cz
REXEL
čtvrtletní periodikum
3 | 2010
podzimní číslo
magazín
Revoluční změna prodeje
Ohlédnutí za akcemi pro zákazníky
REXEL a sportovní aktivity
Fenomén LED
www.rexel.cz
Naše motto: Partnerství, spolupráce,
týmová práce a každodenní snaha
o zlepšení našich služeb a výsledků
je systémem naší práce.
UFS
INZERCE
Podlahové systémy pro velká zatíÏení
S OBO splníte každé zadání:
nový podlahový systém nabízí širokou paletu řešení pro všechny oblasti použití
Podlahové systémy Ackermann a OBO pfiiná‰ejí fie‰ení pro
v‰echny druhy podlahov˘ch krytin i velikosti provozních zatíÏení. Jsou urãeny pro silové napájení pracovi‰È i k jejich datovému a komunikaãnímu pfiipojení.
Estetick˘ design, vysoká funkãnost, neb˘valá mechanická
odolnost a snadná montáÏ jsou pro tyto systémy charakteristické.
Podlahové systémy Ackermann a OBO pfiiná‰ejí fie‰ení pro
v‰echny podlahové konstrukce i pouÏívané krytiny.
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Podlahové systémy zalité mazaninou
Otevfiené podlahové systémy uloÏené v mazaninû
Uzavfiené podlahové systémy uloÏené v mazaninû
Podlahové systémy do betonu
Systémy na podlahu
Systémy do dvojit˘ch a dut˘ch podlah
Q Infolinka: 323 610 111
S OBO pracují profesionálové
VBS TBS KTS BSS LFS UFS EGS
OBO BETTERMANN s.r.o.
Modletice 81, P.O. BOX 96
251 01 ¤íãany
tel.: 323 610 111, fax: 323 610 120
e-mail: [email protected]
www.obo.cz
OBO BETTERMANN s.r.o.
Viniãnianska cesta 13, P.O. Box 114
902 01 Pezinok
tel.: 033 6486 222, fax: 033 6486 220
e-mail: [email protected]
www.obobettermann.sk
CABLE MANAGEMENT
podzimníčíslo2010
rexel cz magazín
REXELCZzavádí
nový styl prodeje
nová
optimální
koncepce
prodeje
nová
optimální
koncepce
prodeje
první
na
pobočce
v
Praze
první na pobočce v Praze
nová
adresa
nové
prostory
příjemné
prostředí
příjemné
prostředí
nové
prostory
nová adresa
snadná
dostupnost
snadná
dostupnost
První samoobslužná
prodejna REXEL v ČR
foto: archiv společnosti REXEL
výrazné
urychlení
nákupu
výrazné
urychlení
nákupu
samoobslužná
prodejna
na na
ploše
500500
m² m²
samoobslužná prodejna
ploše
zázemí
velkého
skladu
se sširokým
zázemí
velkého
skladu
širokýmsortimentem
sortimentem
technická
pomoc
zkušeného
personálu
technická pomoc zkušeného personálu
rampy
propro
snadnější
nakládku
větších
zakázek
rampy
snadnější
nakládku
větších
zakázek
rozšíření
paletových
míst
a
skladu
kabelů
rozšíření paletových míst a skladu kabelů
stáčení
kabelů
i zai za
nepříznivých
stáčení
kabelů
nepříznivých
klimatických
podmínek
klimatických podmínek
Ideální lokalita v blízkosti
jižní části Pražského okruhu
současná
lokace
nová
lokace
Zkrácený čas nákupu –
více času na montážní činnost
show
room
s expozicí
sortimentu
show
room
s expozicí
sortimentu
předních
dodavatelů
předních dodavatelů
nová
koncepce
prezentace
nová
koncepce
prezentace
nabízeného
sortimentu
nabízeného sortimentu
praktické
ukázky
moderních
instalací
praktické
ukázky
moderních
instalací
Nová příležitost
pro dodavatele
nový pražský okruh
spolehlivý
servis
spolehlivý
servis
zkušený
obchodní
tým
REXEL
zkušený obchodní
tým
REXEL
posílený
kolegy
z
Hagemeyer
posílený kolegy z Hagemeyer
ověřený
tým
techniků
a prodejců
zeze
Spořilova
ověřený
tým
techniků
a prodejců
Spořilova
V nové lokalitě
se zkušeným týmem
- OPTIMÁLNÍ MÍSTO PRO NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU A SVÍTIDEL
- OD LISTOPADU LETOŠNÍHO ROKU VČETNĚ ROZŠÍŘENÉ PRODEJNÍ DOBY
REXEL CZ s.r.o. pobočka Praha – V Lužích 818, 142 00 Praha 4 - Libuš
3
rexel cz magazín
Setkání REXEL CZ s.r.o.
11. června 2010 - kemp Olšovec, Jedovnice
foto: archiv společnosti REXEL
Časodúnorovékonferenceuběhlvelicerychlearoksepřehoupldodruhépoloviny.Aprávě
hodnoceníuplynuléhopůlrokuapředstaveníúkolů,kterénásčekajívnadcházejícíchměsících
bylojednímzdůvodůnašeholetníhosetkání.Dalším,neménědůležitýmdůvodembylosetkání
kolegůzevšechnašichpoboček,kteréproběhlo11.červnaodpolednevkempuOlšovec
nabřehustejnojmennéhorybníkavJedovnicích.
V první části odpoledne byl představen nový
obchodní model, který bude společnost
REXEL CZ s.r.o. na trhu charakterizovat. Další část byla věnována informacím o dokončení
stavby procesů v naší společnosti, kterou pro
nás zpracovává ASPIRO. Do konce roku před
sebou máme zbývající fázi a to implementaci procesů do praxe. Zástupci společnosti
ASPIRO byli mezi námi, a tak jsme s nimi mohli prodiskutovat vše, co nás zajímá. Další informace směřovaly k přípravě nových prodejních
míst s novou koncepcí prodeje.
Pracovní část byla krátká, ale efektivní a odpoledne pokračovalo grilováním a sportovními
aktivitami. Zahráli jsme si fotbal i petanque, minigolf, frisbee - létající talíře létaly hřištěm i po
soumraku.
A ačkoliv ještě týden před akcí nic nenasvědčovalo tomu, že budou letos i slunečné dny,
počasí se uprostřed týdne zcela změnilo a tak
si mnozí otužilci nezapomněli s sebou vzít
plavky, aby vyzkoušeli další sportovní disciplínu – plavání v rybníku Olšovec a mohli nám
ostatním říct, že voda byla skvělá .
Večer se tak pěkně povídalo u venkovního
grilu, počasí nám opravdu přálo, večerní program doladil DJ s diskotékou a když před půlnocí odjížděl autobus do Brna, u jedovnického
rybníka zábava pokračovala dál.
Vážíme si každého našeho setkání a zvlášť si
ceníme setkání, na která kolegové přijedou
i ve svém volném čase.
za organizátory – Dagmar Vallová
Příkladná iniciativa kolegů z pobočky Kolín
Navšechnyznáshluboce
zapůsobilodrama,kterése
vkvětnuodehrálonastřední
Moravě,obecTroubkybyla
opětpodvodou.Potřinácti
letechodpředchozípovodně
čelilijejíobyvateléstejnému
neštěstíjakotenkrát.
Mnozí z nás okamžitě přispěli na pomoc povodní postiženým místům, nejenom obyvatelům
dvoutisícové vesnice Troubky, prostřednictvím
různých kont a humanitárních organizací.
Zaměstnanci pobočky REXEL v Kolíně si
okamžitě vzpomněli na kolegyni z Prostějova
i bývalého kolegu, kteří v této obci bydlí a následně uspořádali sbírku humanitární pomoci.
Do sbírky se zapojili také přátelé a sousedi našich kolegů v místě jejich bydliště a díky přispění všech se podařilo nashromáždit několik palet
solidarita s lidmi postiženými povodněmi
Při předání humanitární pomoci jsme s panem
starostou rovněž domluvili dodávky elektroinstalačního materiálu obci Troubky ze společnosti REXEL za zvýhodněných podmínek.
Ing. Pavel Pospíšil
ředitel nákupu
P. S. Když jsme připravovali tento článek do
tisku, ještě jsme netušili, že vodní živel opět udeří na jiných místech naší republiky.
rexel cz magazín
čtvrtletní periodikum
hygienických potřeb, čistících prostředků, balené vody a mnoho dalšího.
Byl jsem poctěn důvěrou a zajistil předání
humanitární pomoci v Troubkách panu starostovi Radku Brázdovi. Bravo všem za Vaši štědrost! Poděkování patří také společnosti RENA-TRANS, která bezplatně dopravila pomoc
z Kolína do Troubek.
vydává REXEL CZ s.r.o.
Vodařská 126/17, 619 00 Brno
IČ: 45241317
Zodpovědná redaktorka: Dagmar Vallová, marketing.
e-mail: [email protected]
Periodikum registrováno pod číslem MK ČR E 18088,
vychází 4x ročně, náklad 3000 ks
Číslo 3/2010, vychází 23. 8. 2010 (uzávěrka 6. 8. 2010).
Za obsah inzerce zodpovídá inzerent.
DTP a tisk: Český lev Brno, spol. s r.o.
4
čtvrtletníperiodikum
podzimníčíslo2010
Exkurze
k našim
dodavatelům
pokračují
Vměsícikvětnujsme
zrealizovalidalšíznašich
plánovanýchexkurzíknašim
dodavatelům.Tentokrátpro
našispolečnostapředevším
pronašezákazníkypřipravili
zajímavouexkurzi
partneřizespolečnosti
foto: archiv společnosti REXEL
Draka Kabely, s.r.o.
veVelkémMeziříčí.
a hlavně představení inovace kabelů CY, CYA
a CYY, které jsou vyráběny na míru pro český
a slovenský trh s použitím izolace, která je vyrobena z materiálu vyvinutého speciálně pro tento typ výrobků. Hlavní předností těchto kabelů je
snadnější instalace, lepší izolační vlastnosti, odolnost proti hoření (nešíří plamen), stabilnější barevné odstíny aj.
Po poutavě připravené teoretické části jsme byli
seznámeni s procesem výroby silových kabelů
a flexibilních vodičů, bezhalogenových kabelů se
zvýšenou odolností proti šíření plamene i kabelů
ohniodolných i dalších, a to přímo ve výrobě.
V průběhu celého dne se o nás vzorně starala
paní Taťána Kryštofová z marketingu společnosti Draka, která pro nás celou exkurzi připravila,
Mírné komplikace při příjezdu na místo nám
včetně příjemného zakončení dne obědem v ho-
způsobila naše dopravní tepna D1, protože
telu Jelínkova vila a prohlídkou Malostránského pi-
byly uzavřené všechny nejbližší sjezdy na Velké
vovaru s ochutnávkou místního piva.
Meziříčí. Sešli jsme se nicméně včas a v pl-
Děkujeme za připravenou exkurzi, na kterou
ném počtu na zahájení prezentace, při které nás
jsme navázali v měsíci červnu prezentacemi
s výrobním programem, historií i současností spo-
na pobočkách Brno – Vodařská, Brno - Řečko-
lečnosti seznámil Ing. Jiří Zukal, obchodní ředitel
vice a Prostějov, při kterých společnost Draka
a Milan Svoboda, produktový manažer, který se
Kabely, s.r.o. představila novinky ze svého port-
podrobně věnoval představení širokého sortimen-
folia. Další prezentace na pobočkách REXEL
tu kabelů, vodičů a kabelových svazků pro vše-
budou probíhat na podzim.
obecné využití i speciální účely. Část prezentace věnoval kabelům pro fotovoltaické aplikace
5
Dagmar Vallová, marketing
Tip na výlet
Budete-li mít cestu do
Velkého Meziříčí, případně pojedete-li kolem po
D1 (a sjezdy z dálnice
budou průjezdné ),d
oporučujemepoobědva
t
v centruměstav restau
racihoteluJelínkovavila
,
jejížinteriérpřipomínás
tarýmlýna kdeVámkro
mějinéhonabídnoupoc
houtkyz čerstvýchslad
kovodníchryb.Ochutna
lijsteněkdyrybíškvarky
nebor ybíchipsy? Dopor
učujeme!Vybratsimůžetei pokrmyz dalších
11 druhů sladkovodních
ryb,alei klasiku.
K restauraci patří i Ma
lostránský pivovar, kte
rýbylzprovozněnv dubn
uroku 2004a navázal
na staletou tradici vaření
piva ve Velkém Meziříčí.Ma ximálníprodukcí
4000hektolitrůpivaroč
ně
se řadí do kategorie min
ipivovarů. Pivo je nefiltrované
a nepasterované a je vařeno
tradiční rukodělnou me
todou. Typické měděnévarny,vekterýchse
proces odehrává, jsou
umístěny přímovestylové restauraci. K dob
rému obědu si můžete
vybrat ze tří druhů
piv
– světlý ležák, tmavý
ležák
a speciál, které nesou
stejný název Velkomeziříčský Ha
rrach. Řidiči si mohou
pivo, speciálně pro ten
to účel balené, odvézt
s seboudomů.
rexel cz magazín
Ohlédnutí za
Dětským
dnem 2010
Třetíročníksportovnězábavného
odpoledne„Dětskýdenna
Eldorádu“jsmeuspořádaliiletos
vtradičnímčase–druhýčervnový
čtvrtek–10.6.2010.
Tatotradičníakcepatříkfilozofii
našíspolečnosti,kterákladedůraz
naosobníkontaktsezákazníky.
foto: archiv společnosti REXEL
Různé formy
těchto setkání probíhají během
celého roku. Jsou to
jednak setkání při odborných prezentacích a exkurzích, která jsou technicky
zaměřená a kterých se účastní zákazníci, především muži. Na konci roku se potkáváme se zákazníky a jejich partnerkami (případně s našimi zákaznicemi a jejich partnery) na slavnostních divadelních
představeních – v říjnu v Praze a v prosinci
v Brně.
údolí. Po deštivém
čase, který provázel
celé jaro, se konečně ukázalo sluníčko a celý týden pěkně svítilo. A tak se přírodní areál Eldorádo, v prostředí obklopeném zelení, stačil i vysušit. Všichni, nejenom děti, si užívali už
téměř letního dne a Eldorádo
mohlo prostřednictvím pořadatelů z REXEL nabízet po celé odpoledne
vše, co ke správnému dětskému dni patří: sportovní soutěže o ceny, megaskluzavky a skákací hrady, kterých letos na
Eldorádu přibylo, trampolíny, houpačky,
průlezky, šplhadla, atraktivní miniautíčka
a minimotorky, úplně nejmenší se zabavili na pískovišti nebo u zvířátek v Minizoo.
Dárečky na uvítanou byly připraveny pro
všechny děti.
Celé odpoledne bylo podbarvené diskotékou s oblíbenými dětskými písničkami
A upro- a doplněno výborstřed roku je to ným jídlem, ktesetkání se zákazníky a jejich rodinami, ré bylo nabízeno
které je zaměřené především na děti. Po- formou rautu. Že
dobnou akci pro celé rodiny pořádá také zde umí připratradičně ve spolupráci se ZŠ Určice naše vit skvělé grilopobočka a Centrální sklad v Prostějově, vané steaky z kr(více se dočtete na straně 11).
kovičky, kuřecího
Ale vraťme se do Brna – Mariánského i panenky a pře-
devším kýtu na rožni… až
po domácí koláčky,
o tom se rádi přesvědčili všichni
hosté.
Letos mohly
děti předvést i své
básnické umění v soutěži o rým
nebo básničku
na
téma
“REXEL a Dětský den“. Do soutěže se
s vervou pustily a tak v závěru odpoledne
byl před hodnotící komisi postaven nelehký úkol – vybrat ty nejlepší básníky. A vybíralo se opravdu těžko, protože všechny
básníčky byly krásné. Vítěze soutěže vyhlásil František Tesař – regionální manažer, a aby byl výběr vítězů pokud možno
spravedlivý, byly mimo první tři místa rozdány i ceny útěchy.
V rámci našeho partnerství s HC KOMETA BRNO jsme pro tento dětský
den připravili i výjimečnou
událost – autogramiádu hokejistů.
Ve svém nabitém tréninkovém programu si na-
6
podzimníčíslo2010
čtvrtletníperiodikum
šli čas a mezi nás a své fanoušky zavítali
hokejisté Jiří Trvaj, Pavel Zubíček, Tomáš
Protivný a Tomáš
Houdek.
O autogramiádu byl
velký zájem, ale oproti běžným autogramiádám tohoto klubu, probíhala ve větším klidu, kdy byl i čas si s fanoušky popovídat. A protože se i hokejistům na této akci líbilo a chutnaly jim koláčky (snad můžeme zveřejnit tento jejich
malý prohřešek v tréninkovém čase) domluvili jsme se na další spolupráci – nejpozději opět za rok na Dětském dni.
V letošním roce Dětský den REXEL CZ
s.r.o. pro děti i dospělé podpořili naši
dodavatelé ABB s.r.o., LEGRAND s.r.o.,
Draka Kabely, s.r.o., ARKYS s.r.o.
a Kanlux s.r.o. Nebyla to jenom účast
pasivní, naopak,
všichni se zapojili do přípravy dětského dne a dětem se i po
celé odpoledne věnovali. Ať už to byla úspěšná disciplína „namaluj si svůj vypínač“ u stánku
Legrand, kde měli celé odpoledne plné
ruce práce s kompletováním vypínačů
Krystal BTicino paní Urbánková a Vlčková a pánové Pilek a Koch. Nebo soutěž ve
zdolávání překážkové dráhy, kterou připravili partneři z Arkys, kde se dětem po
celé odpoledne trpělivě věnovala slečna
Cetlová za podpory kolegů pánů Měřínského a Tauše. Další soutěž a to v malování pastelkami Easy, které si děti i s dalšími cenami odnášely domů,
připravil pan
Adam
ze
společnosti Kanlux.
Spousta dalších dárečků
a zajímavostí
byla pro děti
připravena
u ABB, kde se
hostům malým
i velkým
věnovali paní
Šimková a pánové Rašovský a Hovorka.
Za Draku se do přípravy dětského dne
zapojili prostřednictvím dárečků pro děti
paní Kryštofová a pan Zukal.
Děkujeme za jejich vstřícnost a aktivní pomoc a jsme rádi, že náš Dětský den hodnotili jako nevšední a nadstandardní akci
pro zákazníky a rádi ji podpoří v roce příštím.
Letošní Dětský den jste navštívili v počtu
400 hostů – 200 dětí a 200 dospělých.
Děkujeme za Vaši návštěvu a těšíme se na
setkání v příštím roce opět druhý červnový čtvrtek s datem 7. 6. 2011.
A věřte, že ten rok uběhne velmi rychle,
dospělým ještě rychleji než dětem.
Dagmar Vallová
marketing
Výběr z tvorby malých básníků
Ba rbados a Florida,
je po malý mimina.
Hawai a Ka nár y,
to je jenom pro pár y.
Tatry jsou moc vysoký
,
to tak y není pro děti.
údolí
V Mariánském
zbalí.
ro
Rexel to dnes
y děti,
hn
ec
vš
Vítá tady
ovna letí.
zr
tu
n
de
Dětský
gr
le ace,
Je tu sposta
e.
oc
jídlo, pití, ov
í s námi,
Kometa tu slav
rozdává,
podpisy nám
pěkně svítí,
m
sluníčko ná
ráda.
pa
tě
je to pros
dem znova,
bu
tu
k
ro
tí
Příš
ostě bomba!
Rexel to je pr
Jan a Jiří Šafá
řovi
Firma Rexel na to přiš
la,
vše chny děti jás ají.
Dětsk ý den je prostě
príma,
na atra kcích hopsají.
Hokejisty pozdravily
a už zase soutěží.
Na zchlazení zmrzlina,
to je hlavně zajímá.
A na doma balóne k to na závěr je bonbón
ek.
holky Petlachov y
Partneři akce
7
Rexel láká nás,
Dětsk ý den je tu zas...
,
Plno hradů, mnoho her
el.
pov
na
em
dět
jenom
zahrada
S Rexelem je tu rajská
ká
vel
to
je
sranda, zábava,
..
paráda
Menší, větší, největší,
ať se děcka vyječí...
Lítají, řádí skotačí,
xelem
jedno odpoledne s Re
na to nestačí.
Je to velký špás,
...
nebojte se, přijdem zas
+ Martin
Marek + Filípek + Soňa
Dobrovolní
Hola hej! Hola he
j!
Do Rexe lu posp
íchej.
Obchod je to ve
lik ý,
mají tam i ká blí ky
.
Zboží mají dost
ná m vždy pro rad
ost.
Michae l
dneška,
Rexe l to je firma
ě zmešká.
dn
ho
e,
kdo nepřijd
pořádá,
Dětsk ý de n dnes
tak hurá všichni
do Eldoráda.
Vojtík a Ve runka
rexel cz magazín
Kurzy bezpečné jízdy
s OEZ a OSRAM
Velmi zajímavé a přínosné školení, pro nás
připravila společnost OEZ s.r.o. a to jmenovitě Lukáš Menšík a Tomáš Kučera, kteří nás
pozvali 5. srpna na cvičiště Autodromu ve Vysokém Mýtě. Akci podpořila také společnost
OSRAM Česká republika s.r.o., zastoupená na
cvičišti Ing. Martinem Kocourkem a Michalem
Houdkem. Školou smyku, jak se těmto kurzům bezpečné jízdy nejčastěji říká, by měli
jak se chovat na silnici v extrémní situaci, co
musí řidič předvídat a jak správně reagovat,
jak se chová auto při různých situacích a v různých rychlostech, jaké zlozvyky při řízení auta
máme s doporučením ke změně (např. správné sezení, správné držení volantu…) A velmi
důležitou informací bylo – jak co nejbezpečněji
bourat, když už se tomu nelze vyhnout!
Následně naši řidiči zamířili na cvičiště, protože větší část dne byla věnovaná praktickému
výcviku na speciálních kluzných plochách. Byli
rozděleni do dvou skupin, každá měla svého
instruktora. Instruktoři byli s řidiči v kontaktu
vysílačkami a instruovali je jak vyvolat extrémní
situaci na vozovce, jak na ni správně reagovat
a především opravovali jejich chybné reakce.
Během výcviku bylo znát, že si řidiči uvědomují
své reakce a cítí jak se jejich auto chová a bylo
velmi dobře vidět jak se postupně v ovládaní
auta zlepšují a jak si tento výcvik užívají.
Po naší zkušenosti můžeme doporučit: „Vyzkoušejte si, jak se vaše vozidlo chová v extrémních situacích, jak správně reagovat a jak
se chovat v krizových situacích“. Kurz bezpečné jízdy je i vhodným a hodnotným dárkem.
My za něj děkujeme našim partnerům z OEZ
a OSRAM.
Dagmar Vallová
marketing
Šumperská pobočka
v oblacích díky LEGRAND
foto: archiv společnosti REXEL
Dodavatelé pro REXEL
LEGRAND s.r.o. na let větroněm. Letecký den
pro REXEL Šumperk byl připraven na 6. červen na místním letišti, za LEGRAND se akce
zúčastnila paní Soňa Urbánková. Za krásného
počasí se nám naskytla možnost spatřit své
město a jeho okolí z ptačí perspektivy a vychutnat si neobvyklý zážitek.
Jiří Maixner
ředitel pobočky v Šumperku
Exkurze v Hensel s.r.o.
V prázdninový čas nás náš partner, společnost Hensel s.r.o., pozval do svého výrobního závodu v Roudnici nad Labem. Akce byla
připravena pro obchodní manažery, techniky
a prodejce z naší společnosti, kteří se mohli podrobně seznámit s procesem výroby elektroinstalačních a rozváděčových systémů,
V bonus programu pro nejlepší prodejce sortimentu LEGRAND, konkrétně produktu VALENA, za období podzim 2009, byla oceněna naše pobočka REXEL v Šumperku, která se umístila na 2. stupni vítězů. O toto krásné umístění se zasloužili všichni zaměstnanci
projít všichni vlastníci řidičského průkazu ať už
používají auto jako pracovní prostředek dennodenně, nebo prostě „jenom“ jezdí. Protože
všichni kdo jezdí by měli zdokonalovat své řidičské znalosti a trénovat krizové situace.
Naše skupina absolvovala nejčastější formu
výcviku, jednodenní kurz, který začal teoretickou částí, ale podanou velmi poutavým výkladem instruktora. V kostce shrnuto: dozvěděli jsme se vše o zásadách bezpečné jízdy,
pobočky, a ti obdrželi pozvání od společnosti
sortimentu, se kterým přicházejí do kontaktu
při jeho prodeji zákazníkům. U našeho dodavatele si rozšířili své technické znalosti a v praxi si vyzkoušeli i montáž rozváděčů řady Mi.
Den byl zakončen příjemným posezením v restauraci a penzionu RENDA.
dv
8
čtvrtletníperiodikum
podzimníčíslo2010
REXEL CZ a HC KOMETA BRNO
razítka do TOUR de MORAVA pasů. Putovat lze pěšky, na kole, busem, vlakem
nebo autem, bližší informace jsou na www.
hc-kometa.cz, kde lze po registraci získat i „pasy“. Akce odstartovala 12. června
z Modřic, cílem toho dne byly Pasohlávky,
pokračuje však další tři měsíce. Na přelomu září a října bude ukončena a následně
budou vyhlášeni výherci, kteří se s největším počtem nasbíraných „razítek“ umístí na
zapojila se sloganem „REXEL Vám
prvních třech místech ve třech kategoriích
posvítí na cestu“. Můžete nás vidět na
a jedné speciální dětské.
Naše společnost se do tohoto projektu billboardech po Brně a okolí i na dalších
podpůrných materiálech a místech Moravy, ale také potkat na cestách. Naším cílem
je pomocí tohoto projektu jednak podpořit naše partnerství s Kometou a současně posílit značku REXEL CZ ve významném regionu.
Cílem TOUR de MORAVA je navštívit v létě
co nejvíce partnerských měst a v mísDagmar Vallová, marketing
tech označených KOMETA POINT sbírat
Před nadcházející
hokejovou sezonou,
ve které naše společnost
bude již tradičně hlavním
partnerem HC KOMETA
BRNO, nám byla ze
strany Komety nabídnuta
účast na letním projektu
tohoto klubu pro partnerská města a fanoušky
na jižní Moravě.
Krátce ze sportu:
dvě „R“ na nejvyšší bedně
aktivní odpočinek
Společnost REXEL CZ s.r.o. je na Prostějovsku nejsilnější elektro velkoobchod.
Jako leader trhu v tomto regionu věnuje svou podporu významným partnerům,
se kterými partnerství rozšiřuje a upevňuje své postavení na trhu. Jedním z nich je
i amatérský volejbal. S hlavním pořadatelem panem Luďkem Svobodou úzce spolupracujeme na dobře cílené podpoře rekreačního sportu.
Ing. Pavel Pospíšil
Závod byl velmi kvalitně obsazen, ale
počasí jezdcům příliš nepřálo. O to
více je cennější vítězství našeho kolegy Richarda Sedláka, který jezdí za prostějovskou stáj FREE-MOTO
a zároveň reprezentuje společnost
REXEL. Přejeme Richardovi do dalších
závodů mnoho podobných úspěchů.
SPORTU ZDAR!
Ing. Pavel Pospíšil
9
REXEL podporuje
foto: archiv společnosti REXEL
foto: archiv FREE - MOTO
Richard a REXEL, dvě
jména, která se díky
exkluzivnímu způsobu
jízdy objevila v polovině
května na stupni vítězů při
závodu motocyklů na Memoriálu Františka Šťastného na okruhu v Brně.
foto: archiv KOMETA GROUP
Letní projekt TOUR de MORAVA
aneb Cestou necestou po Království Komety
rexel cz magazín
ABB MTB Cup
ABB CUP
Květnovásobotaráno.Traťzávoduhorskýchkol,kteráseřadí
mezinejnáročnějšívČechách,
coždokazujívýjezdyasjezdy
velmistrmýchsjezdoveknaSlovanceaTanvaldskémŠpičáku.
Traťčástečněpodmáčená,
polojasnépočasísteplotami
okolo16stupňů.Téměřčtyřista
závodníkůvněkolikakategoriích.
V barvách týmu REXEL se na startu objevili
hned čtyři odhodlaní jezdci – dva naši zákazníci pánové Ivan Šenkýř a Jan Kocek, za naši
společnost Jindra Koníček a Pavel Pospíšil.
Velice náročná delší trasa měřila 54 kilometrů a její převýšení překročilo 1 600 metrů. Závodníci cestou zdolali 5 jizerskohorských rozhleden, v pořadí Bramberk, Slovanka, Královka, Tandvalský Špičák a Černá Studnice.
Kvalitu i prestiž závodu potvrdila také veliká
konkurence, která se postavila na start. Na
startu závodu se sešlo i 17 závodníků v kategorii Elite a jeden účastník mistrovství světa
v Cross Country.
Uznání si však zaslouží nasazení všech
účastníků tohoto závodu, především zástupců týmu REXEL, který se v silné konkurenci neztratil. Všichni se potkali v cíli. Zvlášť je
třeba vyzdvihnout výkon pana Jana Kocka,
kterého z kola „sestřelil“ jiný cyklista dva kilometry před cílem. Při velmi ošklivém pádu
utržil několik tržných ran na ruce a zádech
a dodnes mu zůstaly nepříjemné jizvy. Navzdory této komplikaci a s přispěním závodního adrenalinu, okamžitě naskočil do
sedla a uháněl do cíle. Výsledkem
bylo úžasné druhé místo v kategorii
partnerů ABB. Pokud uvážíme ztrátu času při nezaviněném pádu
a ztrátu na prvního v cíli, která byla menší než 2 minuty, dá se předpokládat,
že pokud by Honza pád
neměl, mohl REXEL
stát na „na bedně“ na
prvním místě v kategorii partnerů ABB.
(Pro slavnostní vyhlá-
foto: archiv společnosti REXEL
úspěšně pokořen
závodníky v barvách REXEL
šení výsledků musel Honzovi Kockovi zapůjčit svůj dres autor tohoto článku, aby nahradil ten jeho potrhaný ). Obrázek o kvalitním
výkonu tohoto jezdce dělá i 17. místo v jeho
věkové kategorii a také to, že za sebou zanechal i několik závodníků kategorie Elite.
Děkujeme pánům Ivanu Šenkýřovi, Janu
Kockovi a Jindru Koníčkovi za skvělou
reprezentaci společnosti REXEL.
Děkujeme rovněž ošetřovatelce pořadatelské služby za ošetření našeho závodníka, které mu poskytla po projetí cílem. Roztrhaný dres musel
být vyhozen.
Těšíme se na start dalšího ročníku i s dalšími nadšenými
cyklisty v dresu REXEL.
Ing. Pavel Pospíšil
ředitel nákupu
NAŠE REFERENCE
Fotovoltaická elektrárna Nihošovice
o výkonu 0,5 MW,
pro kterou společnost REXEL
dodala kabely, hromosvody
a transformátory VN.
10
podzimníčíslo2010
REXEL den vUrčicích
anebztvrzujemetradici
V letošním roce jsme výrazně rozšířili
program dne o spoustu nových, poutavých
atrakcí, což se okamžitě setkalo s obrovským
úspěchem a zájmem především u dětí.
V tomto roce jsme docílili několika rekordů
– největší návštěva, nejvíce atrakcí…
U nejoblíbenější atrakce, kterou je malování
triček, se letos namalovalo přes 100 kusů,
opět rekord. Na tomto místě musíme
poděkovat paní učitelce Pospíšilové, za její
velkou obětavost, se kterou se dětem právě
při malování originálních triček věnovala.
Zájem o tradiční atrakce, jako jsou motorky,
střelba lukem a dalšími druhy zbraní, o ukázky práce hasičů, lanové centrum, testovací
jízdy automobily Škoda Fabia a YETI, poznávací soutěže a soutěže šikovnosti, rozhodně neochabl.
Nově se zájem dětí soustředil ke skákání na
trampolíně, minikárám, celníkům a jejich vybavení, zápasům SUMO, bezzákluzovému
dělu s radiostanicí a džípem z II. světové války. Další radostí byla jízda na minikole, běh
na lyžích, střelba paintbolovou puškou nebo
prakem. Velmi oceňuji trpělivost pracovníků celní správy, kteří opakovaně vysvětlovali podrobnosti vybavení vozidla určeného ke
kontrole kamionů při výběru mýta. Velmi ob-
foto: archiv společnosti REXEL
Další,jižčtvrtýročníkakce„REXELDEN“sekonalvrežiiprostějovsképobočkyovíkendu
předMezinárodnímdnemdětí.Pravidelněpřipravujemevpěknémletnímobdobípronaše
obchodnípartnery,alerovněžzaměstnanceaceléjejichrodiny,zábavnouasportovníakci.
MůžemejirealizovatdíkyvstřícnostiZákladníškolyUrčiceapodpořenašichdodavatelů.
líbenou atrakcí byla pouta a následné slibování dětí i dospělých, že už budou hodné.
Za velkou podporu a aktivní pomoc děkuji všem sponzorům - především firmám
EATON, SCHNEIDER, LEGRAND, OSRAM,
KANLUX, SEMO, HASIČI SUCHDOL, DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA, AUTOMECHANIKA, FREE MOTO, CELNÍ SPRÁVA, KLUB
CELNÍKŮ OLOMOUC, POTRAVINY PANÍ
MAREŠOVÉ. Mimořádné poděkování patří
panu Jiřímu Novákovi, dále rodině Dvouletých a Kocků, kamarádům Hance a Honzovi
Makovcovým, Luďkovi Svobodovi, Františku
Polišenskému. Tedy všem, kteří se na pořádání této velmi úspěšné akce podíleli. Pokud
jsem někoho opomněl, omlouvám se.
Ing. Pavel Pospíšil
ředitel nákupu a pořadatel akce
Partnerství na druhou
Pokud dítě dostane ve škole pětku, není to nic příjemného. Pokud se však ve škole sejde pětka partnerů - společnosti REXEL, MODUS, OSRAM, ABB a vedení školy je to rozhodně ta nejlepší pětka ve třídě. Této silné pětce se
v nedávné době podařilo připravit pro budoucí prvňáčky a jejich paní učitelku příjemné překvapení. Třída, do
které 1. září vkročí, se během prázdnin radikálně změnila díky moderním technologiím, výborné komunikaci všech zmíněných partnerů, jejich dobré vůli a snaze přichystat pro děti lepší prostředí pro výuku. Zastaralé osvětlení zmizelo a bylo nahrazeno kvalitním osvětlením od firmy MODUS, které je osazeno světelnými
zdroji OSRAM. Starší zásuvky a spínače už ve třídě také neuvidíte, jsou nahrazeny kvalitními výrobky ABB
s ochrannými clonkami pro bezpečnost dětí. Jménem všech dětí, které se budou jistě do školy těšit, bych
velmi rád poděkoval panu Zdeňku Šimonovi, panu Romanu Ostertágovi, paní Blance Kučerové a panu Jiřímu
Novákovi za vstřícný přístup a vynikající spolupráci. Teď už jen zbývá popřát prvňáčkům ať se jim v čerstvě vymalované a perfektně nasvícené třídě líbí a dobře učí.
Ing. Pavel Pospíšil, ředitel nákupu
11
ilustrační foto
REXEL, MODUS, OSRAM, ABB a ZŠ Určice
rexel cz magazín
Orientační přehled
sortimentu a dodavatelských firem
Názvy společností nebo značek jsou ve zkráceném formátu
Sortiment, který není uveden, zajistíme na poptání
VEDOUCÍ NÁKUPNÍHO ODDĚLENÍ
n JISTIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ,
POJISTKY, STYKAČE, SPÍNAČE,
RELÉ, SPOUŠTĚČE MOTORŮ,
ELEKTROMĚROVÉ ROZVÁDĚČE,
PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY, ZÁMKY,
ELEKTROPOMŮCKY, AUTOMATIZACE,
PLECHOVÉ A PLASTOVÉ ROZVODNICE,
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA, SIGNALIZAČNÍ
PRVKY, FREKVENČNÍ MĚNIČE,
ELEKTROPOMŮCKY, SPÍNACÍ
A ČASOVACÍ RELÉ, UPS, FÓLIE,
PRŮCHODKY PUD - PUJ, ZVONKY,
SIGNÁLKY
BUTOM TRADE, COELMONT,
ELEMAN, ELLO, ENIKA.CZ, HAGER
ELECTRO, JORK, EATON (MOELLER),
OEZ, ABB-ELSYN, DAWEL, ELAS,
ELEKTROSYSTÉM, ELMO - PLAST,
ELEMAN, EX -TECHNIK, KLEIN
A BLAŽEK, LIDOKOV, OMRON,
PROWATT, SIBA, SIEMENS, SIKU,
SPÁLOVSKÝ, SYSTEMOTRONIC,
EX-TECHNIK, GENERI, RAMI, ELECO
Informace: Jaroslav Tošnar
e-mail: [email protected]
n ELEKTROMĚROVÉ ROZVÁDĚČE,
HROMOSVODOVÝ A ZEMNICÍ MATERIÁL,
Vojtěch Burget
e-mail: [email protected]
DOMÁCÍ TELEFONY A VIDEOTELEFONY,
ELEKTRICKÉ ZÁMKY, POKOJOVÉ
TERMOSTATY, SPÍNACÍ A ČASOVÁ
RELÉ, PŘÍCHYTKY A KABELOVÉ
VÝVODKY, BATERIE A SVÍTILNY,
PLASTOVÉ DOMOVNÍ ROZVODNICE,
PÁSKY, PRODLUŽOVAČKY, ZÁSUVKOVÉ
ROZVODNICE, TOPNÉ ROHOŽE
A KABELY, VENTILÁTORY, TOPIDLA
COMPOLUX, FULGUR, KANLUX,
MODUS, OSMONT, OSRAM, PHILIPS
ČR, VM ELEKTRO, VYRTYCH, FULGUR,
EGLO, PHILIPS, NBB (NARVA), EPK,
ELKOVO ČEPELÍK, BRILUM, DNA
CENTRAL EUROPE, ELEKTRO-LUMEN,
ENSTO CZECH, PANLUX, ELEKTROSVIT
SVATOBOŘICE, TREVOS, VYSTO KOBYLÍ
A DALŠÍ
DEVI, ELEKTROBOCK CZ,
ELEKTRODESIGN VENTILÁTORY, ELKO
EP, ELPLAST HRADEC KRÁLOVÉ,
EMOS, ESTA, GEWISS, HENSEL, KARS,
KOREČEK ZDENĚK, SCAME - CZ, TESLA
STROPKOV-ČECHY, TREMIS, URMET
DOMUS, V-SYSTÉM ELEKTRO, DCK,
ELCON, NOPRO, GRÄSLIN, BEFO,
ALCAD, FINDER, STIEBEL-ELTRON
Informace: Martin Novotný
e-mail: [email protected]
Informace: Ing. Pavel Daněk
e-mail: [email protected]
n SVÍTIDLA, SVĚTELNÉ ZDROJE,
REGULÁTORY OSVĚTLENÍ,
INFRAPASIVNÍ SPÍNAČE, PŘÍSTROJE
PRO BEZDRÁTOVOU INSTALACI,
KOMPONENTY SVÍTIDEL, STOŽÁRY
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
n PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY, VAČKOVÉ
SPÍNAČE, JISTIČE A PŘÍSLUŠNSTVÍ,
STYKAČE, SPOUŠTĚČE MOTORŮ,
STAHOVACÍ PÁSKY, TRANSFORMÁTORY,
MĚŘÍCÍ TRAFA, MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE,
FREKVENČNÍ MĚNIČE, RELÉ, INDUKČNÍ
SNÍMAČE, ROZVODNICE A ROZVODNÉ
SKŘÍNĚ, DOMOVNÍ SPÍNAČE A ZÁSUVKY,
SPOTŘEBIČE, OHŘÍVAČE VODY
ELEKTROPŘÍSTROJ, DAVID ŠLANCAR,
GHV TRADING, HAKEL-TRADE, REMA,
SALTEK, SCHNEIDER ELECTRIC CZ,
AMPERE - ELECTRIC, CONTROLTECH,
LOVATO, LARS CZ, MICROTHERM,
OBZOR - ZLÍN, REGO,
ELEKTROKOMPONENTY AZ, KUČERA
12
čtvrtletní periodikum
- SPÍNACÍ TECHNIKA, ELEKTROKOV,
EXIMUS, WAPRO, DEHN & SÖHNE,
PHOENIX CONTACT, HP-TRONIC,
ED-SYSTEM, DRAŽICE, GAS CENTRUM
Informace: Petr Komárek
e-mail: [email protected]
n AL A CU PÁSOVINA, VODIČE
A KABELY: SILOVÉ, SDĚLOVACÍ,
OVLÁDACÍ, BEZHALOGENOVÉ,
SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI
ŠÍŘENÍ PLAMENE
A S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI
POŽÁRU, VYSOKONAPĚŤOVÉ,
VYSOKOFREKVENČNÍ, SPECIÁLNÍ
A KABELY PODLE VYHÁŠKY č.23,
PRYŽOVÉ VODIČE A KABELY, FLEXOVKY,
KABELOVÉ VÝVODKY, CEMVINOVÉ
DESKY, AL A CU OKA A KONEKTORY
ALLKABEL, AŽD PRAHA, CEIT, ČESKÉ
podzimní číslo 2010
DŘEVAŘSKÉ ZÁVODY, DDA, DRAKA
KABELY, E.S.T, GPH, HEIRU CZ,
HELUKABEL, ING. JIŘÍ NITSCH, KABEL
PRO, LAPP KABEL, NKT CABLES,
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA,
PRYSMIAN KABLO, WAPRO, ELTEQ,
FERONA, RAYCOMAT, TELE-FONIKA,
TOP KABEL
Informace: Petr Koudelný
e-mail: [email protected]
n ŘADOVÉ SVORKOVNICE, KRABICOVÉ
SVORKOVNICE, KABELOVÉ KANÁLY
A ŽLABY, ELEKTROINSTALAČNÍ
KRABICE, TRUBKY, LIŠTY, PŘÍMOTOPNÉ
KONVEKTORY, TOPNÉ ROHOŽE
A KABELY
ARKYS, EIGP, ELEKTRO VÝROBNÍ
DRUŽSTVO BEČOV, FENIX TRADING,
FRANKISCHE, HOLPLAST, IES,
KOPOS KOLIN, OBO BETTERMANN,
POLYPROFIL, SCHMACHTL CZ,
TICHOPÁDEK, TOP SERVIS, WAGO,
WEIDMŰLLER
Informace: Jakub Hanuška
e-mail: [email protected]
n PŘÍSTROJE A ZÁSUVKY PRO
DOMOVNÍ INSTALACE, ZÁSUVKOVÉ
KOMBINACE, STAVENIŠTNÍ ROZVÁDĚČE,
PRŮMYSLOVÉ ZÁSUVKY A VIDLICE,
ROZVODNICE, NÁŘADí
ABB, DESKO, HONEYWELL LIFE
SAFETY, LEGRAND, SPELSBERG,
RITTAL CZECH, SEZ-CZ, SCHRACK
TECHNIK, TRITON, E.S.T, NG ELEKTRO
TRADE A.S., CIMCO
Informace: Ing. Petr Suchánek
e-mail: [email protected]
www.osram.cz
Akční nabídka
LED zdrojů OSRAM
ÚSPORA
až 80 %
ergie
en
ektrické ické
vybraný sortiment profesionálních elsvětelných
zdrojů LED za výhodné ceny
oproti klase
žárovc
od 16. 8. LED
2010zdrojů
exkluzivně
na všech pobočkách REXEL
Akčnín nabídka
OSRAM
nabídka
přehledně
vystavena
naOSRAM!
stojanech OSRAM
Na každénpobočce
čeká na prvních
20 nakupujících
LED zdroje hrníček
n pro
DRAGONPOINT
FIX KIT
prvních 20 nakupujících na každé pobočce jsou připraveny hrnečky OSRAM
n akce trvá od srpna do listopadu 2010
n objevte výhody LED technologií a jejich budoucnosti ve světelných zdrojích
Světelné zdroje LED PARATHOM CLASSIC A, B
n
®
• kompletní vestavná svítidla
• pro zdůraznění výklenků s vystavovanými předměty, malých místností,
určitých míst ve vitrínách
• osvětlení a zvýraznění architektonických prvků ve vnitřních prostorách
®
• profesionální světelné zdroje LED pro síťové napětí s paticí E14 a E27
• velice nízká spotřeba energie (cca 4 W, resp. 8 W)
• průměrná životnost je 25 000 hodin, to odpovídá cca 25 letům při svícení 2,7 h denně
• PARATHOM® CLASSIC A40 a B25 s LED OSRAM Golden DRAGON®
• náhrada za běžné světelné zdroje typu žárovka
REXEL CZ
vyhodnocuje své dodavatele
Světelné zdroje PARATHOM® PAR16, R50 a MR 16
• profesionální světelný zdroj LED jako 12V verze s paticí GU5.3
• průměrná životnost MR 16 je cca 25 let, PAR16, R50 15 let při svícení 2,7 h denně
• vybaveno vysoce výkonnou LED OSRAM High-Power Golden DRAGON®
• světelný paprsek neobsahuje žádný podíl záření UV a IR
• směrové zdroje
• odolné nárazům a vibracím
Světelné zdroje DULED®
REXEL_LED_inz 1str_A4.indd 1
13
• 2 funkce v 1 zdroji: orientační osvětlení LED/plně výkonný světelný zdroj
• průměrná životnost je 6 000 hodin, to je cca 6 let při svícení 2,7 h denně
• velmi nízká spotřeba energie v režimu LED
• režim nočního osvětlení se nastavuje běžným spínačem
zpracováváme podklady k vyhodnocení našich dodavatelů
n zaměříme se na dodržování termínů dodání zboží a ochotu tyto termíny potvrzovat
n zajímá nás včasnost a kompletnost dodávek
n výsledky hodnocení zveřejníme v příštím čísle REXEL CZ magazínu
n svou spolupráci zaměříme na ty nejlepší dodavatele, abychom byli schopni
poskytnout našim zákazníkům ten nejlepší servis
n
23.7.2010 17:24:14
rexel cz magazín
Fenomén LED
Co je to LED?
LED, zkratka výrazu Light Emitting Diode
- světelná dioda, jsou polovodiče emitující
světlo na základě elektroluminescence. Musíme ale správně rozlišovat led diodu (samotný čip) a světelný zdroj! Obecně lze říci, že
je dobré porovnat si nabídku od různých
výrobců.
Platí, že seriozní dodavatelé, např. OSRAM a PHILIPS,
uvádějí pravdivé technické hodnoty LED zdrojů. Naproti tomu se můžete setkat s chybným
tvrzením některých obchodníků, že jejich výrobky nahradí 100W žárovku při životnosti
100 000 hodin!
Světelné LED zdroje nemají neomezenou
dobu sepnutí, neboť jejich součástí je el.
předřadník (integrovaný nebo externí). Typický počet sepnutí se pohybuje mezi 50 000 až
V poslední době nastal
velký boom ve světelných
zdrojích využívajících technologie LED. Ze všech stran
na nás útočí reklamní slogany o velké úspoře elektrické
energie a dlouhé životnosti.
Je pravdou, že LED
technologie udělala velký
krok kupředu a stále se
velmi rychle zdokonaluje.
zdroj: OSRAM Česká republika s.r.o
a Philips Česká republika s.r.o.
100 000 sepnutími.
Světelné LED zdroje poskytují světlo ihned
po zapnutí. Teplota barvy světla (jak na nás
světlo svou barvou působí) je různá. Bílá barva tedy může být teplá, neutrální a studená (až namodralé světlo). Světelné LED zdroje mohou svítit i barevně. A tady je malý problém o kterém se moc neví. V teplotě chromatičnosti (odstínu) se vyskytují malé odchylky, dle série výroby. Bílé světlo vzniká tak, že
do modře svítící diody se přidá luminofor (podobně jako u zářivky) a to způsobí požadovaný odstín bílého světla. A proto se stejné
zdroje z různých sérií mohou lišit. To záleží na
tom, jak jednotliví výrobci „ledky“ třídí (z toho
vyplývá i různá cena). Index podání barev je
RA>80 což je velmi dobré.
Světelné LED zdroje nevytváří UV ani IR záření a neobsahuji rtuť.
Životnost
Málokdo ví, že i „ledka“ stárne. Právě tady se
údaje mnohdy rozcházejí, protože různí výrobci udávají různé hodnoty. Správně se má
udávat takzvaná střední doba životnosti. To
znamená, že po tuto dobu může světelný výkon klesnout maximálně na 70 %.
I tady platí - věřme renomovaným výrobcům.
Stmívatelnost
Světelné LED zdroje lze stmívat. Ovšem existují rozdíly, je tedy dobré nahlédnout do katalogu výrobce, neboť některé zdroje lze
stmívat bez omezení, některé pouze skokově a některé vůbec. Vše se odvíjí od použitého předřadníku. Světelné LED zdroje se dnes
již vyrábí s různými typy patic a různou watáží, s různými úhly vyzařování. Letos se na trh
dostaly LED žárovky které již nahradí i 60 W
klasickou žárovku.
Předřadníky
U jejich výběru je dobré se řídit doporučením
výrobce, neboť právě na tomto zařízení závisí možnost stmívání, životnost apod. Zásadně
nepoužívejte transformátory, které jsou určeny pro halogenové osvětlení.
V nabídce našich prodejen naleznete celou
škálu LED světelných zdrojů. Váháte-li s jejich
nákupem, protože se potřebujete blíže seznámit s technologií LED, anebo si jenom nejste
jistí s výběrem „ledky“, obraťte se na naše
kvalifikované prodejce, abyste předešli zklamání, že LED zdroje nesplnily vaše očekávání.
Martin Novotný
referent nákupu-svítidla
14
čtvrtletní periodikum
Kontaktní
adresy
poboček Rexel CZ s.r.o.
v České republice
Prostějov
centrální sklad
Krapkova 28, 796 01 Prostějov
tel.: 582 400 929
fax: 582 400 905
e-mail: [email protected]
otevřeno: Po - Pá 7.00 - 15.30
Boskovice
Chrudichromská 7, 680 01 Boskovice
tel.: 516 454 991
fax: 516 454 990
e-mail: [email protected]
otevřeno: Po - Pá 6.30 - 15.00
Brno - Řečkovice
Novoměstská 1a, 621 00 Brno
tel.: 541 423 666
fax: 541 423 650
e-mail: [email protected]
otevřeno: Po - Pá 7.00 - 17.00
So 7.00 – 12.00
Brno - Vodařská
Vodařská 17, 619 00 Brno
tel.: 545 125 011
fax: 545 233 735
e-mail: [email protected]
otevřeno: Po - Pá 7.00 - 16.00
KOLÍN
PRAHA
PARDUBICE
ŠUMPERK
HAVLÍČKŮV BROD
VELKÉ
MEZIŘÍČÍ
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
TŘEBÍČ
BOSKOVICE
TIŠNOV
OPAVA
PROSTĚJOV
Í
VALAŠSKÉ
MEZIŘÍČÍ
VSETÍN
BRNO
ZLÍN
Jablonec nad Nisou
Tišnov
Na Hutích 44, 466 57 Jablonec n. Nisou
tel.: 483 390 195
fax: 483 392 691
e-mail: [email protected]
otevřeno: Po - Pá 7.00 - 15.30
Wágnerova 1715
666 01 Tišnov
tel./fax: 549 418 482
e-mail: [email protected]
otevřeno: Po - Pá 6.30 - 15.00
Kolín
Třebíč
K Dílnám 684, 280 54 Kolín
tel.: 321 728 518
fax: 321 721 607
e-mail: [email protected]
otevřeno: Po - Pá 6.30 - 15.00
Hrotovická 1184 (areál Agstav a.s.)
674 47 Třebíč
tel.: 568 844 222
fax: 568 840 661
e-mail: [email protected]
otevřeno: Po - Pá 6.00 - 15.30
Opava
Valašské Meziříčí
Komárovská 13, 746 01 Opava
tel.: 553 653 724
fax: 553 653 922
e-mail: [email protected]
otevřeno: Po - Pá 6.30 - 15.00
Areál Deza a.s. (areál služeb)
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 694 290
fax: 571 694 291
e-mail: [email protected]
otevřeno: Po - Pá 6.15 - 14.15
Pardubice
Velké Meziříčí
Milheimova 2769, 530 02 Pardubice
tel.: 466 301 733
fax: 466 301 737
e-mail: [email protected]
otevřeno: Po - Pá 7.00 - 15.30
Jihlavská 232
594 01 Velké Meziříčí
tel./fax: 566 521 734
e-mail: [email protected]
otevřeno: Po - Pá 6.00 - 14.30
Praha
Vsetín
Tovární 11, 370 01 České Budějovice
tel.: 387 411 872
fax: 387 412 352
e-mail: [email protected]
otevřeno: Po - Pá 7.00 - 15.30
Severní XI/1-2458
(areál Autodružstva Spořilov)
141 00 Praha 4
tel.: 272 760 013
fax: 272 761 796
e-mail: [email protected]
otevřeno: Po – Čt 6.30 – 16.00
Pá 6.30 – 15.00
Havlíčkův Brod
Šumperk
Čechova 3889
580 01 Havlíčkův Brod
tel.: 569 433 201
fax: 569 433 204
e-mail: [email protected]
otevřeno: Po - Čt 6.00 - 15.00
Pá 6.00 - 14.00
Jeremenkova 13, 787 01 Šumperk
tel.: 583 217 264
fax: 583 219 368
e-mail: [email protected]
otevřeno: Po, Út, Čt, Pá 7.00 - 15.30
St 7.00 - 13.00
České Budějovice
podzimní číslo 2010
JABLONEC
NAD NISOU
Od listopadu 2010 pražská pobočka
s novou koncepcí prodeje na nové adrese:
Luh III - Svornosti 1522
755 01 Vsetín
tel./fax: 571 431 036
e-mail: [email protected]
otevřeno: Po - Pá 7.00 - 15.30
Zlín
Chmelník 1157
763 02 Zlín-Malenovice
tel.: 577 102 871, 577 102 872
fax: 577 102 870
e-mail: [email protected]
otevřeno: Po – Čt 6.30 – 16.00
Pá 6.15 - 15.00
V Lužích 818
142 00 Praha 4 - Libuš
www.rexel.cz
15
rexel cz magazín
NOVINKA V SORTIMENTU
Rozšířili jsme náš sortiment o energeticky
úsporné kompaktní
žárovky
značky PANASONIC
Společnost Panasonic vyrábí světelné
zdroje již 50 let. Na asijském trhu je v prodeji
tohoto sortimentu jedničkou.
Tyto kvalitní kompaktní žárovky jsou pro
Vás připraveny od poloviny letošního roku
na našich prodejnách.
Řada CfL produktů
KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY
V naší nabídce jsou základní typy
v kompaktním rozměru spirála:
8 W, 14 W, 18 W, 23 W – vše se závitem
E27 a barvou světla 2700 K - teplá bílá.
Řada s 2pinovou paticí


Kód produktu

117
35




140
35


světelný tok
(lm)
10 w
10 000
Měkké teplé světlo - 2 700 K
600
10 w
Ekvivalent přímo
žhavené žárovky
60 w
10 000
studené denní světlo - 4 000 K
600
Kód produktu
spotřeba
energie
Ekvivalent přímo
žhavené žárovky
Životnost
(počet hodin)
Řada ESL produktů
60 w
Životnost
(počet hodin)
Teplota světla
v kelvinech (K)
světelný tok
(lm)
FDs13E27/2D
13 w
75 w
10 000
Měkké teplé světlo - 2 700 K
900
FDs13E40/2D
13 w
75 w
10 000
studené denní světlo - 4 000 K
900
ENERGETICKY ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY
G24d-1




Variantu 18 W nabízíme také ve stále
oblíbenějším chladnějším odstínu 4000 K
- studená bílá.
35
Ekonomická řada
Kód produktu
153
FDs18E27/2D
18 w
Teplota světla
kelvinech (K)
spotřeba
Měkké teplé světlo
energie- 2 700 K
FDs18E30/2D
spotřeba
energie
18 w
Teplé bílé světlo
5 w- 3 000 K
FDs18E40/2D
18 w
tudené denní světlo
5 w - 4 000 K
světelný tok
(lm)
Ekvivalent přímo
1 200 žárovky
žhavené
1 200
25 w
1 200
25 w
Životnost
(počet hodin)
Teplota světla
v kelvinech (K)
ssvětelný tok
(lm)
8 000
Měkké teplé světlo - 2 700 K
310
8 000
studené denní světlo - 6 500 K
300
G24d-2


170
35


Kód produktu
spotřeba
energie
FDs26E27/2D
26 w
FDs26E30/2D
26 w
FDs26E40/2D
26 w
Teplota světla
světelný tok
spotřeba
Ekvivalent
kelvinech
(K)
(lm) přímo
energie
žhavené žárovky
Měkké teplé světlo - 2 700 K
1 800
8w
40 w
Teplé bílé světlo - 3 000 K
1 800
8w
40 w
tudené denní světlo - 4 000 K
1 800
Životnost
(počet hodin)
Teplota světla
v kelvinech (K)
s
světelný
tok
(lm)
10 000
Měkké teplé světlo - 2 700 K
510
10 000
studené denní světlo - 6 500 K
490
Teplota světla
v kelvinech (K)
s
světelný
tok
(lm)
2010
G24d-3
spotřeba
energie
8
Katalog výrobce nabízí samozřejmě i další
typy a provedení úsporných kompaktních
žárovek. Bližší informace Vám poskytnou
naši prodejci.
spotřeba
energie
G24d-1

Velkou výhodou těchto světelných
zdrojů je rychlý start, životnost 10 000
hodin, kompaktní rozměry, příznivá cena
a kvalita Panasonic.
Teplota světla
v kelvinech (K)
FDs10E27/2D
FDs10E40/2D
Ekvivalent přímo
žhavené žárovky
Životnost
(počet hodin)
11 w
70 w
10 000
Měkké teplé světlo - 2 700 K
700
11 w
70 w
10 000
studené denní světlo - 6 500 K
630
ENERGETICKy ÚsPORNÉ KOMPAKTNÍ záŘIVKy PANAsONIC
Nápady pro
6
spotřeba
spotřeba
energie
Ekvivalent přímo
žhavené žárovky
Životnost
(počet hodin)
Teplota světla
v kelvinech (K)
s
světelný
tok
(lm)
14 w
75 w
10 000
Měkké teplé světlo - 2 700 K
900
14 w
75 w
10 000
studené
studené denní světlo - 6 500 K
840
čistší
NáPADy PRO
ČIsTŠÍ
BUDOUCNOsT
budoucNost
nákupní oddělení REXEL CZ s.r.o.
16
INZERCE
Vodiče a kabely
se zvýšenou bezpečností
v případě požáru
INZERCE
dle vyhlášky MV 23/2008 Sb.
Completing the picture
nkt cables s.r.o.
Průmyslová 1130
272 01 Kladno
nkt cables Vrchlabí k.s.,
člen skupiny NKT
Českých bratří 509
543 14 Vrchlabí
tel.: +420 312 607 111
nkt cables Velké Meziříčí k.s.,
člen skupiny NKT
U Tržiště 685/1
594 22 Velké Meziříčí
e-mail: [email protected]
www.nktcables.cz
Řadové svorky ABB Entrelec
Řadové svorky ENTRELEC
v základní nabídce REXEL
Oblast pro popis svorek je větší než u předchozí
verze a umožňuje několik možností popisování
Jedinečné konstrukční řešení pomáhá při řešení každodenních problémů připojování
Řada SNK je nově doplněna o exkluzivní
koncovou zarážku BAZ1
• Asymetrický tvar snižuje riziko náhodného zkratového propojení svorek vedle sebe
• Ergonomický tvar usnadňuje proces montáže na
DIN lištu
• Bezšroubové dvoukanálové propojení usnadňuje
individuální montáže
• Nové optimalizované vedení vodičů
• Pouze jedno koncové čelo pro standardní řadu
svorek – optimalizace příslušenství
• Vylepšená pevnost svorek
• Vylepšená viditelnost značení ze všech směrů
• Fixem přímo na svorku
• Blokově pomocí ručního štítkovače
• Kancelářskou tiskárnou
• Speciálním nástavcem na popisky vodičů
• Plotterem nebo tepelnou tiskárnou
• Předtištěnými štítky
• Dokonalá pevnost na DIN liště
• Pouze 5,2 mm široká
• Bezšroubová montáž - velice jednoduchá a rychlá
• Možnosti označení vycházejí z SNK řady +
držák štítku
• Optimalizované vedení šroubováku při demontáži
ABB s.r.o., Heršpická 13, 619 00 Brno
www.abb.cz/nizkenapeti
INZERCE
FirmaABBpřinášínovou
řadušroubovýchsvorek
sjedinečnýmkonstrukčním
řešenímanovýmipatenty.
Vycházejíznejnovějšíverze
normyIEC60947-7-1.
U této řady bylo dosaženo redukce šířky svorek při
zachování stejných výkonnostních parametrů oproti stávajícím řešením. Tyto svorky jsou vyráběny ve
standardní verzi pro slaněné vodiče o průřezech od
0,22 mm2 do 95 mm2 a pro pevné vodiče o průřezech od 0,2 mm2 do 120 mm2. Řada je rozšířena
o pojistkové, patrové, odpojovací a svorky pro
komponenty. Celá SNK série splňuje požadavky
a normy na světových trzích. Splňuje ATEX, UL,
UL94 V0, CSA, ROHS a mnoho dalších norem.
Konečně pořádná šňůra!
TEXT: Ing. Lubomír Šrek
Cenyprodlužovacích
přívodůjsouzejména
vnejrůznějších
hypermarketechdlouhodoběnízké.Bohužel
podobněnízkábýváijejich
kvalita,jejichelektrické
amechanickévlastnosti.
Nejvhodnějšívyužitítěchto
přívodůjetaknastolní
lampičku.
Možná právě proto již nějakou dobu ABB sobných zásuvek je ABB podrobilo jednoduchému
registrovalo zvýšený počet dotazů na „prodlužky“ zátěžovému testu – přejetí Škodou Octavia. Jak
s parametry, které kdysi bývaly pro tyto produkty můžete vidět na připojených fotografiích, vícenástandardem. V letošním roce ABB tyto požadav- sobná zásuvka ABB odolala tomuto zatížení bez
ky vyslyšelo a do portfolia výrobků zařadilo pro- jakéhokoli poškození, a to při najetí z čelní a dodlužovací přívody o délce 3 a 5 m s osvědčenou konce i z boční strany. Test tak potvrdil vynikající
čtyřnásobnou zásuvkou, která je díky nově použi- mechanické vlastnosti, které jsou dány jak vlastní
tému polyamidu plněného skelným vláknem velmi konstrukcí zásuvky, tak použitým materiálem.
odolná. Přívody jsou vybaveny flexo kabely 3x1,5 Jak při zátěžovém testu dopadl běžný „no name“
mm2 Cu s úhlovou vidlicí. Vlastní čtyřnásobná zá- prodlužovací přívod si můžete také prohlédnout.
suvka je rozebíratelná, takže odborník může šňůru i vyměnit, pokud by došlo k jejímu mechanickému porušení. Elektrické parametry jsou 250 V, 16 A
tj. maximální příkon 3600W. Na takovýto prodlužovací přívod lze bez obav připojit i elektrický přímotop či podobné zařízení s dlouhodobě vysokým příkonem. Pro méně čistá prostředí nebo tmavé podlahy existuje kromě bílého i černé provedení.
Objednací čísla jsou: 5546N-C42331 B (bílá o délce 3 m), 5546N-C42351 B (bílá o délce 5 m),
5546N-C42331 N (černá o délce 3 m), 5546NC42331 N (černá o délce 5 m). Podrobnosti jsou
uvedeny také v Katalogu 2010 na straně 333. Vzhledem k přesvědčení nejen o dobrých elektrických, ale ABB s.r.o., Resslova 3, 466 02 Jablonec nad Nisou
také o mechanických vlastnostech nových vícenáwww.abb.cz/elektropraga
Obr. 1: Stmívatelná
kompaktní zářivka
Elektronické přístroje
a úsporné zdroje světla
PR článek
NazákladěsměrniceEuP
2005/32/EGEvropského
parlamentubyllonizahájen
útlumnehospodárných
světelnýchzdrojů.Stručně
řečeno,od1.9.2012se
nebudousmětuvádětna
trhv EUžádnéklasické
žárovkya od1.9.2016
senebudousmětdodávat
žádnésvětelnézdroje
energetickétřídyCkromě
čirýchžároveks paticíG9
neboR7.
Náhrady klasických žárovek
Z běžně dostupných informací by se mohlo
zdát, že když praskne žárovka a jiná už není
k dispozici, stačí jednoduše podle druhu patice koupit „úsporku“ nebo „LEDku“ s x-krát
menším příkonem a vše funguje jako dřív. Nemusí to být ovšem pravda. Kompaktní zářivky
(tzv. úsporné žárovky) i zdroje s LED mají
oproti žárovkám i určité nevýhody. Negativní
vlastnosti jsou ale postupně eliminovány nebo
jsou na trh uváděny zdroje specializované
Obr. 2: Stmívač ABB Swing®L
s otočným ovládáním
na konkrétní aplikace. Jako příklad lze uvést
kompaktní zářivky, které je možné provozovat i v mrazu, nebo LED s příjemným teplým
světlem podobným žárovce.
Nemilé překvapení může ale nastat, použijeli se kompaktní zářivka nebo zdroj s LED ve
spojení se stmívačem nebo se snímačem
pohybu s polovodičovým výstupem. Běžné
úsporné zdroje mají totiž na vstupu obvody,
které představují zcela odlišný druh zátěže,
než pro jaký jsou elektronické přístroje určeny.
Jsou vhodné pouze pro spínače obsahující
galvanický kontakt, tj. pro klasické spínače
nebo spínače elektronické s relé na výstupu.
Halogenové žárovky
Jedinými náhradními zdroji, které nezpůsobují
problémy ani ve spojení se stmívači nebo
dvojvodičovými snímači pohybu, jsou halogenové žárovky. K dostání jsou běžně halogenové zdroje s rozličnými tvary baněk
a druhy patic, které vyhovují třídě energetické
účinnosti C, a bude je tedy možné dodávat
i po roce 2012. Od roku 2016 se ale jejich
výběr bohužel zúží na čiré zdroje s paticí G9
nebo R7.
Existují už halogenové žárovky s paticemi
např. E27 nebo E14, které odpovídají třídě B,
a budou tedy dovoleny i po roce 2016. Obsahují ale elektronický předřadník, jenž omezuje
jejich použití prakticky pouze na kombinace
s přístroji, které mají galvanický kontakt.
Stmívatelné kompaktní zářivky a LED
Je-li třeba regulovat jas retrofitových kompaktních zářivek nebo zdrojů s LED, lze využít
nabídku stmívatelných zdrojů (obr. 1). Nebývá
ale zřejmé, s jakým typem stmívače je lze
kombinovat. Jejich výrobci totiž udávají pouze
obecnou informaci, např. že jsou „vhodné pro
většinu běžných stmívačů“. Z dosavadních
zkušeností vyplývá, že je lze provozovat pouze
ve spojení se stmívači s otočným ovládáním
(obr. 2), které využívají fázovou regulaci na
náběžné hraně. Jde tedy o přístroje původně
určené pro obyčejné žárovky nebo halogenové žárovky napájené z vinutého transformátoru. Stávající stmívače s krátkocestným
nebo dálkovým ovládáním nejsou zpravidla
použitelné vůbec.
Zejména v případě paralelního zapojení
několika úsporných zdrojů je třeba dát pozor
na zatížení stmívače. Hodnoty uvedené pro
žárovkovou zátěž nelze v tomto případě použít
– přibližně platí, že celkový příkon úsporných
zdrojů by neměl překročit 1/5 jmenovitého
zatížení stmívače a neměl by být menší než
1/6 jeho dovoleného minimálního zatížení.
Jsou-li svítidla vybavena analogovými
předřadníky s rozhraním 0-10 V (nejčastěji pro
LED), lze pro řízení jasu využít stávající regulátory otočné (obr. 3) nebo krátkocestné. Kromě
toho výrobci různých LED systémů napájen-
TEXT: Ing. Dušan Zajíček
ých ze stejnosměrných zdrojů nabízejí regulaci
jasu i RGB složek pomocí speciálních přístrojů
nejrůznějšího provedení, ale jejich designové
sladění se spínači a zásuvkami je problematické.
Na letošním frankfurtském veletrhu bylo
představeno zcela nové řešení stmívání
„úsporek“ i LED – regulátor pro zapuštěnou
montáž s otočným ovládáním a úsporný zdroj
se závitovou paticí, která obsahuje principiálně
nový elektronický předřadník. Regulace je digitální, s možností řízení z dalších míst, změna
jasu je zcela plynulá a stabilní. Řízení probíhá
po napájecím vedení, takže nejsou třeba
žádné další vodiče. Také pro dvojvodičové
snímače pohybu s polovodičovým výstupem
se rýsuje řešení v podobě speciálních kom-
Obr. 3: Otočný regulátor ABB 6599-0-2035
paktních zářivek, které budou uzpůsobeny
k tomuto druhu spínání.
Určité možnosti jsou k dispozici i pro regulaci nestmívatelných úsporných zdrojů. Existují např. zásuvkové adaptéry, které umožňují
skokově regulovat úroveň jasu běžných kompaktních zářivek a zdrojů s LED. Na trhu se
lze setkat také se speciálními úspornými
zdroji, jejichž jas se snižuje v několika krocích
vypnutím a opětovným zapnutím běžného
spínače.
Jak je vidět, situace v oblasti úsporných zdrojů
světla může být pro koncového spotřebitele
značně nepřehledná. Výrobci světelných
zdrojů i elektroinstalačního materiálu se touto
problematikou intenzivně zabývají. Jisté ale
je, že jak při náhradě klasických žárovek ve
stávajících instalacích, tak při návrhu instalací
nových se bude muset vždy pečlivě uvážit,
o jaký druh aplikace se jedná a podle toho
zvolit odpovídající úsporné světelné zdroje
a elektronické přístroje.
www.abb.cz/elektropraga
FI-DOS ELGARDplus
novýpříspěvekk bezpečnostiodABB
TEXT: Ing. Lubomír Šrek
Jedním z posledních impulzů kladoucích důraz na zvýšení bezpečnosti elektrických instalací je rozšíření požadavků na doplňkovou ochranu proudovými chrániči na zásuvky jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A, které jsou využívány laiky (osobami bez elektrotechnické kvalifikace) a jsou určeny pro všeobecné použití. Touto problematikou se zabývá ČSN 33 2000-4-41
ed. 2 a z povinnosti zavedení doplňkové ochrany
Swing®L Bezpečnostní zásuvka FI- DOS
proudovými chrániči jsou vyňaty pouze zásuvky
určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby, nebo zvláštní zásuvky určené pro
připojení speciálního zařízení.
Řešením, které může relativně snadno pomoci
zvýšit bezpečnost instalací nevyhovujících novým požadavkům jsou kombinované přístroje
FI-DOS kumulující funkci zásuvky a proudového
chrániče s vybavovacím proudem I∆n ≤ 30 mA,
případně modulu proudového chrániče do instalační krabice. Takovéto přístroje, které dodává již
několik let na trh ABB s.r.o. jsou zákazníky velmi
pozitivně přijímány.
Time® – modul proudového
chrániče FI-DOS
Lze je připojit i do stávajících sítí TN-C, kdy se
rozdělení vodiče PEN provádí až přímo na vlastní zásuvce, jak je běžné u standardních zásuvek.
Praktické je v tomto případě umístění zásuvky FIDOS, resp. RCD modulu, přímo v místě připo-
jení spotřebiče, takzvaná distribuovaná ochrana
proudovým chráničem. Zatímco klasické proudové chrániče bývají umístěny v rozvodnici a při
vzniku poruchy takový centrální proudový chránič odpojí zásuvky v celé budově nebo sekci,
v případě bezpečnostní zásuvky se vypne právě jen ta zásuvka, do níž je připojen vadný spotřebič. Uživatel může zásuvku sám opět zapnout
a nerušeně pokračovat v práci poté, co odpojí ze
zásuvky vadný spotřebič. Lze tak předejít panikám a chaosu, kterém mohou vzniknout jako důsledek nečekaného odpojení celé sekce elektrické instalace. Tato distribuovaná ochrana je velmi výhodná např. v administrativních budovách
s velkým množstvím kanceláří, zásuvek a osob
neznalých.
Novinkou v nabídce zásuvek FI-DOS s proudovým chráničem, je adaptér ELGARDplus. Mnozí si jistě vzpomenou na bezpečnostní adaptér
Elgard, který byl určen ke zvýšení bezpečnosti
zejména při připojování ručního nářadí, či jiných
spotřebičů v případech, kdy hrozí zvýšené rizi-
podle naší normy a navíc si i zajistit doplňkovou
ochranu proudovým chráničem.
Bezpečnostní adaptér ELGARDplus (obj. č.
5526N-C02300) je nově navržen na bázi přístroje FIF 16, který je základem bezpečnostních
zásuvek ABB FI-DOS. Velkou výhodou nového
řešení je jeho napěťová nezávislost, tj. že adaptér nevypíná při výpadku napětí. Není tedy potřeba jej opětovně zapínat při obnovení dodávky, jako tomu bylo u jeho předchůdce. Velikost
nebezpečného poruchového proudu pro lidský
organismus je u ELGARDplus vyhodnocována
citlivým elektromagnetickým miniaturním relé
a na rozdíl od dřívějšího řešení nevyžaduje napájení měřicího obvodu. Již jen velmi nepatrná
energie velikosti cca 25 μVA, která je iniciována
poruchovým proudem, způsobí vypnutí adaptéru a odpojení nebezpečného spotřebiče.
Výhody použití adaptéru jsou následující:
• Jeho monitorovací systém je schopen zjistit nebezpečný únik proudu a připojený spotřebič odpojit
• Je jednoduše a přímo aplikovatelný do standardních zásuvek, bez nutnosti úpravy instalací
• Pomáhá omezovat vážné nehody způsobené
elektřinou, jako doplňková ochrana v elektrických instalacích
• Je využitelný ve starších instalacích kde standardně není zavedena doplňková ochrana proudovým chráničem, to znamená, že v nich ani není
monitorován poruchový proud unikající do země
Technické parametry adaptéru
ELGARDplus:
Time® – modul proudového
chrániče FI-DOS
ko úrazu. Ať už při sekání trávy, řezání elektrickou pilou, či při stříhání živého plotu elektrickými
nůžkami, tedy v případech kdy může dojít třeba
k poškození přívodní šňůry. Adaptér ELGARDplus je jeho více než rovnocenným nástupcem.
Je určen pro práci řemeslníků nebo opravářů, ale
také pro koncové uživatele tam, kde by měla být
aplikována doplňková ochrana proudovým chráničem pro bezpečnou práci v různých prostředích, včetně venkovních, jako jsou zahrady, terasy, či balkóny, ale také v domácích dílnách, garážích, provozovnách apod. Vidlice adaptéru je
tzv. unischuko, takže ji lze připojit do zásuvek jak
podle naší, tak podle německé normy, výstupní zásuvka adaptéru má ochranný kolík. Adaptér
lze tedy použít i v řadě evropských zemí jako převodník mezi místním typem zásuvek a zásuvkou
Reziduální pracovní proud IΔn: 30 mA
(citlivost na střídavý i pulzní proud)
Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz
Vybavovací čas při 5x IΔn max. 30 ms
Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A
Odolnost proti impulzním proudům: 250 A,
8/20 μs
Indikace provozního stavu: zapínací páčkou
Životnost elektrická/mechanická: 1000/3000
působení
Teplota okolního prostředí: –25 °C až +40 °C
Stupeň ochrany krytím: IP 20
Klimatická odolnost: v souladu s EN 61008
www.abb.cz/elektropraga
PR článek
Stávajícíúroveňbezpečnostielektrickéinstalacejedo
značnémírydanárokemvznikua jejízměnačastovyžadujeinvestováníurčitéhoúsilía prostředků,častone
právězanedbatelných.
www.Eaton.cz
Pozvánka
INZERCE
pro projektanty
a konstruktéry
na technické
školení
Î Aplikace proudových chráničů
TERMÍNY TECHNICKÝCH ŠKOLENÍ
Î Systémy pro řízení a spínaní
vysokého napětí
14. 9. 2010
Ostrava
5. 10. 2010
Most
15. 9. 2010
Olomouc
6. 10. 2010
Liberec
16. 9. 2010
Brno
7. 10. 2010
Praha
Î Bezpečnost strojních zařízení
21. 9. 2010
Zlín
12. 10. 2010
Karlovy Vary
22. 9. 2010
Jihlava
13. 10. 2010
Plzeň
Î Aplikační řešení kvality
a zálohy napájení
23. 9. 2010
České Budějovice
14. 10. 2010
Praha
30. 9. 2010
Hradec Králové
Více informací a registrace na www.eaton.cz, nebo telefonicky na 267 990 400.
www.eaton.cz
Nové designové vypínače řady Original, Intense, Pure a Mysterious
Společnost Eaton Elektrotechnika uvedla na trh zcela novou řadu přístrojů standardní domovní elektroinstalace
a systémové instalace pro automatizaci budov - sběrnicový systém NIKOBUS a bezdrátový RF systém xComfort.
Přístroje jsou ve spojení s novým designem perfektní volbou pro současné moderní interiéry rezidenčních objektů
zajišťující inteligentní systém elektroinstalace.
Nové modely spínačů značky Original, které poznáte podle jemných oblých tvarů, tak i moderní vypínače s charakteristickými čistými liniemi značky Intense a Pure můžete vybírat ze široké škály barev i materiálů.
Vedle lehkého plastového provedení řady Original, vyrábíme výhradně z přírodních materiálů. Kouzlo řady Intense
a Pure tkví v exkluzivních materiálech, jako je bambus nebo ušlechtilé kovy a to jak v leštěné i matné verzi.
Original
Řada Original je typická svými jemnými tvary zaručující diskrétní umístění v interiéru. K dostání je od klasické bílé
až po tlumené pastelové barvy; krémovou, stříbrnou, hnědou nebo světle šedou. Příjemně vás překvapí svou cenou
v kombinaci s kvalitním provedením. Oproti starší řadě PR20 je vypínač v bílé barvě přibližně o 20% levnější.
Intense
Sortiment domovních přístrojů Intense splňuje svým střízlivým stylem
požadavky na funkční doplněk každého interiéru. Plastové rámečky jsou
v nabídce v šesti barevných verzích. Ti co preferují přírodní materiály, uvítají leštěné metalické provedení - stříbrné, zlaté a kovově stříbrné.
Pro náročnější klienty je určená série Pure. Snoubí se v ní moderní
materiály s pečlivě tvarovanými ostrými tvary. Je dostupná celkem
v 11 variantách rámečků a 12 barvách středových krytů. Rámečky jsou
navrženy tak, aby se mohly různě osadit v případě vícenásobného provedení. Díky totožné osové vzdálenosti 71 mm se tak může klient rozhodnout
prakticky na poslední chvíli, zda budou osazeny instalační krabice pro
násobnou montáž vodorovně či svisle.
Obr. 1 Design Intense Anthracite, řada Pure Red, stmívač Pure Bamboo
Za hezkým designem se skrývá i nespočet funkcí
Oproti původnímu provedení, stávající řady PR20, PR20Soft, daVinci, CIRIO
a AXEND přinášejí montážním firmám a uživatelům komfort v kombinaci jednoduchého použití, pohodlí a elegantního designu. Strojky přístrojů jsou pro všechny tři řady Original, Intense a Pure totožné. Navíc díky umístění připojovacích
svorek většinou na levé straně dochází ke zkrácení vodičů z kabelu na stejnou
délku. Šroubové svorky poskytují připojení 2 vodičů o průřezu 2,5 mm2. Tím se
podstatně zkracuje čas instalace. Celá montáž si vyžaduje pouze jeden šroubovák s rovným nebo křížovým hrotem.
+
a Přístroj
=
b Kryt přístroje chrání
svorky před dotykem 230 V
c Rámeček se snadno
nasazuje na přístroj z vrchu
V čem spočívají přednosti dobrého vypínače?
1. Kvalitní provedení strojku
2. Ochranné svorky
3. Malá montážní hloubka
4. Klik systém - LED diody
5. Rozpěrky pro náročnější montáž
6. Snadná a rychlá montáž
Obr. 2 Kompletace vypínače je nyní rychlejší – jen ve 3 krocích
Mysterious
Jde to i bez rámečku!
Revoluční novinkou je neviditelný bezrámečkový vypínač Mysterious, který bezpochyby osloví všechny milovníky extravagance
a originálního designu. Přístroj je zcela zapuštěn do sádrokartonové nebo cihlové stěny a barevně sladěn s interiérem. Dokonale
splyne s motivem na zdi přemalováním nebo přelepením dekorativní omyvatelnou tapetou. Jeho umístění prozradí pouze vnější
mezikruží přístroje, prosvětlené modrými LED diodami uvnitř tlačítka. K aktivaci 1 ze 4 beznapěťových kontaktů, který vybaví např.
binární vstup systému Nikobus, RF nebo impulzní relé, dojde dotykem libovolného místa na tlačítku. Což je bezesporu další výhoda
přístroje Mysterious.
Obr. 3 Zásuvka Mysterious
zapuštěná v sádrokartonu
Podrobnější informace naleznete v on-line katalogu na www.xComfort.cz nebo požádejte o tištěnou verzi na e-mailové adrese [email protected]
Eaton Elektrotechnika, s.r.o. • Komárovská 2406, 193 00 Praha 9 • www.eaton.cz
PR článek
Pure
Lepšínež
kdykolipředtím:
nový
elektroinstalační
rozvaděč
golf
odfirmyHager
Nový golf:vícenápadů,
vícepřizpůsobivosti.Není
snadnézlepšitdobře
zavedenývýrobek,proto
seinženýřispolečnosti
Hagernechaliinspirovat
vámi,našimizákazníky,
odborníkyvelektrotechnice
avyužilivašichpraktických
zkušenostíadoporučení.
Výsledkemjenovýmilník
velektroinstalacích,který
nabízímnohonových
vlastnostíusnadňujících
vašikaždodennípráci:více
prostoruprokabeláž,více
variability–možnostmontáže
dozdiidodutýchpříček,
většíčasovouúsporudíky
zjednodušenímontážních
krokůnebovícepohodlípři
montážidodutýchpříček
díkykvalitnímpatentovaným
příchytkám.
Společně s mottem „Inovace z inspirace“
Hager představuje svoji zcela novou rozvodnici golf. Skříň byla vytvořena v úzké spolupráci
s odborníky z elektrobranže tak, aby optimálně splňovala požadavky praxe pro snadnou,
Obr. 3
Obr. 1
kvalitní a čistou montáž. Nový golf je k dodání
ve dvou provedeních: pro nástěnnou i zapuštěnou montáž. Verze pro zapuštěnou mon-
upínací příchytky se šrouby, které při montáži nevypadnou a které jsou součástí příslušenství (Obr. 1). Všechny varianty rozvodnice golf
je možné použít v bytové výstavbě pro přístroje do 63 A. Rozvaděč třídy izolace II v bílé barvě lze montovat jak s dveřmi, tak bez nich.
Ochrana závisí na způsobu instalace IP40 pří-
Obr. 4
Obr. 2
táž splňuje požadavky testu žhavou smyčkou 850 °C a proto je vhodná pro montáž do
dutých příček. Bezproblémovou montáž do
dutých příček umožňují patentované rychlo-
padně IP30. Dveře lze montovat vpravo i vlevo, přičemž velmi robustní panty jsou garancí vysoké stability (Obr. 2). Pro firmu Hager je
samozřejmostí, že všechna provedení odpovídají směrnicím RoHS a WEEE a jsou v souladu
s normou ČSN EN 60439-3.
Pozoruhodná je velká šíře nové produktové řady: obě varianty jak pro zapuštěnou tak
i nástěnnou montáž jsou vždy k dispozici v je-
Rovněž praktické upevnění svorkovnice PE/N
do držáku umožňuje rychlou montáž bez časově náročného šroubování (Obr. 9). Bezproblémově je řešeno také zavedení kabelů: elektrotechnikům usnadňuje práci vyjmutelná příruba a na spodní straně skříně předznačené
otvory k vylomení. Mezi další přednosti nové
golf-generace patří následující inovace: kryt
a dvířka se upevňují šroubem s pootočením
o 90° (Obr. 10), transparentní popisovací štítky
Obr. 11
Přesvědčivý design
Nová golf-generace nepřesvědčuje jen po
technické stránce, ale líbí se také vizuálně. Povrch dvířek, které jsou k dodání buď v bílé barvě nebo průhledné, je v elegantním designu
(Obr.12). Pro zapuštěnou montáž nabízí Hager
samolepící dekorační proužky v deseti růz-
Obr. 5
denácti různých velikostech skříní od 4 do 72
modulů. Za zdůraznění stojí především jednořadý rozvaděč s 22 moduly, který při montáži
nad vchodové dveře nabízí více prostoru pro
modulové přístroje než srovnatelné výrobky
(Obr. 3).
Obr. 8
Obr. 6
Vyznačuje se mnoha
výhodami při montáži
Při vývoji výrobku kladl Hager důraz především na snadnou a rychlou montáž. Na okraji
skříně pro zapuštěnou montáž jsou vyfrézované otvory, které umožňují tužkou na zdi přesně označit výřez pro rozvodnici (Obr. 4). Kabely a vodiče je možné přehledně upevnit a zafixovat ve skříni pomocí integrovaných míst, za
které se kabely upevňují příchytkami z příslušenství (Obr. 5) nebo běžnými fixačními pásky (Obr. 6). K tomu ještě nový golf nabízí mno-
Kromě výše zmíněných výhod všech nových
golf-rozvaděčů varianta pro nástěnnou montáž navíc nabízí tato zlepšení. Rozvodnice pro
nástěnnou montáž se upevní na zeď nejprve
pomocí centrálně umístěného šroubu. Poté
může elektrikář srovnat rozvaděč pomocí vodováhy a nakonec zafixovat pomocí čtyř dalších šroubů. Pro zajištění ochrany se otvory
pro upevnění zakryjí uzávěry z umělé hmoty.
Obr. 12
ných barvách a vzorech, aby bylo možno vytvořit harmonický soulad k nejrůznějším úpravám a vzhledu stěn (Obr. 13).
Obr. 9
Velice praktické je použití distančních držáků
při montáži více skříní. Je možné skříně srovnat svisle a vodorovně jako celek (Obr. 12).
Obr. 13
Obr. 7
hem více prostoru pro kabeláž – a to jak mezi
přístroji a PE/N svorkovnicí tak i za DIN lištou (Obr. 7). Tyto DIN lišty jsou předvrtány pro
montáž do skříně vedle krajních modulů (Obr.
8). Tak je upevnění zpřístupněno i tehdy, když
jsou moduly namontovány mimo rozvaděč.
Obr. 10
www.hager.cz
PR článek
dodávají výrobku profesionální vzhled a dvířka
lze chránit před neoprávněným otevřením klíčkem z příslušenství. Navíc na každé skříni jsou
montážní přednosti ilustrovány tak, aby je každý elektrotechnik mohl využít.
Devilink™
představení unikátní regulace vytápění
Devilink™ PR modul zásuvka
spínací relé. Spíná elektrické
spotřebiče například přímotop
dle teploty v místnosti
v součinnosti s jednotkou RS.
Devilink™ CC centrální
jednotka s barevným
dotykovým displejem.
Řídí vytápění a komunikuje
bezdrátově s dalšími
jednotkami Devilink™.
V domě smí být pouze jedna!
INZERCE
Devilink™ HR skrytý modul
spínací relé.
Spíná elektrické spotřebiče
a termopohony ventilů.
Devilink™ FT podlahové čidlo
a spínací relé. Lze nastavit bez
čidla. Spíná topné kabely
a termopohony ventilů.
Devilink™ RS pokojové čidlo
dovoluje měnit teplotu v místě
a zobrazuje teplotu místnosti.
NOVINKA Devidry™ - Klik a nohy budou v teple
• Dřevěné, laminátové podlahy i koberce
• Rychlá instalace
• Úsporný provoz
Jděte na www.devidry.devi.com a dozvíte se více.
INZERCE
Inovované svítidlo pro veřejné osvětlení typ LV s vyšší účinností.
rahumäe 6
15.02.2010
MODUS LVN
Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail
MODUS T řebí č MODUS LVN236R Zá
řivkové 2x36, s reflektorem, venkovní, elektronický
před ř. / LVK (Polárn
Svítidlo: MODUS T řebíč MODUS LVN236R Zá
Zdroje:: 2 x BIAX L36 36W
řivkové 2x36, s reflektorem, venkovní, elektronický p
LVN236R
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
ě)
ředř.
LVN236
60°
100
150
45°
45°
200
250
30°
15°
cd/klm
C0 - C180
0°
15°
30°
80%
C90 - C270
Uliční svítidlo s nízkým krytem
Strana 1
Těleso:
- korpus svítidla je vyroben z polyesteru plněného skelnými vlákny
- nerezové spony
Optický systém:
R
nízký polykarbonátový čirý difuzor – Fresnelova čočka
El. výstroj:
kompenzované, s tlumivkou EEI = B (standardní provedení)
EP
elektronický předřadník
Světelný zdroj:
TC-L
kompaktní zářivka
Aplikace:
Univerzální svítidlo pro osvětlení parkovišť, vjezdů, komunikací, pěších zón,
parků, výrobních a skladových areálů.
Optimální výška umístění svítidel je 3-8 m.
Varianty:
POJ
svítidlo osazeno pojistkou
OK
dvouokruhové zapojení (EP2 v případě svítidel s el. předřadníky)
Příslušenství:
V60
příruba výložník prům. 60
1000004902
S60
příruba sadová prům. 60
1000004904
V76
příruba výložník prům. 76
1000004906
S76
příruba sadová prům. 76
1000004908
V42
příruba výložník prům. 42
1000004910
držák svítidla na stěnu
245039902 (DVO)
1000
1000004910
V 42
#
je dosaženo výrazně vyšší účinnosti.
1000004906
1000004
V 76
1000004
1000004902
V 60
245039902
DVO
LVN136 /R#
LVN236 /R#
LVN155/R
LVN255/R#
Další informace:
Příruba je součástí svítidla, na objednávce je však třeba upřesnit, jaký typ
je požadován.
1000004908
S76
#
W
EP
EP, OK
EP2
1x36
2x36
1x55
2x55
LVN
INZERCE
DIALux 4.7 by DIAL GmbH
1000004904
S60
kg
2G11
2G11
2G11
2G11
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
– volitelné provedení svítidla
– zdroj
Více informací na www.modus.cz. Změny vyhrazeny. Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny.
3,9
4,4
3,7
3,9
97
INZERCE
MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE
ZDARMA
MA
ZDAR
MA
ZDAR
LPE-16B-1
kód balení: 38902
LPE-16B-1
LPN-16B-1
kód balení: 38905
MA
ZDAR
MA
ZDAR
OFE-25-4-030AC
kód balení: 38903
LPE-16B-1
OFI-25-4-030AC
kód balení: 38906
OFE-25-2-030AC
OFI-25-2-030AC
LPE-16B-1
VÝHODNÁ BALENÍ
LPN-16B-1
MA
ZDAR
MA
ZDAR
kód balení: 38904
LPN-16B-1
kód balení: 38907
Akce platí do konce roku 2010
LPN-16B-1
1+1
ZDARMA
INZERCE
K 1 rozvodnici Mini Pragma
ZDARMA 1 jistič!
+
Součástí balení nových rozvodnic MiniPragma
od 12 modulů výše je ZDARMA jistič 16A/1P/B (ref. 11524).
K 1 chrániči Domae
ZDARMA 1 poukázka!
K chráničům 2P/25A/30mA, 4P/25A/30mA,
4P/40A/30mA (ref. 11024P, 11028P, 11029P)
a ke kombíku 2P/16A/B/30mA (ref. 19655P)
obdržíte ZDARMA poukázku na benzín za 200 Kč.
K 1 balení přístrojů UNICA
ZDARMA 1 poukázka!
K deseti UNICA přístrojům ř. 1, ř. 6, zásuvek
nebo bezšroubových zásuvek
(ref. MGU3.201.18X10, MGU3.203.18X10,
MGU3.039.18X10 a MGU3.059,18X10)
obdržíte ZDARMA 1 poukázku na 100 Kč
do prodejen Albert.
startujeme už 10. září 2010
•
•
•
•
navíc získáte body do věrnostního programu eplus
akce probíhá do vyprodání zásob
pouze u vybraných partnerských velkoobchodů
informace na www.eplus.schneider-electric.cz
eplus
věrnostní program
+
+
INZERCE
Svítidlo NÉCTAR (FARO)
Svítidlo BOLA (FARO)
Svítidlo SINKI (FARO)
Svítidlo BRUCKNER (FARO)
Svítidlo GARDEL (FARO)
Panely pro partnery
studia LightVision
Svítidlo CAICOS (FARO)
INZERCE
Společnost BRILUM.CZ s.r.o. se dne 15.6.2010 stala exkluzivním distributorem značky
FARO v ČR. www.faro.es
Srdečně Vás zveme na výstavu MAISON&OBJET, která se uskuteční v Paříži ve dnech
3.-7. září 2010. Značka FARO zde bude prezentovat mimo jiné nová dekorační svítidla
z katalogu DRESSlight a také sortiment z katalogů DECO, VENTILACIÓN a EXTERIOR.
N ov i n ky svìtelnéh o s t u d i a
Portfolio designových svítidel se ve světelném studiu LightVision rozšířilo o další renomované výrobce a značky španělského původu MARSET, ALART a FARO. Vzorky svítidel od každé z těchto značek můžete shlédnout ve studiu LightVision v Brně. Novinky pro rok 2010
také představily značky ALMALIGHT, MODISS a PUJOL – více informací o těchto novinkách se dozvíte na www.lightvision.cz.
Svítidlo ROLANDA (BOVER)
Svítidlo BALMA (ALART)
Svítidlo INFIORE (ESTILUZ)
BRILUM.CZ s.r.o.
CTPark Evropská 884
664 42 Modřice
tel.: +420 543 251 710-11
fax: +420 543 251 712
[email protected], www.brilum.cz
Svítidlo ENZO (MODISS)
LIGHTVISION
Spielberk Office Centre
Holandská 6
639 00 Brno
tel. + fax: +420 511 120 941
[email protected], www.lightvision.cz
Svítidlo LENS (ALMALIGHT)
Obj.č. volta 36P-10
VU36NE
CDA425D
MBN110
MBN116
KDN363A
S35S
Rozvodnice zapuštěná, 3 řadá, volta 36 mod.
Proudový chránič 4 pól. 25/ 0,03A, A
Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA
Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA
Hřebenová přípojnice 10 mm2 k
propojení 4 ks 3 pól. přístrojů
Krycí lišta bílá
1x
1x
4x
8x
2x
1x
2.355,Kč bez DPH
+ šroubovák s
výměnnými hlavicemi
Rozvodnici řady volta pro zapuštěnou
montáž s kapacitou 36 nebo 48 modulů
lze v rámci této akce pořídit spolu s
nejpoužívanějšími přístroji pro kompletaci bytové rozvodnice vždy pod jedním
objednacím číslem. Ke každé sadě
obdržíte navíc příslušný dárek.
1x
Obj.č. volta 48P-10
VU48NE
CDA425D
MBN110
MBN116
KDN363A
S35S
Tato
nabídka platí
do vyprodání
zásob.
Technické změny vyhrazeny • Stav 01.06.2010
Rozvodnice zapuštěná, 4 řadá, volta 48 mod. 1 x
Proudový chránič 4 pól. 25/ 0,03A, A
2x
Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA
6x
Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA
12 x
Hřebenová přípojnice 10 mm2 k
propojení 4 ks 3 pól. přístrojů
3x
Krycí lišta bílá
1x
3.690,Kč bez DPH
+ sada šroubováků
1x
10CZ0383_01
INZERCE
Letní prodejní
akce firmy Hager
www.osram.cz
ÚSPORA
akžtric8ké0en%
ergie
Akční nabídka LED zdrojů OSRAM
ele
sické
oproti kla e
žárovc
Na každé pobočce čeká na prvních 20 nakupujících LED zdroje hrníček OSRAM!
INZERCE
DRAGONPOINT® FIX KIT
• kompletní vestavná svítidla
• pro zdůraznění výklenků s vystavovanými předměty, malých místností,
určitých míst ve vitrínách
• osvětlení a zvýraznění architektonických prvků ve vnitřních prostorách
Světelné zdroje LED PARATHOM® CLASSIC A, B
• profesionální světelné zdroje LED pro síťové napětí s paticí E14 a E27
• velice nízká spotřeba energie (cca 4 W, resp. 8 W)
• průměrná životnost je 25 000 hodin, to odpovídá cca 25 letům při svícení 2,7 h denně
• PARATHOM® CLASSIC A40 a B25 s LED OSRAM Golden DRAGON®
• náhrada za běžné světelné zdroje typu žárovka
Světelné zdroje PARATHOM® PAR16, R50 a MR 16
• profesionální světelný zdroj LED jako 12V verze s paticí GU5.3
• průměrná životnost MR 16 je cca 25 let, PAR16, R50 15 let při svícení 2,7 h denně
• vybaveno vysoce výkonnou LED OSRAM High-Power Golden DRAGON®
• světelný paprsek neobsahuje žádný podíl záření UV a IR
• směrové zdroje
• odolné nárazům a vibracím
Světelné zdroje DULED®
• 2 funkce v 1 zdroji: orientační osvětlení LED/plně výkonný světelný zdroj
• průměrná životnost je 6 000 hodin, to je cca 6 let při svícení 2,7 h denně
• velmi nízká spotřeba energie v režimu LED
• režim nočního osvětlení se nastavuje běžným spínačem
Technický návrh do 48 hodin
Šéfmontáž na střeše
Odborné školení pro začínající firmy
a hlavně - plný sortiment instalací
pro ochranu okapů skladem ve
velkoobchodech REXEL
Miřte vzhůru.
Stačí zavolat na tel.: 317 725 749
V-systém elektro s.r.o.
Milovanice 1
257 01 Postupice
tel.: +420 317 725 749
e-mail: [email protected]
www.v-system.cz
www.v-system.cz
INZERCE
zdarma
široký sortiment příchytek a upevňovacích systémů pro
použití v elektroinstalaci
upevňování bez potřeby sváření a vrtání
kvalitní pružinová ocel a odolné povrchové úpravy
EBC
J-MA
H-CTB
HB2
H-i
H-S
H-ST
EER
EER-MA
EM
SCB
4Z
SNAP
J-CT/CTB
SCA
H-MA
5000
CHK/CHN
TDH/TBH
S/KN
MFA
SC
EM-M
BTF
VKR
2000
SL
4G
H-MSM
INZERCE
UBH
patentovaný způsob upevnění bez
hmoždinek a šroubů
pro upevnění kabelů, kabelových
svazků, trubek a kanálů
pro všechny druhy podkladů,
na povrch i pod omítky
pevnost v tahu 40kg
bezhalogenový materiál
teplotní určení -20°C až +85°C
jeden průměr otvoru pro všechny
komponenty
Beton
Kov
Plná cihla
Vápenec
Sádrokarton
Porobeton
Dřevo
Dutá cihla
SCHMACHTL CZ s. r. o., Vestec 185, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: 244 001 500, fax: 244 910 700, e-mail: [email protected], www.schmachtl.cz
Download

Číslo 3