Záruční list
Jogurtovač
Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebiče platí na území ČR tyto podmínky:
QUIGG
YM1F
1. trvání záruky: 2 roky
2. poskytování záruky:
a) záruční opravu provedeme podle našeho zvážení opravou nebo výměnou
vadných dílů, jestliže tyto závady vznikly prokazatelně vadou materiálu nebo
chybou při výrobě
b) záruční oprava bude provedena jen při předložení tohoto záručního listu nebo
dokladu o zaplacení
c) jestliže dojde k opravě nebo výměně spotřebiče v záruční době, záruční doba
se prodlužuje
3. záruka se nevztahuje
a) na mechanické poškození
b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití
4. záruka zaniká:
- při použití spotřebiče jinak než v domácnosti
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou
naším servisem
Na tento spotřebič poskytujeme záruku na nedostatky, které jsou označeny jako výrobní
chyby nebo chyby materiálu. Záruční doba začíná dnem prodeje a je uznána po
předložení potvrzeného tohoto záručního listu nebo orig.dokladu o zaplacení + tento
nepotvrzený, ale vyplněný ZL pro záznam opravy. Případné reklamace můžete uplatnit
v místě nákupu tohoto přístroje nebo v servisním středisku firmy:
Domo-elektro s.r.o. Hluboká 147, 34506 Kdyně viz www.domo-elektro.cz
tel. 379 789 684 nebo na [email protected] , tel. 379 422 550
Model : QUIGG YM1F
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při používání elektrických přístrojů musíte dbát základních bezpečnostních
pokynů. Proto si pečlivě přečtěte následující upozornění, abyste se vyvarovali
požáru, úrazu el.proudem, popálenin nebo jiných zranění (popř. škod).
•
Přečtěte si prosím všechny instrukce před použitím.
•
Přístroj nesmí obsluhovat malé děti a osoby silně mentálně postižené!
•
Přívodní kabel veďte mimo prostory, kde se chodí a jezdí!
•
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho od el.sítě vyjmutím ze zásuvky!
•
Přívodní kabel chraňte před ostrými hranami.
•
Ujistěte se, že napětí na typovém štítku souhlasí s napětím v síti u vás
doma.
•
Přístroj používejte jen k účelům ke kterým je určený.
•
Nepoužívejte přístroj po kud je poškozená šňůra nebo zástrčka.
•
Nikdy nepoužívejte přístroj pokud je poškozen jakýmkoli způsobem.
Neriskujte úraz elek trickým proudem a neopravujte ho.
•
Nedávejte přístroj, kabel nebo zástrčku do vody nebo jiné kapaliny
•
Elektrický rozvod, na který je přístroj připojen, musí odpovídat příslušným
elektrotechnickým normám!
•
Opravy smí provádět pouze odborné opravny!
*Jméno, adresa a telefon kupujícího (vyplňte v případě reklamace):
Název a adresa prodejce :
…...............................
datum prodeje
…..................................................
Razítko a podpis prodejce
V případě reklamace vyplňte veškeré údaje výše !!!
MLÉKO
K získání špičkového výrobku je nutno použít syrové plnotučné mléko nebo mléko
upravené systémem UHT (velmi rychlé a krátkodobé zahřátí). Tento druh mléka
nepotřebuje převaření.
TIP
Pokud chcete získat ideální výsledek, přidejte do mléka i lžíci sušeného
plnotučného mléka, jogurt je pak pěkně pevný a aromatický.
Reklamační list
(vyplní obchod nebo zákazník)
1. reklamace (datum uplatnění reklamace / popis závady):
2. reklamace (datum uplatnění reklamace / popis závady):
STERILIZACE MLÉKA
V případě použití pasterizovaného mléka není nutná další sterilizace, v přípaqdě
použití syrového kravského mléka se doporučuje jeho převaření.
OBSLUHA PŘÍSTROJE
3. reklamace (datum uplatnění reklamace / popis závady):
Princip přípravy jogurtu:
Princip přípravy jogurtu spočívá v kultivaci speciální mikrobiální kultury v
pasterovaném mléce. Pro tzv. očkování mléka lze použít buď přírodní bílý jogurt,
nebo speciální jogurtovou kulturu, která se vyrábí působením vybraných
ušlechtilých bakterií mléčného kysání. Kultivace jogurtové kultury vyžaduje určitou
teplotu a čas. Optimální teplota je 42°C až 45°C. Při této teplotě trvá příprava
jogurtu 4–6 hodin, při nižší teplotě vyžaduje příprava jogurtu delší dobu.
Záznamy servisu :
1. reklamace (datum přijetí / odeslání / číslo reklamačního dokladu):
1. Nalijte směs mléka do skleniček
2. Vložte skleničky bez víček do jogurtovače
3. Přikryjte hlavním víkem a zapojte přístroj do elektrické sítě
4. Zapněte přístroj hlavním vypínačem
2. reklamace (datum přijetí / odeslání / číslo reklamačního dokladu):
5. Na vrchu víka si můžete nastavit čas, kdy jste přístroj zapnuli.
6. Nechte přístroj zapnutý pouze po potřebnou dobu.
TIP:
Zkontrolujte vždy, když jogurt chladne, jestli proběhlo dostatečné kvašení. Jestliže
ne, znamená to, že byl jogurtovač zapnutý po příliš krátkou dobu. V tomto případě
nechte jogurt po další kratší dobu dodělat.
3. reklamace (datum přijetí / odeslání / číslo reklamačního dokladu):
Nikdy nemanipulujte s přístrojem, je-li zapojený, v průběhu programu se snažte
vyhnout vibracím, otřesům a kolísání mezi vysokými teplotami a větráním
aktivního prostoru.
Reklamační protokol si můžete „stáhnout“ na našich stránkách
www.domo-elektro.cz
Bez úplného vyplnění všech ostatních údajů v záručním listu nebude možno
Vaši reklamaci včas vyřídit.
VYCHLADNUTÍ
Sejměte hlavní víko jogurtovače. Musíte dbát na to, aby zkondenzovaná voda
z hlavního víka nenakapala do skleniček jogurtů.
Pomocí menších víček uzavřete jednotlivé skleničky jogurtů.
Před konzumací nechte alespoň dvě hodiny odstát a vychladnout v lednici.
DOBA TRVANLIVOSTI
Doba trvanlivosti u takto vyrobených domácích jogurtů je 8 dní (max 10 dní)
Nikdy nedávej celý jogurtovač (přístroj) do lednice, chladí se pouze
jednotlivé skleničky jogurtů!!!
ČIŠTĚNÍ
Před čistěním vždy vypojte přístroj z elektrické sítě. Nikdy neponořte přístroj pod
vodu či jinou kapalinu, čistěte jen navlhčenou houbičkou nebo hadrem
s pomocí mýdlové (jarové) vody. Skleničky, víčka skleniček i hlavní víko
jogurtovače můžete mýt v myčce (jsou myčce odolné).
Informace o recyklaci odpadu
Symbol
na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není
možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na
místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení.
Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů.
Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na
obecních nebo městských úřadech , sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste
přístroj zakoupili.
Suroviny pro domácí přípravu jogurtu:
Pasterované mléko (1 litr), sušené polotučné mléko (4–5 polévkových lžic) nebo
neslazené kondenz. mléko (5–7 lžic) a z důvodu lepšího rozmíchání směsi
přírodní bílý jogurt
Příprava jogurtu v 7 skleničkách:
• V 1 litru pasterizovaného mléka rozmícháme 1 bílý jogurt a 5 lžic sušeného
mléka nebo 7 lžic neslazeného kondenzovaného mléka.
• Směs rozlijte rovnoměrně do vymytých skleniček, uzavřete víčky.
• Vše ostatní obstará jogurtovač sám za 7–9 hodin.
• Po vychlazení je jogurt připravený ke konzumaci. Uvolněná syrovátka není na
závadu, jogurt ve skleničce rozmíchejte a případně dochuťte podle Vašich
představ – ovocem, džemem, kakaem, oříšky, ovesnými vločkami, rozinkami.
ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ
1) Tvorba hrudek v jogurtu:
- mléko bylo příliš teplé
- ingredience nebyly dostatečně promíchané
- mléko bylo zkyslé
2) Tekutina na povrchu jogurtu:
- jogurty byly v přístroji ponechány příliš dlouho
- jogurty se dostatečně dlouho (2 hodiny) nechladily
3) Jogurty jsou příliš tekuté:
- příliš velký rozdíl obsahu tuku mezi jogurtovou kulturou a mlékem
Připrava acidofilního mléka:
- doba kvašení byla velmi dlouhá
• V 1 litru pasterizovaného mléka rozmíchejte acidofilní kulturu (ke koupi v
- jogurtová kultura nebyla dostatečně čerstvá
drogerii), směs necháme po dobu 4–5 hodin v zapnutém jogurtovači a po vypnutí
ještě 6–8 hodin uzavřeno. Poté vychladit a konzumovat.
Při použití chladného mléka počítejte s prodlouženou dobou přípravy.
Pro úspěšnou domácí přípravu jogurtu je třeba dodržovatněkteré zásady:
1. Především úzkostlivou čistotu při jeho přípravě. Všechny nádoby a předměty,
které při přípravě použijete, musí být naprosto čisté, nejlépe vyvařené.
Úzkostlivou čistotou zabráníte případné kontaminaci mléka nežádoucími
bakteriemi, které mohou proces zrání jogurtu ohrozit, či prokysávání mléka
zabránit. Pozor na saponáty!!! – Jejich zbytky na po užitých nádobách i
předmětech mohou potřebné bakterie mléčného kysání poškodit nebo usmrtit a
rovněž ohrozit proces prokysávání.
2. Nebezpečná je i kontaminace mléka bakteriemi z okolního vzduchu. Proto je
třeba všechny operace s mlékem (rozmíchávání sušeného mléka, jogurtu či
kultury) provádět pečlivě, ale co nejrychleji.
3. Pro omezení nežádoucích bakterií v samotném mléce je nutné používat mléko
pasterované, případně se doporučuje jeho zahřátí na 80°C až 85°C (resp. jeho
krátké převaření) a následné rychlé ochlazení před při mícháním jogurtu či
jogurtové kul tury.
Pozor! Zchladnutí mléka na cca 40 stupňů Celsia před jeho očkováním je
nezbytné. Vysoká teplota může potřebné mikroorganismy bakterií mléčného
kysání usmrtit a přípravu jogurtu ohrozit. Dodatečná pasterace mléka (uvedené
zahřátí na 80°až 85°C) a následné zchlazení a úzkostlivá čistota jsou zcela
nezbytné, chceme-li použít zbytek vyrobeného jogurtu pro příští přípravu. Podle
výrobce jogurtové kultury lze tento postup opakovat asi pětkrát.
Download

Záruční list Jogurtovač QUIGG YM1F - Copyright DOMO