Jogurtovač
Beper
BEP-90530
NÁVOD K POUŽITÍ
Jogurtovač Beper BEP-90530
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod uschovejte.
• Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
• Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti a podobné účely!
• Zabraňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám bez dozoru!
• Výrobek nikdy neponořujte do vody (ani částečně)!
• Po každém použití odpojte výrobek od elektrické sítě!
• Pokud odpojíte výrobek od elektrické sítě, dodržte prodlevu minimálně 3 minuty před jeho opětovným
připojením.
• Výrobek je určen pouze pro přípravu potravin ve smyslu návodu k obsluze.
• Zabraňte mechanickému poškození jogurtovače.
• Pokud je pracovní nádoba výrobku mechanicky poškozená, nesmí být výrobek používán.
• Jogurtovač používejte při pokojové teplotě.
• Jogurtovač nesmí pracovat v blízkosti tepelných zdrojů.
• Před prvním použitím omyjte všechny části, které přijdou do styku s potravinami.
• Dbejte dokonalého vysušení vnitřního prostoru jogurtovače před každým použitím a po každé údržbě.
• Jogurtovač používejte pouze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí.
• Jestliže je síťový přívod spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem
nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
• Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním.
POKYNY K OBSLUZE
Jogurtovač připojte pomocí napájecího přívodu k elektrické síti.
Princip přípravy jogurtu:
Princip přípravy jogurtu spočívá v kultivaci speciální mikrobiální kultury v pasterovaném mléce. Pro tzv. očkování
mléka lze použít buď přírodní bílý jogurt nebo speciální jogurtovou kulturu, která se vyrábí působením
vybraných ušlechtilých bakterií mléčného kysání. Kultivace jogurtové kultury vyžaduje určitou teplotu a čas.
Suroviny pro domácí přípravu jogurtu:
Přírodní bílý jogurt (125 g), plnotučné mléko UHT (0,9 litru).
Příprava jogurtu:
V mléce rozmícháme bílý jogurt. Je třeba vše dobře promíchat, aby se všechny suroviny spojily v jednu hmotu.
Směs rozlijte rovnoměrně do vymyté misky jogurtovače a uzavřete víko.
Vše ostatní obstará jogurtovač sám za 12 hodin. Fermentační čas jogurtu je ovlivněn čerstvostí surovin, teplotou
i množstvím surovin. Je možné, že doba přípravy může být kratší, jako návod ale výrobce uvádí čas 12 hodin.
Během této doby musí být přístroj umístěn na stálém rovném místě, bez změny teploty, bez pohybu či vibrací.
Po uplynutí požadované doby vypněte přístroj a odpojte jej od elektrické sítě. Vyjměte misku a umístěte ji na 2
hodiny do ledničky. Po této době zkontrolujte konzistenci jogurtu a je-li třeba, opakujte znovu.
Po vychlazení je jogurt připravený ke konzumaci. Případně uvolněná syrovátka není na závadu. Jogurt ve
skleničce rozmíchejte a případně dochuťte podle Vašich představ – ovocem, džemem, kakaem, oříšky, ovesnými
vločkami, rozinkami.
Dodavatel: befree.cz s.r.o., Chelčického 479, 537 01 Chrudim, Česká republika * [email protected]
2 601 881
* +420 464
Jogurtovač Beper BEP-90530
Dobré rady
Pro úspěšnou domácí přípravu jogurtu je třeba dodržovat některé zásady:
1. Především úzkostlivou čistotu při jeho přípravě. Všechny nádoby a předměty, které při přípravě použijete,
musí být naprosto čisté, nejlépe vyvařené. Úzkostlivou čistotou zabráníte případné kontaminaci mléka
nežádoucími bakteriemi, které mohou proces zrání jogurtu ohrozit, či prokysávání mléka zabránit. Pozor na
saponáty! Jejich zbytky na použitých nádobách i předmětech mohou potřebné bakterie mléčného kysání
poškodit nebo usmrtit a rovněž ohrozit proces prokysávání.
2. Nebezpečná je i kontaminace mléka bakteriemi z okolního vzduchu. Pro to je třeba všechny operace s
mlékem provádět pečlivě, ale co nejrychleji.
3. Pro omezení nežádoucích bakterií v samotném mléce je nutné používat mléko pasterované, případně se
doporučuje jeho zahřátí na 80°C až 85°C (resp. jeho krátké převaření) a následné rychlé ochlazení před
přimícháním jogurtu či jogurtové kultury.
Pozor!
Zchladnutí mléka na cca 40 stupňů Celsia před jeho očkováním je nezbytné. Vysoká teplota může potřebné
mikroorganismy bakterií mléčného kysání usmrtit a přípravu jogurtu ohrozit. Dodatečná pasterace mléka
(uvedené zahřátí na 80°až 85°C) a následné zchlazení a úzkostlivá čistota jsou zcela nezbytné, chceme-li
použít zbytek vyrobeného jogurtu pro příští přípravu. Podle výrobce jogurtové kultury lze tento postup
opakovat asi pětkrát.
4. Kyselost jogurtu ovlivňuje proces prokysávání mléka. Kromě aktivity bakterií mléčného kysání jej ovlivňuje
doba procesu zrání.
5. Vychlazený jogurt je obvykle vhodné před použitím rozmíchat.
ČIŠTĚNÍ
Misku myjte v horké vodě se saponátem. Po umytí důkladně opláchněte pitnou vodou zbytky saponátu!
Přístroj otírejte vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu. Přístroj neponořujte do tekutin a nevkládejte do
myčky nádobí.
ÚDRŽBA
Před každou údržbou odpojte výrobek od elektrické sítě. Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky.
Jogurtovač otírejte vlhkým hadříkem, popř. s malým množstvím saponátu.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést
odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!
TECHNICKÁ DATA
Napětí (V): 230V – 50Hz, Příkon (W): 20W, Kapacita: 1 litr
Z hlediska elektromagnetické kompatibility výrobek odpovídá Direktivě 89/336/EEC a z hlediska elektrické
bezpečnosti Direktivě 73/23/EEC. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/87 Sb.
Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje.
Dodavatel: befree.cz s.r.o., Chelčického 479, 537 01 Chrudim, Česká republika * [email protected]
3 601 881
* +420 464
befree.cz s.r.o.
Chelčického 479, 537 01 Chrudim
Česká republika
www.befree.cz
[email protected]
+420 464 601 881
Download

Návod k použití