DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
ANNUAL REPORT 2011
Obsah: strana
Content: Page
Základní informace o společnosti ...............................................2
Úvodní slovo předsedy představenstva ....................................3
Orgány společnosti ............................................................................5
Výrobní program ................................................................................6
Závod výhybkárna ..............................................................................7
Závod strojírna ....................................................................................9
Výzkum a vývoj, certifikace .......................................................... 11
Aktivity v oblasti pracovně právních vztahů .........................14
Dceřiná společnost – DT – Slovenská výhybkáreň, a. s. ....15
Dceřiná společnost – DTPV – Servisní, s. r. o. ...................17
Životní prostředí .............................................................................. 19
BOZP ....................................................................................................21
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ................... 22
Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zprávy
o vztazích mezi propojenými osobami ................................... 23
Zpráva auditora o ověření Zprávy o vztazích ......................24
Stanovisko auditora k výroční zprávě .................................... 25
Company basic data ..........................................................................2
Chairman of the Board address...................................................3
Bodies of the company .....................................................................5
Program of manufacture ................................................................6
Závod výhybkárna (Plant Pointworks).........................................7
Závod strojírna (Plant Engineering).............................................9
Research and Development, Certification ............................ 11
Activities from the field of work-legal relations....................14
Subsidiary company – DT – Slovenská výhybkáreň, a.s....... 15
Subsidiary company – DTPV – Servisní, s.r.o. .....................17
Environment ....................................................................................... 19
Health Safety and Protection .....................................................21
Report on Relations between Interconnected Persons ....... 22
Supervisory Report on Review of the Report
on Relations between Interconnected Persons ................ 23
Auditor’s Report on the verification of Review
of the Report on Relations ...........................................................24
Auditor’s Standpoint to the Annual Report ......................... 25
Příloha k výroční zprávě:
Roční účetní závěrka k 31. 12. 2011
Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky k 31. 12. 2011
Annex to the Annual Report:
Annual Sheet of Balance as of 31st Dec. 2011
Auditor’s report on verification of the Annual Sheet of Balance
as of 31st Dec. 2011
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
ANNUAL REPORT 2011
Základní informace o společnosti
Company basic data
DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. (dále DT) je výrobní společnost v rukou výhradně českého kapitálu se sídlem Dolní 100,
797 11 Prostějov, Česká republika.
Společnost byla založena v roce 1992 pod názvem Železárny
D+T, spol. s r.o. a zahájila výrobní a obchodní činnost po privatizaci části státního podniku Železárny Prostějov v roce
1993. V roce 1995 došlo ke změně názvu na DT výhybkárna
a mostárna, spol. s r.o. Od 1. 1. 2004 změnila společnost právní
formu na akciovou společnost. Ke dni 2. října 2006 prodala
společnost veškerá aktiva závodu mostárna – pozemky, budovy,
stroje a zařízení – a přestala v tomto segmentu trhu podnikat.
V souvislosti s tímto prodejem mostárny změnila společnost
ke dni 1. ledna 2007 název na DT – Výhybkárna a strojírna, a. s.
DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. je registrována v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3936. Identifikační číslo společnosti je 46962778.
Základní kapitál společnosti je 500 000 000 Kč a je plně splacen. Základní kapitál je rozdělen do 500 ks kmenových akcií
na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v zaknihované
podobě. Převoditelnost akcií je omezená.
Po rozvahovém dni, tj. po datu 31. 12. 2011, došlo s platností
od 1. ledna 2012 ke změně organizační struktury společnosti.
V řídícím centru společnosti bylo zrušeno centrum obchodního
ředitele a většina odborných pracovníků tohoto centra byla převedena pod nově vytvořený obchodní úsek závodu výhybkárna.
V řídicím centru společnosti vzniklo k témuž datu centrum plánování, procesů a informatiky, které v sobě zahrnuje část bývalých center obchodu, jakosti a investičního rozvoje a informatiky.
Dne 3. dubna 2012 byl dokončen proces akvizice slévárny BFM
v Bari v Itálii zaplacením kupní ceny a převzetím 100% kapitálového podílu ve formě akcií této společnosti na základě podepsané kupní smlouvy mezi DT – Výhybkárnou a strojírnou, a. s.
a italskou firmou Lucchini.
K datu 1. dubna 2012 byla založena společnost DT GRADE –
Servisná, s. r. o. v Novém Mestě nad Váhom na Slovensku, kde
má DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. 50 % podíl a slovenská
společnost TSS GRADE, a. s. rovněž 50 % podíl. Společnost
byla založena za účelem provádění montážních a servisních
prací v oblasti výhybkových konstrukcí na Slovensku. Tím se zvýšil počet společností ve skupině DT na celkových 5.
The DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. (hereinafter referred
to as the DT) is a manufacturing company owned exclusively
by the Czech shareholders and the seat of which is Dolní 100,
797 11 Prostějov, Czech Republic.
The company was established in 1992 under name Železárny
D+T, spol. s.r.o. and it started its business after state enterprise
Železárny Prostějov partial privatization in 1993. In 1995 the
company was renamed into DT Výhybkárna a mostárna, spol.
s.r.o. Since 1st January 2004 the legal status of the company
was modified into joint stock company. As of 2nd Oct. 2006 the
company sold the assets in connection with Plant Bridgeworkland, buildings, machinery and equipment- and left the field of
this business. Concerning this sale, the company was renamed
into Výhybkárna a strojírna, a. s. (Pointworks and Engineering
PLC), as of 1st Jan. 2007.
The DT – Výhybkárna a strojírna, a.s is registered in the Commercial Register of the District Court, in Section B, Insert 3936.
The number 46962778 is the ID number of the company.
The registered capital of the company equals to CZK
500,000,000.00 and it was paid in full. The basic capital is
divided into 500 registered shares with title in nominal value
of CZK 1,000,000.00 entered in books. The negotiability of
shares is limited.
After the day of the Balance Sheet, i.e. after 31st Dec. 2011
the company organizing structure was modified. The center of
2
the Business Director was cancelled and the most of specialist
were transferred into newly established Business Department
of the Plant Výhybkárna. On this occasion the Center for Planning, Processes and IT was established at the company Headquarters, where the parts of former centers for business, for
quality and investing development and IT are included.
The process of the BFM foundry plant in Bari, Italy, acquisition
was successfully accomplished on date of 3rd April 2012 by the
purchase price payment and the one hundred pct of the capital
was taken over in the form of this company shares on basis
of signed purchase agreement between DT Výhybkárna a strojírna, a. s. and between Lucchini of Italy.
As of 1st April 2012 the DT GRADE – Servisná, s.r.o. was established in Nové Mesto nad Váhom, in which both companies
DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. and the Slovakian company
TSS GRADE have their fifty pct share. To provide installation
and service work on the field of the turnout trackwork in Slovakia is the aim of this new establishment. It means the DT group
consists of five companies so far.
Úvodní slovo předsedy představenstva
Chairman of the Board of Directors address
Vážení zákazníci, vážení partneři, dámy a pánové.
Rok 2011 byl již osmým rokem činnosti v podobě akciové společnosti. Dosažením celkového objemu tržeb za prodej vlastních
výrobků a služeb ve výši 807,7 mil. Kč došlo ke snížení oproti
roku 2010 pouze o 1,8 % z důvodu dopadů pokračující finanční
a hospodářské krize. Díky opatřením v produktivitě práce, opatřením finančního, organizačního a personálního charakteru
a úsporám nákladů se i v těchto podmínkách podařilo optimalizovat hospodářský výsledek společnosti.
V roce 2011 byly obchodní aktivity závodu výhybkárna zaměřeny na tradiční obchodní partnery v České a Slovenské republice. Naproti tomu v zahraničí byli mimo tradičních odběratelů
získáni i další zákazníci.
V tuzemských zakázkách představovaly rozhodující podíl dodávky výhybkových konstrukcí tzv. „koridorového typu“ v soustavách UIC60 a S49 II. generace pro investiční akce společnosti
Správa železniční dopravní cesty, s. o., které byly finančně pokryty z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a evropských fondů. Dodávky výhybkových konstrukcí „koridorového
typu“ byly realizovány pro výstavbu III. a IV. železničního koridoru
(železniční stanice Ošelín, Hořovice, Kařízek, Třinec, Bystřice
nad Olší, Olbramovice, České Budějovice). Rekonstrukcí železničních stanic Přerov a Praha Libeň pokračovala rovněž přestavba železničních uzlů v České republice.
Pro mimokoridorové tratě byly realizovány dodávky pro železniční
stanice Ostrov nad Ohří, Plačice, Světec a Hořice v Podkrkonoší.
Pro tratě regionálního charakteru byly dodávány výhybkové konstrukce v soustavách S49 I. generace a R65. Významný podíl
objemu tržeb závodu výhybkárna v roce 2011 také představovaly
dodávky náhradních dílů realizovaných pro společnost Správa
železniční dopravní cesty, s. o. Mimo tohoto dominantního odběratele patřily v roce 2011 mezi nejvýznamnější odběratele produktů železničních výhybkových konstrukcí přední renomované
stavební firmy působící na trhu v České republice.
Obdobně jako v České republice, byly i ve Slovenské republice
dodávky výhybkových konstrukcí realizovány zejména za účelem modernizace a výstavby nových koridorových tratí (stanice
Teplička, Ladce, Trenčianske Bohuslavice, Trenčianska Teplá).
Produkty na toto teritorium byly dodávány prostřednictvím
dceřiné společnosti DT – Slovenská výhybkáreň, a. s. se sídlem
v Novém Mestě nad Váhom na Slovensku.
V průběhu roku došlo, v souladu s přijatou strategií, k dalšímu
rozšíření podílu slovenské dceřiné společnosti na vlastním konečném produktu. Z mateřské společnosti z Prostějova byly
dodávány pouze komponenty výhybek vyžadující speciální technologie, jako jsou zejména srdcovky, jazyky, opornice a žlabové
pražce pro koridorové výhybky. Tento proces rozšiřování výroby dílů na Slovensku bude pokračovat i v následujících letech.
S ohledem na úspěšnou certifikaci z roku 2007 je možné zrealizovat v této dceřiné společnosti montáže výhybek pro český
trh v případě potřeby optimalizace kapacit.
V exportu železničních výhybek jsme se opět prosadili na zavedených teritoriích jako Argentina, Turecko, Polsko, Itálie, Kanada, Malajsie, Německo. Na dodávky v dřívějších letech se
podařilo navázat v Norsku a Černé Hoře. První dodávky jsme
realizovali do Albánie, Austrálie, Ázerbájdžánu a Indonésie.
Ladies and Gentleman, dear customers
and partners.
The year 2011 was just the eighth year
of our activity as a PLC company. We
attained the total revenues from our product manufacture and services in amount
of CZK 807,7 M, which was reduction by
1,8 pct. compared with 2010. The continuing financial and economic depression is
on the blame. Thanks to the remedies of
the financial, organizing and the personnel nature and to the expenses savings applied, the company net
income was successfully optimized.
The Plant Pointworks (závod výhybkárna) business activities
in 2011 were aimed at the traditional customers in the Czech
and the Slovak Republic as well. Furthermore besides the traditional customers abroad further customers were acquired
there as well.
As to inland jobs, delivery of the turnout trackwork of so called
“corridor type” UIC60 and S49 generation II. manufactured for
Správa železniční dopravní cesty s. o. investing purpose took the
decisive part and were financed by the Státní fond dopravní infrastruktury and by the European Funds as well. Deliveries of so called
corridor type turnouts were carried out for building of the Railway
Corridor III. and IV. (the Railway Stations Ošelín, Hořovice, Kařízek,
Třinec, Bystřice nad Olší, Olbramovice, České Budějovice). The
Czech Republic railway junctions reconstruction continued by the
Railway Stations Přerov and Prague conversion.
For off-corridor tracks the deliveries for Railway Stations Ostrov
nad Ohří, Plačice, Světec and Hořice v Podkrkonoší were carried
out. As to regional railway tracks, the turnout trackwork in systems S49 generation I. and R65 were supplied. The spare parts
supplies carried out for Správa železniční dopravní cesty, s. o. represented the important part of revenues for Plant Pointworks in
2011. Besides this dominant customer even the top renowned
building companies, which are the constituent part of the Czech
Republic market belong to the customers ordering railway turnout trackwork.
Similarly just like in the Czech Republic, turnout trackwork deliveries in Slovakia were carried out with aim to upgrade and
build a new corridor tracks (Railway Stations Teplička, Ladce,
Trenčianske Bohuslavice, Trenčianska Teplá). The products for
this territory were supplied by means of DT subsidiary company
DT – Slovenská výhybkáreň, a. s. the seat of which is Nové Mesto
nad Váhom, Slovakia.
In harmony with adopted strategy, the Slovakian subsidiary within
the course of the year scaled up its portion towards the final
product. The parental company in Prostějov delivered just the
turnout components, which require the special technology, just
like crossings, switch rails, stock rails and the modular sleepers
designed for corridor turnouts. The process of parts production
extension shall continue in the future as well. With respect to
the successful certification in 2007, performance of the turnout
assemblies for the Czech market in this subsidiary company is
possible in case the capacities shall be optimized.
As to railway turnouts export, we were again successful on
already known territories just like Argentina, Turkey, Italy, Canada,
Malaysia and BRD. We followed the former year supplies in Norway and the Monte Negro. Our very first deliveries were carried
out into Albania, Australia, Azerbaijan and Indonesia.
3
Úvodní slovo předsedy představenstva
Chairman of the Board of Directors address
V roce 2011 se opět potvrdila správnost osamostatnění produkce žlábkových výhybek a jejich organizační začlenění do závodu strojírna. V oblasti dodávek žlábkových výhybek určených
pro městskou dopravu byly v tomto roce nejvýznamnějšími obchodními partnery dopravní podniky Ostrava, Brno, Olomouc,
Bratislava a Košice. Tramvajové výhybky ze žlábkových profilů
byly v loňském roce rovněž exportovány do Austrálie, Belgie,
Chorvatska, Kanady, Španělska, Švédska, Švýcarska. Byly zaznamenány rekordní tržby na španělském trhu a dodávky
do nových teritorií činily téměř čtvrtinu z celkových objemů zahraničních tržeb.
The rightness of the decision to provide the tramway turnouts
production in the independent shop and its integration into Engineering Plant was proved again in the year 2011. In terms of
grooved turnouts delivery designed for the city transport facilities, the most important customers were transporting facilities in cities of Ostrava, Brno, Olomouc, Košice and Bratislava.
The tramway turnouts made of grooved sections were exported
in Australia, Belgium, Croatia, Canada, Spain, Sweden and the
Swiss. We earned the top revenues on the Spain market and the
supplies into new territories amounted almost one fourth of the
total foreign revenues.
Z hlediska nových investic pokračovala společnost v roce 2011
v realizaci rozsáhlého projektu „Energetická transformace
a další dostavba areálu“. Úspěšně pokračovaly práce na obvodovém plášti závodu výhybkárna, byla vybudována nová kompresorovna. Rovněž byly zahájeny práce na výstavbě nového
administrativněsprávního centra. Generální opravy byly provedeny na několika důležitých obráběcích strojích.
From the point of a new investment, the vast so called “Energetic Transformation and the following completion of the area”
continued in 2011. The work successfully followed on the
peripheral lining of the Plant Poitworks and a new compressor
plant was built. The work on a new Headquarter Building was
launched as well. Some important machine tools general overhauls were carried out.
Vysoká míra investic, a to jak stavebních tak i strojních, bude
pokračovat i v roce 2012 a následujících letech s cílem neustálého zvyšování výrobních kapacit a zkvalitňování vyráběné
produkce a v neposlední řadě i s cílem snižování energetických
nákladů.
The high level of building and machinery investing shall continue in 2012 and in the coming years as well to increase persistently our manufacturing capacities with focus to make our
product quality even higher and decrease the cost of energy
consumption.
V roce 2011 se dále naplno rozvinula činnost dceřiné společnosti DTPV – Servisní, s. r. o., která zajištuje nejen portfolio služeb pro mateřskou společnost, ale postupně úspěšně rozšiřuje své další externí aktivity.
In 2011 the full development of subsidiary company DTPV –
Servisní, s.r.o. was attained. This company secures not only the
service portfolio for parental organisation, but gradually successfully extends its further external activities as well.
Závěrem bych chtěl konstatovat, že naše firma nejen že v loňském roce splnila všechny požadavky zákazníků, ale současně
se velice intenzivně věnovala i péči o životní prostředí v rámci
certifikátu pro systém environmentálního managementu podle
požadavků normy ČSN EN ISO 14001 pro oblast výzkumu, vývoje, výroby a montáže výhybkových a příbuzných konstrukcí
a souvisejících ovládacích a řídících zařízení.
V rámci strategie na roky 2012–2019 bude položen důraz
na budování holdingové struktury, zvýšení produkčních schopností firmy, zvyšování produktivity práce a výrazný růst zahraničních tržeb.
In the end I have to note that our company met not only all requirements of our customers, but we took care with respect to the
environment within the framework of certificate according to the
system of environmental management pursuant to CSN EN ISO
14 standard, designed for branch of turnout and related railway
structures research, development, manufacture and installation
and for related operating and controlling equipment.
From the framework of strategy for period 2012 till 2019 we
emphasize to build the holding structure and to extend the production abilities of the company and follow the prominent rise of
revenues from abroad.
Za spolupráci, které si velmi vážíme, bych rád poděkoval všem
našim zákazníkům a dalším obchodním partnerům. Věřím, že
budeme i nadále přinášet všem našim zákazníkům a uživatelům plnou spokojenost s dodávanými výrobky a službami.
I would like to express my thanks to our customers and to our
business partners for their cooperation, which we highly appreciour products
proo
pr
ate. I believe we will bring the full satisfaction with our
tur
ure
re ass w
ell.l
el
and services to all our customers in the future
well.
Prostějov, duben 2012
Prostějov, April 2012
Ing. Grulich Bedřich
předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors
4
Orgány společnosti
Bodies of the Company
V roce 2011 pracovaly vrcholové orgány akciové společnosti v následujícím složení:
In 2011 the supreme bodies of the company were working in configuration as follows:
Představenstvo společnosti
Board of Directors
Předseda
Chairman
Místopředsedové
Vice–Chairmen
Členové
Members
Vedení společnosti
Company Management
Ing. Bedřich Grulich
Bc. Přemysl Svoboda
Petr Těhník
Ing. Petr Černý
Ing. Libor Chmelař
Ing. Tomáš Opletal (do 30. 11. 2011)
Dozorčí rada
Supervisory Board
Předseda
Chairman
Místopředseda
Vice–Chairman
Člen
Member
Ing. Vít Svoboda, CSc.
Ing. Zdeněk Šnajdr
Ing. Jiří Zatloukal
Generální ředitel
Ing. Libor Chmelař
Director General
Inspektor společnosti
Ing. Vít Svoboda, CSc.
Company Inspector
Inspektor společnosti
Ing. Zdeněk Šnajdr
Company Inspector
Ředitel pro strategii
Ing. Bedřich Grulich
Director for Strategy
Ředitel pro jakost a rozvoj
Ing. Artur Wiesner
Quality and Development Director
Zástupce ředitele pro jakost a rozvoj
Petr Těhník
Quality and Development Deputy Director
Finanční ředitel
Ing. Jiří Zatloukal
Finance Director
Zástupce finančního ředitele
Bc. Přemysl Svoboda
Finance Deputy Director
Obchodní ředitel
Ing. Tomáš Opletal (do 30. 11. 2011)
Business Director
Ředitel informatiky
Mgr. Ladislav Lužný
IT Director
Ředitel závodu výhybkárna
Ing. Petr Černý
Plant Pointworks Director
Ředitel závodu strojírna
Ing. Tomáš Kment
Plant Engineering Director
Společnost neměla a nemá žádnou organizační složku v zahraničí.
The company never had and currently has not whatever subsidy body abroad.
5
Výrobní program
Manufacturing program
Předmětem podnikání společnosti je vývoj, konstrukce, výroba
a montáž železničních a tramvajových výhybek a zajišťování
montážních a servisních prací v těchto oborech včetně dodávek náhradních dílů.
The company line of business is the railway and tramway turnout development, design and production and provision of installation and servicing in these branches, the spare parts supply
as well.
Ve výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem
v Brně, oddíl B, vložka 3936 jsou uvedeny podrobně následující
činnosti:
In the abstract from the Commercial Register of the District
Court in Brno, Section B, Insert 3936 are in detail stated the
activities as follow:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
výroba a rozvod elektřiny
výroba a rozvod tepla
projektová činnost ve výstavbě
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění
nádob plyny
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob
na plyny
kovářství, podkovářství
obráběčství
zámečnictví, nástrojářství
vodoinstalatérství, topenářství
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
lakýrnictví, natěračství
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6
electricity production and distribution
heat production and distribution
civil engineering design
business with hazardous waste treatment
reserved gas equipment assembly, revisions and testing,
gas bottle charging
reserved lifting equipment assembly, general overhauls
and revision testing
electric equipment assembly, repairs, maintenance and
revisions
reserved lifting equipment assembly, general overhauls
and revision testing
manufacture, trade and service not stated within the
annexes 1 till 3 of the Trade Code
pressurized vessels and gas bottles assembly, repairs, revisions and testing
black smith and farrier trade
metal machining
locksmith and tool trade
plumber and heating appliances trade
electric machines and appliances, electronic and telecommunication equipment manufacture, installation and repairs
coating and painting
Závod výhybkárna
Plant Pointworks
V roce 2011 byly obchodní aktivity závodu výhybkárna zaměřeny
na tradiční obchodní partnery v České a Slovenské republice. Naproti tomu v zahraničí byli mimo tradičních odběratelů získáváni
i další zákazníci.
The Plant Pointworks business activities in 2011 were aimed
at tradition customers in the Czech and the Slovak Republic.
Outside the tradition customers we acquired the new customers abroad as well.
V tuzemských zakázkách představovaly rozhodující podíl dodávky
výhybkových konstrukcí tzv. „koridorového typu“ v soustavách
UIC60 a S49 II. generace pro investiční akce spravované společností Správa železniční dopravní cesty, s. o. (dále jen SŽDC, s. o.),
které byly finančně pokryty z prostředků Státního fondu dopravní
infrastruktury a evropských fondů. Dodávky výhybkových konstrukcí „koridorového typu“ byly realizovány pro výstavbu III. a IV.
železničního koridoru (železniční stanice Ošelín, Hořovice, Kařízek,
Třinec, Bystřice nad Olší, Olbramovice, České Budějovice). Rekonstrukcí železničních stanic Přerov a Praha Libeň pokračovala též
přestavba železničních uzlů v České republice.
As to domestic jobs the decisive part of supply were the railway structures of so called “corridor type”, i.e. constructions
of section UIC60 and the 2nd generation of S49 appointed for
investments of Railway Tracks Headquarters (hereinafter SŽD
– Správa železniční dopravní cesty s. o.), which are paid from
resources of the State fund for transport infrastructure and
from resources of the European Funds as well. The supplies of
the “corridor system” turnout structures were carried out for
building of the 3rd and the 4th Railway Corridor (Railway Stations
Ošelín, Hořovice, Kařízek, Třinec, Bystřice nad Olší, Olbramovice, České Budějovice). The Přerov and Praha-Libeň Railway
Stations reconstruction was a part of the Czech Republic Railway junctions reconstruction.
Pro mimokoridorové tratě byly realizovány dodávky pro železniční
stanice Ostrov nad Ohří, Plačice, Světec a Hořice v Podkrkonoší.
Pro tratě regionálního charakteru byly dodávány výhybkové konstrukce v soustavách S49 I. generace a R65. Významný podíl objemu tržeb závodu výhybkárna v roce 2011 také představovaly
dodávky náhradních dílů realizovaných pro společnost SŽDC, s. o.
Mimo SŽDC, s. o. patřily v roce 2011 mezi nejvýznamnější odběratele produktů železničních výhybkových konstrukcí přední renomované stavební firmy působící na trhu v České republice.
Obdobně jako v České republice, byly i ve Slovenské republice dodávky výhybkových konstrukcí realizovány zejména za účelem modernizace a výstavby nových koridorových tratí (stanice Teplička,
Ladce, Trenčianske Bohuslavice, Trenčianska Teplá). Produkty
na toto teritorium byly dodávány prostřednictvím dceřiné společnosti DT – Slovenská výhybkáreň, a. s. se sídlem v Novém Mestě
nad Váhom na Slovensku.
The supplies for off-corridor tracks were carried out for the
Railway Stations Ostrov nad Ohří, Plačice, Světec and Hořice
v Podkrkonoší. The regional tracks were supplied with turnout
structures profiles S49 of the 1st generation and R65 one.
The important part of Plant Pointworks revenues in 2011 were
the spare parts deliveries for SŽDC, s. o. Besides the SŽDC,
s. o. even the top civil engineering Czech residential companies
belonged in 2011 to the most important purchasers of our railway trackwork.
Similarly, the Slovak Republic just like the Czech Republic carried out the deliveries of turnout trackwork with aim to modernize and built a new corridor tracks (Railway Stations Teplička,
Ladce, Trenčianské Bohuslavice and Trenčianska Teplá). The
products for this territory were supplied by means of subsidiary company- the DT – Slovenská výhybkáreň, a. s. the seat of
which is Nové Mesto nad Váhom, Slovakia.
7
Závod výhybkárna
Plant Pointworks
V rámci dodávek výhybkových konstrukcí do zahraničí se společnosti mimo již tradiční obchodní partnery podařilo navázat nové
obchodní kontakty a rozšířit tak svou obchodní působnost na další
zahraniční teritoria. Dodávky výhybkových konstrukcí v roce 2011
směrovaly zejména do Turecka, Argentiny, Itálie, Kanady, Německa, Polska a Malajsie. Za staronová teritoria můžeme označit
Norsko a Černou Horu, kam se naše společnost vrátila po několika letech. Z nových teritorií jmenujme např. Albánii, Austrálii,
Ázerbájdžán a Indonésii. Nová teritoria nebývají vždy spojována
s „významnými“ objemy – je však třeba chápat první výsledky
na těchto teritoriích, resp. už samotný vstup na ně za základ pro
rozšíření našich aktivit a tím i zvýšení objemů v budoucnosti. Výjimkou potvrzující toto „pravidlo“ byla teritoria Austrálie a Indonésie,
kde byl úspěšný vstup na trh umocněn i velmi zajímavými objemy
dodávek. Našimi zákazníky byly velké stavební společnosti, státní
dráhy, dopravní podniky a metra, ale v menší míře i evropské výhybkárny. Dodávky probíhaly zejména v soustavě UIC 60, UIC 54,
S 49, R65, S41a/10 a 115RE. Stejně jako v daném roce i v letech
následujících zůstane jedním ze strategických cílů společnosti navyšování tržeb z exportu. K naplnění tohoto strategického cíle
směřují také dosud nerealizované, ale v roce 2011 již kontrahované zakázky, resp. jejich části, např. do Austrálie a Kanady.
Závěrem je možno konstatovat, že i v roce 2011 závod výhybkárna
svými aktivitami nejen potvrdil a upevnil své postavení na evropských trzích a zařadil se tak opětovně k předním výrobcům výhybek v Evropě, ale poprvé ve své historii vstoupil se svými dodávkami v jednom roce s výjimkou Antarktidy na všechny kontinenty.
8
Within the framework of turnout structures deliveries abroad
outside the tradition customers we were successful in signing
the new contracts and this way to extent our business relations towards the further foreign territories. In 2011 our turnout trackwork were supplied namely into Turkey, Argentina,
Italy, Canada, Germany, Poland and Malaysia. From a new territories may be named Norway and the Monte Negro, where
our company returned after several years again. As a brand
new territory we may name Albania, Australia, Azerbaijan and
Indonesia. New territories are not always linked with “important” amount – it is necessary to take it as a first connection
with such territory and this first step should be considered as
a basis for extension of our activities and this way the possible increase of orders in the future. The exception which ratifies this “rule” they are territories of Australia and Indonesia,
where the successful entry on this market was accompanied
with remarkable amount of our supplies. Our customers were
the big building companies, state railways, transport facilities
and underground railways, but in lesser extent the European
turnouts maker plants as well. The supplies were carried out
in systems UIC 60, UIC 54, S 49, R65, S41a/10 and 115RE.
Just like this year, also for following years we shall have the
strategy aim to increase our revenues on basis of export jobs.
To reach this strategy aim we follow the preparation of jobs not
carried out so far, but signed in contracts in 2011 for Australia
and Canada.
In the end we may say that the Plant Pointworks with its activities confirmed and reinforced its position on the European market and it belongs between the top European turnout manufacturers and for the first time in history when excluding the
Antarctica, we entered all continents.
Závod strojírna
Plant Engineering
Rok 2011 byl pro závod strojírna důležitý mj. v tom, že po 3 letech existence samostatného úseku žlábkových výhybek došlo k jeho sloučení s úsekem strojírenské výroby. Závod se tak
skládá z čistě funkčních úseků obchodu, výzkumu a vývoje, konstrukce, technologie a výroby, které zajištují všechny činnosti
pro oba produktové typy výrob. Výhody sloučení jsou zřejmé
– větší vytížení a tedy efektivita v předvýrobních úsecích, tlak
na vyšší vzájemnou zastupitelnost výrobních dělníků a efektivnější řešení kapacitních vrcholů (růst flexibility zaměstnanců).
Nezanedbatelná je úspora v řídících funkcích.
Velmi důležitou součástí závodu samozřejmě zůstává samostatný produktový úsek energetiky, kde se kvalitní a pečlivá
práce všech pracovníků projevila velmi dobrými ekonomickými
výsledky.
V oblasti žlábkových výhybek došlo v roce 2011 ke stabilizaci
tržeb na úrovni roku předchozího. Tržby z tuzemského a slovenského trhu po značném poklesu v roce 2010 zaznamenaly
opět vzestupnou tendenci, naopak došlo k mírnému oslabení exportní činnosti. Tržby z exportních zakázek však i nadále tvořily
většinu zakázkové náplně, konkrétně 72,9% celkových tržeb ze
žlábkových výhybek.
Nejvýznamnějšími zákazníkem v roce 2011 bylo španělské
město Zaragoza, kam závod pokračoval jako jediný dodavatel
výhybek v dodávkách pro výstavbu nové tramvajové trati. Objem dodávek do Španělska činil 30% celkových ročních tržeb.
Dalšími významnými odbytišti v zahraničí byli Švýcarsko a Belgie, kde je závod strojírna považován již za tradičního dodavatele. V belgickém Gentu byl závod jediným dodavatelem výhybek
v roce 2011, ve švýcarském Bernu se závod podílel na výměně
důležitého kolejového trianglu na křižovatce pod známým orlojem Zytgloge. Neméně významné byly dodávky výrobků pod názvem „průmyslová železniční výhybka pro zadláždění“ do Švédska, které se stalo největší cílovou destinací tohoto typu výhybek.
Během roku 2011 se zrealizovalo celkem 7 ks těchto výhybek,
které byly úspěšně instalované v přístavu Ohmanskajen, dřevozpracujícím závodě Holmen Paper a během roku 2012 proběhne instalace poslední výhybky v logistickém centru Pampus.
The year 2011 was important as far as Plant Engineering
after three years of its independent existence as a producer of
grooved turnouts was amalgamated with division of engineering
production. The Plant now consists of all parts of the full administration, i.e. research and development, projection, technology
and manufacture, which secure all activities necessary for both
products manufacture. The advantages of amalgamation are
obvious – higher utility and this way effectiveness in the preproduction divisions, pressure towards the higher mutual utility
of workers and towards the more effective solution of capacity
divergences (the employee flexibility increases). The savings concerning the number of the managing personnel reduction should
be mentioned as well.
The independent production division of energetics remains very
important part of the Plant, where the quality and rigorous performance of all personnel influenced the economic outcomes
very good.
As to field of grooved turnouts, the revenues in 2011 retained
the last year level. The revenues coming from inland and Slovakian market after substantial drop in 2010 manifested again
the ascending tendency, but the exporting activities conversely
descended. The revenues coming from export orders constitutes the absolute majority of ordered jobs, i.e. 72,9 pct from
total revenues coming from grooved turnouts.
Zaragoza City, Spain, became the most important customer in
2011, where our plant continued as a sole supplier of turnouts in
deliveries designed for a new tramway track building. The volume
of deliveries in Spain equaled to 30 pct from the total annual
revenues. The further important customers were the Swiss and
Belgium, where the Plant Engineering is considered as a traditional supplier. In Gent, Belgium, our plant was the sole supplier
of turnouts in 2011, in Bern, Swiss, we took part on the important rail triangle replacement at the junction situated under well
known astronomical clock Zytgloge. The same importance had
the supplies called “industrial railway turnout designed for pavement” in Sweden, which became the biggest place of destination
for this kind of turnouts. Within the course of 2011 amount of
9
Závod strojírna
Plant Engineering
Po vstupu na tento trh v roce 2009 již třetím rokem pokračuje
nárůst tržeb z tohoto teritoria a typu výhybek. Dalšími zahraničními odbytišti výrobků byli Kanada, Austrálie, Chorvatsko a Turecko.
Mimo exportní zakázky stejně jako v předchozích letech pokračovaly dodávky výrobků do Ostravy, Brna, Mostu a Plzně.
Po delší době se podařilo úspěšně realizovat dodávku dvou křížení do sadů Pětatřicátníků v Plzni, kde jedno z křížení bylo dodáno s tvrdonávary pojezdových hran zajišťujících prodloužení
životnosti konstrukce.
Přes dceřinou společnost DT – Slovenská výhybkáreň, a. s. byla
pro dopravní podnik Košice zrealizovaná dodávka křížení na Náměstí Osvoboditelů včetně stavěcích skříní.
Spolupráce s dceřinou společností byla úspěšná i při účasti
ve výběrových řízeních na dodávky kolejových konstrukcí a na dodávky stavěcích skříní pro dopravní podnik Bratislava.
V oblasti strojírenské výroby byla v roce 2011 realizována výroba 747 ks válečkových stoliček SVV a jejich instalace do výhybek v trati SŽDC, s. o. V roce 2011 byl úspěšně dokončen odlitkový program válečkových stoliček SVV, v současné době se
vyrábí zkušební série před zavedením do sériové výroby.
10
seven turnouts of this type were successfully installed in port
of Ohmanskajen and in the paper-mill plant Holmen Paper and
during 2012 installation of the last turnout in the logistic centre
Pampus will be carried out. Since coming at this market in 2009
progresses the revenues increase from this type of turnouts
applied at this territory. The Canada, Australia, Croatia and Turkey were the further foreign destination for our products.
Besides the exporting jobs we followed in supplies to Ostrava,
Brno, Most and Pilsen just like within the foregoing years. After
longer period we were successful to carry out the supply of two
diamond crossings for the park of Pětatřicátníků in Pilsen, where
the one crossing was delivered equipped with hard overlaid running edges, which extends the operational life of the trackwork.
Via the subsidiary company DT – Slovenská výhybkáreň, a. s. the
supply of crossing designed for Náměstí Osvoboditelů, Košice
was carried out, the rail throw-over boxes including.
The cooperation with subsidiary company was successful as well
within the choice proceeding for the delivery of rail trackwork
and concerning the supplies of rail boxes for City Transport Facility Bratislava.
On the field of the engineering manufacture production of 747
units of SVV roller chairs was carried out and their installation
into SŽDC, s. o. track was introduced in 2011. In 2011 it was
successfully finalized program of cast SVV roller chairs manufacture. Currently the testing set of chairs is manufactured prior
the introduction into serial production.
Vývoj a výzkum, certifikace
Research & Development, Certification
Obecně lze konstatovat, že výzkumem a vývojem se v naší
společnosti již léta rozumí systematická tvůrčí práce konaná
za účelem získávání nových a účelných poznatků z oblasti vědy
a techniky a jejich využití pro navrhování nových produktů a trvalé zlepšování užitných vlastností již zavedených produktů. Při
specifikaci zadání, rozhodování o variantách řešení a konečném
posuzování výsledků jednotlivých konkrétních projektů je hlavním
kritériem zlepšení poměru dosažené užitné hodnoty produktu
u zákazníka (životnost, spolehlivost, ekologičnost, funkční parametry, apod.) k nákladům na její dosažení. Užitná hodnota produktu vzniká ve všech fázích jeho životního cyklu tj. od návrhu až
po likvidaci. Proto také naše produkty u zákazníka systematicky
sledujeme, čímž získáváme nejen doklady o reálně dosažených
parametrech našich výrobků, ale i cenné podněty pro jejich další
zlepšování.
Výzkum a vývoj je v naší společnosti řízen a realizován v souladu
s certifikovaným systémem řízení. Při řízení návrhu uplatňujeme
metodu projektového řízení s příslušnými kroky přezkoumání,
ověření a validace. Tento postup sice znamená značnou časovou i finanční náročnost, ale v konečném důsledku zaručuje minimálně dosažení deklarovaných parametrů produktu, a tím i jeho
užitné hodnoty. Výstupem každého projektu výzkumu a vývoje je
zpravidla standard, na jehož základě je podle stanoveného rozsahu použití možno připravovat a realizovat zákazníkem požadované produkty běžným procesním způsobem. Při řešení projektů
výzkumu a vývoje využíváme nejen vlastních kapacit, ale spolupracujeme s řadou externích odborných železničních pracovišť,
vysokých škol, výzkumných ústavů, laboratoří a firem. Všechny
klíčové díly, uzly a funkce navrhovaných produktů podrobujeme
výpočtovému posouzení pomocí metody konečných prvků (např.
ANSYS, MAGMA). Na sestavených výpočtových modelech provádíme napěťově – deformační analýzy a simulace s cílem optimalizace návrhu řešení vzhledem ke stanoveným kritériím. Výsledky důležitých návrhů jsou dále ověřovány na laboratorních
vzorcích např. cyklováním, dynamickými zkouškami, metalografickými rozbory atd., v účelných případech též s respektováním
požadavků evropských technických norem. Posledním krokem
návrhu je zadání a provedení validace na vzorcích výrobků v podmínkách reálného použití (zabudování vzorků do zkušebních
úseků, sledování a vyhodnocení) s cílem srovnání skutečných
a deklarovaných vlastnosti produktů a konečného dopracování
standardu pro jejich realizaci.
Plánování a řízení výzkumu a vývoje je v naší společnosti strategickou záležitostí. Cyklus pro získání kvalitního návrhu řešení
včetně validace představuje pro naše produkty běžně dobu 2 až
5 let. Na základě marketingových zkušeností vyžaduje další cca 3
roky prosazení nového produktu u našich zákazníků. Tím se doba
mezi zařazením podnětu k řešení a reálným užitkem z výstupů
projektu prodlouží na 5 až 8 roků, což ukazuje též na nutnou
délku předstihu strategického rozhodování a plánování. Ukončené projekty výzkumu a vývoje nabízejí kromě nových výrobků,
které rozšiřují produktové portfolio společnosti, také zlepšení
užitných vlastností stávajících produktů včetně jejich kvality.
When speaking of research and development in our company, we
mean the systematic and creative effort to gain a new piece of
knowledge and its application on the field of new products proposals and persistent improvement of utility features already
applied. When the task is specified and the outcome consequently
assessed, the top criterion of assessment –improvement of
attained utility value (life expectancy, reliability, ecology, functional
parameters) towards the cost applied- is taken into consideration.
The product utility value for the customer is considered within all
phases of its life cycle, i.e. since its design until its disposal. That is
why we systematically monitor our products within all phases of its
utility cycle to gain not only data on parameters attained, but the
valuable inputs for further improvement as well.
The research and development is managed in our company in
correspondence with certified quality system applied. Within the
design control, the method of project control is applied via appropriate steps of review, verification and the validation. This procedure means the higher time and the finance demandingness, but in
the final consequence it guarantees attaining of minimally declared
parameters of the product and this way its utility value as well.
Every project of research and development output is to establish
the standard, on basis of which is possible to plan and manufacture the products required by the customer by the common way
of processing.
To solve the projects, we make use not only our own capacities,
but we collaborate with plenty of specialized railway workplaces,
technical universities, research institutes, laboratories and companies. All key parts, points and designed products function are
the subject of computerized evaluation and where essential, by
adoption of program with application of final elements, simulation
and with computing model (for instance ANSYS and MAGMA). The
important designs outcomes are verified by the laboratory formula
within cycling, dynamic testing and via metallographic analysis and
so on, and in some purposes with respecting the European technical standards. The design last step is assignment and execution of
validation of the product samples under conditions of real application (the sample installation into testing track section, monitoring
and assessment) with aim to compare the real and declared features and to tackle the final standard settlement for its realization.
The research planning and managing is a matter of strategy. The
cycle for quality design observing, validation including, represents
for our products commonly period of two till five years and with
respect to the marketing experience and the period of another
three year period to enforce the new product with our customers
is necessary. We can see, that period since the first input up to
real utilization is extended up to five until eight years, which determines the necessary advance of strategic decision and planning.
The finished projects of the Research and Development Dept. are
aimed at new products introduction, which magnifies the company
product portfolio and improves the utility properties of existing
products, their quality including.
Hodnoticími indikátory pro výzkum a vývoj jsou:
– Zvyšování podílu úspěšně řešených projektů k plánu VaV
– Zvyšování podílu podnětů zařazených do plánu VaV
– Zvyšování podílu účelných výdajů na VaV
– Zvyšování podílu průmyslových práv v ČR
– Zvyšování podílu tržeb z nových produktů na tržbách společnosti
The applied indicators of assessment for research and development are:
– To increase the rate of successfully finalized projects towards
the V+V plan
– To increase the rate of inputs introduced into V+V plan
– To increase the rate of sensible expenses towards the V+V plan
– To increase the rate of industrial rights in the Czech Republic
– To increase the rate of new products revenues to the company
total revenues
V roce 2011 bylo v naší společnosti řešeno celkem 39 výzkumně
vývojových projektů, z nichž 7 bylo úspěšně ukončeno závěrečnou oponenturou. Řešení projektů se věnovalo 14 přepočtených
výzkumných a vývojových pracovníků společnosti. Podíl účelných
výdajů na výzkum a vývoj na tržbách činil 1,89% a podíl tržeb z nových výrobků na tržbách pak 5,37%. V roce 2011 byla většina
řešitelských kapacit směřována na řešení projektů sdružených
In 2011 the 39 research-development projects were resolved,
the seven of them were successfully finalized within the opponent
proceeding. The number of 14 research personnel was engaged
in the projects research and development solution. The rate of
research and development expenditures towards the revenues
equaled to 1.89 percent and the percentage of new products revenues towards the company revenues equaled to 5.37 percent.
11
Vývoj a výzkum, certifikace
Research & Development, Certification
v multiprojektu č. 01/2010 Vysokorychlostní výhybka DT III. generace s plánovaným hmotným výstupem v polovině roku 2012.
Taktéž bylo zahájeno řešení grantu TA01031297 „Zvyšování kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění“, který jsme získali v programu Alfa od Technologické agentury České republiky. Pozornost byla zaměřena také na problematiku eliminace
opotřebení jazyků výhybek, zápustkové kování komor jazykových
profilů, bylo realizováno vložení nových konstrukcí srdcovek k validaci do trati SŽDC, s. o., probíhalo provozní ověřování nových
prvků pro stabilizaci hrotů srdcovek. Na Slovensku byly do sítě
ŽSR vloženy první 2ks vysokorychlostních výhybek 1:26,5-2500
do ŽST Trenčianské Bohuslavice.
Naše společnost je držitelem dále uvedených systémových a výrobkových certifikátů v oblasti výzkumu, vývoje, výroby a montáže železničních a tramvajových výhybkových a příbuzných konstrukcí a souvisejících ovládacích a řídicích zařízení:
– od r. 1998 certifikátu systému řízení kvality podle ČSN EN ISO
9001:2009, vč. přílohy, která osvědčuje, že splňujeme také
požadavky na kvalitu při svařování podle ČSN EN ISO 38342:2006,
– od r. 1999 certifikátů systému řízení výroby účinné pro trh
České republiky,
– od r. 2000 certifikátů vnitropodnikové kontroly účinné pro trh
Slovenské republiky,
– od r. 2007 – certifikátu pro systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14 001:2005,
– od r. 2010 – certifikátu pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS
18001:2008,
– od r. 2010 – certifikátu o posouzení systému řízení jakosti pro
výhybky a výhybkové konstrukce soustavy UIC 60 vyráběné
v souladu s požadavky technických specifikací interoperability
transevropského vysokorychlostního železničního systému,
– od r. 2010 – tzv. zlatého certifikátu, který uvádí, že naše společnost vlastní všechny tři základní systémové certifikáty, tedy
na oblast kvality, environmentu i bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.
Všechny procesy a činnosti v naší společnosti jsou realizovány
v souladu se zavedenými systémy, legislativními požadavky a dalšími požadavky zákazníků, pokryty příslušnými technologickými
a personálními certifikáty, povoleními a způsobilostmi. Tuto skutečnost potvrdily i výsledky dozorových auditů a inspekcí, které ve společnosti proběhly v roce 2011 bez vystavení jakékoliv neshody.
12
Most of solver’s panel capacities were focused to the solution of
projects comprised in the multi-project No. 01/2010 the DT Highspeed Turnout of the 3rd generation, with planned output in the
half of the 2012 year. The solution of grant TA01031297 “The running trajectory improvement inside the turnouts by means of flexible means” was launched, which we acquired under program Alfa
granted from the Agency for technology of the Czech Republic. Our
effort was aimed at problems how to eliminate the turnout switch
rails wear, issues of the switch rail transition part forging in dies.
We introduced a new design crossings into track to test it within
the SŽDC, s. o. tracks and the new elements how to stabilize the
crossing points were verified as well. In Slovakia the first two units
of high-speed turnouts 1:26,5-2500 were introduced into ŽSR
network in the Trenčianske Bohuslavice Railway Station.
Our company is a holder of the following main system and product
certificates in the field of research, development, manufacture and
installation of the railway and tramway and related structures and
of the related operating and controlling equipment:
– since 1998 Certificate of Quality Management pursuant to CSN
EN ISO 9001:2009 standard, incl. Annex, which verifies, that we
fulfill the welding quality pursuant to CSN EN ISO 3834-2:2006,
– since 1999 Certificate of the Production Management System
valid for Czech Republic market,
– since 2000 Certificate of In-process Inspection efficient in the
Slovakia market,
– since 2007 – Certificate on Environmental Management system pursuant to standard CSN EN ISO 14 001:2005,
– since 2010 – Certificate on Safety and the Health Protection
Management, pursuant to standard CSN OHSAS 18001:2008,
– since 2010 – Certificate on Assessment of Quality system control Management for turnout and the turnout trackwork system
UIC60, manufactured in harmony with requirements of the
Technical Specification on Interoperability of the Trans-European
Hi-speed Railway System,
– since 2010 – so called “golden certificate” which proves that
our company owns all three basic system certificates, i.e. from
the sphere of quality, environment and the safety and the health
protection.
All processes and activities in our company are in conformance with systems introduced, with legislative and with further
requirements of the customer and they are covered by appropriate technology and personal certificates, permissions and
authorizations. These facts were approved by the audits and
inspection results, which were carried out in 2011 and no nonconformances were found.
Vývoj a výzkum, certifikace
Research & Development, Certification
13
Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
Activities within the sphere of Working-Legal relations
V roce 2011 došlo v oblasti řízení lidských zdrojů k několika zásadním změnám. Personální oddělení bylo v organizační struktuře začleněno do centra generálního ředitele. Začala pracovat
„Stálá pracovní skupina personalistiky“, které se účastní ředitelé
závodů a center, v průběhu roku byla účast rozšířena o ředitele
dceřiných společností. Hlavním cílem tohoto projektu bylo zapojení vrcholového managementu do plánování personální strategie mateřské firmy i dceřiných společností a provázání strategie
řízení lidských zdrojů (dále HR) do všech úrovní řízení.
Zavedením komplexního systém HR, složeného z motivačního systému, hodnocení zaměstnanců, flexibility a kontinuálního vzdělávání, došlo k výraznému posunu v oblasti řízení lidských zdrojů. Byl
realizován návrh nového systému hodnocení zaměstnanců s dopadem do systému odměňování. Rovněž flexibilita zaměstnanců
se stala velmi významným parametrem, který se v průběhu roku
2011 sledoval a vyhodnocoval, jak u kategorie dělníků, tak u kategorie techniků a úředníků. V oblasti vzdělávání byl zaveden systém plánování všech vzdělávacích akcí s cílem zvýšení efektivity
a sledování účelného čerpání nákladů na vzdělávání zaměstnanců
s využitím dotačních titulů. Taktéž při realizaci náboru a výběru nových zaměstnanců došlo k významnému pokroku zavedením e-dotazníku na internetové stránky společnosti, vytvořením databáze
uchazečů a elektronické evidence výběrových řízení.
SPS personalistiky řešila agendu práce s indikátory, a to zavedením nových prvků, například flexibility, počtu zaměstnanců, věkové a kvalifikační struktury nebo čerpání přesčasové práce.
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2011 byl 402,
což je o 16 zaměstnanců méně než v roce 2010. V průběhu roku
došlo ke snížení počtu dělníků o 15 a techniků a úředníků o 7.
Tento pokles byl ve většině případů tvořen odchody pracovníků
při dovršení důchodového věku. Ke konci roku 2011 měla společnost 391 zaměstnanců, z toho 215 dělníků a 176 techniků
a úředníků. V kategorii dělníků byli ve struktuře zaměstnanců nejčetněji zastoupeni frézaři, zámečníci kolejových konstrukcí a svářeči kovů. Mezi úředníky byli nejpočetnější skupinou zaměstnanci
technických úseků jednotlivých závodů – konstruktéři, technologové a mistři. Vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců měla společnost 80 (20,46 %), 119 zaměstnanců (30,43 %) mělo vzdělání středoškolské.
Zaměstnavatel se v kolektivní smlouvě pro rok 2011 zavázal udržet ve společnosti reálnou mzdu, čehož bylo dosaženo. Průměrná
mzda za rok 2011 se zvýšila oproti roku 2010 o 2,51 % a dosáhla výše 28 621 Kč. Poměr mezi průměrnou mzdou techniků
a úředníků a průměrnou mzdou dělníků dosáhl hodnoty 1,58,
přičemž průměrná mzda kategorie dělníků činila 22 759 Kč
a vzrostla o 3,46 % oproti roku 2010, průměrná mzda zaměstnanců kategorie techniků a úředníků vzrostla o 0,9 % a činila
35 997 Kč.
Mezi prioritní cíle v oblasti řízení lidských zdrojů pro budoucí období bude optimalizace technicko-úřednických profesí holdingu,
současně s optimalizací věkové a kvalifikační struktury zaměstnanců. V oblasti vzdělávání bude zaveden systém vzdělávání zaměstnanců formou interního lektoringu. Dalším cílem této oblasti je zabezpečit rozvoj zaměstnanců zařazených do skupiny
Talent Development Pool. V roce 2012 bude nastaven nový systém odměňování. Dále bude pozornost zaměřena na práci s popisy pracovních míst.
14
Some fundamental changes were introduced in the Human
Resources management in 2011. The HR office was in the organizing structure incorporated into General Director Centre. The “Permanent working group for personal policy” launched its activity,
where the plant and centers directors take their place and within
the course of the year the participation of subsidiary companies
directors was introduced as well. The main objective of this project
was the integration of the top management into planning of the
parental and subsidiary companies strategy and integration of
human resources (hereinafter HR) management strategy into all
levels of the management.
By introduction of the complexion HR system, which consist of
motivation system, employees assessment, flexibility and the continual education and training, the prominent shift in the sphere of
human resources management occurred. The proposal of a new
system in the employee assessment was put into practice, which
influences the system of remuneration. Likewise the employee flexibility became the important parameter, which was monitored and
assessed throughout the year 2011 for categories of workers and
technicians and officers as well. The system of planning of all educational events was established at the field of education, aimed at
increase of effectiveness and for monitoring of useful drawing of
cost appointed for education of employees under grants utilization.
Similarly, under realization of a new employee intake and selection
a remarkable progress was achieved by means of e-questionnaire
adoption, which is placed on the web address of the company, in
form of database for applicants and the electronic list of selection
proceedings as well.
The SPS of the personnel department solved the problems with
indicators by means of introduction of new elements, for instance
flexibility, number of employees, the age and qualification structures, or amount of overtime work.
The average number of personnel in 2011 was 402, which was
by 16 persons less than in 2010. Within the course of the year
the number of workforce dropped down by 15 employees and the
number of technicians and officers by 7 persons. The cause of this
decrease was mostly employees who left for retirement. In the end
of 2011 we employed 391 workers of which 215 were workers
and 176 employees were technicians and officers. Of the category
worker within the employees structure widely are represented the
metal toolers, trackwork fitters and the metal welders. As to officers, the largest groups were the technical employees from single
plants – designers, technologists and the production supervisors.
Number of highly educated employees equals to 80 (20.46 percent)
and 119 employees (30.43 percent) had the high school education.
In the collective agreement for year 2011 the employer promised to
maintain the real wage, which was successfully achieved in fact. The
average wage in 2011 increased in comparison with 2010 by 2.51
percent and reached amount of CZK 28,621. The ratio between the
average wage of technicians and officers and between the average
wage of workers reached the value 1.58, and the average wage
of workers was CZK 22,759, which is increase by 3.46 percent
against year 2010. The average wage of category technicians and
officers increased by 0.9 percent and equaled to CZK 35,997.
The optimization of the technician-officers professions in the holding belongs between the priority goals in the field of the human
resources management in the same time with optimization of the
qualification structure of employees. In the sphere education, the
education system for employees will be adopted by means of internal lecturing. The further aim at this field is to secure the employees
development grouped in the Talent Development Pool. A new system of remuneration will be set in 2012. Thereinafter our attention
will be focused at activity concerning the working positions account.
Dceřiná společnost DT – Slovenská výhybkáreň, a. s.
Subsidiary company DT – Slovenská výhybkáreň, a.s.
V roce 2002 založila DT výhybkárna a mostárna, spol. s r.o.
na Slovensku svoji dceřinou společnost DT Slovenská výhybkáreň a mostáreň, a. s. se sídlem v Novém Mestě nad Váhom,
Trenčianska 17. IČ společnosti je 36323969.
K 1.1.2008 došlo u společnosti ke změně názvu na: „DT – Slovenská výhybkáreň, a. s.“ (dále DTSV). Jejím základním posláním
je zajistit svou kapacitou výrobu a montáž železničních výhybek,
dodávku tramvajových výhybek a výrobu i dodávku náhradních
dílů pro potřeby především slovenského trhu, a tím uspokojit
potřebu Železnic Slovenské republiky (dále ŽSR), železničních
vleček a tramvajové městské dopravy na Slovensku.
In 2002 DT výhybkárna a mostárna, spol s r.o. established
in Slovakia its subsidiary company DT Slovenská výhybkáreň
a mostáreň, spol s r.o. the seat of which is Nové Mesto nad
Váhom, Trenčianská 17. The ID of the company is 36323969.
As of 1st Jan. 2008 the company changes its name to:
DT – Slovenská výhybkáreň, a. s. Its basic role is to secure with
its own capacity the railway turnouts, tramway turnouts and
spare parts manufacture, assembly and supply, to satisfy the
needs of Slovakian market at first and this way to satisfy needs
of Slovakian Railways, siding users and city tramway transport
providers in Slovakia.
Předmětem podnikání společnosti jsou činnosti uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku, vedeného u Okresního soudu Trenčín, vložka č. 10290/R.
Jedná se o činnosti:
– výroba a montáž ocelových konstrukcí,
– nákup zboží pro účely jeho prodeje konečnému spotřebiteli
v rozsahu volných živností – maloobchod,
– nákup zboží pro účely jeho prodeje provozovatelům živností
v rozsahu volných živností – velkoobchod,
– svářečské práce,
– zpracování a povrchová úprava kovů.
The subject of company business is activity entered in abstract
from Commercial Register, placed at District Court Trenčín,
Insert No.10290/R.
Those are:
– steel structures manufacture and assembly
– goods purchase for possible re-sale to the final customer in
extent of free commercial trade – retail,
– goods purchase for possible re-sale to retailers, in extent of
free commercial trade-wholesale,
– welding works,
– metal processing and the metal surface treatment
DT SV je držitelem certifikátu systému managementu jakosti
dle ČSN EN ISO 9001:2001 a certifikátu vnitropodnikové kontroly na železniční a tramvajové výhybky. V listopadu 2007 získala i certifikát systému řízení výroby pro dodávky železničních
výhybek do České republiky.
DT SVM is the holder of Certificate of Quality Management System pursuant to CSN EN ISO 9001:2001 and of the Certificate of
inter-shop inspection on the field of railway and tramway turnouts.
In November 2007 it was awarded with Certificate on Management System on railway turnout deliveries into Czech Republic.
V roce 2011 došlo k realizaci dodávek výhybkových konstrukcí
soustav J60 a J49 na základě zahájení vysoutěžených staveb
na koridoru ŽSR, kde většina výhybek jde v provedení koridorového typu. Při dodávkách na stavby ŽSR byla jediným odběratelem Trnavská stavební společnost.
In 2011 the supplies of J60 and J49 turnout trackwork were
carried out on basis of tender concerning the corridor of ŽSR,
where the most turnouts are the corridor type. As to supplies for
ŽSR, the single purchaser was the Trnavská stavební společnost.
Kromě dodávek pro koridor byla zajištěná dodávka náhradních
dílů k výhybkám pro ŽSR, dále byly vyráběné a dodávané výhybkové konstrukce 1. generace pro zákazníky v SR a ČR. Je třeba
vyzdvihnout, že byl v DT SV zvládnutý výrobní proces jazyků, kluz-
Besides the corridor supplies, the spare parts delivery for ŽSR
turnouts was secured. Furthermore the turnout trackwork of the
1st generation were manufactured and supplied for customers
in Slovakia and in the Czech Republic. We have to emphasize, that
DT SV managed the process of manufacture of the switch rails,
15
Dceřiná společnost DT – Slovenská výhybkáreň, a. s.
Subsidiary company
ných stoliček a všech druhů podkladnic, přídržnic a některých
drobných součástí. DT SV zajišťovala dodávky tramvajových výhybek a náhradních dílů pro dopravní podniky Bratislava a Košice.
slide chairs and all kind of plates, check rails and some tiny parts.
The DT SV provided the tramway turnouts and the spare parts
supplies for the city transport facilities in Bratislava and Košice.
Proces rozšiřování výrobního sortimentu pokračoval i v roce
2011, kdy společnost zahájila kompletní výrobu všech podkladnic pro všechny druhy výhybek koridorových i výhybek 1.
generace. Dále byla zahájena výroba opěrných válečků, polyetylénových podložek a kompletní výroba přídržnic, včetně dělení
základního materiálu.
The process of the production portfolio spreading continued
in 2011 as well, when the company launched the manufacture
of full assortment of plates designed for all kind of corridor
turnouts and for the 1st generation turnouts as well. Furthermore the manufacture of supporting rollers, polythene pads
and the full manufacture of check rails was launched, including
the basic material cutting.
Zařazením výroby tohoto sortimentu vyčerpala společnost
všechny výrobní možnosti vzhledem k technologickým možnostem. Další rozšíření výroby bude na základě nákupu obráběcího
centra.
Servisní skupina společnosti v roce 2011 pokračovala v prvním
broušení výhybek a montážích stoliček Austroroll.
V investiční oblasti společnost v roce 2011dokončila kolaudací
výstavbu rodinného domu pro management firmy, vybetonování expediční plochy a tím její rozšíření pro skladování výhybek.
Dalšími významnými akcemi bylo napojení rozvodů elektrické
energie na vlastní trafostanici a výměna oken na administrativní budově. Všechny tyto akce jsou směrovány pro zlepšení
podmínek společnosti, úsporu energií a zlepšení podmínek pro
zaměstnance.
Průměrný stav zaměstnanců v roce 2011 byl 41. Z celkového
počtu 41 zaměstnanců bylo 27 dělnické kategorie a 14 techniků a úředníků. Pro rok 2012 společnost předpokládá zaměstnávat 38 pracovníků.
V roce 2012 společnost svou činnost zaměří na zlepšení jakosti výroby výrobků, dále bude ukončeno výběrové řízení
na dodavatele frézovacího centra a budou zahájeny přípravné
práce na jeho zabudování. Hlavní důraz bude společnost klást
na opravu střešního pláště, vypracování projektu rozvodů elektrické energie ve 2. lodi výrobní haly a vybudování základu pro
obráběcí centrum.
16
Launching this assortment, the production in company exhausted
all manufacturing possibilities with respect to the technologic
capabilities. The further extension of manufacture is possible
just on basis of the milling center purchase.
The servicing group of the company in 2011 carried on the initial grinding of the turnouts and the assembly chairs Austroroll
production.
As to branch of investing, the company in 2011 completed with
approval the family building erection, which shall occupy the
company management. The dispatch storage area was covered
with concrete and the area will be able to store the turnouts.
The further important event was the wiring to the its own transformer and the administration building windows replacement.
All those activities are aimed to improve the company conditions, energy savings and the better condition for employees.
The personnel average rate in 2011 was 41. From a total
number of 41 employees there were 27 workers and 14 technicians and officers. In 2012 supposed number of employees
equals to 38 persons.
In 2012 the company will aim its effort to the manufacture quality improvement and the selection proceedings with respect to
the milling center purchase will be finished. The activity aimed
at milling centre built in will be launched. Emphasized will be the
effort to repair the roof covering, to design the project of electric energy wiring in the 2nd shop and building the foundation
for the milling plant anchoring.
Dceřiná společnost DTPV – Servisní, s. r. o.
Subsidiary company DTPV – Servisní, s.r.o.
Činnost DTPV-Servisní, s. r. o. v roce 2011 byla plně v souladu se
záměrem jediného vlastníka, DT – Výhybkárna a strojírna, a. s.
I v roce 2011 byla největším odběratelem služeb mateřská
společnost DT – Výhybkárna a strojírna, a. s., i když především
v oblasti dopravy, stavební údržby a revizí došlo k navýšení externích služeb.
Středisko doprava, které činilo téměř 55% celkových tržeb
společnosti, zajišťovalo své zakázky hlavně prostřednictvím vytěžovacího portálu, podařilo se získat stálé obchodní partnery,
kteří pravidelně vytěžují především kamionovou dopravu.
V oblasti osobní dopravy byla provedena optimalizace vozového
parku.
Stavební údržba rozšířila portfolio svých činností o technologii
lití epoxidových podlah. Po zaškolení společnost obdržela certifikát, který ji opravňuje k užívání uvedené technologie.
Výsledkem podzimní reklamní kampaně byly zakázky v oblasti
občanské vybavenosti, především rekonstrukce bytů a bytových jader. Klíčovou způsobilostí střediska je komplexnost nabízených služeb.
Významný podíl na externích tržbách mělo středisko revize. Externími zákazníky byly především společnosti v areálu Hanáckých železáren a péroven a veřejnosprávní sféra.
Ostatní střediska poskytovala služby v oblasti úklidu a závodního stravovaní standardně na vysoké úrovni.
V závěru roku 2011 byl zahájen projekt převedení odpovědnosti za provoz kolejové dopravy, práce s odpady včetně činnosti ekologa a práce bezpečnostního technika do DTPV-Servisní, s. r. o. Projekt byl ukončen k 1. 1. 2012, kdy výše uvedené
činnosti přešly pod pravomoc DTPV-Servisní, s. r. o.
The DTPV-Servisní,s.r.o. company activity was during period of
year 2011 fully in harmony with intentions of the single owner
DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.
Even in 2011 the parental company DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. was the biggest consumer of services but it should
be emphasized that mainly in the field of shipping, building maintenance and revisions, the external services were enhanced.
The Division Transport, which provides the 55 percent of the
total revenues of the company managed their jobs mainly
by means of Center of logistics and they were successful
to acquire the permanent customers, who exploit the truck
transporting at first.
In the field of personal transportation the optimization of fleet
cars was carried out.
The division of building maintenance extended their portfolio
of activities with technology of epoxy flooring pouring. The staff
undergone a special training and the certificate was awarded,
which authorizes them to pursue the technology mentioned above.
The outcomes of the autumn advert campaign were the jobs
in the field of apartment repairs, flat reconstructions and sanitary unit renovations. The crucial qualification of the division is
the complexity of the services offered.
The important part on the external revenues held the division
of revisions. The external customers were the companies who
stay within the area of Hanácké železárny a pérovny and from
sphere of the civil administrative.
The other divisions furnished services in the field of cleaning and
the boarding services with permanently high level observance.
In the end of 2011 was launched the project to transfer the
responsibility for the rail transport, for the waste treatment
and the activity of environmental officer and activity of the
safety policy personnel into DTPV Servisní, s.r.o. The project
17
Dceřiná společnost DTPV – Servisní, s. r. o.
Subsidiary company
V roce 2012 bude hlavním cílem další navýšení podílu externích zakázek, a to zejména v oblasti stavebních činností a revizí
a rozšíření vozového parku, zejména nákladních vozidel. DTPVServisní, s. r. o. byla zahrnuta do strategie skupiny DT na léta
2012–2019.
Nastavené cíle budou součástí podnikatelského záměru pro
uvedené roky.
was successfully closed as of 1st Jan. 2012, when the activities mentioned above were moved under authority of the
DTPV-Servisní, s.r.o.
The main task in 2012 will be the further increase of external
jobs share, which should primarily be carried out in the field of
building activities and the field of revisions. We will try to make
the car fleet bigger, which apply for goods vehicles at first. The
DTPV-Servisní, s.r.o. was embraced into strategy of DT group
for period 2012–2019.
The goals set shall be the part of the business intent for the
years given.
18
Životní prostředí
Environment
DT – Vyhybkárna a strojírna, a. s. je držitelem certifikátu ČSN
EN ISO 14001 od roku 2007. Dozorový – recertifikační audit
certifikačním orgánem byl uskutečněn 24. 8. 2011. Nebyly vystaveny neshody a byla potvrzena funkčnost systému EMS.
EMS byl posouzen ze strany externích auditorů jako stabilní.
Od 1.1.2011 byl vedoucí střediska environmentálního systému
(dále EMS) a odpadového hospodářství přeřazen do dceřiné
firmy DTPV – Servisní, s. r. o. (dále jen DTPV) a celá činnost je
pro DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. zabezpečována službou
prostřednictvím mandatorní smlouvy. Environmentální profil
mateřské společnosti se nemění. Vychází z měřitelných hodnot
jejích environmentálních aspektů. Představuje spotřebu materiálu a zejména médií jako zemního plynu, elektrické energie,
pitné vody, technických plynů a ostatních chemických látek –
nátěrové hmoty, ředidla, lepidla, maziva, PHM. Environmentální
profil dále také představuje stav zeleně a výsadby v areálu společnosti a náklady na údržbu zeleně. Výstupem z environmentálního hlediska jsou produkované emise, odpady nebezpečné
a ostatní, odpadní vody a stav zeleně. Ze stejného hlediska je
posuzován a vyvíjen i výrobek uváděný na trh.
V roce 2011 není definován enviro-výrobek, ale zlepšovací návrh na ochranu ovzduší při čištění (regenerace) tkaninových
a elektrostatických filtrů. V současnosti jsou používány v odsávacích zařízeních umístěných v 2. lodi a na montážních pracovištích haly výhybkárny tkaninové a elektrostatické filtry. S cílem
zajištění minimální prašnosti v hale je zakázáno filtry čistit mechanickým oklepem nebo ofukem, a to jak v hale, tak i na venkovních plochách areálu společnosti. Objednávají se filtry nové.
Podaný zlepšovací návrh řeší problém čištění filtrů použitím
stávající tlakové tryskací kabiny TTK1500 (tryskání konců kolejnic pro montáž LIS) umístěné v 7. lodi, která je vybavena odsávacím zařízením POC20 s řízeným automatickým oklepem. Pro
čištění filtrů je nutné provést v tryskací kabině TTK1500 pouze
dílčí úpravy, kterými dojde k výraznému zvýšení účinku odsávání.
Pomocí ofukovací pistole se tlakovým vzduchem čistí vložené
filtry. Uvolněné nečistoty jsou ihned odsávány do filtrační jednotky POC20.
Zlepšovací návrh byl přijat a koncem roku 2011 odzkoušen
s kladným výsledkem. Umístil se v soutěži zlepšovatelů v roce
2011 v oblasti EMS a BOZP na oceněném místě.
Vývoj legislativy v oblasti environmentu je pravidelně sledován.
Na novelizaci právních předpisů je operativně reagováno. Vedoucí pracovníci jsou pověřeným pracovníkem EMS a odpady
DTPV (dříve referentem životního prostředí), který službou
dále metodicky řídí činnosti jednotlivých závodů, průběžně informováni o požadavcích a změnách legislativy.
Ve společnosti už je samozřejmostí sledování a podpora chráněných živočichů, krmení myslivecky významné zvěře a je preferována biologická ochrana, reprezentována údržbou 40 budek
pro ptactvo. Na území DT byly objeveny další zajímavé druhy,
zasluhující ochranu. Jedná se o činnost nadstandardní, nad zákonnou povinnost.
The DT – Vyhybkárna a strojírna, a. s. is a holder of the CSN EN
ISO 14001 certificate since 2007. The re-certification audit was
carried out by the certification body on 24th Aug. 2011. No occurrence of non-conformances was found and the EMS system ability was confirmed. The external auditors assessed the EMS system as a stable one.
Since 1st Jan. 2011 the head of the environmental system (hereinafter referred to as EMS) and the waste treatment system
moved into Subsidiary company DTPV – Servisní, s.r.o. (hereinafter DTPV) and the whole activity towards the DT – Výhybkárna
a strojírna, a. s. is carried out by the service by means of mandatory agreement. The paternal company environmental profile remains unchanged. It is based on quantifiable values of its
environmental aspects. Those are the consumption of material,
earth gas, electric power, potable water, technical gases and
other chemical substances – coating compositions, thinners,
glues, lubricants, petrol and diesel oil. The state of greenery and
the planting of new plants within the company area and the cost
of greenery belong to the environmental profile as well. The same
point of view is applied under assessment and development of
a new product introduced on the market.
No enviro-product was in 2011 applied, but the proposal how to
improve the air within the purification (regeneration) of the fabric
and electrostatic filters was launched. The cloth and electrostatic
filters are currently applied in the suction equipment situated at
the 2nd shop and at the assembly workplaces in Pointworks. To
keep the minimal level of dustiness inside the shop, the purification by means of mechanic impacts and by blasting is prohibited
inside and outside the shop as well. A new filters installation is
preferred.
The applied proposal solves the filters purification by means
of existing pressure blasting cabin utilization, which is situated
inside the 7th shop and which is equipped with suction equipment
POC20 with controlled automatic knock. Just small adjustments
in the blasting cabin TTK1500 are necessary, to prominently
increase the suction effect. Via blasting gun are inserted filters
purified by the pressurized air. The disengaged impurities are
immediately sucked into the filtering unit POC20.
This proposal on improvement was adopted and in the end of
2011 tested with a good outcome. In the contest of innovators
in 2011 it won the place, which was rewarded in the branch of
EMS and BOZP.
The development in branch of environment is regularly monitored.
The legal regulation novelization is adequately responded. The
authorized officer for EMS and waste treatment (former officer
for environment) who gives the service on methodology to the
single shops continuously passes all information on requirements
and changes of legislative towards the managing personnel.
To monitor and support of protected species and the gamekeeping animals feeding is obvious and the biologic protection is
applied as well. We maintain more than forty bird boxes. Within
the DT area we discovered another interesting species, which
deserve our protection. We say it is over-standard activity, off
the duty of law.
19
Životní prostředí
Environment
20
BOZP
HEALTH SAFETY AND PROTECTION (BOZP)
Hlavními úkoly v oblasti BOZP byly v roce 2011 příprava na obhájení certifikace zavedeného systému podle normy ČSN OHSAS
18001 a udržení relativně příznivého vývoje pracovní úrazovosti.
Přípravou k obhájení certifikace byly dva interní audity na závodech a jeden systémový interní audit, který provedl nezávislý externí auditor. Dozorovým auditem provedeným v závěru měsíce
srpna pak byl konstatován soulad zavedeného systému BOZP
s požadavky ČSN OHSAS 18001.
V oblasti pracovní úrazovosti byla situace v roce 2011 relativně příznivá. Počet pracovních úrazů nepřekročil počet úrazů
v úspěšném roce 2010 a jejich závažnost, měřená indikátorem
počtu zameškaných kalendářních dnů na jeden pracovní úraz,
byla dokonce nejnižší za poslední 4 roky. Ze sledování měsíců,
ve kterých k úrazům došlo, vyplývá, že zvýšenou pozornost je
třeba věnovat období od listopadu do března, ve kterém došlo
v roce 2010 k sedmi úrazům z deseti a v roce 2011 dokonce
k osmi úrazům z deseti. Celkový počet zameškaných kalendářních dnů klesl na úroveň 91 % a tím došlo i ke snížení ukazatele
úrazovosti (počtu ZKD/1PÚ) – lze tedy konstatovat, že se jednalo v průměru o méně závažné PÚ.
Z vyhodnocených zdrojů a příčin pracovních úrazů, ke kterým došlo v roce 2011, lze odvodit, že se snížil počet pracovních úrazů,
kde byl zdrojem pád na rovině, naopak došlo ke zvýšení počtu
pracovních úrazů, kde byla zdrojem manipulace s materiálem
a práce s nástroji, přístroji, popř. nářadím. Této oblasti bude
proto v dalším období věnována zvýšená pozornost.
Dalším přijatým opatřením ke snížení možnosti vzniku pracovního úrazu je účinné vyhledávání možných incidentů (nehod,
skoro nehod a havarijních situací), jejich evidence a vystavování
nápravných a preventivních opatření k zamezení jejich opakování.
Realizace těchto nápravných opatření a zavedený motivační systém (negativní i pozitivní) jsou dalšími nástroji k trvalému snižování ukazatelů úrazovosti.
Stálá pracovní skupina (dále SPS) pro BOZP, která pracuje již
třetím rokem, projednávala na kontrolních dnech (1x měsíčně), problematiku týkající se oblasti BOZP a rovněž prováděla fyzickou kontrolu vybraných pracovišť. Ze zjištěných nedostatků byly ukládány
úkoly s termíny a odpovědností. Ke sledování plnění uložených úkolů
byla využívána intranetová aplikace Kniha závad, nově Modrá kniha.
Náplň kontrolních dnů nebyla v roce 2011 změněna – projednávány
byly především změny v legislativě a jejich dopady na společnost, informace k připravovaným a uskutečněným interním i externím auditům, nápravná opatření v oblasti BOZP, stav úrazovosti a stav plnění
uložených nápravných opatření. Souhrnně lze konstatovat, že úkoly
SPS pro BOZP se splatností v roce 2011 byly splněny.
The main assignments in 2011 in the field of BOZP was the
arrangement to justify the certification of adopted system pursuant to standard CSN OHSAS 18001 and to follow the relatively
positive development of the working injuries. The two internal
audits at the plants and the one internal audit of the system, carried out by the independent external auditor served as the preparation for the certification justification. The supervised audit
carried out by the inspector in the end of August declared the
conformance of introduced system BOZP with demands of
CSN OHSAS 18001.
In the field of working injuries the situation remained in 2011
relatively hopeful. The number of working injuries did not exceed
the number of injuries in successful year 2010 and their importance measured by the indicator of missed calendar days per one
injury was even lowest within the period of last four years. If we
monitor months when the injuries occurred we can see that the
utmost care should be devoted to the period from November to
March, when the seven out of ten injuries occurred in 2010 and
in 2011 even eight out of ten injures occurred. The total number
of missed calendar days dropped on level of 91 percent and this
way the injury indicator dropped down as well (number of missed
calendar days ZKD per 1 working injury PÚ). We may say that
those injuries were of the lesser importance.
From assessed sources and the working injuries roots occurred
in 2011 we may derive that number of injuries when the cause
was fall down on the floor dropped down and reversely manipulation with material and tools operation achieved the higher
number of injuries. That is why this sphere shall be vigilantly
monitored in the following period.
Another introduced remedy how to diminish the possibility
of working injury occurrence is the effective finding of possible incidents (mishaps or even-mishaps and the breakdowns situations) their recording and issuing of preventive and corrective
measures to eliminate their recurrence. This corrective measures realization and introduced system of motivation (negative
and the positive one) are another tool how to persistently tackle
the injury indicators.
The permanent working panel (hereinafter SPS) for BOZP,
which operates three year already once a month discussed the
problems concerning the BOZP field on their supervisory days
and the factual check of the selected workplace was carried out
as well. As to imperfections occurrence, the assignments with
responsibilities and with date of their solution were imposed. In
summary we may say that the SPS tasks for BOZP were in 2011
successfully fulfilled.
21
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Report on relations between the Associated persons
REPORT
on Relations between Associated Persons as per §66a, Para.9, Act no. 513/1991 Coll., as amended in the Commercial Code.
Contents:
Report on relations between controlling and controlled persons and on the relations between the controlled company and other companies
controlled by the same controlling person written in sense of §66a, Para.9 et seq. of the Commercial Code for the year 2011
Written by:
Statutory body of DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. seated in Prostějov ID 46962778
Controlling persons (§66a, Para.2,3,5 of the Commercial Code):
Ing. Vít Svoboda, CSc. ID 441231/098,
Pavel Těhník, ID 400528/433,
Bc. Přemysl Svoboda, ID 740820/5079,
Petr Těhník, ID 630213/1484,
MUDr. Bohdana Šnajdrová, ID 686209/1115
Jiří Těhník, ID 650211/2177
Controlled company (§66a, Para. 2 of the Commercial Code):
DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. seated in Prostějov, ID 46962778
Other persons controlled by the same controlling person: none.
In 2011 the controlling persons of the company DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. as per §66a, Para.3, letter d) were next of kin regarded as
the persons acting in agreement and having at least 40% of voting rights, as per §66a, Para.5. The persons acting in agreement, i.e. Ing.Vít
Svoboda, CSc., Bc.Přemysl Svoboda and MUDr. Bohdana Šnajdrová, who as the next of kin dispose of 41% of voting rights and the persons
acting in agreement, i.e. Pavel Těhník, Petr Těhník and Jiří Těhník, who as the next of kin dispose of 41% of voting rights as well.
The aforementioned shareholders (controlling persons) did not conclude any agreement with the company DT – Výhybkárna a strojírna, a. s.
(controlled company) in the course of the year 2011 from which a pecuniary loss would result to the controlled company. All services furnished
to those controlling persons (see the Annex) were governed by the generally valid principles appointed within the company.
In the year 2011, these shareholders did not control any other company, so they did not enter into any relations between associated persons
and they neither influenced their legal acts, nor their performance.
In Prostějov 29th March 2012
On behalf of the statutory body of the company:
22
Ing. Libor Chmelař
Member of the Board
Ing. Bedřich Grulich
Chairman of the Board
Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
Report of Supervisory Board on review of Report on relations between the Associated persons
SUPERVISORY BOARD REPORT
on the Review of Report on the Relations between Associated Persons, written by the statutory body of the DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. seated in
Prostějov, company ID 46962778 in the year 2011 as of 29th March 2012
We have reviewed the Report on Relations between Associated persons, i.e. between the controlling persons, i.e. Ing. Vít Svoboda, CSc., Bc. Přemysl
Svoboda and MUDr. Bohdana Šnajdrová (=next of kin) and Pavel Těhník, Petr Těhník and Jiří Těhník (=next of kin) and the controlled company – DT –
Výhybkárna a strojírna, a. s. seated in Prostějov, ID No. 46962778, compiled by the controlled person- by the Statutory Body of the DT – Výhybkárna
a strojírna, a. s. per year 2011 as of the 29th March 2012 and we hereby state that we neither found any discrepancies in the facts cited in the foregoing
report, nor defects in the Report completeness.
Date: 30st March 2012
Ing. Zdeněk Šnajdr
Supervisory Board Vice-Chairman
Ing Jiří Zatloukal
Member of the Supervisory Board
23
Zpráva auditora o ověření Zprávy o vztazích
Auditor’s report on verification of the Report on Relations
Controlled person: DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. Prostějov,
company ID No. 46962778
Controlling persons: Ing. Svoboda, CSc., ID No. 441231/098,
Bc. Přemysl Svoboda, ID No. 740820/5079
MUDr. Bohdana Šnajdrová, ID No. 686209/1115,
Pavel Těhník, ID No. 400528/433,
Petr Těhník, ID No. 630213/1484,
Jiří Těhník, ID No. 650211/2177
Other companies controlled by the same controlling person: none
Verified period: 1st Jan. 2011 until 31st Dec. 2011
I have verified the factual correctness of the data given in the Report on the Relations between the Associated Persons of the DT –Výhybkárna
a strojírna, a. s. Prostějov for year terminated as of 31st Dec. 2011. The Statutory Body of the DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. Prostějov is
responsible for compilation of this report. To issue the standpoint to this relations report on basis of verification carried out is the task of the
Auditor.
I carried out the verification in conformance with Auditing Standard No.56 of the Chamber of Auditors of the Czech Republic applied. This standard demands to plan and carry out the verification with aim to gain limited certainty, that the report does not include important matter-of-fact
inaccuracy. The verification is limited just at company personnel asking and at analytic procedures and by means of selected way carried out
verification of the data correctness. That is why this verification provides the lower grade of assurance than the audit does.
The final stipulation:
On basis of my verification I did not find any facts, which should lead to assumption that the Report on Relations between the Associates Persons of the DT –Výhybkárna a strojírna, a. s. Prostějov within the year which terminates as of 31st Dec. 2011 consists of significant factual
incorrectness.
Enclosure: Report on Relations between the Associated Persons.
Standpoint of the Supervisory Board
Ing. Jaroslav Daňha,
auditor, Certificate No. 131
Prostějov 27th April 2012
Date of approval: 27th April 2012
Statutory body of the controlled person:
24
Stanovisko k předložené výroční zprávě
Auditor’s Standpoint to the Annual Report
AUDITOR’S REPORT
on Annual Report 2011 verification
Drawn up by Auditorial Office Ing. Jaroslav Daňha, Jasanová 9, Prostějov
1. Auditor’s Report recipient
Share holders
2. Business company, legal status
Business company: DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. Prostějov
Legal status: plc company
ID number: 46962778
3. Subject of business
– reserved trackwork for track transport development, manufacture and installation
– electricity production and distribution
– heat production and distribution
– track transport operation
(other stated in detail in the Annex to the Sheet of Balance)
4. Day of assignment
The day of 7th July 1992 in the Commercial Register in Regional Court in Brno, Section B, Entry 3936
5. Sheet of Balance period of verification
1st Jan. 2011 until 31st Dec. 2011
6. Definition of the responsibility concerning the Annual Report and description of the audit extent
I have examined data of the Annual Report and that of the Sheet of Balance, which is the part of this Annual Report. The rightness of the Annual
Report is the responsibility of the Company Management. The assessment of the compliance between Annual Report and the Sheet of Balance
on bases of the verification carried out is the responsibility of the auditor.
The verification was carried out in compliance with International Auditing Standards and with related clauses of the Chamber of Auditors of
the Czech Republic applied. These standards demand to carry out the audit the way that auditor is assured that the data stated in the Annual
Report, which originated in the Sheet of Balance are in all important respects in compliance with stated Annual Sheet of Balance.
7. Statement of the Auditor concerning the Annual Report
I believe that the verification carried out provides a reasonable basis for expression of the auditor’s statement.
In my opinion the information presented in the Annual Report are in compliance in all respects with the Sheet of Balance stated above.
8. Authorized auditor
Auditor: Ing. Jaroslav Daňha, certificate No. 131
9. Date of Report compilation
In Prostějov 10th May 2012
Date of approval: 10th May 2012
25
DT – Výhybkárna a strojírna, a. s.
DT – Pointworks and Machineworks, Inc.
Dolní 100, 797 11 Prostějov
Czech Republic
http://www.dtvm.cz
Download

Výroční zpráva 2011 - DT