BIRCH PRP-085
Strana 1
NÁVOD K OBSLUZE
TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK
BIRCH PRP-085
Dovozce do ČR:
Tento soubor je chráněn autorskými právy
firmy LESAK s.r.o.
Jeho kopírování a komerční distribuce je
možná pouze se souhlasem autora
BIRCH PRP-085
Strana 2
1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ TISKÁRNY
Dodávané modely




PRP-085-S (sériový komunikační port)
PRP-085-P (paralelní komunikační port)
PRP-085-U (USB komunikační rozhraní)
PRP-085-E (ethernetové rozhraní LAN)
Tiskárna se dodává v barvě slonové kosti nebo v černé barvě.
1.1. CO OBSAHUJE DODÁVKA TISKÁRNY
Kromě vlastní tiskárny a tohoto Návodu k obsluze je v balení obsaženo následující příslušenství:
napájecí adaptér
síťová šňůra 230V
kotouček termopásky
komunikační kabel
1.2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO POUŢÍVÁNÍ TISKÁRNY
Síťovou šňůru od zdroje (adaptéru) je třeba připojit do zásuvky kde je střídavé síťové napětí 220 až 230 V. Do
větve zásuvkového obvodu, kde je připojena tiskárna, nezapojujte spotřebiče s vyšším příkonem způsobující
kolísání napětí (různé stroje, elektrické nářadí atd.).
Není-li tiskárna používána, doporučuje se vypnout ji síťovým vypínačem na zadní straně tiskárny.
Tiskárnu je třeba umístit na rovný a pevný povrch.
Tiskárnu je nutno provozovat mimo síť vysokonapěťových kabelů, elektromotorů, TV přijímačů, kontrolních a
zabezpečovacích systémů, nebo dalších zařízení, která mohou vytvářet silné elektromagnetické pole.
Tiskárna není určena do mokrého nebo chemicky agresivního prostředí.
BIRCH PRP-085
Strana 3
1.3. POPIS ZÁKLADNÍCH ČÁSTÍ TISKÁRNY
kryt pokladního
kotoučku
kontrolní
panel
přístup k tiskové hlavě a
k válečku pro posuv
pásky (po odklopení
horního krytu)
tlačítko pro otvírání
horního krytu
tlačítko pro
posuv pásky
(při zakládání kotoučku)
vypínač
napájecího napětí
připojení
komunikačního
kabelu od počítače
zdířka pro
napájecí zdroj
konfigurační přepínače
pod krytkou
výstupní konektor 24V
pro otvírání šuplíku
BIRCH PRP-085
Strana 4
KONTROLNÍ PANEL:
Kontrolka, signalizující připojení tiskárny na napájecí napětí
POWER
Kontrolka, signalizující chybový stav
ERROR
Kontrolka, signalizující stav, když dojde páska (papír)
PAPER
2. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ TISKÁRNY
2.1. VLOŢENÍ KOTOUČKU PÁSKY
Stiskněte tlačítko pro otvírání horního krytu, aby se otevřel horní kryt tiskárny
Do prostoru pod otevřeným krytem vložte kotouček termopásky tak, aby se odvíjel od spodu směrem
dopředu (z tohoto důvodu je třeba používat kotoučky s vnější termocitlivou vrstvou!)
Konec termopásky nechte přesahovat přes okraj vně tiskárny a přiklopte horní kryt; horní kryt rukou mírně
přitlačte, aby zůstal zajištěný v uzavřené poloze
Přesahující konec pásky můžete utrhnout přes trhač pásky, směrem k sobě
2.2. ZAPOJENÍ TISKÁRNY
Při instalaci tiskárny nejdříve připojte komunikační kabel od tiskárny k počítači. Pak připojte napájecí zdroj
(adaptér) a síťovou šňůru do zásuvky se střídavým napětím AC 230V (dle nákresu). Tiskárnu je třeba připojovat
k počítači nebo ji odpojovat vždy ve vypnutém stavu!
Doporučuje se, aby zapojení tiskárny provedl odborně vyškolený servisní technik!
BIRCH PRP-085
Strana 5
3. UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ TISKÁRNY
3.1. NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ – ZÁKLADNÍ KONFIGURACE
Nastavení některých parametrů lze provést jednoduše pomocí přepínačů na spodní straně tiskárny dle
následující tabulky.
ON
1
přepínač
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
funkce:
6
ON
Odstřih účtenky
Použití pípáku
Sytost tisku
Dvoubytový znakový kód
Počet znaků na řádek
Rezerva
Přenosová rychlost
Přenosová rychlost
7
8
OFF
NE
ANO
sytý tisk
NE
42
ANO
NE
normální tisk
ANO
48
---------dle následující tabulky
dle následující tabulky
Přepínač 7
Přepínač 8
přenosová rychlost
ON
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
ON
ON
9.600 baudů
19.200 baudů
38.400 baudů
115.200 baudů
přednastaveno
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Poznámka:
Přenosová rychlost se nastavuje pouze u modelu se sériovým komunikačním rozhraním.
BIRCH PRP-085
3.2. VÝTISK TESTOVACÍ ZPRÁVY – tzv. SELFTEST
Výtisk testovacího bonu s výpisem aktuálního nastavení tiskárny provedete následujícím způsobem:
- vypněte tiskárnu síťovým vypínačem na zadní straně tiskárny
- stiskněte a přidržte tlačítko pro posuv pásky na přední straně tiskárny
- současně zapněte tiskárnu síťovým vypínačem
- jakmile se spustí tisk (probliknou rudé kontrolky ERROR a PAPER), pusťte tlačítko
Strana 6
BIRCH PRP-085
Strana 7
4. VLASTNÍ PROVOZ TISKÁRNY
4.1. POKYNY A ZÁSADY PRO POUŢÍVÁNÍ TISKÁRNY
tiskárnu provozujte ve vodorovné stabilní poloze a na pevném stole
zásadně nezasahujte žádnými předměty do oblasti termohlavy ani do nože pro odstřih účtenky
pro napájení tiskárny používejte vždy pouze originální napájecí zdroj
k vnějšímu čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a chemikálie (ideální je vlhký hadr namočený
do jarové vody)
vyhněte se možnosti styku tiskárny se stříkající vodou
do konektorů nepřipojujte jiná zařízení, než pro která jsou konektory určené
při tisku zásadně nedržte a netahejte za pásku (pokladní kotouček)
4.2. ÚDRŢBA TISKÁRNY
Při větším provozu může být časem tištěný text na účtence méně čitelný. Toto je způsobeno zanešením tiskové
hlavy prachem.
Z tohoto důvodu je třeba vždy asi po 6 měsících nebo po vytištění 1 milionu řádků provést údržbu tiskárny.
Údržba spočívá ve vyčištění tiskové hlavy a válečku pro posuv pásky (přístup je k této části tiskárny získáte po
odklopení horního krytu a je naznačen v kapitole 1.3.). Před započetím údržby z bezpečnostních důvodů
vypněte tiskárnu síťovým vypínačem!
Čištění tiskové hlavy se provádí pomocí měkkého tamponu nebo vaty izopropylalkoholem. Čištění válečku pro
posuv pásky se provádí pouze otřením suchým hadříkem.
V žádném případě do tiskárny nezasahujte tvrdými nebo ostrými předměty nebo nástroji!
4.3. ŘEŠENÍ DROBNÝCH PROBLÉMŮ
V případě, že se v tiskárně zablokuje a zmačká páska, odklopte horní kryt tiskárny a ručně pásku vyjměte.
Nejspíše může takováto situace nastat v případě, že se zasekne nůž pro odstřih pásky.
V případě, že se zasekne nůž a současně se do prostoru nože dostane páska, nůž se potom nemůže správně
vrátit do výchozí polohy. Pro odstranění pásky nebo jejích zbytků z prostoru nože z bezpečnostních důvodů
vždy vypněte tiskárnu síťovým vypínačem!
Pokud se nepodaří uvolnit nůž z prostoru pro kotouček, je nutno odsunout krytku v místě přední horní hrany
tiskárny a pootáčením ozubeného kolečka opatrně ručně vrátit nůž do výchozí zasunuté polohy (případně
znovu do polohy vysunuté). Doporučuje se, aby tento zásah prováděl minimálně někdo, kdo má alespoň
průměrnou technickou zdatnost!
BIRCH PRP-085
Strana 8
5. TECHNICKÁ SPECIFIKACE A PARAMETRY TISKÁRNY
Základní technické údaje tiskárny:
napájení tiskárny
příkon
vnější rozměry
hmotnost
komunikační rozhraní
provozní teplota
teplota pro skladování
AC230V / síťový zdroj (adaptér) DC24V-2,5A
v zapnutém stavu v klidu:
68mA (1,7W)
při posuvu pásky:
350mA (8,4W)
při tisku:
750mA (18W)
v okamžiku střihu:
1,6A (39W)
šířka x hloubka x výška:
145 x 203 x 135mm
cca. 1,34kg (bez příslušenství)
RS-232
-5 C až +45 C
-10 C až +50 C
Parametry tiskárny:
způsob tisku
rychlost tisku
barva tisku
rozlišení tisku
odstřih účtenky
počet pásek
šířka pásky
tloušťka pásky
šířka oblasti tisku
podpora českých znaků
termální
58 řádků (220mm) / 1sekundu
monochromatická – černý tisk na bílém podkladu
8 bodů / 1mm (203dpi)
ano
1
80mm (doporučený kotouček š.80mm/návin 60mm)
0,06mm až 0,08mm
72mm / 576bodů
ano
Životnost tiskárny:
životnost – délka tisku
životnost – doba tisku
počet odstřihů
100km ( = asi 15.000.000 řádků)
126hodin nepřetržitého tisku
1.000.000
Download

birch prp-085