Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok
2013/2014
Výroční zpráva ZUŠ Chrudim je zpracována na základě vyhlášky č. 15/ 2005 Sb., kterou se stanoví
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Zpracovali: Karel Kincl, ředitel školy
Ing. Eliška Pištěková, správce rozpočtu
V Chrudimi 31.08.2014
Školní rok 2013 / 2014 – ZUŠ Chrudim
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu
žáků a pracovalo zde 36 pracovníků.
Organizační členění:
Ředitel školy:
Karel Kincl, vyučuje hru na zobcovou flétnu, klarinet saxofon, taneční a
dechový orchestr
Zástupci ředitele: Bc. Jaroslav Vašíček (zástupce statutárního orgánu), vyučuje hru na zobcovou
flétnu, trubku, bicí nástroje, vede taneční a dechový orchestr
MgA. Miroslav Pilný, vyučuje hru na akordeon, vede
akordeonový soubor
Účetní:
ing. Eliška Pištěková
Hospodářka:
Hana Paarová
Školník:
ing. Ladislav Bureš
Uklízečky:
Jaroslava Mrázková, Pavlína Pelikánová
Obory školy:
hudební, výtvarný, taneční, literárně – dramatický
Hudební obor navštěvovalo v individuální a kolektivní výuce 584 žáků.
Výtvarný obor: 243 žáků
Taneční obor: 98 žáků
Literárně-dramatický obor: 48 žáků
Studium pro dospělé: 10 žáků
Název školy: Základní umělecká škola Chrudim
Adresa školy: ul. Obce Ležáků 92, 537 01 Chrudim 3
E – mail: [email protected]
Adresa webových stránek školy: http:// www.zuschrudim.cz/
Zřizovatel školy: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim 1
Rada školy není zřízena
Základní umělecká škola Chrudim poskytuje vzdělávání v uměleckých oborech:
Hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický
Výuka ve škole probíhá podle ŠVP ZUŠ Chrudim „S uměním je život bohatší“ platného od 1. září
2012 a podle učebních plánů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky schválených dne 26. června 1995 pod č. j. 18 418/95 – 25 s účinností od 1. září 1995, pro
výtvarný obor dne 3. května 2002 pod č. j. 18 455/2002 – 22 s platností od 1. září 2002, pro taneční
obor dne 7. května 2003 pod č. j. 17 620/2003 – 22 a č. j. 17 621/2003 s platností od 1. září 2003
Seznam zaměstnanců školy pro rok 2013 - 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Osobní číslo:
4925
7748
8745
9970
83106
24930
24935
24941
23950
49738
28708
96558
38709
40123
40103
84327
42500
45904
49706
49800
45750
50916
57900
60700
61149
61142
99000
61420
77300
84735
89713
90914
90920
8756
97501
84152
Příjmení:
Mgr. Beneš Josef
Mgr. Brůnová Zuzana
Ing. Bureš Ladislav
Drábek Pavel
Feyglová Miloslava
MgA.Filipová Zuzana
Fišer Roman
Mgr. Havlová Jana
Herbst Richard
Mgr. Hladíková Eliška
Mgr. Hortová Šárka
Jeřábková Monika
Kincl Karel
Mgr. Klečková Renata
Koblížek Ondřej
Králová Lenka
Kymplová Pavla
Ak. mal.Laburdová Jaroslava
Marková Dana
PhDr..Melicherová Radka
Mrázková Jaroslava
Nováková Věra
Paarová Hana
Pelikánová Pavlína
Pilařová Eva
MgA. Pilný Miroslav
Ing. Pištěková Eliška
Bc. Profous Martin
PhD. Sládková Adéla
Švarcová Eva
Bc. Vašíček Jaroslav
Vítková Eva
Mgr. Vojtičková Martina
Ing., Dis. Voříšková Kateřina
Zouharová Dana
Židková Markéta
Vysvětlivky zkratek:
HO – hudební obor
VO – výtvarný obor
TO – taneční obor
LDO – literárně dramatický obor
HN – hudební nauka
PS – přípravné studium
Profesní zařazení:
Poznámka:
pedagog, HO - kevboard, trombon
Pedagožka HO – klavír, keyboard
školník
pedagog, HO - housle
pedagožka, HO – klavír, PS
mateřská dovolená
pedagožka, HO - klavír
pedagog, HO - trombon, keyboard
pedagožka, HO - zpěv, klavír
pedagog, VO - keramika
pedagožka, VO
pedagožka, HO - HN, flétny
pedagožka, HO - flétny
ředitel školy, HO - klarinet, saxofon
pedagožka, LDO
pedagog, klarinet, saxofon
pedagožka, HO - housle
pedagožka TO
pedagožka, VO
pedagožka, HO - zpěv
pedagožka, HO - zpěv
uklízečka
pedagožka, HO - klavír
hospodářka
uklízečka
pedagožka, HO - violoncello
zástupce ředitele, HO - akordeon
účetní
pedagog, HO - HN, zpěv, sbor
pedagožka, HO - PS
pedagožka, HO - klavír
statutární zástupce, HO - trubka, bicí
pedagožka, HO - kytara
pedagožka, HO - klavír, PS
pedagožka, HO - kytara
pedagožka, HO - hoboj, zobc. flétna
pedagožka, HO - klavír
Rozbor hospodaření za rok 2011
V průběhu celého roku 2011 probíhala realizace projektu „Nové formy výuky na ZUŠ Chrudim. Bylo to poprvé, co
do objemu finančních prostředků na neinvestiční výdaje přiteklo výrazné množství finančních prostředků
z vnějšku. V naší 10tileté historii je to poprvé, co kromě úplaty za vzdělávání a nájemného měla škola na
neinvestiční výdaje ještě nějaký jiný zdroj financí, protože náš zřizovatel nám na provoz každý rok přiděluje
částku 0,- Kč. Z toho se odvíjí i letité velmi nízké školné na naší škole, které pro rok 2010/2011 bylo 190,- Kč.
Vyhláška č. 71/2005 Sb. nám neumožňovala částku úplaty za vzdělávání zvýšit. V některých letech jsme ji museli
dokonce snižovat. Z použitých finančních prostředků na neinvestiční výdaje za rok 2011 vyplývá, že bychom
mohli naše školné zvýšit až na 250 Kč měsíčně. Školné se mění vždy od nového školního roku, tedy větší školné
za září až prosinec 2012 nám snad z části pomůže překonat potíže se stoupajícími cenami energií i ostatních
služeb a materiálu, protože pokud má hospodářská jednotka překonat stoupající náklady, musí si zabezpečit i
větší příjmy. Ze skutečnosti, že jiné školy našeho typu získávají od zřizovatele finanční prostředky na energie, a
navíc mohou mít díky tomu i vyšší školné, vyplývá, že se muselo vedení naší školy i všichni zaměstnanci chovat
v minulosti velmi hospodářsky, když uvážíme, že si postupně při nákupu běžných hudebních nástrojů šetří i na
postupnou obnovu jednotlivých klavírů, které jsou již mnoho let v nevyhovujícím stavu. Krytí vzrůstajících cen u
nás tedy asi nepůjde pokrýt pouze úsporami.
Příjmy v roce 2011
Celkem v hlavní činnosti
Z toho
17 340 513,95 Kč
Tržby za školné
Vstupné na koncertech
Úroky
státního rozpočtu
Spotřebovaný příspěvek na Grant
1 783 460,00 Kč
1 560,00 Kč
433,55 Kč
14 173 794,00 Kč
816 918,70 Kč
Celkem ve vedlejší hospodářské činnosti
Z toho
Nájemné za nástroje našich žáků
Nájemné za nástroje cizím žákům
Nájemné za sál
104 930,00 Kč
96 300,00 Kč
2 130,00 Kč
6 500,00 Kč
Výdaje v roce 2011
Investiční výdaje z vlastních prostředků
Investice z Grantu
Neinvestiční celkem
Z toho
Náklady na platy pracovníků školy
OON
Zák. odvody soc., zdr. a FKSP
Výdaje na učební pomůcky
Výdaje na učební pomůcky z Grantu
Ostatní provozní náklady
119 996,00 Kč
89 710,00 Kč
15 679 852,03 Kč
9 996 354,00 Kč
260 200,00 Kč
3 634 463,03 Kč
160 140,00 Kč
45 280,00 Kč
1 583 415,00 Kč
Dotace ze
Finanční vypořádání roku 2011
Stanovený limit na platy ze SR
Skutečně vyplacené mzdy ze SR
Stanovený limit na OPPP ze SR
Skutečně vyplacené OPPP ze SR
10 323 400,00 Kč
10 323 400,00 Kč
137 700,00 Kč
137 700,00 Kč
Z finančních prostředků určených SR na odvody, příděly do FKSP a náhrady za nemoc jsme použili na pojištění
odpovědnosti ( 45 409,31 Kč) a učební pomůcky (34 038,22 Kč).
Hlavní činnost
Náklady – účtová třída 5 celkem
17 228 605,81 Kč
Výnosy – účtová třída 6 celkem
17 340 513,95 Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním
111 908,14 Kč
Vedlejší hospodářská činnost
Náklady – účtová třída 5 celkem
104 906,27 Kč
Výnosy – účtová třída 6 celkem
Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním
HV ve schvalovacím řízení
104 930,00
23,73 Kč
111 931,87 Kč
Daň z příjmu ZUŠ Chrudim za rok 2011 neplatí.
Návrh na rozdělení HV ve schvalovacím řízení
Rezervní fond
111 931,87 Kč
Jmění účetní jednotky
Jmění účetní jednotky a upravující položky celkem
Jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Z toho již použité odpisy
1 312 423,00 Kč
1 141 029,00 Kč
180 000,00 Kč
8 971,00 Kč
Stav fondů k 31. 12. 2011
Fond odměn
FKSP
Fond rezervní z HV
Fond rezervní ostatní
Fond reprodukce majetku - vlastní
Fond reprodukce z Grantu
Celkem finanční fondy
20 982,00 Kč
55 066,60 Kč
81 884,49 Kč
87 066,55 Kč
142 334,00 Kč
90 290,00 Kč
477 623,64 K
Hudební obor – nově přijatí žáci – Přípravné studium - Muzikáři + Hudební dílnička
č.
Příjmení a jméno žáka
Nástroj
Učitel
Roč.
1.
Augustová Anna
zobcová flétna
Jeřábková
PS/I.
2.
Binková Helena
zpěv
Marková
PS/I.
3.
Burkoň Radek
zobcová flétna
Koblížek
PS/I.
4.
Capoušková Gabriela
zobcová flétna
Hortová
PS/I.
5.
Děták Jan
trubka
Vašíček
PS/I.
6.
Dubská Klára
violoncello
Pilařová
PS/I.
7.
Dubská Klára
zpěv
Havlová
PS /I.
8.
Fifiková Ema
klavír
Havlová
PS /I.
9.
Fifiková Hana
klavír
Havlová
PS /I.
10. Hanousek Ondřej
klavír
Nováková
PS/I.
11. Hernandez Mia
klavír
Sládková
PS/I.
12. Hlavatá Michaela
zobcová flétna
Hortová
PS/I.
13. Chudáček Adam
zobcová flétna
Hortová
PS/I.
14. Kafková Petra
kytara
Voříšková
PS/I.
15. Kopecký Jakub
zobcová flétna
Fišer
PS/I.
klávesy
Beneš
PS / I.
16. Kovaříková Amálie
17. Krásný Adam
jen kolektiv
PS/I.
18. Křivská Kateřina
klavír
Nováková
PS/I.
19. Laubová Ema
klavír
Židková
PS/I.
20. Linková Viktorie
violoncello
Pilařová
PS/I.
21. Maierová Alžběta
klavír
Filipová
PS /I.
zobcová flétna
Pilařová
PS/I.
23. Mencová Magdaléna
akordeon
Pilný
PS /I.
24. Michálková Karolína
zobcová flétna
Pilařová
PS/I.
25. Netolický Jan
zobcová flétna
Zouharová
PS/I.
26. Panýrek Daniel
zobcová flétna
Fišer
PS/I.
27. Pilař Richard
zobcová flétna
Zouharová
PS/I.
22. Malá Markéta
28. Pohnerová Nikola
jen kolektiv
PS/I.
29. Polyak Michal
zpěv
Marková
PS/II.
30. Sládek Oto
klavír
Vojtičková
PS/I.
31. Smejkal Vít
klavír
Nováková
PS/I.
32. Sokolová Jana
housle
Králová
PS/ I.
33. Stará Daniela
klavír
Havlová
PS/I.
34. Šaldová Tereza
jen kolektiv
35. ŠkurkováNatálie
klavír
PS/I.
Filipová
PS/I.
Pozn.
36. Tomiška Matěj
klavír
Sládková
PS/I.
37. Tomková Barbora
klavír
Nováková
PS/I.
38. Trojanová Alžběta
jen kolektiv
PS/I.
39. Tvaroh Michal
zobcová flétna
Fišer
PS/I.
40. Vaňková Adéla
zobcová flétna
Pilařová
PS/I.
kytara
Voříšková
PS/I.
41. Vodičková Veronika
42. Vodrážka Josef
jen kolektiv
PS/I.
43. Vrátná Adéla
klavír
Brůnová
PS / I
44. Wysocká Barbora
klavír
Nováková
PS/II.
45. Zedníková Jana
klavír
Havlová
PS /I..
46. Zemánková Lenka
klavír
Filipová
PS/I.
47. Zimmermannová Sofie
klavír
Sládková
PS/I.
48. Žežulka Marek
zobcová flétna
Zouharová
PS/I.
49. Khomová Julie
jen kolektiv
PS/I.
Seznam žáků PS – Hudební dílnička, kteří navštěvují také výuku hudebního nástroje,
s dotací 25 min. týdně:
Burkoň Radek
Capoušková Gabriela
Dubská Klára
Fifiková Ema
Fifiková Hana
Hanousek Ondřej
Křivská Marie
Kopecký Jakub
Sládek Oto
Slavíková Nikola
Stará Daniela
Zimmermannová Sofie
Žežulka Martin
Hudební obor - nově přijatí žáci do 1. ročníku
č. Příjmení a jméno
Nástroj
Učitel
Roč.
1. Abboudová Sára
zpěv
Marková
1./I.
2. Andrýsková Aneta
klavír
Vojtičková
1./I.
3. Biško Oldřich
zobcová flétna
Jeřábková
1./I.
4. Bubík Matyáš
akordeon
Pilný
1. / I.
5. Dianová Agáta
zobcová flétna
Koblížek
1./I.
6. Drahá Martina
zobcová flétna
Hortová
1./I.
7. Gondek Šimon
akordeon
Pilný
1. / I.
8. Henzl Vladimír
violoncello
Pilařová
1./I.
9. Holický Vít
housle
Králová
1./ I.
10. Holý Michal
klarinet
Koblížek
1./I.
11. Horníková Karolína
zobcová flétna
Pilařová
1./I.
12. Hurtíková Barbora
housle
Králová
1./ I.
13. Ješina Kryštof
zobcová flétna
Koblížek
1./I.
14. Jirásek Vojtěch
klarinet
Koblížek
1./I.
15. Kořínková Ellen
klávesy
Drábek
1./I.
akordeon
Pilný
1. / I.
17. Lang Matyáš
klavír
Židková
1./I.
18. Maierová Anežka
klavír
Havlová
1./I.
el. kytara
Beneš
1. / I.
20. Michálek Vojtěch
klarinet
Koblížek
1./I.
21. Nekola Šimon
kytara
Vítková
1./I.
22. Procházková Lucie
housle
Drábek
1./I.
23. Řádková Jitka
klavír
Havlová
1./I.
24. Sablíková Michaela
zpěv
Marková
1./I.
25. Solničková Kateřina
kytara
Vítková
1./I.
26. Stehno Michael
trubka
Vašíček
1./ I.
27. Supuka Eduard
akordeon
Pilný
1. / I.
zpěv
Marková
1./I.
zobcová flétna
Hortová
1./I.
klávesy
Beneš
1. / I.
zpěv
Havlová
1./I.
violoncello
Pilařová
1./I.
zobcová flétna
Hortová
1./I.
el. kytara
Beneš
1. / I.
35. Tomková Rebeka
klavír
Nováková
1./I.
36. Turek Lionel
klavír
Švarcová
1. / I.
37. Valenta Matěj
zobcová flétna
Koblížek
1./I.
38. Vašák Ondřej
kytara
Vítková
1./I
16. Král David
19. Málek Jan
28. Škopová Barbora
29. Šmahelová Mariana
30. Šupíková Pavla
31. Švadlenková Zuzana
32. Tefrová Anežka
33. Tejnecká Barbora
34. Tomek Vojtěch
Pozn.
39. Vohradníková Adéla
klávesy
Drábek
1./I.
40. Žampachová Tereza
klavír
Vojtičková
1./I.
Taneční obor - nově přijatí žáci – přípravné studium + 1. ročník
č. Příjmení a jméno žáka
Obor
Učitel
Roč.
1 FRANCOUZOVÁ Aneta
TO
Pavla Kymplová
PS/I
2 KAFKOVÁ Petra
TO
PS/I
3 LAUBOVÁ Ema
TO
PS/I
4 LINKOVÁ Viktorie
TO
PS/I
5 MALÁ Markéta
TO
PS/I
6 MENCOVÁ Magdaléna
TO
PS/I
7 MAIEROVÁ Alžběta
TO
PS/I
8 PERTLÍKOVÁ Alena
TO
PS/I
9 PEŘINOVÁ Amálie
TO
PS/I
10 VRÁTNÁ Adéla
TO
PS/I
11 ZIMMERMANNOVÁ Sofie
TO
PS/I
č. Příjmení a jméno
Obor
1 ČIHÁKOVÁ Eliška
TO
1/I.
2 GIŇOVÁ Nikola
TO
1/I.
3 MĚCHUROVÁ Adriana
TO
1/I.
4 MORAVCOVÁ Barbora
TO
1/I.
3 MĚCHUROVÁ Adriana
TO
1/I.
4 MORAVCOVÁ Barbora
TO
1/I.
Učitel
Roč.
Pozn.
Pozn.
Výtvarný obor – nově přijatí žáci – Přípravné studium
Příjmení a jméno
Obor
Učitel
Roč./st.
Poznámka
PS/l
Výtvarný obor vyučují:
2. Blažková Diana
PS/l
Ak. mal. Jaroslava Laburdová
3. Brůnová Eliška
4. Černíková Zuzana
PS/l
PS/l
Mgr. Eliška Hladíková
Richard Herbst - keramika
5. Grof Tomáš
PS/l
6. Grubnerová Nicol
PS/l
7. Havlíčková Tereza
PS/l
8. Hernandez Mia
PS/l
9. Jebavá Veronika
PS/l
10. Kábelová Michaela
PS/l
11. Kasanová Lucie
PS/ll
12. Koupal Matouš
PS/l
13. Kratochvílová Anna
PS/l
14. Laubová Ema
PS/l
15. Linková Viktorie
PS/l
16. Michálková Karolína
PS/l
17. Mikulášková Kateřina
PS/l
18. Minaříková Jana
PS/ll
1. Ardelt Václav
VO
19. Mrkvičková Eliška
keramika
PS/l
20. Mrkvičková Eliška
malba, kresba
PS/l
21. Růžička Štěpán
PS/l
22. Rýdlová Kateřina
PS/l
23. Sládek Oto
PS/l
24. Složilová Adriena
PS/l
25. Smejkal Vít
PS/l
26. Smělíková Veronika
PS/l
27. Sokolová Gabriela
PS/ll
28. Šedová Eliška
PS/l
29. Štěpánek Vítek
PS/l
30. Tinz Robert
PS/l
31. Tomková Barbora
keramika
PS/l
32. Tomková Barbora
malba, kresba
PS/l
33. Trojanová Alžběta
PS/l
34. Tůma Jakub
PS/l
35. Vodičková veronika
PS/l
Výtvarný obor – nově přijatí žáci – 1. a 2. ročník
č.
Příjmení a jméno
obor
Učitel
1.
Alinčová Karolína
2.
Brebera Filip
1/l.
3.
Košín Robin
1/l.
4.
Ročňová Anna
1/l.
5.
Ryšavý Šimon
1/l.
6.
Šafářová Natálie
1/l.
7.
Toufarová Zuzana
1/l.
8.
Urbánek David
1/l.
9.
Zavřelová Alžběta
1/l.
VO
Roč/st.
1/l.
10. Židková Anna
1/l.
11. Boušková Štěpánka
1/ll
12. Thérová Tereza
1/ll
13. Kočí Vojtěch
2/ll
14. Dlouhá Kristýna
2/ll
15. Filipczyková Marie
1/l.
16. Gondeková Nela
1/l.
17. Chvojková Nikol
1/l.
18. Krásná Kateřina
1/l.
19. Ondráčková Kateřina
1/l.
20. Supuka Eduard
1/l.
21. Synková Sára
1/l.
22. Zábranský Jan
1/l.
23. Kotásek Daniel
1/l.
24. Peřinová Kateřina
1/l.
25. Šmahel Nikola
1/l.
26. Wysocká Anna
1/ll
27. Vojtíšková Veronika
1/ll
pozn.
Literárně - dramatický obor – nově přijatí žáci – Přípravné studium
č. Jméno žáka
obor Učitel
1. Dubská Klára
LDO
Mgr. Renata Klečková
roč. Pozn.
PS/I.
Literárně - dramatický obor – nově přijatí žáci – 1. ročník
č. Jméno žáka
obor Učitel
Mgr. Renata Klečková
roč.
Pozn.
1./I.
ŠVP
1
Andrusivová Hana
LDO
2
Burkoň Vítězslav
LDO
1./I.
3
Hlavatá Kateřina
LDO
1./I.
4
Janečková Martina
LDO
1./I.
5
Josková Pavla
LDO
1./I.
6
Kociánová Anna
LDO
1./I.
7
Kohlíková Michaela
LDO
1./I.
8
Kubáčová Lea
LDO
1./I.
9
Mazánek Jan
LDO
1./I.
10 Měchurová Adriana
LDO
1./I.
11 Pilařová Kristýna
LDO
1./I.
12 Paluková Antonia Anna
LDO
1./I.
13 Štěrbová Bára
LDO
1./I.
14 Tvrdíková Nela
LDO
1./I.
15 Valášková Adéla
LDO
1./I.
16 Valentová Agáta
LDO
1./I.
17 Vítek Jiří
LDO
1./I.
Soutěže žáků ZUŠ vyhlášené MŠMT
Školní rok 2013 - 2014
I. Literárně dramatický obor – sólový a slovesný projev: soutěžní
přehlídka
Krajské kolo: ZUŠ Chrudim - 10. 4. 2014
kategorie:
umístění
poznámka
pedagog:
Mgr. Renata Klečková
Ústřední kolo: ZUŠ Uherské Hradiště - 29.5. - 1.6.14
II. Hudební obor - soutěže
1. Hra na klavír
Okresní kolo: ZUŠ Chrudim - 4. 3. 2014
kategorie: žák:
umístění
0.
Sládek Oto
2. cena
I.
Totin Ondřej
1. cena s postupem
Zelenková Barbora
1. cena s postupem
II.
Pilařová Adéla
2. cena
Trojanová Barbora
3. cena
IV.
Doležalová Bára
1. cena s postupem
Lövyová Sára
2. cena
Svobodová Nela
3. cena
VII.
Hamáčková Barbora
1. cena s postupem
VIII.
Bachurová Pavla
1. cena s postupem
IX.
Soukal Jakub
1. cena s postupem
Krylová Anna
2. cena
Krajské kolo: ZUŠ Vysoké Mýto - 20.3. 2014
kategorie: žák:
umístění
I.
Totin Ondřej
Zelenková Barbora
IV.
Doležalová Bára
VII.
Hamáčková Barbora
VIII.
Bachurová Pavla
IX.
Soukal Jakub
Ústřední kolo: ZUŠ Praha 8, Taussigova 1.- 4. 5. 2014
kategorie: žák:
umístění
2. Hra na smyčcové nástroje
Okresní kolo: ZUŠ Hlinsko - 5. 3. 2014
kategorie: žák:
I.
Mencová Andrea
IV.
Horečka Martin
I.
Totin Ondřej
IV.
Švadlenková Kateřina
Krajské kolo: Česká Třebová – 1. 4. 2014
I.
Mencová Andrea
IV.
Horečka Martin
I.
Totin Ondřej
3. Hra na kytaru
Okresní kolo: ZUŠ Slatiňany - 24. 2. 2014
pedagog:
Mgr. M. Vojtičková
PhD., Mgr. A. Sládková
Mgr. M. Vojtičková
MgA. Z. Filipová
V. Nováková
M. Židková
MgA. Z. Filipová
V. Nováková
M. Židková
M. Židková
E. Švarcová
E. Švarcová
PhD., Mgr. A. Sládková
Mgr. M. Vojtičková
M. Židková
M. Židková
M. Židková
E. Švarcová
umístění
1. cena s postupem
1. cena s postupem
1. cena s postupem
2. cena
pedagog:
P. Drábek
P. Drábek
E. Pilařová
E. Pilařová
3. cena
1. cena
1. cena
P. Drábek
P. Drábek
E. Pilařová
Hra na housle
Hra na housle
Hra na violoncl.
Hra na violoncl.
Hra na housle
Hra na housle
Hra na violoncl.
kategorie: žák:
umístění
0.c
Žampachová Tereza
3. cena
I.
Košťál Petr
2. cena
I.
Kytarové duo
1. cena s postupem
I.
Kytarové trio
2. cena
Krajské kolo: ZUŠ Pardubice – Havlíčkova - 25. 3. 2014
kategorie: žák:
umístění
I.
Kytarové duo
2 . cena
4. Výtvarný obor – soutěžní přehlídka
ZUŠ Moravská Třebová – 29. 4 – 2. 5. 2014
pedagog:
Ing. K. Burešová DiS.
E. Vítková
pedagog:
Ing. K. Burešová DiS.
Výsledky soutěží LDO za školní rok 2012/2013
Okresní kolo přehlídky dětských recitátorů – 27.- 28.2.2013
Čestné uznání s postupem do krajského kola:
Nikola Šmahel /1.kat./
Jakub Baťa /2.kat./
Nikola Wolffelspergerová /2.kat./
Michal Busta /3.kat./
Vladimíra Pithartová /3.kat./
Anna Ročňová /4.kat./
Čestné uznání bez postupu
Anna Žáčková /4.kat./
Krajské kolo přehlídky dětských recitátorů – 4.- 9.4.2013
Nikola Šmahel /1.kat./ - Diplom bez postupu /žáci 1.kat.nepostupují/
Jakub Baťa /2.kat./- Diplom s postupem na národní přehlídku
Michal Busta /3.kat./ - Diplom s postupem na národní přehlídku
Vladimíra Pithartová /3.kat./- Diplom /náhradník na národní přehlídku/
Anna Ročňová – /4.kat./ - Diplom bez postupu
Pozn.: Národní přehlídka dětských recitátorů není soutěžní.
Krajská soutěž LDO ZUŠ – 10.4. 2013
Dramatický soubor ZUŠ Chrudim - Návrh na postup za inscenaci Skleník na motivy stejnojmenné povídky
K.V.Raise
Krajské kolo přehlídky Wolkrův Prostějov- 6.3. 2013
Denisa Švandová - návrh na postup na národní přehlídku
Gabriela Daňková – čestné uznání
Výsledky soutěží Tanečního oddělení za školní rok 2012/2013
20. říjen 2012 – mezinárodní soutěž Baletní mládí Praha – Tereza Hochmanová 3. místo
Kateřina Mensová, Denisa Chvojková – cena poroty
13. duben 2013 – celostátní soutěž Pardubická arabeska – bez umístění
20. duben 2013 – Celostátní soutěž ve scénickém tanci, Praha – choreografie „Křídla“ – cena poroty
Choreografie „Sail“ – cena poroty
11. květen 2013 – Mezinárodní soutěž Hradecká Odette – 7 cen poroty
Údaje o DVPP na školní rok 2012 - 2013, vyhláška č.317/2005 Sb.
Příjmení, jméno
1. Mgr. Beneš Josef
2. Ing. Burešová Kateřina
3. Mgr. Brůnová Zuzana
4. Drábek Pavel
5. Feyglová Miloslava
6. MgA. Filipová Zuzana
7. Fišer Roman
8. Mgr. Havlová Jana
9. Herbst Richard
10. Mgr. Hladíková Eliška
11. Mgr. Hortová Šárka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Činnost
Odborná školení: Notační program "Sibelius", Interaktivní tabule Smart, Power Point
Studium nových přednesových skladeb pro žáky
Studium a hra lehčích klavírních doprovodů
Studium odborné literatury
Návštěva kulturních a koncertních představení
Práce na ŠVP školy
Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroje
Zdokonalení se v práci na PC, tvorba not. materiálů v notačním programu "Sibelius"
Koncertní činnost, návštěva kulturních akcí, studium lehčích klavírních doprovodů
Studium nových skladeb pro práci s kytarovým souborem ZUŠ
Zdokonalování se v práci PC
Aktivní cvičení na nástroj, koncertní činnost CHKF
Studium nových skladeb pro žáky
Odborná školení: Notační program "Sibelius", Power Point, Smart Board
Aktivní cvičení na nástroj, koncertní činnost
Studium nového repertoáru pro veřejné vystupování
Návštěva kulturních a koncertních představení, studium nových skladeb pro VSS
Studium metodiky klavírní hry - Metodické centrum JAMU Brno
Tvorba pracovních listů pro procvičování not PS/I. - hra na klavír
Tvorba odborných materiálů ke kolektivní výuce PHV - Říkadla a Lidové písně, Muzikář, Vánoční koledy
Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroj, koncertní činnost
Studium nových přednesových skladeb pro žáky a odborné literatury
Návštěva koncertních a kulturních představení
Zdokonalování se v práci na PC
Samostudium anglického a francouzského jazyka
Zdokonalení se v práci na PC
Studium nových skladeb pro žáky, nových metodických principů a četba odborné literatury
Účast na seminářích a školeních dle nabídky, účast na soutěži Prague Junior Note v Praze
Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroj, koncertní činnost
Návštěva kulturních a koncertních představení
Vzdělávací v aranžování hudby pro různá hudební tělesa
Odborná školení: Notační program "Sibelius", Interaktivní tabule Smart, Power Point
Návštěvy koncertních představení
Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroj, koncertní činnost
Studium nového repertoáru pro veřejné vystupování
Účast na odborných seminářích dle nabídky
Návštěva koncertních a operních představení
Studium nového repertoáru pro veřejné vystupování
Realizace samostatných výstav
Realizace veřejných, kulturních akcí - letní kino
Účast na přehlídkách a soutěžích s Fotoklubem Chrudim,
Účast na výtvarných akcích a odborných seminářích dle nabídky - viz. osobní plán
Studium a četba odborné literatury o výtvarném umění
Pokračování ve studiu HFK - Hradec Králové (pro pokročilé), návštěva galerií a výstav
Účast na rozborovém semináři celostátní přehlídky VO "Oči dokořán" - Štenberk
Účast na odborných přednáškách dle nabídky ped. center
Účast na interpretačních seminářích (problematika stylové hry hudby různých
historických období)
Průběžné studium materiálů z hudební teorie: konzultantka závěrečných prací
na pardubické konzervatoři, studium odborné literatury
Účast na flétnovém dnu (Konzervatoř Praha)
Studium nových metodických postupů uplatňovaných při výuce na ZŠ a aplikace
vybraných a vhodných do výuky HN na ZUŠ
Zdokonalování se v práci na PC, práce v notačním programu "Sibelius", Smart Board, Power Point
Studium a příprava klavírních doprovodů
8.
9.
10.
12. Jeřábková Monika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
13. Kincl Karel
1.
2
3
4
5
14. Mgr. Klečková Renata 1.
2.
3.
4.
5.
15. Koblížek Ondřej
1.
2.
3.
16. Králová Lenka
1.
2.
3.
4.
17. Kymplová Pavla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
18. Ak. mal.Laburdová Jar. 1.
2.
3.
4.
5.
19. Marková Dana
1.
2.
3.
4.
5.
20. PhDr. Melicherová R.
1.
2.
3.
4.
21. Nováková Věra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.
4.
21. Nováková Věra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tvorba výukových materiálů v rámci nového ŠVP školy, koordinátor ŠVP
Vlastní aktivní cvičení na zobcovou a příčnou flétnu, příprava na učitelský koncert
Studijní návštěvy koncertů, galerií a výstav
Aktivní cvičení na zobcovou a příčnou flétnu
Příprava studovaných přednesů na oba nástroje pro uč.koncerty
Studium a příprava klavírních doprovodů
Studijní návštěvy koncertů, galerií a výstav
Příprava žáků na soutěže, účast v porotě
Četba a studium odborné literatury
Studium nových zákonných norem a odborné literatury
Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní spis
Práce s notačním programem "Sibelius" pro TDO, nové učební osnovy a škola pro saxofon
Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroj
Návštěvy koncertních a kulturních představení dle časových možností
Pravidelné přednášky o češtině v "Klubu hezky česky"
Četba a studium odborné literatury
Zdokonalování se v práci na PC
Soukromé studium anglického jazyka
Moderování kulturních akcí
Zdokonalování se v práci na PC, práce s notačním programem "Sibelius"
Vlastní aktivní cvičení na hudební nástroj, koncertní činnost
Návštěva koncertních a kulturních představení
Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní spis
Zdokonalování se v práci na PC
Aktivní cvičení na nástroj
Studium nových skladeb
Účast na odborných přednáškách dle nabídky ped. center
Četba a studium odborné literatury, videomateriálů
Zdokonalování se v práci na PC
Studium anglického jazyka
Spolupráce s tanečníky z baletního souboru ND Praha
Návštěvy soukromých lekcí klasického tance - konzultantka Adéla Polertová
Návštěvy baletních představení, moderování mezinárodních baletních soutěží
Účast na výtvarných akcích a odborných seminářích dle nabídky - viz. osobní plán
Studium a četba odborné literatury o výtvarném umění
Práce na ŠVP školy
Návštěva galerií a výstav
Účast na rozborovém semináři celostátní přehlídky VO "Oči dokořán" - Štenberk
Soukromé studium výuky zpěvu a angličtiny
Četba a studium odborné literatury
Návštěva koncertních a operních představení
Studium nového repertoáru pro veřejné vystupování, výchovné koncerty
Účast na odborných seminářích dle nabídky ped. center
Účast na odborných přednáškách dle nabídky ped. center
Četba odb. literatury, studium nového repertoáru pro veřejné vystupování
Studijní návštěvy dalších ZUŠ - navázání spolupráce, výměna zkušeností
Studium odborné literatury, notových materiálů, návštěvy koncertů
Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce
Studium nových přednesových skladeb pro žákovský repertoár
Vlastní aktivní cvičení na klavír, příprava na učitelský koncert, návštěvy koncertů
Aktivní účast na klavírních soutěžích a přehlídkách se svými žáky
Konzultace s dirigenty pěveckých sborů
Studium odborné literatury
Studijní návštěvy dalších ZUŠ - navázání spolupráce, výměna zkušeností
Studium odborné literatury, notových materiálů, návštěvy koncertů
Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce
Studium nových přednesových skladeb pro žákovský repertoár
Vlastní aktivní cvičení na klavír, příprava na učitelský koncert, návštěvy koncertů
Aktivní účast na klavírních soutěžích a přehlídkách se svými žáky
Konzultace s dirigenty pěveckých sborů
Studium odborné literatury
22. Pilařová Eva
23. MgA. Pilný Miroslav
24. Profous Martin Bc.
25. Mgr. Sládková Adéla
26. Švarcová Eva
27. Bc. Vašíček Jaroslav
28. Vítková Eva
29. Mgr. Vojtičková Mart.
30. Zouharová Dana
31. Židková Markéta
Zapsal: Karel Kincl
19.6.2012
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce
Práce na PC - notační program "Sibelius", psaní not pro potřeby školy
Návštěvy koncertních představení
Aktivní cvičení na hudební nástroje + koncertní činnost, účast na MSH
Studium odborné literatury, notových materiálů, návštěvy koncertů
Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce
Koncertní činnost
Studium odborné akordeonové literatury
Prohlubování znalostí německého a anglického jazyka
Návštěva koncertních představení
Zdokonalování se v práci na PC
Účast na odborných přednáškách
Konzultant studentů oboru Sbormistrovství chrámové hudby na Universitě Hradec Králové
Dirigentská činnost
Doplňující pedagogické studium - Universita Hradec Králové
Studium odborné (hudebně teoretické) literatury
Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce
Publikační činnost v rámci konferencí HV a v časopisu Hudební výchova
Zdokonalování se v práci na PC
Účast na klavírní soutěži Prague Junior Note v Praze
Studium nového repertoáru pro děti
Tvorba výukových materiálů
Účast na odborných seminářích dle nabídky – viz. osobní plán práce
Studium nových skladeb pro žáky
Zdokonalování se v práci na PC
Četba a studium odborné literatury
Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce
Práce na PC - programy "Sibelius", "Cakewalk", "Cubase"
Psaní a úprava not pro potřeby školy: TDO, etudy pro trubku a bicí
Práce na novém ŠVP školy
Aktivní hra na nástroj
Četba a studium odborné literatury
Příprava (zhotovení) tiskopisů pro potřeby školy
Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce
Aktivní cvičení na nástroj
Návštěva koncertních představení
Studium nových skladeb vhodných pro žáky, studium skladeb na uč. koncert
Zdokonakování se v práci na PC
Soukromé studium anglického a španělského jazyka
Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce
Studium nových skladeb vhodných pro žáky, studium skladeb na uč. koncert
Zdokonalování se v práci na PC
Odborná školení: interaktivní tabule Smart Board, Power Point
Studium a příprava odborných materiálů ke kolektivní výuce PHV, příprava výuky PHV, PPHV
Účast na klavírní soutěži Karlovarská růžička
Aktualizace "Muzikáře" + pracovních listů pro PPHV
Účast na odborných seminářích a školeních dle nabídky - viz. osobní plán práce
Práce na ŠVP školy - hra na hoboj
Zdokonakování se v práci na PC, notační program "Sibelius" - výstupy v rámci projektu
Vlastní aktivní cvičení hry na zobcovou flétnu a hoboj, aktivní koncertní činnost
Studium nových notových materiálů, odborné literatury, klavírních doprovodů
Studijní návštěvy koncertních představení
Studium anglického jazyka - Jazyková škola Zebra
Kurz: Dechové soboty - cyklus seminářů na Konzervatoři Brno
Jazyková škola M. Kubešové - 2 hodiny angličtiny týdně
Letní klavírní kurzy I. Klánského
Návštěva koncertních představení
Četba odborné literatury
Veřejné akce školy ve školním roce : 2012 / 2013
Hudební obor
I.pol.
II.pol.
Celkem
1.
Interní vystoupení
9
27
36
2.
Koncerty (muzeum, divadlo aj. )
1
2
3
3.
Koncert učitelů
1
1
4.
Soutěže
11
11
5.
Soustředění
1
1
6.
Zahájení vernisáže
1
1
2
7.
Ostatní vyst. ( pro školy, CHHV apod.)
14
15
29
Výtvarný obor
8.
Výstava
1
1
9.
Výzdoba školy, divadla, …
1
1
10. Zhotovení plakátů apod.
2
2
11. Soutěže, exkurze
2
2
6
13
3
3
4
5
Literárně-dramatický obor
12. Vystoupení
7
13. Soutěže
14. Festival, setkání
1
15. Soustředění
0
Taneční obor
16. Vystoupení ( + předtančení )
3
7
10
17. Soutěže
2
1
3
18. Soustředění, jiné ..
0
Taneční a dechový orchestr
19. Koncerty, festivaly, pochody aj.
20. Plesy
5
1
1
5
10
21. Soutěže
0
22. Soustředění
0
Celkem akcí :
43
91
134
Žáci přijatí ve školním roce 2013/2014 na vyšší typy škol
Hudební obor:
Vyučující: Karel Kincl
Žák: Hort Lukáš – hra na saxofon
Škola: Konzervatoř Pardubice
Vyučující: Markéta Židková
Žákyně: Hamáčková Barbora
Škola: Konzervatoř Pardubice
Vyučující: MgA. Miroslav Pilný
Žák: Benešová Tereza
Škola: Konzervatoř Pardubice
Výtvarný obor:
Vyučující: Mgr. Eliška Hladíková
Žákyně: Lucie Oplištilová
Škola: SVŠ Jihlava – Helenín – obor ineriérový design
Žák: Vojtěch Tyc
Škola: Umělecko – průmyslová škola hudebních nástrojů Hradec Králové – obor truhlář
Žákyně: Barbora Licková, Barbora Holubová
Škola: ČVUT – stavební fakulta – obor architektura a stavitelství
Vyučující: ak. mal. Jaroslava Laburdová
Žák: Valenta Dominik
Škola: Střední umělecká škola grafická Jihlava
Taneční obor:
Vyučující: Pavla Kymplová
Žákyně: Kaplanová Karolína
Škola: Taneční konzervatoř Brno
V Chrudimi 31. 08. 2013
Zapsal: Karel Kincl
Download

Výroční zpráva ZUŠ Chrudim 13