Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás „doma“ Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy (Proč) potřebujeme VRT v ČR? •  hlavní cíle: –  mezinárodní konkurenceschopnost (aneb Kudy se pojede nejen z Vídně do Berlína?) –  vnitrostátní konkurenceschopnost – odstranění nerovnocennosti silniční a železniční infrastruktury –  získání kapacity – základní podmínka pro rozvoj železniční dopravy •  zájem a politika EU – vysokorychlostní železnice je součást evropské dopravní politiky 2 Hamburg – Wien/Budapest -­‐ současnost •  PROBLÉMy současné české železnice: Ø 185,8 km/h
–  nedostatečné technické parametry → potřeba nové (rychlé) tratě –  nedostatečná kapacita sítě – jedna infrastruktura pro různé segmenty vlaků → potřeba provozního oddělení –  neřeší některé směry Ø 155,2 km/h
Ø 85,3 km/h
+ 45 km
Ø 97,5 km/h
+55 km
Ø 116,3 km/h
Jaká má být naše železnice a jak si bude stát do budoucna? 2014
[km/h]
1914
Maximum speed Děčín – Praha
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Děčín
Ústí n. L.
3 Praha
Dvourychlostní Evropa? ČR jako vnitřní periferie EU v dálkové dopravě??? ??? ?
ČR integrální součást Evropy – „dopravní rozvodí“ Nová TEN-­‐T jako příležitost… •  poprvé uvažuje „celou Evropu“ •  snaha o mezinárodní koordinaci – maximalizace přínosů v čase PRO ČR PŘÍLEŽITOST: •  rekonfigurovat žel. síť pro potřeby 21. stol. •  vybudovat novou páteř železnice ve střední Evropě i v ČR •  zvýšit konkurenceschopnost osobní dálkové, příměstské, regionální i nákladní dopravy = železnice může být opět rovnocennou volbou •  získat nový nástroj regionálního rozvoje …a impuls k dalšímu rozvoji •  jde o více než železniční rozvojový program •  program s finanční spoluúčastí EU •  dlouhodobý program (20 – 30 let) s významnými makrohospodářskými efekty –  růst know-­‐how → národní konkureneschopnosti –  růst zaměstnanosti – 
– 
– 
– 
– 
stavebnictví strojírenství věda + školství IT … Rychlá spojení RS •  rychlá železnice v ČR = RS •  komplexní přístup – technické a provozní řešení: › kombinace nových a modernizovaných tratí pro vyšší rychlosti › větší provázanost se stávající sítí › obsluha dálkových i regionálních relací › možnost postupného zvyšování rychlostí
7 RS páteř v dálkové i regionální dopravě •  využití RS pro několik segmentů dálkové i nadregionální dopravy: –  mezinárodní –  národní rychlý –  meziregionální a aglomerační •  základní principy fungování: –  součást systému dálkové dopravy v ČR = = ne exkluzivní síť spojů –  provázanost s ostatní dopravou („sjezdy“ na stávající tratě + přestup v terminálech (vlak, bus, MHD, P&R) –  dostupné širokým vrstvám populace Přínosy RS – osobní doprava Časová dostupnost Prahy po vybudování RS •  radikální změna v 4 h × 2 h 1 h 3 h Brno
Tam a zpět během 1 dne dostupnosti území ČR i okolních států •  zavedení velmi rychlé „příměstské“ dopravy = možná dojížďka i ze vzdálenějších oblastí – nárůst zázemí •  plošná obsluha území v zázemí terminálů = oživení regionálních tratí i regionální autobusové dopravy ve formě přípojů k RS RS = celkové zvýšení 1 h dnes 1 h (RS) 1 h dnes 1 h (RS) Synergie hlavních přepravních proudů Zlepšení dostupnosti Prahy, Jihlavy a Brna atraktivity veřejné dopravy i efektivity jejího financování Přínosy RS – nákladní doprava •  RS – příležitost redukovat počet tranzitujících kamionů •  nové tratě = nová kapacita, tzn. uvolnění části kapacity na stávajících tratích – součást tzv. nákladních koridorů •  garance kapacity pro nákladní vlaky = zvýšení spolehlivosti a plynulosti nákladní dopravy Síť nákladních koridorů s vazbou na ČR Kaunas, Vilnius,
Riga
„Rail Baltica"
BY, RUS ››
Rotterdam
Antverpen
Koridor č. 8
Koridor č. 5
„Baltickoadriatický“
Koridor č. 7
„Orient koridor“
„Eeast – Med“
UA ››
Koridor č. 9
„Česko-slovenský„
Koridor
„Rýn – Dunaj"
od 2020 součást Rýn-Dunaj
Bucuresti
Constanța
Koridor
„Rýn – Dunaj"
šance především pro •  KOMBINOVANOU DOPRAVU – vyšší konkurenceschopnost Venezia/Trieste/Ravenna
Venezia/Trieste/Koper
Sofia, Athina
RS a regionální dostupnost •  Řeší napojení nových oblastí a zrychlení stávajících relací – zlepšení regionální dostupnosti – nástroj k „odstranění“ periferiality? Území vnitřní periferie – výzkum PřF UK Praha •  RS jako nástroj regionálního a lokálního rozvoje = příležitost pro: ›  zviditelnění regionu (impulz regionálnímu marketingu i rozvoji) – potřeba promítnout do strategických rozvojových materiálů ›  regeneraci problémových a nevyužívaných pozemků Návrh linkového vedení vlaků s využitím VRT -­‐ varianta Etapizace realizace RS •  Praha – Litoměřice/Lovosice (dokončení do 2030 -­‐ TEN-­‐T core network) •  Brno – Přerov, Brno – Vranovice (dokončení do 2030 -­‐ TEN-­‐T core network) PRIORITA a POTŘEBA •  Lovosice/Litoměřice – Praha – Brno – Přerov/Vranovice: •  nová rychlá páteř ve směru hlavních přepravních proudů •  překonání nejproblematičtějších úseků současné dálkové sítě •  výrazné zkrácení jízdních dob již v této etapě: –  Praha – Brno/Wien/Bratislava o 1 ½ h –  Praha – Ostrava o ¾ h –  Praha – Ústí n. L./Dresden o ½ h –  Praha – Jihlava o 1 ¾ h –  Brno – Ostrava o ¾ h –  Brno – Jihlava o 1 ½ h –  Praha – České Budějovice o 20 min –  Berlin – Wien o 2 h Rozdělení kompetencí •  hlavním (jediným) nositelem (až do nedávna) Ministerstvo dopravy –  hlavní úkol – ochrana koridorů VRT v územním plánování –  úkol z PÚR •  revize TEN-­‐T = signál k přípravě reálného projektu – vyplývá ze stanovených termínů = historická událost (nikdy předtím žádný termín nebyl stanoven) –  impuls pro zapojení SŽDC
–  participace jiných subjektů ze sektoru –  detailní příprava •  synergie a rozložení kompetencí (MD vs. SŽDC) 13 Rozdělení kompetencí •  MD – zůstává zastřešující organizací –  nová role – od technické k netechnické přípravě a zajištění projektu › 
› 
› 
› 
komunikační instituce (veřejnost, obce, kraje, EU), mezirezortní příprava a projednávání projektu, finanční zajištění (MF, SFDI), mezinárodní koordinace projektu a kooperace •  SŽDC –  zabezpečení technické přípravy – ÚTS, dosud převažovaly vyhledávací studie (komplexní studie), Studie příležitostí, Technická studie •  ostatní subjekty –  podpora technické přípravy – specializace na specifické otázky (např. dílčí subsystémy) 14 Aktuální stav přípravy •  zpracování základních studií za celý systém RS –  Studie příležitostí – hloubková analýza celospolečenských přínosů + odůvodnění jednotlivých směrů – 
– 
– 
– 
makrohospodářské efekty vliv na (dopravní) pozici ČR v EU vliv na jednotlivé regiony stanovení optimálního provozního konceptu atd. •  zpracování studií na jednotlivá ramena systému: – Územně-­‐technické studie – zpřesnění tras v jednotlivých koridorech – Studie proveditelnosti – výběr finálního řešení na základě prověření ekonomiky projektu •  probíhají jednání s DE, AT, PL, SK a –  Technická studie – podpora HU normotvorby a technických řešení –  stanovení standardů jednotlivých stavebních částí –  standardy údržby tratí –  kompatibilita vozidel a infrastruktury –  apod. Resumé •  modernizace tranzitních železničních koridorů pomalu končí •  potřeba nového uceleného rozvojového programu železnice na další období •  potřeba zůstat i do budoucna napojeni – ČR si nemůže dovolit nebudovat nový železniční systém, když SRN, Rakousko i Polsko jej realizují •  příležitost pro zaměstnanost i posílení konkurenceschopnosti ČR Potřeba dobudovat železnici pro všechny… tj. i pro ty, kteří její služby využít sice mohou, ale dnes by je to pravděpodobně nenapadlo! 16 Děkuji za pozornost Ing. Jindřich Kušnír [email protected] 
Download

Koncepce vysokorychlostních tratí u nás