EXKLUZIVNÍ AUKCE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ v 2. ČÁSTI AUKCE
A VYBRANÁ DÍLA ZE SBÍREK
NADACE ČESKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 1. a 3. ČÁST AUKCE
INFORMACE / KONTAKT
Tel.: +420 224 211 087
Mobil: +420 602 233 723
+420 606 613 700
+420 776 666 638
Fax: +420 224 211 087
+420 274 780 957
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
www.galerieartpraha.cz
Galerie ART, spol. s r. o.
Staroměstské náměstí 20/548
PRAHA 1
Aukční vyhláška je určená k vyvěšení 1 měsíc před konáním aukce
v Galerii Art, dále jejich sídle na Praze 10, a v místě konání aukce v den aukce,
a zkrácené znění je i v aukčním katalogu a na webových stránkách Galerie.
Je též součástí aukčního protokolu – viz podpisy stran.
AUKČNÍ VYHLÁŠKA
o konání veřejné dobrovolné společné dražby věcí movitých
(obrazy, sochy, objekty) nejvyšší nabídce.
I.
Dražebník, Aukční dům GALERIE ART, spol. s r.o., Praha 1, Staroměstské náměstí 20/548, IČ 45244715, DIČ CZ 45244715, se sídlem Praha 10, U Hráze 6/144,
zapsaný v OR MS Praha 1992 č./vl. 6581, oznamuje, že se dne 15.12.2012 od
13:30 hodin, v hotelu Hilton-Prague, na adrese: Pobřežní č. 1/311, Praha 8,
bude na žádost vlastníků dražených předmětů konat dobrovolná veřejná společná
aukce (Exkluzivní aukce) movitých věcí (uměleckých předmětů).
II.
Aukční předměty (umělecká díla) jsou označeny, popsány a reprodukovány
v katalogu aukce, včetně zkrácené aukční vyhlášky, dále včetně jejich příslušenství, práv a závazků na nich váznoucích a s nimi spojených, stavu, vyvolávací ceny,
a minimálního příhozu, aby účastníci aukce měli možnost si je fyzicky prohlédnout
a s nimi se seznámit denně od 10.30 do 19.00 hodin, celých 7 dní před aukcí v prostorách Galerie Art, Praha 1, Staroměstské náměstí 20, kde budou fyzicky vystaveny. Předměty aukce budou draženy v pořadí uvedeném v aukčním katalogu.
III.
Průběh aukce: dražebník seznámí účastníky aukce s pořadovým číslem draženého
předmětu, jeho stručným popisem a nejnižším podáním (vyvolávací cenou). Po tomto
seznámení pokračuje v aukci licitátor. Dražitelé mohou činit příhozy viditelným zvednutím zálohovaného dražebního čísla. Aukce předmětu trvá, pokud zájemci (dražitelé) činí příhozy. Příhozy určuje licitátor takto:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
500 Kč při dražební ceně do 5.000 Kč
1.000 Kč při okamžité ceně 5.000 až 50.000 Kč
2.000 Kč při okamžité ceně 50.000 až 70.000 Kč
5.000 Kč při okamžité ceně 70.000 až 100. 000 Kč
10.000 Kč při okamžité ceně 100.000 až 300.000 Kč
20.000 Kč při okamžité ceně 300.000 Kč až 750.000 Kč
50.000 Kč při okamžité ceně 750.000 Kč až 1.500.000 Kč
100.000 Kč při okamžité ceně 1.500.000 až 5.000.000 Kč
200.000 Kč při okamžité ceně nad 5.000.000 Kč
Úpravy příhozu i pořadí příhozů dle aktuální situace může činit pouze licitátor.
Samostatná aukce (zpravidla nad 1 milion korun), má pravidla, která jsou uveřejněna v katalogu aukce, a znovu je před každou samostatnou aukcí připomene licitátor. Účastníkem aukce nesmí být osoba, která způsobila
1/ zmaření aukce, tj. která nezaplatila vydražený umělecký předmět, nebo, 2/
se pokusila aukci narušit, či dokonce ji narušila chováním odporujícím dobrým
mravům, 3/ poškodila nebo se pokusila poškodit dobré jméno Aukčního domu a
jeho pověst.
IV.
Způsoby aukce v nepřítomnosti jsou dva:
1. aukce na limit, tj. dražba v nepřítomnosti do částky, kterou je ochoten zájemce
zaplatit maximálně za vydražené dílo pověřeným pracovníkem Aukčního domu. Při
dražbě na limit dražitel musí vyhotovit
- Plnou moc pro Aukční dům Galerii Art k zastoupení při aukci,
- Určit dílo, které chce vydražit a které za něj má Galerie Art dražit,
- Určit limit (nejvyšší částku za umělecké dílo), za který je dražitel ochoten dílo koupit.
2. aukce po telefonu, tj. dražba v nepřítomnosti dražitele, ale Aukčním
domem zprostředkovaná telefonem. Aukci po telefonu je nutné před aukcí
dohodnout v Galerii Art, Praha 1, Staroměstské nám. 20/548, vyplnit identifikaci dražitele a závaznou přihlášku, kde je uveden název díla, katalogové
číslo díla, aby nedošlo k záměně, telefon, na kterém bude dražitel dosažitelný a
plnou moc Aukčnímu domu k zastoupení na této aukci. Zájemce se též může informovat na www.galerieartpraha.cz.
Před vlastní aukcí pak zástupce Aukčního domu poprvé zatelefonuje dražiteli a ověří
si tak funkčnost telefonního čísla.
Při vlastní aukci příslušného díla telefonuje vydražiteli podruhé, před aukcí jeho díla
bude mu bezprostředně zprostředkovávat příhozy a průběh aukce, a dle jeho přání
přihazovat částky tak, jak se dražitel rozhodne, aby mohl bezprostředně reagovat
na pohyb ceny díla, či svou účast ukončit.
Pokud dražiteli cokoliv znemožní dražit po telefonu a nebere telefon,
Aukční síň, jako mimořádnou službu dražiteli bude dražit jeho jménem
do 20 % ceny díla nad vyvolávací cenu, na jeho účet, a pokud se předmět vydraží, stává se vydražitelem – nabyvatelem.
V.
Výše odměny dražebníka vybíraná od vydražitele – Aukční provize činí 20 %
k nejvyšší dosažené ceně díla na sále v aukci, (je v ní DPH, autorská daň Gestor –
která činí 20 % z provize a je povinná, náklady na dražbu, katalog, ověřování děl,
režii, platy atd.), při platbě platební kartou je 22 %. Aukční provize je splatná současně s cenou dosaženou vydražením.
2
VI.
Platba
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit (nelze smlouvat),
cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dražebníkovi
v hotovosti, či platební kartou o nejbližší platební pauze. Platbu převodem v případech, kdy není podle zákona povinná, nebo jiným způsobem úhrady, je
třeba dopředu dohodnout.
1. Při platbě do 200.000 Kč včetně aukční přirážky, je vydražitel povinen
zaplatit ihned!
2. Od 200.000 Kč – 500.000 Kč je vydražitel povinen zaplatit do 14 ti dnů,
3. Při ceně nad 500.000 Kč musí vydražitel sám určit a podepsat v pokladně
termín zaplacení díla. Tento termín nesmí být kratší nežli 14 dní, ale nesmí být
delší než 6 týdnů. Neurčí-li si sám vydražitel takto termín, je povinen zaplatit dílo
nejpozději do 6 týdnů po konání aukce,
4. Při platbě nad 200.000 Kč musí dražitel složit zálohu nejméně ve výši 10 %.
Vydražitel musí stvrdit svým podpisem v pokladně při aukci, že dražil a vydražil
příslušné dílo, případně termín, do kdy zaplatí.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu aukce nese
vydražitel. Nebezpečí škody na předmětu aukce přechází z původního majitele (a
navrhovatele aukce) na vydražitele dnem předání předmětu aukce.
Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí
škody na uměleckém díle a odpovědnosti za škodu, on sám.
VII.
Předaukční výstava: Výtvarná díla aukce je možno si prohlédnout v Galerii Art,
Staroměstské nám. 20/548, 5dní před konáním aukce a to každý den, od 10.30 do
19 hodin.
Díla jsou ve stavu, který je popsán v katalogu, nebo na popisce u díla, která upozorňuje na změnu, další expertízu, později zjištěnou vadu atd.
Umělecká díla jsou dražena a nabízena ve stavu, odpovídajícímu době jejich vzniku, pokud s majitelem nebylo dohodnuto drobné restaurování, či rámování, které by povaze díla bylo prospěšné. Pokud by došlo k restaurátorskému
zásahu v době držení díla Galerií Art, bude dílo vybaveno restaurátorskou zprávou o tomto zákroku. Pokud je dílo drobně poškozeno a majitel nesouhlasí se
zásahem akademickým restaurátorem, bude poškození díla popsáno v katalogu.
Pokud souhlasí, bude restaurované dílo opatřeno písemnou restaurátorskou zprávou, přiloženou k dílu.
Narušení: Účastníci aukce a všichni přítomní na aukci jsou povinni
v průběhu jejího konání nerušit průběh aukce chováním odporujícím
dobrým mravům, podle zákona, nebo budou vyvedeni pořadateli.
VIII.
Část obrazů a soch je během aukce vystavena v Kongresovém sále hotelu HiltonPrague, kde se koná aukce, větší část v Galerii Art, kde je zesílená služba
a zbylé obrazy vystaveny. Pokud si chce vydražitel obrazu zaplacený obraz odvézt
ihned, po upozornění asistentek v místě vchodu do předsálí (prezence) a po předložení dokladu o zaplacení, je vydražitel (nabyvatel) díla odvezen služebním
vozem do Galerie ART a s vyzvednutým dílem přivezen zpět, zdarma. Fotografie
všech obrazů a soch jsou promítány v pořadí určeném katalogem, na plátně 3 x 4 m
v aukčním sále, včetně ceny.
Vydražené předměty budou předány vydražiteli (novému majiteli) na základě
dokladu o zaplacení ceny během aukce – viz poučení výše již během aukce, nebo
nejpozději do týdne po zaplacení. Po 14ti dnech, od kterých si vydražitel zaplacené dílo nevyzvedne, bude vydražitel povinen platit skladné 0,1 %
z ceny díla denně.
Vstupenkou (pro 2 osoby) na tuto dobrovolnou aukční je Aukční katalog.
Pravost obrazů: Aukční dům Galerie ART ručí za pravost všech jím prodávaných děl v plné výši ceny. Všechny obrazy a sochy byly ověřeny našimi předními historiky umění, u některých děl je i písemná expertiza, viz seznam
našich znalců v katalogu aukce, na které se obracíme za účelem zjištění pravosti díla. Na požádání vážných zájemců k expertizám našich znalců oslovíme znalce, kterého si navíc přeje za účelem další expertizy, na náklad zájemce.
Pokud navrhovatel (majitel) zatají dražiteli vadu díla, nebo neví o vadě díla,
na kterou se přijde až po aukci, odpovědnost v plné výši nese navrhovatel, tj. původní majitel, dle zákona.
V Praze dne 15.11. 2012
Za galerii ART Dr. Vladimír Neubert, jednatel společnosti v.r.
Aukční dům Galerie ART, spol. s r.o.,
IČO 45244715, DIČ CZ 45244715,
Galerie: Praha 1, Staroměstské náměstí 20/548, sídlo Praha 10,
U Hráze 6/144, zapsaná u MS v Praze 1992 č/vl. 6581,
telefon.: 224211087, e-mail: [email protected], [email protected],
webové stránky: www.galerieartpraha.cz
GALERIE ART, spol. s r.o. pořádá
EXKLUZIVNÍ AUKCI
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ v 2. ČÁSTI AUKCE
A VYBRANÁ DÍLA ZE SBÍREK
NADACE ČESKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 1. a 3. ČÁST AUKCE
15. 12. 2012 od 13:30 hodin
Hotel HILTON PRAGUE, Pobřežní 1, Praha 8
1.
2.
3.
4.
Na pomoc Mánesu
Mimořádná nabídka
Významní malíři a sochaři
Samostatná aukce obrazu
položky
1 – 51
položky 52 – 143
položky 144 – 277
položky 60, 14:05 hod.
položky 80, 14:20 hod.
položky 133, 14:50 hod.
VÝSTAVA EXPONÁTŮ
V prostorách Galerie ART, Staroměstské náměstí 20/548
od 10. 12. 2012 do 14. 12. 2012, 10:30 – 19:00 hod., 15. 12. 2012, 10 :30 – 13:00 hod.
Kontakt denně 10:30 – 19:00 hod.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
1. Po uzávěrce katalogu budou do aukce přijímána pouze ještě ta výtvarná díla, která mohou nabídku
Galerie ART obohatit.
Dodatek k tomuto katalogu, s jejich seznamem, popisem a cenou bude k dispozici během výstavy.
2. Všechna výtvarná díla, která jsou v aukci pořádané Galerií ART, spol. s r.o., byla konzultována s předními
historiky umění a restaurátory. Pokud nejsou vypracovány písemné expertizy, galerie nabízí vydražitelům na jejich
přání vypracování znaleckých posudků významnými znalci pro dané dílo a autora na jejich náklady.
3. Reklamace týkající se ceny, jakosti a stavu vydražených předmětů, jsou po udělení příklepu vyloučeny.
Přestože jsme jeden každý obraz, sochu, objekt konzultovali s předními odborníky, souhlasíme,
aby v případě odůvodněných pochybností o pravosti díla jej nabyvatel mohl do jednoho roku
od data konání aukce vrátit.
4. Vstupenkou na aukci je katalog (pro dvě osoby).
5. Výstava dražených předmětů – všechny předměty nabízené do aukce budou vystavovány v prostorách
Galerie ART, Staroměstské náměstí 20/548 od 10. 12. 2012 do 14. 12. 2012, od 10:30 do 19:00 hod.,
15. 12. 2012 pak od 10:30 do 13:00 hodin.
6. Dražené předměty jsou nabízeny ve stavu, který je adekvátní době vzniku. Některá díla byla na náklady
prodávajícího ošetřena akademickými restaurátory, drobná poškození odpovídající věku a stáří děl neuvádíme.
7. Nejnižší podání tvoří zpravidla 2/3 skutečné ceny.
8. Aukční vyhláška o konání veřejné dobrovolné aukce, prováděné samostatnou aukcí ve smyslu
zákona č. 26/2000 sb. Dražebník, Galerie ART, spol. s r.o., Praha 1, Staroměstské nám. 20/548,
IČ 45244715, DIČ CZ 45244715, sídlem Praha 10, U Hráze 6/144 provádí aukci na žádost vlastníka draženého
předmětu v hotelu HILTON PRAGUE, Praha 8, Pobřežní 1. Aukce se řídí zákonem.
Pokud jsou obrazy nebo rámy drobně poškozeny, odpovídá to věku vzniku díla a Galerie ART za to neručí.
3
ODBORNÍ PORADCI GALERIE ART PRAHA
1. Historici umění a soudní znalci
PhDr. Jan Assmann
PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.
PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová
prof. PhDr. František Dvořák, CSc.
PhDr. Jan Dvořák
PhDr. Marie Dohnalová
PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Mgr. Olaf Hanel
prof. PhDr. Jiří Hlušička
PhDr. Jiří Kohoutek
PhDr. Jana Kotalíková
PhDr. Peter Kováč
Mgr. Josef Lada
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
PhDr. Olga Macková, CSc.
PhDr. Jiří Machalický
PhDr. Marcela Macharáčková
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PhDr. Iva Mladičová
doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc.
PhDr. Jana Orlíková
PhDr. Arno Pařík
PhDr. Pavla Pečinková, CSc.
PhDr. Ĺubomír Podušel, CSc.
prof. PhDr. Roman Prahl
PhDr. Andrea Rousová
PhDr. Naďa Řeháková
PhDr. Karel Srp
doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc.
prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
PhDr. Jiří Venera
Mgr. Markéta Vinglerová
prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
PhDr. Mgr. Michael Zachař, ředitel ú.o.p., Národní památkový ústav Praha
prof. PhDr. Jaromír Zemina
akad. soch. Olbram Zoubek
2. Restaurátoři
akad. mal. Milada Coufalová
akad. mal. Mojmír Hamsík
akad. mal. Tomáš Hejtmánek
akad. mal. Martin Martan
akad. mal. Miroslav Koželuh
prof. akad. mal. Karel Stretti, vedoucí katedry restaurování AVU, nositel státní ceny jako jediný restaurátor
akad. mal. Alena Waulinová
3. Chemicko-technologický rozbor obrazů
RNDr. Janka Hradilová
Dorotea Pechová
prof. akad. mal. Karel Stretti, vedoucí katedry restaurování AVU, nositel státní ceny jako jediný restaurátor
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
4. Vybraní rodinní příslušníci výtvarníků
Ing. arch. Olga Hánová
akad. mal. Markéta Jírová
Ing. arch. Martin Kotík
4
NA POMOC
MÁNESU
POLOŽKA 1 – 51
VYBRANÁ DÍLA ZE SBÍREK
NADACE ČESKÉHO
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
1. ČÁST AUKCE
1.
1.
Benešová Havlusová Daniela,
(1929),
Zima, 1984, akryl/plátno,
81,5 x 100 cm,
sign. PD D. H. Benešová 84.
Základním inspiračním zdrojem je
lyrický prožitek přírody s osobitým
viděním všedního dne, který přetváří
do poetického výjevu s jemnou
nostalgií. Její obrazy jsou vyhledávány
v zahraničních sbírkách i galeriích
v Německu, Holandsku, Belgii,
Rakousku a USA. Získala řadu
malířských ocenění na bienále a
výstavách. Koupě jejího obrazu je
mimořádná přiležitost pro české
sběratele.
6 000 Kč
2.
Adensamová Blanka, (1949),
Kompozice, 1988,
lehané lahve, mosaz, hliník, v. 40 cm,
sign. dole na lahvi
Adensamová Blanka 88.
Umělecká sklářka.
Její dílo je zastoupeno v japonském
Ibaraki, USA v New Yorku,
Los Angeles, Washingtonu,
pokračovatelka prof. Libenského.
9 000 Kč
2.
6
NA POMOC MÁNESU
3.
3.
Bártová Milena, (1924),
Váza – Leoš Janáček, hutní váza
z olovnatého křišťálu s rytinou, v. 28 cm. Dosáhla
dokonalosti ve zpracování skla
(olovnatý křišťal) ve formě užitkových a dekorativních
předmětů, prováděných tradičním i osobitým
přístupem. Její díla ji prezentovala na mnoha
zahraničních výstavách. Vytvořila mj. hudební cyklus,
jehož součástí je i tato dražená broušená váza
z olovnatého křišťálu s motivem L. Janáčka.
Sběratelsky ceněna.
5 000 Kč
4.
český umělecký sklář, Objekt,
tavená pískovaná skleněná plastika,
v. 33 cm
5 000 Kč
4.
NA POMOC MÁNESU
7
5.
5.
Doležal František, (1910 – 1989), Meditace o kostech, 1981, olej/plátno, 81 x 100 cm, sign. PD F. Doležal 81., z cyklu Signály času.
Malířské dílo je ovlivňováno převážně dvěma tématy, a to jsou poezie a žena. V 70. – 80. létech maluje celý velký cyklus
o K. H. Máchovi. Jeho tvorba nese surrealistické a konstruktivistické prvky. Surrealista dosud neobjevený, účastnil se mnoha výstav,
ať již individuálních či kolektivních. Velice kvalitní malíř, který je ozdobou každé sbírky.
6 000 Kč
6.
český umělecký sklář,
Holubice, olovnatý křišťál,
tavená, broušená a leštěná
plastika, průměr 16 cm, mírně
poškozeno
6 000 Kč
6.
8
NA POMOC MÁNESU
7.
7.
Fojtík Quido, (1926 – 1995),
Cesta v polích, 1980, akryl/deska,
75 x 122 cm, sign. PD Q. Fojtík 80.
Malíř. Studoval u prof. Sychry v Praze. Významnou roli
v jeho tvorbě hraje motiv ženy. Později se ve své tvorbě
věnuje malbě nádherných lučních kytic a krajin.
5 000 Kč
8.
Gebauer Kurt, (1941),
Stojící matka, bronz, v. 27,5 cm.
Profesor UMPRUM, sochař, jehož začátky jsou spojeny
s pop-artem a novou figurací. Pracuje s bronzem
i s netradičními materiály. Zastoupen ve sbírkách
NG v Praze, GHMP, ČMVU Praha a v zahraničí.
8 000 Kč
8.
NA POMOC MÁNESU
9
9.
9.
Fojtík Quido, (1926 – 1995),
Dramatické pole, 1986, akryl/deska,
70 x 101 cm, sign. PD Q. Fojtík 86.
Malíř. Studoval u prof. Sychry v Praze.
Významnou roli v jeho tvorbě hraje motiv ženy.
Později se ve své tvorbě věnuje malbě
nádherných lučních kytic a krajin.
5 000 Kč
10.
Bílek Michal, (1942),
S dědou, polychromované dřevo,
v. 160 cm, v. 103 cm, sousoší o dvou
plastikách. Věnuje se tvorbě dřevěných
kolorovaných figurálních plastik.
Charakteristický je jeho smysl pro humor a až
úsměvná poezie vyzařující z jeho originálních
postaviček, překypující barevnou metaforou.
Jeho postavy jsou úsměvné, navozují dobrou
náladu a přitom jsou výsostně sochařské.
Sběratelsky velice žádán, na trhu jen velmi
vzácně.
25 000 Kč
10.
10
NA POMOC MÁNESU
11.
11.
Götz Zdeněk, (1955), Tancovačka – Kytaristka, olej/plátno, 100 x 145 cm, sign. PD Götz Jr.
Maluje s oblibou rozměrná plátna, která obohacuje způsobem sobě vlastním, expresivními postavami mladých lidí, tanečníků,
hudebníků, většinou v pohybu ve zvláštní, ale naprosto výstižné atmosféře noci a intimna. Z jeho obrazů vyzařuje osobitá
pozitivní energie a síla.
12 000 Kč
12.
Halata Dobroslav,
(1943),
Sedící, 1983,
olej/plátno, 80 x 100 cm,
sign. PD Dobr. Halata 83.
Malíř osobitého stylu,
zachycuje reálný,
ale i iracionální svět,
obohacený o jakési
tajemství, každý předmět,
tvar i barva má jiný, hlubší
a zduchovnělý význam.
6 000 Kč
12.
NA POMOC MÁNESU
11
13.
13.
Hudec Jaroslav, (1910 – 1995), Z Trojského ostrova, olej/karton, 50 x 69 cm, sign. LD Jar. Hudec, vzadu autorský štítek s popisem.
Malíř, krajinář. Inspirací byla příroda z oblasti Vysočiny a Železných hor, oblíbeným motivem byla i Praha a její zákoutí.
7 500 Kč
14.
Grus Jaroslav, (1891 – 1983), Domek na jaře, 1966, kombinovaná technika, 42 x 60 cm, sign. PD J. Grus. 66.
Členem SVU Mánes, zakládající člen Skupiny 58. V začátcích tvorby byl ovlivněn impresionismem. Rozhodující vliv měla
cesta do Francie. Po krátké epizodě neoklasicismu a sociálního umění dospěl k vlastnímu pojetí fauvismu, kde hlavní roli
hrály barevné plochy a linie.
12 000 Kč
14.
12
NA POMOC MÁNESU
15.
15.
Hanák Miroslav, (1946),
Kavárna v Nice, 2009,
olej/plátno, 70 x 80 cm, sign. PD
M Hanák 09.
Věnuje se krajinomalbě a figurální malbě.
Krajiny jsou něžné, nadýchané, akty
nádherně erotické.
22 000 Kč
16.
Hanák Miroslav, (1946),
Na balkoně, 2011,
olej/plátno, 80 x 90 cm,
sign. PD M Hanák 11.
22 000 Kč
16.
NA POMOC MÁNESU
13
17.
17.
Ježek Stanislav, (1904 – 2001),
Kytice na okně, 1976,
olejová tempera, 90 x 66 cm,
sign. LD Stanislav Ježek, vzadu autorsky signatura,
název, technika, rozměr, datace
5 000 Kč
18.
Jiříkovský Jan, (1906 – 1990),
Ženský akt, bronz,
v. 75,5 cm, sign. na plintě Jiříkovský.
Český sochař. Věnoval se především figurální
tvorbě, jeho plastiky a reliéfy zdobí řadu
významných budov. Zaměřuje se na zachycení
člověka v mezních situacích, ve stavech fyzického
a mentálního napětí. Mezi jeho díla patří např.
pomník Husitská žena, Letohrádek, Praha;
pamětní deska Dr. A. Rašína; B. Němcová a jiné.
Je nositelem několika významných cen a ocenění.
12 000 Kč
18.
14
NA POMOC MÁNESU
19.
19.
Ježek Stanislav, (1904 – 2001),
Přístav II, kombinovaná technika,
66 x 90 cm, sign. LD Stanislav Ježek,
vzadu autorsky signatura, název, technika, rozměr.
Po raných nádherných kubistických malbách
a staromistrovských figurálních kompozicích,
ovlivněných italskými mistry, zobrazoval převážně
Prahu, symbiózu moderní civilizace a historie.
Zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze,
v krajských galeriích i v zahraničí.
5 000 Kč
20.
Janouch Ladislav, (1944),
Žena, cín,
v. 49 cm, sign. na plintě L. Janouch,
mírně poškozeno.
Významný český sochař. Věnuje se zejména
figurálnímu sochařství, poměrně časté jsou motivy
sportovců a ženských aktů.
8 000 Kč
20.
NA POMOC MÁNESU
15
21.
21.
Ježek Stanislav, (1904 – 2001),
Staveniště, 1975,
olej/plátno, 162 x 100 cm, sign. LD
Stanislav Ježek 1975, vzadu autorsky
signatura, název, technika, rozměr,
datace
10 000 Kč
22.
Kyselka Václav, (1921),
Tajemství, cín,
v. 44 cm, d. 50 cm, mírně poškozeno.
Zakladatel skupiny Krok 57, preferoval
souvztažnost umění a architektury.
V jeho díle jsou akty, portréty, pomník
Beethovenovi v Teplicích, je úspěšný
figuralista. Realizace skupinových soch.
19 000 Kč
22.
16
NA POMOC MÁNESU
23.
23.
Ježek Stanislav, (1904 – 2001),
Ze Strahovské zahrady, 1974,
olejová tempera, 90 x 66 cm, sign. LD Stanislav Ježek
1974, vzadu autorsky signatura, název, technika,
rozměr, datace
6 000 Kč
24.
Ježek Stanislav, (1904 – 2001),
Mostecká věž, 1974,
olejová tempera, 66 x 45 cm,
sign. LD Stanislav Ježek 1974
4 000 Kč
24.
NA POMOC MÁNESU
17
25.
25.
Jindra Jaromír, (1895 – 1984), Brno, tempera, 62 x 88 cm, sign. LD Jindra.
Charakteristický malířův rukopis městských ulic a monumentů, s pulsujícím životem, je tak nezaměnitelný a rozpoznatelný.
Účastnil se mnoha výstav a je zastoupen ve sbírkách u nás i v zahraničí.
5 000 Kč
26.
Jindra Jaromír, (1895 – 1984), Benzínky před Prahou, tempera, 50 x 64 cm, sign. PD Jindra
3 000 Kč
26.
18
NA POMOC MÁNESU
27.
27.
Jindra Jaromír, (1895 – 1984), Nábřeží, tempera, ve výřezu 56 x 68 cm, sign. PD Jindra
5 000 Kč
28.
Jindra Jaromír, (1895 – 1984), Z Karlových Varů, tempera, 50 x 70 cm, sign. PD Jindra.
5 000 Kč
28.
19
29.
29.
Kolář Radomír, (1924 – 1993),
Jezdci, akryl/deska,
85 x 90 cm, sign. vzadu R. Kolář,
vzadu autorsky signatura, název.
Výrazným znakem jeho tvorby je temperamentní projev
vycházející jak ze schopnosti vyjádřit podstatné a potlačit
nevýznamné detaily, tak z živé, kultivované barevnosti
obrazů a z expresivní, pohotové kresby. Miloval i koně
v pohybu a své Quijoty.
15 000 Kč
30.
Klápště Jaroslav, (1923 – 1999),
Kytice, kvaš,
48 x 32 cm, sign. PD Klápště,
pravost díla potvrdil prof. PhDr. J. Zemina, mírně poškozeno.
Svébytný moderní umělec 20. století s charakteristickým
neopakovatelným rukopisem. Krajinář, tvůrce zátiší, malíř
a grafik. Vedle Vladimíra Komárka jeden
z nejvýznamnějších severočeských umělců.
18 000 Kč
30.
20
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
31.
31.
32.
Matějíček Bohumil, (1925 – 1998), Večerní krajina, 1981, olej/plátno, 80 x 110 cm, sign. PD Matějíček 81.
Velmi kvalitní malíř, krajinář, ale vytváří i líbezné lyrické dívčí akty. Zúčastnil se tvůrčích sympózií. Velmi uznáván.
7 000 Kč
Lajsek Oldřich, (1925), Podzim na Vltavě, kombinovaná technika/karton, 44 x 62 cm, sign. PD O. Lajsek.
Věnuje se převážně krajinomalbě. Za jeho tvorbu se mu dostalo vysokých uznání. Je zastoupen v mnoha sbírkách, včetně
Národní galerie.
5 000 Kč
32.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
21
33.
33.
Oplt Oldřich, (1919 – 2001),
Ležící akt, 1962, olej/plátno,
60,5 x 81 cm, nesignováno, vzadu autorsky
název, datace; písemné ověření od dědice.
Jeho díla vynikají nesmírně příjemným, volným
rukopisem a osobitou barevností. Studoval na
pražské Akademii, kde byl později profesorem.
Významný krajinář, brilantně zvládal i figurální
tématiku. Nedoceněný malíř, který bude
vyhledáván v budoucnu.
11 000 Kč
34.
Němeček Zdeněk, (1931 – 1989),
Gymnastka, bronz,
v. 43,5 cm, sign. na plintě Z Němeček.
Velmi významný sochař. Zabývá se sportovní
tématikou – jeho plastiky fotbalistů, hokejistů
a jiných významných sportovců jsou umístěny
na místech nejvyšší slávy sportu.
Je nejlepší.
12 000 Kč
34.
22
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
35.
35.
Oplt Oldřich, (1919 – 2001),
Noviny v ateliéru, 1982,
olej/plátno, 100,5 x 150 cm, sign. LD
Oplt 82, vzadu autorsky signatura,
název, datace.
10 000 Kč
36.
Pichl Ladislav, (1923),
Matka a dítě, mramor, v. 45 cm.
Sochař se zajímavým tvarovým
názorem, mnohdy zasahujícím
abstrakci, ale s přesně vymezenými
formami. Zastoupen v Národní galerii
i ve všech státních galeriích.
6 000 Kč
36.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
23
37.
38.
39.
37.
Rychlovský Antonín,
(1910 – 1994), Navečer,
olej/karton, 50 x 70 cm,
sign. LD A. Rychlovský.
Výborný malíř, krajinář, známý také
jako ilustrátor. Je zastoupen ve
sbírkách Národní galerie v Praze,
Galerie hlavního města Prahy,
a jinde.
6 000 Kč
38.
Rada Vlastimil, (1895 – 1962),
U přívozu, 1929, kombinovaná
technika, ve výřezu 22 x 34 cm,
sign. LD Vlast. Rada 1929.
Byl členem a předním teoretikem
Umělecké besedy. Působil také jako
profesor na AVU. Navazoval na
tradiční českou krajinomalbu,
věnoval se také figurální tvorbě.
8 000 Kč
Šalamoun Jiří, (1935),
Klec, 1985, barevná litografie,
ve výřezu 45 x 55,5 cm, sign. DU Šalamoun,
PN v kameni Šalamoun 85, DU dedikace, autorský tisk.
Základním prvkem tvorby tohoto malíře je hravost, čerpá
z lidového umění a slovesnosti, je autorem mnoha
animovaných filmů (např. Maxipes Fík), navrhuje kostýmy,
zabývá se plakátovou tvorbou, ve volné tvorbě se věnuje
především kresbě a grafice. Zastoupen ve sbírkách NG,
ČMVU, MG v Brně a mnoha jiných.
2 500 Kč
39.
24
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
40.
40.
Šámal Jaroslav, (1914 – 1988), V babím létě, 1985, olej/plátno, 65 x 100 cm, sign. PD J. Šámal.
Pro autora je typická česká krajina se všemi rozmanitostmi. Účastník mnoha kolektivních i individuálních výstav. Je zastoupen
ve sbírkách NG i jinde.
6 000 Kč
41.
Sládek Karel, (1952), Večer – Hradčany od Břevnova, 1981, akryl/plátno, 41 x 60 cm, sign. PD Sládek 81.
Jeho práce jsou oblíbené u mnoha milovníků výtvarného umění. Upoutávají svou originalitou, zajímavým rukopisem a barevností.
Studoval v ateliéru F. Jiroudka.
12 000 Kč
41.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
25
42.
42.
Šmaha Petr, (1945),
V kole, 1989, olej/plátno, 114 x 97 cm,
sign. PD P. Šmaha 89, vzadu autorsky
signatura, název, datace.
Věnuje se malbě, kresbě, grafice. Orientuje
se spíše na expresivní výtvarný projev v duchu
nové figurace, zpracovává civilistní náměty
a téma člověka – jedince ve společnosti.
6 000 Kč
43.
Sukup Otto, (1926),
Torzo, cín, v. 28 cm, d. 48 cm,
sign. vespodu Sukup Otto.
Byl žákem profesorů J. Laudy a O. Španiela,
kteří mu vtiskli cit pro tvar, jemné vyvážení
hmoty a promyšlený detail. Je tvůrce
převážně monumentálních plastik, mnohdy
skvěle začleněných do architektury. Fascinuje
jej také barva, proto své plastiky z části
překrývá polychromií. Pracoval s bronzem,
dřevem, cínem a keramikou. Je v popředí
sběratelského zájmu.
15 000 Kč
43.
26
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
44.
44.
Stehlík Ctirad, (1938 – 2003), Z Kuníčka, 1983, olej/deska, 56 x 56 cm, sign. PD Ctirad Stehlík 83.
Jeho doménou je krajinomalba a grafika, do níž komponuje vlastní grafické prvky a vytváří tím různé neopakovatelné koláže.
Jeho díla jsou ve sbírkách Národní galerie.
6 000 Kč
45.
Souček Karel, (1915 – 1982),
Akt ženy, 1981, tuš/plátno,
karton, 51 x 73,5 cm,
sign. LD K. Souček 81.
Jeden z našich
nejvýznamnějších malířů
všech dob. Člen Skupiny 42.
Získal Zlatou medaili na
Světové výstavě v Bruselu,
Stříbrnou medaili v Nice
ve Francii, Stříbrnou medaili
na Bienále v Sao Paulu
v Brazílii 1959, Národní cenu
Guggenheimovy nadace
v New Yorku roku 1961.
Jeho pasáže, výklady, zrcadlení
mokré dlažby, průhledné
pláštěnky, kadeřnice, modistky,
jsou nenahraditelné. Cena
jeho dobrých obrazů bude
brzy nevyčíslitelná.
7 000 Kč
45.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
27
46.
46.
Veris Jaroslav, (1900 – 1983),
Z Posázaví, okolo 1950,
olej/karton, 34 x 47,5 cm, sign. PD J Veris, pravost díla potvrdil
PhDr. Mgr. M. Zachař.
Tvořil obrazy, zejména krajiny a podobizny, po způsobu starých
italských a holandských mistrů. Léta žil v Paříži. Maloval zajímavé
krajiny, zvláště z Francie, ale věnoval se zejména kráse
a líbeznosti ženského těla.
15 000 Kč
47.
Solovjev Jan, (1922),
Akt I, olej/deska,
114 x 56 cm, sign. LD J. Solovjev.
Malíř, sochař, věnuje se portrétu a krajině. V tvorbě pro
architekturu sochařsky zpracovává motivy rostlin, zvířat,
v kompozici jak figurální, tak abstraktní.
5 000 Kč
47.
28
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
48.
48.
Šturdík Jozef, (1920 – 1992),
Krajina Slovenska IX, 1977,
kombinovaná technika, ve výřezu 40 x 56 cm,
sign. LD J. Šturdík 1977.
Velmi kvalitní, lyrický slovenský malíř.
7 000 Kč
49.
Benda Břetislav, (1897 – 1983),
Toaleta, pálená hlína,
v. 53 cm, sign. na plintě B. Benda.
Sochař, jehož hlavním tématem je ženský akt
s výrazným lyrickým akcentem, který nepostrádá ani
stopy melancholie. Obojí činí z jeho plastik silně
působivá, výrazná díla, zastoupená v mnoha
galeriích i soukromých sbírkách.
10 000 Kč
49.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
29
50.
50.
Zábranská-Sychrová Jarmila, (1910 – 1991),
Vzpomínka na Benátky, 1974,
olej/plátno, 80 x 98 cm, sign. LD J. Zábranská 74.
Poetická a lyrická malířka, jejíž malířská tvorba
zahrnuje jak květinová zákoutí, tak žánrové obrazy
kaváren či lidí u moře.
8 000 Kč
51.
Vacek Jaroslav, (1923),
Sochař – Zrcadlo, cín, v. 32 cm,
sign. dole J. Vacek II, 2. odlitek.
Vytvořil řadu monumentálních děl, převážně
figurálních. Jeho dílo můžeme vidět na mnoha
místech, např. Dům dětí – Pražský hrad,
Mělník – Soutok.
6 000 Kč
51.
30
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
MI MOŘÁDNÁ
NABÍDKA
POLOŽKA 52 – 143
Rittstein Michael, pol. 141
2. ČÁST AUKCE
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
31
52.
52.
Blažíček Oldřich, (1887 – 1953),
Na cestě, 20. léta 20. století, olej/plátno,
38,5 x 50,5 cm, sign. LD O Blažíček,
expertiza PhDr. N. Blažíčková-Horová.
Představitel moderní krajinomalby,
nebyl jen svrchovaným malířem– krajinářem
své rodné Vysočiny, ale proslavil se také
malbou chrámových interiérů.
Tvořil a vystavoval doma i v zahraničí.
Nejvýznačnějších ocenění dosáhly
jeho obrazy na výstavě v Paříži (1921)
a na mezinárodních výstavách Carnegiho
institutu ve Spojených státech.
Jeho obrazy jsou zastoupeny
ve význačných sbírkách umění.
70 000 Kč
53.
Anderle Jiří, (1936),
Varianta na portrét P. P. Rubense
Heléne Fourment, 1978, suchá jehla,
mezzotinta 33/78, 79,5 x 64 cm,
sign. PD Jirka, PD dedikace; varianta
reprodukována monografie J. Anderle,
str. 163. Anderleho tvorba se vyznačuje
především schopností pronikat
do myšlenkového a výrazového bohatství
lidstva. Soustřeďuje se na nejhlubší zákoutí
našeho společného dědictví a z nesčetných
vědomých a podvědomých představ vytváří
umělecká díla, v nichž se stýká minulost
a přítomnost, sen a skutečnost. Výsledkem
jsou působivé metafory o lidském životě
a jeho složitém spektru morality,
povahových rysů a zkušeností.
10 000 Kč
53.
32
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
54.
54.
Blažíček Oldřich, (1887 – 1953),
Aréna – Slet, 1926, olej/plátno, karton,
30,5 x 41 cm, sign. LD O. Blažíček 1926,
expertiza PhDr. N. Blažíčková-Horová.
Představitel moderní krajinomalby,
nebyl jen svrchovaným malířem – krajinářem
své rodné Vysočiny, ale proslavil se také malbou
chrámových interiérů. Tvořil a vystavoval doma
i v zahraničí. Nejvýznačnějších ocenění dosáhly
jeho obrazy na výstavě v Paříži (1921)
a na mezinárodních výstavách Carnegiho
institutu ve Spojených státech. Jeho obrazy
jsou zastoupeny ve význačných sbírkách umění.
50 000 Kč
55.
Benda Břetislav, (1897 – 1983),
Torzo ženy, 1930, polychromovaná terakota,
v. 65 cm, autorský model, sign. vzadu na plintě
Benda 1930, vystaveno: Mánes,
1948 – dole razítko.
Sochař, jehož hlavním tématem je ženský akt
s výrazným lyrickým akcentem, který nepostrádá
ani stopy melancholie. Obojí činí z jeho plastik
silně působivá, výrazná díla, zastoupená
v mnoha galeriích i soukromých sbírkách.
30 000 Kč
55.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
33
56.
56.
Brichcín Roman, (1958),
Červená linie (Pollock), 2008,
olej/plátno, 63 x 80 cm,
sign. DU Brichcín, vzadu autorsky
signatura, název, datace,
technika, rozměr.
Jeden z největších žijících malířů
s obrovským nábojem i nadáním,
jeho rukopis je surrealisticko-expresivní,
se skvělou barevností.
Jeho umělecké dílo je ceněno
u nás i v zahraničí. Je vyhledáván
hlavně v Německu.
40 000 Kč
57.
Brichcín Roman, (1958),
Jazztime, 2012, olej/plátno,
105 x 90 cm, sign. DU Brichcín,
vzadu autorsky signatura, název,
datace, technika, rozměr.
80 000 Kč
57.
34
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
58.
58.
Brož Josef, (1904 – 1980), Plavení,
olej/karton, 37 x 65 cm, sign. LD Brož.
Velmi významný, nyní nepochopitelně
opomíjený český malíř, mj. pracoval
pro čs. pavilon na Světové výstavě
v New Yorku, báječný figuralista
i krajinář, zastoupen v Národní galerii,
výstavy doma i v zahraničí.
9 800 Kč
59.
Boštík Václav, (1913 – 2005), Mlhovina,
pastel, 21 x 15 cm, sign. DU Boštík,
pravost díla potvrdil prof. PhDr. J. Zemina.
Velmi významný a vyhledávaný malíř a grafik.
V počátcích brilantní realista, přešel do osobité
abstrakce s absolutním zjednodušením
základních stavebních prvků i barev.
Vyhledáván, prodáván za milionové částky.
15 000 Kč
59.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
35
Odborná expertiza: PhDr. R. Michalová, Ph.D.
Josef Čapek (1887–1845) patří k zakladatelům moderní české malby. Je solitér, osobností zcela ojedinělou. Jádrem jeho díla je malba, ale zasáhl i do grafiky, scénografie,
novinové kresby. Kromě toho byl spisovatelem, filozofem, básníkem a redaktorem několika listů (v letech 1921–1939 Lidových novin), ale především byl výsostný malíř.
Ovlivnil ho jeho dlouhý pobyt v Paříži 1910 –1911, na který musel reagovat. Protože
nebyl zastáncem ortodoxního kubismu a moderní umění chápal jako dynamické hnutí
zahrnující pluralitu osobních názorů, rozchází se roku 1912 se Skupinou výtvarných
umělců. V té době dospívá k vlastní originální verzi kubismu a hledá v něm hlubší interpretaci skutečnosti. Po první světové válce se stává členem skupiny Tvrdošíjní
(1918 – 1924). Postupně se výrazně prosazuje expresivní složka s citlivostí k sociálnímu tématu. Snaha postihnout pravdivé bytí věcí i podstatu člověka, ho přivádí i ke
krajině a inspiraci dětským viděním světa. Ve 30. letech prohlubuje svou filozofickou
reflexi a vystupuje jako umělec i občan na obranu demokracie. Po okupaci v září 1939
patřil k prvním zatčeným. Takto tragicky se jeho nádherná malířská a životní dráha
uzavírá.
V obraze „Cikáni“ přenáší Josef Čapek sakrální motiv Svaté rodiny v romantické etnikum (viz historické prameny – K. H. Mácha ad.) ve snaze toto téma ještě více abstrahovat a zobecnit. „Cikáni“ jsou romantickou adorací tématu, srovnatelnou
s vrcholnými pracemi cyklů Oheň a Touha. A přesto má obraz ještě daleko poetičtější
rozměr, který ukazuje na opravdu existencionální vnímání světa autorem.
Plátno lze považovat za jeden z vrcholů Čapkovy tvorby 2. poloviny 30. let. Divadelním laděním a dramatickou světelnou atmosférou je tento obraz zásadním mezníkem
a značí viditelný zvrat v umělcově práci. Jeho patos je odrazem společenské i lidské
apokalypsy, kterou Josef Čapek v této době bezpochyby již cítil a předznamenal.
36
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
60.
60.
Čapek Josef, (1887 – 1945), Cikáni, 1937, olej/plátno, 65 x 58 cm, sign. DU Čapek 37., expertiza PhDr. P. Pečinková, CSc.
a PhDr. R. Michalová, Ph.D., vzadu autorsky signatura, název, datace, štítek původního majitele; provenience: významná sbírka.
Malíř, grafik, kreslíř a spisovatel. Navštěvoval UMPRUM v Praze a studoval v Paříži. Jako malíř vyšel z francouzské malby doby
pocézannovské, ale záhy podlehl vlně kubismu. Čapek s oblibou čerpal ze spodin periférie velkého města. Vystavoval
v Praze, Brně, Německu, Francii i Anglii. Pro ND navrhl četné divadelní výpravy. Zastoupen ve sbírkách v ČR i v zahraničí.
Jeden z absolutně největších malířů všech dob.
1 200 000 Kč
S A M O S TAT N Á A U K C E
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
poučení na str. 3
37
60. zadní strana obrazu
Z odborné expertizy PhDr. P. Pečinkové, CSc.
38
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
61.
61.
Grus Jaroslav, (1891 – 1983),
Strom u řeky, olej/plátno, 80,5 x 97,5 cm,
sign. LD J. Grus, vzadu razítko z výstavy;
provenience: významná sbírka. Členem SVU Mánes,
zakládající člen Skupiny 58. V začátcích tvorby
byl ovlivněn impresionismem. Rozhodující vliv měla
cesta do Francie. Po krátké epizodě neoklasicismu
a sociálního umění dospěl k vlastnímu pojetí
fauvismu, kde hlavní roli hrály barevné plochy a linie.
40 000 Kč
62.
Bauch Jan, (1898 – 1995),
Stojící dívka s rukou ve vlasech, 1930,
bronz, v. 32,5 cm, sign. dole Bauch,
reprodukováno monografie R. Michalová,
P. Kováč – Jan Bauch, kat. č. 69.
Vynikající český malíř, velikán. V první etapě
se nechával ovlivňovat jemným surrealismem
a modrým nádechem (30. léta), ve 40. létech
změnil paletu směrem k dramatičtější monumentální
tvorbě pražských katedrál a symbolicko-biblických
motivů. Později vytváří cyklus Praha, Řecko a Cirkus.
Celoživotně vytváří nádherné akty s mimořádným
erotickým nábojem.
30 000 Kč
62.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
39
63.
63.
Daněk-Sedláček František, (1892 – 1974), Žně, po roce 1940, olej/karton, 40 x 50 cm, sign. LD Daněk-Sedláček,
pravost díla potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař. Malíř, krajinář. Věnoval se interiérům lesa, potokům, starým uličkám,
zámkům i větším krajinářským celkům.
18 000 Kč
64.
Gruber Ivan, (1929), Z událostí okna, 1970, olej/plátno, 80 x 100 cm, sign. PD Gruber 70. Malíř původem ze Slovenska,
působil zejména v Praze. Člen skupiny Etapa. Na žádost majitele aukční přirážka pouze 10%.
18 000 Kč
64.
40
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
65.
66.
Císařovský Tomáš, (1962),
Typ ze Sihl-Quai, 1992,
olej/plátno, 95 x 80 cm,
sign. vzadu T. Císařovský 92,
vzadu autorsky signatura,
datace; reprodukováno
monografie P. Volf – Tomáš
Císařovský, str. 39.
Přední český malíř
s nádhernou barevností
a skvělou kompozicí.
Vyhledáván po celé Evropě.
Od devadesátých let patří
k umělcům, jejichž dílo je
respektováno a kurátorsky
sledováno. Ve sbírce
moderního umění
nemůže chybět.
85 000 Kč
65.
Červinka –Targus Zdeněk,
(1928),
Black cat blues,
olej/plátno,
50,5 x 60 cm,
sign. LD Červinka.
Český malíř z Uherského
Hradiště. Styl, ve kterém
tvoří své imaginární krajiny
a grafiku, sám nazval
"neokrutalismem".
Vyznačuje se jemným
humorem a úsměvnou
nadsázkou, pro které
je vyhledáván.
18 000 Kč
66.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
41
67.
67.
Englberth Miloš, (1974),
Podzim, 2009, olej/plátno, 90 x 65 cm,
sign. LD Englberth 09,
vzadu autorsky signatura, datace.
Velmi talentovaný malíř mladé generace.
Bývá zařazován do proudu hyperrealismu trochu
neprávem, vytváří zajímavé osobitě surrealistické
kompozice s půvabnými dívčími modely,
které jsou nositeli myšlenky. Velmi perspektivní
sběratelsky, zatím v příznivých cenách.
Na žádost majitele aukční
přirážka pouze 10%.
25 000 Kč
68.
Englberth Miloš, (1974),
Kočky, 2012, olej/plátno, 95 x 70 cm,
sign. PD Englberth 2012
26 000 Kč
68.
42
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
69.
69.
Hilšer Theodor, (1866 – 1930),
V kožešině, olej plátno, 70 x 50 cm,
sign. PD Th. Hilšer, expertiza soudního znalce
na odhadní cenu 60 – 70 000 Kč.
Významný český malíř přelomu 19. a 20. století.
Spolupracoval např. s L. Maroldem na
panoramatu Bitvy u Lipan i na některých
kompozicích s Jaroslavem Čermákem.
Neprávem opomíjen.
25 000 Kč
70.
Hilšer Theodor, (1866 – 1930),
Koupání, pastel,
ve výřezu 37,5 x 26,5 cm, sign. LD Th. Hilšer.
15 000 Kč
70.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
43
71.
71.
Janeček Ota, (1919 – 1996),
Žena s drdolem, 1984, olej/deska, 29,5 x 45 cm,
sign. LD Ota Janeček 84, vzadu autorsky signatura,
název, datace; ověřeno synem autora, kat. č. 431.
Malíř, grafik, sochař, ilustrátor. Byl členem
SVU Mánes i SČUG Hollar. Lyrik, snílek, milenec
životních múz i života. Jeho Trávy Vám nikdo
neprodá, tak jako Ptáčky, krásné Dívky, Češky,
Kubánky, či pastely aktů, jeho Krajiny při západu
slunce, Louky, Semínka, ... To vše je nedostižné
a nedostižitelné. Byl velký básník palety, barev
a tvarů. Jeho obrazy hladí i duši drsňáků.
Svými díly je zastoupen v galeriích po celém světě.
49 000 Kč
72.
Janeček Ota, (1919 – 1996),
Stojící žena, 1943, sepie, akvarel, 23,5 x 14,5 cm,
sign. PD Janeček 43, vzadu štítek:
vystaveno – Mánes, 1944 – vzadu razítka,
soupis díla kat. č . 249
17 000 Kč
72.
44
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
73.
73.
Jiroudek František, (1914 – 1991), Tanec, 1941, olej/plátno, 90 x 120 cm, sign. PD F. Jiroudek, vzadu autorsky název,
datace, nápis "K oponě pro Prodanou nevěstu…". Vynikající krajinář, vyznávající drama krajiny a akordy barev.
Člen skupiny Sedm v říjnu, profesor a rektor AVU v Praze. Je významně zastoupen Národní galerii (16 olejů),
dále v Ermitáži, Národní galerii v Dánsku, Kanadě a Japonsku.
35 000 Kč
74.
Jílek Karel, (1896 – 1983),
Podzimní krajina, 1978,
olej/plátno,deska, 34,5 x 49 cm,
sign. PD K. Jílek 78.
Spolu s A. Procházkou
a J. Králem patří mezi největší
moravské malíře. Jedinečné
a vzácně dostupné dílo tohoto
autora ukazuje vnitřní napětí
i smyslnou erotickou tóninu.
Zpočátku inspirován
francouzskou malbou,
šerosvitem a oblými tělesnými
formami. Vytvořil též řadu
báječných aktů. Významný
moravský malíř, jeden
z největších, ve 30. a 40. létech
maloval smyslné ženy,
dramatické děje a antizující
témata, aby pak ve svých
60 letech přešel do osobitého,
barevného kubismu.
Jeho dílo je součástí Národní
galerie, Moravské národní galerie,
státních sbírek u nás i v zahraničí.
14 000 Kč
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
74.
45
75.
75.
Jírová Markéta, (1957),
Manéž, 2011, olej/plátno, 70 x 80 cm,
sign. PD Jírová 11, vzadu autorsky signatura,
název, technika, rozměr. Malířka zvláštního
lyricko-expresivního vnímání, nádherné
barevnosti a skrytého erotického náboje.
Její obrazy jsou ozdobou vyspělých sbírek
a nutí nás přemýšlet a cítit v erupcích.
47 000 Kč
76.
Komárek Vladimír, (1928 – 2002),
Šedý obraz, 1990, tempera,
ve výřezu 44 x 33 cm, sign. PD V. Komárek 90.
Od expresivity přešel k výraznému lyrismu.
Jemná barevnost bez ostrých přechodů a pouze
náznak tvaru dávají jeho obrazům neskutečnou
duchovní sílu a atmosféru. Patří k ceněným,
vyhledávaným a kupovaným autorům.
22 000 Kč
76.
46
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
77.
Janošek Čestmír, (1935),
Terč – Cyklus koláže 24, (IV),
1965, olej, koláž/karton,
88 x 62 cm,
sign. DU Janošek IX. 1965.
Významný představitel
informelu a nové figurace.
Neomezuje se na tradiční
materiál, používá nejen oleje,
ale i koláže, asambláže.
Používá novou techniku,
kdy zmrzlý obraz je otisknut
a on s ním pracuje. V posledních
dílech se věnoval duchovnímu
vnímání světa. Je zastoupen
v galeriích v celé Evropě.
58 000 Kč
77.
78.
Jelínek Oldřich, (1930),
Znalec, 1959, kombinovaná
technika, 59,5 x 77 cm,
sign. PD O Jelínek – 59.
Tvůrce karikatur, knižních
a časopisových ilustrací, jehož
inspirací se stal svět cirkusů,
balonů, letadel i automobilů.
Zastoupen v mnoha sbírkách,
mj. ve sbírkách Moravské
galerie Brno.
10 000 Kč
78.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
47
79.
79.
Brichcín Roman, (1958), S křídlem (Pianistka), 2011, olej/plátno, 105 x 130 cm, sign. DU Brichcín, vzadu autorsky signatura,
název, datace, technika, rozměr. Jeden z největších žijících malířů s obrovským nábojem i nadáním, jeho rukopis je
surrealisticko-expresivní, se skvělou barevností. Jeho umělecké dílo je ceněno u nás i v zahraničí. Je vyhledáván hlavně
v Německu. Obraz “S křídlem” je symfonií valérů barev a myšlenky. Klavíristka dostává při své hře křídla, která přenáší
do duší diváků. Na přání majitele aukční přirážka pouze 10 %.
75 000 Kč
48
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
80.
80.
Čapek Josef, (1887 – 1945), Muž ležící v trávě, 1934
Odborná expertiza: PhDr. R. Michalová, Ph.D.
Josef Čapek (1887-1845) patří k zakladatelům moderní české malby. Je solitér,
osobností zcela ojedinělou. Jádrem jeho díla je malba, ale zasáhl i do grafiky,
scénografie, novinové kresby. Kromě toho byl spisovatelem, filozofem, básníkem
a redaktorem několika listů (v letech 1921 – 1939 Lidových novin), ale především byl výsostný malíř. Ovlivnil ho jeho dlouhý pobyt v Paříži 1910 – 1911, na
který musel reagovat. Protože nebyl zastáncem ortodoxního kubismu a moderní
umění chápal jako dynamické hnutí zahrnující pluralitu osobních názorů, rozchází se roku 1912 se Skupinou výtvarných umělců. V té době dospívá k vlastní
originální verzi kubismu a hledá v něm hlubší interpretaci skutečnosti. Po první
světové válce se stává členem skupiny Tvrdošíjní (1918 –1924). Postupně se výrazně prosazuje expresivní složka s citlivostí k sociálnímu tématu. Snaha postihnout pravdivé bytí věcí i podstatu člověka, ho přivádí i ke krajině a inspiraci
dětským viděním světa. Ve 30. letech prohlubuje svou filozofickou reflexi a vystupuje jako umělec i občan na obranu demokracie. Po okupaci v září 1939 patřil k prvním zatčeným. Takto tragicky se jeho nádherná malířská a životní dráha
uzavírá.
V tomto Čapkově velmi kvalitním obraze se unikátním způsobem spojují dvě
hlavní priority jeho výtvarného výrazu 30. let. Je to dílo mimořádně velkorysého pojetí a zdůrazněné expresivnosti. Zároveň prokazuje mistrnou citlivost
k detailu (např. kresba obráceným koncem štětce do vlhkého podkladu) a sofistikovanou výtvarnou zkratku (stylizace figury a její nadproporční protažení,
které je u Čapka pro tuto dobu typické). Autor dospívá současně k prostotě
i bohatosti. Život je mu největší inspirací i měřítkem. Zachycuje běžnou životní
situaci, kterou transponuje do zcela abstraktního pojmu času, univerzality bytí.
Obraz se stává symbolem zastaveného času, je lyricko-filozofickou reflexí spočinutí.
80.
Čapek Josef, (1887 - 1945),
Muž ležící v trávě, 1934,
olej/plátno, 28 x 40 cm,
sign. LD J. Č. 34., expertiza:
PhDr. P. Pečinková, CSc.
a PhDr. R. Michalová, Ph.D.,
vzadu autorsky signatura, název,
vzadu štítek původního majitele;
vystaveno: Výstava Umělecké
besedy, Obecní dům, 1936,
kat. č. 34 – vzadu štítek;
Výstava Umělecké Besedy,
Slovanský ostrov, 1946, kat. č. 159
– vzadu štítek, razítko,
provenience: významná sbírka.
80.
Malíř, grafik, kreslíř a spisovatel.
Navštěvoval UMPRUM v Praze a studoval v Paříži. Jako malíř vyšel z francouzské malby doby
pocézannovské, ale záhy podlehl vlně kubismu. Čapek s oblibou čerpal ze spodin periférie velkého
města. Vystavoval v Praze, Brně, Německu, Francii i Anglii. Pro ND navrhl četné divadelní výpravy.
Zastoupen ve sbírkách v ČR i v zahraničí. Jeden z absolutně největších malířů všech dob
1 200 000 Kč
S A M O S TAT N Á A U K C E
poučení na str. 3
80. – zadní strana obrazu
80. – zadní strana obrazu
Část odborné expertizy: PhDr. P. Pečínková, CSc.
81.
81.
Krivoš Rudolf, (1933), Pokušenie, 2009, olej, písek, laky/dřevěná deska, 85 x 70 cm, sign. PD R. Krivoš – 09, vzadu autorsky
signatura, název, datace, technika, rozměr.
Jeho díla jsou ojedinělá a vyhledávaná v celé Evropě. Zastoupen v NG v Praze, SNG, státních sbírkách i sbírkách evropských.
Patří k posledním velikánům nenávratně mizející generace zakladatelů moderní slovenské (i české) malby. Expresivní, silný, úderný
a přitom dokáže být lyrický, něžně erotický i snivý. Jeho dílo je ozdobou každé sbírky. Mezi jeho evokativně erotické oleje patří
i Pokušenie, kde se obrací expresivně k biblickému tématu, které je však pouze záminkou pro zobrazení odvěkého erotického
vztahu mužů a žen.
175 000 Kč
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
49
82.
82.
Lachout Vlastislav, (1935), Strahovský kostelík, olej/plátno, 80 x 100 cm, sign. PD Lachout, vzadu razítko autora.
Velmi kvalitní malíř a restaurátor, který má osobité vidění krajiny i zajímavé barevnosti. V některých svých pracech dokázal
vynikající malířskou zkratkovitostí vyjádřit charakter i půvab zcela neobvyklý, od expresivity a kolorismu dokáže přejít až
k abstrakci, druhým pólem je jeho až realistické pojetí například Praha, Karlovy Vary. Přestože jako restaurátor
byl velice ceněn, je daleko kvalitnějším malířem, který bude časem teprve dohodnocen.
12 000 Kč
83.
Menčík Václav, (1926), Milenci, 1966, tempera/deska, 25 x 33 cm, sign. LD VaMen 66. Následovník a přítel E. Filly.
Postupuje cestou osobitého kubismu, který je složen ze tří rovin a ohnisek. Zakladatel skupin malířů – Radar,
Trasa, Tolerance. Patří mezi velké, dosud neobjevené malíře. Jeho dílo se směle rovná velikánům.
25 000 Kč
83.
50
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
84.
84.
Libenský Stanislav, (1921 – 2002),
Tři grácie, 1945, kombinovaná technika,
70 x 50 cm, sign. PD Stano Libenský 45,
pravost díla potvrzena znalcem.
Sklářský výtvarník a pedagog.
Významný představitel moderní sklářské tvorby.
Spolupodílel se se svou manželkou J. Brychtovou
na vyvinutí speciální technologie ztavovaného skla
ve formě. Je považován za krále skla s působností
nejenom v Čechách, ale i ve světě.
15 000 Kč
85.
Gutfreund Otto, (1889 – 1927),
Hlava, bronz, v. 27 cm, novější odlitek,
sign. dole Gutfreund.
V počátečním období tvořil pod vlivem
francouzských sochařů, záhy ovlivněn kubismem,
jehož prvky aplikoval na expresívně založených
námětech. Jako jeden z prvních v Evropě
realizoval picassovské pojetí soch.
38 000 Kč
85.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
51
86.
Kodet Emanuel, (1880 – 1955),
Po koupeli, patinovaná keramika,
v. 104 cm, sign. na plintě Kodet Em.
provenience: získáno z rodiny autora.
V sochařském projevu dominuje secesní vnímání světa,
transformované do ženské postavy – aktu.
V dekorativně stylizovaných tvarech. Jeho plastiky
nejsou statické. Mistrně zachycují pohyb a smyslné
vyjádření napětí s dokonalým tvarováním líbezných
dívčích křivek. Výrazně se podílel na výzdobě
významných interiérů, jak soukromých, tak veřejných.
Sběratelsky žádán po celém světě.
55 000 Kč
87.
Kudrnáč Filip, (1975),
Modrásek stříbroskvrnný, 2012,
olej/plátno, 80 x 60 cm, sign. DU Filip Kudrnáč 2012.
Mladý, ale velmi talentovaný malíř.
Vychází ze staromistrovských východisek 19. století.
Jako jediný se věnuje malbě krásy ženského těla.
Je i krajinář a portrétista. Je velmi perspektivní
pro sběratele. Trpělivě, houževnatou prací se svým
talentem postupně propracovává na vrchol.
22 000 Kč
88.
Kudrnáč Filip, (1975),
Samotná, 2007,
olej/deska, 90 x 60,5 cm,
sign. LD Filip Kudrnáč 2007.
18 000 Kč
86.
87.
52
88.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
89.
89.
90.
Macoun Gustav, (1892 – 1934), Rameno řeky, okolo 1910, olej/karton, 76 x 77 cm,
sign. LD G Macoun –, pravost díla potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař; provenience: významná sbírka.
Malířské nadání se projevovalo od chlapeckých let. Byl impresionistou a oddaným následovníkem A. Slavíčka.
Studoval na pražské Akademii. Hlavním jeho působištěm byl Český ráj, Kameničky, Českomoravská Vysočina.
Maloval zejména podzimní a zimní melancholické krajiny s neobvyklou poezií.
40 000 Kč
Liebscher Karel, (1851 – 1906), Z Istrie, akvarel, ve výřezu 10 x 21 cm, sign. PD K. Liebscher, pravost díla potvrzena znalcem.
Významný krajinář, AVU vystudoval ve Vídni, kde získal později i zlatou medaili. Bytostní krajinář vyhledával krajiny,
které ho zaujaly zvláštními půvaby a historickými objekty. Ve svých dílech dokázal vytvořit obrazový mýtus a romantický
akcent malby. Vše je tvořeno jakoby ze štětců starých mistrů. Velmi vyhledávané jsou jeho obrazy z Bosny, Chorvatska
a Srbska. Sběratelsky významný.
7 000 Kč
90.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
53
91.
91.
Nowak Willi, (1886 – 1977), Na pastvě – Skála, akvarel, ve výřezu 25 x 39,5 cm, sign. PD Nowak, získáno z rodiny autora.
Vynikající česko-německý malíř, který do roku 1918 působil v Mnichově, kde je zastoupen ve všech státních sbírkách.
Později vystavoval v Berlíně a Vídni. Stal se profesorem na AVU v Praze. Patří mezi zakladatele moderního českého malířství,
byl členem Osmy. Proslul velmi kultivovanou malbou a barevností prodchnutou světlem. V jeho díle je patrná syntéza
plastičnosti s barvou. Je zastoupen v nejvýznamnějších státních sbírkách u nás i v Německu.
12 000 Kč
92.
Lada Josef, (1887 – 1957),
Návštěva, kombinovaná technika – kresba tuší,
běloba, ve výřezu 28,5 x 21,5 cm, nesignováno,
pravost díla potvrdil vnuk autora Mgr. J. Lada.
Malíř, kreslíř, ilustrátor. Vycházel ze známého
vesnického prostředí, které přetvářel svým
osobitým způsobem do půvabných postaviček
ponocných, dětí, sněhuláků, zim nebo třeba
i vodníků. Je jedním z největších malířů
prostého, ale neotřelého půvabu,
který dojímá srdce i otrlých sběratelů.
Vysoce ceněn a vyhledáván sběrateli.
18 000 Kč
92.
54
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
93.
93.
Němec Rudolf, (1936),
Figury v krajině, 1979,
olej/plátno, 74,5 x 105 cm,
sign. vzadu Rudolf Němec,
vzadu autorsky signatura, název, datace.
Významný představitel nové figurace.
Do konstruktivně strukturovaného
pozadí jsou zasazeny figurální motivy
zachycující emoce a vášně, potřeby i ztráty.
Zabývá se problémem prostoru, světla
a působení barvy. Pro jeho ranou tvorbu
je typická práce se šablonami a rastrem.
Je účastníkem mnoha výstav u nás
i v zahraničí. Umělecky a sběratelsky ceněn.
85 000 Kč
94.
Malina Petr, (1976),
Zamyšlená, 2009,
olej/plátno, 100 x 70 cm, sign. vzadu Malina
2009, vzadu autorsky signatura, datace.
Jeden z nejkvalitnějších současných malířů.
Jeho dílo je součástí sbírek např. v Německu,
Rakousku, Izraeli, Švýcarsku a USA.
40 000 Kč
94.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
55
95. detail
95.
95.
Nepraš Karel, (1932 – 2002), Psí dítě jako Anděl, 1961, bronz 1/2, v. 42 cm, nesignováno, písemné ověření dcerou autora;
expertiza Mgr. O. Hanel, provenience: získáno z rodiny autora.
Sochař, kreslíř, ilustrátor. V 60. létech byl nejvýraznějším představitelem absurdní grotesky v plastice.
Jeden z nejvýznamnějších moderních českých sochařů.
150 000 Kč
56
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
96.
96.
Lebeda Otakar, (1877 – 1901), Pohled do údolí, 1896
96. – detail
96.
Lebeda Otakar, (1877 – 1901), Pohled do údolí, 1896, olej/dřevěná deska, 30,5 x 45,5 cm,
sign. LD O. Lebeda 96, expertiza PhDr. N. Blažíčková-Horová.
Významný a osobitý český krajinář. Podnikl studijní cesty do Itálie a Paříže. Tvořil krajiny melancholických
nálad, deštivých dnů, harmonických barev.
190 000 Kč
97.
97.
Písecký (Liška) Josef, (1878 – 1954), Dubrovník, olej/plátno, 99 x 120,5 cm, sign. PD J. Písecký.
Věnoval se převážně krajinomalbě, jeho celoživotním námětem byla přímořská krajina, motivy
ke svým obrazům však nacházel i v jižních Čechách, na Šumavě, v Krkonoších a Polabí, s oblibou
maloval Prahu.
48 000 Kč
98.
Panuška Jaroslav, (1872 – 1958), Zimní krajina, okolo 1920, kombinovaná technika, 37 x 46 cm,
sign. PD Panuška –, pravost díla potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař.
Malíř krajin, fantastických a strašidelných výjevů z pohádek. Na AVU v Praze byl žákem Pirnerovým.
Odtud vznikly jeho práce figurální a romantické. Později vstoupil do krajinářské školy J. Mařáka.
15 000 Kč
Odborná expertiza: PhDr. N. Blažíčková-Horová
S A M O S TAT N Á A U K C E
poučení na str. 3
98.
99.
99.
Paur Jaroslav, (1918 – 1987), Temné město, 1978, olej/plátno, 72 x 95 cm, sign. PD J Paur 78.
Velmi žádaný autor. Jeho počáteční tvorba, ovlivněna atmosférou války, vyústila v 50. létech
do lyrické krajinomalby. Později se obracel hlavně k námětům moderního městského civilismu.
Zastoupen ve sbírkách doma i v zahraničí.
35 000 Kč
100. Paur Jaroslav, (1918 – 1987), Šedé slunce, 1974, olej/plátno, 55,5 x 76 cm, sign. PD J Paur 74,
vystaveno: výstava galerie Vltavín, Praha, výstava Galerie umění Karlovy Vary,
1985 – vzadu razítka.
35 000 Kč
100.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
57
101.
101. Oriešková Petra, (1941),
Slza, 2009, olej/plátno, 135 x 96 cm,
sign. PD PO 2009, vzadu autorsky
signatura, název, datace, technika,
rozměr; reprodukováno ve Slovníku
českých a slovenských výtvarných umělců.
Významná česká malířka. V 60. létech
vytváří novou figuraci, avšak zachycuje
lidské tělo z několika úhlů, někdy
s překvapujícími detaily. Později se stává
lyričtější. Zastavuje se v detailu
opuštěného lůžka, jakoby varovala, její
arktická krajina doslova studí, opuštěný
pes, kterého chcete zpátky. Dál se vyvíjí
do etapy nádherného hyperrealismu
s minuciozními detaily (odcházející krásné
ženy, detail drapérií či dlaždic chodby,
něha stulených dívek). Dál přechází
do osobitého surrealismu, který je jí
vlastní. Vytváří nádherné kompozice
s vynikající figurativní složkou.
Zatím neprávem nedoceněná,
patří mezi největší české malíře.
Její obrazy se budou za pár let prodávat
za statisíce. Je zastoupena v NG v Praze,
státních galeriích v Německu, Itálii,
Chorvatsku a USA.
60 000 Kč
102. Oriešková Petra, (1941),
Tajemství třinácté komnaty, 2007,
olej/plátno, 110 x 110 cm,
sign. LD OP 2007.
45 000 Kč
102.
58
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
103.
103. Šetelík Jaroslav, (1881 – 1955), Pražské panorama, olej/plátno, 65 x 100 cm, sign. PD Jaroslav Šetelík.
Miloval a maloval Prahu. Jeho panorama Hradčan, Karlův most, či jiné pražské motivy stokrát a pokaždé jinak, předurčily jeho
obrazy pro velvyslanectví a reprezentaci. Je nikým nezastupitelný v malbě Prahy. Maloval a byl zván do největších evropských
měst, kde jsou jeho obrazy zastoupeny ve státních galeriích i sbírkách.
60 000 Kč
104. Procházka Jaro, (1872 – 1958), Praha, okolo 1935, olej/plátno, 72,5 x 100 cm, sign. LD Jaro Procházka, pravost díla potvrdil
PhDr. Mgr. M. Zachař. Malíř krajin, měst a figurálních námětů. Roku 1931 získal výroční cenu Akademie věd a umění za soubor
obrazů evropských měst. Miloval pražské náměty např. z Kampy, Podskalí, Vyšehradu. Patřil mezi malíře ovlivněné secesním
cítěním krajiny s impresionistickou barevností, patřil mezi pozdní romantiky české krajiny.
30 000 Kč
104.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
59
105.
105. Šetelík Jaroslav, (1881 – 1955),
Praha, olej/plátno, 74 x 60,5 cm,
sign. PD Jaroslav Šetelík.
Miloval a maloval Prahu. Jeho panorama Hradčan,
Karlův most, či jiné pražské motivy stokrát a pokaždé
jinak, předurčily jeho obrazy pro velvyslanectví
a reprezentaci. Je nikým nezastupitelný v malbě Prahy.
Maloval a byl zván do největších evropských měst, kde
jsou jeho obrazy zastoupeny ve státních galeriích
i sbírkách.
55 000 Kč
106. Šetelík Jaroslav, (1881 – 1955),
Šumava po bouři, olej/plátno, 50 x 40 cm,
sign. PD Jaroslav Šetelík
20 000 Kč
106.
60
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
107.
107. Preclík Vladimír, (1929 – 2008), Škorpion, 1993, plastika – kombinovaná technika, d. 68 cm, sign. vespodu V. P. 93.
Studoval na Hořické sochařské a kamenické škole a u J. Wagnera na VŠUP Praha. Zastoupen ve sbírkách 40 muzeí
a galerií doma i v zahraničí.
16 000 Kč
108.
108. Plocek Vilém, (1905 – 2001), Zátiší s kartami, 1983,
kombinovaná technika, ve výřezu 29,5 x 39,5 cm,
sign. PD Vilém Plocek 1983, vzadu autorsky signatura,
název, datace, rozměr, technika.
Častými motivy byly cihelny, uličky, přívozy, loďky
i potopené lodě, ryby, staré vrby a rybáři.
5 000 Kč
109. Pavlík Václav, (1901 – 1966), Kytice, olej/karton,
79,5 x 58,5 cm, sign. PD V. Pavlík. Těžištěm výtvarného
zájmu jsou květinová zátiší, v nichž viděnou realitu převádí
do osobitého výrazu, umocněnou barvou a tvarem.
Jeho dílo zvěčnil Jaroslav Seifert svými básněmi.
10 000 Kč
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
109.
61
110.
110. Načeradský Jiří, (1939),
Sněžná, 1980, akryl/plátno,
80 x 100 cm, sign. PD
Georges N. 80, vzadu
autorsky signatura, datace.
Přední představitel nové
figurace 60. let navazující
na tradici moderní české
grotesky. Jeho obrazy
fascinují diváka mimořádnou
volností a zároveň osobitostí
výtvarného projevu. Svá díla
prezentoval na stovkách
výstav u nás i ve světě, např.
ve Washingtonu, New Yorku
či Basileji. Jsou zastoupena
v řadě sbírek, dokonce
i v proslulém Centre
Pompidou v Paříži, kde
má sedm svých prací.
Je jedním z nejžádanějších
autorů současnosti.
55 000 Kč
111. Načeradský Jiří, (1939),
Na procházce – Pražáci na
chalupě, akryl/plátno,
93 x 73,5 cm,
sign. PD Načeradský.
60 000 Kč
111.
62
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
112.
112. Shulman Igor, (1959), Tučňáci, 2012,
olej/plátno, 100 x 100 cm, sign. LD Shulman 2012.
Významný ruský malíř, figuralista, absolvent
moskevské akadamie. Zajímá ho malířský vnitřek
života i život jako takový. Mistrovsky dokáže
vystihnout atmosféru, výraz obličeje i výraz celé
postavy a její pohyb. Jako jeden z mála zasazuje
do děje krásu a nádheru nahého ženského těla,
a současně i duševní a psychické stavy svých
modelek. Je vyhledáván znalci z celé Evropy.
18 000 Kč
113. Nesázal Michal, (1963), Hlava, 1998, olej/plátno,
70 x 50 cm, sign. vzadu 1998 Nesázal Michal.
Již jako mladý malíř byl oceněn Chalupeckého cenou.
Základem jeho tvorby je realita člověka, kterému je
jasná všednost, přitažlivost a hranice pop-kultury.
Malbou vyjadřuje své názory a představy na zacházení
člověka s přírodou, na jeho zničující zásahy.
Zakládajicí člen skupiny Pondělí.
15 000 Kč
113.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
63
114.
114. Shulman Igor, (1959),
Čápi, 2012, olej/plátno, 120 x 90 cm,
sign. LD Shulman 2012.
Významný ruský malíř, figuralista,
absolvent moskevské akadamie. Zajímá ho
malířský vnitřek života i život jako takový.
Mistrovsky dokáže vystihnout atmosféru,
výraz obličeje i výraz celé postavy a její
pohyb. Jako jeden z mála zasazuje do děje
krásu a nádheru nahého ženského těla,
a současně i duševní a psychické stavy
svých modelek. Je vyhledáván znalci
z celé Evropy.
18 000 Kč
115. Shulman Igor, (1959),
Kráska a zvíře, 2011, olej/plátno,
100 x 100 cm,
sign. PU Shulman 2011.
18 000 Kč
115.
64
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
116.
116. Sklenář Zdeněk, (1910 – 1986), Krajina s parkem, 1942
Odborná expertiza: prof. PhDr. Jaromír Zemina
116. – detail
116. Sklenář Zdeněk, (1910 –1986), Krajina s parkem, 1942, olej/plátno, 45 x 60 cm, sign. PD Zd. Sklenář 42.,
expertiza: PhDr. N. Řeháková, PhDr. K. Miler, prof. PhDr. J. Zemina.
Významný český malíř poloviny 20. století, přítel K. Černého, student, přítel a spolupracovník
F. Muziky. Byl profesorem na UMPRUM. Věnoval se především malbě, ale i grafickému dílu a zajímavým
ilustracím. Jeho nádherné dílo je zpočátku na hranici osobitého poetického surrealismu, ve 40. létech jej
poněkud zaujala osobitým způsobem civilistní tvorba Skupiny 42, aby v 50. létech vyzkoušel principy
východoasijské kaligrafie. Inspiroval ho dále rudolfínský manýrismus, dílo G. Arcimbolda a secesní
umění, v 60. létech i ozvuky informelu, vždy však zůstal osobitý, svůj a vynikající.
350 000 Kč
Držitel autorských práv po velkém českém malíři Zdeňku Sklenářovi je Rostislav Hrnčiřík.
Odborná expertiza: PhDr. N. Řeháková
Slovanský ostrov
prof. Zdeněk Sklenář
117.
117. Procházka Josef, (1909 – 1984), Borový les, po r. 1950, olej/plátno, 50 x 70,5 cm, sign. PD Jos. Procházka, pravost díla
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař. Významný krajinář s osobitým půvabem, který svým krajinám vdechuje. Jsou krásné a milé
zároveň. Je v nich uklidnění, něco mile i krásně staromistrovského. Uklidňují i hladí.
29 000 Kč
118. Procházka Josef, (1909 – 1984), Krajina u jezera, olej/plátno, 57 x 95 cm, sign. LD Jos. Procházka.
55 000 Kč
118.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
65
119.
119. Rada Vlastimil, (1895 – 1962), Jaro v Železném Brodě, 1938, olej/plátno, 35 x 50,5 cm, sign. PD Vlast Rada 38, pravost
díla potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař; provenience: významná sbírka. Byl členem a předním teoretikem Umělecké besedy.
Působil také jako profesor na AVU. Navazoval na tradiční českou krajinomalbu, věnoval se také figurální tvorbě. 40 000 Kč
120. rakouský malíř, Horská krajina, olej/plátno, 73 x 100 cm, PD nečitelná signatura
20 000 Kč
120.
66
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
121.
122.
121. Šimák Lev, (1896 – 1989),
Jaro, 1954, akvarel, 30 x 46
cm, sign. LD Lev 54.
Na žádost majitele aukční
přirážka pouze 10%.
5 000 Kč
122. Šimák Lev, (1896 – 1989),
Plachetnice, 1956, akvarel,
30 x 42 cm, sign. LD Lev 56.
Na žádost majitele aukční
přirážka pouze 10%.
5 000 Kč
123. Šimák Lev, (1896 – 1989),
Pobřeží, 1973,
olej/plátno,karton, 50 x 69,5 cm,
sign. PD Lev 73.
Na žádost majitele aukční
přirážka pouze 10%.
22 000 Kč
123.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
67
124.
125.
124. Šimák Lev, (1896 – 1989),
Rybáři, 1935, olej/plátno,
50 x 65 cm, sign. PD Lev 35, vzadu
autorsky signatura; vzadu razítko:
vystaveno v galerii Dra Feigla.
Velmi významný český malíř,
figuralista i krajinář. Nejceněnější ve
30.a 40. létech. Významná je jeho
tvorba akvarelů, které pojednával
stejně závažně jako velký olejový
obraz.
45 000 Kč
125. Šimák Lev, (1896 – 1989),
U moře, 1936, olej/dřevená deska,
27 x 35 cm, sign. PD Lev 36.
20 000 Kč
126. Šimák Lev, (1896 – 1989),
Skály – České Švýcarsko,
olej/plátno, 75 x 100 cm,
sign. LD Lev, reprodukováno
monografie J. M. Boháč – Lev Šimák,
č. 117.
15 000 Kč
126.
68
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
127.
127. Sychra Vladimír, (1903 – 1963), Akt, olej/plátno, 50 x 40 cm, sign. LN V. Sychra. provenience: získáno z rodiny autora,
vystaveno v Jízdárně Pražského hradu 1958 (údaj z rodiny autora).
Jeden z velkých, opravdu velkých českých malířů. Byl geniální ve svých portrétech, aktech i krajinomalbě, zátiších s typickou
prostorovou hloubkou. Jeho erotika byla dráždivá, ale vždy decentní, figurální malba pak naprosto dokonalá. Maloval
herečky, cikánky, kartářky, tanečnice, divadla, bary. Je jeden z největších českých malířů, i když posledních 20 let byl
odstrkován, už stoupá zpátky k svému malířskému trůnu. Za několik let se budou jeho obrazy platit zlatem a nebudou.
Jeho akty jako by navazovaly na práce R. Kremličky. Jsou smyslné, erotické a přitom cudné.
70 000 Kč
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
69
128.
128. Slavíček Jan, (1900 – 1970),
Zátiší, okolo roku 1950, olej/plátno,
karton, 36 x 51 cm, sign. PD J. Slavíček,
pravost díla potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař,
vzadu autorsky signatura, název, technika,
rozměr – špatně čitelné; autorské razítko.
Autor vynikajících ovocných zátiší, se
s tímto motivem, kompozicí i barevnými
kontrasty zařadil mezi to nejlepší
z 20. století. Každé jeho zátiší velké
či drobnější patří mezi ozdoby všech
významných sbírek. Významný český malíř,
tvůrce staromistrovských zátiší
připomínajících mistry středověku
a vynikajících obrazů Prahy. Celoživotní
bonviván, ale vynikající malíř.
78 000 Kč
129. Špillar Karel, (1871 – 1939),
Akt zezadu, pastel,
ve výřezu 54,5 x 35,5 cm, sign. LD K. Špillar,
pravost díla potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař.
Významný český malíř, který patří mezi
velikány přelomu století. Zajímavá je jeho
pařížská perioda, například Normandie
nebo žánrové náměty z pažížského života.
Jeho nádherná malba je zejména
v Obecním domě v Praze (Smetanova síň).
Významné jsou i jeho půvabné, téměř
rubensovské akty. Jeho práce jsou žádané
v celé Evropě a dosahují vysokých cen.
18 000 Kč
129.
70
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
130.
130. Slavíček Jan, (1900 – 1970), Zátiší s vínem, olej/dřevěná deska, 46 x 55 cm, sign. PD J. Slavíček, provenience: významná sbírka.
Velmi významný český malíř. Jeho dílo je bohaté, největšího mistrovství dosáhl však při malbě Prahy a holandských zátiší.
Ta ho provázela jako životní motiv od 30. let do 60. let. Předložené velké holandské zátiší využívá kontrastu šerosvitu
mistrovského zpodobnění misky i ovoce. Dílo je reprezentativní, mohlo by být ozdobou pracovny velvyslance či hradních
sbírek. Významný český malíř, tvůrce staromistrovských zátiší připomínajících mistry středověku a vynikajících obrazů Prahy.
Celoživotní bonviván, ale vynikájící malíř.
100 000 Kč
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
71
131. Souček Karel, (1915 – 1982),
Akt, 1978, olej/deska,
66 x 52 cm, sign. PD K. Souček 78.
Jeden z našich nejvýznamnějších
malířů všech dob. Žák W. Nowaka.
Člen Skupiny 42. Získal Zlatou
medaili na Světové výstavě
v Bruselu, Stříbrnou medaili v Nice
ve Francii, Stříbrnou medaili na
Bienále v Sao Paulu v Brazílii 1959,
Národní cenu Guggenheimovy
nadace v New Yorku roku 1961.
Jeho pasáže, výklady, zrcadlení
mokré dlažby, průhledné pláštěnky,
kadeřnice, modistky, jsou
nenahraditelné. Cena jeho dobrých
obrazů bude brzy nevyčíslitelná.
To nebude 30.000,– jako před
sedmi, osmi lety, jak jsme mysleli.
48 000 Kč
132. Süsser František Václav,
(1890 – 1956),
Kytice, 1933,
olej/karton, 66 x 85 cm, sign. LD
Süsser 28. 7. 33, drobná krakeláž.
Vynikající moravský malíř, jeden
z nejlepších, tvořící moderní malbu,
která připomíná staré mistry. Jeho
figurální kompozice jsou líbezné,
jeho květinová zátiší jakoby voněla
z plátna a hýřila krásnými barvami,
jakoby připomínala francouzské
mistry. Neprávem opomíjen, patří
mezi nejlepší.
38 000 Kč
131.
132.
72
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
133.
133. Špála Václav, (1885 – 1946), Zátiší s ovocem, 1934
Odborná expertiza: PhDr. R. Michalová, Ph.D.
Dílo Václava Špály je jednou z nejzávažnějších a nejvýraznějších klasických hodnot
české moderní malby. Špála se sešel s většinou avantgardních představitelů své generace
(E. Filla, B. Kubišta, A. Procházka, B. Feigl, V. Beneš, V. Nowak, O. Kubín) již za studia
na pražské Akademii výtvarných umění v letech 1903-1909. Moc se ale studiu
nevěnoval, protože tamní konzervativní způsob výuky mu vůbec nevyhovoval.
Profesor Franz Thiele mu také napsal dost nelichotivé vysvědčení: „Pracoval po celý
rok mimo školu a směřoval k odchylným, v rámci školy neležícím cílům“. Toto
„rebelství“ však uchránilo čistotu Špálova výtvarného talentu. Se skupinou Osma
sdílel odvahu k nekonvenčnímu výtvarnému projevu. Následně však již překonává
„plachost venkovského chlapce“ a účastní se uměleckých činů progresivních sdružení
– Skupiny výtvarných umělců (1911–1914) a skupiny Tvrdošíjní (1918 –1924).
V roce 1936 se stává předsedou SVU Mánes. Václava Špálu lákalo umění, které zrcadlí
přirozený temperament, radost z tvoření. Jeho ateliér ve vile na pražské Ořechovce
jako by byl po celý rok prozářen sluncem letní krajiny – v obrazech krajin, kytic, zátiší
jako by kvetly louky a zrálo obilí, voněly lesy a leskly se hladiny vod.
133. – detail
133. Špála Václav, (1885 – 1946), Zátiší s ovocem, 1934, olej/plátno, 50 x 65 cm, sign. LD
V Špála 34, expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D. a PhDr. J. Machalický; uvedeno soupis díla
V. Špála, str. 77, č. ((746.)); provenience: významná sbírka.
Jeden ze zakladatelů velké Osmy, geniální expresionista, který dokázal ve své tvorbě využít
kontrastů modré, zelené, růžové, červené a žluté. Ve své době nemá v celé Evropě srovnání.
Úžasná jsou jeho kubistická koupání, později zelené a modré krajinářské období, nebo jeho
úžasná zátiší s Otavou v pozadí.
650 000 Kč
„Zátiší u Otavy“ je Špálovým kvalitním, reprezentativním zátiším z jeho zralého
a úspěšného období. Zcela charakteristickým způsobem se v něm zrcadlí autorův
osobitý styl, který se vyznačuje neobyčejnou jistotou vedení štětce, živou rukopisnou
traktací, a mimořádnou zářivostí koloritu (dosahuje toho tak, že eliminuje stíny
a nahrazuje je čistými barvami.). Principy kubismu a exprese (ve směru formové
rytmizace) se tu pojí s osobitým dědictvím fauvismu (v práci s výrazným barevným
akordem). Odstíny modré a červené dosahují maximální intenzity, ale zároveň
respektují zákony harmonie, v naprosto precizním vyvážení s umně rozloženými
akcenty žluté a zelené. Na karpatské dece a na servírovacích mísách (zcela dle etikety)
jsou rozmístěny jablka a hrušky. Sofistikovaná kompozice s výrazným odstupňováním
plánů vyvolává unikátní dojem prostorovosti. V pozadí se otevírá průhled do umělcova
ateliéru, který je současně fiktivním průhledem do krajiny. Zadní plán utváří dva
obrazy krajin „Na Otavě“, představující vrcholná díla autorovy krajinářské fáze.V tomto
díle vyjádřil Václav Špála neopakovatelným způsobem šťavnatost zralého, sluncem
políbeného ovoce jako metaforickou zkratku bohatství přírody. Je to umění za jas
a plnost života. Význam a kvalitu obrazu potvrzuje i fakt, že mimo jiné prošel i prošel
sbírkou předního českého historika umění Václava Nebeského (1889 – 1949), jak
uvádí Václav Špála.
PhDr. Rea Michalová Ph.D.,
soudní znalec a kurátorka Národní galerie
S A M O S TAT N Á A U K C E
poučení na str. 3
134.
134. Špála Václav, (1885 – 1946), Blatouchy ve džbánku, 1944, olej/plátno, 40 x 30 cm, sign. PD V Špála 44,
expertiza PhDr. J. Machalický; uvedeno soupis díla V. Špála, str. 141, č. ((1672)); provenience: významná sbírka.
Velmi kvalitní dílo označené dvěma závorkami, na důkaz toho, jak si ho sám V. Špála vážil.
350 000 Kč
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
73
135.
135. Váchal Josef, (1884 – 1969), Svítání na návsi s hnědým rybníčkem, olej/plátno, 36 x 50 cm, sign. LD J Váchal,
pravost díla potvrzena znalcem. Vytvářel autorské knihy s dřevorytými ilustracemi a vyřezávaným vlastním písmem,
které sám vázal, neméně důležitá je i jeho krajinářská malba s osobitým viděním a charakteristickou kompozicí.
Spoluzakladatel sdružení SURSUM (F. Kobliha, J. Konůpek, J. Zrzavý) Zastoupen ve sbírkách NG, GHMP a jiných.
Vyskytuje se natrhu velmi vzácně.
35 000 Kč
136. Trampota Jan, (1889 – 1942), Úvoz, okolo 1920, olejová tempera/karton, 51 x 71 cm, sign. PD Jan Trampota, pravost
díla potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař. Vynikající krajinář, ve své době naprostý solitér a individualita. Pro jeho dílo je typické
dokonalé střídání přechodů barev, valéry a jemná jakoby nařasená, nadýchaná krajina a její součásti. Jeho krajiny
dodnes dýchají tichým klidem, radostí a optimizmem. Jeho obrazy jsou malovány výhradně olejovou temperou,
a možná proto si stále zachovávají svojí dokonalost.
85 000 Kč
136.
74
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
137.
137. Vejrych Rudolf, (1882 – 1939), Sušení sena, olej/karton, 32 x 40 cm, sign. PD R. Vejrych
15 000 Kč
138. Vochoč Jan, (1865 – 1920), Paříž – Seine, olej/plátno, 46 x 55 cm, sign. PD J. Vochoč.
Žil dlouhá léta v Paříži, kde tvořil. Známé jsou jeho pohledy na Seinu, pařížská zákoutí a panorama. Vidění
města jako takového si s sebou přinesl i do Prahy, kde maloval prejzové střechy, zahrady, věže a vltavské
mosty. Jeho vidění je romantické. Zajímá ho typická stará architektura měst. V současné době se opět dostává
do sběratelského podvědomí.
12 000 Kč
138.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
75
139.
139. Velčovský Josef, (1945),
Zelené Venuše, 2010,
akryl/plátno, deska, 80 x 100 cm,
sign. LD. Velčovský. 010. vzadu autorsky signatura,
název, technika, rozměr, datace.
Významný, osobitý surrealistický malíř a grafik.
V roce 1980 byl oceněn na Trienále evropské
kresby v Norimberku, v roce 1982 na Bienále
evropské malby v Sofii a v roce 2000 získal Cenu
evropských umělců na Bienále ve Francii. Jeho
umění je elegantní, výsostně malířské, vtipné
a dokonalé.
65 000 Kč
140. Tichý František, (1896 – 1961),
Vysoká škola III, 1947,
suchá jehla 43/300, ve výřezu 44,5 x 33,5 cm,
sign DU Tichý 47, reprodukováno monografie
F. Dvořák – F. Tichý, Grafické dílo, str. 114, č. 147;
provenience: významná sbírka.
Geniální malíř, geniální grafik a geniální kreslíř.
Začínal u prof. Obrovského. Jeho výtvarné dílo
miluje osudově cirkusové prostředí, ale jeho
úžasné linie postav, zjednodušení, elegantní
nenásilná osobitá exprese a zcela nový malířský
náboj a vidění neviděného, z něj vytvořily solitér
genia české malby a grafiky.
25 000 Kč
140.
76
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
141.
141. Rittstein Michael, (1949), Velmi časné ráno – Ztopořená válenda, 1983, olej/plátno, 70 x 84 cm, sign. PD M. Rittstein 83,
vzadu autorsky signatura, název, datace; reprodukováno monografie kolektiv autorů – M. Rittstein, Vlhkou stopou, str. 144, č. 75.
Patří mezi velmi významná díla M. Rittsteina. Svědčí proto nejen zajímavá barevnost, kompozice, ale i úsměvný náhled,
s kterým autor vnímá manželské vztahy v 80. létech. Svědčí o tom i celostránková reprodukce v monografii, i to, že si tento
obraz sám autor půjčoval na poslední tři výstavy. Patří k nejvýznamnějším současným českým malířům. Jeho expresivně
dynamická tvorba na pomezí figurace a abstrakce, v níž má své místo i krajinomalba, je ceněna nejen v okruhu českých
znalců umění, ale i v mezinárodním měřítku. Zastoupen ve sbírkách u nás i v zahraničí, mj. ve vídeňském Albertinu nebo
v Centre Pompidou v Paříži. Klasik, veliký malíř.
140 000 Kč
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
77
142.
142. Bansagi (Bansaghi) Vincze,
(1881 – 1960),
Krajina s rybníkom, olej/plátno,
37 x 50 cm, sign. PD V. Bansagi.
Po studiích v Budapešti a v Paříži
se trvale usadil v Chľabe při
soutoku Dunaje a Ipľu. Z této
oblasti také čerpal náměty pro své
obrazy. V tvorbě se přidržoval
klasického impresionismu. Ve
skutečnosti však kladl důraz spíše
na přídomek "klasický", který byl
v jeho případě synonymem
výtvarné umírněnosti, stylové
uhlazenosti, jakési "předsecesní"
dekorativnosti.
8 000 Kč
143. Virt B.,
Akt, olej/plátno,
56 x 45 cm, sign. PD B. Virt.
Na žádost majitele aukční
přirážka pouze 10%.
5 000 Kč
143.
78
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
VÝZNAM N Í
MALÍ ŘI A SOCHAŘI
POLOŽKA 144 – 277
český umělecký sklář, pol. 218
VYBRANÁ DÍLA ZE SBÍREK
NADACE ČESKÉHO
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
3. ČÁST AUKCE.
144. Balcar Jiří, (1929 – 1968),
Abstraktní kompozice, 1960,
kombinovaná technika, ve výřezu
29 x 21 cm, sign. PD Balcar 60.
Pravost díla potvrdil prof. PhDr. J. Zemina.
Žák profesorů Tichého a Muziky.
Navazoval na civilismus, směřoval ke
kaligrafické abstrakci s kultivovanou
barevností a strukturální malbou
s absolutní jednoduchostí. Zachycoval
vnitřní pocity člověka, osamocené tvary
nové figurace, různé odložené předměty.
Nutí k zamyšlení. Patří k výrazným zjevům
českého malířství 60. let.
3 000 Kč
145. Anderle Jiří, (1936),
Šestkrát dívka z Florencie,
lept, ve výřezu 25,5 x 18 cm, sign. PD
Jiří Anderle, varianta s kresbou 1/1.
Anderleho tvorba se vyznačuje především
schopností pronikat do myšlenkového a
výrazového bohatství lidstva. Soustřeďuje
se na nejhlubší zákoutí našeho společného
dědictví a z nesčetných vědomých
a podvědomých představ vytváří umělecká
díla, v nichž se stýká minulost a přítomnost,
sen a skutečnost.
4 000 Kč
146. Benda Břetislav, (1897 – 1983),
Klečící dívka, pálená hlína, v. 54 cm,
sign. na plintě B Benda.
Sochař, jehož hlavním tématem je ženský
akt s výrazným lyrickým akcentem, který
nepostrádá ani stopy melancholie. Obojí
činí z jeho plastik silně působivá, výrazná
díla, zastoupená v mnoha galeriích
i soukromých sbírkách.
10 000 Kč
144.
145.
80
146.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
147.
147. Abramjan Tigran, (1956), Ulice v Broumově, 1987, olej/plátno, 65 x 64 cm, sign. LD Tigran 1987., vzadu autorsky
signatura, datace. Arménský umělec, který žije a tvoří v Čechách, zabývá se malbou, grafikou a tvorbou soch.
3 000 Kč
148. Abramjan Tigran, (1956),
Koupání, 1986,
kombinovaná technika,
40 x 50 cm, sign. PD Tigran,
vzadu autorsky signatura,
název, datace, rozměr
3 000 Kč
148.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
81
149. Butemž Mižid, (1942),
Jaro, 1989, olej/plátno,
95 x 95 cm,
sign. PD Butemž 89.
Významný mongolský
malíř známý v celé Evropě.
Zajímavá je jeho tvorba
valérů barvy
i vidění světa.
5 000 Kč
149.
150. Dušek Jan, (1936 – 1993),
Na zdraví, 1987, kamenina, v. 14 cm, d. 23 cm, sign. dole J. Dušek.
Je mistr geometrických tvarů a linií, i abstraktní kompozice. Jeho figurální práce nejsou
jen prostým zobrazením postav, ale nesou i nadhled nad životem samým. K nim patří
plastika ,,Na zdraví", je milá a těšící.
3 000 Kč
150.
82
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
151.
151. Boloňský Stanislav, (1948),
Tichá údolí – V Sedlci, 1989,
černobílá fotografie,
ve výřezu 24 x 35 cm, sign. vzadu
Stanislav Boloňský 1989.
Jeho doménou je architektura
a krajina. Z jeho fotografií dýchá
ticho, klid, ale i romantický pohled
na svět. Zúčastnil se vítězně mnoha
výstav. U sběratelů fotografií je
velmi vyhledáván. Je profesorem
užité fotografie.
3 000 Kč
152.
152. Boloňský Stanislav, (1948),
Tichá údolí – V Sedlci II, 1989,
černobílá fotografie,
ve výřezu 24 x 35 cm, sign. vzadu
Stanislav Boloňský 1989
3 000 Kč
153. Boloňský Stanislav, (1948),
Tichá údolí, 1989,
černobílá fotografie, 24 x 35 cm,
sign. vzadu Stanislav Boloňský 1989
3 000 Kč
153.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
83
154.
154. Čepelák Ladislav, (1924 – 2001), Pole, 1963, akvatinta II. 2/50, 43,5 x 57 cm, sign. PD Čepelák 1963, mírně poškozeno.
Jeden z našich velikánů grafiky, zakladatel řady grafických směrů. Zaměřoval se zejména na lept, akvatintu, mezzotintu,
méně litografii. Inspirací mu byla příroda. Zajímala jej v krajinném celku i v detailech, v proměnách ročních období. Těžištěm
díla je expresivní pojetí abstrahované na citový záznam. Na trhu velmi vzácně a ne v této galerijní kvalitě i cenách.
2 600 Kč
155. Čepelák Ladislav, (1924 – 2001), Hnízdo, 1979, barevná litografie 35/100, ve výřezu 35 x 39 cm, sign. PD Čepelák 1979
1 500 Kč
156. Čepelák Ladislav, (1924 – 2001), Hnízdo, 1979, barevná litografie 23/100, ve výřezu 37 x 28 cm, sign. PD Čepelák 1979
1 500 Kč
155.
84
156.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
157.
157. Čepelák Ladislav,
(1924 – 2001),
Z cyklu pole, 1968, akvatinta
17/100, ve výřezu 39,5 x 51,5
cm, sign. PD Čepelák 1968
2 500 Kč
158. Čepelák Ladislav,
(1924 – 2001),
Z cyklu pole, 1982, akvatinta
3/100, ve výřezu 32 x 42,5,
sign. PD Čepelák 1982
2 500 Kč
159. Čepelák Ladislav,
(1924 – 2001),
Pole, 1989, grafika –
kombinovaná technika, 2/50,
ve výřezu 33 x 47,5 cm,
sign. PD Čepelák 1989
2 500 Kč
158.
159.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
85
160.
161.
160. Čepelák Ladislav, (1924 – 2001),
Z cyklu pole, 1968,
akvatinta 2/100, ve výřezu 38 x 50,5 cm,
sign. PD Čepelák 1968
2 500 Kč
161. Čepelák Ladislav, (1924 – 2001),
Z cyklu pole, 1974,
akvatinta 7/100, ve výřezu 30,5 x 50,5 cm,
sign. PD Čepelák 1974
2 500 Kč
162. Čepelák Ladislav, (1924 – 2001),
Dveře, 1972,
grafický list 5/100, ve výřezu 39 x 29,5 cm,
sign. PD Čepelák 1972,
vzadu autorsky signatura, název
2 500 Kč
162.
86
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
163.
163. Čížek Bohuš, (1913 – 1989), Šumavské jaro, 1972, olej/karton, 64 x 84,5 cm, sign. PD Čížek 72.
Malíř, grafik, věnoval se nejprve figurální tvorbě, později krajinomalbě.
5 000 Kč
164. Dvořák Josef, (1884 – 1967), U jezera, 1925, olej/plátno, 70 x 100 cm, sign. LD J. Dvořák 14. XII 25
19 000 Kč
164.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
87
165.
165. Čížek Bohuš,
(1913 – 1989),
Pozdrav krajiny, 1979,
olej/plátno, 100 x 81 cm,
sign. PD Čížek 79.
5 000 Kč
166. Cicvárek Miloslav,
(1927 – 2007),
Závora, 1947,
olej, písky/plátno,
55 x 70 cm,
sign. LD Cicvárek 1947.
Zabývá se převážně
krajinomalbou s technickými
prvky a architekturou.
Výchozím podnětem jeho
tvorby je obdiv k moderní
civilizaci. Je sběratelsky
velmi oblíben a zastoupen
v mnoha státních
i soukromých sbírkách.
15 000 Kč
166.
88
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
167.
167. Famíra Emanuel, (1900 – 1970), Modrá chalupa v zimě, 1966, olej/plátno, 64 x 105 cm, sign. PD Famíra 66.
Malíř, sochař. Zaměřoval se na tématiku průmyslové i čisté krajiny a portrétování. Velmi vyhledávaný malíř.
5 000 Kč
168. Bílek Alois, (1887 – 1961),
Odpočinek, akvarel,
ve výřezu 20 x 30 cm, sign. LD ABílek.
Spolupracoval s F. Kupkou v Paříži.
Vytvořil řadu abstraktních obrazů,
zejména pak akvarelů.
Velmi kvalitní a významný figuralista.
19 000 Kč
169. Bubeníček Ota, (1871 – 1962),
Podzimní krajina, olej/karton,
21,5 x 27 cm, sign. PD O Bubeníček.
Malíř a krajinář. Touha po umělecké
volnosti ho přivedla k Mařákově škole
a Ottovi z Ottenfeldu na pražskou
Akademii v létech 1899 – 1904. Jako
stipendista podnikl studijní cesty do
Mnichova, Paříže, Belgie a Holandska.
Maloval převážně české krajiny
s chaloupkami v poledním slunci,
vystavoval od r. 1900 v Rudolfinu a na
společných výstavách Mařákových žáků.
19 000 Kč
168.
169.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
89
170.
170. Fojtík Quido, (1926 – 1995),
Hnědé pole, 1979,
akryl/deska, 70 x 100 cm,
sign. PD Q. Fojtík 79.
Malíř. Studoval u prof. Sychry v Praze. Významnou
roli v jeho tvorbě hraje motiv ženy. Později se ve
své tvorbě věnuje malbě nádherných lučních kytic
a krajin.
5 000 Kč
171. Filimonová Lucie, (1979),
Sedící, 2005,
olej/plátno, karton, 70,5 x 50,5 cm,
sign. DU Filimonová 18. 2. 05.
Mladá výtvarnice, jež vychází z realistické metody
zobrazování zvoleného námětu. Většinu tvůrčí
energie zaměřuje na portrétování mladých žen,
v jejichž výrazu se zobrazuje vnitřní svět.
6 000 Kč
171.
90
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
172.
172. Fojtík Quido, (1926 – 1995),
Krajina z pohraničí, 1982,
akryl/deska, 70 x 100 cm,
sign. PD Q. Fojtík 82
5 000 Kč
173. Hodr Karel, (1910 – 2002),
Francouzská tanečnice,
olej/plátno, 57,5 x 43 cm, sign. PD Hodr.
Věnoval se převážně krajinomalbě a figurální
malbě. Dokázal při tom zachytit myšlenkové
rozpoložení, čímž umocnil celkovou atmosféru
zvláštním napětím. Pracoval a vystavoval ve
Francii a Švédsku. Obraz Francouzská tanečnice
mistrovsky ukázuje krásu ženského těla, kterou
rafinovaně podtrhl řasením sukénky. Obraz je
erotický a tajemný.
8 000 Kč
173.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
91
174.
174. Frankenberger Alfred, (1913),
Katedrála sv. Víta, olej/plátno,
47 x 60 cm, sign. LD A. Frankenberger.
Malíř a grafik. Věnoval se zejména figurativnímu
malířství.
4 000 Kč
175. Hána Jan, (1927 – 1994),
Radostný den, pryskyřice,
v. 128 cm, varianta reprodukována monografie
J. Hána – Sochařské dílo č. 93, 94.
Léta byl profesorem AVU. Mistr sochařské zkratky
a zjednodušení formy při zachování krásy modelu.
Dokonalosti dosáhl v zobrazení ženského těla,
kdy jeho plastiky nelze srovnat s nikým – formou,
elegancí, mistrovstvím i erotickým nábojem.
Zastoupen v Monte Carlu, New Yorku, Chicagu,
Nice, Německu a Japonsku.
18 000 Kč
175.
92
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
176.
176. Fojtík Quido, (1926 – 1995), Vesnice, 1980, akryl/deska, 70 x 100 cm, sign. PD Q. Fojtík 80.
Malíř. Studoval u prof. Sychry v Praze. Významnou roli v jeho tvorbě hraje motiv ženy. Později se ve své tvorbě
věnuje malbě nádherných lučních kytic a krajin.
5 000 Kč
177. Hanák Miroslav, (1946), Lom, 1981, olej/plátno, 51,5 x 63 cm, sign. PD Hanák 81.
Věnuje se krajinomalbě a figurální malbě. Krajiny jsou něžné, nadýchané, akty nádherně erotické.
6 000 Kč
177.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
93
178. Hůrka Otakar,
(1889 – 1966),
V podhůří, olej/karton,
31,5 x 33,5 cm,
sign. PD – Otakar Hůrka –,
vzadu razítko: vystaveno
Goltzova tvrz 2009,
Golčův Jeníkov, č. 31.
Vydal se na studijní cestu
do Francie. Vystavoval na
pařížském jarním
i podzimním Salonu, kde
byl jmenován členem Salon
d'Automne. Po návratu se
věnoval krajinomalbě.
7 000 Kč
178.
179. Daněk Zdeněk, (1977), Samotář, olej/deska, 61 x 50 cm, sign. vzadu Z. Daněk, vzadu autorsky signatura.
Věnuje se převážně krajinomalbě zpracované staromistrovsky s minuciózními detaily. Nezvykle krásné pojetí krajiny, kde
zastavuje čas a vdechuje pohodu v době postmoderny, exprese a shonu, dává možnost sběratelům obohatit svoji sbírku.
Je nesporně velkým talentem českého umění ještě za mírné ceny. Velmi perspektivní pro sběratele a investory. 16 000 Kč
180. Černovický Josef M., (1878), Boží muka, olej/plátno, 75 x 65 cm, sign. LD J. M. Černovický.
Český malíř, krajinář a figuralista, kterého inspiroval český a moravský folklór a žánrové scény.
179.
94
7 000 Kč
180.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
181.
181. Chadima Jiří, (1923), U řeky, 1958, olej/karton, 57 x 57 cm, sign. PD Chadima 58.
Jeho stěžejním tématem v krajinomalbě je vodní plocha. Přívozy, loďky, rybáři. Jeho obrazy dosahují pastelové jemnosti,
měkkosti a tušové konkrétnosti. Používal strohou stylizaci tvarů a střídmý kolorit. Jeho pochopení a souznění s prostředím
jej z části řadí do rámce sociální malby. Sběratelsky vyhledáván.
5 000 Kč
182. Holíček Oldřich, (1921 – 1993),
Měsíční noc, 1979,
olej/dřevěná deska, 47 x 63 cm,
sign. LD OH, vzadu autorsky
signatura, název, datace.
Věnoval se především krajinomalbě,
často vystavoval na pražských
Salonech.
2 000 Kč
182.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
95
183.
183. Hudeček František,
(1909 – 1990),
Poledne, 1943,
kombinovaná technika,
11 x 17,5 cm,
sign. PD Fr. Hudeček 43,
DU Poledne 24.V.43.
Byl zakladatelem a vedoucím
duchem Skupiny 42.
Ve svém díle se zabýval
zejména motivy velkoměsta,
vztahu člověka a civilizace,
prostorovými a
geometrickými vztahy.
6 000 Kč
184.
184. Gross František, (1909 – 1985),
Pohled do Rajské zahrady, 1942,
kombinovaná technika,
10,5 x 15 cm, sign. PD F. G 42.
Přední představitel českého výtvarného umění 20. století,
spoluzakladatel Skupiny 42. Jeho dílo charakterizuje rozpětí
mezi racionálním a fantazijním, mezi konstrukcí a hrou.
6 000 Kč
185. Hoffmeister Adolf, (1902 – 1973),
Zločin v zahradě, 1927,
kresba tuší, ve výřezu 21,5 x 14 cm, sign. LD AH 27.
Malíř, kreslíř, karikaturista, filozof a politik. Své mnohdy
satiristické šlehy odíval do postav obyčejných lidí, glosoval
tak žhavá témata doby. Je známý umělec u nás i v zahraničí.
Jeho dílo má stálou, časem prověřenou hodnotu.
12 000 Kč
185.
96
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
186.
186. Janata Milan, (1950),
Rozdvojení I, 1988,
barevná fotografie 1/5, ve výřezu
26,5 x 36,5 cm, sign. PD M Janata,
vzadu autorské razítko, název,
datace.
Je zaměřen na život v přírodě,
sonduje tajemství věcí, kterým je
člověk obklopován. Později se věnuje
kráse a smyslnosti ženského těla,
umělecky ztvárněného. Je zastoupen
v mnoha státních i soukromých
sbírkách.
3 000 Kč
187.
187. Janata Milan, (1950),
Rozdvojení II, 1988,
barevná fotografie 1/5, ve výřezu
26,5 x 35,5 cm, sign. PD M Janata,
vzadu autorské razítko, název,
datace.
3 000 Kč
188. Janata Milan, (1950),
Rozdvojení III, 1988,
barevná fotografie 1/5, ve výřezu
26,5 x 35,5 cm, sign. PD M Janata,
vzadu autorské razítko, název,
datace.
3 000 Kč
188.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
97
189.
190.
189. Janouch Ladislav, (1944), Matka a dítě,
umělý kámen, v. 34 cm.
Významný český sochař. Věnuje se zejména
figurálnímu sochařství, poměrně časté jsou motivy
sportovců a ženských aktů.
6 000 Kč
190. Janeček Ota, (1919 – 1996),
Ptáček, bronz, v. 9 cm,
nesignováno, pravost díla potrvzena synem autora.
Malíř, grafik, sochař, ilustrátor. Byl členem SVU Mánes
i SČUG Hollar. Lyrik, snílek, milenec životních múz
i života. Jeho Trávy Vám nikdo neprodá, tak jako
Ptáčky, krásné Dívky, Češky, Kubánky, či pastely aktů,
jeho Krajiny při západu slunce, Louky, Semínka, ...
To vše je nedostižné
a nedostižitelné. Byl velký básník palety, barev a tvarů.
Jeho obrazy hladí i duši drsňáků. Svými díly je
zastoupen v galeriích po celém světě.
8 000 Kč
191. Janeček Ota, (1919 – 1996),
Akt, polovina 70. let,
kombinovaná technika, 17,5 x 12 cm,
sign. LD Ota Janeček, pravost díla potvrzena synem
autora, č. kat. 8658.
8 000 Kč
191.
98
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
192. Jetmar Jiří, (1950),
Fantazie, tavená plastika,
olovnatý křišťál, v. 17 cm.
Sklářský výtvarník, vytvářel
experimentální hutní vázy,
posléze se vrátil k designu
nápojového skla a skla pro
domácnost.
4 000 Kč
192.
193. Jelínek Vladimír, (1934),
Talíř s reliéfem,
olovnatý křišťál, hutně
zpracovaný talíř s rytinou,
průměr 37 cm,
mírně poškozeno.
Sklářský výtvarník, navrhoval
nápojové soubory a tvořil
lineárně lité sklo. Současně
tvořil skleněné objekty
z masivní skloviny. Je autorem
skleněné plastiky pro ČS
pavilon na EXPO v Montrealu
1966.
2 500 Kč
193.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
99
194.
194. Ježek Stanislav, (1904 – 2001), Večerní přístav II, 1987, olejová tempera, 70 x 100 cm, sign. LD Stanislav Ježek, vzadu
autorsky signatura, název, technika, rozměr, datace.
Po raných nádherných kubistických malbách a staromistrovských figurálních kompozicích, ovlivněných italskými mistry,
zobrazoval převážně Prahu, symbiózu moderní civilizace a historie. Zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, v krajských
galeriích i v zahraničí
5 000 Kč
195. Kalvoda Antonín, (1907 – 1974),
Vzpínající se koník, cín,
v. 32 cm, sign. dole A Kalvoda.
Ve své tvorbě se zaměřoval především na
monumentální figurální tvorbu, portréty
a drobnou plastiku – především zvířata.
5 000 Kč
195.
100
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
196. Ježek Stanislav,
(1904 – 2001),
Žlutý park, 1977,
olejová tempera,
90 x 66 cm,
sign. LD Stanislav Ježek,
vzadu autorsky
signatura, název,
technika, rozměr,
datace.
Po raných nádherných
kubistických malbách
a staromistrovských
figurálních kompozicích,
ovlivněných italskými
mistry, zobrazoval
převážně Prahu,
symbiózu moderní
civilizace a historie.
Zastoupen ve sbírkách
Národní galerie v Praze,
v krajských galeriích
i v zahraničí.
6 000 Kč
196.
197. Ježek Stanislav, (1904 – 2001), Rovinj v Istrii, 1967, tempera, 33 x 90 cm, sign. LD Stanislav Ježek 1967
3 500 Kč
197.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
101
198.
198. Jindra Jaromír, (1895 – 1984), Náměstí, tempera, ve výřezu 55,5 x 68 cm, sign. PD Jindra.
Charakteristický malířův rukopis městských ulic a monumentů, s pulsujícím životem, je tak nezaměnitelný
a rozpoznatelný. Účastnil se mnoha výstav a je zastoupen ve sbírkách u nás i v zahraničí.
5 000 Kč
199. Jindra Jaromír, (1895 – 1984), Na ulici, 1978, kvaš, 60 x 76 cm, sign. LD Jindra 78.
9 000 Kč
199.
102
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
200.
200. Jindra Jaromír, (1895 – 1984), Pohled do údolí, 1978, kvaš, 50 x 70 cm, sign. PD Jindra 78
5 000 Kč
201. Jindra Jaromír, (1895 – 1984), Na návsi, kvaš, 45 x 62,5 cm, sign. LD Jindra
5 000 Kč
201.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
103
202.
202. Jindra Jaromír, (1895 – 1984), Šternberk, tempera, 56 x 70 cm, sign. DU Jindra
4 000 Kč
203. Jindra Jaromír, (1895 – 1984), Město, 1977, kvaš, 60 x 74 cm, sign. PD Jindra 77
9 000 Kč
203.
104
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
204.
204. Kremlička Zdeněk, (1893 – 1973), Zátiší, 1971, olej/plátno, 31 x 41 cm, sign. PN Z Kremlička 71.
Osobitý malíř, který tvoří zasněná zátiší a portréty. Obrazy jsou ozdobou mnoha interiérů a sbírek. Vystavoval hlavně v Praze –
Topičův salon, Výstavní síň Hollar aj.
4 000 Kč
205.
205. Khol Miroslav, (1936),
Doteky okamžiků, fotografie,
ve výřezu 18 x 24 cm, sign. LD Khol Miroslav, vzadu
autorsky signatura, razítko autora.
Velmi významný český fotograf zachycující s osobitým
nadhledem společenský a veřejný život, a život
významných osobností u nás i v cizině. Je zastoupen
ve sbírkách NG a v soukromých sbírkách.
4 000 Kč
206. Khol Miroslav, (1936),
Doteky okamžiků, fotografie,
ve výřezu 24 x 18 cm, sign. PD Khol Miroslav, vzadu
autorsky signatura, razítko autora.
4 000 Kč
206.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
105
207. Loukota Josef, (1879 – 1967),
Dívka v kroji, 1923,
kombinovaná technika, ve výřezu
32 x 23,5 cm,
sign. PD Jos. J. Loukota 23.
Malíř, kreslíř. Jeho žánrové malby
a kresby byly často reprodukovány
(Zlatá Praha), dokázal vynikajícím
způsobem zachytit krásu ženského
těla i jeho erotickou vyzývavost
nadčasově. Slavné jsou jeho
tanečnice, portréty hereček
například Adiny Mandlové
či půvabné žánrové scény.
10 000 Kč
207.
208. Líbal František, (1896 – 1974), Moře, 1931, olej/karton, 13 x 24 cm, sign. PD F. Líbal 31, pravost díla potvrdil PhDr. M. Zachař.
Malíř, krajinář. Maloval realistické horské krajiny, Prahu, zátiší a portréty. Pracoval s barevnou skvrnou roztíranou táhlým
pohybem širokého štětce nebo špachtle.
5 000 Kč
208.
106
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
209.
209. Lachout Vlastislav, (1935),
Kolonáda, 1963,
olej/plátno, 50,5 x 73 cm, sign. PD V. Lachout 63.
Velmi kvalitní malíř a restaurátor, který má osobité
vidění krajiny i zajímavé barevnosti. V některých
svých pracech dokázal vynikající malířskou
zkratkovitostí vyjádřit charakter i půvab zcela
neobvyklý, od expresivity a kolorismu dokáže přejít
až k abstrakci, druhým pólem je jeho až realistické
pojetí například Praha, Karlovy Vary. Přestože jako
restaurátor byl velice ceněn, je daleko kvalitnějším
malířem, který bude časem teprve dohodnocen.
Na žádost majitele aukční přirážka pouze 10%.
4 000 Kč
210. Kryštůfek Jiří, (1932),
Dospívání II, cín,
v. 37,5 cm, sign. na plintě Kryštůfek.
Sochař. Jeho tvorba je převážně komorní s akcentem
líbezných tvarů dívčí postavy. Zastoupen v NG
v Praze, v Galerii hlavního města Prahy a jinde.
5 000 Kč
210.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
107
211.
211. Lajsek Oldřich, (1925),
Zima pod kopcem, olej/deska,
44 x 62 cm, sign. PD V. Lajsek.
Věnuje se převážně krajinomalbě. Za jeho tvorbu
se mu dostalo vysokých uznání. Je zastoupen
v mnoha sbírkách, včetně Národní galerie.
4 000 Kč
212. Leontovyčová Marie, (1927),
Zebu, cín,
v. 17 cm, sign. na plintě M. Leontovyčová
Sochařka, medailérka. Její tvorbou jsou komorní
i rozměrné plastiky. Zastoupena ve sbírkách
Ministerstva kultury ČR, Galerie Simmons
v Londýně a dalších sbírkách.
3 000 Kč
212.
213. Leontovyčová Marie, (1927),
Zubr, 1984, dřevo,
v. 19 cm, sign. na plintě
M. Leontovyčová 1984.
3 000 Kč
213.
108
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
214.
214. Liesler Josef, (1912 – 2005), Mezi houkáním sovy a svítáním, 1984, barevná litografie 7/170, 40,5 x 50,5 cm, sign. PD Liesler 84.
Jeden z nejlepších malířů poloviny 20. století. Měl zvláštní surrealistický-lieslerovský styl, který osciloval. Ale jen osobitě –
od Chagalla po Toyen.
3 000 Kč
215. Liesler Josef, (1912 – 2005), Rak, 1986, barevná litografie 29/200, ve výřezu 32 x 25,5 cm, sign. PD Liesler 86
3 500 Kč
215.
216. Liesler Josef, (1912 – 2005), To bylo u krejčího,
1994, barevná litografie 37/100, 65 x 49 cm,
sign. PD Liesler 94
3 000 Kč
216.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
109
217.
217. Mareš Jan, (1953 – 2005),
Váza, olovnatý křišťál,
zdobeno broušením a pískováním,
v. 28,5 cm.
Sklářský výtvarník, šperkař. Ve své
tvorbě experimentoval s různými
postupy při tvorbě skleněných
objektů, a to jak užitkových
předmětů ze skla, tak uměleckých
solitérů. Na jednom díle kombinuje
několik různých technik, rytí,
broušení, aplikace různých barev
a plně využívá optických vlastností
skla. Jeho díla reprezentovala české
sklářské umění v řadě zemí světa.
Přednášel v USA a ve Španělsku.
2 500 Kč
218. český umělecký sklář,
Plastika,
optické sklo s vybroušeným,
vymatovaným pruhem,
12,3 x 12,7 x 7,6 cm,
mírně poškozeno
3 000 Kč
218.
110
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
219.
219. Oplt Oldřich, (1919 – 2001), V ateliéru, 1975, olej/plátno, 90 x 116 cm, sign. PD Oplt 75, vzadu autorsky
signatura, název, datace.
Jeho díla vynikají nesmírně příjemným, volným rukopisem a osobitou barevností. Studoval na pražské Akademii, kde
byl později profesorem. Významný krajinář, brilantně zvládal i figurální tématiku. Nedoceněný malíř, který bude
vyhledáván v budoucnu.
8 000 Kč
220. Macoun Gustav, (1892 – 1934), Zimní cesta, 1924, kombinovaná technika, 28,5 x 38,5 cm, sign. LD G. Macoun 24.
Malířské nadání se projevovalo od chlapeckých let. Byl impresionistou a oddaným následovníkem A. Slavíčka.
Studoval na pražské Akademii. Hlavním jeho působištěm byl Český ráj, Kameničky, Českomoravská Vysočina.
Maloval zejména podzimní a zimní melancholické krajiny.
15 000 Kč
220.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
111
221.
221. Marvánek Otakar, (1884 – 1921),
Koupání, 1919, kombinovaná technika,
20 x 27 cm, sign. PD O. Marvánek 19, provenience:
významná pražská sbírka.
Od zátiší, na nichž formou i barvou experimentuje,
postoupil ke krajinomalbě. Důležitou roli v jeho tvorbě
hraje světlo a střídání světelných odlesků. Do jeho děl
vstupuje i půvabná představa ženské krásy.
Sběratelsky zajímavý.
5 000 Kč
222. Novák Ladislav, (1908),
Klečící dívka, pálená hlína, v. 40 cm.
Český sochař. Autor je účastníkem mnoha samostatných
a kolektivních výstav. Je zastoupen v galeriích a sbírkách
u nás i v zahraničí.
4 000 Kč
222.
112
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
223.
223. Netík Miroslav, (1920),
Motiv z Kuby II, 1982,
olej/plátno, 97 x 97 cm, sign. DU M. Netík 82.
Malířsky zpočátku ovlivněn tvorbou Skupiny 42 a její
ideologií “Svět, ve kterém žijeme” zobrazuje motivy
války a destrukce. Zastoupen ve sbírkách NG v Praze,
MG v Brně, Státní galerie ve Zlíně aj.
4 000 Kč
224. Ketzek František, (1906 – 1978),
Rozčílený pták, 70. léta, olej/dýha, 23,5 x 18 cm,
sign. LD F Ketzek.
Velmi kvalitní český malíř, který odkázal téměř celé dílo
galeriím a městu Kladnu. Byl profesorem figurální
kresby.
4 000 Kč
224.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
113
225.
226.
225. Nesázal Michal, (1963),
Kamarád, 2009,
lavírovaná kresba tuší,
50 x 70 cm,
sign. vzadu Nesázal 2009, N 17.
Již jako mladý malíř byl oceněn
Chalupeckého cenou. Základem
jeho tvorby je realita člověka,
kterému je jasná všednost,
přitažlivost a hranice popkultury. Malbou vyjadřuje své
názory a představy na zacházení
člověka s přírodou, na jeho
zničující zásahy. Zakládajicí člen
skupiny Pondělí.
7 000 Kč
226. Nesázal Michal, (1963),
Bez názvu, 2009,
lavírovaná kresba tuší,
50 x 70 cm,
sign. vzadu Nesázal 2009, N 17
7 000 Kč
227. Nesázal Michal, (1963),
Odpočinek,
lavírovaná kresba tuší,
50 x 70 cm,
sign. vzadu Nesázal 2009.
7 000 Kč
227.
114
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
228.
228. Mehl Jan, (1912 – 1990),
Na venkově, olej/karton,
60,5 x 79,5 cm, sign. PD Jan Mehl, vzadu
autorsky signatura, rozměr.
Byl členem tvůrčí skupiny B7. Maloval krajiny
a figurální kompozice. Jeho tvorba se
vyznačovala strohostí, ale založené na
dynamických liniích. Byl ovlivněn kubismem,
nežli přešel k vlastnímu tvarovému
i barevnému výrazu.
8 000 Kč
229. Novák Otis, (1906 – 1976),
Z obchodní čtvrtě – U Filmového klubu,
tempera, 61,5 x 46 cm, sign. PD Otis.
Čerpal z prostředí divadla a cirkusových
manéží, kterými byl ovlivněn na celý život.
V malbě i v grafice používal motiv balance,
který nebyl jen zobrazením artistického
výkonu, ale také zobrazením hranic života
a hranice lidské existence. Mnohdy má jeho
dílo civilistní podobu.
4 000 Kč
229.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
115
230.
230. Paderlík Arnošt, (1919 – 1999),
Sedící akt, 1966,
lavírovaná kresba tuší, 42,5 x 59 cm,
sign. PD Paderlík 24.11.66. LD dedikace,
mírně poškozeno.
Vynikající malíř, kreslíř, grafik a sochař.
Získal řadu ocenění, mj. v roce 1965
Zlatou medaili v Lipsku a v tomtéž roce
i Stříbrnou medaili na Bienále v Sao Paolu.
Dvacet let byl profesorem AVU. Byl členem
skupiny Sedm v říjnu. Absolvoval výstavy
po celé Evropě i USA, v zahraničí je vysoce
ceněn. Skvělá jsou jeho 40. a 50. léta, ale
i pozdější. Tvůrce geniálních aktů, které
vydalo i nakl. Bertelsmann, mimo jiné tvořil
i vynikající zátiší.
5 000 Kč
231. Paderlík Arnošt, (1919 – 1999),
Roztoužená, 60. léta,
lavírovaná kresba tuší, 42,5 x 60 cm,
sign. LD Paderlík. Na žádost majitele
aukční přirážka pouze 10%.
6 000 Kč
231.
232. Schwarz Josef Václav, (1908 – 1988),
Hudba II, patinovaný šamot,
v. 52 cm, sign. na plintě J. V. Schwarz.
Miloval hudbu a hudební motivy, často je ztvárňoval ve
svém díle. Na toto téma vytvořil celý cyklus. Zprvu komorní
plastiky přecházely ve velké a monumentální. Známý je
zejména Violoncellista na kolonádě v Mariánských Lázních.
Jeho tvorba je zastoupená v Alšově jihočeské galerii
v Hluboké nad Vltavou a v mnoha soukromých sbírkách.
5 000 Kč
232.
116
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
233.
233. Otmar Vladimír, (1935), Návrat do Giarre, olej/plátno, 80 x 95 cm, sign. PD V. Otmar.
Malíř osobitého malířského stylu s akcentem na plošnost, na využití jednoduchých kresebných znaků a na expresivní
až psychologickou hodnotu barvy. Maluje zátiší, kde dominují přírodniny – mušle, květiny, ovoce.
8 000 Kč
234. Sigmund Karel Jan, (1897 – 1959), Zimní krajina, olej/karton, 50 x 66 cm, sign. PD K. J. Sigmund.
Studoval na AVU, dále v Itálii, Francii a Německu. Jeho stěžejním tématem je krajinomalba. Miloval poetické motivy lesních
zákoutí, romanticky skloněných stromů nad vodní hladinou, postavičky na věčných cestách. Vycházel z české malířské
tradice, přikláněl se k lyrickému způsobu malířského vyjádření. Sběratelsky i umělecky velice žádaný. Vynikající malíř, jehož
dílo je možno zatím získat za rozumnou cenu. Navozuje pohodu, radost a klid, vše tak potřebné v uspěchané době.
12 000 Kč
234.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
117
235.
235. Pokorný Jiří, (1945), Slovenská krajina, 1986, olej/plátno, 80 x 100 cm, sign. PD J. Pokorný 86.
Vyhledává a zobrazuje typickou atmosféru Prahy a krajiny Kolínska. V díle se opakovaně vrací k tématu cirkusů, venkovských
poutí, městské krajiny. Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou,
a jinde.
5 000 Kč
236. Pilař Radek, (1931 – 1993), Pohádková noc, 1985, barevná litografie, ve výřezu 51 x 39 cm, sign. PD Radek Pilař 85,
autorský tisk.
3 000 Kč
237. Racek Ivan, (1924 – 2003), Hokejista, bronz, v. 32,5 cm, sign. na plintě I. Racek.
Byl žákem profesora J. Laudy, který jej dovedl k bravurnímu ztvárnění anatomie lidského těla. Vytvořil cyklus zástupců
jednotlivých sportů a jejich hrdinů. Jeho díla se nacházejí v mnoha soukromých a státních sbírkách.
9 000 Kč
236.
118
237.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
238.
238. Pošar Miloš, (1924 – 2007),
Krajina s můstkem, 1994,
olej/deska, 57 x 81 cm, sign. PD Pošar 94.
10 000 Kč
239. Pichl Ladislav, (1923),
Idol, mramor, v. 33 cm.
Sochař se zajímavým tvarovým názorem, mnohdy
zasahujícím abstrakci, ale s přesně vymezenými
formami. Zastoupen v Národní galerii i ve všech
státních galeriích.
3 000 Kč
239.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
119
240.
240. Samec Jan, (1917 – 1988), Předjaří, olej/deska, 40 x 50 cm, sign. PD Jan Samec.
Malíř, grafik, ilustrátor. V malířské tvorbě se soustředil na figurální náměty a kytice a na kompozice nefigurativního
charakteru. V jeho díle však převládá krajinomalba vyznačující se jemnou barevností.
3 000 Kč
241. Sklenář Zdeněk, (1910 – 1986),
Hlava, 1968,
litografie, ve výřezu 49 x 35 cm,
sign. PD Zd. Sklenář 68, DU dedikace.
Malíř, grafik, ilustrátor. Pedagogem na VŠUP v Praze.
Asistentem v ateliéru F. Muziky. Vedl speciální ateliér
pro užitou malbu. Věnoval se malbě, volné i užité grafice
a ilustraci. Inspirační zdroje nacházel v díle
G. Arcimbolda a rudolfínském manýrismu, secesním
umění a později také v orientální kaligrafii.
Člen SČUG Hollar, SVU Mánes, skupiny Bilance,
Litografie 5. Zastoupen ve sbírkách NG, ČMVU,
GHMP a jinde.
12 000 Kč
241.
120
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
242.
242. Sedmík Josef, (1947),
Talíř – Holubice,
skleněný talíř s broušeným motivem holubice,
průměr 36 cm, mírně poškozeno.
Sklářský výtvarník, tvoří broušené, ryté,
malované objekty, pracuje mj. s optickým
sklem nebo olovnatým křištálem.
1 500 Kč
243. Sedmík Josef, (1947),
Váza s vložkou, sklo;
rytý dekor rukou, v. 28,5 cm.
3 000 Kč
243.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
121
244.
244. Skramlík Jan, (1860 – 1936),
Malířské zátiší, 1877,
olej/karton, ve výřezu 47 x 31,5 cm,
sign. PD J Skramlík 10/12 77.
Studoval v Mnichově, Paříži a Itálii; vytvořil
podobizny, náboženské motivy, staromistrovká
zátiší, ale zejména historické žánry 16. až 18. stol.
18 000 Kč
245. Řehořík Zdeněk, (1951),
Sedící, cín 5/5, v. 35 cm, sign. dole ZŘ.
Přihlásil se k modernímu pojetí krásy ženského těla.
Ve svém díle hledá vždy nové a osobité možnosti.
Plastiky jsou blízké mladé generaci pro svůj
nespoutaný “švih” a šarm. Je mimořádně
sběratelsky žádaným autorem.
6 000 Kč
245.
122
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
246.
246. Špillar Jaroslav, (1869 – 1917), Havelský trh, olej/plátno, karton, 29 x 39 cm, sign. PD JŠ, pravost díla potvrdil
PhDr. Mgr. M. Zachař. Významný český umělec, krajinář. Věnuje se jak malbě krajin v zahraničí, tak i na Chodsku. Velmi často
se věnuje historickým výjevům.
18 000 Kč
247. Stademann Adolf,
(1824 – 1895),
Červánky, olej/dřevěná deska,
9,5 x 20 cm,
sign. LD A St. pravost díla
potvrdila PhDr. N. BlažíčkováHorová.
Ve volné tvorbě se zpočátku
věnoval portrétní malbě,
později přešel k realismu
a romanticky pojímané
krajinomalbě. Vyznačoval se
estetickou vytříbeností,
vyrovnávající klasické pojetí
krajiny s dotyky detailů
všedního lidského bytí.
Zajímavé pro sběratele umění
19. století.
20 000 Kč
247.
248. Stademann Adolf,
(1824 – 1895),
Na cestě, olej/dřevěná deska,
9,5 x 20 cm,
sign. PD A St., pravost díla
potvrdila PhDr. N. BlažíčkováHorová.
20 000 Kč
248.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
123
249. Švabinský Max,
(1873 – 1962),
Publikace Osm leptů a kresby,
1911, Švabinský Max,
text A. Hofbauer, výtisk č. 1,
poškozeno.
Vynikající český malíř, portrétista,
grafik. Nejvýznamnější český
umělec začátku minulého století,
podílel se na vývoji charakteru
české malby a grafiky,
spoluzakladatel Hollaru.
5 000 Kč
249.
250. Špaček Josef, (1923 – 2001),
Děvčátko, bronz, v. 27,5 cm.
Věnoval se především figurální komorní plastice
v moderním pojetí. Jako jeden z mála dokázal mistrně
přenést niterné pocity na sochu a transponovat je
divákům. Za svou tvorbu obdržel řadu ocenění doma
i v zahraničí.
5 000 Kč
250.
124
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
251. Stříbrný Vladimír,
(1905 – 1970),
Pivoňky, olej/plátno,
46 x 41 cm, sign. PD V. Stříbrný.
Byl malířem žánrů a zátiší.
Zastoupen v různých sbírkách,
např. GHMP Praha,
Středočeská galerie Praha, zámky
Zbraslav, Doksany, atd.
9 000 Kč
251.
252. Šimůnek Karel, (1869 – 1942), Čtenářka, 1927, kombinovaná technika, ve výřezu 41,5 x 28 cm, sign. PD K. Šimůnek 1927
6 000 Kč
253. Šimůnek Karel, (1869 – 1942), Při snídani, 1927, kombinovaná technika, ve výřezu 41,5 x 28 cm, sign. PD K Šimůnek 1927
6 000 Kč
252.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
253.
125
254.
255.
254. Stanko Vasil, (1962),
černobílá fotografie,
ve výřezu 44 x 45 cm, nesignováno.
Slovenský fotograf, společně s autory
označovanými Slovenská nová vlna bourali
v polovině osmdesátých let zaběhnutá klišé
inscenované fotografie.
3 000 Kč
255. Stanko Vasil, (1962),
černobílá fotografie,
ve výřezu 44 x 44,5 cm, nesignováno
3 000 Kč
256. Stanko Vasil, (1962),
černobílá fotografie,
ve výřezu 44 x 44,5 cm, nesignováno
3 000 Kč
256.
126
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
257 Svoboda Jaroslav, (1938),
Plastika, olovnatý křišťal, broušený,
pískovaný a matovaný válec,
v. 31 cm, sign. dole Svoboda,
mírně poškozeno.
Významný sklářský výtvarník, věnuje se
volné a monumentální sklářské tvorbě,
pracím pro architekturu. Zdůrazňuje
vlastnosti barevné skleněné hmoty.
Zastoupen v českých i zahraničních
sbírkách.
3 000 Kč
257.
258. Smrčková Ludvika, (1903 – 1990),
Broušená váza,
hutní broušené sklo, v. 15 cm.
Sklářská výtvarnice, věnovala se
převážně foukanému, tlačenému sklu,
dokázala spojit moderní pojetí skla
s tradicí českého sklářství. Je držitelkou
řady medailí a světových ocenění
za broušené sklo. Zastoupena ve
sbírkách NG, UPM, Národního muzea
a mnoha dalších.
3 000 Kč
258.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
127
259. Votrubová-Beránková Jaroslava,
(1951),
Hvězda, olovnatý křišťál,
hutně zpracované sklo z vybroušenou
hvězdou, v. 15 cm, mírně poškozeno.
Sklářská výtvarnice, tvoří převážně
figurální motivy do barevně vrstvených
tabulek, plastiky v podobě balónů,
vzducholodí.
4 000 Kč
259.
260. Tomšová-Burešová Marie, (1951),
Koule, olovnatý křišťál,
průměr 19 cm, sign. uvnitř M. Tomšová.
Sklářská výtvarnice, zaměřená na
volnou sklářskou tvorbu. Tvoří
komorně laděné vícedílné plastiky.
5 000 Kč
260.
128
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
261.
261. Veselý Vilém, (1931 – 2003), Květ, 1977, hutní plastika, topasové sklo, v. 29 cm,
sign. dole Veselý Vilém 1977
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
5 000 Kč
129
262. Švarc Josef, (1928),
Váza, olovnatý křišťál,
broušená váza s motivem bodláků, v. 29,5 cm.
Je mistr řezaného skla. Do těchto řezů
komponoval abstraktní a surrealistické tvary,
ale také přírodu, květy, trávy, listy a jiné.
Byl významným účastníkem mnoha sympozií.
Patří mezi přední umělce skláře.
2 500 Kč
262.
263. Štursa Jaroslav, (1943),
Talíř, olovnatý křišťál,
hutně tvarovaný talíř s rytým
abstraktním motivem,
ovál – v. 35 cm, š. 38,5 cm,
mírně poškozeno.
Sklářský výtvarník, je specialistou
na reliéf a skleněnou plastiku. Pro
půvabnost jím vytvořených tvarů je
sběratelsky ceněn.
1 500 Kč
263.
130
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
264.
264. Sukdolák Pavel, (1925), Dobrá zpráva, barevná litografie 36/60, 77 x 54 cm, sign. DU Pavel Sukdolák, autorský tisk.
Je malířským básníkem české grafiky a patří k našim nejvýznamnějším grafikům. Estetická originalita a vytříbenost jeho
osobitých grafických listů a pastelů mu přinesly i řadu ocenění, např. v roce 1969 zlatou medaili ve Florencii nebo stříbrnou
medaili 1957 ve Vídni. Zatím se prodává ve velmi příznivých (sběratelsky) cenách.
3 500 Kč
265. Valter Karel,
(1909 – 2006),
Ostrov v moři – Capri,
1964,
grafika, 38 x 49,5 cm,
sign. DU Valter 64,
pravost díla potvrdil
prof. PhDr. J. Zemina.
Jeden z největších českých
malířů moderní doby.
Jeho vidění světa je naprosto
neobvyklé a úžasné.
Byl velikán, vyjadřoval se
tvaroslovím, které před ním
ani po něm, nikdo nedosáhl
v české malbě. Přesto jsou
jeho obrazy nejenom
abstraktní, ale i snivé a
vyjadřují děje a složitosti
života. Jeho dílo patří jen do
nejkvalitnějších sbírek.
3 000 Kč
265.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
131
266. Váchal Josef, (1884 – 1969),
Revoluce – z Receptáře barevného
dřevotisku
barevný dřevoryt č. 7, ve výřezu 54 x 36 cm,
sign. PD J. Váchal. Receptář barevného
dřevotisku (1934) se řadí k nejvýznamnějším
dílům české knižní grafiky.
Vytvářel autorské knihy s dřevorytými
ilustracemi a vyřezávaným vlastním písmem,
které sám vázal. Spoluzakladatel sdružení
SURSUM (F. Kobliha, J. Konůpek, J. Zrzavý)
Zastoupen ve sbírkách NG, GHMP a jiných.
Byl malířem, kreslířem, grafikem, sochařem
i ilustrátorem.
5 000 Kč
267. Wachsman Alois, (1898 – 1942),
Kompozice,
kresba tužkou, ve výřezu 13 x 21 cm,
nesignováno, LD pozůstalostní razítko č. 526,
pravost díla potvrdil prof. PhDr. J. Zemina.
Zpočátku ovlivněn francouzským kubismem,
později se jeho tvorba blíží k surrealismu,
avšak s charakteristickou poezií a osobitými
lyrickými náladami. Roku 1920 spoluzaložil
skupinu Devětsil. Byl bytostný surrealista, ale
vytvářel i scénografii pro ND a Osvobozené
divadlo. Ke konci života maloval náboženská,
téměř realistická témata, ale opět se svou
charakteristikou celoživotní lyrikou.
18 000 Kč
266.
267.
268. Wachsman Alois, (1898 – 1942),
Sedící postava, kresba tužkou,
39,5 x 28,5 cm, nesignováno, LD pozůstalostní razítko S 757,
pravost díla potvrdil prof. PhDr. J. Zemina, mírně poškozeno
25 000 Kč
268.
132
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
269.
269. Wíšo Jaromír, (1909 – 1992), Akt, akvarel, ve výřezu 39,5 x 57 cm, sign. LD Wíšo. Malíř portrétů a krajin, pražských
zákoutí. V pozdější tvorbě jej zaujal akt.
5 000 Kč
270. Truhlíková Spěváková Jarmila, (1940),
S růžičkou, dřevěný reliéf,
41 x 27,5 cm, sign. PD J. Truhlíková.
Akademická výtvarnice i řezbářka.
5 000 Kč
270.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
133
271.
271. Wielgus Jindřich, (1910 – 1998),
Žena, 1987,
sádra – kombinovaná technika, v. 23,5 cm,
sign. vespodu Wielgus,
provenience: sbírka významné historičky umění.
Ve své tvorbě se zaměřil na sociální motivy. Později se
věnoval i poetickým motivům, aktům, kráse žen
i světa. Vždy však s metaforickým obsahem.
3 000 Kč
272. Vitanovský Michal, (1946),
Zlatá Reneta, cín,
v. 10,5 cm, sign. dole Vitanovský.
Sochař a medailér, zpracovává historická témata
a postavy českých dějin, nejvíce čerpá ze středověku.
Četně zastoupen na domácích i zahraničních
výstavách.
5 000 Kč
272.
134
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
273.
273. Židlický Vladimír, (1945),
Vážka na mém stole, 1982,
fotografie – hnědé tónování,
59 x 48 cm, sign. DU Židlický 1982.
Velmi významný fotograf. Jeho tvorba
má experimentální a postmodernistický
charakter, zdokonalil techniku kresby
světlem – pohyb světelného zdroje
v průběhu expozice. Oceňován zejména
v zahraničí.
3 000 Kč
274. Židlický Vladimír, (1945),
Meteor II, 1982,
fotografie – hnědé tónování,
59 x 48 cm, sign. PN Židlický 1982
3 000 Kč
274.
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
135
275.
275. Žižka Jiří, (1957 – 2009),
Za úplňku, olej/plátno,
53,5 x 71 cm, sign. LD Žižka.
Výborný malíř a ilustrátor. Měl řadu samostatných
výstav u nás i ve světě, např. v Kolíně nad Rýnem,
v Itálii či v USA. Úžasně, s expresivní bravurou maloval
zejména ladnou krásu ženského těla.
7 000 Kč
276. Zámečník Zdeněk, (1949),
V zahradě – Akt, 2012, akryl/plátno,
70 x 50 cm, sign. PD Z. Zam, vzadu autorsky
signatura, název, datace, technika, rozměr.
Malíř, osobitý autor se surrealistickým viděním.
12 000 Kč
276.
136
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
277.
277. Zrzavý Jan, (1890 – 1977), Víra, naděje, láska, kombinovaná technika, ve výřezu 19 x 14,5 cm,
sign. PD J. Z. pravost díla potvdil prof. PhDr. J. Zemina; vystaveno: Mánes, 1941 – vzadu razítko; štítek
Ministerstvo školství, věd a umění – vzadu štítek.
Jeden z největších českých malířů všech dob. Z počátku vynikající figuralista s osobitým pojetím postav,
které už nikdo nedokázal zopakovat, později vytváří nadýchané, kouzelné krajiny střídavě z Itálie nebo
z Čech. Kouzelná a naprosto typická je jeho Bretagne, Benátky a Via Appia. Stejně úžasné jsou ale i jeho
Okrouhlice ze 40. let. Jeho dílo je vzácné a majiteli významných sbírek žárlivě střežené.
12 000 Kč
VÝZNAMNÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
137
GALERIE ART AUKCE 12/2012 – REJSTŘÍK
Abramjan Tigran, 147, 148
Adensamová Blanka, 2
Anderle Jiří, 53, 145
Balcar Jiří, 144
Bansagi (Bansaghi) Vincze, 142
Bártová Milena, 3
Bauch Jan, 62
Benda Břetislav, 49, 55, 146
Benešová Havlusová Daniela, 1
Bílek Alois, 168
Bílek Michal, 10
Blažíček Oldřich, 52, 54
Boloňský Stanislav, 151, 152, 153
Boštík Václav, 59
Brichcín Roman, 56, 57, 79
Brož Josef, 58
Bubeníček Ota, 169
Butemž Mižid, 149
Cicvárek Miloslav, 166
Císařovský Tomáš, 65
Čapek Josef, 60
Čapek Josef, 80
Čepelák Ladislav, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162
Černovický Josef M., 180
Červinka - Targus Zdeněk, 66
český umělecký sklář , 4, 6, 218
Čížek Bohuš, 163, 165
Daněk Zdeněk, 179
Daněk-Sedláček František, 63
Doležal František, 5
Dušek Jan, 150
Dvořák Josef, 164
Englberth Miloš, 67, 68
Famíra Emanuel, 167
Filimonová Lucie, 171
Fojtík Quido, 7, 9, 170, 172, 176
Frankenberger Alfred, 174
Gebauer Kurt, 8
Götz Zdeněk, 11
Gross František, 184
Gruber Ivan, 64
Grus Jaroslav, 14, 61
Gutfreund Otto, 85
Halata Dobroslav, 12
Hána Jan, 175
Hanák Miroslav, 15, 16, 177
Hilšer Theodor, 69, 70
Hodr Karel, 173
Hoffmeister Adolf, 185
Holíček Oldřich, 182
Hudec Jaroslav, 13
Hudeček František, 183
Hůrka Otakar, 178
Chadima Jiří, 181
Janata Milan, 186, 187, 188
Janeček Ota, 71, 72, 190, 191
Janošek Čestmír, 77
Janouch Ladislav, 20, 189
Jelínek Oldřich, 78
Jelínek Vladimír, 193
Jetmar Jiří, 192
Ježek Stanislav, 17, 19, 21, 23, 24,
194, 196, 197
138
Jílek Karel, 74
Jindra Jaromír, 25, 26, 27, 28, 198,
199, 200, 201, 202, 203
Jiroudek František, 73
Jírová Markéta, 75
Jiříkovský Jan, 18
Kalvoda Antonín, 195
Ketzek František, 224
Khol Miroslav, 205, 206
Klápště Jaroslav, 30
Kodet Emanuel, 86
Kolář Radomír, 29
Komárek Vladimír, 76
Kremlička Zdeněk, 204
Krivoš Rudolf, 81
Kryštůfek Jiří, 210
Kudrnáč Filip, 87, 88
Kyselka Václav, 22
Lada Josef, 92
Lachout Vlastislav, 82, 209
Lajsek Oldřich, 32, 211
Lebeda Otakar, 96
Leontovyčová Marie, 212, 213
Líbal František, 208
Libenský Stanislav, 84
Liebscher Karel, 90
Liesler Josef, 214, 215, 216
Loukota Josef, 207
Macoun Gustav, 89, 220
Malina Petr, 94
Mareš Jan, 217
Marvánek Otakar, 221
Matějíček Bohumil, 31
Mehl Jan, 228
Menčík Václav, 83
Načeradský Jiří, 110, 111
Němec Rudolf, 93
Němeček Zdeněk, 34
Nepraš Karel, 95
Nesázal Michal, 113, 225, 226, 227
Netík Miroslav, 223
Novák Ladislav, 222
Novák Otis, 229
Nowak Willi, 91
Oplt Oldřich, 33, 35, 219
Oriešková Petra, 101, 102
Otmar Vladimír, 233
Paderlík Arnošt, 230, 231
Panuška Jaroslav , 98
Paur Jaroslav, 99, 100
Pavlík Václav, 109
Pichl Ladislav, 36, 239
Pilař Radek, 236
Písecký (Liška) Josef, 97
Plocek Vilém, 108
Pokorný Jiří, 235
Pošar Miloš, 238
Preclík Vladimír, 107
Procházka Jaro, 104, 117, 118
Racek Ivan, 237
Rada Vlastimil, 38, 119
rakouský autor , 120
Rittstein Michael, 141
Rychlovský Antonín, 37
Řehořík Zdeněk, 245
Samec Jan, 240
Sedmík Josef, 242, 243
Shulman Igor, 112, 114, 115
Schwarz Josef Václav, 232
Sigmund Karel Jan, 234
Sklenář Zdeněk, 116, 241
Skramlík Jan, 244
Sládek Karel, 41
Slavíček Jan, 128, 130
Smrčková Ludvika, 258
Solovjev Jan, 47
Souček Karel, 45
Souček Karel, 131
Stademann Adolf, 247, 248
Stanko Vasil, 254, 255
Stanko Vasil, 256
Stehlík Ctirad, 44
Stříbrný Vladimír, 251
Sukdolák Pavel, 264
Sukup Otto, 43
Süsser František Václav, 132
Svoboda Jaroslav, 257
Sychra Vladimír, 127
Šalamoun Jiří, 39
Šámal Jaroslav, 40
Šetelík Jaroslav, 103, 105, 106
Šimák Lev, 121, 122, 123, 124,
125, 126
Šimůnek Karel, 252, 253
Šmaha Petr, 42
Špaček Josef, 250
Špála Václav, 133, 134
Špillar Jaroslav, 246
Špillar Karel, 129
Šturdík Jozef, 48
Štursa Jaroslav, 263
Švabinský Max, 249
Švarc Josef, 262
Tichý František, 140
Tomšová-Burešová Marie, 260
Trampota Jan, 136
Truhlíková Spěváková Jarmila, 270
Vacek Jaroslav, 51
Váchal Josef, 135, 266
Valter Karel, 265
Vejrych Rudolf, 137
Velčovský Josef, 139
Veris Jaroslav, 46
Veselý Vilém, 261
Virt B., 143
Vitanovský Michal, 272
Vochoč Jan, 138
Votrubová-Beránková Jaroslava, 259
Wachsman Alois, 267, 268
Wielgus Jindřich, 271
Wíšo Jaromír, 269
Zábranská-Sychrová Jarmila, 50
Zámečník Zdeněk, 276
Zrzavý Jan, 277
Židlický Vladimír, 273, 274
Žižka Jiří, 275
Download

Sestava 1 - Galerie Art Praha