Trakya Kalkınma Ajansı
www.trakyaka.org.tr
Kültür Yatırımlarında
Yararlanılabilecek
Destekler
Trakya Kalkınma Ajansı
Dokümanda Yer Alan Kültür Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Desteklere İlişkin Bilgiler
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Diğer İlgili Kurum/Kuruluşların
İnternet Sayfalarından ve Yayınlarından Derlenmiştir.
İçindekiler
1. 5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
............................................. 4
1.1. Taşınmaz Mal Tahsisi .....................................................................................................................5
1.2. Gelir Vergisi Stopajı İndirimi ..........................................................................................................5
1.3. Sigorta Primi İşveren Paylarında İndirim........................................................................................5
1.4. Su Bedeli İndirimi ve Enerji Desteği ...............................................................................................6
1.5. Yabancı Uzman Personel Çalıştırabilme ve Uzman Çalıştırabilme ................................................6
1.6. Hafta Sonu ve Resmi Tatillerde Faaliyette Bulunabilme ...............................................................6
2. Kültür Yatırımları Desteği ...................................................................................................... 6
3. 5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi
Hakkında Kanun ................................................................................................................... 7
3.1. Proje Desteği ..................................................................................................................................7
3.2. Yapım Desteği ................................................................................................................................8
3.3. Yapım Sonrası Desteği ....................................................................................................................8
3.4. Tanıtıcı Faaliyetlerin Desteklenmesi ..............................................................................................8
4. Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlarda Vergi İndirimi .................................................. 8
5. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Sistemine Göre Kültür Yatırımları .................................................... 9
Kültür Yatırımı: 5525 sayılı Kanunun amacı doğrultusunda, kültür merkezleri ile her türlü
kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üretildiği, sergilendiği, eğitim ve öğretimi ile bunlarla ilgili
bilimsel çalışmaların yapıldığı alan, yapı ve mekânların yapımına, teknolojik alt yapıların
kurulmasına veya donatılmasına yönelik yatırım faaliyetlerini;
Kültür Yatırımı Belgesi: Kanunun amacına uygun yatırım yapanlara Bakanlıkça belli bir
dönem için verilen belgeyi;
Kültür Girişimi: 5525 sayılı Kanunun amacı doğrultusunda, kültür merkezlerinin işletilmesi
veya her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üretilmesi, sergilenmesi, eğitim ve öğretimi ile
bunlara ilişkin bilimsel çalışmaların yapılması faaliyetleri ile bu faaliyetlerin yapıldığı alan,
yapı veya mekânların işletilmesini;
Kültür Girişimi Belgesi: Bu Kanunun amacı doğrultusundaki girişimlere Bakanlıkça
verilen belgeyi;
ifade eder.
Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanununun amacı;
 Bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını,
 Kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korumasını ve sürdürülebilir
kültürün birer öğesi haline getirilmesini,
 Kültürel iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini,
 Sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi,
 Toplumun bu değerlere ulaşım olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesini,
 Ülkemizin kültür varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur
olarak değerlendirilmesi, kullanılması,
 Kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür yatırımı ve kültür
girişimlerinin teşvik edilmesidir.
Kimler yararlanabilir?
Kanunun amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan yerli veya yabancı tüzel
kişiler (şirket, vakıf, kooperatif) yararlanabilirler.
Teşvik veya indirime konu olacak faaliyetler nelerdir?


Kültür merkezlerinin yapımı, onarımı ve işletilmesi,
Kütüphane, arşiv, müze, sanat galerisi, sanat atölyesi, film platosu, sanatsal tasarım
ünitesi, sanat stüdyosu ile sinema, tiyatro, opera, bale, konser ve benzeri kültürel ve
sanatsal etkinliklerin ya da ürünlerin yapıldığı, üretildiği veya sergilendiği mekânlar
ile kültürel ve sanatsal alanlara yönelik özel araştırma, eğitim veya uygulama
merkezlerinin yapımı, onarımı veya işletilmesi,
4
Trakya Kalkınma Ajansı
1. 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARINI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK
KANUNU
2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının, bu Kanunun amacı
doğrultusunda kullanılması,
 Kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın araştırılması, derlenmesi,
belgelendirilmesi, arşivlenmesi, yayınlanması, eğitimi, öğretimi ve tanıtılması
faaliyetleri.

Kültür merkezleri ile ilgili sekretarya hizmetlerini Bakanlık Yatırım İşletmeler Genel
Müdürlüğü, diğer tesis ve projelerle ilgili sekretarya hizmetlerini Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü yürütür.
Uygulanacak Teşvik Unsurları;






Taşınmaz mal tahsisi
Gelir vergisi stopajı indirimi
Sigorta primi işveren paylarında indirim
Su bedeli indirimi ve enerji desteği
Yabancı uzman personel çalıştırabilme ve sanatçı çalıştırabilme
Hafta sonu ve resmi tatillerde faaliyette bulunabilme
1.1 Taşınmaz Mal Tahsisi
 Kültür ve Turizm Bakanlığının, bu kanun kapsamında kültür yatırımı ve girişimleri
için taşınmaz mal tahsisi yapma yetkisi bulunmaktadır.
 Hazine adına tescilli taşınmazlar, Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığının
uygun görüşü ile en geç üç ay içerisinde ilgili yatırımcılara tahsis edilir.
 Mülkiyeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı
cetvelde yer alan kamu idareleri ile mahalli idarelere ait olanlar, Bakanlığın talebi
üzerine ilgili idarenin uygun görüşü ile en geç üç ay içinde bedelsiz olarak Hazine
adına tapuya tescil edilerek, Bakanlığa tahsis edilir.
1.2 Gelir Vergisi Stopajı İndirimi
Bu kanun uyarınca belge almış kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, ilgili
idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım
ve girişimde çalıştıracakları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin,
 yatırım aşamasında üç yılı aşmamak kaydıyla %50’si,
 işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak kaydıyla %25’i,
verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmektedir.
1.3 Sigorta Primi İşveren Paylarında İndirim
Bu kanun uyarınca belgelendirilmiş kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin,
ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli
yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçilerin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve
73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin
işveren hissesinin,
 yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla %50’si,
5
 işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla %25’i,
1.4 Su Bedeli İndirimi ve Enerji Desteği
Kültür yatırımı ve girişimleri, su ücretlerini yatırım ve girişimin bulunduğu yörede uygulanan
tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler. Bu yatırım veya girişimin elektrik enerjisi ve doğal
gaz giderlerinin %20’si beş yıl süreyle Hazine tarafından karşılanır.
1.5 Yabancı Uzman Personel Çalıştırabilme ve Sanatçı Çalıştırabilme
Belgeli yatırım veya girişimlerde, Kültür ve Turizm Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının
görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle toplam personel
sayısının %10’unu aşmamak üzere yabancı uzman personel ve sanatçı çalıştırılabilir.
1.6 Hafta Sonu ve Resmi Tatillerde Faaliyette Bulunabilme
Belgeli girişimler ile belge kapsamındaki diğer birimler belgede belirlenen çalışma süresi
içinde hafta sonu ve resmi tatillerde de faaliyetlerine devam edebilirler.
2. KÜLTÜR YATIRIMLARI DESTEĞİ
Kültür ve Turizm Bakanlığının yatırım programında yer alan “2009H040050 Proje numaralı
Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi”, Bakanlığın görev alanı içinde
olmakla birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlanacak veya başlanılan ancak
mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanmayan veya bitirilmeyen kültür yatırımlarının
gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunulmasını sağlamak amacıyla ödenek desteği
sağlamaktadır.
 Destek kapsamından faydalanmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları, yerel
yönetimler talep yazıları ve projeleri ile Bakanlığa başvururlar.
 Projeleri incelenerek destek kararı verilen Kamu Kurum ve Kuruluşları yatırım
projelerine para aktarabilmesi için yatırım projelerinin en az %50 oranında fiziki
gerçekleşmesinin Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğünce tespit edilmiş olması
gereklidir.
 Yapılacak destek oranı söz konusu projenin uygulanmasına ilişkin yapılacak işlerle
ilgili sözleşeme bedelinin %50 ‘sini geçemez.
 Destek verilecek yatırım projesinin Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek
Projesi kapsamında desteklenmesine ilişkin Bakan Onayından ibarettir.
 Destek verilmesi kararlaştırılan projelerden söz konusu desteğe ilişkin tarafların hak
ve yükümlülükleri bir protokolle düzenlenir. Protokol, Bakanlık adına Bakan, desteği
alacak kurum adına kurumun en üst yöneticisi tarafından imzalanır.
 Yardım yapılması talep edilen projenin Bakanlıkça hazırlanan “Kamu Eliyle Yapılan
Kültür Yatırımlarına Destek Projesi Hakkında Esas ve Usuller “ ’e uygun olması
halinde üst yönetici tarafından karar verilir.
6
Trakya Kalkınma Ajansı
Hazinece karşılanır.
3. 5224 SAYILI SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE
SINIFLANDIRILIMASI İLE DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
Bu Kanun sinema sektörünün güçlendirilmesi, desteklenmesi, kayıt ve tescile de esas olacak
şekilde sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması ile Kültür ve Turizm
Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluğuna ilişkin hükümleri kapsar.
Sinema sektöründe yapım, senaryo yazımı, arşiv, belgeleme, teknik alt yapı, eğitim, araştırma,
geliştirme, tanıtım, dağıtım, pazarlama, gösterim alanlarına ilişkin projeler değerlendirilerek
uygun görülenler Bakanlık tarafından desteklenir.
Doğrudan destek ödemesi Bakanlıkça sağlanan destekleri; dolaylı destek ise banka ve finans
kuruluşlarından sağlanan kredilerin anaparası dışında kalan faiz, vergi ve fon tutarlarının
Bakanlıkça karşılanması biçimindeki destekleri ifade eder.
Ülke içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkındaki
Yönetmelikte öngörülen hükümler çerçevesinde destek başvurusunda bulunabilir. Yabancı
yapımcılarla gerçekleştirilecek ortak yapımlarda, yönetmen için bu koşul aranmaz.
Destekleme başvurusunda bulunulan projeleri değerlendirmek ve desteklenecek olanları
belirlemek üzere, Bakanlık bünyesinde Destekleme Kurulu oluşturulur.
Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?
 Kültürel, sanatsal ve estetik açıdan niteliksel değer ve özgünlük taşıması,
 Ulusal kültür ve kültürel değerlerin tanıtımına katkısı,
 Kamu düzeni, genel ahlâk ile küçüklerin ve gençlerin ruh sağlığının korunması, insan
onuruna uygunluk ve Anayasada öngörülen diğer ilkeler,
 Bütçe, finansal planın gerçekçiliği ve uygulama takviminin gerçekleştirilebilir olması,
 Varsa önceki çalışmalar ile ulusal veya uluslararası başarılar,
 Yapım desteği başvurularında ayrıca, yapımcı, yönetmen ve yapıma katılan sanat
ekibinin alanlarındaki deneyimi, projenin ulusal ve uluslar arası dolaşım potansiyeli,
ayrıca yeni sanatçıların yetişmesine imkân sağlaması
3.1. Proje Desteği
 Proje desteği; araştırma, geliştirme, senaryo ve diyalog yazımı, çeviri, tasarım ve
benzerleri gibi yapım öncesi aşamaların desteklenmesi amacıyla doğrudan ve geri
ödemesiz olarak yapılır.
 Proje desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan destek miktarı o projenin
toplam giderlerinin % 50’sini aşamaz. Kurul, senaryo yazım projelerinde proje
giderlerinin tamamının desteklenmesine de karar verebilir.
 İki defa üst üste senaryo yazım desteği alanların, tekrar destek talebinde
bulunabilmeleri için, senaryolardan birinin filme çekilmiş olması gerekir. İki defa üst
üste yapım araştırma ve geliştirme desteği alanların, tekrar destek talebinde
bulunabilmeleri için de, projelerden birinin film yapımı şeklinde gerçekleştirilmiş
olması gerekir.
7
 Yapım desteği; sinema filminin yapım öncesi hazırlık aşamasından, gösteriminin
yapılabileceği hale getirilmesine kadar geçen tüm yapım aşamalarının desteklenmesi
amacıyla doğrudan veya dolaylı şekilde ve sadece geri ödemeli olarak sağlanır.
 Kurgu filmler için yapım desteği sağlanması, yönetmen ve yapımcının ortak
başvurusunun bulunması, yapımın sinema versiyonunun üretilecek olması ve sinema
salonu gösteriminin önce yapılması koşullarına bağlıdır. Ancak, belgesel, canlandırma
ve kısa filmler için bu koşullar aranmaz ve bu filmlere geri ödemesiz destek
sağlanabilir.
 Yapım desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan destek miktarı o yapımın
toplam giderlerinin % 50’sini aşamaz.
 Geri ödemesini tamamlayan filmin yapımcısına, sonraki başvurusunun kabul edilmesi
halinde, Destekleme Kurulunca verilmesi kararlaştırılan destek miktarı Bakanlıkça %
50’sine kadar artırılabilir.
3.3. Yapım Sonrası Desteği
 Yapım sonrası desteği; sinema filminin izleyiciye ulaştırılabilmesi amacıyla tanıtım,
dağıtım ve gösterim aşamalarının desteklenmesine yönelik doğrudan veya dolaylı geri
ödemeli veya geri ödemesiz olarak yapılır.
 Yapım sonrası desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan destek miktarı
toplam giderlerin %50’sini aşamaz.
3.4. Tanıtıcı Faaliyetlerin Desteklenmesi
Bakanlık; uluslararası alanda ülke tanıtımına yönelik özel nitelikteki proje ve yapımlar ile
ulusal ve uluslararası film festivallerini, film hafta ve günlerini, sinema alanına ilişkin kültürel
ve sosyal amaçlı etkinlikleri ve sinema sektörü çalışanlarını, Kanunun 8 inci maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca Destekleme Kuruluna bildirilen meblağ dışındaki kaynaklardan
doğrudan destekleyebilir. Bakanlık döner sermaye bütçesi ile Bakanlık bütçesinde yer alan
diğer ödenekler de bu amaçla kullanılabilir.
4. KÜLTÜR VE TURİZM AMAÇLI BAĞIŞ VE YARDIMLARDA VERGİ
İNDİRİMİ
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel
araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya
Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen;
 Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası
organizasyonların gerçekleştirilmesine,
 Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut
olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür,
film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla
üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması,
8
Trakya Kalkınma Ajansı
3.2. Yapım Desteği








bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında
dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,
Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin
Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,
21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve,
restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,
Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,
Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait
kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarına,
Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları
ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin
Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin
sağlanmasına,
Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el
sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya
uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her
türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına,
Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve
konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya
modernizasyon çalışmalarına
ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların %100’ü kurumlar vergisi
matrahının tespitinde indirilebilecektir. Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla
bu oranı yarısına kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar getirmeye yetkilidir.
Bu çerçevede yapılacak bağış ve yardımlar için bağış yapılan projenin Kültür Bakanlığı
tarafından desteklendiği veya desteklenmesinin uygun görüldüğüne ilişkin ilgili Bakanlığın
yazısının kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulunulan vergi dairelerine verilmesi
gerekmektedir.
5. EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞVİK SİSTEMİNE GÖRE KÜLTÜR
YATIRIMLARI
“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2012/3305)”ın 4 No’lu Eki Teşviki Belirli
Şartlara Bağlı Yatırım Konuları-Hizmetler Sektörüne göre;
 Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine
istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler
dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil
edilmez.
 Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar,
kongre, sergi ve gösteri merkezi yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Fuar ve
sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde
asgari koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 2500
olması şartı aranır.
9
KAYNAKÇA
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/5520/10.html
T.C. Ekonomi Bakanlığı İnternet Sitesi,
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=593157CC-EF4C-AFE03B64D279A37C0F02
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İnternet Sitesi,
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14244/sinema-filmlerinin-degerlendirilmesi-vesiniflandirilim-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14498/sinema-filmlerinin-desteklenmesi-hakkindayonetmelik.html
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,11611/kultur-yatirimlari-destegi.html
http://www.kultur.gov.tr/TR,31099/5225-sayili-kultur-yatirimlarini-ve-girisimlerini-tesvi.html
10
Trakya Kalkınma Ajansı
Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesi,
İletişim Bilgileri
Edirne Yatırım Destek Ofisi
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
1.Murat Mh., Talatpaşa Cd., No:80, Kat:3
Tel / Fax: 284 225 10 03
Web sitesi: www.trakyaka.org.tr
Web sitesi: http://investinedirne.org.tr
11
Trakya Kalkınma Ajansı
Download

Kültür Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar