altropol
NEUKADUR PN 1853
2-komponentni PUR sistem za livenje
Glavne osobine
Oblast primene
 livački modeli
 negativi, model ploče
 kontrolnici i kopir modeli
 brzo otvrdnjavanje
 visoka sposobnost umrežavanja
 bez mirisa
Osobine u neumreženom stanju (ca. vrednosti)
Boja
Gustina (20 ºC)
Viskozitet (25 ºC)
jedinica mere
smola PN 1853
očvršćivač H 118 V
očvršćivač PU 172
g/cm³
mPas
mlečna
1,00
90
ćilibara
1,15
200
žućkasta
1,15
350
100
50
120
1,10
2,5
30 - 90
70
150
1,10
3,0
30 - 90
Osobine mešavine
Odnos mešanja
Viskoznost mešavine
Gustina mešavine (20 ºC)
Vreme obrade (25 ºC)
Vreme oslobađanja kalupa na sob. temp.
tež. delova
mPas
g/cm³
minuta
minuta
Mehaničke osobine očvrslog proizvoda (ca. vrednosti) – posle 7 dana na sobnoj temperaturi
Tvrdoća D po Shore-u
Zatezna čvrstoća
Savojna čvrstoća
Izduženje kod savojne čvrstoće
E-modul iz savojne čvrstoće
Udarna čvrstoća
Termička postojanost oblika
DIN 53505
DIN 53455
DIN 53452
DIN 53452
DIN 53457
DIN 51230
HDT
jedinica
MPa
MPa
%
MPa
kJ/m²
ºC
75
33
30
6,0
470
12
70
72
40
40
7,0
600
14
70
Priprema
NEUKADUR PN 1853 treba pre upotrebe dobro homogenizovati. NEUKADUR PN 1853 je osetljiv na vlagu i stoga se mora
obrađivati u suvom okruženju. Porozni livački kalupi (drvo, gips itd.) se pre izlivanja moraju premazati zaštitnim slojem.Za
odvajanje kalupa preporučujemo naše NEUKADUR odvajače.
U NEUKADUR PN 1853 i očvršćivače H 118 V ili PU 172 mogu se pre mešanja dodati pogodni punioci u željenoj količini. Pri
tome posebno paziti da budu potpuno suvi.
Oblik isporuke
NEUKADUR PN 1853
pakovanje
5,0 kg; 10,0 kg; 25,0 kg; 200 kg; 1.000 kg
NEUKADUR očvršćivači H 118 V
pakovanje
2,5 kg; 5,0 kg; 12,5 kg; 25 kg
NEUKADUR očvršćivači PU 172
pakovanje
0,7 kg; 3,5 kg; 7,0 kg; 25 kg
Skladištenje
Materijal treba skladištiti u originalnim čvrsto zatvorenim pakovanjima na temperaturi od 15 - 25 ºC. Pri odgovarajućem
skladištenju materijali se mogu koristiti u okviru rokova trajanja koji su navedeni na nalepnicama.
Mere sigurnosti
Korisnik treba da se informiše iz sigurnosnih listova o fizikalnim, ekološkim, toksikološkim i ostalim relevantnim podacima kao
i sigurnom rukovanju i skladištenju.
Altropol Kunststoff GmbH
Daimlerstraße 9, D-23617 Stockelsdorf
Telefon (+49) 0451 499 60-0
Telefax (+49) 0451 499 60 20
e-mail: [email protected]
www.altropol.de
Naši tehnički saveti o primeni (usmeni, pismeni ili dobijeni putem proba) dati su na osnovu naših sadašnjih
saznanja. To Vas međutim, ne oslobađa obaveze da izvršite vlastita ispitivanja isporučenih proizvoda i njihove
pogodnosti za nameravani postupak i svrhu. Primena, upotreba i obrada proizvoda vrši se van naših
mogućnosti za kontrolu i stoga je isključivo u odgovornosti korisnika. Treba obratiti pažnju na postojeća prava
zaštite trećeg lica. Mi garantujemo kvalitet naših proizvoda u skladu sa našim Opštim uslovima poslovanja.
Prilikom rukovanja sa našim proizvodima potrebno je pridržavati se higijenskih mera na radnom mestu i
zakonskih propisa.
Stanje 2011-01-20 K.K.
NEUKADUR PU Quick žuti
altropol
2-komponentni PUR sistem za livenje
punjeni, brzo očvršćavajući
Glavne osobine
NEUKADUR PU Quick žuti je punjena dvokomponentna poliuretanska masa za brzo livenje, neznatnog mirisa i sa malom
viskoznošću mešanja. Odabrani punioci se odlikuju slabim taloženjem i mogu se lako mešati. Komadi se mogu brzo
osloboditi iz kalupa. Reakcioni proizvod predstavlja čvrst materijal, pogodan za obradu, koji se neznatno skuplja i poseduje
dobre mehaničke vrednosti. Moguće je brzo opterećenje.
Oblast primene
Brza izrada negativa svih vrsta, kopirnih kalupa, livačkih modela, čaura jezgara i ploča, malih odlivaka svih vrsta, vernih
kontura.
Osobine u isporučenom stanju (ca. vrednosti)
jedinica mere
Boja
Gustina (20 ºC)
Viskozitet (20 ºC)
g/cm³
mPas
PU Quick žuti
komponenta A
žuta
1,5
10.000
PU Quick žuti
komponenta B
smeđa
1,15
200
100
20
2.300
5
4
Osobine mešavine (ca. vrednosti)
Odnos mešanja
Viskoznost mešavine (20 ºC)
Vreme obrade (20 ºC)
100 g
1.000 g
Vreme želatiranja (20 ºC)
Vreme oslobađanja kalupa (po sloju zavisno od debljine)
Vreme očvršćavanja (20 ºC)
tež. delova
mPas
minuta
minuta
časova
15 - 90
0,5 - 2
Mehaničke osobine očvrslog proizvoda (ca. vrednosti)
Tvrdoća D po Shore-u
(24 h na ST)
(7 dana na ST)
Savojna čvrstoća
(7 dana naST/24 h na 100 ºC)
Udarna čvrstoća
(7 dana naST/24 h na 100 ºC)
Postojanost oblika na toploti po Martensu
(7 dana na ST)
(24 h na 100 ºC)
Linearno skupljanje (20 ºC)
(epruveta 1000 x 50 x 20 mm )
DIN 53505
jedinica
DIN 53452
DIN 53453
N/mm²
KJ/m²
DIN 53458
ºC
mm/m
65
80
55
8
45
80
0,6
ST = sobna temperatura
Priprema
NEUKADUR Quick žuti je osetljiv na vlagu i stoga se mora obrađivati u suvoj sredini. Porozni livački kalupi (drvo, gips itd.) se
pre izlivanja moraju premazati zaštitnim slojem. Za odvajanje kalupa preporučujemo naše NEUKADUR razdvajače.
Komponente se mešaju ravnomerno uz izbegavanje da se umeša vazduh i odmah se izlivaju.
Vreme obrade zavisi od temperature, a pri sobnoj temperaturi i za količinu od 1.000 g iznosi 4 - 5 minuta.
Oblik isporuke
NEUKADUR PU Quick žuti, komponenta A
radno pakovanje
1.000 g
NEUKADUR PU Quick žuti, komponenta B
radno pakovanje
200g
Skladištenje
6 meseci u zatvorenim originalnim pakovanjima na temperaturi od 18 - 25 ºC.
Nakon dužeg skladištenja može doći do sedimentacije materijala i stoga ga prema potrebi pre upotrebe treba promešati.
Altropol Kunststoff GmbH
Daimlerstraße 9, D-23617 Stockelsdorf
Telefon (+49) 0451 499 60-0
Telefax (+49) 0451 499 60 20
e-mail: [email protected]
www.altropol.de
Naši tehnički saveti o primeni (usmeni, pismeni ili dobijeni putem proba) dati su na osnovu naših sadašnjih
saznanja. To Vas međutim, ne oslobađa obaveze da izvršite vlastita ispitivanja isporučenih proizvoda i njihove
pogodnosti za nameravani postupak i svrhu. Primena, upotreba i obrada proizvoda vrši se van naših
mogućnosti za kontrolu i stoga je isključivo u odgovornosti korisnika. Treba obratiti pažnju na postojeća prava
zaštite trećeg lica. Mi garantujemo kvalitet naših proizvoda u skladu sa našim Opštim uslovima poslovanja.
Prilikom rukovanja sa našim proizvodima potrebno je pridržavati se higijenskih mera na radnom mestu i
zakonskih propisa.
E-11097 hn - kk
NEUKADUR PU 256
altropol
2-komponentni PUR sistem za livenje
univerzalno punjeno vezivo, dugačko vreme obrade
Glavne osobine
Oblast primene
 livenje debelih slojeva i velikih volumena
 izrada negativa i pozitiva
 univerzalan za kalupe i modele svih vrsta
 vrlo mala egzotermnost
 lako obradivo
 vrlo malo skupljanje
 dobro očvršćava
Osobine u neumreženom stanju (ca. vrednosti)
jedinica
mere
Boja
Odnos mešanja
Gustina (20 ºC)
Viskozitet na ST*
Vreme obrade na ST
Vreme oslobađanja kalupa (po sloju zavisno od debljine)
Vreme očvršćavanja (20 ºC) (naknadno očvršćavanje)
tež. delova
g/cm³
mPas
minuta
časova
dana
smola
PU 256
neutralna
100
1,75
27.000
očvršćavač
H 118 V
braon
23
1,20
300
mešavina
bež
1,55
7.000
50
6-8
2-3
Mehaničke osobine očvrslog proizvoda (ca. vrednosti)
Tvrdoća D po Shore-u
(24 dana na ST*)
(7 dana na ST*)
Zatezna čvrstoća
Savojna čvrstoća
(7 dana na ST* ili 24 h na 100 ºC)
E modul pri savijanju
Udarna čvrstoća
Udarna čvrstoća na zarez
Pritisna čvrstoća
Koficijent linearnog termičkog izduženja
(23 - 62 ºC)
Koficijent linearnog termičkog izduženja (62 - 100 ºC)
Toplotna provodljivost
Postojanost na žarenje
Postojanost oblika na toploti po Martensu (7 dana ST*)
Linearno skupljanje (20 ºC) (epruveta 1000 x 50 x 20)
jedinica
DIN 53505
MPa
N/mm²
N/mm²
kJ/m²
kJ/m²
N/mm²
K‫־‬¹
K‫־‬¹
WK‫־‬¹ m‫ ־‬¹
stepen kvaliteta
ºC
mm/m
DIN 53455
DIN 53452
DIN 53452
DIN 53453
DIN 53453
DIN 53454
VDE 0304 T.1
VDE 0304 T.1
DIN 52612
DIN 53459
DIN 53458
80
89
45
86
4.290
11
1,9
89
57 x 10‫־‬6
134 x 10‫־‬6
0,508
3a
60
0,1
*ST= sobna temperatura
Priprema
Pre upotrebe PU 256 dobro promešati dok se ne dobije homogen izgled. Obe komponente na sobnoj temperaturi (>180C)
dobro izmešati prema navedenom odnosu za mešavinu. Pre izlivanja obezbediti da delovi i kalupi nisu vlažni i da nema
tragova neisparenog odvajača.
Oblik isporuke
NEUKADUR PU 256
900 g; 8 kg; 30 kg
NEUKADUR očvršćivač H 118 V
207 g; 1,8 kg; 6,5 kg
Skladištenje
Materijal treba skladištiti u originalnim čvrsto zatvorenim pakovanjima na temperaturi od 15 - 25 ºC. Pri odgovarajućem
skladištenju materijali se mogu koristiti u okviru rokova trajanja koji su navedeni na nalepnicama.
Mere sigurnosti
Korisnik treba da se informiše iz sigurnosnih listova o fizikalnim, ekološkim, toksikološkim i ostalim relevantnim podacima kao
i sigurnom rukovanju i skladištenju.
Altropol Kunststoff GmbH
Daimlerstraße 9, D-23617 Stockelsdorf
Telefon (+49) 0451 499 60-0
Telefax (+49) 0451 499 60 20
e-mail: [email protected]
www.altropol.de
Naši tehnički saveti o primeni (usmeni, pismeni ili dobijeni putem proba) dati su na osnovu naših sadašnjih
saznanja. To Vas međutim, ne oslobađa obaveze da izvršite vlastita ispitivanja isporučenih proizvoda i njihove
pogodnosti za nameravani postupak i svrhu. Primena, upotreba i obrada proizvoda vrši se van naših
mogućnosti za kontrolu i stoga je isključivo u odgovornosti korisnika. Treba obratiti pažnju na postojeća prava
zaštite trećeg lica. Mi garantujemo kvalitet naših proizvoda u skladu sa našim Opštim uslovima poslovanja.
Prilikom rukovanja sa našim proizvodima potrebno je pridržavati se higijenskih mera na radnom mestu i
zakonskih propisa.
Stanje 2012-03-30
NEUKADUR Fleksi masa N (NL) i N (NL) svetla
2-komponentna PUR masa za izradu kalupa
velika elastičnost poput gume
altropol
Glavne osobine
NEUKADUR fleksi masa N (NL) sa NEUKADUR očvršćivačem flexi mase N je tečna, dvokomponentna poliuretanska masa za
kalupe, koja se poput gume, nakon očvršćivanja, odlikuje velikom elastičnošću i pokazuje neznatno linearno skupljanje.
Zahvaljujući dobrim svojstvima tečljivosti i oslobadjanja vazduha umešani vazduh se gotovo u potpunosti oslobađa do želiranja.
Na raspolaganju je NEUKADUR fleksi masa N svetla u bež boji kao varijanta NEUKADUR-a fleksi mase N, koja zadržava sva
njena svojstva. NEUKADUR fleksi masa NL se uz NEUKADUR očvršćivač fleksi mase N odlikuje dužim vremenom obrade.
Primenom različitih NEUKADUR očvršćivača mogu se podesiti odgovarajuće A tvrdoće po Shore-u.
Oblast primene
Zahvaljujući svojoj elastičnosti poput gume NEUKADUR fleksi masa N (NL) ima mogućnost mnogostruke i raznovrsne primene
u najrazličitijim oblastima tehnike, nauke, umetnosti i zanatstva. Proizvodnja elastičnih negativa za izradu kalupa od gipsa,
betona, reakcionih smola i voska za formiranje unutrašnjih površina.
Osobine u isporučenom stanju (ca. vrednosti)
jedinica mere
Boja
Fleksi masa
N (NL)
očvršćivač
N1
očvršćivač
N2
očvršćivač
N3
siva (bež)
braon
braon
braon
Gustina (20 ºC)
g/cm³
1,1
1,15
1,2
Viskozitet (20 ºC)
mPas
100
150
300
Osobine mešavine (ca. vrednosti)
Odnos mešanja
tež.delova
15
10
5
mPa·s
4.000
4.500
6.000
minuta
45
35
25
Prestanak lepljivost
minuta
40
30
20
Fleksi masa NL
minuta
100
80
60
Vreme očvršćavanja (20 ºC)
časova
6
5
5
Fleksi masa NL
časova
9
8
8
40
50
60
1,35
1,35
1,4
Viskoznost mešavine (20 ºC)
Vreme obrade (20 ºC)
100 g
1.000 g
Fleksi masa NL1.000 g
100
Mehaničke osobine očvrslog proizvoda (ca. vrednosti)
posle 7 dana na sobnoj temperaturi NEUKADUR Fleksi masa N i NL
Tvrdoća D po Shore-u
Gustina
DIN 53505
jedinica
3
DIN 53479
g/cm
Zatezna čvrstoća
DIN 53455
N/mm²
2
2,5
3
Izduženje pri kidanju
DIN 53455
%
400
300
200
ASTM 624 B
N/mm
> 20
> 19
> 21
Produžena čvrstoća na cepanje
Priprema
NEUKADUR fleksi masa N (NL) i NEUKADUR očvršćivač fleksi mase se što je moguće više bez mehurića izmešaju tako da
se dobije homogena kašasta masa. Treba se striktno pridržavati propisanog odnosa mešanja. Površine lončastih oslonaca i
pozitiva modela moraju biti glatke, bez brazdi i pora. Pore poroznih i upijajućih površina, poput čvrste pene, drveta, betona ili
gipsa, treba prethodno dobro zatvoriti, npr. NEUKADUR razdvajajućim voskom TW, kako sredstvo za razdvajanje, koje se
kasnije nanosi, ne bi prodrlo u kapilare površina kalupa. Kao sredstvo za razdvajanje predlažemo NEUKADUR SE,
NEUKADUR N ili NEUKADUR sprej za razdvajanje P6. Najmanja temperatura obe NEUKADUR komponente kao tela koja
treba izliti pomoću potpornih kalupa treba da iznosi 20 C. Masa pri niskim temperaturama besprekorno očvršćava, no ipak,
materijal postaje gust čime se znatno otežava naknadno oslobađanje vazduha. Pri obradi takođe treba voditi računa da se
kalup koji treba izliti polako puni masom kako bi ušlo što manje vazduha i kako bi se on tokom vremena obrade mogao u što
većoj mogućoj meri osloboditi. Kod raznovrsnih kontura kalupa neophodno višekratno presipanje mase.
Vreme obrade zavisi od temperature, tipa fleksi-mase (N ili NL) kao i od tipa očvršćivača.
Oblik isporuke
NEUKADUR Fleksi masa N (NL)
radno pakovanje
1,0 kg
veliko pakovanje
10 kg
NEUKADUR očvršćivač Fleksi mase N 1
radno pakovanje
150 g
veliko pakovanje
1,5 kg
NEUKADUR očvršćivač Fleksi mase N 2
radno pakovanje
100 g
veliko pakovanje
1,0 kg
NEUKADUR očvršćivač Fleksi mase N 3
radno pakovanje
50 g
veliko pakovanje
0,5 kg
Skladištenje
6 meseci u zatvorenim originalnim pakovanjima na temperaturi od 18 - 25 ºC.
Altropol Kunststoff GmbH
Daimlerstraße 9, D-23617 Stockelsdorf
Telefon (+49) 0451 499 60-0
Telefax (+49) 0451 499 60 20
e-mail: [email protected]
www.altropol.de
Naši tehnički saveti o primeni (usmeni, pismeni ili dobijeni putem proba) dati su na osnovu naših sadašnjih
saznanja. To Vas međutim, ne oslobađa obaveze da izvršite vlastita ispitivanja isporučenih proizvoda i njihove
pogodnosti za nameravani postupak i svrhu. Primena, upotreba i obrada proizvoda vrši se van naših
mogućnosti za kontrolu i stoga je isključivo u odgovornosti korisnika. Treba obratiti pažnju na postojeća prava
zaštite trećeg lica. Mi garantujemo kvalitet naših proizvoda u skladu sa našim Opštim uslovima poslovanja.
Prilikom rukovanja sa našim proizvodima potrebno je pridržavati se higijenskih mera na radnom mestu i
zakonskih propisa.
E10197 Ok/an
NEUKADUR Fleksi masa HS 55-15
altropol
2-komponentni PUR sistem za livenje
Elastomer Shore A 55
Glavne osobine
Oblast primene
 veliko izduženje
 velika odbojna snaga
 obradiv mašinski i ručno
 veoma dobra tečljivost
 brzo očvršćavanje
 modeli za npr. betonske delove
 proizvodnja tehničkih delova
 kalupi i modeli
Osobine u neumreženom stanju (ca. vrednosti)
Boja
Fleksi masa HS 55-15
komponenta A
Fleksi masa HS 55
komponenta B
braon
svetlo ćilibar
Odnos mešanja
tež. delova
100
20
Gustina na 20 ºC
g/cm³
1,4
1,04
Viskozitet mPas
25 ºC
25.000
Viskozitet mešavine
25 ºC
2.200
Vreme obrade u minutama
20 ºC
15
Vreme oslobađanja kalupa
25 ºC
6
50
Mehaničke osobine (ca. Vrednosti posle 14 dana skladišteno na sobnoj temperaturi)
Tvrdoća po Shore A
jedinica
DIN 53505
MPa
ISO 37
6
%
ISO 37
650
Boja
55
braon
Zatezna čvrstoća
Izduženje pri kidanju
Produžena čvrstoća na cepanje
N/mm
DIN 53515
46
Postojanost oblika na toploti
ºC
HDT
80
Linearno skupljanje
%
500 x 50 x 25 mm
0,15
Priprema
Fleksi masa HS 75-15 komponenta A se dobro promeša i potom se komponente A i B homogeno međusobno izmešaju i
odgovarajuće izliju.. Prelivanje iz posude u posudu pomaže da se izbegnu greške u mešanju.
Oblik isporuke
NEUKADUR Fleksi masa HS 55-15, komponenta A
pakovanje
1 kg; 5 kg; 25 kg
NEUKADUR Fleksi masa HS 55, komponenta B
pakovanje
0,4 kg; 2 kg; 10 kg
Skladištenje
6 meseci u zatvorenim originalnim pakovanjima na temperaturi od 15 - 25 ºC.
Pri odgovarajućem skladištenju materijal se može koristiti u okviru roka upotrebe koji je naveden na etiketama.
Mere sigurnosti
Korisnik treba da se informiše iz sigurnosnih listova o fizikalnim, ekološkim, toksikološkim i ostalim relevantnim podacima kao
i sigurnom rukovanju i skladištenju.
Altropol Kunststoff GmbH
Daimlerstraße 9, D-23617 Stockelsdorf
Telefon (+49) 0451 499 60-0
Telefax (+49) 0451 499 60 20
e-mail: [email protected]
www.altropol.de
Naši tehnički saveti o primeni (usmeni, pismeni ili dobijeni putem proba) dati su na osnovu naših sadašnjih
saznanja. To Vas međutim, ne oslobađa obaveze da izvršite vlastita ispitivanja isporučenih proizvoda i njihove
pogodnosti za nameravani postupak i svrhu. Primena, upotreba i obrada proizvoda vrši se van naših
mogućnosti za kontrolu i stoga je isključivo u odgovornosti korisnika. Treba obratiti pažnju na postojeća prava
zaštite trećeg lica. Mi garantujemo kvalitet naših proizvoda u skladu sa našim Opštim uslovima poslovanja.
Prilikom rukovanja sa našim proizvodima potrebno je pridržavati se higijenskih mera na radnom mestu i
zakonskih propisa.
Stanje 2009-07-20
NEUKADUR Fleksi masa HS 55-30
altropol
2-komponentni PUR sistem za livenje
Elastomer Shore A 55
Glavne osobine
Oblast primene
 veliko izduženje
 velika odbojna snaga
 obradiv mašinski i ručno
 veoma dobra tečljivost
 brzo očvršćavanje
 modeli za npr. betonske delove
 proizvodnja tehničkih delova
 kalupi i modeli
Osobine u neumreženom stanju (ca. vrednosti)
Boja
Fleksi masa HS 55-30
komponenta A
Fleksi masa HS 55
komponenta B
braon
svetlo ćilibar
Odnos mešanja
tež. delova
100
40
Gustina na 20 ºC
g/cm³
1,4
1,04
Viskozitet mPas
25 ºC
25.000
Viskozitet mešavine
25 ºC
2.200
Vreme obrade u minutama za 200 g
20 ºC
30
Vreme oslobađanja kalupa
25 ºC
24
50
Mehaničke osobine (ca. vrednosti posle 14 dana skladišteno na sobnoj temperaturi)
Tvrdoća po Shore A
jedinica
DIN 53505
MPa
ISO 37
6
%
ISO 37
650
Boja
55
braon
Zatezna čvrstoća
Izduženje pri kidanju
Produžena čvrstoća na cepanje
N/mm
DIN 53515
46
Postojanost oblika na toploti
ºC
HDT
80
Linearno skupljanje
%
500 x 50 x 25 mm
< 0,15
Priprema
Fleksi masa HS 55-50 komponenta A se dobro promeša i potom se komponente A i B homogeno međusobno izmešaju i
odgovarajuće izliju.. Prelivanje iz posude u posudu pomaže da se izbegnu greške u mešanju.
Oblik isporuke
NEUKADUR Fleksi masa HS 55-30, komponenta A
pakovanje
1 kg; 5 kg; 25 kg
NEUKADUR Fleksi masa HS 55, komponenta B
pakovanje
0,4 kg; 2 kg; 10 kg
Skladištenje
6 meseci u zatvorenim originalnim pakovanjima na temperaturi od 15 - 25 ºC.
Pri odgovarajućem skladištenju materijal se može koristiti u okviru roka upotrebe koji je naveden na etiketama.
Mere sigurnosti
Korisnik treba da se informiše iz sigurnosnih listova o fizikalnim, ekološkim, toksikološkim i ostalim relevantnim podacima kao
i sigurnom rukovanju i skladištenju.
Altropol Kunststoff GmbH
Daimlerstraße 9, D-23617 Stockelsdorf
Telefon (+49) 0451 499 60-0
Telefax (+49) 0451 499 60 20
e-mail: [email protected]
www.altropol.de
Naši tehnički saveti o primeni (usmeni, pismeni ili dobijeni putem proba) dati su na osnovu naših sadašnjih
saznanja. To Vas međutim, ne oslobađa obaveze da izvršite vlastita ispitivanja isporučenih proizvoda i njihove
pogodnosti za nameravani postupak i svrhu. Primena, upotreba i obrada proizvoda vrši se van naših
mogućnosti za kontrolu i stoga je isključivo u odgovornosti korisnika. Treba obratiti pažnju na postojeća prava
zaštite trećeg lica. Mi garantujemo kvalitet naših proizvoda u skladu sa našim Opštim uslovima poslovanja.
Prilikom rukovanja sa našim proizvodima potrebno je pridržavati se higijenskih mera na radnom mestu i
zakonskih propisa.
Stanje 2009-09-11
NEUKADUR Fleksi masa HS 75-15
altropol
2-komponentni PUR sistem za livenje
Elastomer Shore A 75
Glavne osobine
Oblast primene
 veliko izduženje
 velika odbojna snaga
 obradiv mašinski i ručno
 veoma dobra tečljivost
 brzo očvršćavanje
 modeli za npr. betonske delove
 proizvodnja tehničkih delova
 kalupi i modeli
Osobine u neumreženom stanju (ca. vrednosti)
Boja
Fleksi masa HS 75-15
komponenta A
Fleksi masa HS 75
komponenta B
braon
svetlo ćilibar
Odnos mešanja
tež. delova
100
40
Gustina na 20 ºC
g/cm³
1,4
1,00
Viskozitet mPas
25 ºC
22.000
Viskozitet mešavine
25 ºC
3.000
Vreme obrade u minutama
20 ºC
15
Vreme oslobađanja kalupa
25 ºC
6
50
Mehaničke osobine (ca. Vrednosti posle 14 dana skladišteno na sobnoj temperaturi)
Tvrdoća po Shore A
jedinica
DIN 53505
MPa
ISO 37
7
%
ISO 37
450
Boja
75
braon
Zatezna čvrstoća
Izduženje pri kidanju
Produžena čvrstoća na cepanje
N/mm
DIN 53515
22
Postojanost oblika na toploti
ºC
HDT
---
Linearno skupljanje
%
500 x 50 x 25 mm
---
Priprema
Fleksi masa HS 75-15 komponenta A se dobro promeša i potom se komponente A i B homogeno međusobno izmešaju i
odgovarajuće izliju.. Prelivanje iz posude u posudu pomaže da se izbegnu greške u mešanju.
Oblik isporuke
NEUKADUR Fleksi masa HS 75-15, komponenta A
pakovanje
1 kg; 5 kg; 25 kg
NEUKADUR Fleksi masa HS 75, komponenta B
pakovanje
0,4 kg; 2 kg; 10 kg
Skladištenje
6 meseci u zatvorenim originalnim pakovanjima na temperaturi od 15 - 25 ºC.
Pri odgovarajućem skladištenju materijal se može koristiti u okviru roka upotrebe koji je naveden na etiketama.
Mere sigurnosti
Korisnik treba da se informiše iz sigurnosnih listova o fizikalnim, ekološkim, toksikološkim i ostalim relevantnim podacima kao
i sigurnom rukovanju i skladištenju.
Altropol Kunststoff GmbH
Daimlerstraße 9, D-23617 Stockelsdorf
Telefon (+49) 0451 499 60-0
Telefax (+49) 0451 499 60 20
e-mail: [email protected]
www.altropol.de
Naši tehnički saveti o primeni (usmeni, pismeni ili dobijeni putem proba) dati su na osnovu naših sadašnjih
saznanja. To Vas međutim, ne oslobađa obaveze da izvršite vlastita ispitivanja isporučenih proizvoda i njihove
pogodnosti za nameravani postupak i svrhu. Primena, upotreba i obrada proizvoda vrši se van naših
mogućnosti za kontrolu i stoga je isključivo u odgovornosti korisnika. Treba obratiti pažnju na postojeća prava
zaštite trećeg lica. Mi garantujemo kvalitet naših proizvoda u skladu sa našim Opštim uslovima poslovanja.
Prilikom rukovanja sa našim proizvodima potrebno je pridržavati se higijenskih mera na radnom mestu i
zakonskih propisa.
Stanje 2009-03-24
NEUKADUR Fleksi masa HS 75-30
altropol
2-komponentni PUR sistem za livenje
Elastomer Shore A 55
Glavne osobine
Oblast primene
 veliko izduženje
 velika odbojna snaga
 obradiv mašinski i ručno
 veoma dobra tečljivost
 brzo očvršćavanje
 modeli za npr. betonske delove
 proizvodnja tehničkih delova
 kalupi i modeli
Osobine u neumreženom stanju (ca. vrednosti)
Boja
Fleksi masa HS 75-30
Komponenta A
Fleksi masa HS
Komponenta B
braon
svetlo ćilibar
Odnos mešanja
tež. delova
100
40
Gustina na 20 ºC
g/cm³
1,4
1,10
Viskozitet mPas
25 ºC
22.000
Viskozitet mešavine
25 ºC
3.000
Vreme obrade u minutama
20 ºC
30
Vreme oslobađanja kalupa
25 ºC
24
50
Mehaničke osobine (ca. Vrednosti posle 14 dana skladišteno na sobnoj temperaturi)
Tvrdoća po Shore A
jedinica
DIN 53505
MPa
ISO 37
7
%
ISO 37
450
Boja
75
braon
Zatezna čvrstoća
Izduženje pri kidanju
Produžena čvrstoća na cepanje
N/mm
DIN 53515
22
Postojanost oblika na toploti
ºC
HDT
80
Linearno skupljanje
%
500 x 50 x 25 mm
---
Priprema
Fleksi masa HS 75-30 komponenta A se dobro promeša i potom se komponente A i B homogeno međusobno izmešaju i
odgovarajuće izliju.. Prelivanje iz posude u posudu pomaže da se izbegnu greške u mešanju.
Oblik isporuke
NEUKADUR Fleksi masa HS 75-30, komponenta A
pakovanje
1 kg; 5 kg; 25 kg
NEUKADUR Fleksi masa HS 75, komponenta B
pakovanje
0,4 kg; 2 kg; 10 kg
Skladištenje
6 meseci u zatvorenim originalnim pakovanjima na temperaturi od 15 - 25 ºC.
Pri odgovarajućem skladištenju materijal se može koristiti u okviru roka upotrebe koji je naveden na etiketama.
Mere sigurnosti
Korisnik treba da se informiše iz sigurnosnih listova o fizikalnim, ekološkim, toksikološkim i ostalim relevantnim podacima kao
i sigurnom rukovanju i skladištenju.
Altropol Kunststoff GmbH
Daimlerstraße 9, D-23617 Stockelsdorf
Telefon (+49) 0451 499 60-0
Telefax (+49) 0451 499 60 20
e-mail: [email protected]
www.altropol.de
Naši tehnički saveti o primeni (usmeni, pismeni ili dobijeni putem proba) dati su na osnovu naših sadašnjih
saznanja. To Vas međutim, ne oslobađa obaveze da izvršite vlastita ispitivanja isporučenih proizvoda i njihove
pogodnosti za nameravani postupak i svrhu. Primena, upotreba i obrada proizvoda vrši se van naših
mogućnosti za kontrolu i stoga je isključivo u odgovornosti korisnika. Treba obratiti pažnju na postojeća prava
zaštite trećeg lica. Mi garantujemo kvalitet naših proizvoda u skladu sa našim Opštim uslovima poslovanja.
Prilikom rukovanja sa našim proizvodima potrebno je pridržavati se higijenskih mera na radnom mestu i
zakonskih propisa.
Stanje 2009-03-24
NEUKADUR PN 1611
altropol
2-komponentni PUR sistem za livenje
punjeno univerzalno vezivno sredstvo, veoma malo skupljanje
Glavne osobine
Oblast primene
 vrlo mala egzotermost
 lako obradiv
 vrlo malo skupljanje
 dobro očvršćavanje
 mogućnost livenja u vrlo debelim slojevima
 izrada negativa i pozitiva
 univerzalan za izradu kalupa i modela svih vrsta
Osobine u neumreženom stanju (ca. vrednosti)
Boja
Odnos mešanja
Gustina na 20 ºC
Viskozitet mPas
Vreme obrade u minutama
tež. delova
g/cm³
sobna temperatura
sobna temperatura
PN 1611
komponenta A
neutralna
100
1,8
180.000
PN 1611
komponenta B
braon
16
1,2
25
mešavina
1,65
4.400
45
Mehaničke osobine i posebne specifičnosti (ca. vrednosti)
Tvrdoća po Shore D
Boja
Zatezna čvrstoća
Izduženje pri kidanju
Savojna čvrstoća
Izduženje pri savijanju
E modul pri savijanju
Linearno skupljanje
Vreme oslobađanja kalupa pri 25 ºC
4 - 5 mm
30 - 40 mm
jedinica
DIN 53505
MPa
%
MPa
%
MPa
%
DIN 53455
DIN 53455
DIN 53452
DIN 53452
DIN 53457
500 x 50 x 20 mm
časova
80
bela-bež
15
6,5
46
1
4.400
< 0,1
24 - 36
24
Priprema
Pre upotrebe NEUKADUR PN 1611 komponentu A dobro promešati dok se ne postigne homogen izgled. Obe komponente
dobro umešati na sobnoj temperaturi (> 18 ºC) shodno navedenim odnosima mešanja . Pre izlivanja proveriti da delovi i
kalupi budu suvi i da je odvajač ispario.
NEUKADUR PN 1611 komponente A/B je relativno osetljiv na vlagu. Kod izlivanja na neobrađeno, vlažno drvo može doći do
pojačanog stvaranja mehurića na graničnim površinama. Ukoliko su tražene besprekorne površine izlivenog tela,
preporučujemo upotrebu iverice koja je premazana melaminom. Da bi se omogućilo dobro vađenje iz kalupa, preporučujemo
primenu našeg odvajača SE.
Oblik isporuke
NEUKADUR PN 1611, komponenta A
pakovanje
1 kg; 20 kg
NEUKADUR PN 1611, komponenta B
pakovanje
0,16 kg; 3,2 kg
Skladištenje
6 meseci u zatvorenim originalnim pakovanjima na temperaturi od 15 - 25 ºC.
Pri odgovarajućem skladištenju materijal se može koristiti u okviru roka upotrebe koji je naveden na etiketama.
Mere sigurnosti
Korisnik treba da se informiše iz sigurnosnih listova o fizikalnim, ekološkim, toksikološkim i ostalim relevantnim podacima kao
i sigurnom rukovanju i skladištenju.
Altropol Kunststoff GmbH
Daimlerstraße 9, D-23617 Stockelsdorf
Telefon (+49) 0451 499 60-0
Telefax (+49) 0451 499 60 20
e-mail: [email protected]
www.altropol.de
Naši tehnički saveti o primeni (usmeni, pismeni ili dobijeni putem proba) dati su na osnovu naših sadašnjih
saznanja. To Vas međutim, ne oslobađa obaveze da izvršite vlastita ispitivanja isporučenih proizvoda i njihove
pogodnosti za nameravani postupak i svrhu. Primena, upotreba i obrada proizvoda vrši se van naših
mogućnosti za kontrolu i stoga je isključivo u odgovornosti korisnika. Treba obratiti pažnju na postojeća prava
zaštite trećeg lica. Mi garantujemo kvalitet naših proizvoda u skladu sa našim Opštim uslovima poslovanja.
Prilikom rukovanja sa našim proizvodima potrebno je pridržavati se higijenskih mera na radnom mestu i
zakonskih propisa.
Stanje 2009-02-12
NEUKADUR PN 1879
altropol
2-komponentna PUR smola, punjena mineralima
protiv požarno ispitana prema UL 94V-0
Glavne osobine
Oblast primene
 niska viskoznost liva
 dobro odvođenje toplote
 vrlo malo skupljanje pri očvršćavanju
 nije sklon krtosti
 dobre osobine zaštite od korozije
 odlična postojanost hidrolize
 odlično prianjanje na metal, keramiku i mnoge vrste plastike
0
0
 preporučena temperatura primene od -40 C do +145 C
0
 moguća su i kratkoročna opterećenja do 150 C
 livenje električnih ugradnih delova
Osobine u neumreženom stanju (ca. vrednosti)
Boja
PN 1879
komponenta A
PN 1879
komponenta B
crna
braon
Gustina na 20 ºC
g/cm³
1,55
1,20
Gustina na 20 ºC
mPas
8.000
40
tež. delova
100
* ili po dogovoru
Osobine mešavine (ca. vrednosti)
Odnos mešanja
43
Viskozitet mešavine
mPas
600
Gustina mešavine na 20 ºC
g/cm³
1,4
Vreme pripreme na 20 ºC
minuta
Tvrdoća po Shore (posle 7 dana na ST)
jedinica
DIN 53505
85
Zatezna čvrstoća
N/mm²
ISO 527-2
54
Izduženje na vučenje
30
%
ISO 527-2
2
E modul
N/mm²
ISO 527-2
5.500
Toplotna provodljivost
W/K m
ISO 22007-2:2008
0,55
ºC
<70ºC
>100 ºC
TMA
85
54 ppm/K
151ppm/K
B
Temperatura prelaska u staklo
Koeficijent izduženja
Klasa izolacionog materijala
Primanje vode
Osobine u slučaju požara
%
mm
Ispitivanje užarenom žicom
Probojna čvrstoća
Specijalni otpor protoka
Dielektronski faktor gubitka tan δ
Otpor površine
Dielektronski konstanta ε
Toplotna provodljivost
Koeficijent izduženja
Čvrstoća na površinsku struju
kV/mm
23 ºC / 50% r.F.
0
kod 23 C 50 Hz
kod 230C 1 KHz
0
kod 23 C 1 MHz
23ºC / 50% r.F.
TMA
IEC 60085
posle 30 dana
skladištenja
UL 94
IEC60695-2-12/
13 GWFI/GWIT
IEC60243-1
VDE 0303 TI.2
IEC60243-1
VDE 0303 TI.2
6 mm, 960 ºC/825 ºC
IEC60250
VDE 0303 TI.4
0,010
0,009
0,013
IEC60093
VDE 0303 TI.30
3 · 1017 Ω
kod 230C 50 Hz
IEC60250
0
kod 23 C 1 KHz
VDE 0303 TI.4
0
kod 23 C 1 MHz
W/m·K
ISO 22007-2 :2008
ppm/K
CTI
<70 ºC, TMA
IEC60112
VDE 0303 TI.1
0,3
V-0, -6 mm
34
7 · 1014 Ω · cm
3,7
3,6
3,5
0,55
54
600
Priprema
Smolu u posudi temeljno promešati.Potom smolu i očvršćivač odmeriti u navedenim odnosima mešanja i lagano mešati
ca. 1 - 3 minuta (zavisno od količine mešavine i vremena obrade). Potom odmah izliti. Umešani mehurići vazduha se mogu
ukloniti pre završetka vremena obrade postupkom evakuiranja ili opreznim sušenjem površine fenom (vrelim vazduhom).
Oblik isporuke
NEUKADUR PN 1879, komponenta A
pakovanje
5 kg; 25 kg
NEUKADUR PN 1879, komponenta B
pakovanje
2,15 kg; 10,75 kg
Skladištenje
Materijal skladištiti u zatvorenim originalnim pakovanjima na temperaturi od 15 - 25 ºC.
Pri odgovarajućem skladištenju materijal se može koristiti u okviru roka upotrebe koji je naveden na etiketama.
Mere sigurnosti
Korisnik treba da se informiše iz sigurnosnih listova o fizikalnim, ekološkim, toksikološkim i ostalim relevantnim podacima kao
i sigurnom rukovanju i skladištenju.
Altropol Kunststoff GmbH
Daimlerstraße 9, D-23617 Stockelsdorf
Telefon (+49) 0451 499 60-0
Telefax (+49) 0451 499 60 20
e-mail: [email protected]
www.altropol.de
Naši tehnički saveti o primeni (usmeni, pismeni ili dobijeni putem proba) dati su na osnovu naših sadašnjih
saznanja. To Vas međutim, ne oslobađa obaveze da izvršite vlastita ispitivanja isporučenih proizvoda i njihove
pogodnosti za nameravani postupak i svrhu. Primena, upotreba i obrada proizvoda vrši se van naših
mogućnosti za kontrolu i stoga je isključivo u odgovornosti korisnika. Treba obratiti pažnju na postojeća prava
zaštite trećeg lica. Mi garantujemo kvalitet naših proizvoda u skladu sa našim Opštim uslovima poslovanja.
Prilikom rukovanja sa našim proizvodima potrebno je pridržavati se higijenskih mera na radnom mestu i
zakonskih propisa.
Stanje 2011-11-16
NEUKADUR PN 9060
altropol
2-komponentni PUR sistem za livenje, staklast
mogućnost ručnog livenja
Glavne osobine
Oblast primene
 elektro nalivanje (LED)
 umetnički liv
 providan, očvršćava kao staklo
 moguće različite tvrdoće po Shore-u (A50-D80)
 moguća različita vremena obrade
 dobra UV stabilnost
 može se obrađivati postupkom ručnog livenja, ali i u vakuumu
Osobine u neumreženom stanju (ca. vrednosti)
jedinica
mere
Boja
Gustina na 20 ºC
Viskozitet na 25 ºC
Vreme obrade
g/cm³
mPas
minuta
NEUKADUR
PN 9060
komponenta A
NEUKADUR
PN 9060
komponenta B
prozirna
1,07
2.000
prozirna
1,10
500
20
100
111
1.200
1,08
20
24
60
*
*
*
*
*
*
70
max. 10
Mehaničke osobine očvrslog proizvoda (ca. vrednosti)
Odnos mešanja
Viskozitet mešavine
Gustina mešavine na 20 ºC
Vreme pripreme na 20 ºC
Vreme oslobađanja kalupa na sobnoj temperaturi
Tvrdoća D po Shore-u (posle 14 dana na sobnoj temperaturi)
Zatezna čvrstoća (MPa)
Izduženje pri kidanju u %
Savojna čvrstoća
Izduženje pri savijanju
E modul pri savijanju
Udarna čvrstoća (kJ/m²)
Postojanost oblika na toplotu (ºC)
Debljina livenja sloja
tež. delova
mPas
g/cm³
minuta
časova
DIN 53505
DIN 53455
DIN 53455
DIN 53452
DIN 53452
DIN 53457
DIN 51230
HDT
mm
* u radu
Priprema
Temperatura za primenu: sobna
NEUKADUR PN 9060 komp. A i PN 9060 komp. B se metalnom ili plastičnom (nikako drvenom) lopaticom oprezno, polako,
dobro izmešaju. Prilikom mešanja dolazi do zamućenja komponenata. Ova zamućenost nestaje nakon 5-10 minuta
kontinuiranog mešanja. Materijal se sme liti tek kad postane potpuno bistar. Preporučuje se prelivanje iz posude u posudu da
bi se izbegle greške u mešanju i da bi se postiglo još bolje oslobađanje vazduha.
Samo potpuno bistar materijal izliti polako i oprezno preko ivice u kalup.
Za materijal za izradu kalupa pogodni su materijali od polipropilena ili polietilena. Svakako može biti korišćen i PVC (npr.
kablovski kanali od PVC), ali u tom slučaju potrebno je naneti naš polupermanentni odvajač SPT u trostrukom sloju, sa
naknadnim poliranjem. Mogu se koristiti i metalni i silikonski kalupi, ali oni moraju svakako biti prethodno zagrejani na > 700C.
Sa specijalnim katalizatorom moguće je kraće vreme obrade i vađenja iz kalupa.
Tvrdoće Shore A / D, podešavanje (vrednosti posle 14 dana skladištenja na sobnoj temperaturi)
Shore A
50
60
70
-
-
-
Shore D
-
-
-
50
60
80
Neukadur PN 9057 komponenta A
85
90
100
25
-
-
Neukadur PN 9060 komponenta A
-
-
-
75
100
-
Neukadur PN 9080 komponenta A
-
-
-
-
-
100
Neukadur PN 9049 komponenta A
15
10
-
-
-
-
Neukadur PN 9060 komponenta A
79
84
94
107
111
186
Oblik isporuke
NEUKADUR PN 9060 komponenta A
1,0 kg
NEUKADUR PN 9060 komponenta B
1,1 kg
Skladištenje
Meterijal treba skladištiti u zatvorenim originalnim pakovanjima na temperaturi od >20 ºC.
Pri odgovarajućem skladištenju materijal se može koristiti u okviru roka upotrebe koji je naveden na etiketama. Ako se
0
materijal transportuje na temperaturama manjim od 20 C može doći do njegovog zamućivanja ili očvršćavanja. Na sobnoj
temperaturi ova pojava je po pravilu reverzibilna. Ako materijal na sobnoj temperaturi ne postane ponovo bistar, potrebno ga je
zagrejati na cca. 600C, a potom dobro homogenizovati.
Mere sigurnosti
Korisnik treba da se informiše iz sigurnosnih listova o fizikalnim, ekološkim, toksikološkim i ostalim relevantnim podacima kao
i sigurnom rukovanju i skladištenju.
Altropol Kunststoff GmbH
Daimlerstraße 9, D-23617 Stockelsdorf
Telefon (+49) 0451 499 60-0
Telefax (+49) 0451 499 60 20
e-mail: [email protected]
www.altropol.de
Naši tehnički saveti o primeni (usmeni, pismeni ili dobijeni putem proba) dati su na osnovu naših sadašnjih
saznanja. To Vas međutim, ne oslobađa obaveze da izvršite vlastita ispitivanja isporučenih proizvoda i njihove
pogodnosti za nameravani postupak i svrhu. Primena, upotreba i obrada proizvoda vrši se van naših
mogućnosti za kontrolu i stoga je isključivo u odgovornosti korisnika. Treba obratiti pažnju na postojeća prava
zaštite trećeg lica. Mi garantujemo kvalitet naših proizvoda u skladu sa našim Opštim uslovima poslovanja.
Prilikom rukovanja sa našim proizvodima potrebno je pridržavati se higijenskih mera na radnom mestu i
zakonskih propisa.
Stanje 2012-11-23
Download

altropol