Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Téma pro doktorandské studium – předmět REG 902
Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti
Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Vzhledem ke svému historickému vývoji má Česká republika jednu z nejhustších dopravních
sítí v Evropě, zejména železniční a silniční, přičemž z hlediska hustoty je dopravní
infrastruktura srovnatelná se státy EU, avšak v kvalitativních parametrech výrazně zaostává.
To má zásadní dopady pro dopravní obslužnost, a tím rovněž na regionální rozvoj a tedy
na regionální politiku.
Základní dopravní obslužnost je přiměřené zajištění dopravy po všechny dny v týdnu
z důvodu veřejného zájmu přispívající k regionálnímu a lokálnímu rozvoji. Je zajišťována
mimo jiné prvky:
osobními a spěšnými vlaky vedenými po celostátních i regionálních tratích na území
kraje a mezi kraji,
soubory linek veřejné autobusové linkové dopravy provozovaných na území kraje a
regionu, dále soubory linek veřejné autobusové linkové dopravy provozovaných po
území několika krajů.
V některých krajích jsou realizovány integrované dopravní systémy spojující více druhů
dopravy, nejčastěji veřejnou linkovou, železniční a systémy městských hromadných doprav
(MHD, které jsou tvořeny více druhy doprav). V některých jsou využity moderní odbavovací
systémy, většinou na bezkontaktním principu. V tomto smyslu je potřeba především rozvíjet
již fungující dopravní systémy a usilovat o jejich vzájemné propojení.
Doprava je odvětvím, u kterého se nedaří naplňovat cíle udržitelného rozvoje. Negativní vlivy
na životní prostředí u jiných odvětví v ČR klesají, u dopravy rostou. Nepříznivě se z
ekologického hlediska vyvíjí přepravní dělba práce. Podíl environmentálně nejméně šetrné,
nákladní silniční dopravy, roste. Silniční doprava velmi negativně ovlivňuje kvalitu životního
prostředí především měst a příměstských oblastí. Nicméně z pohledu regionální politiky je
právě silniční doprava klíčovou, a to zejména při zajištění dopravní obslužnosti území.
1
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce;
CZ.2.17/3.1.00/32102
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Vzrůstající tlak dopravy na životní prostředí v řadě regionů, ale i narůstající škody v
ekonomice (kongesce v dopravních špičkách) budou vyžadovat prosazení řady opatření, které
je nutno strategicky koncipovat a koordinovat v úzké koordinaci s regionální politikou:
postupná změna dělby přepravní práce ve prospěch environmentálně
šetrnějších druhů dopravy na základě obnovy a modernizace dopravní
infrastruktury,
realizace vhodných technických a infrastrukturních opatření (silniční obchvaty
měst, protihlukové bariéry podél silnic) vedoucích k minimalizaci zdravotních
rizik způsobených nadměrným zatížením hlukem a emisemi z pozemní
dopravy,
ve městech a městských aglomeracích budovat integrované dopravní systémy s
výraznějším uplatněním kolejové dopravy (vč. železnice) jako
environmentálně šetrnějšího druhu veřejné hromadné dopravy, podporovat
systémy park-and-ride a bike-and-ride,
v rámci realizace Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR budovat
hustou síť bezpečných cyklostezek.
Kvalitní dopravní infrastruktura je nejen základním předpokladem dopravní obslužnosti, ale i
limitujícím faktorem rozvoje národního hospodářství a tím i regionálního rozvoje, neboť
umožňuje mobilitu výrobních faktorů. Je zřejmé, že s postupující globalizací její význam
roste.
Trendy v současné dopravě s dopady na dopravní obslužnost regionů a regionální politiku lze
shrnout následovně:
rostoucí mobilita společnosti,
růst významu individuální dopravy na úkor veřejné hromadné silniční i drážní dopravy
zejména v důsledku růstu flexibility a mobility pracovní síly a nutnosti zajištění
dodávek zboží JIT (just in time),
podfinancování údržby a oprav komunikací.
Růst individuální automobilové dopravy do značné míry souvisí i s psychosociálními aspekty
– automobil se stal symbolem svobody, nezávislosti a majetku, bez ohledu na ekonomickou
stránku vlastnictví tohoto statku. Právě tento růst má objektivní příčiny a v této souvislosti je
třeba upozornit na to, že je nezbytné při rozhodovacích procesech v rámci regionální
politiky respektovat vztah dopravní obslužnosti a individuální automobilové dopravy, jejich
vzájemnou interakci, rozporuplnost a zároveň stupeň individuální možnosti v rozhodování bez
2
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce;
CZ.2.17/3.1.00/32102
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
reminiscencí na autoritativní způsoby řízení společnosti, regionů, měst a obcí. To tedy mimo
jiné znamená, že podpora rozvoje dopravní obslužnosti má být komplexnější s jasně
definovaným vztahem k individuální automobilové dopravě bez výrazně arogantních způsobů
ignorance.
Jedním ze základních vztahů dopravní obslužnosti k regionální politice je vzájemná a
propojená podpora všech relevantních druhů dopravy přispívajících k regionálnímu a
lokálnímu rozvoji.
Jedním z hlavních úkolů regionální politiky ve vztahu k dopravní obslužnosti je, jak už bylo
do určité míry výše uvedeno, podpora dopravní infrastruktury. V této souvislosti lze
konstatovat, že stávající poměrně hustá síť silnic a dálnic v České republice o délce cca 55
000 km je z velké části v nevyhovujícím stavu, pokud jde o trasování, kvalitu povrchů a stav
objektů. V uspokojivém stavu je jen cca 60 % délky silnic a dálnic. Nedokončená páteřní síť
dálnic a rychlostních komunikací zpomaluje dopravu a vytváří bariéry pro dostupnost
některých regionů jako jsou Moravskoslezský, Zlínský a Jihočeský kraj a napojení těchto
regionů resp. České republiky na sousední státy. Pro dopravní obslužnost v jednotlivých
regionech mají uvedené problémy významný negativní vliv.
Význam železniční dopravy v kontextu přechodu centrálně plánované ekonomiky na tržní
poklesl, hraje však významnou roli v přepravě zboží a stále ještě i v přepravě osob a do určité
míry i pro dopravní obslužnost. Atraktivitě železniční dopravy významně napomohla
realizace I. a II. železničního koridoru, jež umožní zkrácení jízdních dob. Česká republika má
vysokou hustotu železniční sítě - provozní délka tratí je 9 602 km (v r. 2003), ale zaostává
v elektrifikaci těchto tratí a v počtu dvou a vícekolejných tratí (provozní délka těchto tratí je
1 845 km). K největším problémům patří zanedbaný technický stav a zastaralé sdělovací a
zabezpečovací zařízení. Železniční doprava má pro dopravní obslužnost v některých
regionech zásadní význam.
Ostatní druhy dopravy, máme na mysli zejména cyklistickou, nemohou být považovány za
alternativu veřejné hromadné a drážní dopravy či individuální automobilové dopravy, ale
spíše za její doplněk, což souvisí s nedostatečnou a nevyhovující infrastrukturou (často kolizní
vedení souběžně s automobilovou dopravou), terénní členitostí, ale i s dlouhodobou tradicí
používání veřejné dopravy a v neposlední řadě také s klimatickými poměry našeho území.
Cyklistická doprava ve městech se rozvíjí jen pomalu a diferencovaně v závislosti na územnětechnických podmínkách konkrétních měst. Z pohledu dopravní obslužnosti a jejího
případného řešení v rámci regionální politiky je její význam zanedbatelný.
Významnou roli v rozvoji regionu mohou sehrát integrované dopravní systémy (IDS), které
propojují městskou hromadnou dopravu ve velkých městech s dopravou v jejich spádovém
3
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce;
CZ.2.17/3.1.00/32102
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
území. V současnosti v ČR existují tři velké aglomerační integrované dopravní systémy se
samostatným organizátorem, a to v přilehlých regionech Prahy, Brna a Ostravy.
Legislativní rámec a kompetence ve vztahu dopravní obslužnosti k regionální politice
V České republice je legislativní rámec tvořen zvláštními zákony pro jednotlivé druhy
dopravy, chybí integrovaná legislativa a legislativní definice veřejné dopravy. Stanovení
systému veřejné dopravy má zvláštní význam z hlediska rozsahu a rozdělení státní podpory
pro regionální dopravu.
Legislativní rozdělení odpovědnosti je v České republice za jednotlivé druhy a segmenty
dopravy v zásadě provedeno, chybí v některých případech nástroje k prosazení této
odpovědnosti, zejména koordinační pravomoci.
Organizační a finanční zajištění dopravní obslužnosti i ve vztahu k regionální politice
Zásadním faktorem je samozřejmě velikost a stabilita finančního rámce veřejné dopravy,
vztah finanční a právní odpovědnosti, souladnost nebo rozdílnost systému financování a
přístupu na trh v oblasti železniční a silniční dopravy, přičemž poměry v České republice jsou
negativně ovlivněny deficitem veřejných financí.
Pro poměry v České republice je příznačná dosud nedůsledná transformace z hlediska
transformace v železničním (drážním) sektoru a v sektoru městské hromadné dopravy (MHD)
s prakticky omezeným přístupem na trh, přičemž reforma MHD zaostává ještě více, ačkoliv
tato doprava získává více než 50 % dotací z veřejných zdrojů na veřejnou dopravu. Pro
podporu dopravní obslužnosti je velmi důležitá průhlednost systému financování veřejné
dopravy. Zejména jde o nastavení kontrolovatelného systému, způsob vykazování závazků,
především vykázané ztráty a finanční bilance. Z důvodů nedostatečně rozvinuté konkurence je
třeba zavádět složité systémy vykazování ztráty dopravcem. Prosazování konkurence
v dopravní obslužnosti v jednotlivých regionech je tedy v současnosti v České republice
zásadním problémem s určitými negativními dopady na regionální rozvoj a regionální
politiku.
Velikost a poloha území (např. mikroregionu)
Velikost a poloha území působí na možnosti řešení dopravní obslužnosti zásadním způsobem.
Regionální politika zde může vstupovat z pohledu uspořádání dopravní sítě, hlediska intenzity
4
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce;
CZ.2.17/3.1.00/32102
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
vnějších vztahů a organizace dopravy. Periferní poloha mikroregionů a s tím zpravidla
spojená zhoršená dopravní obslužnost je jedním z impulsů pro aktivní regionální politiku.
Charakter reliéfu ve vztahu k dopravní obslužnosti a regionální politice
Charakter reliéfu je dosud významným faktorem ovlivňujícím jak dopravní obslužnost, tak
regionální rozvoj. V tomto směru se uplatňuje zejména výšková členitost, povaha reliéfu
z hlediska převahy reliéfu akumulačního nebo erozně denudačního, zastoupení plošin a kotlin
a směrová orientace dopravně významných údolí. Česká republika se vyznačuje vysokým
stupněm rozmanitosti reliéfu. Důsledkem tohoto stavu musí být odlišné způsoby řešení
dopravní obslužnosti v jednotlivých částech země. Z pohledu regionální politiky jde o
regionálně diferencovaný přístup k řešení rozvoje území zejména u takto znevýhodněných
regionů a ve vztahu k možnostem racionální dopravní obslužnosti.
Antropogenní vlivy na dopravní obslužnost ve vztahu k regionální politice
Antropogenní vlivy mají v určitých regionech na dopravní obslužnost dominantní vliv. Jde
především o urbanizaci a pak v některých regionech na Ostravsku, Mostecku aj. v minulosti
intenzivní těžbu užitkových nerostů. Tyto vlivy vedou k větší koncentraci obyvatelstva do
menšího počtu větších sídel, zamezují využití některých dopravních směrů, způsobují zvýšené
náklady na dopravu zejména v souvislosti s přeložkami železničních tratí a silnic a
v neposlední řadě snižují rychlost dopravy v důsledku poddolování a dalších faktorů.
Struktura a rozsah průmyslové výroby ve vztahu k dopravní obslužnosti a regionální
politice
Struktura a rozsah průmyslové výroby má jistý vliv na dopravní obslužnost i vztah
k regionální politice. Týká se to směrů, intenzity i rentability dopravy. Rozsáhlá průmyslová
výroba působila příznivě na dopravní síť ve smyslu její hustoty, neboť podporovala přepravní
proudy jednak přímo v nákladní dopravě, jednak nepřímo v osobní dopravě, zejména
z hlediska dojížďky do zaměstnání. Některé železniční tratě vznikly do značné míry díky
zcela konkrétním průmyslovým podnikům. Současný pokles průmyslové výroby a současně
snaha o zvýšení jeho efektivnosti včetně snížení rozsahu zbytečných přeprav vede k omezení
nákladní dopravy, především po železnicích. To má do určité míry dopady na dopravní
obslužnost a především na regionální rozvoj.
5
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce;
CZ.2.17/3.1.00/32102
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Struktura průmyslové výroby se však mění i vznikem nových provozů, často i v sídlech, která
nemají z tohoto hlediska žádnou tradici. V těchto případech se dosahuje návaznosti mezi
potřebami průmyslu a dopravní obslužností zvlášť obtížně, z části i proto, že organizace
dopravních spojů v železniční a v některých územích i v autobusové dopravě je značně
konzervativní a respektuje tudíž především potřeby kontinuálně existující již desítky let.
Sídelní struktura a vztah dopravní obslužnosti k regionální politice
Sídelní struktura patří mezi faktory, které působí na přepravní procesy a na rozsah regionální
dopravy s největší intenzitou. Důležitá je zde hustota obyvatelstva, hustota sídel a jejich
průměrná velikost, případná existence rozptýlených a hromadných sídel, stupeň urbanizace a
její charakter, poloha aglomerací, rozložení center osídlení a jejich hierarchie.
Z hlediska hustoty obyvatelstva charakterizuje ČR relativně vysoká a poměrně rovnoměrná
lidnatost. Z toho vyplývají také poměrně příznivé předpoklady pro regionální dopravu a
potenciálně rovnoměrnou intenzitu dopravy.
Na většině území ČR převažují relativně malá sídla s nízkou vzájemnou vzdáleností. Tato
situace značně ztěžuje dopravní obslužnost ve venkovském prostoru. Relativně nesnadno se
totiž dosahuje vyšší intenzity přepravních proudů a je snížena rentabilita dopravy. Nepříznivý
význam uvedeného faktoru je zhoršován charakterem reliéfu, který většinou dovoluje více
přepravních směrů. uvedené vlastnosti se výrazně projevují zejména v kombinaci s nižší
hustotou obyvatelstva. Z těchto důvodů je velmi obtížné dosáhnout uspokojivé organizace
autobusové dopravy především v jižní části středních Čech, v jižních a západních Čechách a
na Českomoravské vrchovině. Tato situace se spolu s dalšími faktory nepříznivě projevuje
zejména na víkendové dopravní obslužnosti.
Existence rozptýlených a hromadných sídel komplikuje organizaci dopravní obslužnosti
zvláště v horských a podhorských územích, kde je v praxi možné zavést dopravní spojení
pouze do části sídla. Může mít rovněž záporný vliv na intenzitu jednotlivých přepravních
proudů.
Nízký počet aglomerací a jejich relativně malá velikost snižuje rozsah meziaglomerační
dopravy, která je poměrně nejpříznivější z hlediska efektivnosti dopravní obslužnosti. Naopak
stoupá význam klasické meziměstské dopravy, která však musí procházet často méně hustě
zalidněnými územími.
V městských aglomeracích lze dobře využít integrovaných dopravních systémů, které se
rozvíjejí v ČR postupně a s rozdílnou kvalitou dopravní obslužnosti i rozdílnými možnostmi
pro další rozšiřování integrovaného systému.
6
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce;
CZ.2.17/3.1.00/32102
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
V českých zemích existuje relativně dobře vyvinutá hierarchie center osídlení na většině
území státu. Tato hierarchie by naopak usnadňovala vytváření dopravních svazků, jistou
nevýhodou je však kombinace s vysokým počtem přepravních směrů. Postup dopravní
obslužnosti podle hierarchie center osídlení tak může ztížit dostupnost vyšších center, pokud
jsou směrově položena jinak než příslušné nižší centrum, a obecně zhoršit obslužnost obcí
v okrajových pásmech přitažlivosti center. Právě hierarchicky vyšší centra osídlení mají pro
regionální rozvoj zásadní význam a to i z důvodu zpravidla vyhovující dopravní obslužnosti.
Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání
Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání, výrazně ovlivňuje právě především regionální dopravu, a
to jak její intenzitu, tak její směry. Patří mezi hlavní mikroregionální procesy s nepřímou
vazbou na regionální politiku. Situaci ČR charakterizuje poměrně vysoká dojížďka do
zaměstnání, nedostatek podmínek pro přizpůsobení bydliště místu zaměstnání a naopak,
změna přepravních směrů a frekvencí v souvislosti s přesunem zaměstnanosti do terciárního
sektoru a probíhající proces suburbanizace. Uvedená situace způsobuje vysoký rozsah
požadavků na veřejnou dopravu i v okolí menších měst, rozsáhlé přejezdy na větší vzdálenost
ve více směrech, nezbytnost změny ve směrech dopravní obslužnosti. Hlavní záporné faktory,
které zde působí na efektivnost dopravní obslužnosti, představují větší rozptýlení
zaměstnanosti, které je ovšem z jiných hledisek pozitivní, a vysoká konzervativnost
v přepravních směrech a intenzitě přepravy, která znevýhodňuje jakékoliv přesuny
zaměstnanosti.
Síť veřejných služeb a územně správní struktura ve vztahu k dopravní obslužnosti a
regionální politice
Síť veřejných služeb, zejména stupeň jejich koncentrace, výrazně působí na dopravní
obslužnost na celém území státu. Poměry v ČR charakterizuje převaha polyfunkčních měst s
relativně komplexní sítí veřejných služeb na daném stupni, vysoký počet polyfunkčních
center. Výhoda uvedeného stavu spočívá ve vyšších možnostech pro rovnoměrnou dopravní
obslužnost a pro dostupnosti služeb. Nevýhodou je nezbytnost dopravní obslužnosti zejména
ve vztahu mezi velkým počtem měst (včetně malých) a jejich přirozeným spádovým územím.
V současné době v ČR existuje relativně složitá struktura veřejné správy. Základní správní
obvody poměrně značně souhlasí s přirozenými spádovými obvody. Veřejná správa působí na
organizaci dopravy také prostřednictvím jejího financování. Komplikovanost správní
struktury vyvolává potřebu zajištění doplňkové dopravní obslužnosti do správních center
mimo základní správní struktury. Správní struktura působí na dopravní obslužnost i
7
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce;
CZ.2.17/3.1.00/32102
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
snadnějším financováním přepravních potřeb v rámci správních jednotek. Významná výhoda
ČR spočívá v poměrně vysoké koincidenci mezi správními centry a přirozenými spádovými
centry z geografického hlediska. Charakter správní struktury ovlivňuje hierarchii center,
směry dopravy a její organizaci.
Rozmístění středisek cestovního ruchu ve vztahu k dopravní obslužnosti a regionální
politice
Dopravní obslužnost je ovlivňována i rozmístěním středisek cestovního ruchu a směry
cestovního ruchu. Ke specifickým rysům ČR zde patří výrazné postavení Prahy v cestovním
ruchu a vysoká rozptýlenost méně významných středisek cestovního ruchu. Výrazné
postavení Prahy ve všech charakteristikách, zvláště ve vlastních Čechách, způsobuje
koncentraci dopravní obslužnosti na směry vedoucí do Prahy. Tím ovšem do jisté míry trpí
dopravní obslužnost mezi jinými centry v Čechách. Vysoká rozptýlenost méně významných
středisek cestovního ruchu znamená relativně vysoké požadavky na víkendovou dopravní
obslužnost. Tyto požadavky však nejsou v řadě případů naplněny, což zmenšuje význam
veřejné dopravy v cestovním ruchu a znamená to v tomto směru skrytou preferenci dopravy
individuální. Určitý vliv na řešení uvedených problémů může mít aktivní regionální politika.
Vliv regionálních procesů a socioekonomická úroveň mikroregionů
V tomto případě jde o hospodářsky slabé a strukturálně postižené regiony, venkovské regiony,
případně další regiony, např. s vysokou mírou nezaměstnanosti. Povaha regionálních
rozvojových procesů, silné a slabé stránky jednotlivých regionů, intenzita rozvojových i
stagnačních pohybů (depopulace, snížení pracovních příležitostí apod.) značně ovlivňují
dopravní obslužnost. V ČR existuje v evropském měřítku relativně slabá míra regionální
diferenciace, která má však vzestupný charakter. Ve většině regionů se však rozvíjí relativně
vyšší míra vnitroregionálních rozdílů. Z hlediska mezoregionů lze konstatovat relativně
rovnoměrné požadavky na dopravní obslužnost. V rámci těchto regionů však klesá rentabilita
přepravních procesů v jejich upadajících částech. Konzervativnost v dopravní obslužnosti se
zde paradoxně projevuje někdy příznivě, neboť dovoluje zachování alespoň elementárních
dopravních směrů. Charakter těchto oblastí by však přesto vyžadoval určité změny
v regionální dopravě s ohledem na relativní vzrůst významu klasických center služeb ve
srovnání se sídly s převážně výrobní funkcí.
8
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce;
CZ.2.17/3.1.00/32102
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
SWOT analýza dopravní obslužnosti
Pozitivní stránky ovlivňující dopravní obslužnost z pohledu regionální politiky
 vysoká hustota silniční a železniční sítě, síťový charakter železnic
 vyšší výkony veřejné dopravy ve srovnání s EU, vysoký podíl MHD na přepravních výkonech v
osobní dopravě
 makroekonomická stabilita a rychlý ekonomický růst ve vztahu k EU
 masivní příliv přímých zahraničních investic podpořený systémem investičních pobídek
 dostatek kvalifikované pracovní síly za konkurenční cenu schopné využívat moderní technologie
 minimální rozdíly v HDP na obyvatele mezi regiony soudržnosti (s výjimkou Prahy)
 významná socioekonomická pozice Prahy v evropské hierarchii sídel
 významný endogenní potenciál příhraničních regionů
9
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce;
CZ.2.17/3.1.00/32102
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Negativní stránky ovlivňující dopravní obslužnost z pohledu regionální politiky

nedokončená reforma veřejných financí

zastaralá výrobní základna s vysokou energetickou a materiálovou náročností výroby

nízká využitelnost výsledků výzkumu a vývoje podnikatelským sektorem (s problémy na straně
nabídky i poptávky), rigidita některých V&V institucí, malá otevřenost mezinárodním sítím a
podnikům

nízký podíl soukromých i veřejných výdajů na financování aplikovaného výzkumu a vzdělávání
pracovníků, nedostatečná infrastruktura a kapacity výzkumu a vývoje

nízká kvalita služeb a nevyhovující infrastruktura cestovního ruchu

nedostatečné využití přírodního a kulturního potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu (kromě
Prahy)

dlouhodobě negativní vývoj přirozené měny obyvatelstva, stárnutí obyvatelstva

nedostatečné znalosti a kompetence k podnikání

regionálně diferencovaná vysoká míra nezaměstnanosti s výraznými prvky strukturální
nezaměstnanosti a s vysokým podílem dlouhodobě nezaměstnaných

nedostatečná míra uplatňování moderních způsobů řízení a ICT ve veřejné správě

celkově nízká efektivita a kvalita výkonu veřejné správy v malých obcích

nedobudovaná síť TEN-T, nedostatečná síť dálnic a rychlostních komunikací

dlouhodobé zatížení vysokého procenta obyvatel nadlimitními úrovněmi znečištění ovzduší

zatížení vysokého počtu obyvatel hlukem

málo kapacitní a nekvalitní propojení sídel v regionech, nedostatečná dopravní obslužnost
v některých regionech,

kriticky se zhoršující situace v údržbě dopravních sítí

pomalý rozvoj kombinované přepravy a logistických center

nedostatečná dopravní obslužnost v některých regionech

nedostatečná prevence rizik, zejména živelních pohrom a technologických havárií

vysoké regionální rozdíly v dynamice ekonomického výkonu a z hlediska podílu a koncentrace
strukturálních problémů

regionální rozdíly v oblasti kvality životního prostředí, zhoršování kvality životního prostředí ve
městech

nedostatek pracovních a rekvalifikačních příležitostí na venkově a odliv obyvatel v produktivním
věku
10
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce;
CZ.2.17/3.1.00/32102
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

ekonomická a sociální problémovost příhraničních a periferních regionů

zanedbaná dopravní infrastruktura napojující příhraniční oblasti na centra uvnitř státu, ale i na
rozvojová centra příhraničních regionů sousedních zemí
11
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce;
CZ.2.17/3.1.00/32102
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Příležitosti ovlivňující dopravní obslužnost z pohledu regionální politiky

intenzivnější zapojení do společného trhu EU

možnosti oživení evropské ekonomiky, globální růst dynamiky ekonomiky, růst východní Evropy

posílení progresivních segmentů ekonomiky – prorůstových odvětví, a využití ekologických
inovací

posílení internacionalizace podnikání, rozvoj mezinárodní spolupráce a expanze podniků na
zahraničních trzích

propojení domácí V&V kapacity s mezinárodními, především evropskými strukturami

rozvoj průmyslových služeb a poradenství, zvláště pro MSP

využití prostředků ze SF v období 2007 – 2013 umožňující urychlenou realizaci strategických
investičních akcí

možnost dalšího rozvoje a zkvalitnění služeb pro cestovní ruch

rozmanitost krajiny s vysokou přírodní diverzitou a kulturně-historickým potenciálem atraktivní
pro cestovní ruch, rekreaci, trávení volného času obyvatel a jejich dalšího vzdělávání

posílení vnitrostátní migrace za prací v souvislosti s uvolněním trhu s byty a růstem mezd

dokončení modernizace veřejné správy a zvyšování efektivity jejího řízení, posílení
administrativní kapacity na všech úrovních veřejné správy

uplatnění partnerství veřejné správy s podnikateli, sociálními partnery a NNO na všech úrovních
řízení veřejných záležitostí

urychlené dobudování sítě dálnic a rychlostních komunikací

zlepšování kvality životního prostředí - snižování zatížení a zátěží a prevence

rozšíření integrovaných systémů dopravy osob včetně moderních odbavovacích systémů a
budování přestupních terminálů

rozvoj kombinované dopravy, posílení významu železniční dopravy

rozvoj podmínek pro soukromé investice do veřejných infrastruktur (PPP a koncese)

racionální hospodaření s energií – energetické úspory, podpora alternativních zdrojů

předcházení vzniku odpadů, zvýšení podílu recyklace odpadů
12
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce;
CZ.2.17/3.1.00/32102
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

předcházení environmentálním a technologickým rizikům

posílení úlohy velkých měst a urbanizovaných oblastí jako rozvojových pólů regionů zlepšením
jejich dopravního napojení na síť dálnic a modernizovaných tratí, posilování jejich inovační
kapacity

potenciál Prahy stát se významným ekonomickým a řídícím centrem Evropy, možnost ostatních
regionů soudržnosti využít dynamického rozvoje Prahy

posílení úlohy mikroregionálních center jako místních rozvojových pólů

rozvoj udržitelných technologií a podnikatelských aktivit ve venkovském prostoru

povzbuzení rozvoje vnitřního potenciálu příhraničních oblastí prostřednictvím posílení spolupráce
jako zdroje nových pracovních míst a ekonomického rozvoje
13
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce;
CZ.2.17/3.1.00/32102
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Hrozby ovlivňující dopravní obslužnost z pohledu regionální politiky

vývoj veřejných financí a veřejného dluhu

nedokončená restrukturalizace ekonomiky

přílišná orientace na oblasti produkce s nízkou přidanou hodnotou, riziko přestěhování
významných zaměstnavatelů a investorů do jiných zemí

pokles zájmu o ČR jako destinaci cestovního ruchu

zaostávání v rozvoji znalostní společnosti

místní nedostatek specificky kvalifikované pracovní síly ovlivněný její omezenou mobilitou

dlouhodobá až vícegenerační nezaměstnanost, pokračující diskriminace určitých skupin
znevýhodněných na trhu práce

opoždění výstavby klíčových dopravních koridorů a cest, zejména dálnic a rychlostních
komunikací

další nárůst tranzitní dopravy přes území ČR, přetížení pozemních komunikací

snížení mobility v regionech s nízkou úrovní dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti

pokles podílu osobní železniční přepravy z důvodu morálního a technického zaostávání

zvyšování antropogenní zátěže prostředí v souvislosti s hospodářským rozvojem

podcenění rizikového managementu, prevence a řešení environmentálních a technologických
rizik, nedostatečná ochrana proti některým přírodním živlům

narůstání rozdílů v základních socioekonomických charakteristikách na regionální úrovni

regionální rozdíly v zaměstnanosti, další zaostávání problémových regionů a narušení sociálního
smíru

koncentrace některých odvětví pouze v určitých regionech, možnost nestability regionální
ekonomiky

přetrvávající negativní image některých regionů

zvyšování rozdílu v kvalitě života mezi metropolitním a ostatními regiony

nepříznivá věková struktura obyvatel na venkově, pokračování procesu vylidňování periferních
oblastí
14
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce;
CZ.2.17/3.1.00/32102
Download

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti