TELPUR P 100
Barva základní průmyslová polyuretanová dvousložková antikorozní
Složení
Disperze anorganických pigmentů a plniv v roztoku syntetických pryskyřic v organických
rozpouštědlech s přídavkem aditiv a Zn fosfátu.
Vlastnosti a použití
Barva je určena k základním antikorozním nátěrům kovů, kdy má zajistit nátěrovému systému
dokonalou přilnavost a antikorozní ochranu v náročných prostředích. Před použitím se barva
promíchá, smísí s tužidlem v předepsaném poměru, důkladně promíchá a doředí podle potřeby.
♦ vynikající přilnavost na ocel, pozink (i nezoxidovaný),hliník, mosaz, měď
♦ vynikající antikorozní vlastnosti
Příklady použití
Exteriér i interiér se středním a vyšším korozním namáháním, např. chemické závody,
průmyslové
zóny, nátěry strojů, potrubí, provozní konstrukce, mostní konstrukce, střešní
konstrukce.
Odstíny
0100-bílý a další podle individuálních požadavků zákazníka
Fyzikální vlastnosti
Konzistence
Obsah netěkavých látek
Obsah netěkavých látek
Bod vzplanutí
Hustota
střední, krátká
cca 70 % hmotn.
50 - 52 % objem. / natužená směs /
23 °C
3
1450 - 1500 kg/m / natužená směs /
Hodnoty pro
stanovení
emisních limitů
VOC: 0,28 – 0,29 kg/kg směsi
TOC: 0,20 – 0,21 kg/kg směsi
Výrobek je určen pouze pro použití v zařízeních nebo k činnostem, které jsou regulované
podle zákona č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášky č.415/2012 Sb. o přípustném
znečišťování a jejím zjišťování ve znění pozdějších předpisů.
Vlastnosti
zaschlého nátěru
Krycí schopnost
Lesk
Tvrdost kyvadlovým přístrojem
stupeň 1 - 2
stupeň 4 - 5
nejméně 20% po 2 dnech
nejméně 25% po 5 dnech
Vydatnost
natužené směsi
Mokrá tloušťka filmu WFT (µm)
Suchá tloušťka filmu DFT (µm)
2
Teoretická vydatnost (m /kg)
80
40
8,5
Zasychání
Teplota podkladu
Zaschlý proti prachu
Proschlý
Tloušťka suché vrstvy DFT
10 °C
3h
24 h
40 µm
15 °C
2h
15 h
40 µm
23 °C
1h
10 h
40 µm
Doporučený
způsob aplikace
Bezvzduchovým stříkacím zařízením (doporučená konzistence 50-60 s / pohárek Ford ∅ 4mm;
cca 0-2% ředění )
Pneumatickým stříkacím zařízením ( doporučená konzistence 25 – 30s/ pohárek Ford ∅ 4mm; 8
– 10% ředění )
Štětcem (doporučená konzistence 50-60s / pohárek Ford ∅ 4mm; 0-3% ředění )
Ředění
Ředidlo: TELSOL PUR 3 nebo další doporučená ředidla BALT
Tužení
Tužidlo: TELHARD PUR
Poměr tužení: 100 hmotnostních dílů TELPUR P 100 : 11 hmotnostnímu dílu TELHARD PUR
Směs je nutné zpracovat do 2,5 hodin při 20°C.
Příprava podkladu
Pro korozní prostředí C3 a C4 musí být povrch oceli před aplikací základního nátěru očištěn
otryskáním na stupeň Sa 2 ½ dle ČSN EN ISO 8501-1 ( sváry a hrany musí být upraveny dle
ČSN EN ISO 8501-3 ). Pozinkované a hliníkové povrchy musí být upraveny dle ČSN EN ISO
12944-4, čl. 12.1. a 12.2.
Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit, zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění
kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno kontaktovat výrobce nebo provést zkušební
2
referenční nátěr na ploše 1 m .
BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
Skrchov 1, 679 61 Letovice Česká republika
IČ: 43420371, tel.: +420 516 474 211, fax.: +420 516 474 257
e-mail: [email protected], [email protected], http://www.teluria.cz
Katalogový list
25.9.2013
Stránka 1 z 2
TELPUR P 100
Barva základní průmyslová polyuretanová dvousložková antikorozní
Podmínky aplikace
Nátěrovou hmotu je před aplikací nutné dobře rozmíchat, natužit, podle potřeby doředit a
přefiltrovat.
Minimální teplota vzduchu pro nanášení je 10°C, teplota natíraného podkladu musí být 3°C nad
rosným bodem, přičemž teplota a relativní vlhkost vzduchu musí být měřeny v blízkosti
natíraného podkladu. Teplota podkladu nesmí být vyšší než 40°C. Relativní vlhkost vzduchu
nesmí být vyšší než 75%. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš
silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu.
Nedokonale suchý povrch pak může způsobit problémy s přilnavostí nátěrové hmoty k podkladu
nebo s přilnavostí mezi jednotlivými vrstvami. Navíc může negativně ovlivnit celkový vzhled
nátěrového filmu.
Typický nátěrový
systém
1. 1x TELPUR P 100 barva polyuretanová základní; (jedna vrstva DFT40µm)
2. místní tmelení tmelem polyesterovým stěrkovým (např. Rapid). Přebroušení tmelených míst;
3. přebroušení brusným papírem č. 280-320;
4. 1-3x email polyuretanový TELPUR T 300. (Jedna vrstva DFT 40µm). Jednotlivé vrstvy se
nanášejí v intervalu 4- 24 h při 20C.
Nátěrová hmota se nanáší křížovým nástřikem nebo v rovnoběžných pásech, aby bylo dosaženo
výsledné rovnoměrné vrstvy. Nejprve se však ošetří problematická místa (rohy, hrany, sváry,
povrchové vady).
Optimální tloušťka
systému
Prostředí C3: 40µm DFT základní nátěr + 2x40µm DFT vrchní email TELPUR T 300 (životnost
do 5 let), 40µm DFT základní nátěr + 3x40µm DFT vrchní email TELPUR T 300 (životnost
do10 let )
Prostředí C4: 40µm DFT základní nátěr+ 80µm podkladová barva TELPUR S 200 + 2x40µm
vrchní email TELPUR T 300 (životnost do 10 let ); 40µm DFT základní nátěr + 80µm
podkladová barva TELPUR S 200 + 1x40µm DFT vrchní email TELPUR T 300 (životnost
do 5 let)
Aplikační data
Údaje pro konvenční pneumatické stříkání
Stříkací pistole např. EST 311, EST 314 nebo EST 115
Tryska dle požadovaného výkonu 14-20
Tlak vzduchu 1,5 - 2 atm
Údaje pro vysokotlaké stříkání airless, např. VYZA VARIO 56-45 ( EST )
Tryska 0,011-015inch ( 0,28 mm )
Tlak na trysce 25 -27MPa ( 250 – 270 atm.; 3600 – 4000 psi )
Úhel stříkání 20 – 60°
Filtr pistole K90 -žlutý 100/149 ( mesh/ µm )
Nedoporučuje se používat volně stavitelnou trysku.
Skladovatelnost
Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 12 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném
obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5-25 °C.
Likvidace obalů a
odpadů
Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky
výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte
osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.
Bezpečnost a
ochrana zdraví
Výrobek obsahuje xylen (směs isomerů). 2-methoxy-1-methylethyl-acetát, butylacetát
fosforečnan zinečnatý.
Klasifikace přípravku : H226, H312+332, H315, H411.
Označení výstražným symbolem:
Signální slovo: VAROVÁNÍ. Dále viz bezpečnostní list výrobku.
Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování.
Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí
vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme
zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují
konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.
BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
Skrchov 1, 679 61 Letovice Česká republika
IČ: 43420371, tel.: +420 516 474 211, fax.: +420 516 474 257
e-mail: [email protected], [email protected], http://www.teluria.cz
Katalogový list
25.9.2013
Stránka 2 z 2
a
Download

TELPUR P 100 - BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, as