PŘÁTELÉ UMĚNÍ SOBĚ
aukce uměleckých děl pro záchranu budovy
pražského Mánesa
11. 3. 2012 od 13:00 hodin
BUDOVA MÁNESA, PRAHA 1, MASARYKOVO NÁBŘEŽÍ 250, PRAHA 1
Aukce uměleckých děl
pro záchranu budovy pražského Mánesa
Nadace českého výtvarného umění
Masarykovo nábřeží 250, 110 00, Praha 1
telefon: 224 932 938
fax: 224 930 223
e-mail: [email protected]
www.ncvu.cz
Galerie ART Praha, spol. s r. o.
Staroměstské náměstí 20/548, Praha 1
Tel.: +420 224 211 087
Mobil: +420 602 233 723
Fax: +420 224 211 087
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.galerieartpraha.cz
Dražební vyhláška je určená k vyvěšení 1 měsíc před konáním aukce v Galerii Art Praha, dále jejich sídle na Praze 10, a v místě konání aukce v den
aukce, a zkrácené znění je i v dražebním katalogu a na webových stránkách Galerie. Je též součástí dražebního protokolu – viz podpisy stran.
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
o konání veřejné dobrovolné společné dražby věcí movitých
(obrazy, sochy, objekty) nejvyšší nabídce.
I.
Dražebník, Aukční dům GALERIE ART Praha, spol. s r.o., Praha 1,
Staroměstské náměstí 20/548, IČ 48117421, DIČ CZ 48117421, se sídlem Praha 10, U Hráze 6/144, zapsaný v OR MS Praha 1992 č./vl.
16981, oznamuje, že se dne 11. 3. 2012 od 13.00 hodin, v Galerii
Mánes, na adrese Praha 1, Masarykovo nábřeží 250/1, bude na žádost
vlastníka dražených předmětů konat dobrovolná veřejná společná
dražba movitých věcí (uměleckých předmětů).
II.
Dražební předměty (umělecká díla) jsou označeny, popsány a reprodukovány v katalogu aukce, včetně zkrácené dražební vyhlášky,
dále včetně jejich příslušenství, práv a závazků na nich váznoucích a s
nimi spojených, stavu, vyvolávací ceny, a minimálního příhozu, aby
účastníci aukce měli možnost si je fyzicky prohlédnout a s nimi se seznámit denně od 11.00 do 19.00 hodin, celých 7 dní před aukcí v prostorách Galerie Mánes, Praha 1, Masarykovo nábřeží 250/1, kde budou
fyzicky vystaveny.
Předměty dražby budou draženy v pořadí uvedeném v dražebním katalogu.
III.
Průběh aukce
Dražebník seznámí účastníky aukce s pořadovým číslem draženého
předmětu, jeho stručným popisem a nejnižším podáním (vyvolávací
cenou). Po tomto seznámení pokračuje v dražbě licitátor.
Dražitelé mohou činit příhozy viditelným zvednutím zálohovaného dražebního čísla. Dražba předmětu trvá, pokud zájemci (dražitelé) činí příhozy. Příhozy určuje licitátor takto:
1/ 500 Kč při dražební ceně do 5 000 Kč
2/ 1 000 Kč při dražební ceně 5 000 až 30 000 Kč,
3/ 2 000 Kč při okamžité dražební ceně 30 000 až 60 000 Kč,
4/ 5 000 Kč při okamžité dražební ceně 60 000 až 100 000 Kč
5/ 10 000 Kč při okamžité dražební ceně 100 000 až 300 000 Kč
6/ 20 000 Kč při okamžité dražební ceně nad 300 000 Kč
Úpravy příhozu i pořadí příhozů dle aktuální situace může činit pouze
licitátor.
Účastníkem dražby nesmí být osoba, která způsobila
1) zmaření dražby, tj. která nezaplatila vydražený umělecký předmět
2) se pokusila dražbu narušit či dokonce ji narušila chováním odporujícím dobrým mravům,
3) poškodila nebo se pokusila poškodit dobré jméno Aukčního domu
a jeho pověst.
IV.
Způsoby dražby v nepřítomnosti jsou dva:
1. dražba na limit, tj. dražba v nepřítomnosti do částky, kterou
je ochoten zájemce zaplatit maximálně za vydražené dílo pověřeným pracovníkem Aukčního domu. Při dražbě na limit dražitel musí
vyhotovit
- Plnou moc pro Aukční dům Galerii Art Praha k zastoupení při dražbě,
- Určit dílo, které chce vydražit a které za něj má Galerie Art Praha dražit,
- Určit limit (nejvyšší částku za umělecké dílo), za který je dražitel ochoten dílo koupit.
2. dražba po telefonu, tj. dražba v nepřítomnosti dražitele, ale
Aukčním domem zprostředkovaná telefonem. Dražbu po telefonu je
nutné před aukcí dohodnout v Galerii Mánes, Praha 1, Masarykovo nábřeží 250/1 nebo v Galerii ART Praha, Staroměstské nám. 20,
Praha 1, vyplnit identifikaci dražitele a závaznou přihlášku, kde je
uveden název díla, katalogové číslo díla, aby nedošlo k záměně, telefon, na kterém bude dražitel dosažitelný a plnou moc Aukčnímu
domu k zastoupení na této dražbě. Zájemce se též může informovat na
www.galerieartpraha.cz, nebo na www.ncvu.cz
jménem do 20 % ceny díla nad vyvolávací cenu, na jeho účet, a
pokud se předmět vydraží, stává se vydražitelem – nabyvatelem.
V.
Výše odměny dražebníka vybíraná od vydražitele - Aukční provize
činí 20 % k nejvyšší dosažené ceně díla na sále v dražbě, (je v ní zahrnuta DPH, autorská daň Gestor - která je povinná, náklady na dražbu,
katalog, režii, platy atd.), při platbě platební kartou je 22 %. Aukční
provize je splatná současně s cenou dosaženou vydražením.
VI.
Platba
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit (nelze
smlouvat), cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen
uhradit dražebníkovi v hotovosti, či platební kartou o nejbližší
platební pauze. Platbu převodem v případech, kdy není podle zákona
povinná, nebo jiným způsobem úhrady, je třeba dopředu dohodnout.
1. Při platbě do 200 000,- Kč včetně aukční přirážky, je vydražitel povinen zaplatit ihned!
2. Od 200 000 Kč – 500 000 Kč je vydražitel povinen zaplatit do
14 ti dnů,
3. Při ceně nad 500 000 Kč musí vydražitel sám určit a podepsat v
pokladně termín zaplacení díla. Tento termín nesmí být kratší nežli
14 dní, ale nesmí být delší než 6 týdnů. Neurčí-li si sám vydražitel
takto termín, je povinen zaplatit dílo nejpozději do 6 týdnů po konání
aukce,
4. Při platbě nad 200 000 Kč musí dražitel složit zálohu nejméně ve
výši 10 %.
Vydražitel musí stvrdit svým podpisem v pokladně při aukci, že dražil
a vydražil příslušné dílo, případně termín, do kdy zaplatí.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu
dražby nese vydražitel. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z původního majitele (a navrhovatele dražby) na vydražitele dnem
předání předmětu dražby.
Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody na uměleckém díle a odpovědnosti za škodu, on
sám.
VII.
Předaukční výstava: Výtvarná díla dražby je možno si prohlédnout
v Galerii Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1 týden před konáním aukce a to každý den, včetně neděle, od 10.30 do 18 hodin.
Díla jsou ve stavu, který je popsán v katalogu, nebo na popisce u díla,
která upozorňuje na změnu, další expertízu, později zjištěnou vadu atd.
Umělecká díla jsou dražena a nabízena ve stavu, odpovídajícím
době jejich vzniku. Pokud by došlo k restaurátorskému zásahu
v době držení díla Galerií Art Praha, bude dílo vybaveno restaurátorskou zprávou o tomto zákroku. Pokud je dílo drobně poškozeno,
bude poškození díla popsáno v katalogu. Galerie ART Praha zprostředkuje případné rámování či restaurování díla na přání kupujících,
ev. zajistí konzultaci optimální adjustace.
Narušení: Účastníci dražby a všichni přítomní na dražbě jsou povinni v průběhu jejího konání nerušit průběh dražby chováním
odporujícím dobrým mravům, podle zákona, nebo budou vyvedeni pořadateli.
VIII.
Fotografie všech obrazů a soch jsou promítány v pořadí určeném katalogem, na plátně 3 x 4 m v dražebním sále, včetně ceny.
Vydražené předmětu budou předány vydražiteli (novému majiteli)
na základě dokladu o zaplacení ceny během aukce – viz poučení výše
již během dražby, nebo nejpozději do týdne po zaplacení. Po 14ti
dnech, od kterých si vydražitel zaplacené dílo nevyzvedne, bude
vydražitel povinen platit skladné 0,1 % z ceny díla denně.
Vstupenkou (pro 2 osoby) na tuto dobrovolnou dražbu je Aukční katalog.
Pravost obrazů je nezpochybnitelná, díla pocházejí přímo od autorů z různých dob, přesto na přání nabyvatele díla vystaví Nadace českého výtvarného umění garanci.
V Praze dne 11. 2. 2012
Za Galerii Art Praha Dr. Vladimír Neubert, jednatel společnosti v.r.
Za Nadaci českého výtvarného umění Dagmar Baběradová,
Milada Grůzová.
Před vlastní aukcí pak zástupce Aukčního domu poprvé zatelefonuje dražiteli a ověří si tak funkčnost telefonního čísla.
Při vlastní dražbě příslušného díla telefonuje vydražiteli podruhé, před
dražbou jeho díla bude mu bezprostředně zprostředkovávat příhozy a
průběh dražby, a dle jeho přání přihazovat částky tak, jak se dražitel
rozhodne, aby mohl bezprostředně reagovat na pohyb ceny díla, či svou
účast ukončit.
Pokud dražiteli cokoliv znemožní dražit po telefonu a nebere telefon, Aukční síň, jako mimořádnou službu dražiteli bude dražit jeho
Aukční dům Galerie ART Praha, spol. s r.o.,
IČO 48117421, DIČ CZ 48117421,
Galerie: Praha 1, Staroměstské náměstí 20/548,
sídlo Praha 10, U Hráze 6/144, zapsaná u MS v Praze
1992 č/vl. 16981,
telefon.: 224211087, e-mail: [email protected], [email protected],
webové stránky: www.galerieartpraha.cz
PŘÁTELÉ UMĚNÍ SOBĚ
Aukce uměleckých děl pro záchranu budovy pražského Mánesa
(dobrovolná veřejná věcí movitých), se bude konat
v budově Mánesa, Praha 1, Masarykovo nábřeží 250/1,
11. 3. 2012. od 13.00 hodin.
Předaukční výstava nabízených uměleckých děl
5. 3. – 11. 3. 2012, 11.00 – 19.00 hodin, tamtéž.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
1. Reklamace týkající se ceny, jakosti a stavu vydražených předmětů, jsou po udělení příklepu
vyloučeny. Pravost obrazů je nezpochybnitelná, díla pocházejí přímo od autorů z různých dob,
přesto na přání nabyvatele díla vystaví Nadace českého výtvarného umění garanci.
2. Výstava dražených předmětů – všechny předměty nabízené do aukce budou vystavovány
v prostorách v Galerii Mánes, Praha 1, Masarykovo nábřeží č. 250/1 od 5. 3. 2012 do 11. 3. 2012,
od 11:00 do 19:00 hod.
3. Dražené předměty jsou nabízeny ve stavu, který je adekvátní době vzniku, drobná poškození
odpovídají věku a stáří děl, rámování obrazů je ve většině případů autorské.
4. Dražební vyhláška o konání veřejné dobrovolné dražby věcí movitých, je umístěna ve
výstavních prostorách v Mánesu a v Galeri Art Praha, Dražebník Galerie ART, spol. s r.o., Praha
1, Staroměstské nám. 20/548, IČ 48117421, DIČ CZ 48117421, sídlem Praha 10, U Hráze 6/144
provádí dražbu z pověření vlastníka draženého předmětu – Nadace fondu českého výtvarného
umění.
PŘÁTELÉ UMĚNÍ SOBĚ
(prosba o pomoc pro záchranu budovy pražského Mánesa)
místa a sídla české kultury, slavné výstavní síně s depozitáři, schůzovními místnostmi
uměleckých spolků, kavárnou k setkání výtvarníků i diváků výstav, vše spravované
Nadací Fondu českého výtvarného umění.
Každý z nás byl alespoň jednou v životě v tomto slavném domě na výstavě jako nadšený divák,
každý dobrý výtvarník v životě zatoužil po vrcholu – uspořádat v Mánesu výstavu svého díla.
Výstava v Mánesu byla a je svým významem totéž, co výstava v Jízdárně Pražského hradu.
Při hledání katalogů výstav obrazů slavných malířů velké Osmy a jiných velikánů, hledáme vždy,
zda, a kdy měli výstavu ve výstavní síni SVU Mánes.
Všichni chceme, aby to neskončilo, abychom všichni měli i nadále svůj kulturní svatostánek,
naše Národní divadlo malířů, a proto se obracíme na Vás – právě Vy máte rádi umění, své sbírky,
milované obrázky, a nebo naopak zase prázdnou zeď doma, u maminky, na chalupě,
nebo v kanceláři, která potřebuje hezký a také levný obraz, jenž pohladí… pomozte a věřte,
vůbec to nebude bolet. Ani peněženku ani vkus. Vyděláte na tom, ale hlavně Vy, osobně, pomůžete
českému umění. Budova Mánesa potřebuje celkovou opravu a rekonstrukci střechy. Miliony a miliony.
Peníze v dnešní době zákonitě nestačí, a proto Nadace Fondu českého výtvarného umění
otevřela depozitáře a prodává za výrazně nižší, nežli pořizovací ceny, obrazy ze svých sbírek
v dobrovolné veřejné AUKCI přímo v budově Mánesa,
Praha 1, Masarykovo nábřeží 250/1 – v neděli 11. 3. 2012. od 13.00 hodin.
Předaukční výstava nabízených uměleckých děl bude od 5. 3. do 11. 3. 2012 od 11.00 do 19.00
hodin tamtéž.
Za symbolické ceny dostanete v aukci Mánesa obrazy malířů z 50., 60., 70., a 80. let, sochy, objekty
a skleněná díla předních sklářů.
Nikdy už nebudete mít možnost za cca 5 –10.000 Kč získat originály, z nichž mnohé jsou tuze
půvabné. Jde o sběratelskou aukci – můžete jako nikde vybírat nejen dle jména autora, ale především
vkusem, citem a srdcem a nemusíte hledět na cenu...
Díla Vás potěší, pohladí a najdete mezi nimi za pár korun malířsky líbezné věci, které budou vyhovovat
právě Vám. Přijďte, pomozte budově Mánesa a Nadaci fondu českého výtvarného umění,
vyberete si originál, na který dostanete kvitanci z Fondu: o díle, malíři a době, kdy bylo Fondem
koupeno od autora.
Vážení sběratelé, uděláte milý dárek sobě, rodině, přátelům, někomu ze svých blízkých, nebo do svých
kanceláří, ale nejvíce pomůžete budově a výstavní síni Mánesa, místu, kde sedával
a radil se Emil Filla, Václav Špála, Jan Bauch, Rudolf Kremlička, Karel Dvořák, Rudolf Svoboda
a spousta jiných. Kam jsme my všichni chodili na významné výstavy a doufáme, že i nadále
po rekonstrukci budeme chodit dál.
Galerie Art byla pověřena, aby se ujala organizace této aukce,
proto si Vás dovoluje oslovit za všechny a poprosit – přijďte a pomozte.
Nebudete zklamáni !!!
4
1.
5.
2.
3.
4.
6.
1.
Abramjan Tigran, (1956),
V ateliéru, 1981, olej/plátno,
60,5 x 70,5 cm,
sign. LD, významný arménský malíř
2 500 Kč
2.
Abramjan Tigran, (1956),
Okno, 1986, olej/plátno, 99 x 79 cm,
sign. LD
6 000 Kč
3.
Albrecht Vladimír, (1953),
Zima v českém lese, 1981, olej/plátno,
46 x 46 cm, sign. PD. Kvalitní český
malíř s osobitým viděním atmosféry
děje i krajiny.
4 000 Kč
4.
Bartoš Antonín, (1933), Žena, 1978,
glazovaná keramika, 55 x 54,5 cm,
sign. LD. Keramik ve svém zaujetí barvou
vytvořil řadu keramických obrazů, poté
přešel k tematice reliéfů a k plastikám
tlumené barevnosti. Tematicky je orientován na zoomorfní a vegetabilní náměty. Vysoce oceňován v zahraničí.
4 000 Kč
5.
Adensamová Blanka, (1949),
Kompozice, 1985, lehané lahve,
mosaz, hliník, v. 40 cm, sign. dole na
lahvi. Umělecká sklářka.
Její dílo je zastoupeno v japonském
Ibaraki, USA v New Yorku, Los Angeles,
Washingtonu, pokračovatelka
prof. Libenského; významná mezinárodní osobnost v oblasti sklářství.
16 000 Kč
6.
Baránková Vlasta, (1943),
Zrcadlo, 1987, akryl/plátno,
135 x 110 cm.
Její tvorba je zaměřena na diváky a jejich kouzelný svět představivosti a pohádkového vnímání.
U nás i v zahraničí vysoce ceněna.
9 000 Kč
5
7.
8.
9.
10.
7.
Bělohlávek František, (1924), Kouzelník I, 1984, kombinovaná technika,
ve výřezu 61 x 45 cm, sign. PD. Je autorem četné užité i volné grafiky a prací s kovem.
Účastnil se mnoha výstav doma i v zahraničí.
2 500 Kč
8.
Bělohlávek František, (1924), Kouzelník II, 1984, kombinovaná technika,
ve výřezu 61 x 45 cm, sign. PD.
2 500 Kč
9.
Běhůnek Josef, (1931), Domy ve sněhu, olej/plátno, 60 x 80 cm, sign. PD.
Kvalitní český malíř, krajinář i figuralista.
5 000 Kč
10.
Beneš Karel, (1932), Dívka – Sen, 1976, barevná litografie 35/45,
ve výřezu 48,5 x 40,5 cm, sign. DU
11.
6
1 500 Kč
11.
Beneš Karel, (1932), Sedící dívka II, 1982, grafický list 35/60, ve výřezu 33 x 25 cm,
sign. DU. Velmi významný grafik a kreslíř, u nás a v zahraničí vyhledáván kvalitními
sběrateli umění. Oblíben pro své až místy pohádkové i surrealistické vidění, někdy
i s erotickým podtónem.
1 000 Kč
12.
14.
13.
12.
Bičovská Jaroslava, (1945), V kuchyni, 1986, olej/plátno,
84 x 91 cm, sign. DU. Kvalitní malířka, pro kterou jsou důležité atributy života.
7 000 Kč
13.
Butemž Mižid, (1942), Vzpomínka, 1989, olej/plátno,
95 x 100,5 cm, sign. PD. Významný mongolský malíř známý
v celé Evropě. Zajímavá je jeho tvorba valérů barvy i vidění
světa.
6 000 Kč
14.
Bukovský Ivan, (1949), Česání, olej/deska, 71 x 51 cm,
sign. LD. Člen SVU Mánes. Jeho dílo se vyznačuje osobitou
expresivní figurální koncepcí. Je zastoupen ve veřejných
i soukromých sbírkách v Čechách i v zahraničí.
8 000 Kč
15.
15.
Bulant Josef, (1923), Bílý šeřík, 1976, olej/deska, 27 x 21
cm, sign. PD. Malíř Vysočiny, jeho díla se nachází v Oblastní
galerii v Jihlavě, Okresním muzeu v Jihlavě a mnoha dalších
státních galeriích.
2 000 Kč
16.
Bulant Josef, (1923), Šeřík, olej/karton, 31 x 37 cm,
sign. PD
4 000 Kč
16.
7
18.
17.
17.
Burant František, (1924), Dívky, 1959, suchá jehla 24/60, ve výřezu 33,5 x 19,5 cm,
sign. PD. Malíř a grafik, jehož tvorba představuje figurální i krajinné motivy.
Zaměřuje se na princip grafiky do skla, rytí malby do skla, tvoří i monumentální realizace. Naopak jeho grafika je komorního rázu. Zastoupen ve sbírkách NG v Praze,
GHMP a zahraničních i domácích sbírkách.
1 500 Kč
18.
Burant František, (1924), Kompozice, 1985, grafický list 12/26,
ve výřezu 66,5 x 89,5 cm, sign. PD
3 000 Kč
19.
Čelakovský Miloslav, (1937), Dům u mostu, 1972, olej/plátno, 85 x 80 cm, sign. PD.
Rád v krajině maluje mosty, domy a rybníky. Účastnil se přehlídek západočeských výtvarných umělců v Praze.
Jeho díla jsou i ve sbírkách v zahraničí.
5 000 Kč
19.
20.
21.
20.
Čepelák Ladislav, (1924 – 2001), 1974, grafika – kombinovaná technika 17/100, ve výřezu 31 x 49 cm, sign. PD.
Jeden z našich velikánů grafiky, zakladatel řady grafických směrů. Zaměřoval se zejména na lept, akvatintu, mezzotintu, méně
litografii. Inspirací mu byla příroda. Zajímala jej v krajinném celku i v detailech, v proměnách ročních období. Těžištěm díla je
expresivní pojetí abstrahované na citový záznam. Na trhu velmi vzácně a ne v této galerijní kvalitě i cenách.
2 500 Kč
21.
Čepelák Ladislav, (1924 – 2001), 1978, grafika – kombinovaná technika 27/200, ve výřezu 33,5 x 40,5 cm, sign. PD
2 500 Kč
8
22.
23.
24.
25.
22.
Čepelák Ladislav, (1924 – 2001), 1980, grafika – kombinovaná technika 3/100, ve výřezu 30 x 46,5 cm, sign. PD
2 500 Kč
23.
Čepelák Ladislav, (1924 – 2001), 1980, grafika – kombinovaná technika 4/100, ve výřezu 34 x 48 cm, sign. PD
2 500 Kč
24.
Čepelák Ladislav, (1924 – 2001), 1980, grafika – kombinovaná technika 6/100, ve výřezu 33,5 x 48 cm, sign. PD
2 500 Kč
25.
Čepelák Ladislav, (1924 – 2001), 1980, grafika – kombinovaná technika 9/100, ve výřezu 34,5 x 47,5 cm, sign. PD
2 000 Kč
26.
Čepelák Ladislav,
(1924 – 2001), 1980,
grafika – kombinovaná
technika 2/100,
ve výřezu 40 x 32,5 cm, sign. PD
2 500 Kč
27.
Čepelák Ladislav,
(1924 – 2001), 1980,
grafika – kombinovaná
technika 2/100,
ve výřezu 40,5 x 32,5 cm, sign. PD
2 000 Kč
26.
27.
9
29.
28.
28.
Čepelák Ladislav, (1924 – 2001), 1980,
grafika – kombinovaná technika 3/100,
ve výřezu 34,5 x 47 cm, sign. PD
2 500 Kč
29.
Čepelák Ladislav, (1924 – 2001), 1980,
grafika – kombinovaná technika 6/100,
ve výřezu 33,5 x 48 cm, sign. PD
2 500 Kč
30.
Čepelák Ladislav, (1924 – 2001), 1981,
grafika – kombinovaná technika 5/100,
ve výřezu 35,5, x 52 cm, sign. PD
2 500 Kč
30.
31.
32.
31.
Čepelák Ladislav, (1924 – 2001), 1982, grafika – kombinovaná technika 3/100, ve výřezu 41,5 x 43,5 cm, sign. PD
2 500 Kč
32.
Čepelák Ladislav, (1924 – 2001), 1982, grafika – kombinovaná technika 4/100, ve výřezu 47,5 x 47 cm, sign. PD
2 500 Kč
10
35.
33.
36.
37.
34.
33.
Čepelák Ladislav, (1924 – 2001), 1988,
grafika – kombinovaná technika 3/50,
ve výřezu 50,5 x 36,5 cm, sign. PD
34.
Čepelák Ladislav, (1924 – 2001), 1988,
grafika – kombinovaná technika 3/50,
ve výřezu 65 x 50 cm, sign. PD
2 000 Kč
35.
Čepelák Ladislav, (1924 – 2001), 1983,
grafika – kombinovaná technika 5/100,
ve výřezu 31,5 x 49 cm, sign. PD
2 500 Kč
2 500 Kč
36.
Čepelák Ladislav, (1924 – 2001), 1983,
grafika – kombinovaná technika 6/75,
ve výřezu 27,5 x 35,5 cm, sign. PD
2 500 Kč
37.
Čepelák Ladislav, (1924 – 2001), 1983,
grafika – kombinovaná technika 20/75,
ve výřezu 27,5 x 34,5 cm, sign. PD
2 000 Kč
11
38.
39.
38.
Čermáková Alena, (1926), Sakura, olejová tempera/deska, 122 x 71 cm, sign. PD.
Tvoří krásná květinová zátiší. Maluje krajiny, do nichž svým nezaměnitelným a typických způsobem i tyto
zátiší komponuje. Její díla jsou v četných sbírkách. Účastnila se mnoha výstav.
9 000 Kč
39.
český autor, Praha, olej/plátno, 100 x 85 cm, PD nečitelná signatura
4 000 Kč
41.
40.
40.
Čížek Bohuš, (1913 – 1989), Jaro, 1972, olej/karton,
64 x 84,5 cm, sign. PD. Malíř, grafik, věnoval se nejprve figurální tvorbě, později krajinomalbě.
5 000 Kč
41.
Čížek Bohuš, (1913 – 1989), U křížku, olej/plátno,
40 x 60,5 cm, sign. PD
4 000 Kč
42.
Dlouhý Václav, (1905 – 1989), Labe u Mělníka, olej/plátno,
40 x 65 cm, sign. PD. Grafik a malíř, postupně přešel ke
geometrizaci tvarů, střídání bílých a černých rovin a k malířské zkratce. Zastoupen v Národní galerii i v zahraničí.
Uznáván jako malíř. V zahraničí uznáván především za své
avantgardní grafické dílo.
4 000 Kč
42.
12
43.
43.
Doležalová Miloslava, (1922 – 1993),
Hommage à Gauguin, olej/plátno,
120 x 99 cm. Malířka a grafička, vytvořila svůj osobitý styl barevností i exotickým půvabem. Jakoby ožívaly vzpomínky
na Gaugina, byť osobité a moderní.
Velice efektní malba, měla velký
úspěch v zahraničí (USA, Mexiko –
i odtud čerpala inspiraci).
8 000 Kč
44.
44.
Doležal František, (1910 – 1989), Výlet k jezeru, 1976, olej/plátno, 135,5 x 80 cm,
sign. PD. Malířské dílo je ovlivňováno převážně dvěma tématy a to jsou poezie
a žena. Jeho tvorba nese surrealistické a konstruktivní prvky. Surrealista dosud neobjevený, účastnil se mnoha výstav, ať již individuálních či kolektivních. Velice kvalitní
malíř, který je ozdobou každé sbírky.
9 000 Kč
45.
Dvořák Jaroslav, (1946), Terč, 1987,
olej/plátno, 130 x 114 cm, sign. LD.
Věnuje se malbě a instalaci. Maloval
expresivní plátna z výseky celků – ateliér,
pasáž. Nyní tvoří převážně instalace.
10 000 Kč
46.
Drahotušský Oldřich, (1929 – 1994),
Cejn, bronz, v. 14 cm.
Sochař, medailér. V začátku své tvorby
se věnoval návrhům a pracím z kovu
(svítidla, nápisy). Později převažuje figurální plastika z kovu a dřeva, hlavy,
reliéfy, portréty.
3 000 Kč
47.
Dvořáková-Kopalová Růžena, (1903),
Dívka s korálky, olej/karton,
52 x 32 cm.
Jejími učiteli byli velikáni – Nechleba,
Bukovac a v Paříži prof. Kupka, kteří
zcela ovlivnili její tvorbu.
4 000 Kč
45.
46.
47.
13
49.
48.
48.
Faixová Lada, (1959),
Podchod u stanice metra, 1984,
olej/plátno, 105 x 130 cm, sign. PD.
Radikálně moderní malířka.
4 000 Kč
50.
49.
Famíra Emanuel, (1900 – 1970),
Linie polí, 1943, olej/plátno,
30 x 50 cm, sign. LD.
Malíř, sochař. Zaměřoval se na tematiku
průmyslové i čisté krajiny a portrétování.
Velmi vyhledávaný malíř.
4 500 Kč
50.
Famíra Emanuel, (1900 – 1970),
První metelice, olej/plátno,
39 x 105 cm, sign. PD
4 500 Kč
51.
51.
Famíra Emanuel, (1900 – 1970),
Ráno v přístavu, olej/ plátno, karton,
23 x 79 cm, sign. PD
6 000 Kč
52.
Famíra Emanuel, (1900 – 1970),
U přístavu, 1968, olej/plátno, karton,
25 x 60 cm, sign. PD
5 000 Kč
52.
53.
14
53.
Famíra Emanuel, (1900 – 1970),
Zima na Vysočině, 1961, olej/plátno,
47 x 140 cm, sign. LD
6 000 Kč
55.
54.
54.
Fojtík Quido, (1926 – 1995), Sedící, 1982, akryl/karton,
100 x 70 cm, sign. PD
Malíř, studoval u prof. Sychry v Praze. Významnou roli
v jeho tvorbě hraje motiv ženy. Později se věnuje malbě
nádherných lučních kytic, maluje také krajiny.
6 500Kč
55.
Fojtík Quido, (1926 – 1995),
Kolovratská zahrada, akryl/deska, 50 x 70 cm,
sign. PD
2 000 Kč
56.
56.
Fojtík Quido, (1926 – 1995), Bouře v polích, 1986,
akryl/deska, 70 x 100 cm, sign. PD.
5 000 Kč
57.
Frič Jiří, (1949),
Milenci,
foukané ručně na
huti tvarované sklo
s rytinou, kovový
sokl, v. 41 cm.
Autor významných
plastik, památníků
a šperků.
Vystavoval v mnoha
zemích.
6 000 Kč
58.
58.
Flaková Veronika, (1930), Zátiší s kostýmem II,
olej/plátno, 90 x 80 cm, sign. PD. Její tvorba posouvá figury
do roviny předmětů, s níž tvoří zajímavý a provázaný celek
s vnitřním napětím. Realizuje se také v oblasti užitého umění,
hodně vystavuje v Brně a v Praze.
3 000 Kč
57.
15
59.
60.
59.
Gebauer Kurt, (1941), Utíkající,
cín, v. 18,5 cm.
Profesor UMPRUM, sochař, jehož začátky
jsou spojeny s pop-artem a novou figurací. Pracuje s bronzem i s netradičními
materiály. Zastoupen ve sbírkách
NG v Praze, GHMP, ČMVU Praha
a v zahraničí.
5 000 Kč
60.
Fuchs Jiří, (1949), Brána snů, 1989, kombinovaná technika – diturvit, sklo, drát,
41 x 83 cm, sign. vespodu. Zabývá se dekorativní keramikou a porcelánem.
11 000 Kč
61.
Fuchs Jiří, (1949), Volejbal, 1984, kolorovaný šamotový reliéf, provaz, 44 x 41 cm
3 000 Kč
62.
Fuchs Alfred, (1925), Spánek II, kombinovaná technika, ve výřezu 17 x 24 cm,
sign. PD. Věnuje se převážně grafice a tvorbě známek, s kterými se účastní mnoha
zahraničních výstav, zejména v Japonsku.
1 500 Kč
61.
63.
64.
63.
Garaiová Jozefína, (1948), Sny jezdců, 1990, olej, pastel/plátno, 130 x 130 cm,
sign. PD. Akademická malířka přesahující od magického realismu k náznaku surrealismu, ale velmi osobitému.
5 000 Kč
62.
16
64.
Gabrhel Jan, (1930), Doteky, 1981, olovnatý broušený křišťál, v. 5,5 cm,
průměr 17,8 cm, sign. postraně, dekorativní předmět.
Sklářský výtvarník, svoji tvorbu zaměřil na návrhy stolního a dekorativního skla,
volnou skleněnou plastiku a sklářskou architekturu. Získal 13 cen a uznání v oboru
užitkového skla, zastoupen v českých i zahraničních sbírkách.
3 000 Kč
65.
66.
65.
Götz Zdeněk, (1935), Tisíc wattů, olej/plátno, 100 x 145 cm, sign. PD.
Maluje s oblibou rozměrná plátna, která obohacuje způsobem sobě vlastním, expresivními postavami mladých lidí, tanečníků, hudebníků, většinou v pohybu ve zvláštní,
ale naprosto výstižné atmosféře noci a intimna. Z jeho obrazů vyzařuje osobitá
pozitivní energie a síla.
15 000 Kč
66.
Grebeníčková Stanislava, (1954),
Objekt, ručně na huti tvarované, broušené, lepené sklo, v. 30,5 cm, mírně
poškozeno. Zastoupena ve sbírkách NG,
Ministerstva kultury a ve Sklářském
muzeu v Liberci.
6 500 Kč
67.
68.
67.
Grimm Jan, (1943), Potlesk, 1985, olej/plátno, 83 x 90 cm, sign. PD, poškozeno.
Zprvu krajinář, později nachází oblibu v civilistních věcech. Maluje všední dění
neobvyklým způsobem. Účastní se pravidelně výstav u nás i v zahraničí.
4 000 Kč
68.
Grimm Jan, (1943), Diváci a herci, olej/plátno, 105 x 120 cm, sign. PD
6 000 Kč
69.
Grimm Jan, (1943), V ateliéru, 1986, olej/plátno, 82 x 70 cm, sign. DU
3 500 Kč
69.
17
70.
72.
73.
71.
70.
Haise Václav, (1903 – 1990), Před večerem, olej/plátno,
80 x 100 cm, sign. PD.
Velmi kvalitní malíř. Ve svých raných obrazech překvapivě
něžný figuralista, později fauvistický expresionista.
Osobitě český malíř, krajinář koloristicko-expresivních kvalit.
Podílel se na výzdobě Vinohradského divadla. Hlavním námětem jeho prací je Šumava a Jižní Čechy, které zvěčňuje neopakovatelným milým způsobem.
8 000 Kč
71.
Haise Václav, (1903 – 1990), Z Jiřetic, tempera,
ve výřezu 35 x 58 cm, sign. PD
2 500 Kč
72.
Halata Dobroslav, (1943), Jarní motiv, 1988, akryl/plátno,
80 x 100 cm, sign. LD. Malíř osobitého stylu, zachycuje
reálný, ale i iracionální svět, obohacený o jakési tajemství.
5 000 Kč
73.
Hanych Rudolf, (1906 – 1994), Předjaří u Daňkovic,
olej/plátno, 50 x 100 cm, sign. LD. Malíř se inspiroval krajinou
Hanácka. Zastoupen ve sbírkách Oblastní galerie Vysočiny
v Jihlavě.
5 000 Kč
75.
74.
Hanák Miroslav, (1946), Lom, 1981, olej/plátno,
51,5 x 63 cm, sign. PD. Věnuje se krajinomalbě a figurální
malbě. Krajiny jsou něžné, nadýchané, akty nádherně erotické.
3 500 Kč
75.
Hanák Miroslav, (1946), Květen, 1987, olej/plátno,
73 x 92 cm, sign. PD
6 000 Kč
74.
18
77.
76.
76.
Hána Jan, (1927 – 1994), Touha,
v. 54,5 cm, sign. na plintě.
Byl profesorem AVU. Mistr sochařské
zkratky a zjednodušení formy při
zachování krásy modelu. Dokonalosti
dosáhl v zobrazení ženského těla, kdy
jeho plastiky nelze srovnat s nikým –
formou, elegancí, mistrovstvím i erotickým nábojem.
14 000 Kč
77.
Havrilla Vladimír, (1943),
Rímský obraz, 2005, olej/plátno,
150 x 220 cm, sign. PD a vzadu.
Slovenský sochař a grafik. Klasické autorovo téma, kompozice vychází z kreseb
na téma "deň D". Poprvé ztvárněno již
koncem 60. let. Symbolická bílá barva
– barva jistoty a světla, lehká a vzdušná.
35 000 Kč
78.
Hladký Jaroslav, (1942), Na kladině,
bronz, v. 34,5 včetně dřevěného soklu,
sign. na soklu. Představitel nové figurace,
ve které zachycuje postavy v absurdních
situacích. Zastoupen ve sbírkách NG
v Praze, Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerie výtvarného
umění Ostrava a jiné.
6 000 Kč
79.
79.
Handl Milan, (1952), Žardina, foukané, malované sklo,
v. 17,5 cm, průměr 48 cm. Malíř a sklářský výtvarník, začínal s
rozměrnými objekty z plochého a zrcadlového skla, kde prolínal reálný a fiktivní prostor. Je autorem plastik, komorních vitráží, realizuje výtvarná díla pro architekturu. Účastní se
mnoha výstav doma i v zahraničí. Patří k velmi významným
umělcům.
7 000 Kč
78.
80.
80.
Hejlek Benjamin, (1924), Černý objekt, kombinovaná technika – lehané, tabulové sklo, kov, 78 x 78 cm.
Sklářský výtvarník. Autor monunentálních realizací aplikující
nové postupy, zejména v oblasti tvarovaného skla. 6 000 Kč
19
81.
81.
Hlavinka Čestmír, (1931), Zimní Praha, 1986, olej/plátno,
90 x 120 cm, sign. PD. Malíř, sochař. Inspiruje se krajinou.
Reprezentativní dílo.
7 000 Kč
84.
85.
82.
82.
Höhmová Zdena, (1955), Paměť vody, 1988, olej,
kombinovaná technika/plátno, 135 x 125 cm.
Kvalitní malířka. Vytváří imaginární krajiny, používá střídmou
barevnost, kterou vyměnila v 90. a pozdějších létech za
oslnivě barevnou kultivovanou abstrakci vyjadřující její názor
i vidění.
7 000 Kč
83.
Holas Ota, (1910 – 1990), Ostende, olej/plátno, 92 x 118 cm,
sign. PD. Ve své tvorbě zobrazoval krajinu Ostravska a dojmy
z cest.
7 000 Kč
84.
Hoang Tuyet Hanh, Akt, kombinovaná technika/hedvábí,
45 x 35 cm, sign. LD
2 200 Kč
85.
Holub Oldřich, (1924), Rybník v Chotýšanech, 1982,
olej/plátno, 70 x 130 cm, sign. LD.
Věnoval se krajinomalbě, vytváří pocit pohody a naplnění.
6 500 Kč
83.
20
86.
86.
Hron Josef, (1915), Zátiší s dýmkou, olej/plátno, 42 x 48 cm,
sign. PD. Převážně se věnoval krajinomalbě, malbě zátiší
s osobitým rukopisem.
4 000 Kč
87.
Hron Josef, (1915), Odpočinek, olej/plátno,
100 x 89 cm, sign. PD
87.
5 000 Kč
88.
Hrdina Miroslav, (1932), Horký den, 1983, olej/plátno,
76 x 99 cm, sign. PD. Po studiích u prof. Sychry se věnoval
malbě a plakátové tvorbě.
6 000 Kč
89.
Homolka Pavel, (1950), Velký kmen, žáruvzdorná hmota,
tavené sklo, v. 33 cm. Sklářský výtvarník, šperkař a sochař,
v oboru sklářství působí jako designér, ve volné tvorbě se
věnuje litému, broušenému a malovanému sklu.
4 500 Kč
90.
Homolka Pavel, (1950), Pyramida, žáruvzdorná hmota,
tavené sklo, v. 25 cm
6 000 Kč
88.
89.
90.
21
91.
93.
91.
Ježek Stanislav, (1904 – 2001), Babiččin interiér, 1948,
olej/plátno, dřevená deska, 31 x 41 cm, sign. LD
6 000 Kč
92.
Ježek Stanislav, (1904 – 2001), Červené město, 1964,
tempera, 66 x 90 cm, sign. PD
5 000 Kč
93.
Jamníková–Gabrielová Ludmila, (1926),
Španělská ulice, 1979, olej/plátno, 74 x 91 cm, sign. LD.
Inspirovala se prostředím města a jeho periférií. Je členka JUV.
Zúčastnila se všech celostátních malířských výstav.
4 500 Kč
92.
94.
94.
Jelínek Vladimír, (1934), Talíř, ručně na huti tvarované sklo,
průměr 34,5 cm, sign. vespodu, Sklářský výtvarník, navrhoval
nápojové soubory a tvořil lineárně lité sklo. Současně tvořil
skleněné objekty z masivní skloviny. Je autorem skleněné
plastiky pro ČS pavilon na EXPO v Montrealu 1966.
9 000 Kč
95.
Jetmar Jiří, (1950), Sen, tavené ve formě, broušené sklo, v.
18 cm, mírně poškozeno, Sklářský výtvarník, vytvářel experimentální hutní vázy.
4 000 Kč
22
95.
96.
96.
Ježek Stanislav, (1904 – 2001), Stavba vodárny v Podolí, 1955,
olej/plátno, 80 x 150 cm, sign. LD.
Po raných nádherných kubistických malbách a staromistrovských
figurálních kompozicích ovlivněných italskými mistry, zobrazoval
převážně Prahu, symbiózu moderní civilizace a historie. Zastoupen
ve sbírkách Národní galerie v Praze, v krajských galeriích
12 000 Kč
i v zahraničí.
97.
Ježek Stanislav, (1904 – 2001), Mikuláš z Vrtbovské zahrady,
1981, olej/plátno, 105 x 74 cm, sign. LD
6 000 Kč
98.
Ježek Stanislav, (1904 – 2001), Karlův most, 1974,
olejová tempera, 45 x 66 cm, sign. LD
97.
3 000 Kč
99.
Ježek Stanislav, (1904 – 2001), Staré město z Prašné brány,
1977, olejová tempera, 90 x 66 cm, sign. LD
4 000 Kč
98.
100.
100.
Jindra Jaromír, (1895 – 1984), Praha – Hybernská ulice, tempera,
56 x 70 cm, sign. LD. Jeho raná díla jsou kubistická, nádherná. Později
přechází do osobitého kresebného stylu v obraze, jako by skicoval
a přece je to malba. Charakteristický malířův rukopis městských ulic
a monumentů, s pulzujícím životem je tak nezaměnitelný a rozpoznatelný. Účastnil se mnoha výstav a je zastoupen ve sbírkách u nás
i v zahraničí.
4 000 Kč
99.
23
101.
102.
101.
Jindra Jaromír, (1895 – 1984), Pobřeží, tempera, 56 x 70 cm,
sign. PD. Jeho raná díla jsou kubistická, nádherná. Později
přechází do osobitého kresebného stylu v obraze, jako by skicoval a přece je to malba. Charakteristický malířův rukopis
městských ulic a monumentů, s pulzujícím životem je tak nezaměnitelný a rozpoznatelný. Účastnil se mnoha výstav a je
zastoupen ve sbírkách u nás i v zahraničí.
3 000 Kč
102.
Jindra Jaromír, (1895 – 1984), Posázavský motiv, tempera,
60 x 74 cm, sign. LD
3 500 Kč
103.
Jindra Jaromír, (1895 – 1984), Praha – Pankrác, 1974,
tempera, 56 x 70 cm, sign. LD
3 000 Kč
103.
104.
104.
Jirků Boris, (1955), Psi, kombinovaná technika, ve výřezu
29,5 x 42 cm, sign. PD, drobné krakely.
Žák profesora Paderlíka, významný figuralista s malířskou
zkratkou, expresivní explozí barev. Je zastoupen v NG a dalších
galeriích, i v soukromých zahraničních sbírkách.
4 000 Kč
105.
Jírová Markéta, (1957), Náměsíčník, 1988,
kombinovaná technika, 80 x 55 cm, sign. PD.
Malířka zvláštního lyricko-expresivního vnímání, nádherné barevnosti a skrytého erotického náboje. Její obrazy jsou ozdobou
vyspělých sbírek a nutí nás přemýšlet a cítit v erupcích.
5 000 Kč
24
105.
106.
106.
Jonáková-Vachtová Jana, (1946), Autoportrét, 1975,
olej/plátno, 60 x 55 cm, sign. PD
4 000 Kč
107.
107.
Kadeřábek Josef, (1915), Staré zámecké schody,
olej/deska, 47 x 38 cm, sign. LD. Pedagog AVU, podílel se na
výzdobě Národního divadla. Převážně krajinář, ale maloval též
krásná staromistrovská zátiši. Je zastoupen v mnoha sbírkách,
vystavoval v Jízdárně Pražského hradu.
6 000 Kč
108.
Kalašová Jarmila, (1927), Na ulici, kombinovaná technika,
76 x 82 cm, sign. PD. Její doména je figurální malba, kresebně výrazná, se smyslovými prvky. Účastní se pravidelně výstav v Čechách.
4 000 Kč
109.
Kilian Josef, (1918),
Jaro v Nedvědicích, 1987,
olej/plátno, 40 x 50 cm,
sign. DU. Výsostný krajinář,
s radostnými optimistickými
obrazy, plnými modré, červené a zelené a osobitých
přírodních tvarů. Zastoupen
ve sbírkách NG v Praze,
GHMP, a dalších.
4 000 Kč
108.
110.
Karban Oldřich, (1945),
Náhlý vítr, kov, v. 33,5 cm,
sign. vespodu. Jeho tvorba
vycházi z každodenní reality,
zdůrazňuje průběh konkrétních situací i s vtipnou
nadsázkou. Zastoupen ve
sbírkách Národní galerie
v Praze a jinde.
4 500 Kč
110.
109.
25
111.
111.
Kilian Josef, (1918), Jihočeské lány, 1982, olej/plátno,
75 x 110 cm, sign. DU.
Výsostný krajinář, s radostnými optimistickými obrazy,
plnými modré, červené a zelené a osobitých přírodních
tvarů. Zastoupen ve sbírkách NG v Praze, GHMP,
a dalších
6 000 Kč
112.
Kilian Josef, (1918), Jihočeské samoty, 1977,
olej/plátno, 30 x 80 cm, sign. DU
4 000 Kč
113.
Kilian Josef, (1918), Novohaklovský rybník, 1989,
olej/plátno, 46,5 x 79,5 cm, sign. DU
4 000 Kč
112.
114.
Klusáček Ladislav, (1953), V pivovaru, 1984,
olej/plátno, 125 x 90 cm, sign. DU.
Krajinář, figuralista. Byl pověřen výzdobou známého
pražského hotelu Internacionál. Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze.
6 500 Kč
115.
Klimeš Josef, (1928), Prostorový otisk, bronz, v. 59
cm. Sochař. Věnoval se především figurálním motivům.
Počáteční tvorba byla expresivní a navazovala na kubistictická východiska. Plasticitu hledal ve spojení s prostorem. Přechází do osobité abstrakce.
14 000 Kč
113.
114.
26
115.
117.
116.
116.
Kos Josef, (1932), Kytice, olej/plátno, 56 x 45 cm,
sign. DU. Je členem Sdružení umělců Vysočiny
a všestranným umělcem.
3 500 Kč
117.
Kolařík Vojtěch, (1938), Krajina a spol., 1987,
akryl/dřevená deska, 35 x 65,4 cm, sign. PD. Zabývá se
malbou, grafikou, pro film a televizi vytvořil řadu kostýmních návrhů. Zastoupen v mnoha soukromých sbírkách.
4 000 Kč
118.
Konrád Miroslav, (1945), Statek na soutoku, 1985,
olej/plátno, 95 x 105 cm, sign. LD. Ve své tvorbě si všímá
vztahu přírody s člověkem, a to i ve vypjatých krajních
situacích. Právě pro tento vztah mají jeho obrazy napětí
a náboj. Hodně cestuje a vystavuje v cizině i doma.
7 500 Kč
118.
119.
119.
Koutský Vladimír, (1919 – 1973), Jaro, 1952, olej/plátno,
89,5 x 135 cm, sign. LD.
Mistrovsky zachycuje městská zákoutí a krajiny v jedinečném
okamžiku rozbřesku či stmívání. Reprezentativní dílo.
10 000 Kč
120.
Kovařík Václav, Dívka s panenkou, 1973,
grafika – kombinovaná technika, 26/30, ve výřezu 54,5 x 38 cm,
sign. PD
1 200 Kč
120.
27
121.
122.
121.
Kratochvíl Vilém, (1904), Benátky, olej/plátno, 69 x 94 cm, sign. LD.
Narodil se a studoval v Itálii. Maloval italská města a typicky italského ducha
malby přenášel i do tvorby v Čechách a to zejména do kouzelných pražských
zahrad a zákoutí.
9 000 Kč
122.
Kremlička Zdeněk, (1893 – 1973), Podobizna, 1963, olej/karton,
61 x 50 cm, sign. PN.
Osobitý malíř, který tvoří zasněná zátiší a portréty.
Obrazy jsou ozdobou mnoha interiérů a sbírek. Vystavoval hlavně v Praze –
Topičův salon Výstavní síň Hollar aj. Zastoupen v NG v Praze.
4 000 Kč
123.
Kremlička Zdeněk, (1893 – 1973), Červený stůl, 1969, olej/plátno,
52 x 40,5 cm, sign. PD.
4 000 Kč
124.
Kremlička Zdeněk, (1893 – 1973), Červená šála, 1970, olej/plátno,
49 x 37 cm, sign. PN
4 000 Kč
123.
125.
125.
Králová Romana, (1958), N. Y. Metro, 1986, olej/plátno, 90 x 115 cm,
sign. PD. Je obdivována pro vývojové etapy své tvorby. Od úmyslné barevné
strohosti po barevnou výbušnost, od realisticky ztvárněné figury až po malířskou
zkratku. Je účastnicí mnoha zahraničních a tuzemských výstav.
5 000 Kč
124.
28
126.
127.
126.
Kremlička Zdeněk, (1893 – 1973), Zátiší, 1964, olej/plátno, 34 x 44 cm,
sign. PD. Osobitý malíř, který tvoří zasněná zátiší a portréty.
Obrazy jsou ozdobou mnoha interiérů a sbírek. Vystavoval hlavně v Praze –
Topičův salon, Výstavní síň Hollar aj. Zastoupen v NG v Praze.
3 000 Kč
127.
Kryštůfek Jiří, (1932), Dívka s hrozny, cín,
v. 28 cm, sign. dole.
Jeho tvorba je převážně komorní s akcentem
na líbezné tvary dívčí postavy. Zastoupen
v NG v Praze, v Galerii hlavního města Prahy,
a jinde.
7 000 Kč
128.
129.
128.
Kryštůfek Jiří, (1932), Dospívání I,
bronz, v. 36 cm
6 000 Kč
129.
Kryštůfek Jiří, (1932), Ráno, cín,
v. 33,5 cm, sign. dole
4 000 Kč
130.
130.
Kryštůfek Jiří, (1932), U vody, cín,
v. 38,5 cm, sign. dole, mírně poškozeno
6 000 Kč
29
131.
132.
131.
Kuklík Ladislav, (1947), Ledeburská zahrada, 1974, lept 60/80, ve výřezu 31 x 22 cm, sign. PD. Malíř, grafik.
Studoval u profesorů J. Trnky a Z. Sklenáře. Věnuje se volné grafice, kresbě tužkou a pastelem. Zastoupen ve sbírkách NG
v Praze, Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou a jinde.
1 200 Kč
132.
Kuklík Ladislav, (1947), Stříbrná ulička, 1974, lept, akvatinta 36/80, ve výřezu 31 x 22,5 cm, sign. PD
1 200 Kč
133.
Kyzour Milan, (1932), Z východních Čech, kombinovaná
technika, 50 x 70 cm, sign. PD. Krajinář, s osobitým výrazem
i barevností.
3 500 Kč
134.
Kyselka Václav, (1921), Touha, 1960, cín, v. 75 cm,
sign. vzadu. Zakladatel Skupiny 57, preferoval souvztažnost
umění a architektury. V jeho díle jsou akty, portréty, pomník
L. v. Beethovena v Teplicích, je úspěšný figuralista. Realizace
skupinových soch.
25 000 Kč
133.
135.
135.
Lajsek Oldřich, (1925), Jaro pod hradem, olej/karton,
63 x 83 cm, sign. PD. Věnuje se převážně krajinomalbě.
Za jeho tvorbu se mu dostalo vysokých uznání. Je zastoupen
v mnoha sbírkách, včetně Národní galerie.
7 000 Kč
134.
30
137.
136.
136.
Lajsek Oldřich, (1925), Podzim na Vltavě,
kombinovaná technika, 44 x 62 cm, sign. PD.
Věnuje se převážně krajinomalbě. Za jeho tvorbu se mu dostalo
vysokých uznání. Je zastoupen v mnoha sbírkách, včetně
Národní galerie.
9 000 Kč
137.
Lajsek Oldřich, (1925), Zelená pole v Polabí, 1984,
kombinovaná technika, 62 x 89 cm, sign. PD
5 000 Kč
138.
Lajsek Oldřich, (1925), Zima, kombinovaná technika,
100 x 120 cm, sign. PD
6 500 Kč
139.
Lajsek Oldřich, (1925), Žlutá krajina, kombinovaná technika,
62 x 89 cm, sign. PD
6 500 Kč
138.
140.
Lajsek Oldřich, (1925), Praha v zimě, kombinovaná technika,
62 x 89 cm, sign. PD
12 000 Kč
141.
Ladňanský,
Žena – váza,
sklo, v. 42,5 cm,
sign. vespodu,
hutně tvarovaná
váza
3 500 Kč
139.
141.
140.
31
142.
143.
142.
Leitgeb Ladislav, (1920), Předjaří, olej/plátno, 73,5 x 73,5 cm, sign. PD.
Jeho tvorba se vyznačuje velkou barevností a dynamickým projevem, který pozorovatele na první pohled upoutá. Je zastoupen v mnoha sbírkách.
4 000 Kč
143
Lang Miloš, (1944), Okno ve Střílkách, kvaš, 33 x 25 cm, sign. LD. Půvabný kvašový obrázek, který nikoho neurazí ani nezarmoutí. Malíř, žák prof. F. Jiroudka.
2 000 Kč
144.
Lieblová Jana, (1944), Jiřiny, olej/deska, 84 x 74 cm, sign. LD.
Malířka půvabných zátiší.
3 500 Kč
144.
145.
Lankáš Julius, (1909), Stojící akt –
Dívka, bronz, v. 75,5 cm,
sign. na plintě.
Věnoval se figurální a portrétní tvorbě.
Narozen ve Vídni, žák a spoluracovník
J. Horejce, velmi kvalitní figuralista. Jeho
doménou jsou půvabné dívčí akty a
figuralistika jako taková.
Zastoupen v Národní galerii.
19 000 Kč
146.
Leontovyčová Marie, (1927), Žirafa,
cín, v. 18,5 cm, sign. na plintě.
Sochařka, medailérka. Její tvorbou jsou
komorní i rozměrné plastiky.
Zastoupena ve sbírkách Ministerstva
kultury ČR, Galerie Simmons v Londýně
a dalších sbírkách.
2 800 Kč
145.
32
146.
147.
148.
147.
Lubomírský Mikuláš, (1941 – 2008),
Zahradní jezírko, 1988, olej, akryl/plátno,
130 x 160 cm, sign. DU.
Věnuje se malbě a ilustraci. Inspiraci nachází v duchovním
světě a mytologii, ale i v bipolárním světě, který ho
obklopuje. Při tvorbě používá různé malířské techniky
a styly.
15 000 Kč
148.
Lysický Čeněk, (1924), Zátiší s vázou, akryl/deska,
47 x 56 cm, sign. PD.
3 000 Kč
149.
Lysický Čeněk, (1924), Pohled z okna, 70. léta,
akryl/plátno, deska, 45 x 36 cm, sign. PD.
Malíř velkého temperamentu i nadání.
4 000 Kč
149.
150.
Mácha Jan, (1926 – 1984),
Důležitý rozhovor, barevná litografie
50/110, ve výřezu 65,5 x 35 cm, sign. PD.
Malíř, grafik. Inspiraci čerpal ze svých
četných zahraničních cest, mezi náměty patří městská zákoutí, přímořská
zákoutí. Zúčastnil se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí.
1 200 Kč
151.
Mácha Jan, (1926 – 1984),
Křižovatka, barevná litografie 52/80,
ve výřezu 70,5 x 35 cm, sign. PD
1 200 Kč
150.
151.
33
153.
153.
Martiník Milan, (1960), Šaman,
1989, porcelánový reliéf, průměr 30,5 cm,
sign. DU. Pracuje s keramikou a porcelánem.
2 000 Kč
152.
152.
Maftei Liliana, (1954), Noční rozhledna, kombinovaná technika/plátno, 100 x 150 cm, sign. PD. Perspektivní malířka, grafička,
narozená v Rumunsku. Svými díly zastoupena v grafické sbírce NG v Praze a také v soukromých sbírkách v České republice,
v Evropě, Japonsku a jjinde.
25 000 Kč
154.
155.
154.
Mansfeldová Eva, (1950), Zima ve městě, 1985,
olej/plátno, 95 x 115 cm, sign. PD.
Začínala expresí, pak přešla ke geometrické abstrakci, s níž
zachycuje vztah mezi umělým prostředím a přírodou,
chaosem a harmonií. Také v ní parafrázuje charakteristiky
architektury.
12 000 Kč
155.
Mansfeldová Eva, (1950), Město II, 1985, olej/plátno,
95 x 115 cm, sign. DU
12 000 Kč
156.
Malý Jiří, (1929), Krajina s tunelem, 1985,
olej/plátno, 97 x 114 cm.
Jeho krajiny jsou převážně ovlivňovány vodní hladinou
a dějem na ní či kolem ní.
5 000 Kč
156.
34
157.
158.
157.
Martinovský Otto, (1928), Krajina pod Blaníkem, olejová
tempera/deska, 55 x 85 cm, sign. PD. Věčná inspirace krajinářů s romantickým podtónem, zajímavě ztvárněná.
4 000 Kč
158.
Matějíček Bohumil, (1925 – 1998), Předjaří, 1982,
olej/plátno, 80 x 110 cm, sign. LD. S oblibou maloval podobizny krásných žen, nádherné lyrické akty, figurální náměty,
zátiší, ale převažovala krajinomalba. Zúčastnil se tvůrčích sympozií. Velmi uznáván.
12 000 Kč
159.
Matějíček Bohumil, (1925 – 1998), Večerní krajina, 1981,
olej/plátno, 80 x 110 cm, sign. PD
10 000 Kč
159.
160.
160.
Martinková-Markupová Kristína, (1948), Milenci,
glazovaná terakota, d. 30,5 cm, v. 16,5 cm, sign.
vespodu, poškozeno.
Keramička věnující se drobné figurální keramice a plastice.
2 500 Kč
161.
161.
Menš Josefios (Josef), (1920 – 1983), Kytice II, olej/deska,
66 x 50 cm. Byl členem skupiny Krok 57. Jeho malba se vyznačovala úderností a barevností.
3 000 Kč
35
163.
162.
Milsimr Alois, (1924), Žďár – Zima na slovenské vesnici,
1974, olej/plátno, 80 x 70 cm, sign. LD.
Malíř, krajinář, který obdivoval Moravu i Slovensko. Přinášel
pohodu, která trvá dosud.
4 000 Kč
162.
163.
Milsimr Alois, (1924), Léto v Borotíně, 1982, olej/deska,
63 x 84 cm, sign. LD
5 000 Kč
164.
Müller Milan, (1935), Za Braníkem, 1982, olej/plátno,
90 x 70 cm, sign. PD.
Malíř úžasné tvarovosti, vytříbené a přece burcující barevnosti, avšak kultivovaně sladěné. S absolutními výtvarnými
prostředky dosahuje úžasných obrazů.
6 000 Kč
165.
Müller Milan, (1935), Za konečnou, 1988, olej/plátno,
70 x 90 cm, sign. PD
7 000 Kč
166.
Müller Jiří, (1934), Žena, 1988, kombinovaná technika,
ve výřezu 56 x 39 cm, sign. PD.
Jihočeský malíř, pracuje v oblasti volné grafiky, malby. Zastoupen ve sbírkách jihočeských galerií.
1 500 Kč
164.
165.
36
166.
167.
167.
Moravec Luboš, (1925 – 2010), Léto,
cín, v. 21 cm, sign. dole vzadu,
odlitek 2/6
4 000 Kč
169.
169.
Moravec Luboš, (1925 – 2010), Léto,
cín, v. 21 cm, sign. dole vzadu, odlitek 3/6
4 000 Kč
168.
168.
Moravec Luboš, (1925 – 2010), Rodina, cín, v. 20,5 cm,
sign.dole na plintě, odlitek 4/6. Zobrazoval plasticky lidské
pocity – lásku, mateřství, rodinu, ale i krásu ženy či cirkusové
prostředí. Byl autorem zajímavých aktů. Vytvořil zvláštní slitinu
kovu, ze které pak realizoval své sochy.
4 000 Kč
170.
170.
Moravec Luboš, (1925 – 2010), Žena
a dítě, cín, v. 15 cm, sign. PD, odlitek 3/6
3 000 Kč
171.
171.
Moravec Luboš, (1925 – 2010), Žena
a dítě, cín, v. 15 cm, sign. PD, odlitek 4/6
3 000 Kč
37
172.
174.
172.
Němeček Zdeněk, (1931 – 1989), Gymnasta, bronz,
v. 19 cm, sign. na ruce. Velmi významný sochař. Jeho tvorba
má sportovní tématiku – jeho plastiky fotbalistů, hokejistů
a jiných významných sportovců jsou umístěny na místech
nejvyšší slávy sportu, je nejlepší.
7 000 Kč
173.
173.
Moravec Luboš, (1925 – 2010), Rodina, cín, v. 20,5 cm,
sign. dole na plintě, odlitek 2/6
.
4 000 Kč
174.
Nedvěd František, (1919),
Portrét Jana Baucha, 1985,
olej/plátno, karton, 70 x 50 cm, sign. PD.
Žák prof. Nechleby. Portrét J. Baucha
je mistrovským dílem, které by mělo
hodnotově i tématem patřit sbírkám
Národní galerie.
6 000 Kč
175.
Moravec Luboš, (1925 – 2010),
Léto, cín, v. 21,5 cm, sign. vzadu dole
4 500 Kč
176.
Munzarová Kozáková Sylvie, (1943),
Ráno, cín, v. 14,5 cm, sign. na plintě.
Věnuje se sochařské komorní tvorbě,
převážně figurální. Zvláště půvabné
jsou dívčí akty.
2 500 Kč
175.
38
176.
178.
177.
177.
Novák–Houdek Jiří, (1934 – 1992), Ženský portrét,
1988, olej/plátno, deska, 100 x 75 cm, sign. PD.
Velmi kvalitní malíř, který v krajinách přechází až do
postimprese. Dokáže ale vyjádřit i krásu a kouzlo ženy.
6 000 Kč
178.
Novák Adolf, (1912 – 1990), Sekáč, 1940,
olej/plátno, 65 x 81 cm, sign. PD.
Krajinomalba se prolíná s figurální kompozicí,
vše sladěno s citlivou modulací barev a tvarů.
Významný jihočeský malíř.
4 000 Kč
179.
Nikolov Nikolaj, Mlýn, olej/plátno,
68 x 82 cm, sign. PD.
Působivá malba starého mlýna od známého ruského
malíře.
5 000 Kč
179.
180.
Novák Adolf, (1912 – 1990), U Křemže, 1978,
olej/plátno, 33 x 41 cm, sign. PD
4 000 Kč
181.
Novák–Houdek Jiří, (1934 – 1992),
Podzimní nálada, olej/plátno, deska, 56 x 92 cm,
sign. PD
5 000 Kč
180.
181.
39
182.
183.
182.
Novotný Zbyněk, (1950), Kampa
Čertovka, 1982, olej/plátno,
65 x 85 cm, sign. PD.
Výborný malíř s osobitým projevem.
Skvěle zachycuje bezprostřední situace
a nálady. Tvarosloví jeho domů, ulic či
přírodních objektů jsou nádherné. Je ve
sbírkách Národní galerie, Ministerstva
kultury a v muzeích v Evropě, např.
Španělsku, Itálii, atd.
5 500 Kč
183.
Novotný Zbyněk, (1950),
Jihočeský motiv, 1979, olej/plátno,
64 x 76 cm, sign. PD
9 000 Kč
184.
Oplt Oldřich, (1919 – 2001),
Konec zimy, 1978, olej/plátno,
60 x 80,5 cm, sign. PD
8 000 Kč
184.
186.
186.
Odvárko Stanislav, (1911 – 1985), Ostrovní motiv,
olej/plátno, 41 x 80 cm, sign. LD. Náměty pro své obrazy
čerpal nejen z české krajiny, ale i z mnoha cest po jižní
Evropě, např. Itálii, Francii. Byl zakladatelem Klubu přátel
výtvarného umění.
4 000 Kč
185.
185.
Nováková Zdenka Marie, (1939), Stromy, 1988, olej/plátno, 95 x 120 cm, sign. PD. Výborná, absolutně moderní, s osobitým
projevem. Dnes neprávem pozapomínaná. Její obrazy visí například v Českém zastupitelství v Bruselu, České televizi, Českém
rozhlase atd. V r. 2002 získala cenu Masarykovy akademie umění za uměleckou činnost.
8 000 Kč
40
187.
189.
188.
187.
Oplt Oldřich, (1919 – 2001), Krajina Trosky, 1981,
olej/plátno, 80 x 100 cm, sign. PD.
Jeho díla vynikají nesmírně příjemným, volným rukopisem
a osobitou barevností. Studoval na pražské Akademii, kde byl
později profesorem. Významný krajinář, brilantně zvládal
i figurální tématiku. Nedoceněný malíř, který bude vyhledáván
v budoucnu. V tomto díle báječně dokázal zachytit pohyb
i sportovní tématiku.
5 000 Kč
188.
Oplt Oldřich, (1919 – 2001), Na fotbale, 1973, olej/plátno,
60 x 80 cm, sign. PD.
6 500 Kč
189.
Opltová Kateřina, (1957 – 2003), Svícen, olej/plátno,
50 x 40 cm, sign. PD. Autorka velmi přitažlivého, moderního
díla. Ve své tvorbě byla inspirována hudbou a přírodou.
Jejím světem byla lyrická abstrakce.
4 000 Kč
190.
Otčenášek Jaroslav, (1909 – 1972), Z Hříměždic,
olej/plátno, 43 x 61 cm.
Člen Skupiny 58. V obrazech zajímavě kombinoval barevné
valéry i osobité vidění. Velmi kvalitní malíř. Zastoupen v mnoha
galerijních sbírkách.
4 500 Kč
190.
191.
191.
Paleček Vladimír, (1922), Dovolená, 1967, olej/plátno,
42 x 52 cm, sign. DU. Nejvíce jej tématicky zajímá příroda,
krajina a ryby, které jsou pro malíře zdrojem barevných
a tvarových podnětů. Účastnil se výstav filmového plakátu
ve Francii a Švýcarsku.
3 000 Kč
41
192.
195.
193.
195.
Pacovská Květa, (1928), Kohout, 1979, barevná litografie 7/9, ve výřezu 44,5 x 40 cm, sign. DU.
Malířka, grafička, pracuje s papírem, kovem i dřevem,
zastoupena v českých i zahraničních sbírkách.
1 800 Kč
196.
Paderlík Arnošt, (1919 – 1999), Zamyšlená, 1964,
linořez, 16/30, ve výřezu 30,5 x 24,5 cm, sign. PD.
Vynikající malíř, kreslíř, grafik a sochař.
Získal řadu ocenění, mj. v roce 1965 Zlatou medaili
v Lipsku a v tomtéž roce i Stříbrnou medaili i na Bienále
v Sao Paolu. Dvacet let byl profesorem AVU. Byl členem
skupiny Sedm v říjnu. Absolvoval výstavy po celé Evropě
i USA, v zahraničí je vysoce ceněn. Skvělá jsou jeho 40.
a 50. léta, ale i pozdější.
Tvůrce geniálních aktů, které vydalo i nakl. Bertelsmann,
mimo jiné tvořil i vynikající zátiší.
1 000 Kč
194.
192.
Pacák Jan Antonín, (1941 – 2007), Elá hop,
kombinovaná technika, ve výřezu 29,5 x 44 cm. Malíř, ilustrátor,
grafik a významný hudebník, zakladatel skupiny Olympic. Patří
mezi kvalitní malíře, inspiruje se jak v evropských uměleckých
směrech, tak i v lidovém umění.
2 000 Kč
193.
Pacák Jan Antonín, (1941 – 2007), Circ/Mima,
kombinovaná technika, ve výřezu 31 x 43 cm
2 200 Kč
194.
Pacák Jan Antonín, (1941 – 2007), Pantomima, 1980,
kombinovaná technika, ve výřezu 29,5 x 45 cm, sign. LD
2 000 Kč
196.
42
198.
197.
197.
Peterka František, (1920 – 2007), Touha, linořez 3/15,
ve výřezu 52,5 x 36 cm, sign. PD.
Významný jihočeský malíř a grafik. Vytvářel koláže, barevné
perokresby a v 60. létech do jeho tvorby vstupuje kresba
bělobou. Zastoupen ve sbírkách Národní galerie a státních
sbírkách.
900 Kč
198.
Pavlík Ondřej, (1932 – 1989), Vesnická Carmen,
olej/plátno, 140 x 100 cm, sign. LD.
Hlavním tématem jeho obrazů je lidská postava. Jako jevištní
výtvarník spolupracoval s Národním divadlem v Praze,
Hudebním divadlem v Karlíně atd. Dalšími jeho oblíbenými
motivy byly krajiny z Vysočiny.
6 000 Kč
199.
Peca Jiří, (1952), Lanpy II, 1989, olej/plátno, 52 x 75,5 cm,
sign. LD Jiří Peca 89.
Studoval u prof. Jiroudka na AVU v Praze. Věnuje se abstraktní,
expresivně laděné malířské tvorbě, v níž čerpá jak z přírodních
motivů, tak z oblasti citové a civilistní.
3 000 Kč
200.
Peca Jiří, (1952), Kvetoucí strom, olej/plátno,
100 x 130 cm, sign. PN
5 000 Kč
199.
200.
43
201.
Petříčková Andrea, (1958), Krajina v Jefrenu, olej/plátno,
70 x 100 cm, sign. PD. Malířka, vyniká zajímavou barevností
a architektonizující kompozicí, je abstraktní expresionistka,
inspirují ji exotické krajiny, jazz, tanec. Používá i tvarové
zkratky a deformace. Uznávaná malířka.
4 000 Kč
202.
Petříčková Alena, (1950), Fotbalisté, olej/plátno,
67 x 77 cm, sign. PD. Její tvorba je inspirována lidskou postavou a smyslem existence člověka v širších souvislostech.
10 000 Kč
203.
Pojer Stanislav, (1931), Stará Jihlava, 1981, tempera/deska,
85,5 x 66 cm, nesignováno
3 000 Kč
201.
204.
Pichl Ladislav, (1923), Smutná píseň, bronz, d. 23 cm,
mírně poškozeno. Sochař se zajímavým tvarovým názorem,
mnohdy zasahujícím abstrakci, ale s přesně vymezenými
formami. Zastoupen v Národní galerii i ve všech
státních galeriích.
5 000 Kč
205.
Pichl Ladislav, (1923), Harlekýn, bronz, v. 61 cm.
20 000 Kč
202.
203.
44
204.
205.
206.
208.
207.
206.
Pokorný Jiří, (1945), Vesnice, olej/plátno, 90 x 115 cm,
sign. P. Dokáže obdivuhodně zachytit atmosféru Prahy a krajiny vůbec. V díle se vrací k tématu cirkusů, venkovských
poutí, městské krajiny. Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie a státních sbírkách.
6 000 Kč
207.
Popov Valentin, (1947), Odpočinek, olej/plátno, 70 x 100
cm, sign. LD. Pro jeho tvoru je věčnou inspirací žena, objevuje
se jako element přírody a nezkrotného živlu. Spolupracoval s
pražskou poetickou scénou Viola.
4 000 Kč
209.
208.
Pojer Stanislav, (1931), V zahradě, olej/deska, 56 x 46 cm,
sign. PD. V malbě volně přetváří konkrétní náměty do geometrizovaných tvarů s důrazem na barvu. Věnuje se také počítačové grafice.
5 000 Kč
209.
Pokorný Jiří, (1945), Praha, olej/plátno, 87 x 105 cm, sign. PD
6 000 Kč
210.
Pokorný Jiří, (1945), Jana, 1973, olej/plátno, 61,5 x 50,5
cm, sign. LD.
4 000 Kč
210.
45
211.
212.
213.
214.
211.
Pospíšil Václav, (1930), Jabloně na výsypce, olej/plátno,
109 x 120 cm, sign. PD. Malíř moderní realistické malby,
krajinář, pracuje s barvou, modeluje ji, vyrývá koncem štětce
kontury. Velmi působivé obrazy.
7 000 Kč
212.
Říha Josef, (1920), Hradčany od západu, 1984,
olej/plátno, 69 x 75 cm, sign. PD. Vytvářel obrazy inspirované
venkovskou krajinou a městskými zákoutími Prahy.
Zastoupen ve sbírkách GHMP a jinde.
5 000 Kč
213.
Pryl Emanuel, (1896 – 1980), Praha – pohled na mosty,
olej/plátno, 100,5 x 130,5 cm. Věnoval se portrétní malbě,
zátiší, krajinomalbě, kde jeho inspirací byla Praha a česká
krajina. Zúčastňoval se celostátních přehlídek a výstav různých
spolků v Praze.
6 000 Kč
214.
Říha Josef, (1920), Vyšehrad, 1981, olej/plátno,
43 x 50 cm, sign. PD
215.
46
4 000 Kč
215.
Rejnart Jindřich, (1939), Don Quijote, olej/plátno,
100 x 85 cm, sign. PD. Souběžně s malbou, kde vytváří osobité
kompozice stromů a větví, se zabývá sklářskou tvorbou.
5 000 Kč
216.
Rybáková Eva, (1931),
Ptáci I,
glazovaná pálená hlína,
35,5 x 25 cm, sign. vzadu
Věnuje se volné a užité
keramice, designu a realizacím v architektuře.
2 000 Kč
217.
Rybáková Eva, (1931),
Ptáci II,
glazovaná pálená hlína,
28,5 x 31 cm, sign. vzadu
2 000 Kč
218.
Rybáková Eva, (1931),
Pták III,
glazovaná pálená hlína,
27 x 30 cm, sign. vzadu
2 000 Kč
216.
217.
219.
Rybáková Eva, (1931),
Pták IV,
glazovaná pálená hlína,
36,5 x 21 cm, sign. vzadu
2 000 Kč
220.
Rybáková Eva, (1931),
Ptáci V,
glazovaná pálená hlína,
28,5 x 34 cm, sign. vzadu
2 000 Kč
218.
220.
219.
221.
221.
Rybáková Eva, (1931), Zamyšlení – Johan Gottfried Böttger,
glazovaná pálená hlína, v. 37 cm, š. 42 cm, sign. vzadu.
2 500 Kč
47
222.
Rychlovský Antonín, (1910 – 1994),
Krajina, olej/plátno, 61 x 91 cm, sign. PD.
Výborný malíř, krajinář, známý také jako ilustrátor. Je zastoupen ve sbírkách Národní
galerie, Galerie hlavního města Prahy a jinde.
6 000 Kč
223.
Rychlovský Antonín, (1910 – 1994),
Na návsi, olej/plátno, 60 x 80 cm, sign. LD.
5 000 Kč
224.
Rychlovský Antonín, (1910 – 1994),
U Lužického semináře, olej/karton,
70 x 100 cm, sign. LD
6 000 Kč
225.
Rychlovský Antonín, (1910 – 1994),
Podvečer, olej/karton, 50 x 70 cm, sign. LD
3 500 Kč
222.
225.
226.
Rýz Jan, (1946), Box, 1988, olej/plátno,
114 x 91 cm, sign. PD.
Malíř se inspiruje pohybem, krátce působil
jako televizní animátor. Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie, Ministerstva kultury.
4 000 Kč
223.
224.
48
226.
227.
228.
227.
Samec Jan, (1917 – 1988), Vypuštěný rybník,
olej/deska, 40 x 50 cm, sign. PD. V malířské tvorbě se
soustředil na figurální náměty, zátiší a půvabnou venkovskou přírodu.
3 000 Kč
228.
Samec Jan, (1917 – 1988), Předjaří, olej/deska,
50 x 70,5 cm, sign. PD
4 000 Kč
229.
Šámal Jaroslav, (1914 – 1988), Soumrak, 1966,
olej/plátno, 65 x 100 cm, sign. PD. Pro autora je typická
česká krajina se všemi rozmanitostmi. Účastník mnoha
kolektivních i individuálních výstav. Je zastoupen ve sbírkách NG i jinde.
5 000 Kč
229.
230.
Šámal Jaroslav, (1914 – 1988), V babím létě, 1985,
olej/plátno, 65 x 100 cm, sign. PD
5 000 Kč
231. Hlubuček Vladimír, (1928), Praha z Mánesova
mostu, olej/deska 122 x 124 cm, sign PD. Významný
pražský malíř, krajinář. Zastoupen v regionálních galeriích
i v zahraničí.
10 000 Kč
232. Schlesinger Josef, (1919), Skály u moře, 1988,
kombinovaná technika, 40,5 x 48,5 cm, sign. LD. Zabýval se nejen malbou, ale i plakátovou a známkovou tvorbou a portréty. Je zastoupen ve sbírkách Středočeské
galerie v Praze.
2 500 Kč
230.
231.
232.
49
233.
234.
233.
Šerák Václav, (1931), Objekt, glazovaná pálená hlína,
48 x 39 x 10,5 cm, sign. dole. Sochař, keramik, zabývá se vývojem
užitého a dekorativního porcelánu. Ve volné tvorbě kombinuje keramiku s architekturou. Zastoupen v českých i zahraničních sbírkách. Držitel několika cen na mezinárodních výstavách keramiky.
3 500 Kč
234.
Severová – Pecková Ludmila, (1938), Ovoce,
keramický obraz, 45 x 30 cm, sign. PD. Zabývá se dekorativní a užitou keramikou, inspiruje se přírodou.
2 000 Kč
235.
Smrčková Ludvika, (1903 – 1990), Broušená váza,
foukané, broušené sklo, v. 14 cm, průměr 20 cm.
Sklářská výtvarnice, věnovala se převážně foukanému,
tlačenému sklu, dokázala spojit moderní pojetí skla
s tradicí českého sklářství. Je držitelkou řady medailí a
světových ocenění za broušené sklo. Zastoupena ve
sbírkách NG, UPM, Národního muzea a mnoha dalších.
3 800 Kč
236.
Smrčková Ludvika, (1903 – 1990), Váza,
foukané, ryté sklo, v. 25 cm, průměr 20 cm, sign. dole
6 000 Kč
237.
237.
Smrčková Ludvika, (1903 – 1990),
Váza – Praha, broušené, ryté sklo,
v. 17,5 cm, průměr 14 cm,
sign. dole
2 500 Kč
235.
50
236.
239.
238.
241.
240.
238.
Šmaha Petr, (1945), Neuspořádanosti II, 1989, kombinovaná technika,
100 x 85 cm, sign. PD. Věnuje se malbě, kresbě, grafice. Orientuje se spíše na expresivní výtvarný projev v duchu nové figurace, zpracovává civilistní náměty a téma
člověka – jedince ve společnosti.
5 000 Kč
239.
Šmaha Petr, (1945), Záznamy, 1988, olej/plátno, 89 x 74 cm, sign. PD 5 000 Kč
240.
Sivko Václav, (1923 – 1974), Návštěva, 1962, barevná litografie 20/60, ve výřezu
32 x 23,5 cm, sign. PD. Grafik a ilustrátor s citlivým a křehkým přepisem přírodního
tvaru, zabýval se knižními ilustracemi a kresleným filmem, věnoval se plakátové a
známkové tvorbě.
1 500 Kč
241.
Sivko Václav, (1923 – 1974), Metamorfózy, 1967, litografie 15/50,
ve výřezu 53 x 42 cm, sign. PD
242.
242.
Stibůrková Jana, (1940), Dívka,
1982, glazovaná pálená hlína, v. 27 cm,
sign. vespodu. Keramička. Zaměřila se
především na zobrazování ženství.
2 000 Kč
1 500 Kč
51
243.
244.
247.
247. Těhník Lubor, (1926 –1987), Mísa,
glazovaná keramika, 43 x 45 x15 cm,
sign. vespodu. Zabýval se dekorativní
keramikou, později zahradními monumenty.
6 000 Kč
245.
243.
Špale Václav, (1950), Střelnice, olej/plátno, 110 x 85 cm, sign. PD.
Významný malíř, grafik. Skvělý figuralista s metaforickým nábojem.
Kompozičně i tvarově naprosto dokonalý, se zajímavou barevností.
Zastoupen v Národní galerii, v regionálních galeriích i zahraničí.
10 000 Kč
244.
Solovjev Jan, (1922), Akt I, olej/deska, 114 x 56 cm, sign. LD. Malíř,
grafik, sochař. Pochází z rodiště Jíry, Klápštěho a Komárka. Velice
dobrý malíř, rovněž tíhne k expresi, jeho styl je osobitý. V plastice přechází až do abstrakce.
7 000 Kč
52
246.
245.
Singerová Natálie, (1954), Krasobruslařka, 1985,
akvarel, ve výřezu 41,5 x 30,5 cm, sign. PD. Původem
ruská malířka a designérka.
1 500 Kč
246.
Šilar Lubomír, (1932), Dravec, keramika, kov,
v. 79 cm, sign. vpravo, mírně poškozeno. Keramik,
věnuje se realizacím z režné keramiky. Inspiroval se
pohádkovými motivy, tvořil figurky lidí a zvířat. Jeho
reliéfy můžeme obdivovat ve vestibulech metra.
Zastoupen ve sbírkách Muzea keramiky Alšovy jihočeské galerii v Bechyni. Je držitelem řady medailí
a čestných uznání z mezinárodních soutěží. 5 000 Kč
248.
Stehlík Karel, (1912 – 1985),
Jihočeský kraj, olej/deska,
50 x 122 cm, sign. PD.
Významný malíř – krajinář. Má osobitý
expresivní rukopis, barevnost je charakteristická, živější, krajiny podhůří jsou
jeho domovem.
6 000 Kč
249.
Stehlík Karel, (1912 – 1985),
U Zbelitoru, olej/karton,
49 x 122 cm, sign. PD
8 000 Kč
248.
249.
250.
Stehlík Ctirad, (1938 – 2003), Dno, 1985, barevná litografie 52/60, ve výřezu
59,5 x 38,5 cm, sign. DU
800 Kč
251.
Stehlík Ctirad, (1938 – 2003), Z Kuníčka, 1983, olej/deska, 57 x 57 cm, sign. PD.
Jeho doménou je krajinomalba a grafika, do níž komponuje vlastní grafické prvky a
vytváří tím různé neopakovatelné koláže. Jeho díla jsou ve sbírkách Národní galerie.
3 500 Kč
252.
Šteffel Josef, (1928 – 2001), Slunečnice I, 1979, olej/karton, 69 x 49,5 cm, sign.
PD. Člen skupiny Začínáme 59 a Kontakt. Má rád českou krajinu a přímo miluje květinová zátiší. Jeho práce jsou zastoupeny v mnoha sbírkách.
5 000 Kč
250.
251.
252.
53
253.
Svoboda Jaroslav, (1938), Žena, 1989, tavená hutní kompozice, v. 41 cm, š. 30,5 cm, h. 8,3 cm, sign. dole, poškozeno.
Sklářský výtvarník, věnuje se volné a monumentální sklářské
tvorbě, pracím pro architekturu. Zdůrazňuje vlastnosti barevné skleněné hmoty. Zastoupen v českých
14 000 Kč
i zahraničních sbírkách.
254.
253.
254.
Svoboda Rudolf, (1924 – 1994), Chlapec, bronz, v. 20 cm, d. 45 cm. Velice významný moderní český sochař. Za svoji práci získal řadu ocenění. Zastoupen v NG a všech státních sbírkách, i v zahraničí. Na trhu se objevuje málo.
9 000 Kč
255.
255.
Svoboda Rudolf, (1924 – 1994),
Maminka II, bronz, mramorový sokl,
v. 11 cm, sign. dole
4 000 Kč
54
256.
256.
Svoboda Rudolf, (1924 – 1994),
Maminka, bronz, v. 12,5 cm.
3 000 Kč
257.
257.
Svoboda Rudolf, (1924 – 1994),
Maminka I, bronz, v. 12 cm,
sign. na plintě
3 000 Kč
259.
258.
260.
258.
Synáček Otakar, (1931 – 2005),
Krajina u Holyně, 1980, olej/deska,
60 x 74 cm, sign. PD.
Dokázal malířsky zachytit každodenní
život města a krajiny s důrazem na dramatičnost a hlubší smysl prostých příběhů. Zastoupen ve sbírkách NG
a GHMP v Praze a v regionálních sbírkách.
6 000 Kč
261.
262.
259.
Svoboda Vladimír, (1937), Vlaštovka, 1988, olej/plátno, 130 x 116 cm, sign. DU.
Ve své tvorbě je fascinován rozmanitými tvary jak z flóry, tak fauny. Pro jeho tvorbu
je typická jednoduchá, ale zároveň krásná barevnost ohraničená kresbou nebo
strukturou. Účastník mnoha tuzemských i zahraničních výstav a zastoupen v mnoha
sbírkách.
5 000 Kč
260.
Svoboda Rudolf, (1924 – 1994), Maminka II, bronz, mramorový sokl, v. 11 cm
4 000 Kč
261.
Svoboda Rudolf, (1924 – 1994), Jaro, cín, 27 x 14 cm, sign. PN, reliéf
4 000 Kč
262.
Svoboda Rudolf, (1924 – 1994), Sedící, bronz, v. 37 cm, sign. na lavičce 10 000 Kč
55
264.
263.
265.
266.
263.
Tefrová Marie, (1940), Golf, olej/plátno, 85 x 70 cm, sign. PD.
Její tvorba vychází z běžných životních situací, kterým propůjčuje emotivní náboj. Za figuraci ženy ve své tvorbě získala mimořádné ocenění. Je zastoupena ve sbírkách Národní galerie.
6 000 Kč
264.
Tefrová Marie, (1940), Zátiší z kuchyně, olej/plátno,
85 x 70 cm, sign. PD
4 000 Kč
265.
Tefrová Marie, (1940), Čtyřruční etudy, 1987, olej/plátno,
110 x 100 cm, sign. PD
4 000 Kč
266.
Synáček Otakar, (1931 – 2005), Údolí u Okoře, 1985,
olej/plátno, 80 x 100 cm, sign. PD
5 000 Kč
56
267.
267.
Synecká Naděžda, (1926), Čirost, grafika – kombinovaná
technika 4/30, ve výřezu 51 x 43 cm, sign. PD. Do světelného
prostoru člověka a zvířete zanáší fragmenty, znaky a symboly
přírody, antických mýtů, též i geometrické prvky. Je zastoupena ve sbírkách Národní galerie a jinde.
1 200 Kč
268.
Veselý Josef, (1912 – 2006),
Praha s mosty, olej/deska,
70 x 100 cm, sign. PD.
Malířova krajinomalba je do
značné míry ovlivněna jeho učitelem L´. Fullou. Do pozdější tvorby
se prolíná další jeho láska a tou
byla hudba. Vytváří velký cyklus
o hudbě. Jeho díla jsou zastoupena i ve sbírkách Narodní galerie
v Praze.
7 000 Kč
268.
269.
270.
271.
272.
269.
Tomanová Emilie, (1933 – 1994), Krajina mého dětství, barevný lept 29/100, ve výřezu 34 x 50 cm, sign. PD. Významná grafička. Inspiraci čerpala z literárních předloh a ze života. Mezi nejčastější motivy 70. let ale patří i psychologické motivy. 1 000 Kč
270.
Tomanová Emilie, (1933 – 1994), Svítání, lept, kombinovaná technika 1/70, ve výřezu 51,5 x 65,5 cm, sign. PD
1 500 Kč
271.
Tomanová Emilie, (1933 – 1994), Za plotem, suchá jehla, lept 18/50, ve výřezu 52 x 61 cm, sign. PD
1 500 Kč
272.
Tomanová Emilie, (1933 – 1994), Most nad řekou, lept 14/40, ve výřezu 52 x 62 cm, sign. PD
2 000 Kč
57
274.
273.
273.
Tomanová Emilie, (1933 – 1994), Vodník,
grafika 6/40, ve výřezu 67,5 x 51,5 cm, sign. PD
1 000 Kč
274.
Tomanová Emilie, (1933 – 1994), Poledne,
grafika 4/40, ve výřezu 67 x 51,5 cm, sign. PD
1 200 Kč
275.
Truhlářová Venda, (1924), Jezírko, 1980,
olej/deska, 50 x 70 cm, sign. PD.
Malířka. Její charakteristikou je intimní snová nálada, vyjádřena jemnými barevnými odstíny. Ztvárňovala život na venkově, portrét a krajinu
Vysočiny. Zastoupena v regionálních galeriích.
275.
3 500 Kč
276.
Truhlíková Spěváková Jarmila, (1940),
Mimův sen, dřevěný reliéf, 85 x 26 cm, sign. PD.
Akademická výtvarnice i řezbářka.
3 500 Kč
277.
Truhlíková Spěváková Jarmila, (1940),
S růžičkou, dřevěný reliéf, 41 x 27,5 cm, sign. PD
3 000 Kč
276
58
277.
278.
279.
278.
Turek František, (1916 – 2008), Jarní odpoledne, 1984,
kombinovaná technika, 37 x 44 cm, sign. PD.
Malíř, krajinář i figuralista. Vyniká osobitým viděním i zajímavou kompozicí. Jeho dílo zatím není doceněno, ale jeho cena
rychle stoupá.
3 000 Kč
279.
Turek František, (1916 – 2008), V jarním ránu, 1980,
olej/plátno, 95 x 125 cm, sign. PD
15 000 Kč
280.
Umlaufová Olga, (1930), Jihočeský rybník, 1977 – 78,
olej/plátno, 70 x 100 cm, sign. PD.
Akademická malířka inspirovaná přírodou a její krásou.
4 000 Kč
280.
281.
281.
Vacek Jaroslav, (1923), Přítelkyně, cín, v. 14,5 cm, sign. dole.
Vytvořil řadu monumentálních děl, převážně figurálních. Jeho
dílo můžeme vidět na mnoha místech, např. Dům dětí – Pražský hrad, Mělník – Soutok.
3 000 Kč
282.
Vacek Jaroslav, (1923), Milenci, cín, v. 17,5 cm, sign. dole
3000 Kč
282.
59
283.
286.
284.
287.
283.
Vajce Josef, (1937), Krásno, cín, v. 34 cm, sign. na plintě
6 000 Kč
Sochař, používá bronz a kámen, věnoval se monumentální tvorbě a portrétu,
později přechází k abstrakci. Zastoupen v četných sbírkách.
284.
Vajce Josef, (1937), Ranní písnička, bronz, v. 15 cm, sign. na ocásku.
4 000 Kč
285.
Vajce Josef, (1937), Zamyšlená, bronz, v. 20 cm, sign. dole vzadu 4 000 Kč
286.
Vejražka Vít, (1956), Žižkov, olej/plátno, 71,5 x 55,5 cm, sign. PD.
Představitel expresivně figurální malby s duchovním poselstvím, pracuje se
světlem, tvarem, který redukuje malířskou zkratkou, má nezaměnitelný osobitý
styl. Zastoupen v Národní galerii a státních sbírkách – i v cizině.
Významný malíř.
6 000 Kč
287.
Vejražka Vít, (1956), Taneček, olej/plátno, 40 x 59 cm, sign. PD
5 000 Kč
285.
60
288.
288.
Vavrys Pavel, (1947), Dívky, 1984, olej/plátno,
100 x 124,5 cm, sign. LD.
Jeho tvorba se vyznačuje příklonem ke klasickým hodnotám
malby, je řemeslně dokonalá, kompozičně nápaditá, má výrazné koloristické kvality a bohatě strukturovaný rukopis.
Držitel mnoha významných ocenění, mj. v roce 1982 získal
1. cenu na Mezinárodním festivalu malby v Cagnes sur Mer
ve Francii.
6 000 Kč
289.
289.
Vlček Jan, (1940), V ateliéru IV, 1986 – 87, olej/plátno,
115 x 95 cm, sign. LN.
Jeho doménou jsou figurální kompozice a prostředí, jež ho
obklopuje, které i přetváří do závěsných obrazů v interiérech.
9 000 Kč
290.
Vondra Adolf, (1932), Událost II, olej/deska,
67 x 99 cm, sign. PD.
Ve své tvorbě užívá omezené množství barev, ale pracuje se
světlem a stínem, což jeho pracem dává nezaměnitelný rukopis. Jeho věčnou inspirací je ženské tělo a to v mnoha podobách.
7 000 Kč
290.
291.
Votrubová-Beránková Jaroslava,
(1951), V rozpuku, ručně na huti
tvarované, broušené sklo, v. 15 cm,
průměr 14 cm, mírně poškozeno.
Sklářská výtvarnice, tvoří převážně figurální motivy do barevně vrstvených tabulek, plastiky v podobě balónů,
vzducholodí.
3 500 Kč
292.
Vitanovský Michal, (1946),
Zlatá Reneta, cín, v. 10,5 cm,
sign. dole.
Sochař a medailér, zpracovává historická témata a postavy českých dějin,
nejvíce čerpá ze středověku. Četně zastoupen na domácích i zahraničních
výstavách.
4 500 Kč
291.
292.
61
293.
294.
293.
Vraná Ivana, (1928 – 1981), Milenci II, olej/plátno, 52 x 60 cm, sign. PD.
Její tvorba je inspirována kouzelným světem cirkusů a varieté. Maluje také cyklus milenců, kde vyjadřuje citové vzplanutí dvou mladých lidí.
4 000 Kč
294.
Zavadil Karel, (1946), Holušice – Jaro, 1975, olej/plátno, 95 x 115 cm, sign. LN.
Není jen krajinář, ale figuralista, portrétista a věnuje se též textilní tvorbě.
Je zastoupen v mnoha sbírkách v České republice.
7 000 Kč
295.
Vraná Ivana, (1928 – 1981), Dívka, olej/plátno, 94 x 70 cm, sign. PD
5 000 Kč
296.
Zadražil Stanislav, (1931 – 2003), Touha, 1981, cín s bronzovou patinou, v. 34 cm,
sign. dole. Převážně tvořil v oboru monumentálního sochařství. Inspiroval se přírodou, civilistní tématikou.
5 000 Kč
297.
Zelenka Jan, (1943), Stojící akt, cín, v. 33 cm, sign. na plintě. Zabýva se plastikami
a malbou do exteriérů.
4 000 Kč
295.
298.
298.
Wíšo Jaromír, (1909 – 1992),
Smíchovské zahrady, 1982,
olej/plátno, 81 x 100,5 cm, sign. PD.
Malíř portrétů a krajin, pražských
zákoutí. V pozdější tvorbě jej zaujal akt.
5 000 Kč
296.
62
297.
299.
Volf František, (1897 – 1983), Makoviště, 1954,
olej/plátno, 43 x 80 cm, sign. LD. Autor krajinomaleb
inspirovaných přírodou jižních a západních Čech, portrétů, ženských a dívčích aktů a motivů ze života.
4 500 Kč
300.
Vacke Josef, (1907 – 1987),
Na Berounce u Křivoklátu, 1985, olej/plátno,
73 x 100 cm, sign. LD. Studoval v malířské škole
u F. Engelmüllera, O. Nejedlého. Převážně se věnoval
krajinomalě.
5 000 Kč
301.
Vostokov, Čechovův rybník, olej/karton, 40 x 50 cm
3 000 Kč
302.
Vostokov, Příroda se probouzí, 1978, olej/karton,
48,5 x 69,5 cm, sign. PD
3 500 Kč
299.
303.
Vysušil Karel, (1926), Pták, 1974, barevná litografie
5/15, ve výřezu 66,5 x 51 cm, sign. DU. Český malíř
a grafik. V 60. létech byl spoluzakladatelem umělecké avantgardy moderního umění. Klasik. 1 500 Kč
304.
Vondrák Matouš, (1943), Jarní strom, 1978,
tempera, 60 x 65 cm, sign. PD. Mnoholeté studijní
pobyty v Německu a ve Švédsku. Převážně v malbě je
ovlivněn vztahem člověka a přírody, jeho věčné proměny a technializace.
3 000 Kč
300.
301.
303.
304.
302.
63
305.
306.
305.
Židlický Vladimír,
(1945), Dramatická
figura – Pád, 1987,
fotografie,
kombinovaná technika,
120 x 98 cm, sign. DU.
Velmi významný fotograf. Jeho tvorba má
experimentální a
postmodernistický charakter, zdokonalil techniku kresby světlem –
pohyb světelného zdroje
v průběhu expozice.
Oceňován zejména
v zahraničí.
8 000 Kč
306.
Židlický Vladimír,
(1945), Meteor II,
1982, fotografie, hnědé
tónování, 60 x 50 cm,
sign. PN
6 000 Kč
307.
Židlický Vladimír,
(1945), Premiere no. 1,
1988, fotografie,
kombinovaná technika,
120 x 98 cm, sign. LD
8 000 Kč
308.
Židlický Vladimír,
(1945), Úsvit, 1984,
fotografie, hnědé tónování, 90 x 75 cm,
sign. DU
6 000 Kč
307.
308.
309.
310.
64
309.
Židlický Vladimír,
(1945), Vážka na mém
stole, 1982, fotografie,
hnědé tónování,
50 x 60 cm, sign. DU.
6 000 Kč
310.
Vrbová-Kotrbová
Vilma, (1905 – 1993),
Sedící děvčátko, 1964,
kresba rudkou,
ve výřezu 35 x 24,5 cm,
sign. PN.
Významná malířka,
grafička a ilustrátorka.
Svoji tvorbu zasvětila
tématicky především
dětem a dětství, portrétům, krajině a zátiší.
Členka UB.
2 500 Kč
312.
311.
311.
Wielgus Jindřich, (1910 – 1998), Mateřství, 1983, mramor,
v. 38 cm, sign. vespodu, mírně poškozeno
14 000 Kč
312.
Wielgus Jindřich, (1910 – 1998), Podvečer, cín, v. 16,5 cm,
sign. dole. Ve své tvorbě se zaměřil se na sociální motivy. Později se věnoval i poetickým motivům, aktům, kráse žen i světa.
Vždy však s metaforickým obsahem.
4 500 Kč
313.
Wielgus Jindřich, (1910 – 1998), Sen, polychromovaná dřevěná plastika, v. 45 cm, sign. vespodu.
3 000 Kč
314.
313.
314.
Zezula Jindřich, (1935), Předjaří, olej/plátno,
86,5 x 74,5 cm, sign. PD. Inspiruje se snovou lesní krajinou
z Vysočiny, zobrazuje vzpomínky z dětství.
4 500 Kč
315.
Zezula Jindřich, (1935), Měsíčná noc, olej/plátno,
80 x 70 cm, sign. PD
4 000 Kč
315.
65
317.
316.
316.
Zoubek Václav, (1953), Rako, 1983, olej/plátno,
80 x 100 cm, sign. PD. Malíř, kreslíř. Inspiraci hledá v ženských
půvabech, orientuje se také na krajinomalbu.
5 000 Kč
317.
Zoubek Václav, (1953), Praktikantky, 1984, olej/plátno,
82 x 99 cm, sign. PD
6 000 Kč
318.
Živný Zdeněk, (1949 – 1998), Babylonská věž, 1988,
olej/plátno, 125 x 115 cm, sign. PD. Jeho tvorba vyjadřuje
zvláštní vztah k přetváření krajiny technikou až k úplné devastaci. Tento jeho pohled je v tvorbě přetransformován do bizardních a velice zajímavých tvarů.
9 000 Kč
319.
Zeman Bořek, (1950), Děvčátko, 1979, kararský mramor,
v. 35,5 cm, sign. PD na soklu. Sochař, ale i malíř. Pokud maluje, dílo je pojednáno plošně, s využitím kontrastu, ústřední
motiv je zdůrazněn. Veliký úspěch především jako sochař má
v Holandsku i Německu. Jeho tvorba vychází z reality, ale má
metaforický a symbolizující náboj pocitů, postojů a vztahů.
Významný umělec (Národní galerie i zahraničí). Jeho díla dosahují mnohasettisícových cen.
20 000 Kč
318.
320.
Žemlička Bohumil, (1938),
Figura III, 1973,
olej/plátno, 115 x 80 cm.
Jeho tvorba je ovlivněna figurální modelací nahých těl, která jsou plasticitně
ztvárněna. Účastník mnoha výstav
samostatných i kolektivních.
7 000 Kč
319.
66
320.
Abramjan Tigran, 1, 2
Adensamová Blanka, 5
Albrecht Vladimír, 3
Baránková Vlasta, 6
Bartoš Antonín, 4
Běhůnek Josef, 9
Bělohlávek František, 7, 8
Beneš Karel, 10, 11
Bičovská Jaroslava, 12
Bukovský Ivan, 14
Bulant Josef, 15, 16
Burant František, 17, 18
Butemž Mižid, 13
Čelakovský Miloslav, 19
Čepelák Ladislav, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37
Čermáková Alena, 38
český autor, 39
Čížek Bohuš, 40, 41
Dlouhý Václav, 42
Doležal František, 44
Doležalová Miloslava, 43
Drahotušský Oldřich, 46
Dvořák Jaroslav, 45
Dvořáková-Kopalová Růžena, 47
Faixová Lada, 48
Famíra Emanuel, 49, 50, 51, 52, 53
Flaková Veronika, 58
Fojtík Quido, 54, 55, 56
Frič Jiří, 57
Fuchs Alfred, 62
Fuchs Jiří, 60, 61
Gabrhel Jan, 64
Garaiová Jozefína, 63
Gebauer Kurt, 59
Götz Zdeněk, 65
Grebeníčková Stanislava, 66
Grimm Jan, 67, 68, 69
Haise Václav, 70, 71,
Halata Dobroslav, 72
Hána Jan, 76
Hanák Miroslav, 74, 75,
Handl Milan, 79
Hanych Rudolf, 73
Havrilla Vladimír, 77
Hejlek Benjamin, 80
Hladký Jaroslav, 78
Hlavinka Čestmír, 81
Hlubuček Vladimír, 231
Hoang Tuyet Hanh, 84
Höhmová Zdena, 82
Holas Ota, 83
Holub Oldřich, 85
Homolka Pavel, 89, 90
Hrdina Miroslav, 88
Hron Josef, 86, 87
Jamníková-Gabrielová Ludmila, 93
Jelínek Vladimír, 94
Jetmar Jiří, 95
Ježek Stanislav, 91, 92, 96, 97, 98, 99
Jindra Jaromír, 100, 101, 102, 103
Jirků Boris, 104
Jírová Markéta, 105
Jonáková-Vachtová Jana, 106
Kadeřábek Josef, 107
Kalašová Jarmila, 108
Karban Oldřich, 110
Kilian Josef, 109, 111, 112, 113
Klimeš Josef, 115
Klusáček Ladislav, 114
Kolařík Vojtěch, 117
Konrád Miroslav, 118
Kos Josef, 116
Koutský Vladimír, 119
Kovařík Václav, 120
Králová Romana, 125
Kratochvíl Vilém, 121
Kremlička Zdeněk, 122, 123, 124, 126
Kryštůfek Jiří, 127, 128, 129, 130
Kuklík Ladislav, 131, 132
Kyselka Václav, 134
Kyzour Milan, 133
Ladňanský, 141
Lajsek Oldřich, 135, 136, 137, 138,
139, 140
Lang Miloš, 143
Lankáš Julius, 145
Leitgeb Ladislav, 142
Leontovyčová Marie, 146
Lieblová Jana, 144
Lubomírský Mikuláš, 147
Lysický Čeněk, 148, 149
Maftei Liliana, 152
Mácha Jan, 150, 151
Malý Jiří, 156
Mansfeldová Eva, 154, 155
Martiník Milan, 153
Martinková-Markupová Kristína, 160
Martinovský Otto, 157
Matějíček Bohumil, 158, 159
Menš Josefios (Josef), 161
Milsimr Alois, 162, 163
Moravec Luboš, 167, 168, 169, 170,
171, 173, 175
Müller Jiří, 166
Müller Milan, 164, 165
Munzarová Kozáková Sylvie, 176
Nedvěd František, 174
Němeček Zdeněk, 172
Nikolov Nikolaj, 179
Novák Adolf, 178, 180
Novák-Houdek Jiří, 177, 181
Nováková Zdenka Marie, 185
Novotný Zbyněk, 182, 183,
Odvárko Stanislav, 186
Oplt Oldřich, 184, 187, 188
Opltová Kateřina, 189
Otčenášek Jaroslav, 190
Pacák Jan Antonín, 192, 193, 194
Pacovská Květa, 195
Paderlík Arnošt, 196
Paleček Vladimír, 191
Pavlík Ondřej, 198
Peca Jiří, 199, 200,
Peterka František, 197
Petříčková Alena, 202
Petříčková Andrea, 201
Pichl Ladislav, 204, 205,
Pojer Stanislav, 203, 208,
Pokorný Jiří, 206, 209, 210
Popov Valentin, 207
Pospíšil Václav, 211
Pryl Emanuel, 213
Rejnart Jindřich, 215
Rybáková Eva, 216, 217, 218, 219,
220, 221
Rychlovský Antonín, 222, 223, 224, 225
Rýz Jan, 226
Říha Josef, 212, 214
Samec Jan, 227, 228
Severová - Pecková Ludmila, 234
Schlesinger Josef, 232
Singerová Natálie, 245
Sivko Václav, 240, 241
Smrčková Ludvika, 235, 236, 237
Solovjev Jan, 244
Stehlík Ctirad, 250, 251
Stehlík Karel, 248, 249
Stibůrková Jana, 242
Svoboda Jaroslav, 253
Svoboda Rudolf, 254, 255, 256, 257,
260, 261, 262
Svoboda Vladimír, 259
Synáček Otakar, 258, 266
Synecká Naděžda, 267
Šámal Jaroslav, 229, 230
Šerák Václav, 233
Šilar Lubomír, 246
Šmaha Petr, 238, 239
Špale Václav, 243
Šteffel Josef, 252
Tefrová Marie, 263, 264, 265
Těhník Lubor, 247
Tomanová Emilie, 269, 270, 271, 272,
273, 274
Truhlářová Venda, 275
Truhlíková Spěváková Jarmila, 276, 277
Turek František, 278, 279
Umlaufová Olga, 280
Vacek Jaroslav, 281, 282
Vacke Josef, 300, 283, 284, 285
Vavrys Pavel, 288
Vejražka Vít, 286, 287
Veselý Josef, 268
Vitanovský Michal, 292
Vlček Jan, 289
Volf František, 299
Vondra Adolf, 290
Vondrák Matouš, 304
Vostokov, 301, 302
Votrubová-Beránková Jaroslava, 291
Vraná Ivana, 293, 295
Vrbová-Kotrbová Vilma, 310
Vysušil Karel, 303
Wielgus Jindřich, 311, 312, 313
Wíšo Jaromír, 298
Zadražil Stanislav, 296
Zavadil Karel, 294
Zelenka Jan, 297
Zeman Bořek, 319
Zezula Jindřich, 314, 315
Zoubek Václav, 316, 317
Žemlička Bohumil, 320
Židlický Vladimír, 305, 306, 307, 308,
309
Živný Zdeněk, 318
67
POZNÁMKY
Download

Sestava 1 - Galerie Art Praha