Trakya Kalkınma Ajansı
www.trakyaka.org.tr
Enerji Yatırımlarında
Yararlanılabilecek
Finansal Kaynaklar
Trakya Kalkınma Ajansı
Dokümanda Yer Alan Enerji Yatırımlarında Yararlanılacak Finansal Desteklere İlişkin Bilgiler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Yenilenebilir
Enerji Genel Müdürlüğü, KOSGEB, Türkiye Kalkınma Bankası, TSKB, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman
Programı, Teknoloji Geliştirme Vakfı, Trakya Kalkınma Ajansı ve Diğer İlgili Kurum/Kuruluşların İnternet
Sayfalarından ve Yayınlarından Derlenmiştir.
2
İçindekiler
1. GİRİŞ ............................................................................................................................. 4
2. EDİRNE’DE ENERJİ SEKTÖRÜ .......................................................................................... 4
2.1. Elektrik ...................................................................................................................................... 4
2.2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları .................................................................................................. 6
2.3. Kömür ....................................................................................................................................... 7
3. ENERJİ SEKTÖRÜNDE SAĞLANAN FİNANSAL DESTEKLER................................................. 8
3.1. EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞVİK SİSTEMİ...................................................................................... 8
3.2. ENAR ......................................................................................................................................... 9
3.3. GEF KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI TÜRKİYE ............................................................................... 10
3.4. GÖNÜLLÜ ANLAŞMALAR......................................................................................................... 10
3.5. KALKINMA BANKASI DESTEKLERİ ............................................................................................ 11
3.6. KOSGEB EENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ .................................................................................. 11
3.7. TRAKYA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ..................................................... 12
3.8. TSKB KREDİLERİ ....................................................................................................................... 12
3.9. TTGV ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEK PROGRAMI ....................................................................... 14
3.10. TurSEFF (TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ FİNANSMAN PROGRAMI) ............................... 14
3.11. VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER (VAP)................................................................................... 17
3.12.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI
KULLANILMASINA İLİŞKİN DESTEK ......................................................................................... 17
3
Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı hedefleyen bir ülke enerji alanında kendine
yeten bir ülke olmayı öncelikleri arasına koymalıdır. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer
alan Türkiye‟nin son yıllarda yaşamış olduğu ekonomik değişim, diğer sektörlerde olduğu
gibi enerji sektöründe de hızlı bir talep artışına neden olmuştur. Son on yıllık veriler
incelendiğinde Türkiye, OECD ülkeleri arasında enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği
ülke konumuna yükselmiştir. Önümüzdeki on yılda da bu talebin iki katına çıkması
öngörülmektedir. Türkiye enerji tüketiminin sadece % 28‟ini kendi kaynaklarıyla
karşılayabilmektedir (Enerji Bakanlığı 2012 Faaliyet Raporu). Türkiye yeterli enerji arzını
sağlamak için enerji kaynaklarını rasyonel ve çevreye duyarlı bir şekilde kullanarak bu
sektördeki dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflemektedir. Enerji sektöründeki bu devasa talebi
karşılamayı kolaylaştırmak için serbest piyasa şartlarının oluşturulması ve rekabete dayalı
yatırım ortamının geliştirilmesi gerekmektedir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırlamış olduğu 2010/2014 Stratejik Planı‟nda
GZFT Analizi yapılmış ve fırsatlardan bazıları şu şekilde değerlendirilmiştir:
 Ülkemizin jeostratejik konumunun sağladığı avantajlar
 Ülkemizin zengin ve çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olması
 Enerji verimliliği açısından sahip olduğumuz yüksek potansiyel
 Enerji piyasalarının yeniden yapılandırılması
 AB‟ye uyum süreci
 Bölgesel işbirliği imkanlarının artması
Aynı planda önemli tehditler şu şekilde sıralanmıştır:
 Birincil enerji kaynakları açısından dışa bağımlılık oranının yüksek olması
 Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın elektrik enerjisi üretiminde etkin kullanımı
için ihtiyaç duyulan yüksek finansal kaynak gereksinimi
 Enerji kaynaklarının fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalar
 İçinde bulunduğumuz coğrafyadaki siyasi istikrarsızlıklar
 Diğer ülkelerin enerji politikalarının, ülkemizin enerji terminali olma hedefi ile çelişmesi
 Yatırımcıların piyasa uygulamalarına ilişkin güvensizliği
 AB‟ye uyum kapsamında, başta çevre ile ilgili konularda olmak üzere getirilecek
kısıtlamalar ve ortaya çıkacak yüksek maliyetli yatırım ihtiyaçları
2. EDİRNE’DE ENERJİ SEKTÖRÜ
2.1. Elektrik
Trakya Kalkınma Ajansı 2012 yılı Enerji Raporu‟na göre Edirne‟de 1‟i işletmede 6‟sı inşa
halinde toplam 7 adet üretici firma görülmektedir. Elektrik dağıtım faaliyetleri ve ticareti
Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TREDAŞ) tarafından yapılmaktadır.
4
Trakya Kalkınma Ajansı
1. GİRİŞ
Tablo 1: Edirne Lisanslı Elektrik Üretim Santralleri, 2012
Santral yeri
Kurulu Güç
Tesis Tipi
(MW)
12
RES
Keşan/Edirne
3
RES
Malkara/Edirne
33
RES
Keşan/Edirne
60
RES
Süloğlu/Edirne
3
RES
Lalapaşa/Edirne
48
RES
Uzunköprü/Edirne
15
RES
Enez/Edirne
Kaynak: Enerji Raporu, Trakya Kalkınma Ajansı.
Tablo 2: Edirne Elektrik Dağıtımı, 2013
220.771
Abone Sayısı (Adet)
1.059.143.006
Alınan Enerji (kWh)
968.903.990
Satılan Enerji (kWh)
8,52
Kayıp Enerji (%)
191.316.108,08
Net Satış Hasılatı (TL)
96,86
Tahsilat Oranı (%)
6.104,6 km
ENH Uzunluğu
(Kurum+Özel)
63.116
Direk Sayısı
(Kurum+Özel)
3.528
Trafo Sayısı
(Kurum+Özel)
852,9
Trafoların Kurulu Gücü
(EWA)
198,1
Trafoların Puant Gücü
(Mw)
Kaynak: Bölge Bilgileri, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ).
Tablo 3: Edirne Elektrik Tüketimi (MWh), 2011
Toplam Tüketim (MWh)
1.036.775
69.346
Resmi daire
381.861
Sanayi İşletmesi
140.082
Ticarethane
262.059
Mesken
102.261
Tarımsal sulama
34.327
Sokak Aydınlatma
46.839
Diğer
2.596
Kişi başına Toplam elektrik
Tüketimi
5
Durumu
İnşa halinde
İnşa halinde
İnşa halinde
İnşa halinde
İnşa halinde
İnşa halinde
İşletmede
956
656
Kaynak: Bölgesel İstatistikler, TÜİK.
Tablo 4: Kişi Başına Elektrik Tüketimi (2011)
Türkiye
TR21
186.099.551 8.331.033
Toplam Elektrik
Tüketimi (MWh)
0,04
Türkiye Elektrik
Tüketimine Oranı
2.490
5.308
Kişi Başına Toplam
Elektrik Tüketimi
(kWh)
1. Bölge
Kişi Başına
Elektrik Tüketimi
Sırası
Edirne
1.036.775
0,01
2.596
21. il
Kaynak: Bölgesel İstatistikler, TÜİK.
2.2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları
TR21 Trakya Bölgesi‟nde üretilen enerjinin kaynakları fazla bir çeşitliliğe sahip değildir,
yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması için özellikle rüzgâr ve biyogaz potansiyelinin
değerlendirilmesi gerekmektedir.
2.2.1. Rüzgar
Trakya Bölgesi‟nde Edirne‟nin güneyinde rüzgar santrali için uygun alanlar bulunmaktadır.
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen rüzgar değerlerine göre Edirne‟de
rüzgar hızı 5,5-7 m/s seviyesindedir. Buradan hareketle şehirde önemli bir rüzgar potansiyeli
olduğu değerlendirilmektedir. YEGM verilerine göre Edirne ilinde güney bölgelerde özellikle
Enez ve Keşan ilçelerinde rüzgar santrali potansiyeli daha fazladır. YEGM tarafından yapılan
çalışmalara göre Edirne ilinde 694 km2 alan rüzgar santrali yapımına uygundur ve toplam
3.470 MW rüzgar santrali kurulabilir. Bölgedeki santrallerin bağlanacağı trafo merkezi ise
Keşan‟da bulunmaktadır. RES yatırımının artması ve daha çok rüzgar santralinin sisteme
bağlanabilmesi için Enez ilçesine TEİAŞ tarafından trafo merkezi yatırımı yapılması
gereklidir.
6
Trakya Kalkınma Ajansı
Kişi başına sanayi elektrik
Tüketimi
Kişi Başına mesken elektrik
tüketimi
Şekil: Edirne İli Rüzgar Hızı Dağılımı
Tablo 5: Edirne’de Çeşitli Firmalara Verilen Rüzgâr Santrali Lisans Hakları Dağılımı,
2007
Firma Adedi
Edirne
TR21 Trakya
15
65
Mekanik Kurulu Gücü
(MW)
685
7.609
Kaynak: Enerji Lisansları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.
Tablo 6: Edirne’de Kurulabilecek Rüzgâr Enerjisi Santrali Güç Kapasitesi, 2009
Edirne
TR21 Trakya
Toplam alan (km²)
694
2.234
Toplam kurulu güç (MW)
3.470
11.175
Kaynak: Rüzgar Enerjisi İstatistikleri, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü.
2.2.2. Güneş
Şehirde küçük kapasiteli evsel su ısıtma sistemleri dışında güneş enerjisi ile çalışan tesis
bulunmamaktadır.
2.2.3. Biyogaz
Şehirde hayvancılığın önemli bir yer tutması nedeniyle hayvan gübrelerinden biyogaz enerji
üretme potansiyeline sahiptir. Mevcut durumda çalışan bir tesis bulunmamaktadır.
2.3. Kömür
Edirne ilinin büyük bir bölümünde yüzeyleşen genç çökel birimler içerisinde linyit yatakları
ortaya çıkartılmıştır. Demirhanlı, Küçükdoğanca, Karayusuflu, Uzunköprü-Harmanlı
7
TR21
Trakya
Edirne
141.175 65.698
0 19.897
Petrol
Taşkömürü
Eşdeğeri
İşletilebilir
Genel
Toplam
Potansiyel
Kaynak
Toplam
Mümkün
Muhtemel
Görünür
Tablo 8: TR21 Trakya Bölgesi’ndeki Linyit Rezervleri, 2010
Rezerv (1000 Ton)
0 206.873 123.876
0 330.749 73.225
74.727 106.751
0
0
26.708
19.897
77.185
97.082
0
38.152
Kaynak: Linyit Rezervleri Envanteri, Maden Tetkik Arama (MTA).
3. ENERJİ SEKTÖRÜNDE SAĞLANAN FİNANSAL DESTEKLER
3.1. EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞVİK SİSTEMİ
Devletin, yatırım hacminin arttırılması amacıyla, bu konularda önceliği olan yörelere daha
çok olmak üzere, yatırımın cinsine bağlı olarak değişen oranlarda ve sürelerde yatırımcıya
sunulan desteklerin tümüne yatırım teşviki denir.
Yatırımın büyüklüğüne, yatırımın konusuna ve yatırım yerine bağlı olarak;
 Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 KDV İstisnası,
 Gelir Vergisi Stopajı Desteği,
 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
 Yatırım Yeri Tahsisi,
 Faiz Desteği,
 Sigorta Primi Desteği,
 KDV İadesi,
 Vergi İndirimi
gibi destek unsurlarından yararlanılabilir.
Yeni sınıflandırmaya göre TR21 Trakya Bölgesi‟nde bulunan Edirne 2. Bölgede yer
almaktadır.
3.1.1.Genel Teşvik Uygulamaları
Genel Teşvik Uygulamaları, bölge ayrımı yapılmaksızın Bakanlar Kurulu Kararına istinaden
“Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları ve Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatım Konuları” ile
diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan, TR21 Trakya Bölgesi için asgari yatırım
tutarı şartı olan 1 milyon TL üzerindeki yatırımlara verilen destektir. Ekonomi Bakanlığı ve
yerel birimlerce genel teşvik belgesi düzenlenebilir.
8
Trakya Kalkınma Ajansı
sahalarında kaliteleri 2000-3500 Kcal/kg arasında değişen toplam 97 milyon ton dolayında
linyit rezervi belirlenmiştir.
 Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 KDV İstisnası,
 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
gibi destek unsurlarından yararlanılabilir.
Enerji yatırımlarının Genel Teşvik Sistemi desteklerinden yararlanmaları mümkündür fakat
enerji yatırımları yerel birimlerce düzenlenebilecek teşvik belgesi sektör ve konuları arasında
yer almamaktadır. Bu yüzden başvurular Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğüne yapılmalıdır. Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları hiçbir şekilde teşvik
kapsamında değildir.
3.1.2.Bölgesel Teşvik Uygulamaları






Gümrük Vergisi Muafiyeti,
KDV İstisnası,
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi,
Faiz Desteği,
Vergi İndirimi.
Enerji üretimine yönelik yatırımlar bölgesel teşvik desteklerinden yaralanamamaktadır.
İstisnai olarak “jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma
yatırımları” bulundukları bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanabileceklerdir.
Stratejik yatırımlar için gereken asgari sabit yatırım tutarı elli milyon Türk Lirasının
hesaplanmasında bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek
doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımları da hesaba katılmaktadır.
3.2. ENAR
(Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı)
Türkiye‟de yenilik odaklı enerji ekipman ve metotlarının geliştirilmesine katkı yapacak, bu
alanda sektörü, istihdamı ve bilgi düzeyini yükselterek ülkemizin uluslararası alanda rekabet
gücünü artıracak çalışmaları desteklemek ve yönlendirmek amacıyla, teknoloji geliştirme ve
teknoloji transferi projeleri, üniversite ve sanayi işbirliğini artıracak üniversite-firma
ortaklığında veya üniversite ortağı daha sonra belirlenmek üzere firmalar tarafından
hazırlanan projeler Bakanlar Kurulu kararı ile desteklenir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca desteklenecek projeler aşağıdaki konulardan en az
birini kapsamalıdır:
a) Yerli enerji kaynakları kullanımının geliştirilmesi
b) Yenilenebilir enerji teknolojileri
c) Temiz enerji teknolojileri
ç) Enerji elektro–mekanik teçhizatı imalat teknolojileri
d) Enerji verimliliği teknolojileri
9
Destekleme süresi en çok iki yıldır. Ancak projenin süresinde sona ermemesi halinde ve
gereksinimlere uygun olarak Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce uygun görülmesi şartı
ile en fazla 6 şar aylık iki dönem ek süre verilebilir.
3.3. GEF KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI TÜRKİYE
Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility -GEF), BM Kalkınma Programı (UNDP),
BM Çevre Programı (UNEP) ve Dünya Bankası tarafından yönetilen, ortak bir çevre
programıdır. Enerji etkin bina, ürün ve işlemlerin yaygınlaşması için yenilikçi yaklaşımlar,
enerjinin etkin kullanımı ve enerji etkinliği yönetmelikleri, standartları, kuralları ve teşvikleri
üzerine farkındalık, yenilenebilir enerjinin, yoksulluğun azaltılması ve üretim amaçlı
kullanımlarının yaygınlaşması için yenilikçi yaklaşımlar, enerji ve organik gübre eldesi,
kirliliğin önlenmesi amaçlı yerel biyogaz uygulamalarının yaygınlaşması için yenilikçi
yaklaşımlar destek alanlarıdır. Başvuran kuruluşun uygunluğu her bir teklif özelinde
değerlendirilmekle birlikte, Birleşmiş Milletlerin tanımladığı tüm sivil toplum kuruluşları
GEF Küçük Destek Programı'na (SGP) proje sunabilirler.
3.4. GÖNÜLLÜ ANLAŞMALAR
5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097
sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin
Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Gönüllü Anlaşma
yapılarak enerji yoğunluklarının azaltılmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır.
Gönüllü Anlaşma, bir endüstriyel işletmenin geçmiş beş yıllık referans enerji yoğunluğuna
göre anlaşma yapıldıktan sonraki üç yılda enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az yüzde on
oranında azaltmayı taahhüt ederek Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile yaptığı
anlaşmayı ifade etmektedir. Gönüllü Anlaşma destekleri anlaşma dönemi sonunda
taahhütlerini yerine getiren işletmelere verilmektedir.
Genel Müdürlük ile gönüllü anlaşma yapmak isteyen tüzel kişiler, Genel Müdürlüğün internet
10
Trakya Kalkınma Ajansı
e) Zararlı emisyonları azaltma teknolojileri
f) Çevrim teknolojileri
g) Enerji iletim, dağıtım sistemlerinde akıllı şebeke uygulamaları
 Desteklenmesine karar verilen ENAR proje bütçesinin azami % 80 i Bakanlıkça, en az
% 20 si ise firma tarafından nakdi olarak karşılanır,
 Projede özel şirketlerden, dernek ve sivil toplum kuruluşlarından, Avrupa Birliği
çerçeve programları ve benzeri uluslararası kaynaklardan sağlanan geri ödemesiz
destekler ve destek başvuruları proje başvurularında belirtilir. Bu şekilde sağlanan
hibe ve destekler desteğin alındığı gidere yönelik olan harcamalardan düşülerek
desteklenmeye esas olan harcama tutarı belirlenir,
 Proje adına geri ödemeli destek kredileri kullanılamaz,
 Proje için ön görülen bütçenin yetersiz kalması halinde ENAR projeleri yönlendirme
heyeti tarafından uygun görülmesi şartı ile Bakanlık tarafından projeye en fazla proje
toplam bütçesinin %10 u kadar ek bütçe verilebilir.
sayfasında yayınlanan başvuru formu ile birlikte her yıl Ekim ayında Genel Müdürlüğe
başvurur. Genel Müdürlük, internet sayfası üzerinden ilan etmek suretiyle, başvuru
almayabileceği gibi başvuru dönemini erteleyebilir, uzatabilir veya birden fazla dönemde
başvuru olabilir.
Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji
tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına
bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler Gönüllü Anlaşma
desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.
3.5. KALKINMA BANKASI DESTEKLERİ
3.5.1. Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi
Özel Sektör tarafından gerçekleştirilecek yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim ve
enerji verimliliği projelerinin mal, hizmet, inşaat işlerine ilişkin yatırımlarının finansmanında
kullandırılır. Proje konusu, “Yenilenebilir Enerji” ve "Enerji Verimliliği" tanımlarına uyan ve
Türkiye Çevre Mevzuatı ile Dünya Bankası Çevre Politikasına uygun olan, ilgili Kurullarca
getirilen düzenlemeler sonucu sahip olunması gereken tüm izin ve belgelere sahip olan
yatırımcılar yararlanabilir.
Kredi limiti en fazla, 50 milyon USD‟dır. Kredilendirme oranı en fazla, yatırım tutarının %
75‟idir. İstenilecek minimum öz kaynak oranı, yenilenebilir enerji projelerinde % 15, enerji
verimliliği projelerinde % 25‟tir. Vade, kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.
3.5.2.Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı KOBİ-MIDCAP Enerji/Enerji Verimliliği Kredisi
Türkiye‟de yerleşik, küçük-orta ve büyük ölçekli şirketlerin yenilenebilir enerji (güneş, hidro,
biyokütle, jeotermal, rüzgar) ve enerji verimliliği yatırımlarının (bölge ısıtma/bölge soğutma,
binalarda enerji tasarrufu ve yüksek verimli ısı ve elektrik üretimine yönelik kojenerasyon
yatırımları) finansmanında kullandırılır.
Yatırım tutarı kredi kapsamında değerlendirilecek şirketlerin maksimum toplam yatırım tutarı
50 milyon Euro'dur. Kredi ile toplam yatırım tutarının maksimum % 50‟si finanse
edilmektedir. Vade kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.
3.5.3. JBIC Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi
Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim tesisleri
ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılır. Kredi limiti, oranı ve vadesi
kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.
3.6. KOSGEB ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ
İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Arttırıcı
Proje (VAP) İçin Danışmanlık ve Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetlerine destek verilir. Ön ve
Detaylı Etüt ile VAP için danışmanlık hizmetleri, 18/04/2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji
11
Ön Etüt için destek üst limitleri Ton Eşdeğer Petrol (TEP) aralığına göre aşağıda verilmiştir.
TEP Aralığı
Destek Üst Limiti (TL)
200-500 TEP için
1.500
501 ve üzeri için
2.000
Detaylı Etüt için destek üst limitleri TEP aralığına göre aşağıda verilmiştir.
TEP Aralığı
Destek Üst Limiti (TL)
200-500 TEP için
15.000
501 ve üzeri için
20.000
VAP için danışmanlık destek üst limitleri TEP aralığına göre aşağıda verilmiştir.
TEP Aralığı
Destek Üst Limiti (TL)
200-500 TEP için
3.000
501 ve üzeri için
5.000
Enerji Yöneticisi Eğitimleri için destek üst limiti aşağıda verilmiştir.
TEP Değeri
Destek Üst Limiti (TL)
200 ve üzeri için
3.000
3.7. TRAKYA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
Trakya Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınmanın hızlanması ve bölge için stratejik öneme sahip
faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacı ile ulusal ve bölgesel plan ve programlarla uyumlu
olarak, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Kalkınma Ajansları
Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Destek Yönetimi Kılavuzu ve ilgili başvuru
rehberlerinde belirtilen hükümler doğrultusunda mali destek sağlamaktadır.
Başvuru rehberlerinde o yıla özgün öncelikler açıklanmakla birlikte Ajans, üretimde atık ısı
ve /veya atık suyun geri dönüşümünün sağlanması veya Bölgede yenilenebilir enerji üretimin
artırılması, sanayi ve tarımsal üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması
suretiyle sürdürülebilir üretim altyapısının kurulması gibi öncelikler altında gelen projelere
finansman aktarabilmektedir.
3.8.TSKB KREDİLERİ
Uygunluk Kriterleri:
 İlgili yatırımla yatırımın yapıldığı bölümde veya tüm tesis bazında en az % 20 oranında
enerji tüketiminin azalmış olması,
12
Trakya Kalkınma Ajansı
Verimliliği Kanunu kapsamında Yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD)
Şirketlerinden alınır. Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetleri, Enerji Verimliliği Kanunu
kapsamında; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kurumlar veya EVD
Şirketlerinden alınır. Detaylı Etüt hizmetlerinin destek kapsamında ödenebilmesi için
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Detaylı Etüt Uygunluk Belgesi alınması şartı aranır.
Enerji verimliliğine yönelik Ön ve Detaylı Etüt aynı EVD'den alınabilir, ancak VAP için
Danışmanlık hizmetleri, aynı EVD şirketinden alınamaz. Program süresince Enerji Verimliliği
Desteğinin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL'dir.
 Söz konusu yatırımla sağlanacak marjinal faydanın en az % 50'sinin sağlanacak enerji
tasarrufundan oluşması,
 Komple yeni yatırım olmaması, karşılaştırma yapılabilmesi için mevcut bir tesis üzerinde
yapılacak her türlü iyileştirme, modernizasyon veya kapasite artırımı yatırımları ile
sağlanacak enerji verimliliği projeleri,
 Projenin asgari % 8 iç karlılık oranı sağlaması,
 Proje için çevresel boyutta her türlü izinlerin (emisyon, deşarj, v.b.) ve çalışmaların
yapılmış olması gerekmektedir.
3.8.1. Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi
 Kredi tutarı 420 milyon ABD doları eşdeğeridir. Kredinin 350 milyon ABD doları Dünya




Bankası 70 milyon ABD doları ise Dünya Bankası tarafından yönetilen CTF – Temiz
Teknoloji Fonu kaynaklıdır,
Kredi ile yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretim ve enerji verimliliği projeleri finanse
edilmektedir,
Krediden yararlanabilecek yenilenebilir enerji projeleri rüzgar, güneş, jeotermal, dalga,
gelgit, biomas, biogaz, çöp, hidrojen enerjisine dayalı olanlar ve düşük etkili hidroelektrik
santralleridir,
Enerji verimliliği projelerinin ilgili bölümde asgari % 20 enerji tasarrufu sağlamaları ya da
projenin getirilerinin asgari % 50'sinin enerji tasarrufundan kaynaklanmalı kriterlerinden
birini yerine getirmesi gerekmektedir,
Bir projeye tahsis edilecek azami kredi tutarı 80 milyon ABD dolarıdır. Finansal kiralama
olarak da kullanım mümkündür.
3.8.2.Avrupa Yatırım Bankası Çevre ve Enerji Çerçeve Kredisi





150 milyon Euro eşdeğeri tutarındaki kredi Euro ve ABD doları olarak
kullanılabilmektedir,
Kredi yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi, çevre kirliliğini önleme ve enerji
verimliliği projelerinin finansmanında kullanılmaktadır,
Krediden yararlanacak projelerin sabit yatırım tutarlarının 50 milyon Euro'yu aşmaması
gerekmektedir. Kredi ile bir projenin azami % 50 finanse edilebilmektedir,
Kredinin firmalara asgari vadesi 1 yıl ödemesiz dönem dahil olmak üzere 4 yıl olup
vadenin projenin gereksinimine göre uzatılması mümkündür,
Finansal kiralama olarak kullanım mümkündür.
3.8.3.Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi
 Kredi tutarı 50 milyon Euro‟dur,
 Kredi ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim projeleri (10MW altında
kapasiteye sahip hidroelektrik santralleri, 60 MW altında kapasiteye sahip rüzgar
santralleri, biyokütle, jeotermal, güneş enerjisi, dalga, gelgit) ve enerji verimliliği
projelerine finansman sağlanmaktadır,
 Bir projeye tahsis edilebilecek azami kredi tutarı 5 milyon Euro'dur,
 Finansal kiralama seklinde kullanım mümkündür.
13
 Türkiye genelinde özel sektörde faaliyet gösteren firmaların gerçekleştirecekleri
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına finansman sağlamak içindir.
 Bu projeye kullandırabilecek kredi tutarı proje bazında değerlendirilecektir.
 Vade yapısı projenin niteliğine göre belirlenecektir.
3.9.TTGV ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEK PROGRAMI
Türkiye‟nin dünyada artan enerji fiyatları karşısında, özellikle enerji yoğun sektörlerde
rekabet gücünün koruması, dışa bağımlılığını azaltması ve sera gazı salımlarının azaltılmasına
katkı sağlanması ve sanayicinin ilgili faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuştur.
Destek kapsamında enerji verimliliği etütleri de dahil olmak üzere, enerji verimliliğine
yönelik uygulama projelerinin uygun şartlarda desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu destek
programı ile aynı zamanda Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Verimliliği Yönetmeliği ile
belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması öngörülmektedir.
Uygulanabilir Proje Konuları
 Buhar üretim ve dağıtım sistemlerinin (buhar kapanları, boru hatları, kondensat ve blöf
sistemleri, vb.) iyileştirilmesi
 Yakma (kazanlar, fırınlar, brülörler vs.) ısıtma ve soğutma sistemlerinin iyileştirilmesi
 Fan, pompa, kompresör, vb. cihazların, sistem optimizasyonu yaklaşımı ile gözden
geçirilerek elektrik tasarrufu sağlanması
 Kullanılan üretim teknolojisinin (eritme, ergitme, tavlama, kurutma, presleme,
kalıplama, boyama, vb.) daha verimli hale getirilmesi
 Atık ısının değerlendirilmesi
 Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, vb.
proses ve işletme optimizasyonu
Öncelikler
 Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı
 Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamaları
Destek Mekanizması
Proje Süresi:
En fazla 1,5 yıl
Destek Miktarı:
100.000 – 1.000.000 ABD$
Destek Oranı:
Proje Bütçesinin en fazla %50 ‟si
Geri Ödeme Süresi: 1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)
Hizmet Bedeli:
TTGV Destek miktarının %6‟sı
3.10. TurSEFF (TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ FİNANSMAN PROGRAMI)
Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programları (SEFF ler) Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankasının (AİKB ) sürdürülebilir enerji girişiminin bir parçasıdır.
14
Trakya Kalkınma Ajansı
3.8.4. Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği
Kredisi
TurSEFF, AİKB „nin özel sektörde KOBİ ölçeğindeki şirketlere, uygun bulunan enerji
verimliliği (“EE”) ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji (”RE”) yatırımlarının finanse
edilebilmesi için katılımcı bankalar kanalıyla sağladığı 265 milyon USD tutarındaki kredi
paketidir.
3.10.1. Endüstriyel Enerji Verimliliği Kredileri
Kredi tutarı 5 milyon EUR‟yu geçmemelidir. TurSEFF kredisine başvuran firmalar mali
olarak elverişli durumda olmalıdır. Yatırım, enerji tüketiminde bir azaltma sağlamalıdır ve
TurSEFF tarafından sağlanan tutar yalnızca enerji tasarrufunun ölçülebilir olduğu bu projeler
için kullanılabilir. Yatırım kapsamında teknik enerji performansı, şartların değişmediği göz
önüne alınarak yıllık bazda ölçüldüğünde % 20‟ye eşit ya da daha yüksek Enerji Tasarruf
Oranı ya da aynı oranda CO2 eşdeğeri ton olarak ölçülen sera gazı emisyonlarında düşüş
sağlamalıdır. Potansiyel enerji tasarrufunun mali değerinden hesaplanan asgari Iç Verim
Oranı % 7‟den fazla olmalıdır.
3.10.2. Ticari Binalar için Enerji Verimliliği Kredileri
Bu kategori altında azami 5 milyon EUR‟ya kadar olan krediler mevcuttur. Ofis binaları ticari
is sektöründe büyük bir enerji kullanıcısıdır ve enerji verimliliğini arttırma yönündeki
çabalarda büyük bir rol oynar. Enerji, bir binanın işletim maliyetlerinin yüzde 30 kadarını
temsil eder. Böylece, enerji verimliliği tedbirleri alınması enerji tüketimini ve böylelikle
elektrik faturalarını % 30 veya daha fazla oranda azaltabilir. Bu tasarruflar doğrudan karı
arttırır. Bu, enerji verimliliğinin düşük riskli ve yüksek getiri sağlayan bir yatırım olarak
kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Sağduyulu idareciler artık enerji verimliliğinin
özellikle de işletim maliyetlerindeki herhangi bir azalmanın net işletim gelirinde doğrudan bir
artışa dönüştüğü ve iç büyümenin mükemmel bir yöntemini sağladığını bilmektedirler.
İnşaat Sektörü projeleri, tüm koşullar eşit olduğu takdirde yıllık bazda ölçüldüğü üzere %
30‟a eşit veya daha fazla oranda bir enerji tasarruf oranı elde etmelidir. Kredi talep edilen
binalarda bağımsız yetkili bir enerji uzmanı tarafından hazırlanmış Enerji Performans
Sertifikası bulunmalıdır.
Uygun olmayanlar aşağıdaki projelerdir:
 Hâlihazırda ülke düzeyinde belirlenen enerji verimliliği standartlarına tabi yeni bina
yatırımları,
 Yalnızca satışlar üzerinde kısa veya orta dönem kar yapma amacı ile gayrimenkule
yapılan yatırımlar; arazi ve mevcut binaların satın alınması, kiralanması veya kiraya
verilmesi.
3.10.3.Yenilenebilir Enerji Kredileri
Azami 5 milyon EUR‟ya kadar olan yenilenebilir enerji yatırımı kredileri mevcuttur. Bu
kategori, elektrik ve/veya ısıtma ve/veya soğutma ve/veya fosil yakıt kaynaklarının yerine
geçen her tür enerjiyi üretmek üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan ekipman,
sistem ve süreçlerin satın alınması ve kurulumunu kapsayan projeleri içermektedir.
Uygun yatırımlar aşağıdaki yenilenebilir enerji teknolojilerini kapsar:
 10 MW‟yi geçmeyen kurulu güce sahip ve önceden EBRD çevresel uyum onayına tabi
olan küçük, nehir tipi hidroloelektik santralleri
15






10 MW‟yi geçmeyen toplam kurulu güce sahip ve önceden EBRD çevresel uyum
onayına tabi olan rüzgâr türbinleri kurulumu
Isı ve/veya elektrik üreten biokütle yakma ve proliz / gazlaştırma sistemleri
Proses ve/veya mekan ısıtması/soğutma ve/veya sıhhi su ısıtması için sıcak su üretimi
güneş enerjisi-termal su sistemleri
Güneş enerjisi-termal kurutma sistemleri
Jeotermal ısı pompaları
Biyogaz tesisleri
Fotovoltaik elektrik üretimi
Ulaşım için biyoyakıtları destekleyen yatırımlar hariç tutulmaktadır. Yenilenebilir enerjiye
uygun yatırımlar onaylanma tarihinde 15 yılın altında geri ödeme süresine sahip olmalı ve 1
EUR yatırım karşılığında yılda en az 1.3 kWh elektrik üretmelidir.
Tüm yenilenebilir enerji projelerinin Net Bugünkü Değeri pozitif olmalıdır.
3.10.4. Küçük Ölçekli Enerji Verimliliği Ve Yenilenebilir Enerji Kredileri
Küçük ölçekli enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri aşağıdaki şartlarla uyumluluk
göstermelidir:
1. Yatırım, TurSEFF LEME listesinde yer alan teknoloji gruplarından birinde yapılacak
ekipmanların satın alımı ve montajını içermeli ve bu listedeki kriterlerle uyum içinde
olmalıdır;
2. Kredi talebi 250,000 EUR üst limitinin altında kalmalıdır.
3.10.5. Tedarikçi Kredileri
Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin tedarik boyutunu desteklemek üzere,
enerji verimliliği tedarikçileri için azami 1 milyon EUR‟ya kadar olan yatırım kredileri
mevcuttur.
Bu tür bir krediye başvurmak isteyen şirketler aşağıdaki şartları sağlamalıdır:
 Krediler enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojileri üretimi, tedariki veya
kurulumu ile ilgili enerji verimliliği tedarikçilerinin çalışma işlemlerinin genişletilmesi
amacına hizmet etmelidir,
 Proje uzman ekibi yatırım talebini inceleyecek, değerlendirecek ve enerji verimliliği
tedarikçisinin krediyi iş süreçlerinde iyileştirme amacıyla kullanacağını onaylayacaktır.
Tedarikçi kredi dosyasında bu onay dökümlerini ispat amacıyla muhafaza edecektir,
 Bu alt kategori altında yatırım harcamaları (Capex) veya makine ekipman yenileme
gibi kalıcı nitelikteki yatırımları desteklenecektir. Enerji verimliliği için mevcut en iyi
teknolojiler (BAT) ile ilgili yatırımlara öncelik verilecektir.
3.10.6. Satıcı Kredileri
Azami 5 milyon EUR‟ya kadar olan satıcı kredileri mevcuttur. LEME/LESI tipi ödemelerde
satıcılar bayileri ile birlikte satıcı kredileri alabilirler. Satıcı finanse ettiği ekipmanların LEME
altında uygun olduğunu kanıtlamak için kayıtları (fatura veya satış raporların kopyalarını)
sağlayacaktır. Satıcı kredisi sağlanan fonlarda nihai yararlanıcılar olarak sadece KOBİ'lere
ekipman satış için ilgili satış raporları/faturalar sunulacaktır. Hiçbir fatura LEME tipi
ödemelerin üst sınırı olan 250.000 EUR‟yu aşmamalıdır. Bayiler üzerinden kullandırılan
satıcı kredilerinde ana satıcı firmanın kredi geri ödemelerini garanti etmesi ve raporlama
16
Trakya Kalkınma Ajansı

sorumluluğunu üstüne alması da mümkündür. Satıcı kredisi altında kredi verilmeden önce
proje uzman ekibinden aşağıdaki koşulların sağlandığının onayı alınır.
Satıcı, nihai yararlanıcılar olarak KOBİ'lere uzun vadeli garantiler ve daha uzun bir
süreye yayılmış taksit ödemeleri gibi normal durumlarda piyasaya sunulmayan
avantajlı koşullar sunmalıdır,
 Satıcı, arz tarafında gerçekleştirdiği iyileştirme çalışmaları ile nihai kullanıcıların
olduğu talep cephesindeki enerji verimliliği önlemleri arasındaki entegrasyonun önemi
hakkında bilgilendirme yapmak ve farkındalığı arttırmak üzere (gerekirse proje uzman
ekibinden destek alarak) tanıtım materyalleri (örneğin broşürler) hazırlamalıdır.

3.11. VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER (VAP)
5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097
sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin
Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı
Projelerin(VAP) uygulanmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır. Endüstriyel
işletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf
potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan Projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak
adlandırılmaktadır.
VAP endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için
gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır. Verimlilik Artırıcı Proje destekleri
işletmelerin enerji verimliliğine yönelik olarak işletmelerinde uygulayacakları projelerin
desteklenmesini öngörmektedir. Verimlilik Arttırıcı Projelerinin desteklenmesini isteyen
endüstriyel işletmeler, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ olarak
yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak şirketlere hazırlattıkları projelerini her yıl Ocak ayı
içinde Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük, internet sayfası üzerinden ilan etmek
suretiyle, başvuru almayabileceği gibi başvuru dönemini erteleyebilir, uzatabilir veya birden
fazla dönemde başvuru alabilir.
Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji
tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına
bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden
yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.
3.12.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
AMAÇLI KULLANILMASINA İLİŞKİN DESTEK
EPDK‟ nın asli görevi; elektriğin, doğal gazın, petrolün ve LPG' nin yeterli, kaliteli, sürekli,
düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için,
rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü,
istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme
ve denetimin sağlanmasıdır. Gerçek ve tüzel kişiler desteklerden yararlanabilmektedir.
17
18
Trakya Kalkınma Ajansı
Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde, yerli doğal kaynaklar ile
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yapan tesisler, aşağıda belirtilen
mekanizmalarla desteklenmektedir:
 Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak
üzere, lisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden, lisans alma bedelinin yüzde
biri dışında kalan tutarı tahsil edilmemektedir,
 Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için ilgili
lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihini izleyen ilk sekiz yıl süresince yıllık lisans
bedeli alınmamaktadır,
 Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine,
TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından, sisteme bağlantı
yapılmasında öncelik tanınmaktadır,
 Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler, serbest olmayan tüketicilere satış amacıyla
yapılan elektrik enerjisi alımlarında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir
üretim tesisinde üretilen elektrik enerjisi satış fiyatı, TETAŞ‟ ın satış fiyatından düşük
veya eşit olduğu ve daha ucuz başka bir tedarik kaynağı bulunmadığı takdirde, öncelikli
olarak söz konusu yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinde üretilen
elektrik enerjisini satın almakla yükümlü kılınmıştır,
 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim yapan üretim lisansı
sahibi tüzel kişiler, bir takvim yılında, lisanslarında yer alan, öngörülen ortalama yıllık
üretim miktarını geçmemek kaydıyla, özel sektör toptan satış şirketlerinden
elektrik enerjisi satın alabilirler,
 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden, Dengeleme ve
Uzlaştırma Yönetmeliğinin “Dengeleme Birimleri ve Kayıt Kuralları” başlıklı 18 inci
maddesi kapsamında olanlar, dengeleme birimi olma yükümlülüğünden muaftır,
 Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla elektrik üretim tesisi ve şebeke destekli elektrik üretim tesisi kuran gerçek ve
tüzel kişilerden, kesin proje, planlama, master plan, ön inceleme veya ilk etüdü DSİ ya da
EİE tarafından yapılan projeler için hizmet bedeli alınmamaktadır.
KAYNAKÇA
2010/2014 Stratejik Planı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
2012/3305 Sayılı Karara İlişkin Mevzuat ( Yeni Teşvik Mevzuatı)
2012 Faaliyet Raporu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Enerji Raporu 2012, Trakya Kalkınma Ajansı
GEF Küçük Destek Programı Türkiye İnternet Sayfası,
http://www.gefsgp.net/NasilBasvurabilirim/Index/5/nasil-basvurulurKOSGEB İnternet Sitesi,
http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=7&refContent=70
TSKB İnternet Sitesi,
http://www.tskb.com.tr/kredilendirme_proje_finansman/detail.aspx?SectionID=%2bb3A2LW
aQfiaftVKfNqCEw%3d%3d&ContentId=i7Tw5hz1PE3loUcixo%2fA9A%3d%3d
TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) İnternet Sitesi,
http://www.ttgv.org.tr/tr/enerji-verimliligi
TurSEFF (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı) İnternet Sitesi,
http://www.turseff.org/tr/sayfa/uygunluk
Türkiye Kalkınma Bankası İnternet Sitesi,
http://www.kalkinma.com.tr/dunya-bankasi-yenilenebilir-enerji-kredi.aspx
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü İnternet Sitesi,
http://www.eie.gov.tr/duyurular_haberler/h_enar.aspx
http://www.eie.gov.tr/verimlilik/destekler.aspx
19
Trakya Kalkınma Ajansı
İletişim Bilgileri
Edirne Yatırım Destek Ofisi
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
1.Murat Mh., Talatpaşa Cd., No:80, Kat:3
Tel / Fax: 284 225 10 03
Web sitesi: www.trakyaka.org.tr
Web sitesi: http://www.investinedirne.org.tr
20
Download

Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar