4,5 – 35 kW
AUTOMATICKÝ KOTEL
DŘEVNÍ PELETY
HNĚDÉ UHLÍ
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Garanční paliva dle ČSN EN 303-5
Dřevo v přírodním stavu ve formě – přířezů z kulatiny s obsahem vody nižším jak 20%, štěpků s různým
obsahem vody, slisovaného dřeva ve formě pelet, slisovaného dřeva ve formě briket, pilin s obsahem vody do 50%,
nedřevní biomasy dle EN 14961-6 (platí pro kotle certifikované dle ČSN EN 303-5:2012)
Černé uhlí, hnědé uhlí, koks, antracit - není možné považovat za jednotné palivo zavedené pod zjednodušeným
názvem uhlí.
Každé toto palivo má svá specifika, výhřevnost, způsob odhořívání, obsah prchavých látek, velikost plamene při
hořeni a v neposlední řadě obsahy a složení spalin.
Garanční paliva dle ČSN EN 303-5 pro kotel VOLLCANO jsou:
• Hnědé uhlí - OŘECH 2 o zrnitosti 4-25 mm a vlhkosti do 20%
• Dřevní pelety - Ø 6 – 10 mm kvality A1, A2, B dle ČSN EN 14961-2
Vhodnost použití
V naší nabídce máme kotle pro vytápění nemovitostí a rodinných
domů v závislosti na velikosti vytápěné plochy a druhu paliva.
VOLLCANO 20 – je prioritně určen díky svému výkonovému rozsahu
4,5 – 18kW k vytápění menších rodinných domů.
VOLLCANO 30 – je účelně konstruován se svým výkonovým rozsahem
8,5 – 27kW pro vytápění velkých rodinných domů nebo menších
průmyslových objektů.
Proces spalování – trocha teorie
Každé toto palivo má svá specifika, výhřevnost, způsob odhořívání,
vání,
obsah prchavých látek, velikost plamene při hoření a v neposlední řadě
obsahy a složení spalin.
Hořlavými složkami jsou u pevných paliv uhlík (C), vodík (H2), síra (S) a
vzduchem vnesený dusík (N) a jsou součástí tzv. hořlaviny.
in
Okysličovadlem je kyslík (O2), který je přiváděn do ohniště spalovacím
vzduchem. Výsledkem spalovacího procesu jsou uvolněné teplo a
produkty spalování.
Po zapálení se hořlavina uvolňuje ve dvou formách. V prvé řadě
prchavé látky formou plynu uvolněný teplem, který vytváří plamen. V
druhé řadě v pevném podílu hořlaviny po uvolnění prchavých látek, které
hoří formou žhnutí (dobře známé ze spalování dřevěného uhlí).
Spalovací vzduch – je důležitý pro správné a teoreticky dokonalé
spalování tuhých paliv. Měl by být přiváděn v předehřátém stavu a
dostatečném množství pro co nejdokonalejší spálení hořlavin. Přiváděný
přímo do ohniště je nazýván primární vzduch a slouží k odhořívání
pevného podílu hořlaviny. Přiváděný nad ohniště do prostoru plamene
nazývaný sekundární vzduch zajišťuje vyhoření uvolněných prchavých
látek.
Celý proces co nejdokonalejšího odhoření hořlaviny nám zaručí
minimalizaci spalin – emisí do ovzduší.
Produkty spalování – spaliny při dokonalém spálení hořlaviny jsou
ou oxid
id
uhelnatý (CO2), oxid siřičitý (SO2) a voda (H2O) ve formě vodní páry
páry.
ry..
ry
Nežádoucí oxidací dusíku vznikají jedovaté plyny NO a NO2 , kteréé jsou
ou
označovány jako oxidy dusíku (NOX).
Celý proces spalování ve spolupráci s novou řídící jednotkou
„READ&GO“ je v českém jazyce optimalizován pro správnou
funkci a jednoduchou intuitivní obsluhu s možností
amu a
individuálního nastavení dne v rámci týdenního programu
signalizací aktivních stavů čerpadel a periferních zařízení.
Zásobník paliva
Výměníkový odtah
Zásobník je svou koncepcí navržen tak, aby zajišťoval
dostatečnou zásobu paliva a objem zásobníku paliva
vystačí na několikadenní běžný provoz (3-5 dní).
Odtah spalin do komína je dvouplášťovou trubkou
150 mm, přes kterou je teplota spalin snížena až na
cca 130-220°C.
Turbulátor
Podavač paliva
Rozvádí a rozvíří horké spaliny, tím zvyšuje přenos
tepla na stěny a roste účinnost kotle.
Podavač paliva je garancí průběžného spalovacího
procesu, což je zabezpečeno retortovým hořáku se
šnekovým podavačem technologie LING®. Je vybaven
odolnou nerezovou vložkou, která zabezpečuje plynulý
chod a dlouhou životnost.
Keramický katalyzátor
Je konstruován ve tvaru klenby, která zajišťuje
odrazem a kumulací tepla dostatečnou teplotu v
ohništi a vrací plamen zpět do ohniště čímž jejich
dohořením snižuje podíl nespálených prchavých látek.
Hasící systém
Litinová retorta a rošt
Palivo v násypce je proti nechtěnému zahoření při
jakékoli poruše nebo havárii šnekového podavače
chráněno bezpečnostní tavnou pojistkou s hasící
vodou, která uhasí hořící palivo.
Retortový hořák je osazen litinovou odhořívací
plochou - litinový rošt, která zaručuje dlouhou
životnost i při vysokých teplotách (až 1200°C)
hořícího paliva.
Směšovač
Pod retortou je přiveden primární vzduch
směšovačem, kde se vzduch rovnoměrně rozprostře po
obvodu retorty a současně předehřívá na vyšší teplotu
až 250°C.
Popelník
Dostatečně velký, aby nebylo potřeba vynášet popel
každý den.
Ventilátor
Cyklónový ventilátor přivádí spalovací vzduch přes
směšovač do ohniště ze spod přes retortu stejně jako u
kovářské výhně.
Izolace
Kotel je chráněn vrstvou izolace eliminující ztráty sáláním.
HNĚDÉ UHLÍ
Řídící jednotka
DŘEVNÍ PELETY
VOLLCANO je ocelový teplovodní kotel určený pro ústřední
vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 18 kW. Kotel je
konstruován jako univerzální pro spalování hnědého uhlí a
dřevních pelet (do zrnitosti 25 mm) bez nutnosti jakékoliv úpravy
při přechodu mezi jednotlivými palivy (mimo přenastavení
dávkování paliva na regulaci kotle).
AUTOMATICKÝ KOTEL
Popis automatického kotle
Celý proces spalování ve spolupráci s novou řídící jednotkou
„READ&GO“.
Výměníkový odtah
Zásobník palivaa
Odtah spalin do komína je dvouplášťovou štěrbinou
redukovanou na komínovou trubku 150 mm, přes
kterou je teplota spalin snížena až na cca 130-220°C.
Zásobník je svou koncepcí navržen tak, aby zajišťoval
dostatečnou zásobu paliva a objem zásobníku paliva
vystačí na několikadenní běžný provoz (3-5 dní).
Turbulátor
Podavač paliva
Rozvádí a rozvíří horké spaliny, tím zvyšuje přenos
tepla na stěny a roste účinnost kotle.
Podavač paliva je garancí průběžného spalovacího
procesu, což je zabezpečeno retortovým hořáku se
šnekovým podavačem technologie LING®. Je vybaven
odolnou nerezovou vložkou, která zabezpečuje plynulý
chod a dlouhou životnost.
Keramický katalyzátor
Je konstruován ve tvaru klenby, která zajišťuje
odrazem a kumulací tepla dostatečnou teplotu v
ohništi a vrací plamen zpět do ohniště čímž jejich
dohořením snižuje podíl nespálených prchavých látek.
Hasící systém
Palivo v násypce je proti nechtěnému zahoření při
jakékoli poruše nebo havárii šnekového podavače
chráněno bezpečnostní tavnou pojistkou s hasící
vodou, která uhasí hořící palivo.
Litinová retorta a rošt
Retortový hořák je osazen litinovou odhořívací
plochou - litinový rošt, která zaručuje dlouhou
životnost i při vysokých teplotách (až 1200°C)
hořícího paliva.
Směšovač
Pod retortou je přiveden primární vzduch směšovačem,
kde se vzduch rovnoměrně rozprostře po obvodu
retorty a současně předehřívá na vyšší teplotu až
250°C.
Popelník
Dostatečně velký, aby nebylo potřeba vynášet popel
každý den.
Ventilátor
Cyklónový ventilátor přivádí spalovací vzduch přes směšovač
do ohniště ze spod přes retortu stejně jako u kovářské výhně.
Izolace
Kotel je chráněn vrstvou izolace eliminující ztráty sáláním.
HNĚDÉ UHLÍ
HLÍ
VOLLCANO je ocelový teplovodní kotel určený pro ústřední
vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 30 kW. Kotel je
konstruován jako univerzální pro spalování hnědého uhlí a
dřevních pelet (do zrnitosti 25 mm) bez nutnosti jakékoliv
úpravy při přechodu mezi jednotlivými palivy (mimo
přenastavení dávkování paliva na regulaci kotle).
DŘEVNÍ PELETY
Řídící jednotka
AUTOMATICKÝ KOTEL
Popis automatického kotle
1
2
11
9
13 12
8
4
3
10 6
7
5
1 - Hlavní vypínač v pouzdře
2 - Zobrazovací display
3 - Tlačítko OK - Potvrzení výběru
4 - Posun v MENU nahoru / zvyšování hodnot
5 - Posun v MENU dolů / snižování hodnot
6 - Posun v Menu vlevo / posun hodnot vlevo
7 - Posun v Menu vpravo / posun hodnot vpravo
8 - Tlačítko „Ruka“ – nastavení režimu kotle
9 - Kontrolka „Ruka“ - signalizace provozu
10 - Tlačítko „Šnek“ - ovladač podavače paliva
11 - Signalizace chodu podavače paliva
12 - Tlačítko „Ventilátor“ - ovladač ventilátoru
14 - Signalizace chodu ventilátoru
Celý chod kotle řídí řídící jednotka ADEX - „READ&GO“, která se
stará o všechny důležité funkce kontroly a umožňuje optimální
nastavení parametrů pro topení v automatickém režimu.
Výrobní závod je kompletně vybaven pro
výrobu automatických kotlů VOLLACNO.
K výrobě všech komponent jsou používány
moderní přesné CNC technologie lasery,
vysekávací stroje, CNC ohraňovací lisy,
robotizované svařování, automatická lakovací
linka, apod. Všechny tyto technologie ve
spojení s týmem techniků a kvalifikovaných
pracovníků, zaručují vynikající kvalitu a
spolehlivost
výsledných
produktů
automatických kotlů VOLLCANO.
Firma ZK Design a.s. dbá na ekologii, proto
k výrobě využívá energie z obnovitelných
zdrojů z vlastní solární elektrárny.
DŘEVNÍ PELETY
Výrobní závod
AUTOMATICKÝ KOTEL
ZK Design vznikla v roce 1992, a následně
v roce 2000 byla transformována na
akciovou společnost ZK Design a.s.
Síla společnosti se projevila nejen
exportním programem, ale především
vysokou flexibilitou, kvalitou a úzkou
vazbou na požadavky zákazníků.
HNĚDÉ UHLÍ
Profil
Základní parametry
hnědé uhlí
pelety
kg
345
mm
1125x855x1220
l
70
Objem zásobníku paliva
dm3
245
Pracovní přetlak vody
MPa
0,2
Zkušební přetlak vody
MPa
0,45
Provozní teplota vody maximální
°C
90
minimální
°C
60
dB
65
Hydraulická ztráta kotle při ΔT=20 K
mbar
1,4
při ΔT=10 K
mbar
4
mm
150
Hmotnost
Rozměry š x h x v
Objem vody v kotlovém tělese
Maximální hladina hluku
Požadavky na připojení
Průměr kouřovodu
Minimální komínový tah
Pa
Maximální komínový tah
Pa
Připojovací rozměry nátr. topné vody
10
20
30
G 1 ½“ vnitřní
Připojovací napětí
V/Hz
230/50
Elektrický příkon
W
70
Elektrické krytí
IP
20
Teplotechnické parametry
kW
Regulovatelný rozsah výkonů
kW
17
16
4,5 - 18
Celková účinnost - jmenovitý výkon
%
84,2
83,1
- 75 % jmen. výkonu
Spotřeba paliva - jmen.výkon
%
kg/hod
87
3,8 - 4,3
87
2,9 - 3,6
-min.výkon
Doba hoření při jmen.výkonu
kg/hod
hod
1,1 - 1,3
35
0,97 - 1,2
37
Rozsah teploty spalin (min.- max.)
°C
110 - 250
LEGENDA:
1 – kotel VOLLCANO
2 – čerpadlo
3 – otopná soustava
4 – expanzní nádoba
5 – termo ventil
6 – pojistný ventil
7 – Napouštěcí ventil
8 – filtr
9 – zpětná klapka
Jmenovitý výkon
Základní parametry
hnědé uhlí
pelety
kg
445
mm
1125x1155x1510
l
95
Objem zásobníku paliva
dm3
360
Pracovní přetlak vody
MPa
0,2
Zkušební přetlak vody
Hmotnost
Rozměry š x h x v
Objem vody v kotlovém tělese
MPa
0,45
Provozní teplota vody maximální
°C
90
minimální
°C
60
dB
65
Hydraulická ztráta kotle při ΔT=20 K
mbar
1,4
při ΔT=10 K
mbar
4
mm
150
Minimální komínový tah
Pa
10
Maximální komínový tah
Pa
Maximální hladina hluku
Požadavky na připojení
Průměr kouřovodu
Připojovací rozměry nátr. topné vody
20
30
G 1 ½“ vnitřní
Připojovací napětí
V/Hz
230/50
Elektrický příkon
W
70
Elektrické krytí
IP
20
Teplotechnické parametry
Jmenovitý výkon
kW
Regulovatelný rozsah výkonů
kW
28
30
8,3 - 27,6
Celková účinnost - jmenovitý výkon
%
85,4
83,8
- minimální výkon
Spotřeba paliva - jmenovitý výkon
%
kg/hod
85,5
5,8 - 6,4
80,6
4,9 - 5,4
- minimální výkon
Doba hoření při jmenovitém výkonu
kg/hod
hod
1,9 – 2,1
30
1,3 - 1,65
32
Rozsah teploty spalin (min.- max.)
°C
110 - 250
ZK Design a.s.
Osvoboditelů 355
747 64 Velká Polom
Tel.: +420-553-770252
Fax.: +420-553-770256
Mob.: +420-608-829832
e-mail: [email protected]
www.vollcano.cz
Praha
PRODEJCE:
Velká Polom
Download

AUTOMATICKÝ KOTEL DŘEVNÍ PELETY HNĚDÉ UHLÍ 4,5 – 35 kW