüldüğünde en
çok ürün yerleştirme yapılan
markalar:
Coca Cola, Starbucks Kahve,
McDonalds, Reebok ayakkabı, Apple
Macintosh, Sprite, BMW, Mercedes,
Nikon Kamera, Lufthansa, Marlboro,
Rolex Saat vb..
Kitap ve Dergilerde Ürün
Yerleştirme
Özellikle moda dergilerinde okurlarına
son moda giysileri, makyaj ürünlerini,
takıları göstermekle kalmayan, aynı
zamanda sayfalarındaki her şeyi
anında sipariş verilebilsin diye fiyatlar
ve telefon numaraları vermek bu
yönteme dahil edilebilir.
Video Oyunlarında Ürün Yerleştirme
Belli oyunların bireylerin hayatlarında
çok önemli yer işgal etmesinden
dolayı, yeni pazarlama tekniği olarak
oyunlar mecra olarak
kullanılmaktadır.
Şarkılarda Ürün Yerleştirme
Müzik yapımcıları giderek artan
ölçüde yeni yayınlanan albümlerine
tanıtım ve dağıtım sağlamada reklam
verenleri bir ortak olarak
görmektedir. Kimi sanatçılar
reklamlar için müziklerini vermekte,
kimiyse reklam için özgün müzik
yapmaktadır.
Ürün Yerleştirmenin Avantajları
-
Markaya ilişkin tüketici farkındalığının artması
Geleneksel reklama göre maliyetin düşük
olması
Dolaylı ünlü onayı
Global Erişim ve Uzun Raf Ömrü
Pazara yeni girecek ürünlerin tanıtım olanağı
Seçilmiş Hedef Kitle
Belirli Ürünler üzerinde Reklam Yasağını Aşma
Geleneksel Reklam uygulamalarından sıkılmış
Tüketiciye Ulaşma
Ürün Yerleştirmenin
Dezavantajları
- Kültürel Farklılıklar ve Uyarlama
Zorlukları
- Etkinlik Ölçme Zorluğu
Televizyon
 Televizyonun bir reklam ortamı olarak çeşitli
avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.
Televizyonun en büyük avantajı sesi ve
görüntüyü aynı anda çok sayıda kişiye
iletebilmesidir. Televizyon sahip olduğu teknik
üstünlükler nedeniyle reklam mesajlarını son
derece çarpıcı bir şekilde hedef kitlelere
aktarabilmekte, her yaştan, her eğitim ve gelir
grubundan kişiye ulaşabilmektedir.
 Televizyonun bir reklam ortamı olarak
sosyal üstünlüğü bulunmaktadır. Birçok
insan için televizyon, kişilerin sosyal
çevrelerine açılan bir penceredir ve
yaşamın
ayrılmaz
bir
parçasıdır.
Çağımızda savaşlardan olimpiyatlara, uzay
yolculuklarından politik skandallara değin
birçok
olay
televizyondan
takip
edilmektedir.
 Diğer kitle iletişim araçlarına göre yeni
sayılabilecek olan televizyon yapısal özellikleri
itibariyle göz ve kulağa aynı anda hitap
edebilmesi sebebiyle her ülkede ilgi ile
karşılanmakta, her eğitim ve her yaş
grubundan, her sosyo-kültürel ve ekonomik
yapıdan insanları kendisine çekerek büyük
kitleler tarafından kabul görmektedir. Yeni ve
pahalı bir araç olan televizyonda reklamveren
işletmelerin de tüketici gözünde itibarları ve
ikna etme güçleri artmaktadır. Televizyonun
mal ve hizmet hakkındaki bilgileri çeşitli
görüntüler eşliğinde vermesinin yanı sıra başka
çarpıcı görüntüler ile ürün ya da hizmet
hakkında istenilen imajı rahatlıkla yaratabilmesi
de onu aynı zamanda tüketici gözünde
inandırıcı kılmaktadır.
Televizyon
 Televizyon
reklamlarının
bir
diğer
avantajı
da
izleyicilerde
reklamı
yayınlanan kuruma ya da markaya
yönelik yarattığı saygınlıktır. Televizyon
pahalı bir reklam mecrasıdır. Bu nedenle
her marka ya da firma televizyonda
reklamını
yayınlatamamakta,
ancak
finansal açıdan güçlü durumda olan
firmalar televizyondan bir reklam ortamı
olarak
yararlanabilmektedirler.
Bu
durumun
farkında
olan
izleyiciler,
televizyonda reklamı yayınlanan firmaları
daha
prestijli
firmalar
olarak
görebilmektedirler.
 Televizyon
bir
reklam
ortamı
olarak
reklamverenlere
televizyon
kanallarına,
programlara ve yayın saatlerine göre seçim yapma
şansı sunmakta, böylelikle de reklamverenler
açısından farklı hedef kitlelere ulaşma şansı
doğmaktadır. Her bir televizyon kanalının veya
programının
kendine
özgü
hedef
kitlesi
bulunmaktadır. Sözgelimi bir müzik kanalı ile
haber kanalının, bir yerel televizyonla ulusal
televizyonun ya da bir çizgi film ile tartışma
programının seslendiği izleyici kitleleri farklıdır. Bu
anlamda söz konusu izleyicilere ulaşmak isteyen
reklamverenler, yayınlatacakları reklamlar için
televizyon kanallarına, programlarına ya da yayın
saatlerine göre seçim yapabilmektedirler.
Televizyon

Televizyonun,
bir
reklam
ortamı
olarak
çeşitli
dezavantajları
da
bulunmaktadır. Televizyon her şeyden önce pahalı bir reklam ortamıdır.
Gerek reklam kampanyalarının toplam maliyeti gerekse televizyon
kanallarında yayınlanma maliyeti yüksektir. Özellikle reklam film ya da
filmlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli mekân, stüdyo, personel,
sanatçılar, ajans maliyetleri, post prodüksiyon giderleri ve televizyon
kanallarına ödenecek gösterim bedelleri oldukça yüksek bütçelerin
ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Ayrıca televizyon izleyicisi ekranda
sürekli olarak aynı şeyleri görmekten çabuk bıkmaktadır. Bu nedenle
aynı
televizyon
reklamı
çok
uzun
süreler
yayında
kalamamakta,
reklamın zamanla değiştirilmesi, yenilenmesi gerekebilmektedir ki, bu
da maliyetleri yükselten diğer bir nedendir.
Televizyon

Televizyonun bir reklam ortamı olarak diğer bir dezavantajı,
izleyicilerin reklamlar başladığında kanal değiştirmesi (zaping) ya
da başka bir şeyle meşgul olmaya başlamasıdır. Kuşkusuz bu
durum da son derece yüksek maliyetlere katlanıp televizyonda
reklam yayınlatan firmalar açısından önemli mali kayıpların ortaya
çıkmasına, reklamların iletişim ve satış hedeflerine ulaşamamasına
neden olmaktadır.
Televizyon

Televizyon reklamlarının bellekte kalıcılık süresi basılı reklamlara
oranla daha kısadır. Ancak bu dezavantaj kısa aralıklarla izleyiciye
ulaştırılan
mesajlar
sayesinde
ortadan
kaldırılabilmektedir.
Hatırlanma ve bellekte yer etme niteliği reklamın çarpıcılığı, iyi ve
doğru hazırlanması, sık sık yayınlanması ile artırılabilmektedir.

Televizyon
reklamlarının
bir
başka
dezavantajı
da;
reklam
programı içerisinde ilk sıralarda yer alan reklamların daha ilgiyle
izlenmesine
karşın,
süre
uzadıkça
ilginin
azalmasıdır.
Ayrıca
televizyonlarda çeşitli reklam kuşaklarında büyük bir reklam
yoğunluğu yaşanmaktadır. Kuşkusuz bu durum da hedef kitlelerin
hem reklamlara tepki göstermesine hem de yayınlanan reklamın
onca reklam arasından fark edilmememsine neden olmaktadır.
Basılı Reklam Ortamları
Basılı Reklam Ortamları

Basılı reklam ortamları, hedef kitlelere reklam mesajlarının
yazı, fotoğraf, resim, çizim vb. unsurlar aracılığıyla taşındığı
reklam ortamlarıdır. Tarihsel süreçte baskı teknolojilerinin
gelişimine paralel olarak reklam dünyasındaki önemini gittikçe
arttıran bu ortamlar;

gazete

dergi

doğrudan postalama

diğer basılı reklam materyallerini kapsamaktadır.
Gazete
Gazete
Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve
bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli
zaman
aralıklarıyla
çıkarılan
yayın
olarak
tanımlanan
gazeteler, matbaanın bulunmasından sonra toplumsal yaşama
hızla girmiş, çok önemli bir kitle iletişim aracı olarak büyük bir
önem kazanmıştır.
Gazete
Gazetelerin toplumsal hayattaki yeri bir reklam ortamı olarak
kullanılması
fikrini
de
beraberinde
getirmiştir.
Reklam
çalışması olarak tespit edilebildiği kadarıyla ilk gazete ilanı,
1525’de
Almanya’da
yayınlanan
yüzyılda
Almanya’da,
ardından
bir
17.
ilaç
reklamıdır.
yüzyılda
16.
İngiltere’de
başlayan basın reklamlarının ülkemizde görünüşü ise, 19.
yüzyılın
ortalarına
rastlamaktadır.
Gazetelerde
rastlanan
reklamlar, satılık ev, arsa, ender olarak kitap, bir iki de resmi
ilandır.
Gazete
Gazeteler
sıklıklarına
içeriklerine,
ve
dağıtım
boyutlarına
göre
alanlarına,
çeşitli
yayın
şekillerde
sınıflandırılabilmektedir.
*İçeriklerine göre gazeteler; siyaset, ekonomi, spor vb.
şekilde türlere ayrılmaktadır.
 Günümüzde gazeteler, genellikle her türlü bilgiyi,
haberi bir arada işlemekte, içeriklerinde ekonomi,
kültür-sanat, siyaset, eğlence, dış haberler vb.
konulara yer vermektedirler.
Bu nedenle reklamcılar, bir reklamın
yayınlanacağı gazeteyi seçerken söz
konusu gazetenin hangi sayfasında
reklamın yayınlanması gerektiği konusu
üzerinde önemle durmaktadırlar
Gazete
Gazeteler, dağıtım alanları açısından da sınıflandırılabilmektedir.
Buna göre gazeteleri dağıtım alanları açısından;
 Yerel gazeteler, kasaba, kent ya da coğrafik bir bölge gibi
sadece belirli bir alana yönelik yayın yapan ve dağıtımı sadece
bu alanda gerçekleştirilen gazetelerdir. Bu tarz gazetelerle,
belli bir bölgede yaşayan kişiler, yaşadıkları yakın çevreye
ilişkin haberlere, yorumlara ulaşabilmektedir.

Ulusal gazeteler, bir ülkenin tüm bölgelerine yönelik olarak
yayın yapan, bir ülkenin genelini ilgilendiren konuları içeren
ya
da
çeşitli
bölgelere
ilişkin
haberleri
aynı
anda
okuyucularına aktaran gazetelerdir.

Uluslararası gazeteler
gazetelerdir.
ise
birden
fazla
ülkeye
hitabeden
Gazete
Reklam
veren
açısından
bakıldığında
genellikle
yerel
gazetelerin küçük ve bölgesel işletmeler tarafından,
ulusal gazetelerin hedef kitle olarak bölgesel ayrım
yapmaksızın
tüm
ülkeye
seslenen
işletmeler
tarafından ve uluslararası gazetelerin de birden fazla
ülkede faaliyet gösteren işletmeler tarafından tercih
edildiğini söylemek mümkündür.
Gazete
Gazeteler, yayın sıklıklarına göre de günlük ve haftalık gazeteler
şeklinde gruplara ayrılmaktadır.
Günlük gazeteler, günübirlik olarak, sabah ya da akşam
baskıları şeklinde okuyucularına ulaşan gazetelerdir.
Haftalık gazeteler ise haftanın belli bir gününde basılan ve
bir hafta boyunca satışına devam edilen gazetelerdir.
Gazete
Son olarak gazeteleri fiziksel boyutlarına göre de sınıflandırılabilmek
mümkündür. Fiziksel boyutlarına göre gazeteler tabloid ve klasik boyut
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Tabloid boyut, beş ya da altı sütun genişliğinde, klasik
boydan daha kısa, okunması daha kolay olan ve genellikle
magazin basını tarafından seçilen gazete boyutudur.
Klasik boyut ise, uluslararası anlamda sekiz sütün olarak
kullanılan,
52
cm.
yüksekliğinde
olan,
genellikle 59x41 cm. olan gazete boyutudur
ülkemizde
ise
Gazete
Gazeteler de yer alan reklamlar da yine aynı şekilde çeşitli
gruplar halinde incelenebilmektedir. Buna göre gazetelerde
genel olarak dört tür reklamın bulunduğunu söylemek
mümkündür:
 teşhir (display) reklamlar,
 seri ilanlar,
 kamu duyuruları ve
 ilavelerdir
Gazete
Teşhir (display) reklamlar:
Teşhir reklamlar, belli bir metne, başlığa, alt
başlığa,
fotoğrafa,
illüstrasyona
vb.
basın
reklamlarına ait unsurları bünyesinde taşıyan
reklamlardır.
 Bu tarz reklamlarda amaç bir ürünü ya da
kurumu tanıtmak, ürünün ya da firmanın
imajını güçlendirmek, bir kampanyayı
duyurmak, tüketicilere bilgi vermek,
tüketicilerde satın alma davranışı
oluşturmak vb. olabilmektedir.
 Çarpıcı reklam başlıkları ya da görsel
unsurlar, etkileyici reklam metinleri ve
sayfa düzenleri bu tarz reklamlarda
başarıya ulaşmanın vazgeçilmez
anahtarlarıdır.
Gazete
Seri ilanlar:
Gazetelerin
sayfalar
seri
ilan
tipografi,
sayfalarına
taslak
“pazaryeri”
ya
da
denmektedir.
resimleme
Bu
bilgisi
gerektirmemektedir. Bir takım basit yazma kurallarının bilinmesi,
bunların izlenmesi yeterli olmaktadır. Seri ilanların okuyucuları
eğlendirme yükümlülüğü yoktur. İşlevleri bilgi vermektir. Üstelik bu
bilgiler yalın ve açık yoldan iletilmelidir. Ayrıca seri ilanların kısa ve
öz olması gerekmektedir .
Gazete
Kamu duyuruları:
Kamu duyuruları tüm toplumu ya da belirli bir grubu ilgilendiren
konularda, kamu kurumları tarafından gazetelere verilen ilanlardır.
Bu tarz ilanlarda, ilanı veren kamu kurumunun logosu dışında
görsel unsur kullanılmamaktadır. Amaç verilmesi zorunlu olan
bilgileri ilan aracılığıyla topluma aktarmaktır. Bu tarz ilanların
verilmesi genellikle belirli kanun maddelerinde düzenlenmiş yasal bir
zorunluluğa dayanmaktadır. Ülkemizde resmi ilanlarla, kamu kurum
ve kuruluşlarına ait reklamların yayınlanmasına yasalar gereği Basın
İlan Kurumu aracı olmaktadır.
Gazete
İlaveler
İlaveler (insertler) gazetenin sayfalarından bağımsız olarak, gazetenin
arasına
eklenmek
suretiyle
hedef
kitleye
ulaştırılmaya
çalışılan
reklamlardır. Reklam verenler tarafından, gazeteden bağımsız olarak
bastırılırlar ve yapılan anlaşmayla gazetelerle beraber hedef kitleye
ulaştırılırlar.
Gazete
 Gazeteler okuyuculara sundukları içerikleriyle
de reklamcılara avantajlar sağlamaktadırlar.
 Belli
haberlere
yoğunlaşan
gazete
sayfaları, o sayfaların içeriğiyle bağlantılı
olan mal ya da hizmetlerin reklamları için
hedef
kitlelere
ulaşma
olanağı
sağlamaktadır.
Örneğin;
ekonomi
sayfalarına
genellikle
bankalar
gibi
çeşitli
finans
kuruluşları
reklam
vermekte, böylelikle de konuyla ilgili
kişilere ulaşılmaya çalışılmaktadır.

Gazetelerin bir diğer avantajı esnekliktir. Gazeteler
birkaç yolla esnekliği sağlamaktadır. İlk olarak
üretim ve yayın tarihi arasında esneklik vardır.
Reklamın kısa üretim süresi ve teslim tarihi,
gazetelerin mükemmel bir reklam ortamı olmasını
sağlamaktadır.
Gazetelerin esnekliğiyle ilgili ikinci durum ise,
sunduğu yaratıcı özelliklerdir. Gazete reklamları,
okurların dikkatini çekme ve ilgi duymalarını
sağlamak için çeşitli boy, form ve formatta
hazırlanabilmekte, renk kullanılabilmekte ya da özel
ilanlar yapılabilmektedir.
Gazete
 Gazetelerin yayın frekansları yüksektir. Her gün
yayınlanmaları nedeniyle gazeteler hedef kitleye sürekli
ulaşma olanağı sağlamakta ve reklam teslim tarihi kısa
olduğundan
reklamcıların
istenilen
değişiklikleri
reklamlarda hemen yapılabilmesine olanak tanımaktadır.
 Gazete
reklamlarında
yer
alan
ürün
tercih
ve
indirimleriyle ilgili kuponlar, telefon-faks numaraları
veya e-mail adresleri sayesinde hedef kitleden hemen
yanıt
alınması
sağlanabilmektedir.
Gazetelerin
reklamlarının saklanması ve arşivlenmesi nedeniyle
reklam sürekli olarak hedef kitleye ulaşabilmekte, ayrıca
taşınabilmesi ve başka yerlere götürülmesiyle de gün
içinde başka kişiler tarafından reklamın görülmesi
sağlanabilmektedir.
 Gazetelerin
reklamcılar
açısından
avantajlı yanlarından birisi de hedef
kitleler tarafından güvenilir olarak
algılanmalarıdır. Yapılan araştırmalar
gazete reklamlarının inandırıcılığının
televizyon reklamlarından daha yüksek
olduğunu ortaya koymaktadır.
 Ayrıca gazetelerde basılan reklamlar,
televizyonlardan
çok
daha
uygun
maliyetlerle
üretilmekte
ve
yayınlattırılabilmektedir
Gazete

Gazetelerin bir reklam ortamı olarak sahip oldukları
tüm bu avantajların yanında reklamcılar açısından bir
Öncelikle
gazeteler basılı reklam ortamları içerisinde baskı
kalitesi en düşük olan araçlardır. Bu nedenle
üretilen reklamlar istenen görsel etkide hedef
kitlelere ulaşamayabilmektedir.
takım
dezavantajları
da
bulunmaktadır.
Ayrıca ses ve hareketli görüntü iletimi diğer basılı
reklam ortamlarında olduğu gibi gazeteler için de
olanaklı değildir. Bunun dışında okuyucuların
gazete reklamlarını ve kuponlarını sakladıkları
durumlar dışında reklamların ömürleri çok
kısadır.
Gazete
 Gazetelerin birinci görevi enformasyon iletme
olması nedeniyle, gazete okurları genellikle ilgi
alanları doğrultusundaki yazıları okumak ve bilgi
edinmek
için
gazete
satın
almaktadırlar.
Reklamlar, sayfalardaki editoryal içerik ve diğer
reklamlarla
rekabet
etmek
durumunda
kalabilmektedirler. Bundan dolayı gazetelerde
yer alan reklamlar zaman zaman gözden
kaçabilmektedir. Ayrıca kimi okuyucuların birden
fazla gazete okuması nedeniyle aynı okuyucuya
gereksiz yere birden fazla seslenilebilmekte, bu
da maliyetleri artabilmektedir.
 “Kitle medyalarından biri olarak gazeteler geniş
okuyuculara ulaşırlar; fakat izole olmuş, spesifik
pazar bölümlerine karşı çok etkili değildirler. Bu
sınırlamadan dolayı bazı gazeteler, spesifik
okuyuculara –örneğin; çocuklar, kadınlar, etnik
gruplar- göre yayınlar yapmaktadır. Bu özel
çalışmalar,
reklamcıların
okuyucu
profili
oluşturmalarını
ve
bunun
sonucunda
hedef
okuyuculara daha etkili bir şekilde ulaşmalarını
sağlamaktadır” .
Dergi
Dergi

Basılı reklam ortamları içinde gazeteden sonra en büyük
ikinci grup olan dergiler, özellikle spesifik hedef kitlelere
ulaşabilme açısından çok önemlidir. Dergicilik alanında
1700’lerin başlarından itibaren periyodik bir kaç yayına
rastlanılsa da 19. yüzyıla kadar literatür ve reklam alanında
etkili çalışmalara rastlanamamıştır. Dergiler, ancak 1879
Posta Devrimi ile ikinci sınıf materyal olarak geniş bir kitleye
düşük maliyette ulaşma imkânı bulmuşlardır. Etkili bir reklam
aracı olmaları ise, 19. yüzyılın sonlarına rastlamaktadır
Dergi
 “Türkiye’de dergicilik 1840’lı yıllarda başlamıştır.
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte özgürlüğüne
kavuşan dergicilik sektörü, 1928 yılında ilan
edilen Harf Devrimi ile birlikte bir sarsıntı içine
girmiştir. Daha sonraki yıllarla birlikte her geçen
gün gelişme kaydeden dergicilik, bugün geniş
kitlelere, çok değişik ilgi alanlarına seslenen pek
çok dergiyi içinde bulunduran dergi gruplarının
oluşması sürecine kadar ilerlemiştir”
Dergi
Dergiler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmektedir.
“Hedef kitle açısından” dergilere bakıldığında,

İlk olarak genel konuları ele alan ve okuyucu kitlesi
diğerlerine göre geniş olan dergiler yer almaktadır.
Tempo, Aktüel gibi haber ağırlıklı dergiler buna örnek
olarak verilebilir.
 İkinci olarak, “daha dar ve spesifik bir
kitleye“ seslenen ve bu kitlenin ilgileri
doğrultusundaki konuları işleyen dergiler yer
almaktadır. Örneğin; Kadınca, Mutfak Rehberi
gibi.
 “Meslek dergileri” üçüncü grubu oluşturur.
Özellikle bir mesleğin mensuplarına yönelik
olan bu dergilere örnek olarak Otomasyon,
MediaCat verilebilir.
 Dördüncü grupta ise İlk Hedef, Aşama gibi
“özel yayınlar ve okul dergileri” yer
almaktadır.
Dergi

Dergileri ele aldığı temalara göre sınıflandırdığımızda çok uzun bir liste
elde edilmektedir. Araştırmalara göre dergiler 20 temel ilgi alanına
göre sınıflandırılmaktadır.
Otomobil (alım-satım, sürüş, bakımonarım)

Hobiler

Ev (alma, yapma, projeleme)

Güzellik ve bakım

Ev (dekorasyon, mobilya)

Kariyer (seçim, hazırlanma, gelişme)

Parasal konular (kişisel ve ailesel)

Giyim ve moda

Çocuk yetiştirme

Tüketici eğitimi

Hayvan büyütme ve bakım

Kültürel ilgi (sanat, edebiyat, din, bilim)

Kişisel gelişim

Eğlendirici


Ziraat, bahçe bakım ve düzenlemesi
Spor (kişisel katılım, kendini
geliştirme)

Yemek (planlama, pişirme, hazırlama,
servis)

Gezi

Haber içerikli


Sağlık (fiziksel ve ruhsal)
Dergi

Dergilerin reklamcılara sunduğu en büyük avantaj, hedef kitle
seçiminde sağladıkları kolaylıktır. Belli bir hedef kitle grubuna
seslenen
dergilerin
bu
özelliği
söz
konusu
hedef
kitleye
ulaşmak isteyen reklamcılar açısından oldukça önemlidir.
Dergi

Dergiler
baskı
kaliteleri
ile
gazetelerden
ayrılmaktadır.
Genellikle yüksek kalitede kâğıt ve renk baskıları kullanan
dergiler,
reklamların
sağlamanın
yanı
sıra
estetik
dikkat
anlamda
güzel
çekiciliğinin
de
görünmesini
daha
fazla
olmasına, reklamı yapılan ürünün ya da markanın prestij
kazanmasına
yaratıcılığın
yardım
etmektedir.
kullanımı
açısından
Ayrıca
da
dergi
artılar
reklamları,
sağlamaktadır.
Reklamcılar çok farklı reklam tasarımlarını, sayfa kullanımlarını
dergi reklamları aracılığıyla gerçekleştirebilmektedirler.
Dergi

Dergiler doğrudan yanıt reklamcılığı için mükemmel bir
reklam ortamıdır. Kuponlar ve istek formları kullanılarak aynı
gazetelerdeki gibi tüketiciden cevap alınması çabuklaştırılabilir.
Dergi reklamları hedef kitle tarafından diğer basılı reklamlara göre
daha farklı algılanmaktadırlar. Genellikle reklamı yapılan ürün tek
ve büyük bir resimle gösterilmektedir. Burada genellikle fotoğraf
kullanılır ve renkli fotoğraf tercih edilmektedir. Reklam metni bazı
reklamlarda hiç olmayabilmekte bazense çok uzun metinlere
rastlanmaktadır. Dergi reklamları daha gerçekçi ve doğrudan
reklam mesajını sunan gazete ve iş dünyası yayınlarına oranla
“duygusal
çekiciliği” kullanmaya daha yakın reklam araçlarıdır.
Dergi

Dergi reklamlarının bir diğer avantajı da “kalıcılığının
yüksek
olmasıdır”. Okuyucular, satın aldıkları dergileri bir ay boyunca
tekrar tekrar okuyabilmekte hatta ellerindeki dergileri arşivleyip
daha sonraki zamanlarda tekrar gözden geçirebilmektedirler.
Dergiler taşınabilmesi ve her yerde (bankalar, kuaförler, bekleme
salonları
vb.) bulunabilmesi
tarafından değil, “ikincil
tarafından
da
nedeniyle
sadece
satın
alan kişi
hedef kitle diyebileceğimiz kişiler”
okunmaktadır.
Ayrıca
dergi
okurken
kişilerin
ayırdıkları zamanın fazla olması, reklamcıların dergi reklamlarında
uzun metinleri kullanabilmelerini, detaylı bilgi verebilmelerini de
sağlamaktadır.
Dergi

Dergiler verimli reklam ortamlarıdır. Boşa giden dergi sayısı en
aza indirgenmiştir. Başka bir ifadeyle basılan dergilerin büyük
bir
çoğunluğu
hedef
kitleye
ulaşmaktadır.
Ayrıca aynı
gruba bağlı dergilere reklam verildiğinde çeşitli
indirimler sağlanılabilmektedir. Dergilerin satışa
katkı yapma gücü yüksektir ve bu katkı çoğunlukla
ölçülebilmektedir
Dergi

Yukarıda sayılan tüm bu avantajların yanında dergilerin bir
reklam ortamı olarak çeşitli dezavantajları da bulunmaktadır.
Radyoda kullanılan ses, ya da televizyondaki hareket gibi hedef
kitlenin
ilgisini
reklama
çeken
öğeler
dergilerde
yoktur.
Bununla beraber bazı reklamcılar reklamlarında
küçük
ses
tekniklerle
çipleri
kullanmaktadır.
örneğin
Yine
hologramlarla
bazı
dergi
reklamında bir hareket illüzyonu yaratmaktadırlar.
Dergi

Basılı reklam ortamları içinde en pahalı reklam ortamı
dergilerdir. Dergilerin pahalı bir reklam ortamı olması hem
dergiye ödenen ücret açısından hem de kişi başına düşen
maliyetten kaynaklanmaktadır.
Gazetelerin aksine spesifik bir hedef kitleye seslenen dergiler
geniş bir kitleye ulaşmada etkili bir ortam değildir. Geniş bir
hedef kitleye ulaşmak için birkaç dergi seçilmesi gerekir ki, bu
da reklam bütçesinin kabarmasına neden olmaktadır.
Dergi

Dergiler genellikle iki haftalık, bir ya da üç aylık gibi zaman
aralıklarında yayınlanmaktadır. Kuşkusuz bu durum da dergi
reklamlarında
güncel
bilgilerin
verilmesini
zorlaştırmaktadır.
Özellikle indirimler, promosyonlar ya da firmayla, sektörle ile
ilgili ortaya çıkan yenilikler ve/veya değişimler hakkında hedef
kitleye anında bilgi verilmesi dergi reklamları aracılığıyla pek
mümkün olmamaktadır. Bunun yerine dergi reklamlarında daha
çok “kurumsal imaja, marka imajına yönelik ya da bir
ürünle/kurumla ilgili detaylı bilgiler veren” reklamların
yayınlandığı görülmektedir.
Dergi

Dergiler
Bazı
dağıtım açısından da dezavantaja
dergiler
(örneğin;
Aktüel,
Tempo,
Sinema)
sahiptir.
gazete
bayilerinde satılmaktayken birçok dergi abonelik sistemiyle
okuyucularına ulaşmaktadır. Bu da daha sınırlı bir hedef
kitlenin hazırlanan reklamı görmesi anlamına gelmektedir.
Dergi
 “Reklam yığılması”
olarak
dezavantajlarından
da
dergilerin
biridir.
Özellikle
reklam
ortamı
dergilerin
ilk
sayfalarında üst üste yığılmış reklamlar hedef kitlenin dikkatini
çekmeyecek
hatta
dergi
okurları
tarafından
okunmadan
geçilecektir. Üstelik bu durum zaman zaman okuyucularda
reklamlara karşı negatif eğilimler oluşturabilmektedir.
Download

Slayt 1 - Akademik Web Sayfaları