Døevozpracující prùmysl - lepení hran
Název produktu
Substrát
Krátký popis
Použití
Báse
Teplota
zpracování °C
Viskozita pøi
204 °C(mPas)
Tepelná
odolnost °C
lepení hran - standardní tavná lepidla
Rakoll ® K 4/581 LV
Papír, ABS,
lepení a
vhodné pro øadu substrátù
pøedúprava snadno se nanáší, cenovì výhodné
PVC
masivní døevo, rovných hran
melamin,dýha
EVA
80.000
190 - 210
80
Rakoll ® K 4/570
Papír, ABS,
lepení a
vhodné pro øadu substrátù
PVC
pøedúprava snadno se nanáší, cenovì výhodné
masivní døevo, rovných hran
melamin,dýha
EVA
65.000
180 - 200
85
lepení
Papír, ABS,
rovných
PVC
masivní døevo, i softových
(Rakoll ® Supermelt
Professional) melamin,dýha
hran
vhodné pro øadu substrátù
snadno se nanáší, vysoká tepelná
odolnost
EVA
87.000
190 - 210
101
Rakoll ® Supermelt
Universal
lepení
Papír, ABS,
rovných
PVC
masivní døevo, i softových
melamin,dýha
hran
vhodné pro øadu substrátù
snadno se nanáší, minimální obsah
plniv, pro posuv od 10 m/min
EVA
48.000
180 - 200
85
Rakoll ® Supermelt
Plus
Papír, ABS,
lepení
rovných
PVC
masivní døevo, i softových
hran
melamin,dýha
vhodné pro øadu substrátù
snadno se nanáší, bez plniv, vysoká
tepelná odolnost,
pro posuv od 10 m/min
EVA
54.000
180 - 200
100
vhodné pro øadu substrátù
snadno se nanáší, dobøe se taví
pro zaøízení HOLZ - HER
pro posuv od 12 m/min
EVA
65.000
200 - 220
65
Rakoll ® E-HM 0095
Rakoll ® Patrone
SKP 09
Papír, ABS,
PVC
melamin
dýha
Rakoll ® TE 5707
Papír, ABS,
lepení a
vhodné pro øadu substrátù
pøedúprava pro zaøízení s nízkou teplotou tavení
PVC
melamin rovných hran pro rychlost posuvu od 5 m/min
dýha
EVA
37.500
(pøi 150°C)
150 - 180
70
Rakoll ® TE 5728
Papír, ABS,
lepení a
vhodné pro øadu substrátù
pøedúprava pro zaøízení s nízkou teplotou tavení
PVC
melamin rovných hran pro rychlost posuvu od 5 m/min
dýha
PO
37.500
(pøi 150°C)
150 - 180
70
Název produktu
lepení
rovných
i softových
hran
Substrát
Výhody
Nanášecí
systém
Poèáteèní
pevnost
Otevøený
èas
Viskozita pøi
120°C(mPas)
Teplota
Tepelná
zpracování v °C odolnost °C
lepení hran - reaktivní tavná lepidla
Rakoll ® PUS 450 R UV Al-pøedehøáté,
ABS, PP, PVC
masivní døevo,
HPL, melamin
cenovì výhodné
reaktivní tavné lep. válec
pro øadu substrátù. tryska
posuv od 15 m/min
vysoká
krátký
45.000
120 - 140
vysoká
Pøehled typù obalù lepidel
EVA lepidla
patrony
25 kg
tavná PUR lepidla
PO lepidla
700 kg
25 kg
patrony
2 kg
19 kg
Download

Tavna lepidla na hrany.pdf