OTÁZKY A ODPOVĚDI
ŠABLONY
Pro koho je elektronické bidetové prkénko určeno?
Je určeno pro všechny generace, od malých dětí až po seniory.
Ocení je i tělesně postižení lidé. Nosnost až 160 kg.
- Snadná instalace na Vaší stávající toaletní mísu
- Bez nutnosti stavebních úprav
- Anální a vaginální mytí, masáž a sušení
- Nastavení teploty vody a polohování trysky
- Paměťové nastavení až pro 4 uživatele
- Pro muže, ženy, děti
- Antibakteriální povrch
- Nosnost až 160 kg
V čem se el. bidetové prkénko liší od klasické bidetové mísy?
Úsporou prostoru bez nutnosti stavebních úprav. Instaluje se jednoduše přímo na mísu po odmontování stávajícího toaletního
prkénka. Po mytí je možno použít místo toaletního papíru praktickou funkci sušení. Nastavení teploty mytí a poziční nastavení
trysek s pamětí až pro 4 uživatele dle zvoleného modelu.
L
bidet HDB-1500 R
www.hyundaibidet.cz
R
Co potřebujeme na instalaci el. bidetového prkénka?
Potřebujeme přívod studené vody a elektrickou zásuvku na 220 V.
Instalační materiál je součástí balení.
teplá voda
Jaké zdravotní přednosti přináší užívání el. bidetového prkénka?
Kromě zvýšené hygieny je rovněž prokázáno, že pravidelné používání bidetu je efektivní prevence hemeroidů a vaginálních zánětů.
bublinové
mytí
Lze přednastavit elektronické bidetové prkénko tak, abychom
při opakovaném používání nemuseli opět nastavovat délku
mytí, sušení a intenzitu trysek?
Ano, všechny tyto funkce lze individuálně přednastavit pomocí
funkce paměťového přednastavení až pro 4 uživatele.
pulzování
bidet HDB-1300
S
bidet HDB-1500
Je možné el. bidetové prkénko přemístit do jiného domu?
Např. cestuje-li rodina v létě na chalupu nebo se stěhujeme?
Ano, el. bidetové prkénko je snadno vysunutelné z konzole pevně
připevněné k záchodové míse po zmáčknutí pojistky. Tuto flexibilitu ocení zejména ti, kteří si na elektronické bidetové prkénko
zvyknou nebo handicapovaní, kterým bidet výrazně usnadňuje
každodenní hygienu.
R
úspora
dálkové
ovládání
klystýr
Jak se elektronické bidetové prkénko udržuje a čistí?
Prkénko je omyvatelné ze všech stran a dá se snadno vysunout.
Povrch je z vysoce antibakteriálního materiálu.
Jak dlouho trvá instalace?
Instalace zpravidla zabere od 20 do 30 minut a zvládne ji každý
svépomocí.
Nepoškodí tvrdá voda elektronické bidetové prkénko?
U tvrdší vody obvykle stačí podržet tlačítko mytí a trysku vyčistit kartáčkem a roztokem na rozpouštění vodního kamene. Je-li
vstupní voda extrémně tvrdá, doporučuje se do technické místnosti nebo koupelny umístit změkčovací zařízení, které ochrání
všechny spotřebiče od ohřívače vody až po perlátory a vodovodní
baterie. Takto předejdeme usazování vodního kamene v tryskách.
masáž
Na www.hyundaibidet.cz dále najdete:
deodorace
- vhodné typy toaletních mís
- možnost objednání šablony
pro správné určení velikosti
- prezentační videa
dětské
nastavení
Profilový pohled
shodný pro všechny
modely bidetů
paměťové
nastavení
Váš prodejce:
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EL. BIDETOVÁ PRKÉNKA
Vstupní filtr (kód: HFS-HDB)
Karbonový deodorační filtr (kód: HFD-HDB)
Upevňovací konzole (kód: HK-HDB)
ELEKTRONICKÉ
BIDETOVÉ PRKÉNKO
ELEKTRONICKÉ
BIDETOVÉ PRKÉNKO
Každý z nás ocení praktické a prostorově nenáročné řešení
koupelny, která tvoří intimní prostor pro každodenní osobní hygienu, odpočinek a relaxaci. Jinými slovy, koupelna a její vybavení je vizitkou našeho stylu bydlení a přístupu k životu.
S elektronickým bidetovým prkénkem připevněným na stávající
toaletní míse začíná a končí každý den. Komfort, pocit čistoty
a zdravotní aspekty jsou důvody, proč si elektronické bidetové prkénko, též někdy nazývané wellnes bidet, získalo celou Asii
a v současné době se stává běžnou součástí domácností, hotelů,
pečovatelských domů a rehabilitačních center po celé Evropě.
Pohodlí elektronického bidetového prkénka si oblíbíte nejen
Vy, ale i Váš partner nebo partnerka. Výrobek taktéž ocení lidé
se sníženou pohyblivostí a zdravotními problémy, např. vaginálními záněty, hemeroidy a střevními chorobami. Zcela hygienické elektronické bidetové prkénko v provedení s dálkovým
ovládáním nebo postranním ovládacím panelem je určené
pro ženy i muže a je vhodné k umístění do soukromých i veřejných prostor.
Zařízení, které každý snadno a rychle nainstaluje na stávající
toaletní mísu bez jakýchkoliv požadavků na prostor a bez stavebních úprav, je k dostání ve 3 velikostech dle typu toaletní
mísy regulérní (R), zkrácený (S) a prodloužený (L).
Tabulka porovnání:
Fuunk
nkce
ce WASH/
ce
ASH/
H/DRRY
H/DR
HDB-1500R
Mytíí (aannáállní
ní))
•
Bidet (vagginál
innálálnní
ní)
•
Klystýrové
véé myt
ytítí
•
Sušení
•
Deodorační funnkc
kce
•
Bublinové mytí
•
Nepřetržitá dodávkaa te
teppllé vvooddyy
tepl
•
Funkce pro pohhodlí
Automatická úspora energie
•
Paměťové nastavení
4 uužživvat
a ellé
Masáž
•
Pulzování
•
Dálkové ovládání
•
Vyhřívané sedátko
•
Softft lid (zp
So
zpom
omalalov
ovač
ač uza
zavívírá
rání
ní víkíka)
a)
•
Možn
Mo
žnos
ostt vy
vyjm
jmut
utíí z ko
konz
nzol
olee
•
Antibakteriální úprava
•
Dětský režim
•
HDB-1500
HDB-1300
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 užiživa
vate
ate
tell
1 užiživate
vate
va
tel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HDB-1500 R
HDB 1300
HDB 1500
HDB-1500 R
HDB-1500
HDB-1300
- výběr z velikostí R a L
- dálkové
álkové ovládání
- regulérní velikost (R)
- postranní
ovládací p
panel
p
- funkce deodorace
deo
eodo
eo
d raace
do
- zkrácená velikost (S)
- postranní
ovládací p
panel
p
Doporučené napětí
Maximální příkon
Délka elektrického kabelu
Způsob připojení vody
Tlak vody
AC 220 V-240 V, 50 Hz
1 670 W
1,8 m
flexi hadice
cee na přívod stu
tudené vody
0,7–7,,5 bar
ba
Mytí
0,77 l/l//m
min
Objem vody Bidet 0,
0,7 l/l/minn
0,7
Klistýr 0,7
0, l/mi
mn
Mytí
Nastavení tlaku voody
dy pěětitissttup
upňo
ňovéé nasta
ňo
tave
vení
Nastavení tepplo
loty
oty
ty
ppookoojjoová
vá tep
epllota
ta – 38 °C
°C,, čt
čtyř
yřststup
upňo
ňové
vé
Příkon toope
pení
ní
1 600
600 W
60
Bezpe
ezzpe
pečn
peč
čnostní zaařřííze
zeení
nníí teplotní pojistka, teplotní spínač
Nastav
Nast
Na
avvenní te
tepl
plot
pl
otyy
ot
pokojová teplota – 42 °C, čtyřstupňové
Vyhř
Vy
hřívívívan
hř
anéé Př
an
Přík
ík
k
on
t
op
open
ení
í
55 W
sedá
sed
se
dá ko
dátk
Bezzzppečnostní
Be
č
zařízení teplotní pojistka
Nas
astavení teploty
pokojová tep
eplo
lota
ta – 50 °C, pě
pětitiststup
upňo
ňové
vé
SSuuše
šení
ní
Příkon tope
p ní
250 W
Bezpečnostní zařízení tepllottní pojistka, bim
imet
etalal
Deodorace
katallytiická
k de
d odorac
d ce
Rozm
Ro
změr
ě y Prodloužený typ (L) 406 mm × 528 mm × 145 mm (š × d × v)
zařízení Regulelern
rníí ty
typp (R
(R))
4066 mm × 496 mm × 14
40
1455 mm (š × d × v)
dloužený
ž ý typp (L
(L)) 4,,7 kgg (hrubá hmotnost balen
eníí 7,
7,77 kg
kg))
Hmot
Hm
otno
nost Prodl
zařízení Regulerní typ (R)
4,5 kg (hrubá hmotnost balení 7,5 kg)
Pamě
Pa
m ťo
mě
ť vé nas
asta
t vení
4 už
u ivateleléé
FiFilttr hhm
mot
otný
otný
n ch neč
e istot
ao
an
www.hyundaibidet.cz
HDDB-15
BB--1500
150000
15
Doporučené napětí
Maximální příkon
Délka elektrického kabelu
Způsob připojení vody
Tlak vody
Mytítí
My
Objem vody Bidet
Klistýr
Mytí
Naststavení tlak
akuu vo
vody
dy
Nastave
v ní teploty
Příkon topení
Bez
ezpe
pečn
čnos
ostn
tníí za
zaříříze
zení
níí
Nastavení teplotyy
Vyhřívané Příkon topenní
sedátk
tkoo
Bezp
Be
zpeč
ečno
nostststní
ní zař
a ízízen
eenní
Nas
asta
sta
tave
vení
ve
ní tepplo
loty
tyy
S še
Su
šeníí
Příříkoon toopeeníí
Beezzpe
zppeeeččn
čnos
ostn
stn
tní
ní za
zaří
ařířízzení
Deod
De
Deod
o or
orac
acee
ac
šíšířk
řkaa
RRoozm
změ
měry délka
zaaříříze
za
zení
ní
výška
Hmotnost Brutto
zařízení Netto
FiFiltltrr hm
hmot
otný
ných
ch neč
ečisisto
tott
H BHD
B-13
1300
13
00
ACC 220
2 V-2
-240
2400 V, 50
50 Hz
1 67
670
70 W
1,,8 m
flflexxi haadice na přříívvod
od stu
t dené vody
0,,7–
–7,
7,5 bar
00,,8
,8 l/min
00,,8 l/min
0,7 l//m
0,
0,7
miin
pětitissttup
pě
tuuppň
pňové nastavení
poko
po
kojo
ko
jováá teplo
jo
l ta – 38 °C, čtyřstupňové
lo
1 600 W
tteeppllotní pojistka, teplotní spínač
p kojo
po
jová
váá teplota – 42 °C, čtyřstupňové
55 W
teplotní pojistka
pokkojjováá tepllota – 50 °C
°C, pěětistupň
i ňovéé
250 W
teplotní pojistka, bimetal
katalytická deodorace
ne
4066 mm
40
4066 mm
40
496 mm
470 mm
145 mm
145 mm
7,7 kg
7,5 kg
4,7 kgg
4,5 kgg
anoo
an
Download

HYUNDAI Wacortec el. bidety.pdf