ODVLHČOVACÍ BAZÉNOVÉ JEDNOTKY
Obsah školení
1. Dantherm Air Handling – představení společnosti, divize HVAC,
produktové portfólium spol. Dantherm Air Handling
2. Bazénové prostory – důležitost odvlhčování/větrání, výpočet
odvlhčovacího výkonu, principy odvlhčování
3. Odvlhčovací sestavné bazénové jednotky DanX
4. Odvlhčovací kompaktní bazénové jednotky DanX 2
Dantherm Air Handling – představení společnosti
-
-
Společnost založená v roku 1958
Aktuálně cca 540 zaměstnanců
Sídlo společnosti SKIVE, Dánsko
Pobočky (holdingové společnosti) v Anglii,
Norsku, Švédsku, USA a Číně
Obrat 2010 = 625 mil eur
Společnost využívá svoje dlouholeté zkušenosti v oblasti
termodynamických procesů při výrobě a vývoji ohřívačů,
chladících zařízení, odvlhčovacích a větracích zařízení pro
bazénové, průmyslové a domácí použití a při výrobě výměníků
Cílem společnosti je neustálým vývojem nových výrobků s
vysokým důrazem na kvalitu vybudovat a udržet si na trhu
pozici, která jim zaručí, že se pro své partnery a zákazníky
stanou preferovaným partnerem v oblasti svého výrobního
segmentu.
Dantherm Air Handling – HVAC
Divize HVAC (Vytápění, větrání a
klimatizace) se zabývá hlavně
výrobou produktů a návrhem řešení
pro Evropské trhy.
Primárně se zabývá výrobou
odvlhčovacích zařízení –
kompaktních anebo sestavných,
větracích sestavných jednotek,
větracích jednotek pro domácnosti a
výrobou stacionárních a mobilních
chladících a topných zařízení.
Větrání domácností
Mobilní odvlhčovače
Mobilní vytápěcí zař.
Průmyslové vytápěcí zař.
Větrací odvlhčovací
jednotky
Malé bazénové
odvlhčovače
Produktové portfólium
Free – coolingové jednotky pro
telekomunikace
Odvlhčovací jednotky
Vytápěcí jednotky pro průmyslové objekty
Klimatizační jednotky pro
vojenský průmysl
Větrací a odvlhčovací
jednotky
Důležitost odvlhčování/větrání bazénových prostorů, názorný
výpočet a principy odvlhčování
6
Proč je důležité větrání?
Odpařování vody
Vlhkost
Dezinfekce vody
Lidé
Chlorový zápach
Čerstvý vzduch
Proč kontrolovat vlhkost?
Nezabezpečení okolní vlhkosti pod přípustnou hranici
způsobuje poškozování konstrukce budovy – co může
následně vést k ohromným škodám.
Doporučená vlhkost pro bazénové prostory:
50% - 60% RH
Zabezpečit komfortní a pohodlné podmínky
pro uživatele.
Doporučená hodnota absolutní vlhkosti:
pod 14,3 g/kg
Proč čerstvý vzduch?
Zabezpečit legislativně podmínky týkající se veřejných
bazénových prostorů.
Doporučená hodnota pro přívod čerstvého vzduchu:
10m3 / m2 bazénového povrchu
Zabezpečit komfortní a pohodlné podmínky
pro uživatele.
Odstranění chlorového zápachu
Výpočet potřeby odvlhčovacího výkonu.
Odpařování
Chlorový
zápach
Vlhkost
Výpočet potřeby odvlhčovacího výkonu.
Teplota vzduchu v místnosti a
relativní vlhkost závisí na teplotě
vody a samotné konstrukci
bazénové haly.
+2oC / 60% RH
26oC
Standardně (pro komfortní
podmínky) by se teplota
vzduchu měla pohybovat cca 2°C
nad teplotou vody.
Výpočet potřeby odvlhčovacího výkonu.
+2oC / 48% RH
Podle normy VDI 2086 by
specifická vlhkost (absolutní
obsah vody ve vzduchu) neměl
přesáhnout hodnotu 14,3g/kg.
Proto např. pro případ vlevo by
neměla být relativní vlhkost
vyšší jako 48%.
30oC
Výpočet podle VDI 2089.
W =e x A x (Pb - Pl)
W = Odpar vody (g/h)
30°C / 53%
22,5 mbar
e = Empirický faktor
Pb = Tlak nasycených vodních par při teplotě
vody (mbar)
Pl = Parciální tlak vodních par při teplotě
vzduchu (mbar)
3m
6m
28°C
A = 6 x 3 = 18 m
Pb = 37,8 mbar
37,8
mbar
Pl = 22,5 mbar
e = 15 pro soukromé bazény
W= 15 x 18 x (37,8 – 22,5) = 4,13 l/h
Výpočet podle VDI 2089.
Objem čerstvého vzduchu potřebného k odvlhčení bazénového prostoru je možné
vypočítat pomocí následujícího vzorce.
V = W / (Xi x Xu) x 1.2
V = Objem vzduchu (m3/h)
W = Odpar vody (g/h)
Xi = specifická vlhkost (absolutní obsah vody) vnitřního vzduchu (g/kg)
Xu = specifická vlhkost (absolutní obsah vody) venkovního vzduchu (g/kg)
(pro severské krajiny můžeme kalkulovat s hodnotou 9 g/kg)
1.2 = hustota vzduchu (kg/m3)
V = 4130 / (14,3 – 9) x 1.2 = 650 m3/h
Doporučený počet výměn vzduchu bazénového prostoru je cca 3 – 5 krát.
Pozor na relativní vlhkost.
50 %
28°C
60 %
19°C
16°C
14 g/kg
11.5 g/kg
Při teplotě 28°C/60% je teplota rosného bodu přibližně 19°C – to znamená, že vlhkost se
bude srážet na povrchu (např. konstrukci) s teplotou pod 19°C. V případě, že jde o starší
budovu s nedostatečnou izolací – bylo by dobré, kdyby byla relativní vlhkost o něco nižší.
Např. při teplotě 28°C/50% je teplota rosného bodu přibližně 16°C.
15
Ve všeobecnosti existují 3 způsoby odvlhčování bazénových prostorů:
1. Odvlhčování s čerstvým vzduchem ( např. DanX XKS)
Tento systém zabezpečí odvod vlhkého vzduchu a přívod suchého čerstvého vzduchu. Na ušetření
energie potřebné k ohřátí studeného venkovního vzduchu (v zimních měsících) jsou tyto jednotky
vybavené jednostupňovým (rekuperátor) nebo dvojstupňovým systémem rekuperace tepla
(rekuperátor a tepelné čerpadlo)
Danx XKS
Danx XWPS
Ve všeobecnosti existují 3 způsoby odvlhčování bazénových prostorů:
2. Odvlhčování systémem tepelného čerpadla (např. DanX AF)
Tento systém obsahuje uzavřený chladící okruh (výparník, kondenzátor,
kompresor, expanzní ventil, ...). Výparník (chladič) je umístněný na straně
nasávání z bazénové haly. Vlhkost z okolního vzduchu se vysráží na chladiči,
vzduch se odvlhčí a současně se odebere energie z okolního vzduchu. Energie se
následně transformuje do kondenzátoru. Vzduch procházející kondenzátorem se
ohřeje a vysuší. Takto ohřátý a vysušený vzduch je následně přiváděný do prostoru
bazénové haly. Tento způsob taktéž umožňuje přivádět čerstvý vzduch – ale v
omezené míře – okolo 30%.
Danx AF
17
Ve všeobecnosti existují 3 způsoby odvlhčování bazénových prostorů:
3. Odvlhčování větráním s dohřevem vzduchu
Tento systém je založený na přivádění čerstvého vzduchu s následným dohřevem
na požadovanou teplotu. Vlhký vzduch je následně odvedený do venkovního
prostoru (bez využití tepla vnitřního vzduchu).
Ve všeobecnosti existují 3 způsoby odvlhčování bazénových prostorů:
Odvlhčování větráním s dohřevem vzduchu – NEEKONOMICKÉ ŘEŠENÍ
€
Velký rozdíl teplot mezi venkovním a vnitřním vzduchem a energetické
nároky potřebné na ohřání vzduchu jsou důležitým ukazatelem proč by se
měli zákazníci orientovat na co nejefektivnější řešení.
Nejefektivnější způsob – využití rekuperace tepla.
Různé způsoby rekuperace tepla:
-
Deskový křížový rekuperátor:
- Nejčastější použití
- Vysoká účinnost
- Bez pohyblivých částí
- Tepelné čerpadlo:
- Často používané jako druhý (doplňkový) systém rekuperace
- S použitím křížového deskového rekuperátoru dosahuje skoro 100%
účinnost
- Nejtradičnější způsob odvlhčování v nočním provozu
Sestavné odvlhčovací bazénové jednotky
DanX
DanX bazénové odvlhčovací jednotky
Modulárně větrací jednotky s anebo bez tepelného čerpadla
křížovým deskovým rekuperátorem určené pro odvlhčování
a větrání bazénových prostorů včetně regulace.
a
DAN X
Dostupné modely
• DanX – XWPS – s rekuperátorem a tepelným čerpadlem
• DanX – XKS – s rekuperátorem, bez tepelného čerpadla
• DanX - AF – s tepelným čerpadlem – cirkulační jednotky
DanX – řízené odlvhčování bazénové haly
Hlavní charakteristiky
DanX XWPS, XKS a AF patří do série speciálně navržených
jednotek pro odvětrání a odvlhčování bazénových prostorů –
soukromé bazény, veřejné bazény, hotelové bazény,
aquaparky, .....
Patří mezi jednotky s největší odolností vůči korozi třída 4
podle EN 12944 – 2 (speciální vnitřní nátěry – epoxidové
nátěry, práškové nátěry vypalované v peci) a jednotky s
energetickou účinností dosahující 100% - při zpětném
získávání tepla z vnitřního prostoru.
Zabezpečují kontrolovanou výměnu a odvlhčování vnitřního
vzduchu
Vzduchové výkony: 1500 m3/h – 32000 m3/h.
DAN X
Vzduchové výkony
Modrá – rychlost proudění na výměníku do 1,5m/s, zelená – do 2,5m/s, žlutá do
3,5m/s, červená – nad 3,5m/s. Optimálně – od 1,5 do 3,5m/s.
DAN X
DanX XKS jednotky odvlhčují vnitřní vzduch pomocí venkovního suchého
vzduchu.
Pro získání co největší energie z vnitřního vzduchu jsou tyto jednotky
vybavené jednostupňovým křížovým deskovým rekuperátorem s účinností
okolo cca 65%-75%.
Doporučené použití tohoto typu odvlhčovací jednotky je pro klimatické
podmínky, kde venkovní teplota v zimních měsících je nad 0°C a v letních
měsících je venkovní teplota vysoká.
DanX XKS
Vzduchový výkon[m3]
Odvlhčovací výkon[L/H]*
2/4
3/6
5/10
7/14
9/18
12/24
16/32
3350
4500
8400
12500
15500
21500
25500
12
16
30
44
55
76
90
Parametry: Vnitřní vzduch 30°C/54%RH. Podíl čerstvého vzduchu 30%. Čerstvý vzduch 5°C/85%
DAN X - XKS
DAN X
DanX XWPS jednotky odvlhčují vnitřní vzduch pomocí venkovního suchého
vzduchu.
Pro získání co největší energie z odsávaného vlhkého vzduchu jsou tyto
jednotky vybavené 2-stupňovým systémem rekuperace - křížovým
deskovým rekuperátorem a tepelným čerpadlem
Doporučené použití tohoto typu odvlhčovací jednotky je pro klimatické
podmínky, kde venkovní teplota v zimních měsících je pod 0°C.
DanX XWPS
Vzduchový výkon[m3/h]
Odvlhčovací výkon [L/H]*
2/4
3/6
5/10
7/14
9/18
12/24
16/32
3350
4500
8400
12500
15500
21500
25500
18
28
48
69
88
124
148
Parametry: Vnitřní vzduch 30°C/54%RH. Podíl čerstvého vzduchu 30%. Čerstvý vzduch 5°C/85%
DAN X - XWPS
DAN X
DanX AF jednotky odvlhčují vnitřní vzduch pomocí tepelného čerpadla
prostřednictvím cirkulace vzduchu.
Nejčastěji se tento systém používá pro malé soukromé anebo veřejné
bazény (např. v hotelových zařízeních), kde není potřebné přivádět 100%
čerstvého vzduchu anebo v oblastech, kde je vysoká okolní vlhkost a
teplota.
Nižší nároky na instalační prostor. Možnost montáže i pod strop.
Jednotky mohou být vybavené i vodou chlazeným kondenzátorom např.
pro ohřev sanitární vody.
DanX AF
AF 3/6
AF 5/10
AF 5/10s
AF 7/14
AF 7/14s
AF 12/24
AF 12/24s
Vzduchový výkon [m3/h]
4850
7300
9500
12000
14000
19000
24000
Odvlhčovací výkon [L/H]*
32
50
63
81
96
130
158
Parametry: Vnitřní vzduch 30°C/54%RH. Podíl čerstvého vzduchu 20%. Čerstvý vzduch 5°C/85%
DAN X - AF
DAN X – XWPS – hlavní výhody.
• Odvlhčovací jednotka speciálně navržená pro agresivní bazénové prostředí
• 2 stupňový systém rekuperace – účinnost rekuperace do 100%
• Tepelné čerpadlo s vysokoúčinným SCROLL kompresorem a vysokým COP
• Volitelný vodou chlazený kondenzátor – pro ještě lepší využití energie
• Křížový deskový rekuperátor s účinností do 80%
• Filtry na nasávání a přívodu s nízkou tlakovou ztrátou
• Nízká hodnota SFP je zabezpečená nízkou vnitřní tlakovou ztrátou a
vysokoúčinnými plug ventilátory.
• Kompaktní zařízení skládající se pouze ze tří samostatných částí – rychlá a
jednoduchá instalace – při verzích XK 2/4 – 9/18
DAN X – XKS – hlavní výhody.
• Odvlhčovací jednotka speciálně navržená pro agresivní bazénové prostředí
• 2 stupňový systém rekuperace – účinnost rekuperace do 100%
• Křížový deskový rekuperátor s účinností do 80%
• Filtry na nasávání a přívodu s nízkou tlakovou ztrátou
• Nízká hodnota SFP je zabezpečená nízkou vnitřní tlakovou ztrátou a
vysokoúčinnými plug ventilátory.
• Kompaktní zařízení skládající se pouze ze tří samostatných částí – rychlá a
jednoduchá instalace – při verzích XK 2/4 – 9/18
DAN X – komponenty
• Rám jednotky – z profilů z pozinkované oceli (za horka) s izolací, hliníkovými
rohy a ošetřený epoxidovým práškovým nátěrem (70μm) – před montáží
• Opláštění – sendvičové panely z pozinkované oceli (za horka) (275g/m2),
50mm minerální vlna mezi panely. Možnost volby vnitřního epoxidového
práškového nátěru (70μm) - antikorozní třída CL4.
•
Vnitřní panely - z pozinkované oceli (za horka) (275g/m2), 30mm minerální
vlna mezi panely - ošetřené epoxidovým práškovým nátěrem (70μm) – před
montáží.
• Základový rám – každá sekce je uložená na samostatném rámu z pozinkované
oceli. Základový rám je dodávaný s nastavitelnými nožičkami – pro vyvážení
jednotky v případě nerovností.
• Antikorozní třída – standardně CL2
• Antikorozní třída CL4 – v případě objednání jednotky s vnitřním epoxidovým
práškovým nátěrem (70μm) – podle EN 12944-2
DAN X – komponenty
• Opláštění/konstrukce navržená podle EN 1886 – kategorie:
• Mechanická pevnost: D1 (vychýlení 4mm)
• Netěsnost opláštění: L2
• Netěsnost filtru: F8
• Tepelný přestup: T3 (1,0<U<1,4|
• Tepelný most: TB3 (0,45<kB<0,60)
• Filtr F7 na přívodu, F5 anebo F7 na odvodu
• Všechny upínací zařízení, šrouby, matice jsou z nerezové oceli anebo obsahují
speciální povrchovou úpravu.
• Motory – plug ventilátory – řízené frekvenčními měniči anebo ventilátory s
řemenovým pohonem –standardně dvojotáčkové.
• Epoxidová povrchová úprava hliníkového křížového deskového rekuperátoru.
Účinnost rekuperátoru – 55-80% (v závislosti od podmínek).
• Servomotory IP 66 – speciálně navržené pro agresivní bazénové prostředí s
napájením 24V
DAN X – komponenty
• Výměníky (výparník a kondenzátor) s měděnými trubkami,
hliníkovým rámem a hliníkovými lamelami s povrchovou
epoxidovou úpravou.
• Výparník a kondenzátor při XWPS s extra epoxidovou povrchovou
úpravou.
• Tepelné čerpadlo obsahuje všechny potřebné prvky chladícího
okruhu – výparník, kondenzátor, kompresor – scroll – R407C,
expanzní ventil, průhledítko, filtr, dehydrátor, HP a LP manometry,
...
• Vyměnitelné lamely eliminátoru kapek (XWPS) – pro rychlost do 4
m/s
• Vodní a ani vodou chlazený kondenzátor neobsahují prvky
vodního okruhu – čerpadlo, uzavírací ventily, filtr – zabezpečí
vodař/topenář.
• Vodní topný výměník – měděné trubky a hliníkové lamely – s
možností dodání termostatu protimrazové ochrany a dvoj anebo
trojcestného ventilu s pohonem.
DAN X – příslušenství obrázky
DAN X – příslušenství obrázky
DAN X – návrhový softvér
39
DAN X – návrhový softvér
40
Animace – DanX XWPS
Bazén
Letní období
(Tepelné čerpadlo je vypnuté)
Podmínky:
Vnitřní
Venkovní
30°C / 55% 30°C / 45%
14,9g/kg
11,9g/kg
30oC/45%
30oC/55%
30oC/55%
30oC/45%
Bazén
Zimní období
(Vytápění je zapnuté)
Podmínky:
Vnitřní
30°C / 55%
14,9g/kg
Venkovní
8°C / 85%
5,4g/kg
occupied
35 - 40oC
8oC/85%
5,4g/kg
15oC/99%
10,6g/kg
13 oC
15 oC
21 oC
10 - 15oC
30oC/55%
14,9g/kg
30 oC
24 oC
37 oC
31oC/34%
37oC/24%
9,4g/kg
Bazén
Zimní období
(Vytápění je zapnuté)
Podmínky:
Vnitřní
Venkovní
30°C / 55% -20°C / 100%
14,9g/kg
0,8g/kg
-20oC/100%
0,8g/kg
16oC/89%
9,5g/kg
16
oC
19,6
30oC/55%
14,9g/kg
30 oC
9 oC
oC
22
oC
35
oC
40oC/19%
9,0g/kg
Bazén
(Noční režim)
Podmínky:
Vnitřní
30°C / 55%
14,9g/kg
Venkovní
0°C / 90%
3,2g/kg
unoccupie
d
35 - 40oC
15 oC
15 oC
21 oC
10 - 15oC
30oC/55%
14,9g/kg
30 oC
24 oC
38 oC
32oC/40%
38oC/28%
12,0g/kg
Reference Slovenská republika
46
Wellness hotel Bystrá
DanX 2/4 – vzduchový výkon 3000m3/h
DanX 7/14 – vzduchový výkon 14000m3/h
47
Holiday Inn Trnava
DanX 2/4 – vzduchový výkon 4600m3/h
48
Kompaktní odvlhčovací bazénové jednotky
DanX 2
49
DANX 2
• Odvlhčovací kompaktní bazénové jednotky
• 2 varianty:
• DanX 2 HP – s dvojitým křížovým deskovým rekuperátorem a
tepelným čerpadlem
• DanX 2 XD – s dvojitým křížovým deskovým rekuperátorem
• Komplexní zařízení zabezpečující komfort uživatele
• Možnost přisávání až 100% čerstvého vzduchu
• Možnost volného chlazení „free cooling“ v letních měsících
• Vysokoúčinný dvojitý křížový deskový rekuperátor s účinností až do 95%
• Integrované DC – EC (nízkoenergetické) motory
• Speciální povrchová úprava garantuje dlouhou životnost zařízení
• Zabudovaný vodní topný výměník
• Integrovaná regulace
• Flexibilní instalace – různé možnosti připojení potrubí – zboku, zhora.
DANX 2 XD - principy
Noční režim
Denní režim
100% čerstvý vzduch
Denní režim
30% čerstvý vzduch
Freecooling v létě
51
DANX 2 HP - princípy
Noční režim
Denní režim
100% čerstvý vzduch
Denní režim
30% čerstvý vzduch
Freecooling v létě
52
DANX 2 – komponenty
• Samonosná konstrukce s panely s izolací 50mm – minerální
vlna
• Opláštění z pozinkovaného plechu 275g/m2
• Vnitřní i venkovní panely – s práškovou povrchovou úpravou
• Vnitřní panely s izolací tloušťka 30mm
• Opláštění/konstrukce navržená podle EN 1886 – kategorie:
• Mechanická pevnost: D2
• Netěsnost opláštění: L3
• Tepelný přestup: T3 (1,0<U<1,4|
• Tepelný most: TB3 (0,45<kB<0,60)
• Antikorozní třída CL4
DANX 2 – komponenty
• Dvojitý deskový rekuperátor :
• s epoxidovou povrchovou úpravou,
• Euroventem certifikovaný
• S nízkou tlakovou ztrátou
Heat exchanger efficiency
95
Efficiency %
90
4
3
85
80
2
75
1
70
65
1000
1)
2)
3)
4)
1200
1400
1600
Air volume m3/h
1800
Dry efficiency (EN308) with balanced air volume
Dry efficiency (EN308) with under pressure in pool hall (1/0.95)
Real efficiency DanX 2HP at 6°C with under pressure in pool hall (1/0.95)
Real efficiency DanX 2 DX at 6°C with under pressure in pool hall (1/0.95)
2000
DANX 2 – komponenty
• Motory:
• Nízkoenergetické EC motory s plug
ventilátorem
• Výkon 700W
• Motor speciálně chráněný vůči
agresivnímu prostředí
• Lopatky ventilátoru s povrchovou
úpravou
• Vysoká účinnost motoru
DANX 2 – komponenty - motory
DanX 2 XD
2200
SFP j/m3
2000
1800
1600
1400
1200
1000
1000
1200
1400
1600
Air volume m3/h
Externí tlaková ztráta 200 Pa
Externí tlaková ztráta 250 Pa
Externí tlaková ztráta 300 Pa
1800
2000
DANX 2 – komponenty - motory
DanX 2 HP
2400
2200
SFP J/m3
2000
1800
1600
1400
1200
1000
1200
1400
1600
Air volume m3/h
Externí tlaková ztráta 200 Pa
Externí tlaková ztráta 250 Pa
Externí tlaková ztráta 300 Pa
1800
2000
DANX 2 – komponenty
• Tepelné čerpadlo:
•
Vysoká účinnost
•
Rotační kompresor Mitsubishi
•
Kondenzátor a výparník s hliníkovým rámem a epoxidovou úpravou
•
Možnost připojení vodou chlazeného kondenzátoru
•
100% -ní účinnost rekuperace
•
Komponenty chladícího okruhu – od Danfoss anebo od Honeywell
•
Příkon kompresoru 1200W (při 30°C/60%/1750m3/h)
•
Chladící výkon 4800W
•
COP 5
•
Odvlhčovací výkon 3,9l/h
•
Minimální vzduchový výkon – 1000m3/h
•
Minimální teplota vzduchu 20°C
DANX 2 – komponenty
• Deskový filtr F7 na přívodu
• Deskový filter F5 na odvodu
• 2 řadový (9,5kW – při delta T = 70/50°C ) anebo 3 řadový (12,6kW – při delta
T = 70/50°C) vodní topný výměník montovaný přímo do jednotky
• Dvojcestný ventil s napájením 0-10V
• Elektrický ohřívač – 7,5kW s montáží do potrubí, regulace 0-10V
• Servomotory Belimo (ne IP66 – kvůli velikosti)
• Klapky na přívodu a odvodu – v standardním provedení – lamelové
• Recirkulační/Odvlhčovací/Klapka BY-PASSU - jednolopatková
DANX 2 – komponenty
• Inteligentní systém ovládání
• Regulátor MVC od Honeywell
• Nastavení a regulace teploty
• Nastavení a regulace vlhkosti
• Nastavení a regulace otáček motoru – min, max, vypnuté
• Časové programy
• Poruchové hlášení
• Možnost připojení i snímače pohybu
• Lehce čitatelný displej
• Možnost připojení na nadřízený systém EXCEL 5000
DANX 2
Parametry
Rozměry
Děkuji za pozornost
Ing. Peter Čečko
Download

DANX 2 - KLIMAVEX CZ as