L A B O R ATO R N Í
PŘÍRUČKA – BIOS
w w w . m e d i e k o s l a b o r. c z
LABORATORNÍ
PŘÍRUČKA
BIOS
Typ dokumentace:
Verze:
Autor (jméno, datum):
Schválil (jméno, datum):
Platnost od:
Exemplář číslo:
Revize:
Řízená dokumentace II. vrstvy
01
MUDr. Ladislav Duben, Ing. David Lučný – 27. 4. 2012
RNDr. Pavla Vaculíková – 2. 5. 2012
2.5.2012
01
Prováděna elektronicky, aktualizace najdete
na webu společnosti – www.mediekos.cz
Přílohy:
P1– Žádanka na laboratorní vyšetření
ÚVOD K LABORATORNÍ PŘÍRUČCE – BIOS
Vážené kolegyně a kolegové,
laboratorní příručka Oddělení bioptické a cytologické laboratoře (BIOS) je
věnována Vám všem, kteří potřebujete informace o činnosti našeho oddělení, jenž
v současné době prochází akreditací podle normy ČSN EN ISO 15 189 a které je
jedno ze 3 oddělení, jenž tvoří laboratorní celek Mediekos Labor, s.r.o. Doufáme, že
Vám poskytne potřebné informace a že povede ke zlepšení vzájemné komunikace
a spolupráce, které si velmi vážíme.
Ing. Pavel Novosad, Ing. Tomáš Novosad
jednatelé společnosti Mediekos Labor, s.r.o.
OBSAH LABORATORNÍ PŘÍRUČKY
1 – Úvod
2
2 – Základní informace o společnosti
2.1 Úroveň a stav akreditace na pracovišti
2.2 Identifikace laboratoře a oddělení BIOS
2.3 Seznam nabízených služeb poskytovaných laboratoří
2.4 Organizace pracoviště
2.5 Zaměstnanci
2
2
2
3
3
3
3 – Identifikace primárního vzorku (materiálu)
3.1 Požadavky na vyplnění žádanky
3.2 Požadavky na označení materiálu
3.3 Požadavky na urgentní vyšetření
3.4 Ústní požadavky na vyšetření
4
4
4
4
4
4 – Požadavky na odběr materiálu
4.1 Požadavky na odběr materiálu
4.2 Zabezpečení transportu vzorků
4.3 Kritéria pro odmítnutí vadných primárních vzorků 4.4 Vyšetření smluvními laboratořemi
4.4.1 Dodatečná vyšetření
4.5 Skladování a likvidace již vyšetřených vzorků
5
5
5
5
6
6
6
5 – Výsledky vyšetření, intervaly a jejich vydávání 5.1 Vydávání výsledků a jejich intervaly
5.1.1 Typy nálezů a laboratorních zpráv
5.1.2 Archivace vzorků a dokumentů
5.1.3 Vydávání výsledků vyšetření 5.1.4 Konzultační činnost 5.1.5 Zásady zasílání vzorků ke konzultačnímu vyšetření
5.1.6 Řešení stížností
5.2 Úhrada vyšetření
7
7
7
7
8
8
8
8
8
1
1 – ÚVOD
Laboratorní příručka - BIOS je vydána jako dokument systému managementu
kvality. Dokument splňuje požadavky ČSN EN ISO 15189 a navazuje na další řízené
dokumenty.
Účelem dokumentu je zlepšení komunikace s Vámi lékaři, jako uživateli našich
laboratorních služeb.
2 – ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI
Název a adresa organizace:
Mediekos Labor, s. r. o.
Antonínova 4464
76001 Zlín
Statutární zástupce:
Identifikační údaje:
Kontaktní telefon:
e-mail:
webové stránky:
Ing. Pavel Novosad, Ing. Tomáš Novosad
(jednatelé společnosti)
IČO: 60754524
DIČ: CZ60754524
IČP: 82083102
577 007 311
[email protected]
www.mediekoslabor.cz
2.1 ÚROVEŇ A STAV AKREDITACE NA PRACOVIŠTI
Tato laboratorní příručka je vydána jako součást řízené dokumentace systému
managementu kvality pro úspěšné posouzení důvěryhodnosti nezávislou třetí
stranou.
2.2 IDENTIFIKACE LABORATOŘE A ODDĚLENÍ BIOS
Název laboratoře:
Adresa:
Kontakty:
Zdravotnická laboratoř, Mediekos Labor, s.r.o.
třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín
Vedoucí oddělení BIOS
– MUDr. Ladislav Duben (tel.: 577 007 316)
Provozní doba: Příjem materiálu:
pondělí až pátek 6.30 –14.30
Svoz provádí řidiči Mediekos Labor, s.r.o., kteří vzorky předávají
odpovědnému pracovníkovi (dle denního rozpisu činností).
V případě samoplátců je nutné při odevzdání vzorku využít
zvonek ve druhém podlaží.
2
2.3 SEZNAM NABÍZENÝCH SLUŽEB
POSKYTOVANÝCH LABORATOŘÍ
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
Cytologická vyšetření
- gynekologická cytologie kromě sreeningu
- aspirační cytologie
- vyšetření tekutin z tělních dutin
- cytologie respiračního systému
- cytologie zažívacího systému
- cytologie močového sytému
Histologická vyšetření
Imunohistochemická vyšetření
Konzultační histologická vyšetření pro externí zájemce
2.4 ORGANIZACE PRACOVIŠTĚ
Pracoviště v souladu se svými kapacitními, přístrojovými a odbornými možnostmi
splňuje kritéria nutná pro provádění histologických vyšetření a kromě
oddělení BIOS se na pracovišti nachází oddělení biochemie a hematologie
a oddělení imunochemie, serologie a speciálních metod.
Detailní struktura je popsána v organizačním řádu.
Standardní histologické vyšetření bioptických vzorků se provádí v laboratoři,
kde je materiál přikrojen, zalit do parafínových bločků, a dále histologicky
zpracován dle SOP a Pracovních instrukcí.
2.5 ZAMĚSTNANCI
Pracovníci oddělení BIOS splňují svým vzděláním podmínky odborné způsobilosti.
V laboratorním provozu pracují zdravotní laboranti s registrací.
Lékaři pracující v laboratoři mají atestace I. a II. stupně.
Personální obsazení:
2 lékaři
2 zdravotní laborantky s atestací
1 zdravotní laborantka s atestací jako externí pracovní výpomoc
1 zdravotní laborantka s registrací
3
3 – IDENTIFIKACE PRIMÁRNÍHO VZORKU (MATERIÁLU)
Odebraný vzorek musí být zaslán do laboratoře ve vhodné nádobě s formalínem
a údaje na materiálu musí souhlasit s údaji na žádance. Pokud bylo odebráno více
vzorků, musí být vypsány na žádance a nádobky musí být označeny v souladu
s žádankou.
3.1 POŽADAVKY NA VYPLNĚNÍ ŽÁDANKY
Laboratoř přijímá všechny typy řádně vyplněných žádanek určených na tento typ
vyšetření a má i své žádanky (IF-64.AK), které jsou k dispozici v laboratoři.
Na žádance musí být uvedeny tyto údaje:
- Jméno a příjmení pacienta
- Číslo pojištěnce
- Číslo zdravotní pojišťovny
- Identifikace odesílatele
- Předmět vyšetření a lokalizace
- Klinické informace o pacientovi
- Klinická diagnóza
- Datum a čas odebrání vzorku
- Datum a čas přijetí vzorku (vyplňuje laboratoř)
3.2 POŽADAVKY NA OZNAČENÍ MATERIÁLU
Materiál musí být označen štítkem, na kterém jsou uvedeny tyto údaje:
- Jméno a příjmení pacienta
- Číslo pojištěnce
- Datum odběru
3.3 POŽADAVKY NA URGENTNÍ VYŠETŘENÍ
Požadavky na statimová vyšetření na oddělení BIOS nejsou.
3.4 ÚSTNÍ POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ
-
-
-
-
Laboratoř neakceptuje ústní požadavky.
Přijímá pouze správně označený materiál s vyplněnou žádankou.
Pokud údaje nesouhlasí, laborantka zavolá odesílateli a požádá jej
o sdělení či o dohledání údajů, které pak doplní s podpisem na žádanku.
Nesrovnalosti zapíše do Záznamu o neshodě vzorků a žádanek.
4
4 – POŽADAVKY NA ODBĚR MATERIÁLU
4.1 POŽADAVKY NA ODBĚR MATERIÁLU
Zdravotnická zařízení zasílají části orgánů nebo i celé orgány ve vhodné nádobě
(nádoby jsou k vyzvednutí v laboratoři) a jsou dobře uzavíratelné s dostatečným
množstvím fixační tekutiny (10 násobek objemu materiálu). Pokud bylo pacientovi
odebráno více vzorků, musí být vypsány na žádance a nádobky musí být označeny
v souladu s žádankou.
Odebraný vzorek fixujeme ve formolu a ponecháme při pokojové teplotě až do
doby transportu na oddělení BIOS. K fixaci se musí používat 10% formol.
Při odběru punkcí (cytologické vyšetření) se používají zkumavky s citrátem sodným.
V případě nátěru je nutná fixace izopropylalkoholem. Množství odebraného vzorku
musí odpovídat standardům pro klinická vyšetření.
4.2 ZABEZPEČENÍ TRANSPORTU VZORKŮ
Z jednotlivých zdravotnických zařízení je materiál dodáván svozem, který
zajišťují řidiči Mediekos Labor, s.r.o. Odesílající lékař odpovídá za zajištění materiálu
z pohledu bezpečnosti a informovanosti přepravce – tzn. vhodný způsob balení
a označení. Nádoby s materiálem musí být zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich
rozbití nebo vylití a žádanky tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení.
4.3 KRITÉRIA PRO ODMÍTNUTÍ
VADNÝCH PRIMÁRNÍCH VZORKŮ
Důvodem k odmítnutí vzorků je:
1) nejasná identifikace jednotlivých vzorků
2) mechanicky poškozené nádobky s materiálem
3) chybějící žádanka
Vždy je zajištěna ze strany laboratoře maximální snaha o vyšetření materiálu.
Chybějící informace na žádance jsou doplňovány telefonicky a zaznamenány na
žádanku či do LIS se zápisem do Záznamu o neshodě vzorků a žádanek
Nejčastější pochybení při zasílání materiálu
Nedostatečná fixace:
1) nedostatečným zalitím fixační tekutinou
– (vzorek musí být celý ponořený ve fixační tekutině)
2) nádobka musí být dobře uzavřená
3) fixační tekutina musí být správně naředěná
5
4.4 VYŠETŘENÍ SMLUVNÍMI LABORATOŘEMI
Na požadavek lékaře odesílá laboratoř vzorky (bločky se žádankou vyplněnou
lékařem) ke druhému čtení do specializovaných akreditovaných laboratoří,
se kterými má naše laboratoř uzavřenou smlouvu či dohodu.
4.4.1 DODATEČNÁ VYŠETŘENÍ
O dodatečné vyšetření může požádat klinik telefonicky nebo písemně. Po domluvě
s klinikem, lékař či odpovědný pracovník (dle denního rozpisu služeb) doplní
požadavek na již zaslanou žádanku (záleží na časovém odstupu od předchozího
vyšetření). Možnost doplnění vyšetření je rovněž závislá na dostatečném množství
vzorku.
4.5 SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE JIŽ VYŠETŘENÝCH VZORKŮ
Až do konečného odečtení necháváme vzorky ještě v uzavřených původních
nádobkách, kdy je možné, ještě ze zaslaného materiálu, vyžádat další vyšetření.
Po konečném odečtení laborantky materiál likvidují a sice tak, že z nádobek slejí
formol do speciální označené nádoby, materiál je přesunut do plastového pytle
a odnesen do místnosti určené ke shromažďování biologického odpadu spolu
s formolem. Tento veškerý odpad likviduje smluvně vázaná firma RTT s.r.o.
6
5 – VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ, INTERVALY
A JEJICH VYDÁVÁNÍ
Hlášení výsledků v kritických intervalech se na činnosti oddělení nevztahuje.
5.1 VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ A JEJICH INTERVALY
Za vydávání výsledků odpovídá vedoucí oddělení
Výsledek histologického vyšetření obsahuje:
- Identifikace pacienta (jméno, příjmení a rodné číslo)
- Identifikace žadatele
- Datum odběru, datum příjmu, datum zpracování
a datum odeslání výsledku vyšetření
- Text diagnózy (včetně čísla materiálu)
- Kód pojišťovny
- Identifikace lékaře uvolňujícího výsledek
- Interpretace výsledku
- Identifikace laboratoře
- Dodatečné sdělení při dodatečném vyšetření, konzultaci nebo
při neshodách při přijetí materiálu
Standardní interval pro vydání výsledků je od 3 do 10 dnů.
Výsledky obtížnějších případů, které je nutné konzultovat mimo pracoviště,
jsou k dispozici nejdříve za 21 dní od dodání vzorku.
Pokud se jedná o maligní lymfomy či „lymfoma – like“ léze, zasíláme materiál na
druhé čtení do specializovaného akreditovaného pracoviště do FN Motol Praha.
Statimová vyšetření nejsou v rámci činností laboratoře relevantní.
5.1.1 TYPY NÁLEZŮ A LABORATORNÍCH ZPRÁV
Lékaři se při vyšetřování a stanovení diagnózy řídí mezinárodně uznávanými
standardy ADASP (Association of Directors of Anatomic and Surgical Pathology)
a WHO (World Health Organization), příp. doporučením Společnosti českých
patologů.
5.1.2 ARCHIVACE VZORKŮ A DOKUMENTŮ
Archivace dokumentů, bločků a preparátů je po dobu 10 let.
7
5.1.3 VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ VYŠETŘENÍ
Laboratoř odesílá výsledky výhradně v tištěné podobě.
Po kontrole výsledku lékařem, laborantka vytiskne výsledek vyšetření a výsledkové
listy rozdělí dle jednotlivých zdravotnických zařízení do obálek a předá řidiči
zajišťujícímu transport.
Výsledky se odesílají každý pracovní den. Informace o výsledku jsou poskytovány
lékařům i telefonicky (telefony u nichž se na displeji objeví k danému číslu jméno
lékaře) a v případě samoplátců jsou jim vzorky odesílány poštou či předány
osobně na základě průkazu totožnosti.
Všichni zaměstnanci mají podepsán závazek o mlčenlivosti a dodržují Etický kodex.
5.1.4 KONZULTAČNÍ ČINNOST
Do laboratoře jsou zasílány bločky nebo preparáty s žádankou, obsahující
identifikační údaje pacienta a žadatele o konzultaci (lékaře).
Po diagnostice vzorku lékařem naší laboratoře, zasíláme výsledky žadateli a bločky
jsou archivovány po dobu 10 let.
Lékaři laboratoře se aktivně se zúčastňují sklíčkových seminářů.
5.1.5 ZÁSADY ZASÍLÁNÍ VZORKŮ KE KONZULTAČNÍMU
VYŠETŘENÍ
Zásilka musí být zabezpečena proti rozbití, tzn. preparáty mají být zasílány
v transportních krabicích, aby nedošlo k rozbití preparátu, dále musí být správně
vyplněna žádanka s požadavky lékaře.
Na vyžádání externích lékařů se zasílají na jejich pracoviště odběrové nádoby, příp.
10% formol v láhvi.
5.1.6 ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ
Stížnosti se vyřizují na základě postupu uvedeného ve Směrnici č. S-7 – Řešení stížností.
5.2 ÚHRADA VYŠETŘENÍ
Žádanku s diagnózou lékař opatří kódy pro pojišťovny a vyúčtování pojišťovnám
je prováděno ekonomickým oddělením firmy.
Samoplátci uhradí vyšetření dle ceníku výkonů na základě příkazu k fakturaci.
8
BIOS – ŽÁDANKA NA HISTOLOGICKÉ
A CYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Příjmení, jméno pacienta
Kód pojišťovny
Adresa pacienta
Rodné číslo
Klinická diagnóza
Fixační tekutina (druh)
Trvání nemoci
Číslo diagnózy
Předchozí histologická vyšetření
Předmět vyšetření a lokalizace
Vyplňuje laboratoř
Přijato dne:
Čas:
Přijal:
Souhlasím s předáním výsledku pacientovi:
Doplňující údaje:
datum odběru:
čas
Odesílající lékař: razítko, podpis
MEDIEKOS Labor, s.r.o., tel.: 577 007 316
IF-64.AK
Poznámky:
Pracoviště Zlín
tel.: 577 007 321
mobil: 724 338 997
zelená linka: 800 400 482
Organizace svozu
602 264 514 (p. Holík)
w w w . m e d i e k o s l a b o r. c z
Download

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA – BIOS