NEUKADUR PU RF 65
Poliuretan penasti sistem
tvrda pena
altropol
Glavne osobine
Oblast primene
 ručno i mašinski obradiv
 laka zadnja punjenja
 manja prostorna težina
 tvrd
Osobine u neumreženom stanju (ca. vrednosti)
jedinica mere
Boja
NEUKADUR PU RF 65
komponenta A
NEUKADUR PU RF 65
komponenta B
ćilibara
braon
Gustina (20 ºC)
g/cm³
1,08
1,23
Viskozitet (20 ºC)
mPas
900
200
Odnos mešanja
tež. delova
100
130
Odnos mešanja
zapreminskih delova
100
114
Osobine mešavine (ca. vrednosti)
Viskoznost mešavine
mPas
550
Startno vreme
sekunda
40
Vreme želatiranja
sekunda
120 - 130
Vreme očvršćavanja (bez lepljenja)
sekunda
220 - 240
kg/m³
65
Gustina (slobodno upenjeno)
Priprema
NEUKADUR PU RF 65 komponenta A mora pre obrade da bude intenzivno homogenizovan. Kod ručnog doziranja najpre se
u posudu mešača dodaje komponenta A.Posle dodavanja komponente B mešavina se intenzivno promeša i odmah izlije.
Temperatura sirovine ne treba da pređe 20 ºC. Proizvodi su veoma osetljivi na vlagu.Posude se posle svakog vađenja
materijala brižljivo čvrsto zatvaraju.
Oblik isporuke
NEUKADUR PU RF 65 komponenta A
pakovanje
5 kg; 10 kg; 25 kg
NEUKADUR PU RF 65 komponenta B
pakovanje
5 kg; 10 kg; 25 kg
Skladištenje
Materijal treba skladištiti u originalnim čvrsto zatvorenim pakovanjima na temperaturi od 15 - 25 ºC. Pri odgovarajućem
skladištenju materijali se mogu koristiti u okviru rokova trajanja koji su navedeni na nalepnicama.
Mere sigurnosti
Korisnik treba da se informiše iz sigurnosnih listova o fizikalnim, ekološkim, toksikološkim i ostalim relevantnim podacima kao
i sigurnom rukovanju i skladištenju.
Altropol Kunststoff GmbH
Daimlerstraße 9, D-23617 Stockelsdorf
Telefon (+49) 0451 499 60-0
Telefax (+49) 0451 499 60 20
e-mail: [email protected]
www.altropol.de
Naši tehnički saveti o primeni (usmeni, pismeni ili dobijeni putem proba) dati su na osnovu naših sadašnjih
saznanja. To Vas međutim, ne oslobađa obaveze da izvršite vlastita ispitivanja isporučenih proizvoda i njihove
pogodnosti za nameravani postupak i svrhu. Primena, upotreba i obrada proizvoda vrši se van naših
mogućnosti za kontrolu i stoga je isključivo u odgovornosti korisnika. Treba obratiti pažnju na postojeća prava
zaštite trećeg lica. Mi garantujemo kvalitet naših proizvoda u skladu sa našim Opštim uslovima poslovanja.
Prilikom rukovanja sa našim proizvodima potrebno je pridržavati se higijenskih mera na radnom mestu i
zakonskih propisa.
Stanje 2012-11-12
NEUKADUR PU SF 50
Poliuretan penasti sistem
mekana pena
altropol
Glavne osobine
Oblast primene
 ručno i mašinski obradiv
 nasloni za ruke
 manja težina
 punjenja za sedišta
 mekan
Osobine u neumreženom stanju (ca. vrednosti)
jedinica mere
Boja
NEUKADUR PU SF 50
komponenta A
NEUKADUR PU SF 50
komponenta B
Mlečno bela
braon
Gustina (20 ºC)
g/cm³
1,1
1,2
Viskozitet (20 ºC)
mPas
1.500
250
tež. delova
100
70
Osobine mešavine (ca. vrednosti)
Odnos mešanja
Viskoznost mešavine
mPas
950
Startno vreme
sekunda
12
Vreme želatiranja
sekunda
60
Vreme rasta
sekunda
95
kg/m³
50
Gustina (slobodno upenjeno)
Priprema
NEUKADUR PU SF 50 komponenta A mora pre obrade da bude intenzivno homogenizovan. Kod ručnog doziranja najpre se
u posudu mešača dodaje komponenta A.Posle dodavanja komponente B mešavina se intenzivno promeša i odmah izlije.
Temperatura sirovine ne treba da pređe 20 ºC.Proizvodi su veoma osetljivi na vlagu.Posude se posle svakog vađenja
materijala brižljivo čvrsto zatvaraju.
Oblik isporuke
NEUKADUR PU SF 50 komponenta A
pakovanje
1 kg; 5 kg
NEUKADUR PU SF 50 komponenta B
pakovanje
0,7 kg; 3,5 kg
Skladištenje
Materijal treba skladištiti u originalnim čvrsto zatvorenim pakovanjima na temperaturi od 15 - 25 ºC. Pri odgovarajućem
skladištenju materijali se mogu koristiti u okviru rokova trajanja koji su navedeni na nalepnicama.
Mere sigurnosti
Korisnik treba da se informiše iz sigurnosnih listova o fizikalnim, ekološkim, toksikološkim i ostalim relevantnim podacima kao
i sigurnom rukovanju i skladištenju.
Altropol Kunststoff GmbH
Daimlerstraße 9, D-23617 Stockelsdorf
Telefon (+49) 0451 499 60-0
Telefax (+49) 0451 499 60 20
e-mail: [email protected]
www.altropol.de
Naši tehnički saveti o primeni (usmeni, pismeni ili dobijeni putem proba) dati su na osnovu naših sadašnjih
saznanja. To Vas međutim, ne oslobađa obaveze da izvršite vlastita ispitivanja isporučenih proizvoda i njihove
pogodnosti za nameravani postupak i svrhu. Primena, upotreba i obrada proizvoda vrši se van naših
mogućnosti za kontrolu i stoga je isključivo u odgovornosti korisnika. Treba obratiti pažnju na postojeća prava
zaštite trećeg lica. Mi garantujemo kvalitet naših proizvoda u skladu sa našim Opštim uslovima poslovanja.
Prilikom rukovanja sa našim proizvodima potrebno je pridržavati se higijenskih mera na radnom mestu i
zakonskih propisa.
Stanje 2012-11-02
NEUKADUR PU RF 150
Poliuretan penasti sistem
altropol
Glavne osobine
Oblast primene
 poliuretanski penasti sistem
 tvrdo-integralna pena
 primenljiv u negrejanim kalupima
 mala težina
 ugradni delovi za industrijske svrhe
 zadnja punjenja
Osobine u neumreženom stanju (ca. vrednosti)
g/cm³
mPas
NEUKADUR PU RF 150
komponenta A (smola)
ćilibara
1,03
1.000
NEUKADUR PU RF 150
komponenta B (očvršćivač)
braon
1,22
200
tež. delova
100
110
60
4-5
7
8-10
150
jedinica mere
Boja
Gustina
Viskozitet (25 ºC)
Osobine mešavine (ca. vrednosti)
Odnos mešanja
Početno vreme ( 20 ºC)
Vreme oslobađanja veza/izvlačenja niti
Vreme rasta ( 20 ºC)
Prestanak lepljivosti ( 25 ºC)
Gustina (slobodno upenjeno)
minuta
minuta
minuta
kg/m³
Priprema:
NEUKADUR PU RF 150 komponenta A mora pre obrade da bude intenzivno homogenizovan. Kod ručnog doziranja najpre
se u posudu mešača dodaje komponenta A. Posle dodavanja komponente B mešavina se intenzivno promeša najbolje sa
visokoobrtnim mešačem (ca. 1000 U/min) i odmah izlije. Temperatura sirovine ne treba da pređe 20 ºC. Proizvodi su veoma
osetljivi na vlagu. Posude se posle svakog vađenja materijala brižljivo čvrsto zatvaraju. Kalupi za tvrde integralne delove treba
da, pre ubrizgavanja smole, budu zagrejani na 45 - 50 ºC.
Kod slobodnog upenjenja kalupi se prethodno ne zagrevaju.
Ručna obrada
750 g NEUKADUR PU RF 150 komponenta A + 825 g NEUKADUR PU RF komponenta B homogeno se mešaju ca. 15-20
sekundi a potom se izlije u kalup od ca. 10 l koji se zatvori.
Rezultat: pena, gustine ca. 150 g/l.
Povećanjem unesene količine može se napraviti pena gustine npr. 200-400 g/l. Mešanjem komponente A sa NEUKADUR-om
PU RF 150 VZ vreme obrade se može individualno produžiti.
Oblik isporuke:
NEUKADUR PU RF 150 komponenta A
NEUKADUR PU RF 150 komponenta B
pakovanje
pakovanje
1 kg; 5 kg; 25 kg; 214 kg
1,1 kg; 5,5 kg; 27,5 kg; 250 kg
Skladištenje
Materijal treba skladištiti u originalnim čvrsto zatvorenim pakovanjima na temperaturi od 15 - 25 ºC. Pri odgovarajućem
skladištenju materijali se mogu koristiti u okviru rokova trajanja koji su navedeni na nalepnicama.
Mere sigurnosti
Korisnik treba da se informiše iz sigurnosnih listova o fizikalnim, ekološkim, toksikološkim i ostalim relevantnim podacima kao
i sigurnom rukovanju i skladištenju.
Altropol Kunststoff GmbH
Daimlerstraße 9, D-23617 Stockelsdorf
Telefon (+49) 0451 499 60-0
Telefax (+49) 0451 499 60 20
e-mail: [email protected]
www.altropol.de
Naši tehnički saveti o primeni (usmeni, pismeni ili dobijeni putem proba) dati su na osnovu naših sadašnjih
saznanja. To Vas međutim, ne oslobađa obaveze da izvršite vlastita ispitivanja isporučenih proizvoda i njihove
pogodnosti za nameravani postupak i svrhu. Primena, upotreba i obrada proizvoda vrši se van naših
mogućnosti za kontrolu i stoga je isključivo u odgovornosti korisnika. Treba obratiti pažnju na postojeća prava
zaštite trećeg lica. Mi garantujemo kvalitet naših proizvoda u skladu sa našim Opštim uslovima poslovanja.
Prilikom rukovanja sa našim proizvodima potrebno je pridržavati se higijenskih mera na radnom mestu i
zakonskih propisa.
Stanje 2010-02-17
NEUKADUR PU RF 60 F
Poliuretan penasti sistem
altropol
Glavne osobine
Oblast primene
 poliuretan penasti sistem sa osobinom samorastvaranja
 ugradni delovi za industrijske svrhe
 univerzalno primenljiv
 zadnja punjenja
 mala težina
Osobine u neumreženom stanju (ca. vrednosti)
jedinica mere
Boja
NEUKADUR PU RF 60 F
komponenta A (smola)
NEUKADUR PU RF 60 F
komponenta B (očvršćivač)
ćilibara
braon
Gustina
g/cm³
1,08
1,23
Viskozitet (25 ºC)
mPas
900
200
tež. delova
100
130
Osobine mešavine (ca. vrednosti)
Odnos mešanja
Viskoznost mešavine (25 ºC)
mPas
500
Početno vreme (20 ºC)
sekunda
40
Vreme želatiranja (20 ºC)
sekunda
125
Prestanak lepljenja (25 ºC)
minuta
4
Gustina (slobodno upenjeno)
kg/m³
57
Priprema
NEUKADUR PU 126 komponenta A mora pre obrade da bude intenzivno homogenizovan. Kod ručnog doziranja najpre se u
posudu mešača dodaje komponenta A.Posle dodavanja komponente B mešavina se intenzivno promeša i odmah izlije.
Temperatura sirovine ne treba da pređe 20 ºC. Proizvodi su veoma osetljivi na vlagu. Posude se posle svakog vađenja
materijala brižljivo čvrsto zatvaraju.
Oblik isporuke
NEUKADUR PU RF 60 F komponenta A
po upitu
NEUKADUR PU RF 60 F komponenta B
po upitu
Skladištenje
Materijal treba skladištiti u originalnim čvrsto zatvorenim pakovanjima na temperaturi od 15 - 25 ºC. Pri odgovarajućem
skladištenju materijali se mogu koristiti u okviru rokova trajanja koji su navedeni na nalepnicama.
Mere sigurnosti
Korisnik treba da se informiše iz sigurnosnih listova o fizikalnim, ekološkim, toksikološkim i ostalim relevantnim podacima kao
i sigurnom rukovanju i skladištenju.
Altropol Kunststoff GmbH
Daimlerstraße 9, D-23617 Stockelsdorf
Telefon (+49) 0451 499 60-0
Telefax (+49) 0451 499 60 20
e-mail: [email protected]
www.altropol.de
Naši tehnički saveti o primeni (usmeni, pismeni ili dobijeni putem proba) dati su na osnovu naših sadašnjih
saznanja. To Vas međutim, ne oslobađa obaveze da izvršite vlastita ispitivanja isporučenih proizvoda i njihove
pogodnosti za nameravani postupak i svrhu. Primena, upotreba i obrada proizvoda vrši se van naših
mogućnosti za kontrolu i stoga je isključivo u odgovornosti korisnika. Treba obratiti pažnju na postojeća prava
zaštite trećeg lica. Mi garantujemo kvalitet naših proizvoda u skladu sa našim Opštim uslovima poslovanja.
Prilikom rukovanja sa našim proizvodima potrebno je pridržavati se higijenskih mera na radnom mestu i
zakonskih propisa.
Stanje 2010-02-11
Download

altropol