EXKLUZIVNÍ AUKCE
ČESKÉHO, SLOVENSKÉHO A EVROPSKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
Filla Emil, č. 122
29.11. 2014 od 13:30 hodin
HOTE L HILTON PRAGUE, POBŘEŽNÍ 1, PRAHA 8
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
17
EXKLUZIVNÍ AUKCE
ČESKÉHO, SLOVENSKÉHO A EVROPSKÉHO
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
29. 11. 2014 od 13:30 hodin
Hotel HILTON PRAGUE, Pobřežní 1, Praha 8
AUKČNÍ DŮM
INFORMACE / KONTAKT
Tel.: +420 224 211 087
Mobil: +420 602 233 723
+420 606 613 700
+420 776 666 638
Fax: +420 224 211 087
+420 274 780 957
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
www.galerieartpraha.cz
Galerie ART Praha, spol. s r. o.
Staroměstské náměstí 20/548
PRAHA 1
Aukční vyhláška je určená k vyvěšení 1 měsíc před konáním aukce
v Galerii Art Praha, dále jejím sídle na Praze 10, a v místě konání aukce
v den aukce, a zkrácené znění je i v aukčním katalogu a na webových stránkách
Galerie. Je též součástí aukčního protokolu – viz podpisy stran.
AUKČNÍ VYHLÁŠKA
o konání veřejné dobrovolné společné dražby věcí movitých
(obrazy, sochy, objekty) nejvyšší nabídce.
I.
Dražebník, Aukční dům GALERIE ART PRAHA, spol. s r.o., Praha 1, Staroměstské náměstí 20/548, IČ 48117421, DIČ CZ 48117421, se sídlem Praha 10, U
Hráze 6/144, zapsaný v OR MS Praha 1993 č./vl. 16981, oznamuje, že se dne
29.11.2014 od 13:30 hodin, v hotelu Hilton-Prague, na adrese: Pobřežní
č. 1/311, Praha 8, bude na žádost vlastníků dražených předmětů konat dobrovolná
veřejná společná aukce (Exkluzivní aukce) movitých věcí (uměleckých předmětů).
II.
Aukční předměty (umělecká díla) jsou označeny, popsány a reprodukovány
v katalogu aukce, včetně zkrácené aukční vyhlášky, dále včetně jejich příslušenství, práv a závazků na nich váznoucích a s nimi spojených, stavu, vyvolávací ceny,
a minimálního příhozu, aby účastníci aukce měli možnost si je fyzicky prohlédnout
a s nimi se seznámit denně od 10.30 do 19.00 hodin, celých 8 dní před aukcí v prostorách Galerie Art Praha, Praha 1, Staroměstské náměstí 20, kde budou fyzicky vystaveny. Předměty aukce budou draženy v pořadí uvedeném v aukčním katalogu.
III.
Průběh aukce: dražebník seznámí účastníky aukce s pořadovým číslem draženého
předmětu, jeho stručným popisem a nejnižším podáním (vyvolávací cenou). Po tomto
seznámení pokračuje v aukci licitátor. Dražitelé mohou činit příhozy viditelným zvednutím zálohovaného dražebního čísla. Aukce předmětu trvá, pokud zájemci (dražitelé) činí příhozy. Příhozy určuje licitátor takto:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
500 Kč při dražební ceně do 5.000 Kč
1.000 Kč při okamžité ceně 5.000 až 50.000 Kč
2.000 Kč při okamžité ceně 50.000 až 70.000 Kč
5.000 Kč při okamžité ceně 70.000 až 100. 000 Kč
10.000 Kč při okamžité ceně 100.000 až 300.000 Kč
20.000 Kč při okamžité ceně 300.000 Kč až 750.000 Kč
50.000 Kč při okamžité ceně 750.000 Kč až 1.500.000 Kč
100.000 Kč při okamžité ceně 1.500.000 až 5.000.000 Kč
200.000 Kč při okamžité ceně nad 5.000.000 Kč
Úpravy příhozu i pořadí příhozů dle aktuální situace může činit pouze licitátor.
Samostatná aukce (zpravidla nad 1 milion korun), má pravidla, která jsou uveřejněna v katalogu aukce, a znovu je před každou samostatnou aukcí připomene
licitátor. Účastníkem aukce nesmí být osoba, která způsobila
1/ zmaření aukce, tj. která nezaplatila vydražený umělecký předmět, nebo,
2/ se pokusila aukci narušit, či dokonce ji narušila chováním odporujícím dobrým
mravům, 3/ poškodila nebo se pokusila poškodit dobré jméno Aukčního domu
a jeho pověst.
IV.
Způsoby aukce v nepřítomnosti jsou dva:
1. aukce na limit, tj. dražba v nepřítomnosti do částky, kterou je ochoten zájemce
zaplatit maximálně za vydražené dílo pověřeným pracovníkem Aukčního domu.
Při dražbě na limit dražitel musí vyhotovit
- Plnou moc pro Aukční dům Galerii Art Praha k zastoupení při aukci,
- Určit dílo, které chce vydražit a které za něj má Galerie Art Praha dražit,
- Určit limit (nejvyšší částku za umělecké dílo), za který je dražitel ochoten dílo koupit.
2. aukce po telefonu, tj. dražba v nepřítomnosti dražitele, ale Aukčním
domem zprostředkovaná telefonem. Aukci po telefonu je nutné před aukcí
dohodnout v Galerii Art Praha, Praha 1, Staroměstské nám. 20/548, vyplnit
identifikaci dražitele a závaznou přihlášku, kde je uveden název díla, katalogové číslo díla, aby nedošlo k záměně, telefon, na kterém bude dražitel dosažitelný a plnou moc Aukčnímu domu k zastoupení na této aukci. Zájemce se
též může informovat na www.galerieartpraha.cz.
Před vlastní aukcí pak zástupce Aukčního domu poprvé zatelefonuje dražiteli a ověří
si tak funkčnost telefonního čísla.
Při vlastní aukci příslušného díla telefonuje vydražiteli podruhé, před aukcí jeho díla
bude mu bezprostředně zprostředkovávat příhozy a průběh aukce, a dle jeho přání
přihazovat částky tak, jak se dražitel rozhodne, aby mohl bezprostředně reagovat
na pohyb ceny díla, či svou účast ukončit.
Pokud dražiteli cokoliv znemožní dražit po telefonu a nebere telefon,
Aukční síň, jako mimořádnou službu dražiteli bude dražit jeho jménem
do 20 % ceny díla nad vyvolávací cenu, na jeho účet, a pokud se předmět vydraží, stává se vydražitelem – nabyvatelem.
V.
Výše odměny dražebníka vybíraná od vydražitele – Aukční provize činí 20 %
k nejvyšší dosažené ceně díla na sále v aukci, (je v ní DPH, autorská daň Gestor –
která činí 20 % z provize a je povinná, náklady na dražbu, katalog, ověřování děl,
režii, platy atd.), při platbě platební kartou je 23 %. Aukční provize je splatná současně s cenou dosaženou vydražením.
2
VI.
Platba
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit (nelze smlouvat),
cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dražebníkovi
v hotovosti, či platební kartou o nejbližší platební pauze. Platbu převodem v případech, kdy není podle zákona povinná, nebo jiným způsobem úhrady, je
třeba dopředu dohodnout.
1. Při platbě do 200.000 Kč včetně aukční přirážky, je vydražitel povinen
zaplatit ihned!
2. Od 200.000 Kč – 500.000 Kč je vydražitel povinen zaplatit do 14 ti dnů,
3. Při ceně nad 500.000 Kč musí vydražitel sám určit a podepsat v pokladně
termín zaplacení díla. Tento termín nesmí být kratší nežli 14 dní, ale nesmí být
delší než 6 týdnů. Neurčí-li si sám vydražitel takto termín, je povinen zaplatit dílo
nejpozději do 6 týdnů po konání aukce,
4. Při platbě nad 200.000 Kč musí dražitel složit zálohu nejméně ve výši 10 %.
Vydražitel musí stvrdit svým podpisem v pokladně při aukci, že dražil a vydražil
příslušné dílo, případně termín, do kdy zaplatí.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu aukce nese
vydražitel. Nebezpečí škody na předmětu aukce přechází z původního majitele (a
navrhovatele aukce) na vydražitele dnem předání předmětu aukce.
Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí
škody na uměleckém díle a odpovědnosti za škodu, on sám.
VII.
Předaukční výstava: Výtvarná díla aukce je možno si prohlédnout v Galerii Art
Praha, Staroměstské nám. 20/548, 8dní před konáním aukce a to každý den, od
10.30 do 19 hodin.
Díla jsou ve stavu, který je popsán v katalogu, nebo na popisce u díla, která upozorňuje na změnu, další expertízu, později zjištěnou vadu atd.
Umělecká díla jsou dražena a nabízena ve stavu, odpovídajícímu době jejich vzniku, pokud s majitelem nebylo dohodnuto drobné restaurování, či rámování, které by povaze díla bylo prospěšné. Pokud by došlo k restaurátorskému
zásahu v době držení díla Galerií Art Praha, bude dílo vybaveno restaurátorskou
zprávou o tomto zákroku. Pokud je dílo drobně poškozeno a majitel nesouhlasí
se zásahem akademickým restaurátorem, bude poškození díla popsáno v katalogu.
Pokud souhlasí, bude restaurované dílo opatřeno písemnou restaurátorskou zprávou, přiloženou k dílu.
Narušení: Účastníci aukce a všichni přítomní na aukci jsou povinni
v průběhu jejího konání nerušit průběh aukce chováním odporujícím
dobrým mravům, podle zákona, nebo budou vyvedeni pořadateli.
VIII.
Část obrazů a soch je během aukce vystavena v Kongresovém sále hotelu HiltonPrague, kde se koná aukce, větší část v Galerii Art Praha, kde je zesílená služba
a zbylé obrazy vystaveny. Pokud si chce vydražitel obrazu zaplacený obraz odvézt
ihned, po upozornění asistentek v místě vchodu do předsálí (prezence) a po předložení dokladu o zaplacení, je vydražitel (nabyvatel) díla odvezen služebním
vozem do Galerie ART PRAHA a s vyzvednutým dílem přivezen zpět, zdarma. Fotografie všech obrazů a soch jsou promítány v pořadí určeném katalogem, na plátně
3 x 4 m v aukčním sále, včetně ceny.
Vydražené předměty budou předány vydražiteli (novému majiteli) na základě
dokladu o zaplacení ceny během aukce – viz poučení výše již během aukce, nebo
nejpozději do týdne po zaplacení. Po 14ti dnech, od kterých si vydražitel zaplacené dílo nevyzvedne, bude vydražitel povinen platit skladné 0,1 %
z ceny díla denně.
Vstupenkou (pro 2 osoby) na tuto dobrovolnou aukci je Aukční katalog.
Pravost obrazů: Aukční dům Galerie ART PRAHA ručí za pravost všech
jím prodávaných děl v plné výši ceny. Všechny obrazy a sochy byly ověřeny našimi předními historiky umění, u některých děl je i písemná expertiza, viz
seznam našich znalců v katalogu aukce, na které se obracíme za účelem zjištění pravosti díla. Na požádání vážných zájemců k expertizám našich znalců
oslovíme znalce, kterého si navíc přeje za účelem další expertizy, na náklad zájemce.
Pokud navrhovatel (majitel) zatají dražiteli vadu díla, nebo neví o vadě díla,
na kterou se přijde až po aukci, odpovědnost v plné výši nese navrhovatel, tj. původní majitel, dle zákona.
V Praze dne 29.10.2014
Za Galerii ART PRAHA Dr. Vladimír Neubert, jednatel společnosti v.r.
Aukční dům Galerie ART PRAHA, spol. s r.o.,
IČO 48117421, DIČ CZ 48117421,
Galerie: Praha 1, Staroměstské náměstí 20/548, sídlo Praha 10,
U Hráze 6/144, zapsaná u MS v Praze 1993 č/vl. 16981,
telefon.: 224211087, e-mail: [email protected], [email protected],
webové stránky: www.galerieartpraha.cz
GALERIE ART PRAHA, spol. s r.o. pořádá
EXKLUZIVNÍ AUKCI
ČESKÉHO, SLOVENSKÉHO A EVROPSKÉHO
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
sobota 29. 11. 2014 od 13:30 hodin
Hotel HILTON PRAGUE, Pobřežní 1, Praha 8
1.
2.
3.
4.
5.
Kresby a grafiky – práce na papíře
Mimořádná nabídka
Významní čeští malíři a sochaři
Solitéry české moderny
Významní slovenští a maďarští malíři a sochaři a díla starých mistrů
Samostatná aukce obrazu
položky
položky
položky
položky
položky
položka
položka
položka
položka
1 – 93
94 – 234
235 – 325
326 – 361
362 – 376
111 14:40 hodin
122 14:50 hodin
162 15:10 hodin
163 15:15 hodin
VÝSTAVA EXPONÁTŮ
V prostorách Galerie ART PRAHA, Staroměstské náměstí 20/548
od 21. 11. 2014 do 28. 11. 2014, 10:30 – 19:00 hod., 29. 11. 2014, 10 :30 – 13:00 hod.
Kontakt denně 10:30 – 19:00 hod.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
1. Po uzávěrce katalogu budou do aukce přijímána pouze ještě ta výtvarná díla, která mohou nabídku
Galerie ART PRAHA obohatit.
Dodatek k tomuto katalogu, s jejich seznamem, popisem a cenou bude k dispozici během výstavy.
2. Všechna výtvarná díla, která jsou v aukci pořádané Galerií ART PRAHA, spol. s r.o., byla konzultována
s předními historiky umění a restaurátory. Pokud nejsou vypracovány písemné expertizy, galerie nabízí vydražitelům
na jejich přání vypracování znaleckých posudků významnými znalci pro dané dílo a autora na jejich náklady.
3. Reklamace týkající se ceny, jakosti a stavu vydražených předmětů, jsou po udělení příklepu vyloučeny.
Přestože jsme jeden každý obraz, sochu, objekt konzultovali s předními odborníky, souhlasíme,
aby v případě odůvodněných pochybností o pravosti díla jej nabyvatel mohl do jednoho roku
od data konání aukce vrátit.
4. Vstupenkou na aukci je katalog (pro dvě osoby).
5. Výstava dražených předmětů – všechny předměty nabízené do aukce budou vystavovány v prostorách
Galerie ART PRAHA, Staroměstské náměstí 20/548 od 21. 11. 2014 do 28. 11. 2014, od 10:30 do 19:00 hod.,
29. 11. 2014 pak od 10:30 do 13:00 hodin.
6. Dražené předměty jsou nabízeny ve stavu, který je adekvátní době vzniku. Některá díla byla na náklady
prodávajícího ošetřena akademickými restaurátory, drobná poškození odpovídající stáří děl neuvádíme.
7. Nejnižší podání tvoří zpravidla 2/3 skutečné ceny.
8. Aukční vyhláška o konání veřejné dobrovolné aukce, prováděné samostatnou aukcí ve smyslu
zákona č. 26/2000 sb. Dražebník, Galerie ART PRAHA, spol. s r.o., Praha 1, Staroměstské nám. 20/548,
IČ 48117421, DIČ CZ 48117421, sídlem Praha 10, U Hráze 6/144 provádí aukci na žádost vlastníka draženého
předmětu v hotelu HILTON PRAGUE, Praha 8, Pobřežní 1. Aukce se řídí zákonem.
Pokud jsou obrazy nebo rámy drobně poškozeny, odpovídá to době vzniku díla a Galerie ART PRAHA za to neručí.
3
ODBORNÍ PORADCI GALERIE ART PRAHA
1. Historici umění a soudní znalci
PhDr. Jan Assmann
PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.
PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová
PhDr. Marie Dohnalová
prof. PhDr. František Dvořák, CSc.
PhDr. Jan Dvořák
PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Mgr. Olaf Hanel
prof. PhDr. Jiří Hlušička
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
PhDr. Jiří Kohoutek
PhDr. Jana Kotalíková
PhDr. Peter Kováč
Mgr. Josef Lada
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
PhDr. Olga Macková, CSc.
PhDr. Jiří Machalický
PhDr. Marcela Macharáčková
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PhDr. Iva Mladičová
doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc.
PhDr. Mahulena Nešlehová
PhDr. Jana Orlíková
PhDr. Arno Pařík
PhDr. Pavla Pečinková, CSc.
Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D.
PhDr. Ĺubomír Podušel, CSc.
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
PhDr. Andrea Rousová
PhDr. Naďa Řeháková
PhDr. Karel Srp
doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc.
prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
PhDr. Jiří Venera
Mgr. Markéta Vinglerová
prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
PhDr. Mgr. Michael Zachař
prof. PhDr. Jaromír Zemina
akad. soch. Olbram Zoubek
2. Restaurátoři
akad. mal. Milada Coufalová
akad. mal. Mojmír Hamsík
akad. mal. Tomáš Hejtmánek
akad. mal. Martin Martan
akad. mal. Miroslav Koželuh
prof. akad. mal. Karel Stretti, vedoucí katedry restaurování AVU, nositel státní ceny jako jediný restaurátor
akad. mal. Alena Waulinová
3. Chemicko-technologický rozbor obrazů
RNDr. Janka Hradilová
Dorotea Pechová
prof. akad. mal. Karel Stretti, vedoucí katedry restaurování AVU, nositel státní ceny jako jediný restaurátor
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
4. Vybraní rodinní příslušníci výtvarníků
Ing. arch. Olga Hánová
akad. mal. Markéta Jírová
Ing. arch. Martin Kotík
4
KRESBY A GRAFIKY
PRÁCE NA PAPÍŘE
POLOŽKA 1 – 93
Vladimír Boudník, pol. 16
1.
Bauch Jan, (1898 – 1995),
Artista na koni, 1975,
kombinovaná technika, ve výřezu 42 x 27,5 cm,
sign. PD Jan Bauch 1975.
Vynikající český malíř, velikán. V první etapě se
nechával ovlivňovat jemným surrealismem a modrým
nádechem (30. léta), ve 40. létech změnil paletu
směrem k dramatičtější monumentální tvorbě
pražských katedrál a symbolicko-biblických motivů.
Později vytváří cyklus Praha, Řecko a Cirkus.
Celoživotně vytváří nádherné akty s mimořádným
erotickým nábojem.
12 000 Kč
2.
Bauch Jan, (1898 – 1995),
Klaun, 1942,
pastel, ve výřezu 47,5 x 30 cm,
sign. LD Jan Bauch 42
20 000 Kč
3.
Bauch Jan, (1898 – 1995),
Artistka na koni, 1967,
kombinovaná technika, ve výřezu 25,5 x 19,5 cm,
sign. LD Jan Bauch 1967.
19 000 Kč
1.
2.
6
3.
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
4.
5.
4.
Bláha Václav st., (1922), Náplava, 1986, kombinovaná technika, ve výřezu 39 x 56 cm, sign. DU V. Bláha 86,
reprodukováno: V. Bláha, Život s knihou, str. 111. Jeho tvorbou se prolínal motiv krajiny domova a rodného kraje navazující
na lidové tradice s moderním pojetím. Byl též knižní ilustrátor, za což získal řadu ocenění.
3 000 Kč
5.
Bláha Václav st., (1922), Proudy, 1982, kombinovaná technika, ve výřezu 38 x 28 cm, sign. DU V. Bláha 82,
reprodukováno: V Bláha, Život s knihou, str. 110
6.
2 800 Kč
Bouda Cyril, (1901 – 1984), Praha, tempera, kvaš, ve výřezu 12 x 23 cm, sign. PD C Bouda, prozkoumal a pravost potvrdil
prof. PhDr. J. Zemina. Fascinující ilustrátor, který obsáhl všechny žánry. Výborný malíř s nevšedními kompozičními
schopnostmi a mistrovským rukopisem. Jmenován Národním umělcem. Velmi žádaný autor jedinečných kvalit.
7 000 Kč
6.
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
7
7.
8.
7.
Boettinger Hugo, (1880 – 1934), Váhy, 1934, kombinovaná technika, ve výřezu 28,5 x 20,5 cm, sign. PD HB. 34,
prozkoumáno a pravost potvrzena významným historikem umění. Významný, symbolismem ovlivněný malíř, který se proslavil
zejména svými portréty, karikaturami a noblesně malovanými ženskými akty. Krása nahého těla byla hlavním tématem
umělcovy tvorby.
4 000 Kč
8.
Boštík Václav, (1913 – 2005), Bez názvu, pastel, kresba barevnými tužkami, ve výřezu 15 x 11 cm, sign. DU Boštík,
prozkoumal a pravost potvrdil prof. PhDr. J. Zemina. Velmi významný a vyhledávaný malíř a grafik. V počátcích brilantní
realista, přešel do osobité abstrakce s absolutním zjednodušením základních stavebních prvků i barev.
4 000 Kč
9.
Born Adolf, (1930),
Neobvyklý svatební dar
na cestě Nilskou deltou,
70. léta 20. stol., barevná litografie
27/30, ve výřezu 42 x 54,5 cm,
sign. PD A Born. Získal řadu
ocenění za karikaturu, grafiku,
kresby a za animovaný film,
a to na domácích i zahraničních
festivalech. Proslul animovanými
filmy, známými v mnoha zemích.
Zúčastnil se desítek samostatných
výstav u nás i v zahraničí.
Jeden z největších žijících malířů.
Jeho osobité pojetí postav
i kompozice děje s úsměvným
nadhledem i surrealistickobornovské tvary jsou touhou
sběratelů umění jakéhokoliv věku.
8 500 Kč
9.
8
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
SOUBOR PRACÍ NA PAPÍŘE:
VL ADIMÍR BOUDNÍK
10.
11.
10.
Boudník Vladimír, (1924 – 1968), 1962, strukturální grafika, ve výřezu 12,5 x 8,5 cm, sign. DU Boudník 1962,
LD 350/400; prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický
4 000 Kč
11.
Boudník Vladimír, (1924 – 1968), PF, 1967, strukturální grafika, ve výřezu 16,5 x 10 cm, sign. PD Vladimír Boudník 1967,
LD 3/9; prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický
5 000 Kč
12.
Boudník Vladimír, (1924 – 1968),
Dva Motivy, 1961 – 63,
strukturální grafika, 2x ve výřezu 10,5 x 7,5 cm,
DU V. B. 63 LD 62/305 V. Boudník 61.;
prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický
5 000 Kč
12.
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
9
13.
13.
Boudník Vladimír,
(1924 – 1968),
1963 – 67, strukturální grafika,
ve výřezu 34 x 51 cm, sign. DU
Vladimír Boudník 1963 – 67;
prozkoumal a pravost potvrdil
PhDr. J. Machalický
27 000 Kč
14.
Boudník Vladimír,
(1924 – 1968),
1965, strukturální grafika
(magnetická grafika),
ve výřezu 29 x 55 cm, sign. DU
Vladimír Boudník 29. XI. 1965;
prozkoumal a pravost potvrdil
PhDr. J. Machalický
20 000 Kč
15.
Boudník Vladimír,
(1924 – 1968),
1965 – 68, strukturální grafika,
ve výřezu 23 x 31 cm,
sign. PD V. Boudník 1965.8. 1/X.
LD dedikace; prozkoumal
a pravost potvrdil
PhDr. J. Machalický
15 000 Kč
14.
15.
10
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
16.
16.
Boudník Vladimír,
(1924 – 1968),
Rorschakův test, 1966 – 71,
strukturální grafika, ve výřezu
37 x 51 cm, sign. DU Vladimír
Boudník 1966/XI.; prozkoumal
a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický
25 000 Kč
17.
Boudník Vladimír,
(1924 – 1968),
Barevné a tlakové přeryvy, 1965,
strukturální grafika, ve výřezu
28,5 x 42 cm, sign. PD V. Boudník 65;
prozkoumal a pravost potvrdil
PhDr. J. Machalický.
25 000 Kč
18.
Boudník Vladimír,
(1924 – 1968),
1965, strukturální grafika
(magnetická grafika), ve výřezu
19 x 29,5 cm, sign. DU Vladimír
Boudník 1965; prozkoumal a pravost
potvrdil PhDr. J. Machalický
14 000 Kč
17.
18.
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
11
19.
20.
19.
Boudník Vladimír,
(1924 – 1968),
1966, strukturální grafika, ve výřezu
36 x 50,5 cm, sign. DU Vladimír Boudník
1966-III.; prozkoumal a pravost potvrdil
PhDr. J. Machalický
25 000 Kč
20.
Boudník Vladimír,
(1924 – 1968),
Kompozice, 1967, dřevořez 1/20,
22 x 30 cm, sign. PD V. Boudník
3.1.1967; prozkoumal a pravost potvrdil
PhDr. J. Machalický
19 000 Kč
21.
Boudník Vladimír,
(1924 – 1968),
Kompozice, 1960 – 61, strukturální
grafika 15/50, 24 x 40 cm, sign. PD
Vladimír Boudník 1960 – XI.;
prozkoumal a pravost potvrdil
PhDr. J. Machalický
28 000 Kč
21.
12
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
22.
22.
Boudník Vladimír, (1924 – 1968),
Rorschakův test, 1966, strukturální grafika, 40 x 55 cm,
sign. DU Vladimír Boudník 1966.; prozkoumal a pravost
potvrdil PhDr. J. Machalický
28 000 Kč
23.
Boudník Vladimír, (1924 – 1968),
Strom, 1963, monotyp, 19,5 x 25,5 cm, sign. DU V.
Boudník 4.V.1963. LD dedikace; prozkoumal a pravost
potvrdil PhDr. J. Machalický
3 500 Kč
24.
Boudník Vladimír, (1924 – 1968),
Ryba, 1958, lept, ve výřezu 9,5 x 11 cm, sign. DU V.
Boudník 58.; prozkoumal a pravost potvrdil
PhDr. J. Machalický
3 500 Kč
23.
24.
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
13
25.
Folprecht Arnošt, (1902 – 1977),
Dům u moře, 1935,
pastel, 45 x 45 cm,
sign. PD Folprecht.
Zabýval se malbou figurální
a krajinomalbou. Maloval nejvíce
akvarely a pastely. Jeho díla jsou
charakteristická suverénní modelací
objemů a tvarů, s vědomím síly
přírody. V předloženém díle
mistrovsky zachytil osobitý, svérázný
tvar domu, jakoby vzpurně trčícího
proti moři a obloze, jako věčná výzva
člověka.
8 000 Kč
25.
26.
Čapek Josef, (1887 – 1945), Děti pod lampou, linořez, ve výřezu 18,5 x 15 cm, sign. PD Josef Čapek, reprodukováno:
monografie P. Pečinková, Josef Čapek – Grafika, str. 96. Malíř, grafik, kreslíř a spisovatel. Navštěvoval UMPRUM v Praze
a studoval v Paříži. Jako malíř vyšel z francouzské malby doby pocézannovské, ale záhy podlehl vlně kubismu. S oblibou čerpal
ze spodin periférie velkého města. Vystavoval v Praze, Brně, Německu, Francii i Anglii. Pro ND navrhl četné divadelní výpravy.
Zastoupen ve sbírkách v ČR i v zahraničí. Jeden z absolutně největších malířů všech dob.
3 900 Kč
27.
Čapek Josef, (1887 – 1945), Achát II, linořez, ve výřezu 17,5 x 10,5 cm, sign. LD Josef Čapek, reprodukováno: monografie
P. Pečinková, Josef Čapek – Grafika, str. 111.
3 500 Kč
26.
14
27.
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
28.
28.
Grus Jaroslav, (1891 – 1983),
Silnice u Vysokého nad Jizerou, 1951,
tempera, kvaš, 66 x 96 cm,
sign. PD J. Grus. Členem SVU Mánes,
zakládající člen Skupiny 58.
V začátcích tvorby byl ovlivněn
impresionismem. Rozhodující vliv měla cesta
do Francie. Po krátké epizodě neoklasicismu
a sociálního umění dospěl k vlastnímu pojetí
fauvismu, kde hlavní roli hrály barevné plochy
a linie.
14 000 Kč
29.
Braunerová Zdenka, (1858 – 1934),
Vesnička, okolo 1910,
akvarel, běloba, ve výřezu 24,5 x 37,5 cm,
nesignováno, vzadu pozůstalostní razítko
Zdeňky Braunerové, prozkoumal a pravost
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař.
Významná česká malířka 19. století, družka
A. Chittussiho. Brilantní krajinářka.
8 000 Kč
30.
29.
Emler František, (1912 – 1992),
Krajina, 1945,
kombinovaná technika – tempera, kvaš,
37 x 52 cm, sign. PD F. Emler 45, prozkoumal
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař.
Jeho studijní pobyt v Itálii a ve Francii měl vliv
na jeho malířské dílo. Maloval krajiny, zátiší
a figurální kompozice. Užíval temperu,
olejové barvy a později akvarel.
8 000 Kč
30.
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
15
31.
32.
31.
Hodáčová Gollová Ada, (1883 – 1969), Praha – Staré Město, kombinovaná technika, 45 x 32 cm, sign. PD AG,
prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař. Je všestrannou umělkyní a citlivou vnímatelkou zvláštních pražských
zákoutí, ztvárněných malířským lyrickým projevem. Hledá vnitřní podstatu zobrazovaného, přičemž mu dodává duchovnější
rozměr stříbrnou mlhavostí a romantizujícími prvky.
3 000 Kč
32.
Hodáčová Gollová Ada, (1883 – 1969), Praha – Čertovka, kombinovaná technika, 43,5 x 29 cm, sign. PD AG,
prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař.
3 000 Kč
33.
Holeček Jan K.,
Staroměstské náměstí,
akvarel,
ve výřezu 48 x 64 cm,
sign. PD Jan Holeček.
Miloval Prahu, její zákoutí
a panoramata a též
náměstí plná spěchajících
postaviček. Dokázal
zachytit atmosféru života
i jím obdivovaného města.
Mezi jeho velmi kvalitní díla
patří i předkládaný obraz
Staroměstské náměstí se
všemi typickými atributy.
5 000 Kč
33.
16
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
34.
35.
34.
Kreisinger Václav, (1885 – 1956), Ema Destinová, okolo 1905, kombinovaná technika, ve výřezu 39,5 x 29 cm, LD špatně
čitelná signatura Kreisinger, prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař.
Malíř figurativních obrazů, před 1. světovou válkou pobýval ve Francii, kde také často vystavoval.
6 000 Kč
35.
Justitz Alfred, (1879 – 1934), Sedící akt, 1926, kresba tužkou, 60 x 42,5 cm, sign. LD A Justitz 1926, prozkoumal
a pravost potvrdil PhDr. A. Pařík. Velikán české malby, prokletý zlým životem. Sám vytvářel nádherná cézannovská koupání.
Přešel ale za svým přítelem Fillou do osobitého kubismu, aby se ve 20. létech vrátil ke krajině a obrazům krásných žen a aktů.
Pak následovala jeho druhá fáze kubismu a po ní už v roce 1934 v bídě a nemoci umírá.
8 000 Kč
36.
Horejc Jaroslav, (1886 – 1983),
Snící, 1927, kombinovaná technika – kresba tužkou,
tuší, ve výřezu 12,5 x 12,5 cm,
sign. PD Jaroslav Horejc 1927; prozkoumala a pravost
potvrdila PhDr. R. Michalová, Ph.D.
Významný sochař. Je básník líbezných dívčích tvarů,
křivek a krásy ženského těla. Vytvořil prototyp
levantinské krásy.
9 000 Kč
36.
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
17
SOUBOR PRACÍ NA PAPÍŘE:
37.
38.
37.
38.
39.
40.
Jíra Josef, (1929 – 2005), Křížová cesta – I. zastavení, lavírovaná kresba tuší, 28 x 27,5 cm, sign. PD J. Jíra.
Ježíš je odsouzen k smrti
8 000 Kč
Jíra Josef, (1929 – 2005), Křížová cesta – II. zastavení, lavírovaná kresba tuší, 28 x 27,5 cm, sign. PD J. Jíra.
Ježíš přijímá kříž
8 000 Kč
39.
Jíra Josef, (1929 – 2005), Křížová cesta – III. zastavení, lavírovaná kresba tuší, 34 x 27,5 cm, sign. PD J. Jíra.
Ježís padá pod křížem poprvé
10 000 Kč
40.
Jíra Josef, (1929 – 2005), Křížová cesta – IV. zastavení, lavírovaná kresba tuší, 34 x 27,5 cm, sign. PD J. Jíra.
Ježís potkává svou matku
10 000 Kč
18
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
JOSEF J ÍRA – KŘÍŽOVÁ CESTA
41.
42.
43.
44.
41.
Jíra Josef, (1929 – 2005), Křížová cesta – V. zastavení, lavírovaná kresba tuší, 34 x 27,5 cm, sign. PD J. Jíra.
Šimon Cyrenský pomáhá Ježíšovi nést kříž
10 000 Kč
42.
Jíra Josef, (1929 – 2005), Křížová cesta – VI. zastavení, lavírovaná kresba tuší, 28 x 27,5 cm, sign. PD J. Jíra.
Veronika podává Ježíšovi roušku
8 000 Kč
43.
Jíra Josef, (1929 – 2005), Křížová cesta – VII. zastavení, lavírovaná kresba tuší, 28 x 27,5 cm, sign. LD J. Jíra.
Ježís padá pod křížem podruhé
8 000 Kč
44.
Jíra Josef, (1929 – 2005), Křížová cesta – VIII. zastavení, lavírovaná kresba tuší, 28 x 27,5 cm, nesignováno,
Ježíš potkává jeruzalémské ženy
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
8 000 Kč
19
45.
46.
47.
48.
45.
Jíra Josef, (1929 – 2005), Křížová cesta – IX. zastavení, lavírovaná kresba tuší, 34 x 27,5 cm, sign. LD J. Jíra.
Ježíš padá pod křížem potřetí
10 000 Kč
46.
Jíra Josef, (1929 – 2005), Křížová cesta – X. zastavení, lavírovaná kresba tuší, 28 x 27,5 cm, sign. LD J. Jíra,
Ježíšovi svlékají roucho
8 000 Kč
Jíra Josef, (1929 – 2005), Křížová cesta – XI. zastavení, lavírovaná kresba tuší, 28 x 27,5 cm, sign. PD J. Jíra.
Ježíš je ukřižován
8 000 Kč
47.
48.
20
Jíra Josef, (1929 – 2005), Křížová cesta – XII. zastavení, lavírovaná kresba tuší, 34 x 27,5 cm, sign. PD J. Jíra.
Ježíš umírá
10 000 Kč
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
49.
49.
Jíra Josef, (1929 – 2005), Vánoční sáňkování pod Pantheonem na Malé Skále, tempera, kvaš, ve výřezu 31,5 x 44 cm,
sign. PD Josef Jíra
18 000 Kč
50.
Jíra Josef, (1929 – 2005), Kaple, můj Panteon, 1978, kombinovaná technika – akvarel, kresba tuší, ve výřezu 31 x 35,5 cm,
sign. PD J. Jíra 78, provenience: sbírka PhDr. Č. Císaře.
Jeden z našich největších malířů, tvůrce nové figurace. Geniální malíř a veliký expresionista.
19 000 Kč
51.
Jíra Josef, (1929 – 2005), S beránkem, 1968, linořez s monotypem 7/10, ve výřezu 33 x 23, sign. PD J. Jíra 1968,
PD dedikace
2 800 Kč
50.
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
51.
21
52.
Istler Josef, (1919 – 2000), Album 76, 1976,
kombinovaná technika, 50 x 34 cm, sign. PD Istler;
prozkoumáno a pravost potvrzena rodinou autora.
Patří mezi největší představitele evropského
surrealismu a informelu. Je zastoupen v NG v Praze,
ve všech regionálních galeriích v ČR a po celém
světě, mj. v Londýně, Paříži, Berlíně, Amsterodamu,
Stockholmu a Ženevě.
20 000 Kč
53.
Muzika František, (1900 – 1974), Citadela, 1963,
kresba uhlem, pastel, 60 x 42 cm,
sign. PD F. Muzika 1963, z cyklu Citadel –
fantaskních architektur; vzadu restaurátorská zpráva
mal. rest. O. Pisch; prozkoumali a pravost potvrdili
prof. PhDr. J. Zemina a PhDr. J. Machalický.
Byl profesorem na UMPRUM a na VŠUP v Praze,
členem Devětsilu, SVU Mánes a SČUG Hollar.
V počátcích tvorby tvořil v duchu dobové sociální
malby, ve 30. létech pak kubistická zátiší. Ve druhé
polovině 30. let se zabýval imaginativní malbou
blízké surrealismu, až dospěl k čistě výtvarnému
lyrismu, osobitému stylu, kde ztvárňoval své
představy, prvky organické i neorganické přírody.
Svým dílem je zastoupen ve významných sbírkách
u nás i v zahraničí.
19 000 Kč
54.
Klápště Jaroslav, (1923 – 1999), S copem, 1980,
lept 6/30, ve výřezu 31,5 x 21 cm, sign. PD Klápště 80.
Svébytný moderní umělec 20. století
s charakteristickým neopakovatelným rukopisem.
Krajinář, tvůrce zátiší, malíř a grafik. Vedle Vladimíra
Komárka jeden z nejvýznamnějších východočeských
umělců.
1 800 Kč
52.
53.
22
54.
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
55.
Lhoták Kamil, (1912 – 1990),
Satelitní navigace, 1964,
kombinovaná technika – kresba
tuší, akvarel, ve výřezu 38 x 27 cm,
sign. PD Kamil Lhoták 1964,
prozkoumali a pravost potvrdili
PhDr. J. Machalický,
PhDr. N. Řeháková
a prof. PhDr. J. Zemina.
18 000 Kč
56.
Lhoták Kamil, (1912 – 1990),
Modrá upoutaná láhev, 1944,
kombinovaná technika – kresba
tuší, akvarel, 15,5 x 22 cm,
sign. PD Kamil Lhoták 1944,
prozkoumala a pravost potvrdila
PhDr. N. Řeháková; mírně
poškozeno.
Zachytil idylický svět balónů,
vzducholodí, vysokých kol,
tricyklů, starých automobilů,
letadel, lodí nebo ponorek.
Členem Umělecké besedy,
členem Skupiny 42 a SČUG
Hollar.
28 000 Kč
55.
56.
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
23
57.
57.
Hložník Vincent, (1919 – 1997),
Harlekýn pri stole, 1948,
kombinovaná technika, ve výřezu
50 x 36,5 cm,
sign. PD V. Hložník 1948.
Hlavním zdrojem jeho inspirace se stala
slovenská krajina, figurální malba
a stylizovaná zátiší. Jeho styl osciloval
mezi expresí a realismem. Soustředil
se na vztahy mezi plochami a objemy.
Mistrně pracuje s barevnými valéry,
mnohdy používá i drobné fauvistické
nuance. Jeho rukopis je
charakteristický a nezaměnitelný.
Vyjadřuje svůj vztah k životu
a člověku.
35 000 Kč
58.
58.
Ketzek František, (1906 – 1978), Don Quijote, 1943,
pastel, 48 x 30 cm, sign. PD Ketzek 43,
vystaveno: Umělecká síň, Melantrichova – vzadu razítko;
mírně poškozeno.
Velmi kvalitní český malíř, který odkázal téměř celé dílo
galeriím a městu Kladnu. Byl profesorem figurální kresby.
17 000 Kč
59.
Lhoták Kamil, (1912 – 1990), Dáma v klobouku, 1964,
kombinovaná technika, ve výřezu 34 x 29 cm,
sign. LN Kamil Lhoták 1964, prozkoumali a pravost potvrdili
PhDr. N. Řeháková a prof. PhDr. J. Zemina.
Zachytil idylický svět balónů, vzducholodí, vysokých kol,
tricyklů, starých automobilů, letadel, lodí nebo ponorek.
Členem Umělecké besedy, členem Skupiny 42 a SČUG Hollar.
25 000 Kč
59.
24
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
60.
60.
Nowak Willi, (1886 – 1977), Koupání, akvarel, ve výřezu 38,5 x 48 cm, sign. PD Willi Nowak.
Vynikající česko-německý malíř, který do roku 1918 působil v Mnichově, kde je zastoupen ve všech státních sbírkách.
Později vystavoval v Berlíně a Vídni. Stal se profesorem na AVU v Praze. Patří mezi zakladatele moderního českého malířství,
byl členem Osmy. Proslul velmi kultivovanou malbou a barevností prodchnutou světlem. V jeho díle je patrná syntéza
plastičnosti s barvou. Je zastoupen v nejvýznamnějších státních sbírkách u nás i v Německu.
13 000 Kč
61.
Nowak Willi, (1886 – 1977), Krajina, akvarel, ve výřezu 25 x 38 cm, sign. PD Willi Nowak
10 000 Kč
61.
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
25
62.
63.
62.
Jiřincová Ludmila, (1912 – 1994),
Na louce, kombinovaná technika,
ve výřezu 31 x 20,5 cm, sign. PD L. Jiřincová, prozkoumal
a pravost potvrdil prof. PhDr. J. Zemina.
Grafička, malířka, ilustrátorka. První dáma české grafiky.
5 500 Kč
63.
Lada Josef, (1887 – 1957),
Koledníci, 1936, barevná litografie,
ve výřezu 28,5 x 17,5 cm, sign. PD Jos. Lada 36.
Malíř, kreslíř, ilustrátor. Vycházel ze známého vesnického
prostředí, které přetvářel svým osobitým způsobem
do půvabných postaviček ponocných, dětí, sněhuláků, zim
nebo třeba i vodníků. Je jedním z největších malířů prostého,
ale neotřelého půvabu, který dojímá srdce i otrlých sběratelů.
Vysoce ceněn a vyhledáván sběrateli.
6 000 Kč
64.
Liesler Josef, (1912 – 2005),
Čas, 1982, barevná litografie 27/135,
ve výřezu 56,5 x 39 cm, sign. PD Liesler 82.
Jeden z nejlepších malířů poloviny 20. století. Měl zvláštní
surrealisticko-lieslerovský styl, který osciloval.
Ale jen osobitě – od Chagalla po Toyen.
3 000 Kč
64.
26
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
65.
65.
Nemes Endre, (1909 – 1985),
Žena s košíkom, kresba uhlem,
ve výřezu 27 x 17 cm,
sign. PD E Nemes, provenience: restituce NGGS
Praha K 33.873.
Významný slovenský malíř, velikán evropského
formátu. Od roku 1938 žil ve Švédsku
ve Stockholmu, kam uprchl před nacisty. Patří
k výrazným osobnostem své doby. Jeho tvorba se
vyvíjela v uzavřených a odlišných etapách se
stejným fundamentalismem a kladením důrazu
na barevné a tvarové pojetí díla. Od původní
exprese přechází k osobitému surrealismu až
abstrakci. Prodáván se světových aukcích.
2 800 Kč
66.
Nemes Endre, (1909 – 1985),
Dve ženy, kresba uhlem,
ve výřezu 26 x 20 cm, sign. PD Nemes,
provenience: restituce z NGGS Praha K 33.875.
2 800 Kč
67.
Nevan Eugen, (1914 – 1967),
Zvestovanie, kombinovaná technika,
ve výřezu 21 x 15,5 cm, sign. PD E. Nevan,
provenience: restituce z NGGS Praha K 33.940.
Jeden z největších slovenských malířů,
zpočátku expresivní, později lyrický a líbezný.
2 800 Kč
66.
67.
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
27
68.
69.
68.
Nepraš Karel, (1932 – 2002), Dialog – Vybarvená kresba, 1993, kombinovaná technika – kresba tuší, akvarel, 35 x 25 cm,
sign. PD Karel Nepraš 1993.
Sochař, kreslíř, ilustrátor. V 60. létech byl nejvýraznějším představitelem absurdní grotesky v plastice. Jeden z nejvýznamnějších
moderních českých sochařů.
15 000 Kč
69.
Róna Jaroslav, (1957), Diptych, 1983, kombinovaná technika, 2x ve výřezu 31,5 x 41,5 cm, sign. PD Róna 83.
Velice významný český malíř a sochař. Zakládající člen skupiny Tvrdohlaví. Jeho práci charakterizuje vlastní styl, autentické
nasazení a vize, která nás osloví nepodbízivou naléhavostí. Zastoupen ve sbírkách NG v Praze, všech oblastních galeriích
i v zahraničí.
8 000 Kč
70.
Neprakta Winter Jiří, (1924 – 2011),
Jelen, 1982,
kolorovaná litografie 43/50, 58,5 x 58 cm,
sign. PD Neprakta 1982, mírně poškozeno.
Malíř, kreslíř, grafik. Nejvíce se proslavil v oblasti
kresleného humoru a jako ilustrátor. Zúčastnil se více
než 200 kolektivních výstav doma i v zahraničí.
5 000 Kč
70.
28
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
71.
71.
Pastrňák Petr, (1962), Kompozice I, 1996, kvaš, ve výřezu 57,5 x 85 cm, sign. vzadu Pastrňák 1996, vzadu
autorsky signatura, datace; prozkoumáno a pravost potvrzena významným historikem umění.
Významný český moderní malíř. Věnuje se abstraktní malbě i diaprojekcím. Typické jsou jeho „vyprázdněné“
abstraktní obrazy s jemným rytmem barevných přechodů i strukturou pohybu. Je to malíř osobitého vidění
a velkého nadání. Na trhu se vyskytuje zřídka.
15 000 Kč
72.
Pastrňák Petr, (1962), Kompozice II, 1996, kvaš, ve výřezu 57,5 x 85 cm, sign. vzadu Pastrňák 1996, vzadu
autorsky signatura, datace; prozkoumáno a pravost díla potvrzena významným historikem umění
12 000 Kč
72.
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
29
73.
73.
Sedláček Vojtěch, (1892 – 1973), Krajina, 1931, kombinovaná technika, ve výřezu 48 x 63 cm, sign. PD Vojt. Sedláček 31.
provenience: sbírka prof. PhDr. J. Borovičky, restituce z OG Liberec K 2063 G 11698 – vzadu štítek, razítko.
Věnoval se výhradně malířské tvorbě, grafice a ilustraci. Zachycoval osobitým rukopisem všední život venkovských lidí a jejich
sepětí s přírodou.
10 000 Kč
74.
Šetelík Jaroslav, (1881 – 1955), Horské jezero, 1910 – 11, pastel, ve výřezu 50 x 40 cm, sign. PD JŠk, vzadu ověření
pravosti autorem; prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař.
15 000 Kč
75.
75.
Panuška Jaroslav, (1872 – 1958),
Vesnička, po r. 1905, kombinovaná technika,
30,5 x 40 cm, sign. LD Panuška-, prozkoumal a pravost
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař.
Malíř krajin, fantastických a strašidelných výjevů
z pohádek. Na AVU v Praze byl žákem Pirnerovým.
Odtud vznikly jeho práce figurální a romantické.
Později vstoupil do krajinářské školy J. Mařáka.
18 000 Kč
74.
30
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
76.
Šafařík Jan, (1886 – 1915),
Tvrz, okolo 1903, kombinovaná technika,
43,5 x 29,5 cm, PD špatně čitelná signatura,
prozkoumal a pravost potvrdil
PhDr. Mgr. M. Zachař.
Malíř mimořádných kvalit. Žil v Itálii, Francii
a Španělsku a náměty z těchto zemí tvoří
podstatnou část jeho díla, které diváka oslovuje
svěžím koloritem a mistrovským zpracováním.
Zemřel za záhadných okolností mladý.
Předtím žil léta ve Francii, kde tvořil v nuzných
podmínkách, ale vystavoval. Patří k velmi
kvalitním českým malířům evropského formátu.
Jeho doménou byl akvarel, kvaš a většina jeho
velmi ceněného díla je právě v této technice.
Jsou to malé, ale vzácné perly umění.
8 000 Kč
76.
77.
Schmidt Oskar, (1908 – 1982), Praha v zimě, kombinovaná technika – akvarel, běloba, 30 x 49 cm, sign. LD Oskar Schmidt.
Byl krajinářem, s oblibou pracoval přímo z plenéru, zachycoval krajinu, městské ulice či panorama Prahy. Zaměřoval se
převážně na památky a na typická pražská zákoutí. V obrazu Praha v zimě dokázal rozehrát kouzlo sněhové pokrývky
v Praze, postavičky spěchajících lidí zarámované v dominantě Prahy.
4 000 Kč
78.
Šimon Tavík František, (1877 – 1942), Tržiště v Nice, 1912, barevný lept, ve výřezu 41,5 x 35 cm, sign. PD T. F. Šimon,
LD FŠT 1912; mírně poškozeno. Vynikající malíř a grafik. Zakladatel spolku českých grafiků Hollar. Působil jako profesor
na pražské Akademii. Zastoupen ve sbírkách u nás i ve světě. Malíř evropského formátu.
8 000 Kč
77.
78.
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
31
79.
Nowak Willi,
(1886 – 1977),
Domek z karet, akvarel,
ve výřezu 39 x 48 cm,
sign. PD Willi Nowak.
Vynikající česko-německý
malíř, který do roku 1918
působil v Mnichově, kde je
zastoupen ve všech
státních sbírkách. Stal se
profesorem na AVU
v Praze. Patří mezi
zakladatele moderního
českého malířství, byl
členem Osmy.
13 000 Kč
79.
80.
81.
Reynek Bohuslav, (1882 – 1971), Koza u silnice, 1964, suchá jehla s monotypem, ve výřezu 20,5 x 14,5 cm,
sign. PD Reynek, reprodukováno: Bohuslav Reynek – Český moderní samotář, str. 133.
Významný malíř, grafik a básník.
3 000 Kč
Oliva Viktor, (1861 – 1928), Ilustrace ke knize Ignáta Hermanna, kresba štětcem tuší, bělobou, ve výřezu 31 x 20 cm,
nesignováno, provenience: sbírka významného historika umění.
Český malíř a ilustrátor, studoval AVU v Praze, v Mnichově a Paříži.
4 000 Kč
80.
81.
32
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
82.
Sklenář Zdeněk, (1910 – 1986),
Baletka, 1939, kresba tuší,
ve výřezu 24,5 x 15 cm, sign. PD Z. Sklenář 39,
provenience: restituce z NGGS Praha K 33.852.
Významný český malíř poloviny 20. století, přítel
K. Černého, přítel a spolupracovník F. Muziky.
Byl profesorem na UMPRUM. Věnoval se především
malbě, ale i grafickému dílu a zajímavým ilustracím.
Jeho nádherné dílo je zpočátku na hranici
osobitého poetického surrealismu, ve 40. létech
jej poněkud zaujala osobitým způsobem civilistní
tvorba Skupiny 42, aby v 50. létech vyzkoušel
principy východoasijské kaligrafie. Inspiroval ho
dále rudolfínský manýrismus, dílo G. Arcimbolda
a secesní umění, v 60. létech i ozvuky informelu.
Vždy však zůstal osobitý, svůj a vynikající.
4 000 Kč
83.
Sklenář Zdeněk, (1910 – 1986),
Hvězdný motiv, 1973, grafika – kombinovaná
technika, ve výřezu 23,5 x 16 cm,
sign. DU Sklenář 73, prozkoumal a pravost potvrdil
prof. PhDr. J. Zemina
4 000 Kč
84.
Sklenář Zdeněk, (1910 – 1986),
Kaligrafie, 1975, barevná litografie,
29,5 x 21 cm, sign. LD Sklenář 75
3 000 Kč
82.
82.
83.
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
84.
33
85.
86.
85.
Sukdolák Pavel, (1925),
Sedící dívka, akvatinta, lept 31/120,
ve výřezu 63 x 45 cm, sign. PD Pavel Sukdolák, mírně
poškozená pasparta.
Je malířským básníkem české grafiky a patří k našim
nejvýznamnějším grafikům. Estetická originalita a vytříbenost
jeho osobitých grafických listů a pastelů mu přinesly i řadu
ocenění, např. v roce 1969 zlatou medaili ve Florencii nebo
stříbrnou medaili 1957 ve Vídni. Zatím se prodává ve velmi
(sběratelsky) příznivých cenách.
3 000 Kč
86.
Suchánek Vladimír, (1933),
Melancholická ulita, barevná litografie 48/100,
ve výřezu 29 x 22 cm, sign. DU Vlad Suchánek.
Významný český grafik a malíř. Na trhu se téměř nevyskytuje.
2 500 Kč
87.
Sklenář Zdeněk, (1910 – 1986),
Dívka s ptáky, 1975, grafika,
ve výřezu 22,5 x 15 cm, sign. DU Sklenář 75,
prozkoumal a pravost potvrdil prof. PhDr. J. Zemina
4 000 Kč
87.
34
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
88.
88.
Válová Květa, (1922 – 1998), Není možné se skrýt, kresba voskovým pastelem, 37,5 x 42 cm, sign. PD K. Válová,
prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický; mírně poškozeno.
Česká výtvarnice, se sestrou Jitkou žila a pracovala v Kladně. Studovala VŠUP v Praze u prof. Emila Filly a prof. J. Nováka.
Věnovala se převážně figurální tvorbě.
6 000 Kč
89.
Valter Karel, (1909 – 2006), Domek v Oumizu, 1981, kombinovaná technika, 35 x 45 cm, sign. PD Valter 81.
Jeden z největších českých malířů moderní doby. Jeho vidění světa je naprosto neobvyklé a úžasné. Byl velikán, vyjadřoval se
tvaroslovím, které před ním ani po něm, nikdo nedosáhl v české malbě. Přesto jsou jeho obrazy nejenom abstraktní,
ale i snivé a vyjadřují děje a složitosti života. Jeho dílo patří jen do nejkvalitnějších sbírek.
8 000 Kč
89.
90.
Sukdolák Pavel, (1925),
Segmenty, okolo 2007, pastel, ve výřezu 61 x 49,5 cm,
sign. PD Pavel Sukdolák,
provenience: získáno z rodiny autora
15 000 Kč
90.
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
35
91.
Zábranský Adolf, (1909 – 1981),
Dívka, kombinovaná technika,
ve výřezu 38 x 24 cm, nesignováno, vystaveno:
Umělecká beseda, 1947 – vzadu neúplný štítek;
provenience: sbírka prof. PhDr. J. Borovičky.
Malíř, grafik, ilustrátor. Zabýval se malbou,
novinovou kresbou a návrhem plakátů. Největších
úspěchů dosáhl v ilustracích. Snažil se důsledně
propojit text s obrazovým doprovodem knihy.
8 000 Kč
92.
Váchal Josef, (1884 – 1969),
Umění na psu, 1952, kresba barevnou tuší,
ve výřezu 26,5 x 19 cm, sign. v kresbě J. Váchal,
prozkoumal a pravost potvrdil
prof. PhDr. J. Zemina.
Vytvářel autorské knihy s dřevorytými ilustracemi
a vyřezávaným vlastním písmem, které sám vázal.
Spoluzakladatel sdružení SURSUM (F. Kobliha,
J. Konůpek, J. Zrzavý). Zastoupen ve sbírkách
NG v Praze, GHMP a jiných. Byl malířem, kreslířem,
grafikem, sochařem i ilustrátorem.
12 000 Kč
93.
Vojáček František, (1893 – 1942),
Korsika, kombinovaná technika – tempera, kvaš,
ve výřezu 32 x 42 cm, sign. LD Vojáček.
Žák M. Pirnera na AVU. Figuralista i krajinář,
cestoval po Evropě, nejvíce pak po Korsice
a Francii. Obraz mistrně zachycuje atmosféru jihu.
Kompozicí a technikou malby vyjadřuje pohodu
přímořské krajiny s důrazem na detail vnímaného.
Z jeho obrazu Korsika dýchá teplo a vůně Itálie.
9 000 Kč
91.
93.
92.
36
KRESBY A GRAFIKY – PRÁCE NA PAPÍŘE
MI MOŘÁDNÁ
NABÍDKA
POLOŽKA 94 – 234
Černý Karel, pol. 111
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
37
94.
Balcar Karel, (1966),
Penelope, 2005,
olej/plátno, 187 x 141 cm,
sign. PD KB, vzadu autorsky
signatura, název, datace.
Jeden z nejvýznamnějších
talentů mladé generace.
Jeho dílo je nové tajemnou,
smyslnou erotičností,
kde minuciózní detail
krajkového podvazku
či vyhrnuté košilky odkrývá
daleko více, nežli nahé tělo.
Téma ženy patří k jeho
nejlepším tématům vůbec.
45 000 Kč
95.
Beneš Vincenc,
(1883 – 1979),
Zátiší s ovocem, 1955,
olej/plátno, 36 x 54,5 cm,
sign. PN V. Beneš,
prozkoumal a pravost
potvrdil PhDr. J. Machalický.
Jeden ze zakladatelů
moderního malířství,
člen velké Osmy. Původně
figuralista a kubista,
od r. 1917 krajinář.
Patří k největším českým
malířům.
60 000 Kč
94.
95.
38
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
96.
96.
Brož Josef, (1904 – 1980),
Istrie, 1934, olej, tempera/deska, 75 x 85 cm,
sign. PD Brož, vzadu autorsky název, datace,
rozměr; č. 3402.
Velmi významný, nyní nepochopitelně
opomíjený český malíř, mj. pracoval
pro čs. pavilon na Světové výstavě v New Yorku,
báječný figuralista i krajinář, zastoupen
v Národní galerii, výstavy doma i v zahraničí.
20 000 Kč
97.
Bártfay Július, (1888 – 1979),
Sediace dievča – akt, 1936 – 37,
bronz, v. 53,5 cm, š. 64 cm, h. 34 cm,
sign. na plintě Bártfay,
expertiza PhDr. M. Hučková; plastika odlita
okolo r. 1972. Přední slovenský sochař
dynamicko-expresivního výrazu.
Jeho sochy vystihují duševní stav,
vnitřní napětí, snaží se o monumentalizaci
sochařského výrazu.
110 000 Kč
97.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
39
98.
98.
Bartoněk Vojtěch, (1859 – 1908), Motiv z pražských trhů, olej/plátno, karton, luneta v. 13,5 cm, š. 27 cm, sign. PD V. B.,
prozkoumal a pravost díla potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař. Malíř, figuralista a krajinář, žák Pirnera a Lhoty, studium v Paříži.
Začínal historickými tématy, pak přešel k žánrům, ve kterých vyniká. Vystihuje atmosféru okamžiku s citovým pojetím.
Nejpůvabnější jsou výjevy z pražských ulic, zákoutí a trhů. Sem patří i obě předkládané lunety, scenerie velmi půvabné, živé,
patřící k malým šperkům přelomu 19. a 20. století.
55 000 Kč
99.
Bartoněk Vojtěch, (1859 – 1908), Motiv z pražských trhů I, olej/plátno, karton, luneta v. 13,5 cm, š. 27 cm, nesignováno,
prozkoumal a pravost díla potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař.
55 000 Kč
99.
40
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
100. Bubán Stanislav, (1961),
Odpočinok, olej/plátno,
120 x 100 cm, sign. LD S. Bubán.
Významný slovenský malíř, figuralista,
který získal i velké mezinárodní uznání.
Jeho brilantní akty, ale i zobrazení
postav všedních dějů nemá v současném
umění obdoby. Velmi perspektivní
i pro české sběratele.
28 000 Kč
100.
101. Bláha Václav, (1949),
Kompozice, 2010,
kombinovaná technika/plátno,
60 x 50 cm, sign. dole Bláha 2010,
prozkoumala a pravost potvrdila
PhDr. R. Michalová, Ph.D.
Vynikající, bravurní malíř a grafik.
Patří k největším žijícím. Člen Skupiny
12/15, původně převážně figuralista,
věnuje se lidským osudům a dějům
a stále více rozvíjí expresivní názor.
Zastoupen hojně ve sbírce NG
a po celé Evropě.
65 000 Kč
101.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
41
102.
102. Bauch Jan, (1898 – 1995), Řezbářské zátiší, 1981, olej/plátno, 70 x 79 cm, sign. LN Jan Bauch 1981,
vzadu autorsky název; vystaveno: Galerie Vltavín – vzadu razítko; Středočeská galerie Praha, Jan Bauch – Exprese barvy
a tvaru, 1992 – reprodukováno na titulní straně katalogu.
Vynikající český malíř, velikán. V první etapě se nechával ovlivňovat jemným surrealismem a modrým nádechem (30. léta),
ve 40. létech změnil paletu směrem k dramatičtější monumentální tvorbě pražských katedrál a symbolicko-biblických
motivů. Později vytváří cyklus Praha, Řecko a Cirkus. Celoživotně vytváří nádherné akty s mimořádným erotickým nábojem.
145 000 Kč,
103. Bauch Jan, (1898 – 1995),
Stráž u hradeb Troje, 1972,
kombinovaná technika,
ve výřezu 48,5 x 62 cm,
LN špatně čitelná signatura Jan Bauch
1972., vzadu autorsky název;
provenience: sbírka PhDr. Č. Císaře.
22 000 Kč
103.
42
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
104.
104. Brichcín Roman, (1958), Zvěstování, 2014, olej/plátno, 130 x 110 cm, sign. DU Brichcín,
vzadu autorsky signatura, název, datace, technika, rozměr, provenience: získáno z rodiny autora.
Jeden z největších žijících malířů s obrovským nábojem i nadáním. Jeho rukopis je surrealisticko-expresivní,
se skvělou barevností. Jeho umělecké dílo je ceněno u nás i v zahraničí. Je vyhledáván hlavně v Německu.
90 000 Kč
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
43
105. Bělocvětov Andrej, (1923 – 1997),
Odchod III., 1992,
akryl/deska, 107 x 79,5 cm,
sign. LN Bělocvětov 92,
vzadu autorsky název, pozůstalostní
razítko; provenience: získáno z rodiny
autora. Malíř a grafik. Jeho tvorba
prošla řadou proměn. Nejdříve
zaujal svými krajinami, zabýval
se surrealistickými motivy, až dospěl
k expresivní abstrakci.
80 000 Kč
106. Černý Filip, (1975),
Zahrada, 2004 – 05,
akryl/plátno, 170 x 170 cm,
sign. vzadu Filip Černý 2004,
expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.;
vystaveno Galerie Brno, 2005;
reprodukováno: katalog k výstavě,
str. 25. Významný český malíř
mladé generace s obrovskou
fantazií a zvláštním viděním
tušeného. Je považován
za jednoho z nejnadanějších.
60 000 Kč
105.
Z expertízy PhDr. R. Michalové, Ph.D.:
Posuzovaný obraz „Zahrada“ je kvalitním
a reprezentativním dílem Filipa Černého,
výrazného talentu mladší střední generace,
absolventa Akademie výtvarných umění
v Praze u prof. Jiřího Sopka. Jeho výtvarný
názor se výrazně vyprofiloval již při účasti
na kolektivních výstavních projektech jako
„Perfect Tense / Malba dnes“ v Jízdárně
Pražského hradu (2003) či „ARTNOW.CZ“
v Mánesu (2003). Svůj nejvlastnější výraz
našel v médiu malby kombinované
s vizualitou nových médií, zejména
s počítačově upravenými formami.
Výstupy z počítače však využívá pouze
pro tvorbu prvotních skic.
Obraz „Zahrada“ je přesvědčivým
výsledkem autorova zkoumání hranic
skutečnosti v době, kdy virtuální svět
a realita již splývají. Nespokojuje se
s přepisem viděného, ale vytváří nový
obrazový svět, ustavovaný ve sféře mezi
realitou a její virtuální rekonstrukcí. Malba
tu opouští svou klasickou formu. Výtvarná
experimentace s různými malířskými
postupy, zejména technikou stříkání barvy
přes šablonu, umožňuje podat
sofistikovanou iluzi členité krajinné partie.
106.
44
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
107.
107. Coubine Othon, (1883 – 1969), Dívka s růžemi – Portrét paní B., 30. léta 20. stol. olej/plátno, 92 x 73 cm,
sign. PD Coubine, expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D. a prof. PhDr. T. Vlček, CSc.; provenience: sbírka JUDr. V. Bubely;
vystaveno: Dům umění, Moravská Ostrava, 1937 – vzadu razítko, štítek.
Významný český a francouzský malíř, sochař a grafik. Byl členem Osmy a jedním ze zakladatelů české moderní malby.
V roce 1913 odešel do Francie. Později přijal francouzské občanství. Patřil k předním francouzským malířům.
Ve své době konkuroval i Picassovi. Půvabná byla zejména jeho krajinomalba, zátiší, portréty ale i později klasicistní akty.
270 000 Kč
Z expertizy PhDr. R. Michalové, Ph.D.:
Posuzovaný obraz „Dívka s růžemi“ je Coubinovou mistrnou etudou na portrétní téma. Spojuje krystalicky čistou,
minuciózně kultivovanou výtvarnou formu s představou klidné, tiché krásy, plynoucí z vnitřní harmonie jednotlivých
složek obrazu, duševního založení autora a v neposlední řadě i decentní ušlechtilosti modelu. Figurální téma mělo
v uměleckém vývoji Otakara Kubína – Coubine rozhodující úlohu. Proto i obraz „Dívky s růžemi“ je prodchnut
slavnostní monumentalitou, ztělesňující vzácnou chvíli, kdy představitelka tehdejší aristokracie stála malíři modelem.
Coubine dokázal bravurně ztvárnit její něžnou krásu a jemné rysy, zachytit vzácný „pel“ jejího téměř dívčího kouzla.
Proto také autor nepřekročil pomyslnou sféru soukromí, smyslová zkušenost je tu vyjádřena jen velmi distingovanou
a vznešenou malbou.Obraz „Dívka s růžemi“ zachycuje stav neporušitelného klidu, stav trvání, v němž se rozvíjí krása
a jemné záchvěvy duše. Má v sobě něco nadčasového, jistý rys absolutna. Výtvarná forma i barva podléhají
záměrnému zjednodušení, snoubí se v harmonický celek (Kubínovými slovy: „jsou prosté, jak jen možno“.) Měkké světlo
se rozlévá stejnoměrně po celé ploše plátna, není světlem přirozeným - symbolizuje abstraktní duchovní princip.
„Dívka s růžemi“ je dílem, které dojímá čistým oduševnělým výrazem, akcentuje něžné lyrické tóny a jemně
meditativní imaginaci. Právě takovými obrazy se Otakar Kubín – Coubine celosvětově proslavil.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
45
Paní Wielgusová
108.
108. Černý Karel, (1910 – 1960), Portrét paní Wielgusové, 1937, olej/plátno, 75 x 54 cm, sign. PN K Černý 37,
prozkoumal a pravost potvrdil znalec, specialista a autor monografie K. Černého; expertiza PhDr. J. Machalický.
Ve 40. létech byl ceněn J. Chalupeckým jako jeden z nejtalentovanějších malířů své generace. Zprvu maloval
expresivní krajiny a prostředí kaváren, později si zamiloval milence, moře, Vltavu, noční krajiny. Pro jeho dílo
je charakteristická pevná obrysová linie. K. Černý patří k absolutní malířské špičce české malby všech dob, svým
úžasným až geniálním malířským zjednodušením i nádhernou, někdy přitlumenou, jindy snivou barevností.
Žádná významná sbírka obrazů není úplná (u kohokoliv) bez díla Karla Černého.
390 000 Kč
46
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
109. Dvořák František, (1862 – 1927),
Děvčátko, okolo 1915,
olej/plátno, karton, 37 x 28 cm,
sign. PD Fr. Dvořák,
expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař;
restaurátorský průzkum
ak. mal. rest. M. Martan.
Malíř gendrů a podobizen,
studoval r. 1879 na pražské
ak. umění u prof. Fr. Čermáka.
35 000 Kč
109.
110. Grus Jaroslav, (1891 – 1983), Strom u řeky, 1936, olej/plátno, 81 x 98 cm, sign. LD J. Grus., vzadu autorsky název,
špatně čitelné razítko z výstavy; provenience: významná sbírka J. Wiedemanna.
Členem SVU Mánes, zakládající člen Skupiny 58. V začátcích tvorby byl ovlivněn impresionismem. Rozhodující vliv měla
cesta do Francie. Po krátké epizodě neoklasicismu a sociálního umění dospěl k vlastnímu pojetí fauvismu, kde hlavní roli
hrály barevné plochy a linie.
30 000 Kč
110.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
47
Z expertizy PhDr. R. Michalové, Ph.D.:
Posuzovaný obraz „Milenci“ je mistrovským, reprezentativním a vzácným dílem velkého solitéra české moderní
malby, Karla Černého. Pochází z autorova vysoce ceněného válečného období, kdy dosahuje zcela osobité formy
expresivně vyhroceného výrazu. Je to dílo, které v sobě koncentruje to nejlepší z kvalit malířova projevu – „mocnou
básnivou sílu“ v mollové, nostalgické tónině. Zachycuje osudovou, dramatickou lásku s podtónem tragiky i naděje
v duchu velkých romantiků.
Karel Černý patřil v letech druhé světové války k těm osobnostem, které tvrdošíjně a statečně přes veškeré těžkosti
a osobní nebezpečí reprezentovaly to nejčistší a nezávislé umění (považované oficiální nacistickou propagandou
za tzv. „entartete Kunst“, „zvrhlé umění“). Již v roce 1942 v době heydrichiády vystavoval v Mánesu obrazy
monumentálních forem a skryté symboliky (dámy ve smutku, krajiny s těžkými mraky, ad.). Na další výstavě
v Síni Mánesa roku 1944, uspořádané za velkých obtíží, představil ještě rozsáhlejší soubor děl, včetně posuzovaného
obrazu „Milenci“. Můžeme je vnímat jako skryté symboly, téměř magicky prozářené melancholickými modřemi
a nafialovělými odlesky.
Zjitřená citlivost malíře – samotáře souzněla niterně s tématem milenců, zrcadlícím jeho naléhavou touhu po lásce.
Protáhlé, až „neogoticky“ stylizované postavy ženy a muže vytvářejí kompozičně ovál, vepsaný do obdélného
formátu obrazu. Tento prvek se v autorových dílech objevuje často, jako „snad nevědomá symbolizace životního
prostoru umělcova“, „kruh magického soustředění, který si kolem sebe kreslí jeho samota“ (M. Míčko, 1944). „Srdce“
scény ponořené do romantické atmosféry noci představuje měsíc, symbol světla pronikajícího tmou. V této souvislosti
je také zajímavé, že dle svědectví maloval Karel Černý převážně v noci, podobně jako někteří dekadentní umělci.
Z hlediska formálního jsou „Milenci“ bravurním příkladem autorova expresionismu, ukázněného jasně vymezeným
tvarem. Jsou dílem velké, monumentální formy a sevřené výrazovosti, podané hutným, pastózním rukopisem,
zdůrazňujícím barevnou materii. Plastické hodnoty přitom vyvažuje uzavřený lineární obrys, což dodává obrazu
výrazné výtvarné napětí.
Postavy jsou ztvárněny ve výrazné výtvarné zkratce, jejich tváře s tesknýma, mandlovitýma očima mají charakter
masek. Jedná se o scénu divadelního ladění, v níž muži i ženě přísluší vlastní prostor existence. Excitovanou
výrazovost umocňuje ladění do studené barevné škály. Dominantní jsou autorovy oblíbené tóny: modrá, barva
romantiků (především Novalise), k ní kontrastní červená, obě pak lomené do fialové.
„Milenci“ Karla Černého jsou výjimečným dílem dekadentní vznešenosti, jímavým obrazem zvěčnělého snu.
111. – zadní strana obrazu
S A M O S TAT N Á A U K C E
48
poučení na str. 3
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
111.
111. Černý Karel, (1910 – 1960), Milenci, 1943, olej/plátno, 60,5 x 50,5 cm, sign. LD K. Černý Š 43,
expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.; reprodukováno: monografie Z. Hlaváček – Malířské dílo Karel Černý; vystaveno: Mánes,
1944 – vzadu razítko, reprodukováno česko-německý list k výstavě; Bienále Benátky, 1948.
Jeden z nejvýznamnějších českých malířů. Ve 40. létech byl ceněn J. Chalupeckým jako jeden z nejtalentovanějších
malířů své generace. Zprvu maloval expresivní krajiny a prostředí kaváren, později si zamiloval milence, moře, Vltavu,
noční krajiny. Pro jeho dílo je charakteristická pevná obrysová linie. K. Černý patří k absolutní malířské špičce české
malby všech dob, svým úžasným až geniálním malířským zjednodušením i nádhernou, někdy přitlumenou,
jindy snivou barevností. Žádná významná sbírka obrazů není úplná (u kohokoliv) bez díla Karla Černého.
2 200 000 Kč
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
49
112.
112. Gutfreund Otto, (1889 – 1927),
Podobizna otce VII, 1912,
autorský model, polychromovaná sádra, 41 x 28,5 cm,
nesignováno, vzadu přípis DP 1405; prozkoumala a pravost
potvrdila PhDr. R. Michalová, Ph.D.;
prozkoumal a pravost potvrdil doc. PhDr. J. Šetlík, CSc.,
provenience: získáno z rodiny – písemné potvrzení;
reprodukováno: monografie, str. 41.
V počátečním období tvořil pod vlivem francouzských sochařů,
záhy ovlivněn kubismem, jehož prvky aplikoval na expresivně
založených námětech. Jako jeden z prvních v Evropě realizoval
picassovské pojetí soch.
280 000 Kč
113. Gutfreund Otto, (1889 – 1927),
Hlava – reliéf, bronz, v. 26,5 cm,
sign. LN G, pozdější odlitek, písemné potvrzení pravosti z rodiny
autora; reprodukováno katalog O. Gutfreund, str. 211, č. 96.
40 000 Kč
113.
50
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
114.
114. Fremund Richard, (1928 – 1969), Pozor, žena! – Eva samotřetí, 1969, olej/plátno, 95,5 x 70 cm, sign. LD Richard
Fremund 69, expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.; vystaveno: Richard Fremund 1928 – 1969, Mánes 1970; uvedeno Richard
Fremund 1928 – 1969 VČG Pardubice, GVU Hodonín, ČMVU Praha, 2003, č. kat. 282. Skvělý český malíř, grafik, scénický
výtvarník. Byl jedním z čelních představitelů skupiny Máj, výborným koloristou, měl cit pro formu. Věnoval se malbě figurální
a proslul portrétní tvorbou, maloval však také krajiny a vesničky svým nenapodobitelným stylem, který je mezi expresí,
kubismem a nezařaditelným osobitým kouzlem. Vynikající, vzácně na trhu se vyskytující malíř.
160 000 Kč
Z expertizy PhDr. R. Michalové, Ph.D.:
Posuzovaný obraz „Pozor žena – Eva samotřetí“ je autentickým, špičkovým a velmi vzácným dílem Richarda
Fremunda, výrazné osobnosti české umělecké generace nastupující na scénu v padesátých letech, člena Tvůrčí skupiny
Máj. Richard Fremund zaujal svými obrazy krajin a vesnic, v nichž dominoval výtvarný znak, dovedený koncem 50. let
až do abstraktní polohy. V polovině šedesátých let, po shlédnutí „Dámy s hranostajem“ od Leonarda da Vinci
v Krakově a několika cestách do Itálie, se přiklání k proudu nové figurace. Jeho projev se dostává do hlubších
a meditativnějších poloh, které představují vyzrálou tvůrčí syntézu. Obraz „Pozor žena – Eva samotřetí“ je dílem velké
uhrančivosti, magičnosti i jemně erotického náboje, ztělesňujícím malířův ženský ideál. V duplikované tváři s bujnými
kadeřemi rozeznáváme rysy jeho tehdejší přítelkyně Evy Svobodové. Plátno se vyznačuje detailní kresbou a výraznou
modelací. Posuzované dílo „Pozor žena – Eva samotřetí“ je autorovým originálním zpracováním motivu.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
51
115.
115. Grus Jaroslav, (1891 – 1983), Krajina s mostem, 1942, olej/plátno, 70 x 100 cm, sign. PD J. Grus. vystaveno: Mánes,
1948 – vzadu špatně čitelné razítko. Členem SVU Mánes, zakládající člen Skupiny 58.
V začátcích tvorby byl ovlivněn impresionismem. Rozhodující vliv měla cesta do Francie. Po krátké epizodě neoklasicismu
a sociálního umění dospěl k vlastnímu pojetí fauvismu, kde hlavní roli hrály barevné plochy a linie.
25 000 Kč
116. Holan Karel, (1893 – 1953), U cihelny na Panenské, 1934, olej/plátno, 81 x 100 cm, sign. PD K. Holan 34,
prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař; vystaveno: Jednota umělců v Praze, 1942, č. kat. 64 – vzadu razítko;
Souborná výstava Karla Holana, Pošova Galerie, 1944, č. kat. 44; Jednota umělců výtvarných v Praze, Praha v obrazech
Karla Holana, 1948, č. kat. 52. Velmi významný malíř. V celé jeho tvorbě byla barva základním výrazovým prostředkem
a nositelem atmosféry. Miloval zimu a pražská zákoutí, nejvíce pak Karlův most. Cena jeho díla neustále roste.
Je reprezentativní a zcela solitérní. Vynikající investice i pohlazení duše.
65 000 Kč
116.
52
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
117.
117. Jankovič Jozef, (1937), Hlava I, 1997,
kombinovaná technika, epoxid, 80 x 70 cm,
sign. vzadu Jankovič 97. Slovenský malíř a sochař.
Reprezentoval Slovensko na Bienále v Benátkach
(1970, 1995), na výstavě východoevropské avantgardy
Europa-Europa v Bonnu (1994) atd.
Realizoval sochařské práce v Chorvatsku, Slovinsku,
Německu, Francii (Paříž), Jižní Koreji (Soul).
Jeho celoživotní dílo je monumentálním podobenstvím
o člověku, jeho dramatech a individuálním společenském
údělu, o odcizení sebe samého a i o totalitní moci
v nejrozmanitějších podobách. V současné době žije
v Bratislavě.
60 000 Kč
118. Gabriel Michal, (1960), Židle, 2010,
plastový laminát, plody eukalyptu,
v. 83 cm, š. 46 cm, h. 50 cm,
sign. vespodu Gabriel 2010.
Velice významný český sochař, zakládající člen skupiny
Tvrdohlaví. Nositel Ceny J. Chalupeckého,
autor vítězného návrhu na sochu S. Freuda.
Zastoupen ve sbírkách NG Praha, všech oblastních
galeriích i v zahraničí.
100 000 Kč
118.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
53
119.
119.
119. Horejc Jaroslav, (1886 – 1983), Pomona,
bronz, mosaz, v. 52 cm, sign. na plintě Horejc, písemné prohlášení pravosti z rodiny autora.
Významný sochař. Je básník líbezných dívčích tvarů, křivek a krásy ženského těla. Vytvořil prototyp levantinské krásy.
Sochař – velikán. Jeden z mála, o kterého se neúprosně bojuje. Jeho sochy totiž žijí svým vnitřním životem a nezevšední.
110 000 Kč
54
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
120.
121.
120. Hána Jan, (1927 – 1994), Torzo, 1971, bronz, v. 97 cm, sign. na plintě Jan Hána, vystaveno: Pohlazení něhou,
Galerie ART Praha, 2007 – reprodukováno katalog; monografie Jan Hána Sochařské dílo č. 31, 32;
provenience: získáno z rodiny autora.
Léta byl profesorem AVU. Mistr sochařské zkratky a zjednodušení formy při zachování krásy modelu. Dokonalosti dosáhl
v zobrazení ženského těla, kdy jeho plastiky nelze srovnat s nikým – formou, elegancí, mistrovstvím i erotickým nábojem.
Zastoupen v Monte Carlu, New Yorku, Chicagu, Nice, Německu a Japonsku.
190 000 Kč
121. Hána Jan, (1927 – 1994), Polymnia, bronz, v. 41 cm, sign. na plintě Jan Hánna, vystaveno: Pohlazení něhou,
Galerie ART Praha, 2007 – reprodukováno katalog; monografie Jan Hána Sochařské dílo, č. 78.
30 000 Kč
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
55
Z expertizy PhDr. R. Michalové, Ph.D.:
Kromě eminentních výtvarných kvalit je obraz významný i svým špičkovým původem. Jeho prvním majitelem
byl Adolf Hoffmeister, který ho od Emila Filly získal zřejmě z výstavy či po výstavě v Domě umění v Brně roku 1932.
V publikaci Františka Venery „Dílo Emila Filly“, vydané v Brně roku 1936, je již dr. Hoffmeister uváděn jako jeho
majitel. V 50. letech ho získal přední sběratel českého moderního umění, z jehož sbírky byl v roce 1959 zkonfiskován
do Národní galerie v Praze. Dlouhou dobu pak zdobilo kancelář jejího generálního ředitele, Prof. PhDr. Jiřího Kotalíka.
Od roku 1983 do roku 1991 byl obraz umístěn do Památníku Emila Filly na zámku Chropyně, následně vrácen
v restituci původním majitelům.
Vystaveno: Jubilejní výstava díla Emila Filly, Budova Mánesa, Praha, květen 1932, č. k. 168
Souborná výstava obrazů pořádaná Skupinou V. U. v Domě umění v Brně, říjen 1932, č. k. 60
Galerie Vincence Kramáře, Praha, 7. 1. – 18. 2. 1968, č. k. 26
České malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, 1973
České moderní malířství, Helsinky, 1983
Reprodukováno: František Venera, Dílo Emila Filly, Brno 1936, obr. LXXI
„Zátiší se sokolem“ (uváděné také pod názvem „Zátiší se sokolem a podnosem“) je Fillovým mistrovským dílem,
v němž dovedl k vrcholu tu fázi kubismu, která je v uměleckohistorické literatuře označována jako „lyrická“.
Současně ho můžeme přiřadit k autorově okouzlující sérii tzv. „bílých zátiší“, v nichž dominovalo delikátní užití bílé
barvy a jež vynikaly neobyčejnou tvarovou a kompoziční harmonií.
„Zátiší se sokolem“ je unikátní lyrickou syntézou, která vyrovnává tendence k smyslovému hédonismu a k racionální
konstrukci obrazové plochy. Filla zde uplatňuje jak svůj smysl pro stavebnost obrazového „organismu“, tak sklon
k poetizaci skutečnosti. Vzniká tak mimořádně přesvědčivý dojem „architektury“ vsazené do světa „krásných věcí“.
Jednotlivé kompoziční prvky zátiší jsou nahlíženy syntetickou kubistickou optikou a záměrně umístěny do prvního
prostorového plánu, co nejblíže k divákovi. Nic tak neodvrací jeho pozornost od vznešené souhry tvarů a barev.
Malířské pojetí plátna vykazuje Fillův kultivovaný výtvarný instinkt. Je drženo v neobyčejně ušlechtilé barevnosti
bílých, modrých, zelených, hnědých a ocelově šedých tónů. Jednotlivé plochy nechávají zaznít malířský rukopis,
struktury proškrabáváné obráceným štětcem i drsněné příměsí písku. Tvary obkružuje graficky čistá, jemná bílá linie,
v úloze samostatného rytmizačního prostředku.
„Zátiší se sokolem“ je neobyčejně intelektuálně i smyslově atraktivní malbou, okouzlujícím příkladem Fillova
lyrického kubismu.
122.– zadní strana obr.
56
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
122.
122. Filla Emil, (1882 – 1953), Zátiší se sokolem (Zátiší se sokolem a podnosem), 1930
123.
123. Hudeček František, (1909 – 1990), Divadelní kulisa, olej/karton, 21,5 x 42 cm, sign. PD Fr. Hudeček,
expertiza prof. PhDr. J. Zemina.
Byl zakladatelem a vedoucím duchem Skupiny 42. Ve svém díle se zabýval zejména motivy velkoměsta, vztahu
člověka a civilizace, prostorovými a geometrickými vztahy.
50 000 Kč
122. – detail
124. Hájek Miloslav, (1927 – 2010), Hlava, 1960, bronz 1/5, v. 40 cm, sign. dole M. Hájek 60.
Významný český sochař a fotograf. Byl členem skupiny Máj 57. Určujícím znakem je ve všech případech dokonalé
zvládnutí materiálu s precizním zpracováním detailu i tvarová zkratka kubistických až fantaskních prvků.
Podnikal řady studijních cest po celé Evropě. Sběratelsky vysoce hodnocen.
60 000 Kč
122. Filla Emil, (1882 – 1953), Zátiší se sokolem (Zátiší se sokolem a podnosem), 1930,
olej, písky/plátno, 73 x 98 cm, sign. LD Emil Filla 30, expertiza prof. PhDr. T. Vlček, CSc.
a PhDr. R. Michalová, Ph.D.; restituce z NG v Praze O 8113; provenience: sbírka A. Hoffmeistera,
později prof. JUDr. PhDr. J. Borovičky; 1959 zkonfiskován do NG v Praze; po celou dobu od zabavení
byl umístěn v NG v pracovně gen. ředitele prof. PhDr. J. Kotalíka; 1983 – 1991 umístěn do památníku
E. Filly, zámek Chropyně; vystaveno: Jubilejní výstava díla Emila Filly, Mánes, 1932, č. kat. 168 – vzadu
razítko; Souborná výstava obrazů pořádaná Skupinou V. U. Dům umění Brno, 1932, č. kat. 60,
Galerie Vincence Kramáře, Praha, 1968, č. kat. 26; České malířství 20. stol. NG Praha, 1973;
Čs. Moderní malířství Helsinky, 1983; reprodukováno: monografie F. Venera – Dílo Emila Filly,
Brno 1936, obr. LXXI.
Malíř, grafik, výtvarný teoretik. Studoval AVU v Praze u prof. Thieleho a Bukovace. Člen Osmy,
SVU Mánes a iniciátor Skupiny výtvarných umělců. Profesorem VŠUP pro monumentální malbu.
V začátcích na něj působil vliv E. Muncha, poté estetika P. Picassa. Stal se vyznavačem kubismu. Ve 30. létech
jej ovlivnily expresivní a imaginativní tendence, později směřoval k velké obrazové kompozici.
Zastoupen ve sbírkách NG v Praze, všech regionálních galeriích a všech ostatních státních galeriích
v Evropě. Jeden z největších malířů všech dob.
5 800 000 Kč
124.
S A M O S TAT N Á A U K C E
poučení na str. 3
125. Hynais Vojtěch, (1854 – 1925),
Dívka s knihou
(Čtenářka),
90. léta 19 století,
olej/karton, 35 x 29 cm,
sign. LD V Hynais,
expertiza
PhDr. N. Blažíčková-Horová.
Bravurní malíř a kreslíř, významný
představitel generace ND.
Studoval a působil ve Vídni, Paříži
a Itálii. Ve Vídni vytvořil lunety
dvorního divadla.
A v Praze světoznámou oponu
Národního divadla a výzdobu
schodiště ND (skica k oponě se
nachází v Muzeu umění v Paříži).
Dále vyzdobil Pantheon
Národního muzea. Portrétoval
i státníky a velké myslitele.
Patří k největším našim malířům
všech dob. Měl zálibu v jasných
koloristických tónech. Svými
obrazy stojí po boku všech
velikánů Evropy. Předkládané dílo
– Dívka s knihou je pozoruhodná
ukázka jeho bravurní malby.
Vyzařuje něhu i oduševnělost
a nesmělou dívčí krásu.
Je to sběratelská investice,
která nikdy nezklame.
85 000 Kč
125.
126. Janeček Ota, (1919 – 1996), Trávy, 1952, olej/deska, 30 x 40 cm, sign. PD O. Janeček 52, pravost díla prozkoumána
a potvrzena synem autora, kat. č. 8713. Lyrik, snílek, milenec životních múz i života. Jeho Trávy Vám nikdo neprodá, tak jako
Ptáčky, krásné Dívky, Češky, Kubánky, či pastely aktů, jeho Krajiny při západu slunce, Louky, Semínka, ... To vše je nedostižné
a nedostižitelné. Byl velký básník palety, barev a tvarů. Svými díly je zastoupen v galeriích po celém světě.
140 000 Kč
126.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
57
127.
127. Chittussi Antonín, (1847 – 1891), Francouzská říční krajina, 1. pol. 80. let 19. stol. olej/dřevěná deska,
24,5 x 38 cm, sign. LD Chittussi, expertiza prof. PhDr. R. Prahl, CSc.
V Mistrově tvorbě jsou nejcennější obrazy krajin z raného období Barbizonu, kterými ovlivnil vývoj celého českého malířství.
Malíř předkládá zajímavý, bravurně zvládnutý prostor s dokonalou kompozicí, který vyzařuje náladu krajiny, mnohdy
s minuciozními detaily. Okouzlení místem se projevuje i v drobnopisu stromů, travin, můstku či říčky podtržené
zelenavými nádhernými valéry vody.
210 000 Kč
128. Chittussi Antonín, (1847 – 1891), Čápi na rybníce (U rybníka), olej/dřevěná deska,
12 x 21 cm, sign. LD Chittussi. expertiza prof. PhDr. R. Prahl, CSc.
180 000 Kč
128.
58
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
129.
129. Kalvoda Alois, (1875 – 1934),
Krajina s můstkem, kolem 1910,
olej/karton, 30,5 x 46,5 cm,
sign. PD Al. Kalvoda, vzadu č. 925.;
prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař.
Velký český krajinář. Jeho dílo dýchá pohodou –
kouzelné vesničky, plůtky, louky, s osobitým
kalvodovským géniem. Nebo úžasné říčky a potoky
se stromy sklánějícími se k hladině s mysteriozním
detaiIem – drobnopisem listů a větví v celku krajiny.
35 000 Kč
130. Hladík Karel, (1912 – 1967),
Torzo ženy, bronz, v. 122 cm,
sign. PN na plintě K Hladík, PN na plintě značka litce
Zukov, Praha 7; reprodukováno: přebal katalogu.
Je výsostný figuralista, vytváří komorní
i monumentální plastiky. Nabízený akt je eposem
krásy ženského těla, mistrná je pevná výstavba
objemů a křivek. Tento akt patří mezi nejlepší práce,
je reprodukován na přebalu katalogu. Z plastiky
vyzařuje krása ženské postavy se silným erotickým
nábojem.
250 000 Kč
130.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
59
131.
131. Jíra Josef, (1929 – 2005), Belveder (Belveder s milenci), 1976, olej/deska, 100 x 123 cm, sign. PD J. Jíra, vzadu popsáno,
expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.; provenience: získáno z rodiny autora.
Jeden z našich největších malířů, tvůrce nové figurace. Geniální malíř a veliký expresionista. Miloval kontrasty černé a bílé,
ale byl někdy překvapivě něžný. Třeba v Sýkorkách, Milencích, Šalamounově písni, jindy až brutální v Apokalypse nebo
v živočišném lidském strachu, ve své Panice. Josef Jíra je zatím neuznaný malíř – génius. Zastoupen ve sbírkách NG Praha,
MG Brno, AJG Hluboká nad Vltavou, Galerie hlavního města Bratislavy, Mnichově, Berlíně a českých krajských galeriích.
Velikán, nadčasový malíř, kterému patří 21. století.
280 000 Kč
Z expertizy PhDr. R. Michalové, Ph.D.:
Posuzovaný obraz je reprezentativním, okouzlujícím dílem Josefa Jíry, jednoho z čelných představitelů české
umělecké generace, která nastupovala na scénu v padesátých letech. Náleží k významnému a výtvarně mimořádně
zdařilému cyklu „Milenci“, na kterém začal autor pracovat roku 1969.
„Belveder s milenci“ je obrazem výjimečným svou jemností romantického náboje. Současně v něm zaznívá živelná,
smyslová povaha Jírovy tvorby, která byla výsledkem zjitřeného prožívání skutečnosti. Je dílem oscilujícím mezi
lyrikou a ukázněnou expresí, do něhož se skvěle promítl autorův typický vnitřní postoj, jeho magická schopnost
dotýkat se ve svých obrazech základních, nepomíjejících hodnot. Obraz je symbolickým podobenstvím nezkalených
lidských vztahů, harmonickým propojením člověka, města se svou historií a jarní, rozkvetlé přírody. Je současně
jakýmsi skrytým varováním před citovou vyprahlostí a lhostejností, které, jak sám vnímal, jsou pro člověka stejně
nebezpečné jako jedy v ovzduší… Josef Jíra se příznačně vyslovil: „Moje obrazy, to je můj deník, mé listy důvěrné,
které zveřejňuji a snažím se jim dát všelidský, obecný význam.“ (J. J., 1978)
Malířský výraz díla je založen na strukturálně bohatě rozrůzněných hutných barevných pastách a vyváženém
rozložení koloritu. Tváře milenců vynikají pro Jíru typickým ztvárněním mocně nadsazených, do široka rozevřených
očí. Z tmavého podkladu prozařuje bílá ve své čistotě a neposkvrněnosti, červené, zelené a modré tóny dodávají
plátnu zářivost drahokamů.
„Belveder s milenci“ je dílem, v němž Josef Jíra bezpochyby dospěl k jednomu ze svých tvůrčích vrcholů.
60
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
132.
132. Jíra Josef, (1929 – 2005), Psychiatrická léčebna v Lojovicích, 1971 – 72, olej/plátno, 125 x 150 cm, sign. DU J. Jíra 72,
vzadu autorsky signatura, název, datace, rozměr; expertiza: PhDr. R. Michalová, Ph.D.; vystaveno: Příběhy Josefa Jíry,
Klášter Premonstrátů na Strahově, Praha, 2002 – reprodukováno katalog.
J. J. expresivní pozorovatel lidského života a jeho katarzí, smutků i štěstí, navštěvoval Psychiatrii v Lojovicích jako návštěvník
jemu blízkého člověka. A jeho osobité vidění, které nás vždy uchvátí a podmaní, objevilo řadu lidských osudů a postav,
ostatně, jak to uměl jen on. Monumentální dílo, s dramatickou barevností, jakoby vzdáleně bylo potomkem jeho Panik
a Strachu, ale chybí tu právě násilí, i strach. V pozadí boží muka, několik siluet vesničky okolo a hlavně lidé. Výrazy
zamyšlení, rezignace, klidu, ale i úlek v obličeji stařenky, a opět Jírovy Oči. Vidící? Čekající? Vědoucí a Znající?
To vše se zdvíhá v kumuly malířské erupce mezi nádhernými valéry oblohy a cesty. Významné dílo galerijní hodnoty.
490 000 Kč
133. Jíra Josef, (1929 – 2005), Milenci ze Sv. Petru
in memoriam – Kopretiny pro V., 1998, olej/plátno,
50 x 60 cm, sign. PD J Jíra 98, vzadu autorsky signatura,
název, datace, rozměr; vystaveno: Galerie Patro, Ostrava,
1999 – vzadu razítko.
78 000 Kč
133.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
61
134.
134. Jiroudek František, (1914 – 1991), Napájení, olej/plátno, 103 x 131 cm, sign. PD Jiroudek, vzadu dedikace; 3x vystaveno:
Galerie umění Karlovy Vary – vzadu razítko; Malířské dílo Františka Jiroudka, Galerie Art Praha, 2000 – reprodukováno
katalog; Pohlazení něhou, Galerie Art Praha, 2007 – reprodukováno katalog.
Vynikající krajinář, vyznávající drama krajiny a akordy barev. Člen skupiny Sedm v říjnu, profesor a rektor AVU v Praze.
Je významně zastoupen v Národní galerii (16 olejů), dále v Ermitáži, Národní galerii v Dánsku, Kanadě a Japonsku.
70 000 Kč
135. Jiroudek František, (1914 – 1991), Ulička v San Antonio, olej/plátno, 82 x 130,5 cm, sign. LD F J. 59.,
vzadu autorsky signatura, název, datace
65 000 Kč
135.
62
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
136.
136. Jíra Josef, (1929 – 2005), Svatba v Neapoli, olej/plátno, 100 x 110 cm, sign. PD J. Jíra, reprodukováno: monografie
J. Jíra – Výběr z díla, č. 114, původem z rodiny autora. Významné dílo galerijní hodnoty.
350 000 Kč
137. Jíra Josef, (1929 – 2005),
Poslední večeře, 1982 – 90,
olej, koláž, gáza/karton,
61 x 70 cm, sign. DU J. Jíra 82 – 90.
Významné dílo Josefa Jíry,
který odpovídal na stěžejní práci
svého přítele Jana Baucha z r. 1937
– 41, aby vyjádřil svou trpkou,
ale důležitou životní zkušenost.
Tedy to, že může být mezi lidmi
nepoznaný Bůh i Jidáš. Zářivé
kraplaky, černě a běloby vytvářejí
odvěkou scénu dramatu života,
kdy dobrotivý Kristus sedí naproti
vyvoleným Petrovi, Pavlovi a dalším,
a mezi nimi Jidáš, a nikdo netuší.
On je ale pro nás varováním,
je také jedním z "vyvolených"...
J. J. později myšlenku rozvedl
v několika menších obrazech.
340 000 Kč
137.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
63
138.
138. Jíra Josef, (1929 – 2005), Krajina s Jizerou (Podzimní), 1977, olej/plátno, 100 x 120 cm, sign. PD J. Jíra 77,
vzadu autorsky signatura, název, datace, rozměr
320 000 Kč
139. Jambor Josef, (1887 – 1964),
Návrší u Hlubočep,
okolo 1920, olej/plátno,
42 x 49,5 cm,
sign. vzadu Jambor,
vzadu autorsky signatura,
název; expertiza
PhDr. Mgr. M. Zachař.
Malíř a grafik. Podnikal
mnoho studijních cest,
ve kterých hledal inspiraci
pro své krajinářské dílo.
Je přezdíván "Malíř Vysočiny",
protože se ve svých
krajinomalbách nejvíce
věnoval tomuto kraji.
22 000 Kč
139.
64
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
140. Jiřincová Ludmila,
(1912 – 1994),
Dívka s krajkou,
okolo 1945, olej/karton,
ve výřezu 50,5 x 36,5 cm,
sign. PD L. Jiřincová,
z cyklu Dívka a smrt;
prozkoumal
a pravost potvrdil
PhDr. Mgr. M. Zachař.
Grafička, malířka,
ilustrátorka.
První dáma české grafiky.
45 000 Kč
141. Hudeček Antonín,
(1872 – 1941),
Lesní interiér, okolo 1915,
olej/karton, 65,5 x 97 cm,
sign. PD Ant Hudeček,
prozkoumal
a pravost potvrdil
PhDr. Mgr. M. Zachař.
Malíř, významný český
krajinář. Jeho dílo bylo
přínosem českému
secesnímu symbolismu
dále však nejvíce
impresionismu, kdy ve
svých nejlepších létech
překonává i A. Slavíčka.
Byl snivým lyrikem,
malířem tichých večerů.
95 000 Kč
140.
141.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
65
142.
142. Kalvoda Alois, (1875 – 1934),
Dáma, 1904 – 1914,
olej/plátno, 137 x 70,5 cm,
sign. PD Al Kalvoda., expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař.
Významné rané dílo galerijní hodnoty.
Malíř významný krajinář zde bravurně zvládá postavu
ženy, její téměř secesní oblečení a celkový dojem
krásy a půvabu.
180 000 Kč
143. Kalvoda Alois, (1875 – 1934),
Venkovské stavení, 1897,
olej/plátno, 26 x 27,5 cm,
sign. PD -Al. Kalvoda – 4./5.97,
expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař.
Rané dílo dýchající půvabem a čistotou.
75 000 Kč
143.
66
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
144.
144. Kalvoda Alois, (1875 – 1934),
Slunce na vsi, po r. 1910,
olej/dřevěná deska, 39,5 x 55 cm,
sign. PD Al. Kalvoda-, vzadu autorské razítko;
expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař.
Velký český krajinář. Jeho dílo dýchá
pohodou – kouzelné vesničky, plůtky, louky,
s osobitým kalvodovským géniem. Nebo úžasné
říčky a potoky se stromy sklánějícími se k hladině
s mysteriozním detaiIem – drobnopisem listů
a větví v celku krajiny.
65 000 Kč
145. Kalvoda Alois, (1875 – 1934),
Březový háj u potoka, olej/karton,
90 x 68 cm, sign. LD Al. Kalvoda –,
vzadu písemné potvrzení pravosti M. Duchek,
prof. A. Jarý; expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař.
Významné rané dílo galerijní hodnoty.
180 000 Kč
145.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
67
146.
146. Kaván František, (1866 – 1941),
Záhonek máku v louce, 1920,
olej/karton, 40 x 52 cm, sign. LD Kaván,
expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař.
Velmi významný český krajinář. Patrně největší
mařákovec. Ve svém díle dohnal a předehnal
francouzské krajináře. Nejdokonalejší je jeho
dílo před r. 1900 – 10, ale skvělá jsou i jeho
20. a 30. léta.
40 000 Kč
147. Kalvoda Alois, (1875 – 1934),
Letní nálada, okolo 1910,
olej/karton, 55,5 x 33,5 cm, sign. LD Al. Kalvoda -,
expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař; provenience:
ze sbírky K. Vancla
120 000 Kč
147.
68
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
148. Krivoš Rudolf, (1933),
Dva znaky, 2002, olej/dřevěná deska,
89 x 59 cm, sign. PD R. Krivoš – 02, z cyklu Nohy;
vzadu autorsky signatura, název, datace, rozměr.
Jeho díla jsou ojedinělá a vyhledávaná v celé Evropě.
Zastoupen v NG v Praze, SNG, státních sbírkách
i sbírkách evropských. Patří k posledním velikánům
nenávratně mizející generace zakladatelů moderní
slovenské (i české) malby. Expresivní, silný, úderný
a přitom dokáže být lyrický, něžně erotický i snivý.
Jeho dílo je ozdobou každé sbírky.
140 000 Kč
148.
149. Krivoš Rudolf, (1933),
Biologický stĺp II, 1988, kombinovaná technika,
91 x 61 cm, sign. PD R. Krivoš – 88, reprodukováno:
monografie K. Kubíková, Rudolf Krivoš, str. 201.
Významné dílo galerijní hodnoty patřící spíše
do expozice Slovenské národní galerie.
140 000 Kč
149.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
69
150.
150. Kaván František, (1866 – 1941),
Zimní krajina s říčkou, 1922, olej/plátno,
70 x 100 cm, sign. PD Kaván věnuje,
expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař.
Velmi významný český krajinář. Patrně největší
mařákovec. Ve svém díle dohnal a předehnal francouzské
krajináře.
180 000 Kč
151. Kaplický Josef, (1889 – 1962),
Torzo ženy, 1943, bronz,
v. 65 cm, sign. dole J. Kaplický 43, provenience:
sbírka prof. PhDr. J. Borovičky, restituce č. P 4237.
Hlavním tématem jeho tvorby je ženský akt, vyznačující
se pevným objemem a vyváženou kompozicí. V díle
zaznívá osobitá lyricko-poetická nota, která provází jeho
akty či ženská torza. Jeho plastiky nesou v sobě lidskost,
klid a vyrovnanost. Restituce z NG, významná pražská
sbírka.
18 000 Kč
151.
70
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
152.
152. Kupka František, (1871 – 1957),
Scéna z antické historie, akvarel, kvaš,
36,5 x 26 cm (slepotiskové okno 27,5 x 19,5 cm),
sign. PD Kupka, expertiza PhDr. J. Orlíková,
dílo uvedeno v archivu p. Brullé, přiložena
korespondence.
Kromě svých malířských realistických počátků strávil celý
život v Paříži. Byl členem ČSAV a profesorem AVU
v Praze. Byl jedním ze světových zakladatelů orfismu
a abstrakce, dával svým obrazům hudební názvy. Řešil
problémy výtvarného ztvárnění rotačního pohybu,
problémy prostoru, stavby a pohybu organické hmoty.
Jeden z nejvýznamnějších světových představitelů
geometrické abstrakce.
250 000 Kč
153. Kolář Jiří, (1914 – 2002),
Pocta Janu Kubelíkovi, 1990, koláž,
ve výřezu 40 x 30 cm, nesignováno,
provenience: sbírka PhDr. Č. Císaře.
Významný člen Skupiny 42. Básník a tvůrce koláží.
Potom, co opustil poezii, své vize realizoval koláží
a podobnými technikami (frotáž, muchláž atd.). Vytváří
díla, do níchž stylizuje vlastní pocity, dojmy a představy
i cíle. Nejsou to vystřihovánky, mají elegantní formu,
myšlenku i tvar. On sám je vlastně otcem tohoto odvětví,
je nositelem řady ocenění, zastoupen všude u nás
i v zahraničí, vysoce ceněn.
25 000 Kč
153.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
71
154. Kars Georges – připsáno, (1880 – 1945),
Sedící akt, olej/plátno,
100 x 70 cm, nesignováno, provenience:
restituce z Oblastní galerie Liberec, č. 881 –
vzadu štítek; expertiza prof. PhDr. J. Siblík
a prof. PhDr. J. Borovička
a prof. PhDr. F. Dvořák, CSc.
Od r. 1907 působil převážně v Paříži, kde se
stal členem umělecké skupiny École de
Paris. V jeho malířském projevu se snoubí
kubismus, expresionismus a fauvismus
nebo neoklasicismus. Své obrazy vystavoval
v řadě evropských zemí a Japonsku.
25 000 Kč
155. Lhoták Kamil, (1912 – 1990),
R.E.P. 1910, 1979,
kombinovaná technika – kresba tuší,
akvarel, ve výřezu 19 x 13,5 cm, sign. LD
Kamil Lhoták 79, prozkoumala a pravost
potvrdila PhDr. N. Řeháková
15 000 Kč
156. Lhoták Kamil, (1912 – 1990),
Stroj pouště, 1969,
tempera, olej/plátno, karton,
25,5 x 17,5 cm, sign. LD Kamil Lhoták 1969,
vzadu autorsky signatura, název, datace,
technika, rozměr; prozkoumal a pravost
potvrdil prof. PhDr. J. Zemina; osvědčení
o původu originálu – Dílo;
Zachytil idylický svět balónů, vzducholodí,
vysokých kol, tricyklů, starých automobilů,
letadel, lodí nebo ponorek. Členem
Umělecké besedy, členem Skupiny 42
a SČUG Hollar.
50 000 Kč
154.
155.
72
156.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
157.
157. Kolínská Jitka, (1930 – 1992), Zátiší s černými jablky, 1952, olej/plátno, 60 x 74,5 cm, sign. PD Kolínská 52, vzadu
autorsky signatura, název, datace, technika; expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.; vystaveno: Jitka Kolínská, Galerie
Československého spisovatele, 1957, č. k. 2.
Báječná malířka. Zpočátku tvořila figurální kompozice, které obdivovala i Evropa, později motivy odplouvání – elegičtější,
lyričtější (lodě, plachetnice, mořské kameny). Charakteristická je minuciozní nádherně barevná malba s přesným detailem.
Svým dílem je zastoupena ve všech významných sbírkách u nás i v zahraničí. Jedna z největších českých malířek všech dob,
dosud ne dosti oceněná, jak by zasloužila. Je obdivována v Německu, kde v počátcích své figurální tvorby několik malířských
skupin usilovalo, aby se stala jejich členem.
160 000 Kč
Z expertizy PhDr. R. Michalové, Ph.D.:
Posuzovaný obraz „Zátiší s černými jablky“ je vrcholným a velmi vzácným dílem Jitky Kolínské, významné české
malířky, grafičky a ilustrátorky, členky Tvůrčí skupiny Máj. Výstavy tohoto uměleckého seskupení, k němuž patřili
kromě Kolínské např. A. Bělocvětov, L. Fára, R. Fremund, Z. Chlupáč, M. Palcr, R. Piesen a další, znamenaly průlom
do tehdejší oficiální výstavní praxe.
V únoru roku 1957 měla Kolínská samostatnou výstavu v Galerii Československého spisovatele, na níž prezentovala
i „Zátiší s černými jablky“. Je to dílo velmi jemné výtvarné poetiky vytvářející novou podobu viděné skutečnosti,
podle autorčina citu a dle toho, co ji zaujalo a s čím se vnitřně ztotožnila. Proto si také obraz uchovává jedinečnou
atmosféru bezprostředního a neopakovatelného zážitku. Prostorové prvky kompozice (plasticky vykreslený,
naddimenzovaný list a černá jablka) jsou uvážlivě propojeny s abstraktně plošným pozadím. Vytvářejí tak výtvarnou
skladbu mocného lyrického napětí, umocněného delikátním koloritem, který odráží barvy podzimu.
„Zátiší s černými jablky“ je surreálným, okouzleným pohledem do světa podzimní přírody, odkrytím krásy, kterou
v dnešním uspěchaném světě přehlížíme.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
73
158.
158. Kremlička Rudolf, (1886 – 1932), Sestry, 1928, olej/plátno, 100 x 80 cm, nesignováno, vzadu pozůstalostní razítko;
expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.; prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. K. Srp, autor monografie; prozkoumal a pravost
potvrdil prof. PhDr. T. Vlček, CSc.; expertiza: PhDr. R. Michalová, PhD. a prof. PhDr. F. Dvořák, CSc.; písemné prohlášení
o původu. Významný český malíř, který byl jedním z hlavních představitelů moderního českého umění. V roce 1918 se
zúčastnil první výstavy skupiny Tvrdošíjní. Byl především vynikajícím figuralistou, ale i krajinářem.
350 000 Kč
Z expertizy PhDr. R. Michalové, Ph.D.:
V tomto něžném dvojportrétu dvou sester dosáhl autor naprostého souzvuku mezi fyziognomickou věrností
a uvolněnější výtvarnou formou. Zatímco dívčí šaty nechává zaznít oku lahodícím kontrastem modré a růžové,
abstraktněji pojaté pozadí je záměrně drženo v zemitých valérech. Sofistikovaně vedená linie místy konturuje plochy,
uzavírá vláčné oblé tvary. Měkká harmoničnost podání přispívá k atmosféře důvěrnosti a intimity. Obraz „Sestry“
je dílem velké malířské noblesy, v němž zaznívá autorovo každodenní okouzlení životem a schopnost prožívat jej
se všemi odstíny smyslových vzrušení.
74
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
159.
159. Král Jaroslav, (1883 – 1942), Po koupeli, 1937, olej/karton, 64 x 48 cm, sign. LD Jar Král 1937, expertiza, prozkoumala
a pravost potvrdila PhDr. M. Macharáčková. Obraz bude reprodukován v připravované monografii. Jeden z největších
českých a moravských umělců, vynikající figuralista, který ovlivnil moderní moravské a české umění začátkem 20. století.
Svojí kvalitou srovnáván s Antonínem Procházkou.
690 000 Kč
Z expertizy PhDr. M. Macharáčkové:
Obraz Po koupeli z roku 1937 je originálním dílem Jaroslava Krále. V letech 1935 až 1937 se malíř intenzivně zabýval
námětek koupajících se žen. Po období neoklasicismu dvacátých let 20. století v Králově tvorbě převažují abstrahující
a kubizující tendence. V malbě zátiší se stává významným představitelem lyrického kubismu v českém umění.
V kompozicích obrazů střídá biomorfní linie a tvary s reálnými předměty. Tento způsob stylizace používá i ve svých
monumentálních figurálních kompozicích.
Obraz Po koupeli má spíše charakter kresební studie. Je malován štětcem, přímo na plochu lepenky, bez předchozí
studijní kresby. V kompozici dvou ženských aktů (jeden zezadu a druhý zpředu) vidíme charakteristickou stylizaci
ženských figur autora, užívanou v několika obměnách v mnohých obrazech tohoto období. Barevnost je v šedých tónech
v protikladu k teplým tónům inkarnátu pokožky.
Většina obrazů Jaroslava Krále vznikala po pečlivé kresebné přípravě. Půvab obrazu Po koupeli spočívá zejména
v bezprostřednosti podání, které se v Králově malířském díle objevuje jenom ojediněle.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
75
160.
160. Mařák Julius Eduard, (1832 – 1899), Prosluněná lesní partie s kořeny, 70. léta 19. stol. olej/plátno, karton,
27,5 x 32 cm, nesignováno, expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař.
Malíř, krajinář zakladatel školy mařákovců. Profesor na Akademii v Praze, vynikající kreslíř, proslul lesními interiéry, patří do
generace Národního divadla, romanticky laděný umělec, začal jako první učit plenérovou malbu, měl řadu vynikajících žáků
– Kaván, Lebeda, Slavíček, Holub apod.
85 000 Kč
161. Mařák Julius Eduard, (1832 – 1899), Prosluněná venkovská partie, konec 70. let 19. stol. olej/plátno, karton,
75 000 Kč
17 x 22 cm, nesignováno, expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař
161.
76
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
S A M O S TAT N Á
AUKCE
poučení na str. 3
162.
162. Liesler Josef, (1912 – 2005), Lovecké zátiší, 1937 – 38, olej/plátno, 141 x 80,5 cm, sign. PU Liesler 38,
expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.; vystaveno: Mánes Praha, Retrospektivní výběr z díla, 1988, kat. č. 8; Galerie Městský
palác Templ, Mladá Boleslav, Dialog Liesler – Exner, 2004 – vzadu razítko; Galerie SVU Mánes Diamant, 3 ze 7, JiroudekLiesler-Paderlík, 2010; reprodukováno: S. Hošková – Josef Liesler, 1988, č. 5; Josef Liesler Adié Jolie, HAK, Praha 2000;
Jiroudek-Liesler-Paderlík: Členové skupiny Sedm v říjnu, SVU Mánes, reprodukováno na obalu knihy a celostránkově.
Jeden z nejlepších malířů poloviny 20. století. Měl zvláštní surrealisticko-lieslerovský styl, který osciloval. Ale jen osobitě –
od Chagalla po Toyen.
750 000 Kč
Z expertizy PhDr. R. Michalové, Ph.D.:
„Lovecké zátiší“ je mistrným a nesmírně cenným obrazem Josefa Lieslera, jehož sugestivní tvorba se pohybovala
ve sféře surrealistického vizionářství, opírajícího se o techniku starých mistrů ovládanou s manýristickou rafinovaností.
„Lovecké zátiší“ je přelomovým dílem, které lépe než jakékoli jiné, již na začátku autorovy kariéry a nedlouho
před vstupem do výtvarného života se skupinou „Sedm v říjnu“ (1939), v sobě koncentruje to nejlepší a nejtypičtější
z Lieslerova výjimečného talentu – jeho básnivou představivost, kompoziční vynalézavost a neobyčejnou technickou
zručnost. Téma loveckého zátiší je malíři prvotním podnětem, roznětkou představivosti. Námět, který by snadno mohl
být zcela civilní, převádí do podoby fantaskní kompozice nezvykle monumentálního vyznění. Namísto vazeb jevové
reality uplatňuje zákony čistě subjektivní imaginace a poetické asociace. Jak se sám autor vyjádřil: „Přitahují mě věci
v neobvyklých spojeních, v neobvyklých variantách, vzrušuje mě to, co mezi jejich styčnou plochou vzniká a osciluje.“
Lieslerovy obrazy byly vždy selekcí něčeho zvláštního, nevšedního a v tomto smyslu v sobě ukrývá „Lovecké zátiší“
jakýsi punc výlučnosti, svátečnosti. Jeho formální stránka prokazuje vliv kubismu, stejně jako inspiraci fantaskními
kompozicemi Jakuba Bauernfreunda a Endre Nemese. Jako by tu kubistické prvky hrály roli harmonizačních elementů
vyrovnávajících napětí obsahové enigmatičnosti. Energické linie Lieslerovy kresby protkávají plochy, jejichž brilantně
rozložené barevné akcenty rozehrávají celou obrazovou plochu.
„Lovecké zátiší“ je dílem surreálně – romantické imaginace, plným vzrušujícího tajemství. Je to obraz, který posouvá
divákovo vnímání za hranice každodennosti a obdarovává ho nevšedními estetickými zážitky.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
77
S A M O S TAT N Á A U K C E
poučení na str. 3
163.
163. Kubišta Bohumil, (1884 – 1918), Venkovská chalupa, 1904 – 05, olej/plátno, 60 x 80 cm, sign. PD Kubišta B.,
prozkoumala a pravost díla potvrdila PhDr. M. Nešlehová; reprodukováno: monografie M. Nešlehová – B. Kubišta,
Odeon, 1984, č. 16.
Bohumil Kubišta, jeden z nejoriginálnějších českých představitelů kubismu a významný člen skupiny Osma, se věnoval malbě,
kresbě i grafice. V kompozici vycházel ze studia starých mistrů, dospěl k analýze a zjednodušení zvolených motivů, měl
výrazný vliv na další generace (například na Jana Zrzavého). Rané dílo velikána a zakladatele moderní české malby z roku
1905, pocházející přímo z rodiny (písemné potvrzení).
1 400 000 Kč
Z expertizy prof. PhDr. J. Zeminy k obrazu B. Matala – Kovářské zátiší:
O tom, že autorem tohoto obrazu je Bohumír Matal (1922 – 1988), nepochybuji.
Namaloval jej v době, kdy byl členem Skupiny 42 jako nejmladší z jejích malířů. Je-li pojmenování nesnadno
„čitelného“ obrazu správné, patří k těm, jejichž námětovým jádrem jsou různá kovová nářadí a stroje: roku 1947,
který byl v tehdejší Matalově vývojové etapě asi vůbec nejplodnější, vzniklo takových obrazů několik, z nichž
nejznámější jsou Balkon s bicyklem a Deštníkářova rodina. V kompozici těchto obrazů, prozrazujících vliv Picassovy
a Domínguezovy tvorby čtyřicátých let, uplatňoval Matal s výrazně konstruktérským zaujetím přímky různých směrů,
pokud jde o ryze malířskou složku obrazů, projevoval se tu jako kolorista se vzácným smyslem pro hmotu složku
malby a pro rukopis, k němuž patřilo brázdění barevné pasty různými rýhami. Po této stránce se ve Skupině 42
stavěl po bok Františka Grosse, který mu byl vzorem nejbližším. Toto všechno prozrazuje přes svůj nevelký formát
i posuzovaný obraz.
78
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
164. Liesler Josef, (1912 – 2005),
Žárlivci, 1941 – 42, olej/plátno,
59 x 42 cm, sign. LN Liesler 41 – 42,
vzadu autorsky signatura, název;
expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.;
vystaveno – Dialog Liesler – Exner,
Městský palác Templ, Mladá
Boleslav, 2004 – vzadu razítko
190 000 Kč
Z expertizy PhDr. R. Michalové, Ph.D.:
Obraz „Žárlivci“ je mimořádně
sugestivním dílem využívajícím
tajemnou atmosféru jinotaje
a rafinované kompoziční aranžmá.
Prostřednictvím historizujícího námětu
zachycuje autor expresivně
vyhrocenou alegorii zápasu, zrcadlící
úzkostnou atmosféru války. Typickým
principem Lieslerovy prostorové
konstrukce, která připomíná divadelní
scénu, je úběžník situovaný mimo
obraz. Tohoto dynamického motivu
užívali často italští manýristé, zvláště
Tintoretto. V době ohrožení
základních hodnot se tak Liesler
zařadil k umělcům odvolávajících
se ke klasickým hodnotám minulosti –
kromě Tintoretta např. k dílu El Greca
či Goyi.
Obraz „Žárlivci“ je dílem prodchnutým
patetičností scénické podívané.
Místní a časová neurčitost spolu
s dramatičností gest umocňují
enigmatičnost celého výjevu.
164.
165. Matal Bohumír, (1922 – 1988),
Kovářské zátiší, 1947,
olej/karton, 19 x 30 cm, sign. LN
Matal 47,
expertiza prof. PhDr. J. Zemina.
Byl členem Skupiny 42, Umělecké
besedy a tvůrčí skupiny Brno 57.
V období Skupiny 42 se zabýval
vztahem člověka a moderní techniky
a civilizace. Charakteristické je jeho
osobní pojetí, výraz i krása malby
figurální a později i abstraktní.
190 000 Kč
165.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
79
166.
166. Nejedlý Otakar, (1883 – 1957), Indický prales, 1910, olej/karton, 24 x 29,5 cm, sign. vzadu Ot. Nejedlý., vzadu potvrzení
od autora, expertiza Mgr. O. Hanel. Vynikající malíř, jehož díla poutají diváky mimořádně citlivou, příjemnou barevností
a vyznačují se mistrovským rukopisem. Zpočátku ovlivněn kolorismem, impresionismem, expresí a kubismem. Obrazy
z francouzských bojišť předznamenávají nadsázku pozdější tvorby. Za životní dílo mu byla udělena Velká čestná cena.
Získal i řadu dalších ocenění. Velmi žádaný autor.
250 000 Kč
167. Molnár Karol, (1903 – 1981),
Odpočinok pri
Čiernom jazere,
50. – 60. léta 20. stol.
olej/plátno, 53 x 66 cm,
sign. PD Molnár K.
Malíř krajinář též perfektní
figuralista. Obrazové plochy často
dělí na dvě části. Kde v předním
plánu je mu námětem figurální
stafáž a v zadním plánu je
nádherně rozehraná přírodní
scenérie. Z obrazu na diváka
dýchá, příjemná a uvolněná
atmosféra, dílo je obohacením
každého interiéru. Autor
zastoupen v mnoha sbírkách.
15 000 Kč
167.
80
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
168.
168. Naske František Xaver, (1884 – 1959),
Dáma s růžemi, 1916,
olej/plátno, 96 x 74,5 cm, sign. LD F Naske 1916.
Malíř, grafik. Charakteristický byl psychologický postřeh
a nevšední řemeslná zručnost. Bravurně kultivoval
výrazové možnosti barvy, využíval efekty osvětlení
a struktury barvy. Vytvořil řadu reprezentačních portrétů.
Jeho stěžejním tématem je však žena, mnohdy až
v symbolistní kompozici.
30 000 Kč
169. Multrus Josef, (1898 – 1957),
Dívka s knihou, 20. léta 20. stol.,
olej/plátno, 45 x 33 cm, sign. PD Multrus, prozkoumal
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař.
Jeho obrazy oslovují diváka vnitřním světlem a působivou
atmosférou. Studoval u V. Nechleby.
Byl inspirován impresionismem. Svá díla představil na
mnoha výstavách u nás i v zahraničí,
mj. v Leopold Museu ve Vídni.
18 000 Kč
169.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
81
170.
170. Načeradský Jiří, (1939 – 2014),
Na procházce – Pražáci na chalupě,
akryl/plátno, 93 x 74 cm, sign. PD
Načeradský.
Přední představitel nové figurace 60. let
navazující na tradici moderní české
grotesky. Jeho obrazy fascinují diváka
mimořádnou volností a zároveň
osobitostí výtvarného projevu. Svá díla
prezentoval na stovkách výstav u nás
i ve světě, např. ve Washingtonu,
New Yorku či Basileji. Jsou zastoupena
v řadě sbírek, dokonce i v proslulém
Centre Pompidou v Paříži, kde má sedm
svých prací. Je jedním z nejžádanějších
autorů současnosti.
45 000 Kč
171. Milkov Stefan, (1955),
Patriarcha, 2014,
polychromovaný a leštěný bronz,
71 x 60 x 17 cm, sign. na podstavci
Milkov 14, 1. odlitek.
Patří mezi tři největší sochaře
současnosti. Zakládající člen skupiny
Tvrdohlaví. U nás zastoupen ve sbírkách
Ministerstva kultury, NG, GHMP,
v zahraničí ve státních galeriích
v Německu, Holandsku, Švýcarsku, Itálii,
Velké Británii, Japonsku, USA a dalších.
Hladké elegantní rozmáchlé vzdušné
linie, fantazie básníka. Mistr tvůrce.
Neměl by chybět v žádné nadprůměrné
sbírce.
195 000 Kč
171.
82
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
172.
172. Němec Rudolf, (1936),
Projekt figura, 1972, olej/plátno,
100 x 100 cm, sign. vzadu Rudolf Němec 1972,
vzadu autorsky signatura, název, datace, rozměr;
expertiza PhDr. N. Řeháková; provenience: sbírka
významného historika umění;
vystaveno: Rudolf Němec – Výběr z díla, Oblastní galerie
v Liberci, 1986, kat. č. 19; České muzeum výtvarných
umění v Praze, 1993; reprodukováno: Magazín
Hospodářských novin, Víkend, č. 17, 2014.
Významný představitel nové figurace. Do konstruktivně
strukturovaného pozadí jsou zasazeny figurální motivy
zachycující emoce a vášně, potřeby i ztráty. Zabývá se
problémem prostoru, světla a působení barvy. Pro jeho
ranou tvorbu je typická práce se šablonami a rastrem.
Je účastníkem mnoha výstav u nás i v zahraničí.
Umělecky a sběratelsky ceněn.
100 000 Kč
173. Novák Vladimír, (1947),
Tragedie letního večera, 1968, olej/plátno,
45,5 x 35 cm, sign. vzadu V. Novák 1968, vzadu
autorsky signatura, název, datace.
Půvabné rané dílo Mistra figuralisty a kouzelné
abstrakce.
20 000 Kč
173.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
83
174. Nižňanský Peter, (1956),
Nebezpečná, 2009,
leštěný a patinovaný bronz,
v. 150 cm, sign. na levé ruce PN, provenience:
získáno z rodiny autora.
Významný slovenský sochař, figuralista
s osobitým pohledem a pojetím prostoru,
dokonalou sochařskou zkratkou s expresivně
lyrickým výrazem.
280 000 Kč
174.
175. Malina Petr, (1976),
Podvečer, 2002, olej/plátno,
95,5 x 95,5 cm, sign. vzadu Malina 2002,
vzadu autorsky signatura, datace.
Jeden z nejkvalitnějších současných malířů.
Jeho dílo je součástí sbírek např. v Německu,
Rakousku, Izraeli, Švýcarsku a USA.
Velmi perspektivní pro sběratele.
35 000 Kč
175.
84
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
176. Novák Vladimír, (1947),
Dobyvatel (Figura),
1984,
olej/dřevěná deska,
183 x 122 cm, sign. vzadu
V. Novák 1984,
vzadu autorsky signatura,
datace; expertiza
PhDr. R. Michalová, Ph.D.
Věnuje se malbě, kresbě
a grafice. Do roku 1976
maloval expresivně pojaté
figury. Pak se
abstrahované figury
stávaly pouhými znaky
umístěnými do kontrastně
barevných polí.
Na přelomu 70. a 80. let
vytvořil sérii kreseb
a obrazů obsahujících
úvahy o vztahu figury
a prostoru. V polovině
80. let přichází nová vlna
exprese, přinášející
agresivní barevnost
a expresivní shluk těl
vypovídajících o úzkosti
a násilí.
95 000 Kč
176.
Z expertizy PhDr. R. Michalové, Ph.D.:
Posuzovaný obraz „Dobyvatel (Figura)“ je velmi kvalitním a reprezentativním dílem Vladimíra Nováka, významného
českého malíře, člena volného sdružení „12/15 Pozdě, ale přece“ (od roku 1988), který nastoupil na výtvarnou scénu
na začátku 70. let 20. století (v letech 1967–73 studoval v ateliéru prof. Arnošta Paderlíka na Akademii výtvarných
umění v Praze) a spolu s dalšími současníky se stal představitelem obnovené zobrazující malby v podobě tzv. nové figurace.
Vladimír Novák je umělecká osobnost nepřehlédnutelných kvalit, která dokáže přetavit ty nejniternější duševní
procesy do velkorysého malířského gesta.
„Dobyvatel (Figura)“ je mistrným a typickým vyjádřením autorova existencialismu z výborného období 80. let.
Pracuje zde s abstraktně definovaným prostorem, v němž se zjevuje znakovitá figura – jakési umělcovo „alter ego“,
hrdina, symbolizující drama naší pozemské existence a revoltu člověka. Novák vytváří scenérii plnou rafinovaných
tvarových a barevných akcentů. Zaznívá tu úderný, goyovský kontrast černé a bílé a jemnější dvojzvuk zemitých
odstínů a modré. Přitom je však veškerá pozornost diváka směrována k ústřední postavě, která svou výrazovou silou
ovládá celou obrazovou plochu. „Dobyvatel (Figura)“ vyjadřuje osamocené prodírání se lidského jedince světem.
Vladimír Novák zde ztvárnil člověka čelícího výzvám prostoru a času.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
85
177.
177. Nowak Willi, (1886 – 1977), Labská krajina, olej/plátno, karton, 41 x 52,5 cm, sign. PD Willi Nowak.
expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.; provenience: získáno z pozůstalosti F. Jiroudka.
Vynikající česko-německý malíř, který do roku 1918 působil v Mnichově, kde je zastoupen ve všech státních sbírkách. Později
vystavoval v Berlíně a Vídni. Stal se profesorem na AVU v Praze. Patří mezi zakladatele moderního českého malířství, byl
členem Osmy. Proslul velmi kultivovanou malbou a barevností prodchnutou světlem. V jeho díle je patrná syntéza plastičnosti
s barvou. Je zastoupen v nejvýznamnějších státních sbírkách u nás i v Německu.
140 000 Kč
Z expertizy PhDr. R. Michalové, Ph.D.:
Posuzovaný obraz je velmi kvalitním dílem malíře Viléma (Willi) Nowaka (1886-1977), českého malíře německého
původu, představitele zakladatelské generace moderního umění, člena skupiny Osma a zprostředkovatele kontaktů
s umělci německé skupiny Die Brücke. V letech 1919-1928 žil Nowak v Berlíně a stýkal se s nejvýznačnějšími umělci
své doby. Zvláště blízký mu byl Paul Klee.
Krajina u Labe představuje autorovo klíčové téma. Posuzovaný obraz je o to vzácnější, protože se jedná o jedno
z ranějších pojednání tohoto tématu (před rokem 1920).
Nowak zde ztvárnil idylickou scenérii, založenou na výtvarné transformaci konkrétního vizuálního i citového zážitku.
Labská krajina u Litoměřic pro něj byla „celoživotním okouzlením“. Tento kraj měl – jak se sám vyjádřil – zvláštní
půvab „malířskosti atmosféry, barvitosti vzduchu, podobně (…) jako bylo ovzduší Ile de France“.
Autor zachytil panoramatický výhled na široké řečiště Labe. Kompozičně vyšel z klasicisticky otevřené krajiny,
po stranách rámované vegetací. Docílil tím jedinečného prostorového dojmu. Scenérii oživil bohatou figurální stafáží
skupinek milenců a výletníků, užívajících pohodu prosluněného dne. Lidé a krajina souzní v harmonické symbióze.
Kolorit je laděn do delikátně odstíněných barev, nechává zaznít především zelenkavé, šedomodré a stříbřité tóny.
„Labská krajina“ je dílem, v němž se naplno rozeznívá Nowakův lyrismus až rokokového kouzla.
86
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
178.
178. Orlik Emil, (1870 – 1932), Zátiší se džbánem, hroznem vína a broskvemi, 1905, olej/karton, 48,5 x 69 cm,
sign. PD Orlik 1905, expertiza PhDr. A. Pařík.
Významný česko-německý secesní malíř a grafik. Dokázal zachytit a vystihnout fluidum osobnosti. AVU vystudoval
v Mnichově. Stal se členem Vídeňské secese, pak od r. 1906 Berlínské secese. Jako první z evropských malířů navštívil roku
1900 Asii a Japonsko a byl tím ovlivněn. Vytvořil též řadu hudebních motivů a vynikajících portrétů se zachycením charakteru
i podoby. Významné jsou jeho grafické práce, divadelní návrhy a plakáty.
60 000 Kč
179. Novák Ladislav, (1908 – 1964),
Mládí, krása, bronz,
v. 83,5 cm, sign. na plintě L. Novák,
expertiza doc. PhDr. J. Šetlík, CSc.;
Tato socha je autorský model pro nadživotní sochu z
bulharského vápence, která je dominantou kolonády v
Poděbradech a je reprodukována ve Slovníku českých a
slovenských výtvarných umělců, str. 45.
Toto dílo je prolnuto lyrickým ztvárněním motivů ženských
postav s důrazem na krásu, harmonii a půvab.
Český sochař. Autor je účastníkem mnoha samostatných
a kolektivních výstav. Je zastoupen v galeriích a sbírkách
u nás i v zahraničí.
100 000 Kč
179.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
87
180.
180. Oriešková Petra, (1941), Slza, 2009, olej/plátno, 135 x 96 cm, sign. PD PO 2009, vzadu autorsky signatura, název, datace,
technika, rozměr; expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.; reprodukováno: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců,
Chagall. Významná česká malířka. V 60. létech vytváří novou figuraci, avšak zachycuje lidské tělo z několika úhlů, někdy
s překvapujícími detaily. Později se stává lyričtější. Zastavuje se v detailu opuštěného lůžka, jakoby varovala, její arktická
krajina doslova studí, opuštěný pes, kterého chcete zpátky. Dál se vyvíjí do etapy nádherného hyperrealismu s minuciozními
detaily (odcházející krásné ženy, detail drapérií či dlaždic chodby, něha stulených dívek). Dál přechází do osobitého
surrealismu, který je jí vlastní. Její obraz Slza je reprodukován ve Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců jako
šperk.
40 000 Kč
Z expertizy PhDr. R. Michalové, Ph.D.:
Posuzovaný obraz „Slza“ je monumentálním, vrcholným dílem Petry Orieškové, významné české malířky. Prosadila se
svým rafinovaným, symbolicko-veristickým stylem, orientovaným ke groteskní figuraci absurdních situací.
Její obrazy a kresby jsou v kontextu českého výtvarného umění velmi originální hodnotou – na první pohled poznatelné,
identifikovatelné, vtahují diváka do hraniční sféry, kde se skutečnost prolíná s fikcí, snem či vzpomínkou.
Obraz „Slza“patří do deníku jejího nostalgického snění, mapujícího chladné interiéry s postavami žen v momentech
emocionálního rozechvění. Precizní malířská technika, srovnatelná s mistry verismu, přispívá k snové atmosféře
obrazu. Scéna je zakotvena v jakémsi ideálním bezčasí, v nedefinovaném prostoru, který působí dojmem ticha
i chladem odcizení. Rozehrává se tu příběh subtilního psychologického obsahu, drama lidské existence a mezilidských
vztahů, zahalené rouškou tajemství.
88
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
181.
181. Paur Jaroslav, (1918 – 1987),
Milenci v bouři, okolo 1940,
olej/plátno, 48 x 38,5 cm,
sign. PD J. Paur, prozkoumal a pravost
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař
20 000 Kč
182. Paur Jaroslav, (1918 – 1987),
Bílé město, 1966,
olej/plátno, 27,5 x 32,5 cm,
sign. PD J Paur 66.
Velmi žádaný autor. Jeho počáteční
tvorba, ovlivněná atmosférou války,
vyústila v 50. létech do lyrické
krajinomalby. Později se obracel hlavně
k námětům moderního městského
civilismu. Zastoupen ve sbírkách doma
i v zahraničí.
22 000 Kč
182.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
89
183.
183. Ouhel Ivan, (1945),
Žitné pole, 1983, olej/deska,
122 x 127 cm, sign. PD I. Ouhel 83, vzadu štítek
z výstavy: Galerie výtvarného umění v Chebu, 1985,
Sixth Triennale – India, 1986, National Academy of Art,
provenience: získáno majitelem z atelieru malíře.
Výtvarným založením je bytostný kolorista, zaujatý
tématem krajiny. Ztvárňuje ji čistými barvami
v autonomní obrazové kompozici.
90 000 Kč
184. Pelc Antonín, (1895 – 1967),
Žena, 1966, kombinovaná technika: tempera, kvaš,
ve výřezu 33 x 26 cm, sign. PD Ant. Pelc 1966,
prozkoumali a pravost potvrdili
PhDr. Mgr. M. Zachař a prof. PhDr. J. Zemina.
Vynikající expresionista, během války vytvořil řadu
úžasných maleb a kompozicí z Martiniku. Typická je
pro něj práce širokým štětcem, osobitá barevnost
a dokonalá kompozice. Měl období kubismu, ale celá
jeho tvorba patří k vynikající. Vyhledáván u nás
i v zahraničí.
38 000 Kč
184.
90
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
185. Piepenhagen August Bedřich,
(1791 – 1868),
Ruiny antického chrámu ve skalách,
olej/plátno, 53 x 42 cm,
sign. LD A Piepenhagen,
expertiza PhDr. N. Blažíčková-Horová;
vystaveno: Galerie u sv. Jakuba,
Nový Bydžov – Cestou necestou českou
krajinou, 2012 – vzadu razítko.
Maloval krajinu, většinou tichou, zasněnou,
nerušenou člověkem, s oblibou zachycoval
hradní zříceniny.
180 000 Kč
185.
186. Písecký Josef, (1878 – 1954),
Sarajevo, 1925,
olej/ plátno, karton, 59 x 49 cm,
sign. LD J. Písecký. 1925., prozkoumal
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař.
Věnoval se převážně krajinomalbě.
Jeho celoživotním námětem byla přímořská
krajina, motivy ke svým obrazům však
nacházel i v jižních Čechách, na Šumavě,
v Krkonoších a Polabí, s oblibou maloval
Prahu.
19 000 Kč
186.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
91
187.
187. Šíma Josef, (1891 – 1971),
Podobizna mladého muže, pastel,
40 x 29 cm, sign. PD ŠJ, prozkoumala a pravost
potvrdila PhDr. R. Michalová, Ph.D.;
expertiza prof. PhDr. J. Zemina; písemné ověření
z rodiny autora; zapůjčeno na výstavu:
Josef Šíma/Portréty, GJK, Brno, 1965.
Významný evropský malíř s českými kořeny. V roce
1920 spoluzaložil Devětsil. 1926 získává francouzské
občanství. 1932 organizuje mezinárodní
surrealistickou výstavu Poezie. Zpočátku vytváří spíše
v duchu sociálního civilismu a poetismu.
Začal i s geometrickou abstrakcí, přešel však
k symbolistickému surrealismu s filozofickým tónem.
Symbolem života je pro něj vejce, krystal, strom.
Ve 30. létech osobitě zpracovával antická témata.
Za války se věnoval diplomatické kariéře a přestal
malovat. V 50. létech se vrátil zaujat úlohou světla
obrazech, jeho další dílo je pak syntéza dosavadní
tvorby přicházející do koloristicky zabarvené abstrakce
s imaginativními vizemi. Významný evropský malíř.
120 000 Kč
188. Podhrázský Stanislav, (1920 – 1999),
Dvojice, 1985,
kombinovaná technika – kresba uhlem, email,
85 x 58 cm, sign. PD S. Podhrázský 85.
Byl členem skupiny Máj. Jeho tvorba vychází z principů
poválečné figurace, kterou v 60. létech rozvíjí do
strukturální abstrakce. Tvoří symbolické snové krajiny
s lidskými postavami i zvířaty. Jeden z nejtalentovanějších
českých malířů, jehož tvorba patří k vrcholům 60. let.
Osciluje mezi surrealistickým a imaginativním viděním,
podbarveným nádhernou symfonií barevných akcentů.
75 000 Kč
188.
92
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
189.
189. Radimský Václav, (1867 – 1946), Zátočina s osikami, 1903 – 1905, olej/plátno, 73 x 93 cm, sign. PD V. Radimský, vzadu
nečitelné razítko; expertiza PhDr. N. Blažíčková-Horová.
Odešel do Francie a usadil se v Barbizonu, v místě, které dalo vzniknout slavné krajinářské škole. Jeho obrazy vystavené
v Praze byly první informací o impresionismu. Principy práce s barvou a světlem charakterizují jeho celoživotní tvorbu. Jeho
ranější tvorba patří mezi evropské krajinářské skvosty. Dílo, které patří do jeho francouzského odbobí, malované na plátně,
patří mezi nejlepší díla tohoto evropského Mistra.
280 000 Kč
190. Šimon Tavík František,
(1877 – 1942),
Ve vodě, okolo 1907,
olej/karton, 30,5 x 40 cm,
sign. LD T. F Šimon, prozkoumal
a pravost potvrdil
PhDr. Mgr. M. Zachař.
Vynikající malíř a grafik. Autor
olejů, které dýchají atmosférou
doznívajícího impresionismu
a secesního dekorativismu přelomu
století. Nějaký čas žil v Paříži, kde
měl i jednu z prvních výstav.
Zakladatel spolku českých grafiků
Hollar. Působil jako profesor
na pražské Akademii. Zastoupen
ve sbírkách u nás i ve světě.
Malíř evropského formátu.
35 000 Kč
190.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
93
191.
191. Róna Jaroslav, (1957), Fata Morgana, 1990, olej/plátno, 105,5 x 120 cm, sign. LD Róna 90 III, vzadu autorsky signatura,
název, datace, technika, rozměr; expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.
Velice významný český malíř a sochař. Zakládající člen skupiny Tvrdohlaví. Jeho práci charakterizuje vlastní styl, autentické
nasazení a vize, která nás osloví nepodbízivou naléhavostí. Zastoupen ve sbírkách NG v Praze, všech oblastních galeriích
i v zahraničí.
240 000 Kč
Z expertizy PhDr. R. Michalové, Ph.D.:
Posuzovaný obraz „Fata morgana“ je reprezentativním dílem Jaroslava Róny, zakládajícího člena skupiny Tvrdohlaví
a nepřehlédnutelné osobnosti současné české výtvarné scény. Pochází z autorova výborného období začátku
devadesátých let, kdy byl specificky ovlivněn kubismem a futurismem, především tvorbou Bohumila Kubišty
a Umberta Boccioniho.
„Fata morgana“ je plátnem mocné vitální energie, nesoucím v sobě tajemství, jehož zdroje můžeme hledat
v hlubinných vrstvách nevědomí a archetypální paměti. Plocha obrazu je zaplněna „zašifrovanými“ tvary, jejichž čelní
umístění do prvního plánu připomíná frontálnost běžnou v symbolice mytologií starých kultur. Kubizující stylizace
a pastózní malířský rukopis umocňují tuto dynamicky rozpohybovanou a vzrušenou scénu, která je přeludnou vizí,
jež však v sobě nese i apokalyptické memento. V celkovém zpracování díla a barevném ladění se bezpochyby zrcadlí
autorovo původní sklářské vzdělání. Malba je sochařsky „hnětená“, tvary jsou „vycizelované“ a barvy mají
neobyčejnou zářivost.
„Fata morgana“ je dílem, které nás vtahuje přesvědčivou silou výrazu do svého magického prostoru.
94
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
192.
192. Róna Jaroslav, (1957),
Španělský sen, 2012, olej/plátno,
90 x 110 cm, sign. PD Róna 12 II., vzadu autorsky
signatura, název, datace, rozměr.
Velice významný český malíř a sochař.
Zakládající člen skupiny Tvrdohlaví. Jeho práci
charakterizuje vlastní styl, autentické nasazení
a vize, která nás osloví nepodbízivou naléhavostí.
Zastoupen ve sbírkách NG v Praze,
všech oblastních galeriích i v zahraničí.
250 000 Kč
193. Róna Jaroslav, (1957),
Šaman, 2014, olej/plátno,
100 x 80 cm, sign. PD Róna 14 X.,
vzadu autorsky signatura, název, datace,
technika, rozměr
280 000 Kč
193.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
95
194.
194. Procházka Antonín, (1882 – 1945),
Koupání, 1934, olej, písky/plátno,
46 x 61 cm, sign. PD A. Procházka, vzadu autorsky
signatura, název, datace, rozměr;
expertiza PhDr. M. Macharáčková, posudek o technice
malby ak. mal. rest. M. Hamsík.
Jeden z největších českých malířů. Zakladatel velké Osmy,
zakladatel moderního českého malířství. Velikán.
Jeho cesta je exprese, kubismus i klasicistní malba líbezných,
krásných dívek, antických scén a dějů. Ale stále je velmi
osobitý v kontextu Evropy.
380 000 Kč
195. Šafařík Jan, (1886 – 1915),
Paříž, po r. 1907, akvarel,
47 x 31 cm, sign. LD Šafařík,
expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař.
Malíř mimořádných kvalit. Žil v Itálii, Francii a Španělsku
a náměty z těchto zemí tvoří podstatnou část jeho díla,
které diváka oslovuje svěžím koloritem a mistrovským
zpracováním. Zemřel za záhadných okolností mladý.
Předtím žil léta ve Francii, kde tvořil v nuzných podmínkách,
ale vystavoval. Patří k velmi kvalitním českým malířům
evropského formátu. Jeho doménou byl akvarel, kvaš
a většina jeho velmi ceněného díla je právě v této technice.
Jsou to malé, ale vzácné perly umění.
25 000 Kč
195.
96
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
196.
196. Šimák Lev, (1896 – 1989),
Vzpomínky, 1936, olej/dřevěná deska,
27 x 35 cm, sign. PD Lev 36.
Velmi významný český malíř, figuralista i krajinář.
Nejceněnější ve 30. a 40. létech. Významná je jeho tvorba
akvarelů, které pojednával stejně závažně jako velký
olejový obraz.
22 000 Kč
197. Šafařík Jan, (1886 – 1915),
Na trhu, 1906, kombinovaná technika,
44 x 30 cm, sign. PD Šafařík 1906,
expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař.
Malíř mimořádných kvalit.
15 000 Kč
197.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
97
198.
198. Paur Jaroslav, (1918 – 1987),
Nad městem, 1963, olej/plátno,
54,5 x 73,5 cm, sign. PD J Paur 63,
provenience: sbírka PhDr. Č. Císaře;
doklad o nákupu
35 000 Kč
199. Šaloun Ladislav, (1870 – 1946),
Vášeň, bronz, v. 43 cm,
sign. dole vzadu L Šaloun,
expertiza: doc. PhDr. J. Šetlík, CSc.
Jeden z nejznámějších českých sochařů začátku 20. století,
velmi osobitý, mnohdy až se secesním erotickým
nábojem. Má řadu významných plastik, například Husův
pomník na Staroměstském náměstí, plastiky pro
Pantheon Národního muzea, Karyatidy na Wilsonově
nádraží, v Nové radnici a řadu dalších významných
plastik u nás i na Slovensku.
85 000 Kč
199.
98
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
200.
200. Sklenář Zdeněk, (1910 – 1986), Ulice, 1948, kombinovaná technika – olej, tuš, 22 x 25 cm, sign. LD Zd. Sklenář 48,
autorsky signatura, název, datace, technika; expertiza prof. PhDr. J. Zemina.
Významný český malíř poloviny 20. století, přítel K. Černého, přítel a spolupracovník F. Muziky. Byl profesorem na UMPRUM.
Věnoval se především malbě, ale i grafickému dílu a zajímavým ilustracím. Jeho nádherné dílo je zpočátku na hranici
osobitého poetického surrealismu, ve 40. létech jej poněkud zaujala osobitým způsobem civilistní tvorba Skupiny 42, aby
v 50. létech vyzkoušel principy východoasijské kaligrafie. Inspiroval ho dále rudolfínský manýrismus, dílo G. Arcimbolda
a secesní umění, v 60. létech i ozvuky informelu. Vždy však zůstal osobitý, svůj a vynikající.
380 000 Kč
201. Souček Karel,
(1915 – 1982),
U stolu, olej/plátno,
60 x 81 cm,
sign. PD K. Souček,
prozkoumáno a pravost
potvrzena rodinou
autora
55 000 Kč
201.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
99
202.
202. Slavíček Jan, (1900 – 1970),
Zátiší s vínem, olej/dřevěná deska,
46 x 55 cm, sign. PD J. Slavíček,
provenience: významná sbírka J. Wiedemanna.
Významný český malíř, tvůrce staromistrovských zátiší
připomínajících mistry středověku a vynikajících obrazů Prahy.
Celoživotní bonviván, ale vynikající malíř.
110 000 Kč
203. Slavíček Jan, (1900 – 1970),
Zátiší s bažantem, 1944, olej/dřevěná deska,
74 x 50,5 cm, sign. LD Jan Slavíček 1944,
prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař;
expertiza PhDr. K. Dvořáková.
50 000 Kč
203.
100
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
204.
204. Souček Karel, (1915 – 1982), Léto před bouří, 1973 – 74, olej/plátno, 105 x 100 cm, sign. LD K. Souček 73 – 4.
provenience: získáno z rodiny autora; vystaveno: Karel Souček, Obrazy a kresby, Dům U Kamenného zvonu – vzadu štítek, č. 53.
Jeden z našich nejvýznamnějších malířů všech dob. Žák W. Nowaka, člen Skupiny 42. Získal zlatou medaili na Světové výstavě
v Bruselu, stříbrnou medaili v Nice ve Francii, stříbrnou medaili na Bienále v Sao Paulu v Brazílii 1959, Národní cenu
Guggenheimovy nadace v New Yorku roku 1961. Jeho pasáže, výklady, zrcadlení mokré dlažby, průhledné pláštěnky,
kadeřnice, modistky, jsou nenahraditelné.
80 000 Kč
205. Špillar Karel, (1871 – 1939),
Koupání u moře, po r. 1910,
olej/plátno, 37 x 45 cm,
sign. LD Karel Špillar,
prozkoumal a pravost potvrdil
PhDr. Mgr. M. Zachař.
Významný český malíř, který patří
mezi velikány přelomu století.
Zajímavá je jeho pařížská perioda,
například Normandie nebo
žánrové náměty z pařížského
života. Jeho nádherná malba je
zejména v Obecním domě
v Praze (Smetanova síň), vytvořil
též figurální mozaiku na průčelí
Obecního domu Praze (1909)
Apotheosa Prahy (pod hlavní
kopulí). Významné jsou i jeho
půvabné, téměř rubensovské akty.
Jeho práce jsou žádané v celé
Evropě a dosahují vysokých cen.
38 000 Kč
205.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
101
206.
206. Špála Václav, (1885 – 1946), Pivoňky, 1932, olej/plátno, 64 x 47,5 cm, sign. PD V Špála 32,
expertiza PhDr. J. Machalický; expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.; neinvazivní průzkum infrakamerou a rozpustnost
pojiv ak. mal. rest. M. Martan; uvedeno V. Špála – Soupis díla, str. 72, č. 643 (na blind rámu – špatně čitelné).
Jeden ze zakladatelů velké Osmy, geniální expresionista, který dokázal ve své tvorbě využít kontrastů modré, zelené,
růžové, červené a žluté. Ve své době nemá v celé Evropě srovnání. Zvláštní kapitola jeho tvorby byla kolem roku
1930, kdy maloval skoro výhradně modrou barvou, ale dovedl zachovat polychromní ráz.
920 000 Kč
102
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
207.
207. Sychra Vladimír, (1903 – 1963), Zátiší s černou kočkou, 1940, olej/dřevěná deska, 48 x 85 cm, sign. LD V. Sychra 1940.
prozkoumal a pravost díla potvrdil PhDr, J. Machalický; znalecký posudek A. Vosátka.
Jeden z velkých, opravdu velkých českých malířů. Byl geniální ve svých portrétech, aktech i krajinomalbě, zátiších s typickou
prostorovou hloubkou. Jeho erotika byla dráždivá, ale vždy decentní, figurální malba pak naprosto dokonalá. Maloval herečky,
cikánky, kartářky, tanečnice, divadla, bary. Je jeden z největších českých malířů, i když posledních 20 let byl odstrkován,
už stoupá zpátky k svému malířskému trůnu. Za několik let se budou jeho obrazy platit zlatem a nebudou.
85 000 Kč
208. Trnka Jiří, (1912 – 1969),
Ženská hlava se šálou,
kombinovaná technika – uhel, akvarel,
ve výřezu 26,5 x 21 cm, sign. PD Trnka, vzadu studie –
kresba tuší; expertiza prof. PhDr. J. Zemina.
Byl autorem více než tisíce loutek, stovky hraček a ilustrací,
desítek scénických výprav, sedmi autorských a dvaceti
loutkových filmů. Zastoupen ve sbírkách NG, GHMP,
Českého filmového ústavu v Praze, GVU v Ostravě.
20 000 Kč
208.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
103
209.
209. Vajce Stanislav, (1935),
Terč, olej/karton,
45 x 61 cm, sign. PD Vajce, mírně poškozený rám.
Významný český malíř a grafik žijící od roku 1967
v Německu. Mistr filmového plakátu.
Studoval u A. Fišárka. Své velmi osobité malířské
kompozice představil doma i ve světě, v New Yorku,
Chicagu, Bruselu, Londýně, Hongkongu a dalších.
Díky emigraci se na něj téměř zapomnělo.
25 000 Kč
210. Vajce Stanislav, (1935),
Nostalgie, 1980 – 82,
kombinovaná technika, 60 x 43 cm,
sign. NU St. Vajce 14.XI.80.
25 000 Kč
210.
104
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
211.
211. Valter Karel, (1909 – 2006), Snová krajina, 1987, olej/plátno, 105 x 116 cm, sign. LD 87 Valter K,
expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.
Jeden z největších českých malířů moderní doby. Jeho vidění světa je naprosto neobvyklé a úžasné. Byl velikán, vyjadřoval
se tvaroslovím, které před ním ani po něm, nikdo nedosáhl v české malbě. Přesto jsou jeho obrazy nejenom abstraktní, ale
i snivé a vyjadřují děje a složitosti života. Jeho dílo patří jen do nejkvalitnějších sbírek.
100 000 Kč
Z expertizy PhDr. R. Michalové, Ph.D.:
Posuzovaný obraz je reprezentativním a mimořádně kvalitním dílem Karla Valtera, člena uměleckého sdružení
Linie (1931-39), jehož tvorba je živou spojnicí meziválečných avantgard a umění posledních desetiletí dvacátého století.
Tento obraz skvěle dokládá Valterovu autentickou koncepci krajinomalby. Vytváří rudimentární obraz přírody
hraničící s abstrakcí. Podoba krajiny se stává niterným dialogem umělce s přírodou. Chápe ji jako nevyčerpatelný
zdroj smyslového okouzlení i uvážlivé kontemplace. Hluboký zážitek z ní se mu stává východiskem pro bohatou
malířskou metaforu. Vidění krajiny se posouvá mimo jakoukoli popisnost a pasivní záznam pozorování.
Projevuje se v tom autorova zkušenost nepředmětné a imaginativní tvorby. Jak se sám vyjádřil: „Příroda je pro mě
živou bytostí, zázrakem stále se obnovujícím, velkým dramatickým divadlem, v němž se odehrávají děje nejen zjevné,
ale i tušené.“ Malíř si zde vybral – pro něj velmi typický – širý krajinný výsek s vysokým horizontem. Motiv lze lokalizovat
do kopcovité krajiny Kaplicka nebo horního Táborska. Obrazová skladba kompozice je přitom zcela nezávislá
na tradiční perspektivě, blízké i vzdálené podává se stejným důrazem. V delikátním barevném ladění prokazuje
Karel Valter své kvality brilantního koloristy. Štětcová kresba do barevné plochy vytváří jedinečnou kaligrafickou
strukturu obrazu.
„Snová krajina“ Karla Valtera je bohatě rozehranou malířskou férií, v níž se mnohotvárnost a nevyčerpatelná
proměnlivost přírodních jevů proměňuje v obecnější symboly a imaginativní tvary. Patří bezpochyby k autorovým
vrcholným dílům.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
105
212.
212. Vobecký František, (1902 – 1991), Akt s kyticí, olej/plátno, 70,5 x 51 cm, expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.,
provenience: získáno z umělcovy pozůstalosti.
Jeho umělecké směřování ovlivnil krátký pracovní pobyt v Paříži, kde se věnoval profesi a zároveň navštěvoval malířské
akademie a seznamoval se s moderním uměním. Stal se členem Spolku výtvarných umělců Mánes (1931). Trvale patřil
k nejvýznamnějším domácím malířům pozdního kubismu, a surrealistického lyrismu. Jeho dílo patří mezi nejkvalitnější špičku
českého moderního umění. Bohužel je převážně v galerijních sbírkách.
70 000 Kč
Z expertizy PhDr. R. Michalové, Ph.D.:
Posuzovaný obraz „Akt s kyticí“ je autentickým a kvalitním dílem Františka Vobeckého, malíře a fotografa,
pozoruhodné osobnosti české meziválečné avantgardy, jejíž dílo bylo znovuobjevováno teprve s novým zájmem
o avantgardní tendence od 60. let 20. století. Do kontextu české meziválečné malby zařadil Vobeckého díla František
Šmejkal na významné výstavě „Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935“ (Dům umění města Brna, 1983).
Jeho tvorba je zastoupena v Národní galerii v Praze, Galerii hlavního města Prahy, Moravské galerii v Brně a v dalších
sbírkách. „Akt s kyticí“ je okouzlujícím dílem, které skvěle vystihuje charakter Vobeckého talentu – jeho osobitou
malířskou vytříbenost, smysl pro barevnou krásu a vybraný vkus. Autorova tématika byla vždy osobní, maloval motivy,
ke kterým měl důvěrný vztah. Tvorbu vnímal jako „požitek z malby“, zajímalo a přitahovalo ho to, co „září krásou
a je nabito životem“. Na posuzovaném obraze tak propojil dva motivy jemné poetiky a něžné smyslovosti – kytici
a cudný dívčí akt. Je dílem delikátní výtvarné harmonie, v němž se projevuje francouzská zkušenost uvolněného,
koloristicky svěžího, senzualistického ztvárnění i vědomí řádu a znalost výtvarných zákonů (v letech 1926-27
žil Vobecký v Paříži, kde navštěvoval Academie Colarossi a Academie de la Grande Chaumière). Reflektuje se v něm také
předchozí kubistická lekce. „Akt s kyticí“ – to je malířská radost, podaná jemně, citlivě, vyvěrající z hloubky prožitku.
106
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
213.
213. Vobecký František, (1902 – 1991), Zátiší na žlutém stole, 1945, olej/plátno, 60 x 80 cm, sign. PD F. Vobecký 45,
expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.; vystaveno: Mánes, 1946 – vzadu razítko; František Vobecký – Obrazy, Galerie
Československý spisovatel, Praha, 1959, č. kat. 14
290 000 Kč
Z expertizy PhDr. R. Michalové, Ph.D.:
Posuzovaný obraz „Zátiší na žlutém stole“ je autentickým a kvalitním dílem Františka Vobeckého, malíře a fotografa,
pozoruhodné osobnosti české meziválečné avantgardy, jejíž dílo bylo znovuobjevováno teprve s novým zájmem
o avantgardní tendence od 60. let 20. století. Do kontextu české meziválečné malby zařadil Vobeckého díla
František Šmejkal na významné výstavě „Lyrický a imaginativní kubismus 1926 – 1935“ (Dům umění města Brna, 1983).
Jeho tvorba je zastoupena v Národní galerii v Praze, Galerii hlavního města Prahy, Moravské galerii v Brně a v dalších
sbírkách. „Zátiší na žlutém stole“ je reprezentativním Vobeckého dílem, které zaujme symbiózou jemných
kubistických reziduí a převládající fauvistickou složkou (obé vycházející z autentické zkušenosti francouzské malby
za autorova pobytu v Paříži v letech 1926-27). Zátiší, v němž se tématicky projevuje wolkerovská inspirace věcmi
každodenního života, je dokonalou formou výrazu zrcadlící Vobeckého prožitek z malby jako takové. Jak napsal
Dr. Jaromír Pečírka: „V charakteristice umění Františka Vobeckého kladu na prvé místo malířskou zaujatost, malířský
zájem, dosažitelně největší dokonalost obrazu, krásné malování...“ Pevné kontury předmětů a výrazné grafismy
(dekorativní kresba štětcem na rohu a hraně stolu, kresba obráceným štětcem do mokré malby v pozadí) vytvářejí
vyváženost a jasnou konstrukci obrazu. Neobyčejně vyzrálá je zde barevnost. Okrově žlutá a jemné barevné harmonie
zobrazených předmětů jsou protipólem pozadí drženého v tmavě zelené (scénicky umístěná draperie, rámující hlavní
motiv) a temné modři. Ta byla autorovou oblíbenou barvou, měla sílu tajemné poezie, hloubku osudu.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
107
214. Ullik Hugo, (1838 – 1881),
Za úplňku,
olej/plátno, 69 x 48 cm,
sign. PD Hugo Ullik,
expertiza PhDr. N. Blažíčková-Horová.
Malíř krajin, žák pražské Akademie,
kde byl oblíbencem Haushoferovým.
Ve svém díle, ovlivněn i sám,
následně ovlivnil krajinářskou školu
v Mnichově, kde studoval u
Schleicha. Velice žádán.
60 000 Kč
214.
215. Ullik Hugo, (1838 – 1881),
Pohled na hrad, okolo 1875,
olej/plátno, kruhový formát o průměru 60 cm,
sign. LD HU,
expertiza PhDr. N. Blažíčkova-Horová.
85 000 Kč
215.
108
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
216. Wiesner Richard,
(1900 – 1972),
Osamocená, 1941,
olej/dřevěná deska,
60,5 x 49,5 cm,
sign. LD R. Wiesner 41,
vystaveno: Mánes, 1942,
k. č. 40 – vzadu razítko.
Velice kvalitní, neprávem
opomíjený malíř, autor
půvabných žen, zátiší
i krajin, které dokázal
ztvárnit s francouzskou
noblesou a elegancí.
V jeho raném díle jsou
nádherné a líbezné ženy
a dívky, později přechází
k malířské zkratce, která
absolutně dokonale
vystihuje postavu, krajinu
nebo zátiší. Jeho dílo patří
ke skvostům české malby.
25 000 Kč
216.
217. Vrbová-Štefková Miloslava,
(1909 – 1991),
Labutí jezero, olej/deska,
ve výřezu 22 x 29 cm,
sign. LD M Vrbová.
Kvalitní malířka. Studovala
u M. Švabinského a na Pařížské
Académie des Beaux-Arts u F. Kupky.
Po válce se začala specializovat
převážně na olejomalbu a tématicky
na náměty z baletů Národního
divadla v Praze. Svá díla vystavovala
po celém světě. V 70. létech
portrétovala členy rodiny
amerického prezidenta Ronalda
Reagana. Emigrovala
a v Čechách se na ni dlouho
zapomínalo.
9 000 Kč
217.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
109
218.
218. Žáček Josef, (1951),
Nebeští ptáci, 1990, olej/plátno,
120 x 160 cm, sign. vzadu J. Žáček 1990, vzadu autorsky
signatura, datace.
Přední český umělec. Hlavním tématem jeho prací je zobrazení
lidského údělu. Na české výtvarné scéně se profiluje
promyšlenou tvorbou silného humanistického poselství. Pracuje
se svou vlastní obrazností. Jeho tvorba není prvoplánová a klade
na diváka jisté komunikativní nároky.
45 000 Kč
219. Zoubek Olbram, (1926),
Vítej, 1996, cín, zlacený,
v. 64 cm, sign. vzadu na plintě O. Zoubek,
certifikát autora
38 000 Kč
219.
110
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
220.
220. Zrzavý Jan, (1890 – 1977), Piazzetta (Benátky – Piazzetta), 1930, olej/deska, 22 x 31 cm, sign. PD Zerzavý 30,
vzadu špatně čitelný přípis; expertiza prof. PhDr. J. Zemina; prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. K. Srp
850 000 Kč
Z expertizy prof. PhDr. J. Zeminy:
O tom, že autorem tohoto obrazu je Jan Zrzavý (1890 – 1977), nepochybuji.
Zrzavý začal malovat Benátky, jež si zamiloval, roku 1928 při svém druhém pobytu v Itálii. Později se tam několikrát
vrátil, naposled v roce 1964 a 1973, poslední obrazy s benátskými motivy namaloval, pokud vím, roku 1963.
Jedním z motivů, jež nejčastěji maloval – většinou zpaměti, zachovávaje všude kolorit určovaný jemně odstíněnou
barvou modrou, růžovou a červenou – je část náměstí sv. Marka otevřená na Canal grande a nazývaná pro svou
malou rozlohu Piazzetta, s dóžecím palácem vlevo, Starou knižnicí vpravo a dvěma sloupy mezi nimi, z nichž levý
nese sochu okřídleného lva sv. Marka a pravý sochu sv. Teodora. Posuzovaný obraz je varianta Piazzetty z roku 1928
(barevná reprodukce ve velké monografii o Janu Zrzavém z roku 1941, číslo LXXIV), namalovaná ještě volněji, jejíž
barevnost se liší jen v některých částech (dóžecí palác, voda kanálu). Obraz je zajímavý i pro přípis na zadní straně,
nasvědčující tomu, že jej Zrzavý namaloval jako dárek někomu ze svých známých, a proto neprodejný.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
111
221.
221. Zrzavý Jan, (1890 – 1977), Benátský motiv, 1963, olej (s temperou)/dřevěná deska, ve výřezu 16,5 x 23,5 cm,
sign. PD J. Z. 63 LD Jan Zrzavý, vzadu přípis Okrouhlice 6.XI. 1963/Jan Zrzavý;
expertiza prof. PhDr. J. Zemina; prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. K. Srp.
Jeden z největších českých malířů všech dob. Z počátku vynikající figuralista s osobitým pojetím postav, které už nikdo
nedokázal zopakovat, později vytváří nadýchané, kouzelné krajiny střídavě z Itálie nebo z Čech. Kouzelná a naprosto typická
je jeho Bretagne, Benátky a Via Appia. Jeho dílo je vzácné a majiteli významných sbírek žárlivě střežené.
690 000 Kč
222. Zrzavý Jan, (1890 – 1977), Bárky v přístavu, 1. pol. 60. let 20. stol. pastel, ve výřezu 13 x 28,5 cm, sign. PD J. Z.
expertiza prof. PhDr. J. Zemina; prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. K. Srp.
65 000 Kč
222.
112
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
223. Vrbová-Štefková Miloslava,
(1909 – 1991),
V šatně, olej/deska,
40 x 30 cm, sign. PD M Vrbová.
Kvalitní malířka. Studovala u M. Švabinského
a na Pařížské Académie des Beaux-Arts
u F. Kupky. Po válce se začala specializovat
převážně na olejomalbu a tématicky na
náměty z baletů Národního divadla v Praze.
Svá díla vystavovala po celém světě.
V 70. létech portrétovala členy rodiny
amerického prezidenta Ronalda Reagana.
Emigrovala a v Čechách se na ni dlouho
zapomínalo.
6 500 Kč
223.
224. Vrbová-Štefková Miloslava,
(1909 – 1991),
Odpočívající baletka, olej/deska,
41,5 x 35 cm, sign. PD M Vrbová
13 000 Kč
224.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
113
225.
225. středoevropský autor,
Návrat ztraceného syna, 18. století,
olej/plátno, 127 x 102 cm, nesignováno, prozkoumáno a pravost
potvrzena významným historikem umění; z okruhu Josefa Heinze ml.,
restaurátorská zpráva ak. mal. M. Martan; původem ze sbírky hraběte
J. F. Pálffy de Erdödy, Bratislava
230 000 Kč
226. Soukup Josef, (1919 – 2004),
Květina, tavená pískovaná skleněná plastika,
v. 30 cm, nesignováno, přiložen průvodní list z Díla.
Sochař, sklářský výtvarník, šperkař, autor četných vitráží a pískovaných
plastik. Uznávaný znalec drahokamů. Koncentrovaný na figuru
a portrét, stěžejní význam má jeho glyptická tvorba.
Zastoupen ve sbírkách NG, NM, UPM v Praze aj.
48 000 Kč
226.
114
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
227.
227. Souček Karel, (1915 – 1982), V pustině, 1970, olej/plátno, 74 x 134 cm, sign. PD K. Souček 1970, vzadu č. 7
55 000 Kč
228. Sedlacek Stephan August, (1868 – 1936), V harému, olej/plátno, 82 x 129,5 cm, sign. LD A. Stephan,
vzadu nečitelná razítka.
Rakouský malíř figuralista. Ztvárňuje exotické prostředí harémů a orientálních budoárů. Vytvářel reprezentační stafáže
s intimní atmosférou a barevností. V zahraničí vyhledáván a vysoce ceněn v řádu 10 tisíců eur.
180 000 Kč
228.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
115
229.
229. Shulman Igor, (1959),
Nesmělá, 2014,
olej/plátno,120 x 90 cm,
sign. PD Shulman 2014.
Významný ruský malíř, figuralista,
absolvent Moskevské akadamie.
Zajímá ho malířský vnitřek života i život
jako takový. Mistrovsky dokáže
vystihnout atmosféru, výraz obličeje
i výraz celé postavy a její pohyb. Jako
jeden z mála zasazuje do děje krásu
a nádheru nahého ženského těla, a
současně i duševní a psychické stavy
svých modelek. Je vyhledáván znalci
z celé Evropy.
20 000 Kč
230. Shulman Igor, (1959),
Před koupelí, 2014,
olej/plátno, 100 x 100 cm,
sign. PD Shulman 2014
20 000 Kč
230.
116
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
231. Shulman Igor, (1959),
Noční světla, 2014,
olej/plátno, 120 x 90 cm, sign. LD Shulman 2014.
Významný ruský malíř, figuralista, absolvent
Moskevské akadamie. Zajímá ho malířský vnitřek
života i život jako takový. Mistrovsky dokáže
vystihnout atmosféru, výraz obličeje i výraz celé
postavy a její pohyb. Jako jeden z mála zasazuje
do děje krásu a nádheru nahého ženského těla, a
současně i duševní a psychické stavy svých
modelek. Je vyhledáván znalci z celé Evropy.
22 000 Kč
231.
232. Shulman Igor, (1959),
Čekání, 2013,
olej/plátno, 120 x 90 cm,
sign. LD Shulman 2013
20 000 Kč
232.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
117
233.
233. Zrzavý Jan, (1890 – 1977),
Ostrov Rozkoše se ženami, okolo 1910,
tužka na vlhkém kartonu,
17 x 24,5 cm, sign. PD J. Z.
expertiza PhDr. J. Orlíková; prozkoumal a pravost
potvrdil PhDr. K. Srp a prof. PhDr. J. Zemina
38 000 Kč
234. Zoubek Olbram, (1926),
Žena roku, 2006 – 07, bronz,
v. 74,5 cm, sign. na plintě Zoubek
Český sochař, žák UMPRUM v Praze, kterou zakončil
roku 1952 v ateliéru J. Wagnera. Stal se členem Unie
výtvarných umělců, členem obnovené Umělecké
besedy. Na přelomu 50. a 60. let se již vyhranil
Zoubkův osobitý styl figurální plastiky, která je jedna
z nejosobitějších.
45 000 Kč
234.
118
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ
MALÍŘI A SOCHAŘI
POLOŽKA 235 – 325
Dvorský Bohumír, pol. 249
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
119
325.
235. Bauch Jan, (1898 – 1995), Vesnička, 1957, olej/plátno, 52 x 64 cm, sign. LD Jan Bauch 1957,
provenience: sbírka PhDr. Č. Císaře. Vynikající český malíř, velikán.
35 000 Kč
236. Bauch Jan, (1898 – 1995), Sedící, 30. léta 20. stol., bronz, v. 23 cm, sign. dole Jan Bauch,
reprodukováno: monografie J. Spurný – Jan Bauch, str. 111
35 000 Kč
237. Adensamová Blanka, (1949), Pták, 90. léta 20. stol., tavená skleněná plastika, v. 63,5 cm, sign. dole vzadu Adensamová
Blanka, drobně poškozeno. Umělecká sklářka a významná mezinárodní osobnost. Její dílo je zastoupeno v japonském
Ibaraki, USA v New Yorku, Los Angeles, Washingtonu. Pokračovatelka prof. Libenského.
40 000 Kč
236.
237.
120
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
238. Bělocvětov Andrej,
(1923 – 1997),
Zátiší, olej/plátno,
71 x 56 cm, sign. PD
Bělocvětov, vzadu název,
rozměr; ověřeno rodinou
autora. Malíř a grafik.
Jeho tvorba prošla řadou
proměn. Nejdříve zaujal
svými krajinami, zabýval
se surrealistickými motivy,
až dospěl k expresivní
abstrakci.
33 000 Kč
239. Boudník Vladimír,
(1924 – 1968),
1967, litý průmyslový
lak/dýha, ve výřezu
22 x 29 cm, sign. DU
Vladimír Boudník 1967;
prozkoumal
a pravost potvrdil
PhDr. J. Machalický
25 000 Kč
238.
239.
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
121
240.
240. Blažíček Oldřich, (1887 – 1953), Cesta mezi chalupami – Štramberk, 1922, olej/karton, 40 x 51 cm,
sign. LD OBlažíček 1922., expertiza PhDr. N. Blažíčková-Horová. Představitel moderní krajinomalby, nebyl jen svrchovaným
malířem – krajinářem své rodné Vysočiny, ale proslavil se také malbou chrámových interiérů. Tvořil a vystavoval doma
i v zahraničí. Nejvýznačnějších ocenění dosáhly jeho obrazy na výstavě v Paříži (1921) a na mezinárodních výstavách
Carnegiho institutu ve Spojených státech. Jeho obrazy jsou zastoupeny ve význačných sbírkách umění.
58 000 Kč
241. Braunerová Zdenka, (1858 – 1934), Pražský hrad, do r. 1920, olej/plátno, karton, 26 x 34,5 cm, sign. LD Z. Braunerová,
prozkoumala a pravost potvrdila PhDr. N. Blažíčková-Horová; expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař.
Významná česká malířka 19. století.
50 000 Kč
242. Benda Břetislav, (1897 – 1983), Před koupelí, polychromovaná sádra, v. 24,5 cm, sign. vzadu Bř. Benda.
Sochař, jehož hlavním tématem je ženský akt s výrazným lyrickým akcentem, který nepostrádá ani stopy melancholie.
Obojí činí z jeho plastik silně působivá, výrazná díla, zastoupená v mnoha galeriích i soukromých sbírkách.
4 000 Kč
242.
241.
122
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
243.
243. Březina Václav, (1862 – 1906), Jaro, olej/karton, 40 x 64 cm, nesignováno, vzadu pozůstalostní razítko, písemné potvrzení
pravosti rodinou; expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař.
Významný krajinář, žák J. Mařáka. Rád pracuje s barevnými valéry. Využívá hry světla a stínu a tonálních kontrastů krajiny.
Má zálibu v motivech lesů a přírodních zákoutí. Směřuje k vytvoření harmonie a dokonalosti, pocitu smíření a vyváženosti.
Je zastoupen ve všech státních galeriích, v Národní galerii v Praze.
90 000 Kč
244. Březina Václav, (1862 – 1906), Krajina s řekou, 1905, olej/karton, 36 x 28 cm, sign. LD V. Březina.05,
prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař
28 000 Kč
245. Eliáš Bohumil,
(1937 – 2005),
Dopřej mi klid, 1998,
bronz 2/2, v. 100 cm,
sign. dole vzadu
B. Eliáš 98 2/2,
uvnitř značka litce Vacek;
reprodukováno: monografie
I. Křen – Bohumil Eliáš.
Bytostný tvůrce;
provenience: získáno
z rodiny autora – písemné
prohlášení. Tématem
jeho mnoha plastik je žena
jako nositelka života
a budoucnosti. Pracoval
i s bronzem. Své dílo vnímá
jako poznání lidského nitra
a složitý svět vztahů
současného člověka.
Zabýval se též prací pro
architekturu. Patří mezi
významné osobnosti.
50 000 Kč
245.
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
244.
123
246.
246. Bubeníček Ota, (1871 – 1962),
Krajina s usedlostí, okolo 1925,
olej/karton, 50 x 65 cm,
sign. LD O Bubeníček, prozkoumal
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař.
Malíř a krajinář. Touha po umělecké
volnosti ho přivedla k Mařákově škole
a Ottovi z Ottenfeldu na pražskou
Akademii v létech 1899 – 1904.
Jako stipendista podnikl studijní cesty
do Mnichova, Paříže, Belgie a Holandska.
Maloval převážně české krajiny
s chaloupkami v poledním slunci,
vystavoval od r. 1900 v Rudolfinu
a na společných výstavách
Mařákových žáků.
28 000 Kč
247.
247. Bubeníček Ota, (1871 – 1962),
Chalupa u vody, olej/karton, 28 x 32 cm,
sign. LD O Bubeníček, prozkoumal
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař
17 000 Kč
248. Holý Miloslav, (1897 – 1974),
Červená střecha, 1930, olej/karton,
24 x 31 cm, sign. PD M. Holý – 30., vzadu
č. 1832. Významný český malíř, profesor
AVU. Byl členem skupiny HO-HO-KO-KO.
Zprvu figuralista, věnoval se sociální malbě,
od 30. let se věnoval krajinomalbě.
Při cestě do Paříže inspirován Bonnardem,
od kterého osobitě povýšil barvu na tvůrčí
element. Ceněné a skvělé je jeho modré
období 30. let, pak nastupuje zelené
období. Jeho obrazy jsou snivé, lyrické,
tajemné. V 60. a dalších létech již klasicky
krajinářský, stále však s osobitým výrazem
a barevností. Sběratelsky významný autor.
10 000 Kč
248.
124
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
249.
249. Dvorský Bohumír, (1902 – 1976), Letní krajina, 1944, olej/plátno, 82 x 116,5 cm, sign. PD Boh. Dvorský. 44.;
reprodukováno R. Chadraba – Bohumír Dvorský, č. 7. Významný český krajinář, koloristicky osobitý, nedoceněný postimpresionista.
Tvořil zejména krajiny s hanáckými a slováckými motivy, kytice.
75 000 Kč
250. český autor, Zátiší s ovocem, 30. léta 20. stol., olej/plátno, 29,5 x 42 cm, nesignováno, vzadu razítko prodejna Mánesa.
Zátiší s ovocem se vyznačuje překrásnou barevností a slohem typickým pro několik umělců začátku 30. let minulého století.
Autor byl inspirován mezinárodní surrealistickou výstavou v Praze 1932 („Poezie“). Barevný podklad je postupně překrýván
odstíny světlejší nebo sytější modré, čímž je umocněn autorův výraz celého zátiší. Čelním pohledem předkládá divákovi
valéry barev půvabných jakoby snivých. Jedná se o malbu výborného malíře (žel nepodepsanou).
12 000 Kč
250.
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
125
251.
251. Hodr Karel, (1910 – 2002), Předměstí, 1945, olej/deska, 65 x 74,5 cm, sign. PD Hodr, vzadu ověřovací list potvrzen autorem.
Věnoval se převážně krajinomalbě a figurální malbě. Dokázal zachytit myšlenkové rozpoložení, čímž umocnil celkovou
atmosféru zvláštním napětím. Pracoval a vystavoval ve Francii a Švédsku.
8 000 Kč
252. Grus Jaroslav, (1891 – 1983), Most přes řeku, 1977, kombinovaná technika, 30 x 42 cm, sign. PD J. Grus, členem SVU
Mánes, zakládající člen Skupiny 58. V začátcích tvorby byl ovlivněn impresionismem. Rozhodující vliv měla cesta do Francie.
Po krátké epizodě neoklasicismu a sociálního umění dospěl k vlastnímu pojetí fauvismu, kde hlavní roli hrály barevné
plochy a linie.
8 000 Kč
252.
126
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
253.
253. Grus Jaroslav, (1891 – 1983), Krajina, 1941, olej/deska, 75,5 x 105,5 cm, sign. PD J. Grus.
25 000 Kč
254. Gutfreund Otto, (1889 – 1927), Viki, bronz, v. 33 cm, nesignováno.
V počátečním období tvořil pod vlivem francouzských sochařů, záhy ovlivněn kubismem, jehož prvky aplikoval na expresivně
založených námětech. Jako jeden z prvních v Evropě realizoval picassovské pojetí soch.
70 000 Kč
255.
254.
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
255. Gross František, (1909 – 1985), Vesnice, 1963,
kombinovaná technika/deska, 23 x 32 cm, sign. PD F. Gross 63,
prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. J. Machalický.
Přední představitel českého výtvarného umění 20. století,
spoluzakladatel Skupiny 42. Jeho dílo charakterizuje rozpětí
mezi racionálním a fantazijním, mezi konstrukcí a hrou.
24 000 Kč
127
256.
256. Hudeček Antonín, (1872 – 1941),
Podzimní krajina, po r. 1910,
olej/karton, 67 x 100 cm,
sign. PD Ant Hudeček, vzadu autorsky
signatura; prozkoumal a pravost
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař.
Malíř, významný český krajinář. Jeho dílo bylo
přínosem českému secesnímu symbolismu
dále však nejvíce impresionismu, kdy ve svých
nejlepších létech překonává i A. Slavíčka.
Byl snivým lyrikem, malířem tichých večerů.
88 000 Kč
257.
257. Hudeček Antonín, (1872 – 1941),
Lesní krajina s vodou, okolo 1930,
tempera, 43 x 60 cm,
sign. PD Ant Hudeček, prozkoumal
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař.
30 000 Kč
258. Hůrka Otakar, (1889 – 1966),
Krajina, olej/plátno,
67 x 97 cm, sign. PD Otakar Hůrka.
Vydal se na studijní cestu do Francie.
Vystavoval na pařížském jarním i podzimním
Salonu, kde byl jmenován členem Salon
d'Automne. Po návratu se věnoval
krajinomalbě.
7 000 Kč
258.
128
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
259. Holárek Emil, (1867 – 1919),
Vládce lesa, 1914,
olej/plátno, 132 x 94,5 cm,
sign. PD Emil Holárek 1914.
Spíše německý a evropský malíř,
nežli Čech. Studoval v Mnichově, kde žil,
v centru slavné mnichovské školy.
Lesnatá krajina a les jako takový se stal
jedním z jeho nosných tématů,
ale i figurální tvorba a antikizující témata
patří k nejvyhledávanějším v Evropě.
Jeho sugestivně jednoduché obrazové
kompozice s intenzivní náladou působí
někdy až impozantním dojmem.
20 000 Kč
260. Hosperger Emanuel, (1891 – 1984),
Nálada z Jadranu, 1929,
olej/karton, 25,5 x 40,5 cm,
sign. PD E. Hosperger 29.
Malíř moře. Absolvoval AVU v Mnichově.
Přítel B. Knüpfera, jeho malba je kvalitou
plně srovnatelná s malbou B. Knüpfera,
někdy ho i překonává. Opakovaně
získával první ceny na výstavách
ve Francii a Itálii.
8 000 Kč
261. Holárek Emil, (1867 – 1919),
Lovecké zátiší, 1913,
olej/plátno, 116 x 76 cm,
sign. PD Emil Holárek. 1913.
20 000 Kč
259.
260.
261.
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
129
262.
262. Jambor Josef, (1887 – 1964),
Podzimní krajina, 1936,
olej/plátno, 36 x 50,5 cm,
sign. LD Jambor 1936, prozkoumal
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař.
Malíř a grafik. Podnikal mnoho studijních
cest, ve kterých hledal inspiraci pro své
krajinářské dílo. Je přezdíván
"Malíř Vysočiny", protože se ve svých
krajinomalbách nejvíce věnoval
tomuto kraji.
16 000 Kč
263.
263. Choděra Čeněk, (1881 – 1955),
Z Českého ráje od Olšin, 1944,
olej/karton, 50,5 x 69,5 cm,
sign. LD Choděra 44. vzadu autorsky
signatura, název, datace; razítko autora.
Obohacen kontakty s H. de ToulousemLautrecem i A. Rodinem.
Jeho díla zakoupily do svých sbírek mj.
NG v Praze, GHMP, Kancelář prezidenta
republiky a Poslanecká sněmovna.
8 000 Kč
264. Hůrka Otakar, (1889 – 1966),
Předjaří, olej/plátno,
49,5 x 70 cm, sign. LD Otakar Hůrka.
Vydal se na studijní cestu do Francie.
Vystavoval na pařížském jarním i podzimním
Salonu, kde byl jmenován členem Salon
d'Automne. Po návratu se věnoval
krajinomalbě.
5 000 Kč
264.
130
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
265. Jílek Karel, (1896 – 1983),
Zátiší s astrami, olej/plátno,
55 x 46 cm, sign. PD K Jílek,
vzadu autorsky signatura,
název, technika.
Spolu s A. Procházkou a J. Králem
patří mezi největší moravské
malíře. Zpočátku inspirován
francouzskou malbou, šerosvitem
a oblými tělesnými formami.
Vytvořil též řadu báječných aktů.
Ve 30. a 40. létech maloval
smyslné ženy, dramatické děje
a antizující témata, aby pak
v 60. létech přešel do osobitého,
barevného kubismu. Jeho dílo je
součástí NG, Moravské národní
galerie, státních sbírek u nás
i v zahraničí.
20 000 Kč
266. Horejc Jaroslav, (1886 – 1983),
Múza, bronz, v. 19 cm, sign. dole
Horejc, přiloženo prohlášení
o nabytí původu. Významný
sochař.
28 000 Kč
267. Kalvoda Alois, (1875 – 1934),
Břízky, olej, plátno/dřevěná
deska, 32 x 24 cm,
sign. PD Al. Kalvoda -,
prozkoumal a pravost potvrdil
PhDr. Mgr. M. Zachař.
Velký český krajinář.
18 000 Kč
265.
266.
267.
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
131
268. Kalvoda Alois, (1875 – 1934),
Podvečer, okolo 1920,
olej/plátno, 29,5 x 43,5 cm,
sign. LD Al. Kalvoda,
expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař
38 000 Kč
268.
269. Kaván František, (1866 – 1941),
Deštivý den pod Troskami,
okolo 1900, olej/karton,
22 x 32 cm, sign. LD Kaván,
expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař.
Velmi významný český krajinář.
Patrně největší mařákovec.
Ve svém díle dohnal a předehnal
francouzské krajináře.
Nejdokonalejší je jeho dílo před
r. 1900 – 10, ale skvělá jsou
i jeho 20. a 30. léta.
25 000 Kč
270. Kaván František, (1866 – 1941),
Krajina, okolo 1920,
olej/karton, 38,5 x 50 cm,
sign. LD Kaván,
expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař
38 000 Kč
269.
270.
132
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
271.
271. Kaván František, (1866 – 1941),
Krajina, okolo 1907,
olej/karton, 26 x 37 cm,
sign. PD Kaván,
expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař
35 000 Kč
272. Kaván František, (1866 – 1941),
Úpatí skal, 1891 – 93,
olej/papír, karton, 20 x 29 cm,
sign. LD Kaván,
expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař.
Velmi významný český krajinář.
Patrně největší mařákovec.
Ve svém díle dohnal
a předehnal francouzské
krajináře.
40 000 Kč
273. Kocián Roman Quido,
(1908 – 1971),
Venkovský domek, 1931,
olej/karton, 50 x 66 cm,
sign. LD Quido R Kocián-31,
prozkoumal a pravost potvrdil
PhDr. Mgr. M. Zachař;
expertiza PhDr. E. Neumannová.
S oblibou se věnoval figurálním
kompozicím, grafice a malbě
pražských zákoutí. V jeho díle
se odvíjejí ucelené příběhy,
s typickým výtvarným projevem.
Byl účastníkem mnoha výstav,
s úspěchem vystavoval mj.
v Paříži na Světové výstavě.
19 000 Kč
272.
273.
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
133
274.
274. Jirků Boris, (1955), Zahrada pod Bobíškem, 2006, akryl/deska, 50 x 69 cm, sign. LD 06 Boris Jirků, autorský rám.
Žák profesora Paderlíka, významný figuralista s malířskou zkratkou a expresivní explozí barev.
Je zastoupen v NG a dalších galeriích, i v soukromých zahraničních sbírkách. Byl profesorem UMPRUM.
35 000 Kč
275. Jirků Boris, (1955), Hadameva, 2006, akryl/deska, 50 x 69 cm, sign. PD 06 Boris Jirků, autorský rám.
35 000 Kč
275.
134
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
276
277.
276. Komárek Vladimír, (1928 – 2002),
Dívka mého mládí, 2001, olej/plátno,
90 x 55 cm, sign. LD V. Komárek 01,
původem z významné sbírky sběratele
Ing. Josefa Nováka, přítele V. Komárka
40 000 Kč
277. Komárek Vladimír, (1928 – 2002),
Akt s ptákem, 2002, olej/plátno,
80 x 45 cm, sign. PD V Komárek 02,
původem z významné sbírky sběratele
Ing. Josefa Nováka, přítele V. Komárka.
42 000 Kč
278. Kodet Kristian, (1948),
Ikaros, 1973, olej/plátno,
40,5 x 33 cm, sign. PN Kristian Kodet 73.
Malíř a grafik. Jeho tvorba je imaginativní, poetická,
vyznačující se záhadnou barevností. Svými díly je
zastoupen ve sbírkách a galeriích měst po celé Evropě,
zvláště pak v Bruselu, Paříži, Ženevě,
ale např. i v New Yorku, Los Angeles a dalších.
32 000 Kč
278.
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
135
279. Komárek Vladimír, (1928 – 2002),
Akt, 2002, olej/plátno,
70 x 45 cm, sign. PD V Komárek,
původem z významné sbírky sběratele
Ing. Josefa Nováka, přítele V. Komárka.
Od expresivity přešel k výraznému lyrismu.
Jemná barevnost bez ostrých přechodů
a pouze náznak tvaru dávají jeho
obrazům neskutečnou duchovní sílu
a atmosféru. Patří k ceněným,
vyhledávaným a kupovaným autorům.
40 000 Kč
280. Nejedlý Otakar, (1883 – 1957),
Korsika, olej/plátno, karton,
22 x 40 cm, sign. PD Ot. Nejedlý,
prozkoumal a pravost potvrdil
Mgr. O. Hanel.
Vynikající malíř, jehož díla poutají diváky
mimořádně citlivou, příjemnou barevností
a vyznačují se mistrovským rukopisem.
Zpočátku ovlivněn kolorismem,
impresionismem, expresí a kubismem.
Obrazy z francouzských bojišť
předznamenávají nadsázku pozdější
tvorby. Za životní dílo mu byla udělena
Velká čestná cena. Získal i řadu dalších
ocenění. Velmi žádaný autor.
22 000 Kč
279.
280.
136
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
281.
281. Líbal František, (1896 – 1974),
Zimní krajina, 1936, olej/plátno,
74 x 93 cm, sign. PD Franta Líbal 36.
Malíř, krajinář. Maloval realistické horské krajiny,
Prahu, zátiší a portréty. Pracoval s barevnou skvrnou
roztíranou táhlým pohybem širokého štětce nebo
špachtle.
12 000 Kč
282. Lange Adolf, (1950),
Cesta do vsi, olej/plátno,
69 x 90 cm, sign. PD A. Lange,
provenience: získáno z rodiny autora.
Malíř, krajinář, žák K. Součka. Vyniká jemným
rukopisem, lyrickou barevností a schopností zachytit
atmosféru místa. Jde svou nesnadnou osobitou
cestou.
14 000 Kč
282
283. Kreibich Vilém, (1884 – 1955),
Lokomotivy, olej/plátno,
70 x 60 cm, sign. LD Kreibich.
Jeho tvorba spojuje civilistní a technické motivy
brilantně zpracované s reálnou krajinou. Jeho
milovaným motivem jsou lokomotivy a ruch nádraží.
Je také významný figuralista. Od konce 20. let
navrhoval design lokomotiv na ministerstvu dopravy,
později ve Škodových závodech. Zvěčnil řadu z nich
ve svých plátnech, která vynikají precizním malířským
přednesem, dynamikou a pozitivní energií.
Je osobitý a působivý. V aukcích dosahuje
stotisícových cen.
45 000 Kč
283
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
137
284.
284. Kuba Ludvík, (1863 – 1956), Pradlenky, po r. 1900, olej/karton, 28 x 40 cm, sign. LD L Kuba, vzadu autorsky signatura,
název; prozkoumal a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař. Slavný a vyhledávaný český malíř, hudebník. Využíval osobitý
impresionismus, kladl důraz na barvu, světlo a stín, ale i kresebnou stránku díla, našel svůj osobitý malířský rukopis.
38 000 Kč
285. Kotvald Ferdinand, (1898 – 1980), Stará Praha – Týnská ulice, olejová tempera s voskem/plátno, 31 x 22,5 cm,
sign. PD F. Kotvald. Jeho tvorba byla ovlivněna zejména van Goghem. Barevná škála jeho obrazů je impresionisticky prozářená.
Převážně čerpal z rodného moravského prostředí. Jeho obrazy jsou v majetku významných státních institucí a zastoupeny
v soukromých sbírkách.
8 000 Kč
286.
286. Lange Adolf, (1950),
Tání, olej/plátno,
70 x 100 cm, sign. PD A. Lange, vzadu autorsky signatura,
název; provenience: získáno z rodiny autora
15 000 Kč
285.
138
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
287. Loukota Josef, (1879 – 1967),
Čtenářka, okolo 1930,
olej/plátno, 65 x 55 cm,
sign. PD Jos. J Loukota, vzadu přípis č. 3
Dívka čtoucí; prozkoumal a pravost potvrdil
PhDr. Mgr. M. Zachař.
Malíř, kreslíř. Jeho žánrové malby a kresby
byly často reprodukovány (Zlatá Praha),
dokázal vynikajícím způsobem zachytit
krásu ženského těla i jeho erotickou
vyzývavost nadčasově. Slavné jsou jeho
tanečnice, portréty hereček, například
Adiny Mandlové či půvabné žánrové scény.
48 000 Kč
287.
288. Král Josef, (1877 – 1914), Dívčí akt, 1933, olej/plátno, 100 x 73 cm, sign. LD Král 33.
19 000 Kč
289. Multrus Josef, (1898 – 1957), Karafiáty, olej/plátno, karton, 40,5 x 32 cm, sign. PD Multrus. Jeho obrazy oslovují diváka
vnitřním světlem a působivou atmosférou. Studoval u V. Nechleby. Byl inspirován impresionismem. Svá díla představil
na mnoha výstavách u nás i v zahraničí, mj. v Leopold Museum ve Vídni.
20 000 Kč
288.
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
289.
139
290.
290. Líbal František, (1896 – 1974),
Paříž, okolo 1930,
olej/deska, 64,5 x 49 cm,
sign. PD Fr. Líbal –, prozkoumal
a pravost potvrdil
PhDr. Mgr. M. Zachař.
Malíř, krajinář. Maloval realistické
horské krajiny, Prahu, zátiší
a portréty. Pracoval s barevnou
skvrnou roztíranou táhlým pohybem
širokého štětce nebo špachtle.
12 000 Kč
291. Minařík Jan Bedřich,
(1862 – 1937),
Podzimní nálada, okolo 1920,
olej /plátno, 60 x 59,5 cm,
sign. LD Minařík, prozkoumal
a pravost potvrdil
PhDr. Mgr. M. Zachař.
Významný mařákovec, krajinář,
ale především miloval půvabná
zákoutí Prahy a Paříže. Jejich uličky,
velkoměstský ruch a panorama,
oživuje osobitou i vizuální
poetičností. Jeho díla jsou velice
ceněná a sběratelsky vyhledávaná.
48 000 Kč
291.
140
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
292.
292. Nejedlý Otakar, (1883 – 1957), Večer v horách, olej/plátno, karton, 43,5 x 54,5 cm, sign. PD Ot. Nejedlý,
prozkoumal a pravost potvrdil Mgr. O. Hanel
38 000 Kč
293. Lolek Stanislav, (1873 – 1936), Na honu, okolo 1910, olej/karton, 50 x 66 cm, sign. LD Lolek St.,
expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař. Malíř, krajinář, žák J. Mařáka. Maloval prosvětlené interiéry lesa, výhledy do kraje.
Vynikal také jako malíř lesní zvěře.
46 000 Kč
293.
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
141
294. Němec Karel,
(1886 – 1972),
Horažďovice, 1933,
olej/plátno, 110 x 99,5 cm,
sign. PD K. Němec. 7. 33,
vzadu drobný defekt.
Jihočeský malíř
a pedagog.
6 000 Kč
294.
295. Pardy Pavel, (1955), Zátiší s jeřabinami, 1995, olej/deska, 30 x 25 cm, sign. PD Pardy 95.
Věnuje se malbě s imaginativním pojetím. Zaměřuje se na zachycení atmosféry barevného a světelného účinku. Realistický
děj přetváří a zdůrazňuje surrealistickými prvky, které jsou nositeli myšlenky. Jeho malba je plná laskavé ironie a vtipu.
Působí mile, a je osvěžením v každé sbírce.
13 000 Kč
296.
296. Nowak Willi, (1886 – 1977),
Krajina, 1973, olej/deska, 35 x 50 cm,
sign. PD Vilém Nowak 73
18 000 Kč
295.
142
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
297.
297. Oplt Oldřich, (1919 – 2001), Ležící akt, 1962, olej/plátno, 60,5 x 81 cm, nesignováno, vzadu autorsky název, datace;
písemné prohlášení od dědice. Jeho díla vynikají nesmírně příjemným, volným rukopisem a osobitou barevností.
Studoval na pražské Akademii, kde byl později profesorem. Významný krajinář, brilantně zvládal i figurální tématiku.
Nedoceněný malíř, který bude vyhledáván v budoucnu.
9 000 Kč
298. Němeček Zdeněk, (1931 – 1989), Akt, bronz, d. 40 cm, sign. vespodu Zd Němeček.
Velmi významný sochař. Zabýval se sportovní tématikou – jeho plastiky fotbalistů, hokejistů, gymnastek a jiných významných
sportovců jsou umístěny na místech nejvyšší slávy sportu. Je nejlepší.
15 000 Kč
299. Oliva Viktor, (1861 – 1928), Dvě dívky, olej/ plátno, karton, 40 x 54,5 cm, sign. PD V Oliva, vzadu písemné potvrzení
pravosti prof. A. Jarý; expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař.
Český malíř a ilustrátor, studoval AVU v Praze, v Mnichově a Paříži. Rané práce jsou krajinářské, později figurální. Zajímavá
jsou jeho antická témata, historické kompozice, kvalitní podobizny osobností a zátiší. Známé jsou mj. jeho nástropní malby
na Žofíně, kavárně Slávie, Měšťanské besedě v Plzni a jinde.
17 000 Kč
298.
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
299.
143
300. Procházka Jaro,
(1872 – 1958),
Na návsi, olej/plátno,
76 x 76,5 cm,
sign. PD Jaro
Procházka.
Malíř krajin, měst
a figurálních námětů.
Roku 1931 získal
výroční cenu Akademie
věd a umění za soubor
obrazů evropských
měst. Miloval pražské
náměty např. z Kampy,
Podskalí, Vyšehradu.
Patřil mezi malíře
ovlivněné secesním
cítěním krajiny
s impresionistickou
barevností, patřil mezi
pozdní romantiky
české krajiny.
19 000 Kč
300.
301. Popelka Vojtěch Hynek, (1888 – 1971), Lovec, olej/karton, 49 x 34,5 cm, sign. PD V. H. Popelka, prozkoumal a pravost
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař.
Malíř zvířat, méně krajinář; cesta do Paříže (1923) – studium života a pohybu zvěře; mj. ilustroval Brehmův život zvířat.
6 500 Kč
302.
302. Paur Jaroslav, (1918 – 1987), Krajina, 1955,
olej/karton, 26 x 33,5 cm, sign. PD J Paur 55.
Velmi žádaný autor.
12 000 Kč
301.
144
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
303.
303. Procházka Jaro, (1872 – 1958),
Novotného lávka u Karlova mostu,
po r. 1930,
olej/plátno, 50,5 x 65 cm,
sign. PD Jaro Procházka, prozkoumal
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař
24 000 Kč
304. Procházka Jaro, (1872 – 1958),
Pražský motiv, okolo 1925,
olej/plátno, 82 x 90 cm,
sign. LD Jaro Procházka, prozkoumal
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař
19 000 Kč
305. Procházka Jaro, (1872 – 1958),
Praha – Kampa, okolo 1930,
olej/plátno, 49 x 65 cm,
sign. LD Jaro Procházka, prozkoumal
a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař
24 000 Kč
304.
305.
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
145
306.
306. Rada Vlastimil, (1895 – 1962), Moravská vesnička, 1951, olej/plátno, 120 x 70 cm, sign. PD Vlast. Rada 1951,
prozkoumala a pravost potvrdila PhDr. R. Michalová, Ph.D.
Byl členem a předním teoretikem Umělecké besedy. Působil také jako profesor na AVU. Navazoval na tradiční českou
krajinomalbu, věnoval se také figurální tvorbě.
50 000 Kč
307.
307. Rabas Václav, (1885 – 1954),
V srpnu po sklizni, 1948, olej/plátno,
32 x 94 cm, sign. PD Rabas 48, prozkoumali
a pravost potvrdili ak. mal. V. Zoubek, ředitel RGR
a PhDr. Mgr. M. Zachař.
Byl výsostným krajinářem. Jeho krajiny jsou předělem
moderní české krajinomalby, barvami, kompozicí,
řešením, zvláštní atmosférou, kterou vyzařují
a dýchají. Velikán 20. století. I když není zastoupen
v expozici Národní galerie, patří výsostně mezi největší.
47 000 Kč
308.
146
308. Rabas Václav, (1885 – 1954),
Políčka, olej/plátno, karton,
17 x 23 cm, nesignováno, vzadu pozůstalostní
razítko; vzadu dedikace z rodiny autora
(Burešová Rabasová).
12 000 Kč
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
309.
309. Šetelík Jaroslav, (1881 – 1955), Sv. Mikuláš, 1935, olej/plátno, 48 x 70 cm, sign. LD Jaroslav Šetelík, prozkoumal a pravost
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař.
Miloval a maloval Prahu. Jeho panorama Hradčan, Karlův most či jiné pražské motivy stokrát a pokaždé jinak, předurčily jeho
obrazy pro velvyslanectví a reprezentaci. Je nikým nezastupitelný v malbě Prahy. Maloval a byl zván do největších evropských
měst, kde jsou jeho obrazy zastoupeny ve státních galeriích i sbírkách.
32 000 Kč
310. Stefan Bedřich, (1896 – 1982), Akt s drapérií, bronz, v. 21 cm, d. 32,5 cm, nesignováno, provenience: z rodiny autora;
písemné prohlášení z rodiny autora.
Velice významný sochař, který prodělal v Paříži Le Corbusierovo školení. Vycházel z poetického civilismu, později se vrátil
k ženskému aktu klasického evropského sochařství. Patří k nejvýznamnějším českým sochařům.
35 000 Kč
311. Štáfl Otakar, (1884 – 1945), U splavu, 1907, olej/karton, 30 x 32 cm, sign. PD Štáfl 07, prozkoumal a pravost potvrdil
PhDr. Mgr. M. Zachař.
Žák F. Engelmüllera, grafik, malíř krajin. Rád pracoval akvarelem, maloval hory, působivé krajiny a žánrové obrazy.
8 000 Kč
310.
311.
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
147
312.
313.
312. Trampota Jan, (1889 – 1942),
Jarní krajina, 1937, olej/karton,
65 x 100 cm, sign. PD Jan Trampota 1937.
expertiza PhDr. Mgr. M. Zachař.
Vynikající krajinář, ve své době naprostý
solitér a individualita. Pro jeho dílo je typické
dokonalé střídání přechodů barev, valéry a
jemná jakoby nařasená, nadýchaná krajina
a její součásti. Za nejvýznamnější je
považováno jeho francouzské období okolo
roku 1930, které strávil v absolutní bídě
v Normandii, ale přesto vytvořil řadu
úžasných obrazů. Vynikajícím krajinářem,
ale zůstal i po návratu domů a jeho krajiny
dodnes dýchají tichým klidem, radostí
a optimismem. Jeho obrazy jsou malovány
olejovou temperou, a možná proto si stále
zachovávají svojí dokonalost.
35 000 Kč
313. Žufan Bořivoj, (1904 – 1942),
Rameno řeky, olej/karton,
48 x 63 cm, sign. PD Bořivoj Žufan, vzadu
autorsky signatura; neúplný štítek z NG.
Významný český malíř, figuralista i krajinář.
Je pozapomenut, ale již se vrací do sbírek
největších sběratelů.
8 000 Kč
314. Stefan Bedřich, (1896 – 1982),
Pokora, bronz, d. 22 cm,
nesignováno, provenience: z rodiny autora;
písemné prohlášení z rodiny autora
22 000 Kč
314.
148
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
315.
315. Svoboda Josef, (1901), Žně, olej/plátno, 90 x 89 cm, sign. PD Jos. Svoboda.
Malíř a grafik činný v Praze, učil se tři roky u malíře E. Čiháka, grafický kurs u Alexandra de Piana. Studijní cesty konal
po severní Africe, Francii, Turecku, Jugoslavii a Itálii. Je krajinářem. Některá díla vystavoval např.: Cikáni, Bretaňské pobřeží,
Bretonští rybáři.
29 000 Kč
316. Vacátko Ludvík, (1873 – 1956), S povozem, olej/karton, 40,5 x 57 cm, sign. LD Vacátko.
Byl vynikajícím znalcem anatomie zvířat, jeho obrazy zachycují nejvíce koně, zvěř a bitevní scény. L. Marold si L. Vacátka
vybral jako asistenta při tvorbě panoramatického obrazu Bitva u Lipan.
18 000 Kč
316.
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
149
317. Veris Jaroslav, (1900 – 1983),
Kytice, 1957, olej/karton,
64,5 x 49,5 cm, sign. PD J Veris 1957,
PD dedikace.
Tvořil obrazy, zejména krajiny
a podobizny, po způsobu starých
italských a holandských Mistrů.
Léta žil v Paříži. Maloval zajímavé
krajiny, zvláště z Francie, ale věnoval
se zejména kráse a líbeznosti
ženského těla.
20 000 Kč
318. Sýkora Gustav, (1889),
Dáma s kyticí růží, olej/plátno,
70 x 60,5 cm, sign. LD G. Sýkora.
Významný český malíř.
Věnoval se figurálním kompozicím
a krajinomalbě. Tvorba vycházela
ze snivého realismu, který silně ovlivnil
celé jeho dílo. Zachytil mistrně výraz
tváří a proměny osobitou barevností
i světlem a stínem. Dokázal zachytit
minuciozní detail i ve složité kompozici
a tím jí dodat to, co chtěl sdělit.
Dáma s růžemi je půvabný, romanticky
laděný obraz smyslné ženy
s odkrytým ňadrem, které doplňují
nebo soupeří krásné růže.
25 000 Kč
317.
319. Vrbová-Štefková Miloslava, (1909 – 1991), Baletka, olej/deska, ve výřezu 21,5 x 29 cm, sign. PD M Vrbová.
9 000 Kč
319.
318.
150
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
320. Vrbová-Štefková Miloslava, (1909 – 1991),
Před vystoupením, olej/deska,
40 x 30 cm, sign. PD M Vrbová.
Kvalitní malířka. Studovala u M. Švabinského
a na Pařížské Académie des Beaux-Arts
u F. Kupky. Po válce se začala specializovat
převážně na olejomalbu a tématicky na
náměty z baletů Národního divadla v Praze.
Svá díla vystavovala po celém světě.
V 70. létech portrétovala členy rodiny
amerického prezidenta Ronalda Reagana.
Emigrovala a v Čechách se na ni dlouho
zapomínalo.
12 000 Kč
320.
321. Zoubek Olbram, (1926), Muž a žena – Adam a Eva, 1976, cín, 35,5 x 35,5 cm, sign. vzadu Zoubek 76, mírně poškozeno.
Český sochař, žák UMPRUM v Praze, kterou zakončil roku 1952 v ateliéru J. Wagnera. Stal se členem Unie výtvarných
umělců, členem obnovené Umělecké besedy. Na přelomu 50. a 60. let se již vyhranil Zoubkův osobitý styl figurální plastiky,
která je jedna z nejosobitějších.
9 000 Kč
322. Zahel Adolf, (1888 – 1958), Plachetnice, 1930, olej/dřevěná deska, 40 x 55 cm, sign PD Ad. A. Zahel 1930.
Malíř krajinář, absolvent UMPRUM a AVU. Žák Ottenfelda a Švabinského. Procestoval Německo, Holandsko, Belgii a Rusko.
Dlouho pobýval v Paříži. Od r. 1925 maloval v jižních Čechách, hlavně na Třeboňsku, v okolí Únětic a Divoké Šárky. Zde
vznikly celé cykly dobových obrazů. Člen spolku výtvarných umělců Mánes. Účastník řady výstav doma i v zahraničí,
pravidelně se zúčastňoval Rakovnických salónů.
5 000 Kč
321.
322.
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
151
323. Vrbová-Štefková Miloslava,
(1909 – 1991),
Pierot a Kolombína, olej/karton,
66 x 46 cm, sign. LD M Vrbová,
prozkoumal a pravost potvrdil
PhDr. Mgr. M. Zachař.
Kvalitní malířka. Studovala
u M. Švabinského a na Pařížské
Académie des Beaux-Arts u F. Kupky.
Po válce se začala specializovat
převážně na olejomalbu a tématicky
na náměty z baletů Národního divadla
v Praze. Svá díla vystavovala po celém
světě. V 70. létech portrétovala členy
rodiny amerického prezidenta Ronalda
Reagana. Emigrovala a v Čechách
se na ni dlouho zapomínalo.
22 000 Kč
324. Teissig Karel, (1925 – 2000),
Odpočívající, 1990, olej/plátno, karton,
48,5 x 42 cm, sign. NU K. Teissig 90,
prozkoumal a pravost potvrdil
prof. PhDr. J. Zemina.
Ve volné tvorbě se věnoval malbě zátiší
a figurálních kompozic. Ve svých
obrazech zachytil modelací lidské
problémy a svět představ, pocitů a
vzpomínek. Je silně expresivní, barevný,
výrazný, proto vynikal i při tvorbě
úspěšných plakátů. Patří mezi kvalitní
malíře.
15 000 Kč
325. Stefan Bedřich, (1896 – 1982),
Milenci, 20. léta 20. stol., bronz,
v. 33 cm, nesignováno, expertiza
doc. PhDr. J. Šetlík, CSc.
28 000 Kč
323.
324.
152
325.
VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI
SOLITÉRY
ČESKÉ MODERNY
POLOŽKA 326 – 361
Švarcová-Lupačová Martina, pol. 354
SOLITÉRY ČESKÉ MODERNY
153
326. Beneš Pavel,
Houslista, olej/plátno,
100 x 81 cm,
sign. DU VIII/82-Beneš.
Půvabné, až lyricky surrealistické
postavičky s maximálním
zjednodušením, které umocňuje
celkový výraz malby, jemuž se
podřizuje barevnost. Je především
figuralista, báječně vyjadřuje
mezilidské děje i emoce. Takový je
i předkládaný obraz Houslista.
15 000 Kč
326.
327.
328.
327. Bittmanová Kateřina, (1966), Sen, 2010, olej/plátno, 50 x 70 cm, sign. LD Bitt 2010, provenience: získáno z rodiny autora.
Mladá nadějná malířka, svá díla prezentovala na mnoha výstavách u nás i v zahraničí.
15 000 Kč
328. Brichcín Roman, (1958), Šatičky, 2004, olej/plátno, 50 x 60 cm, sign. DU Brichcín, vzadu autorsky signatura, název,
datace, technika, rozměr
25 000 Kč
154
SOLITÉRY ČESKÉ MODERNY
329.
329. Brichcín Roman, (1958), Růžový den, 2014, olej/plátno, 100 x 130 cm, sign. DU Brichcín, vzadu autorsky signatura, název,
datace, technika, rozměr, provenience: získáno z rodiny autora.
Jeden z největších žijících malířů s obrovským nábojem i nadáním. Jeho rukopis je surrealisticko-expresivní, se skvělou
barevností. Jeho umělecké dílo je ceněno u nás i v zahraničí. Je vyhledáván hlavně v Německu.
80 000 Kč
330. Brichcín Roman, (1958), Malá galerie, 2014, akryl/plátno, 100 x 140 cm, sign. DU Brichcín, vzadu autorsky signatura,
85 000 Kč
název, datace, technika, rozměr, provenience: získáno z rodiny autora.
330.
SOLITÉRY ČESKÉ MODERNY
155
331. Dydek Ladislav, (1919),
Akt, 1961, olej/plátno,
100 x 80 cm, sign. LN Dydek 61,
prozkoumal a pravost potvrdil
PhDr. J. Machalický.
Byl členem skupiny Máj 57. Jeho
mnohdy abstraktní tvorba, která však
nepostrádá malířskou kompozici,
barevnou vyváženost, dotvářenou
různými strukturami s prvky
surrealismu. Po své emigraci mnoho
let žil a tvořil v Itálii. Sběratelsky
v Itálii vysoce ceněn. Zastoupen
v galeriích v Čechách, Itálii
a ve Švédsku. Od roku 1995
má stálou expozici svých děl
ve Florencii.
35 000 Kč
332. Doležalová Miloslava,
(1922 – 1993),
Dvě dívky, olej/karton,
47 x 34 cm, nesignováno.
Autorka řady obrazů ze života Romů.
Jako členka Sdružení výtvarných
umělců Vysočiny se účastnila mnoha
výstav.
9 000 Kč
331.
332.
156
333. Fibichová Zdena, (1933 – 1991),
Mlýnek, konec 60. let 20. stol.,
pálená hlína, sláma a příměsi,
kov, v. 23 cm, nesignováno,
provenience: sbírka významného
historika umění; bude publikováno
v připravované monografii.
Sochařka, členka SVU Mánes.
Pálená hlína je určující pro její celou
tvorbu, soustřeďuje se na komorní
plastiku se specifickým až
surrealistickým výrazem, zvláště
v rané tvorbě. Je inspirována všedním
životem a vztahem člověka k němu.
Její tvorba je líbivá a milá, oceňovaná
v zahraničí i u nás.
20 000 Kč
333.
SOLITÉRY ČESKÉ MODERNY
334.
334. Englberth Miloš, (1974),
Podzim, 2009, olej/plátno,
90 x 65 cm, sign. LD Englberth 09,
vzadu autorsky signatura, datace.
Velmi talentovaný malíř mladé generace. Bývá
zařazován do proudu hyperrealismu trochu
neprávem, vytváří zajímavé osobitě surrealistické
kompozice s půvabnými dívčími modely, které jsou
nositeli myšlenky. Velmi perspektivní sběratelsky,
zatím v příznivých cenách.
15 000 Kč
335. Hájek Miloslav, (1927 – 2010),
Spící/Bdící, 1960, bronz,
v. 22 cm, nesignováno, značka litce Špaček, Praha;
oboustranná plastika.
Významný český sochař a fotograf. Byl členem
skupiny Máj 57. Určujícím znakem je ve všech
případech dokonalé zvládnutí materiálu
s precizním zpracováním detailu i tvarová zkratka
kubistických až fantaskních prvků. Podnikal řady
studijních cest po celé Evropě. Sběratelsky vysoce
hodnocen.
46 000 Kč
335.
SOLITÉRY ČESKÉ MODERNY
157
336. Go Raitr Jan, (1960),
Cesty po Itálii, 2013,
olej/dřevěná deska, 80 x 60 cm,
sign. PD Jan Raitr Go, vzadu autorsky
signatura, název, datace, rozměr;
provenience: získáno z ateliéru autora.
Malíř osobitého vidění, zajímavého
malířského výrazu, který dosahuje
maximálního účinku lyrickým
zjednodušením. Zajímavý figuralista,
na českém trhu je vzácně, je
vyhledáván zahraničními sběrateli.
Jeho díla vlastní mj. ex-prezident Itálie
Francesco Cossiga, starosta Říma
Francessco Rutelli, Bruce Willis, Brian
de Palma, Arnold Rifkin. Dále
zastoupen v Evropě, Austrálii, Jižní
Americe a USA. Oceněn mj.: 2007
Europen medal of Franz Kafka, 2007
Europen prize for fine Arts by the
Europen Union of Arts.
30 000 Kč
337. Houra Miroslav, (1933 – 2006),
Světecký oprám, 1963 – 64,
olej/plátno, 75 x 98 cm,
sign. PN Houra 64, vzadu autorsky
signatura, název; provenience:
získáno z pozůstalosti autora,
vystaveno: Galerie Nová síň, Praha,
2013 – reprodukováno katalog,
oboustranný obraz – U zubaře
25 000 Kč
336.
337.
158
SOLITÉRY ČESKÉ MODERNY
338. Hajný Zdeněk,
(1942 – 2014),
Ptáci, 1978, olej/plátno,
90 x 70 cm,
sign. PD Z. Hajný 78,
vystaveno: Galerie Vltavín –
vzadu razítka.
Kromě malířství se teoreticky
zabývá psychologickou
problematikou tvořivosti
a transpersonálních jevů
v umění. Patřil mezi představitele
imaginativního proudu
v současném českém malířství.
Zastoupen ve sbírkách OVM
Vsetín, ČT Praha, Galerie
Perrotti Linec, Galerie Sanzio
Muniaoni Florencie a jinde.
28 000 Kč
339. Houra Miroslav,
(1933 – 2006),
Dům u šachty – Růžový
dům, 1963, olej/plátno,
81 x 100 cm,
sign. LN Houra 63, vzadu
autorsky signatura, název;
provenience: získáno
z pozůstalosti autora,
vystaveno: Galerie Nová síň,
Praha 2013 – reprodukováno
katalog.
Věnoval se figurální malbě
mnohdy propojené s reliefními
polychromovanými rámy.
Ve své tvorbě začal
zdůrazňovat strohou krásu
černobílé, překrýval
a kombinoval s barevným
přetiskem. Byl členem spolku
Hollar. Byl účastníkem mnoha
samostatných i kolektivních
výstav.
25 000 Kč
338.
339.
SOLITÉRY ČESKÉ MODERNY
159
340.
340. Jírová Markéta, (1957), Prostná, 2014, olej/plátno, karton, 50 x 70 cm, sign. PD M.J. 14,
vzadu autorsky signatura, název, datace, technika, rozměr
40 000 Kč
341. Nižňanský Peter, (1956), Vozataj mořský, 2009, leštěný a patinovaný bronz, 50 x 80 cm, sign. dole PN,
provenience: získáno z rodiny autora
210 000 Kč
341.
160
SOLITÉRY ČESKÉ MODERNY
342.
342. Jírová Markéta, (1957),
Kuželka, 2010, olej/plátno,
60 x 70 cm, sign. PD Jírová M. 10.,
vzadu autorsky signatura, název,
datace, technika, rozměr;
provenience: získáno z rodiny autora.
Malířka zvláštního lyricko-expresivního
vnímání, nádherné barevnosti
a skrytého erotického náboje.
Její obrazy jsou ozdobou vyspělých
sbírek a nutí nás přemýšlet a cítit
v erupcích.
37 000 Kč
343. Nižňanský Peter, (1956),
Sedící II, 2013,
leštěný a patinovaný bronz, v. 46,5 cm,
sign. na noze PN, 2013
provenience: získáno z rodiny autora
100 000 Kč
343.
SOLITÉRY ČESKÉ MODERNY
161
344.
344. Nikl František, (1935 – 2005),
Za plotem, 1985,
olej/papír, plátno,
50 x 50 cm, sign. PD Fr Nikl 85.
Patří k tvůrcům českého
výtvarného lyrismu. V jeho tvorbě
nejvíce dominuje žena, kterou
zobrazuje s estetickou citlivostí.
Malbu pojednává v jemných
harmonických odstínech
s geometricky rozfázovanými
liniemi, jimiž se snaží postihnout
duševní atmosféru ženy
a prostoru. Sběrateli vyhledáván.
20 000 Kč
345. Mocek Jiří, (1945),
U okna – Dopis, 2005 – 06,
olej/plátno, 65 x 65,5 cm,
sign. PD Mocek 05 – 06,
vzadu autorsky signatura, název,
datace.
Malíř, kreslíř, grafik.
Je imaginativním malířem, věčně
inspirován ženskými akty
a poetickou přírodou.
25 000 Kč
345.
162
SOLITÉRY ČESKÉ MODERNY
346.
346. Malina Miroslav, (1956),
Cirkusový kůň, 2007,
kombinovaná technika, olej/plátno, 80 x 100 cm,
sign. DU Malina 07.
Jeden z nejkvalitnějších současných malířů.
Emocionálnímu náboji přispívá osobitá sytá barevnost.
Jeho děje či postavy jsou půvabné, vtipné, nadčasové,
s osobitým surrealismem, který je ale lidštější a milejší
než-li vlastní surrealistický kánon.
15 000 Kč
347. Kodet Kristian, (1948),
Dívka, 2014, olej/plátno, karton,
30 x 22 cm, sign. PD Kristian Kodet 2014,
certifikát autora.
Malíř a grafik. Jeho tvorba je imaginativní, poetická,
vyznačující se záhadnou barevností. Svými díly je
zastoupen ve sbírkách a galeriích měst po celé Evropě,
zvláště pak v Bruselu, Paříži, Ženevě, ale např.
i v New Yorku, Los Angeles a dalších.
20 000 Kč
347.
SOLITÉRY ČESKÉ MODERNY
163
348. Sedlecký Zbyněk, (1976),
V parku, 2005, akryl/plátno,
200 x 140 cm, sign. vzadu Sedlecký 2005,
provenience: získáno z ateliéru autora.
Přední umělec nejmladší generace.
Žák J. Načeradského a J. Sopka.
Bez ohledu, zda maluje figury
či architekturu, jsou jeho plátna vždy
pojednána s obdivuhodnou bravurou.
Jedná se o mimořádně nadaného umělce,
který zcela opanuje budoucnost. Výtečná
investice za, zatím, zcela minimální
peníze.
65 000 Kč
349. Šárovec Martin, (1977),
Evening Time 1, 2014,
akryl/plátno, 80 x 60 cm,
sign. vzadu M. Šárovec 14, vzadu
autorsky signatura, název, datace;
provenience: získáno z ateliéru autora.
Velmi nadaný, talentovaný mladý malíř,
figuralista, který dokáže skloubit
zajímavou barevnost s velmi originálním
osobitým viděním. Veliký příslib
budoucnosti, ale již teď je plně vyzrálým
umělcem.
8 000 Kč
350. Žižka Jiří, (1957 – 2009),
Svůdná cellistka, olej/plátno, deska,
63 x 43 cm, sign. LD Zižka.
Výborný malíř a ilustrátor. Měl řadu
samostatných výstav u nás i ve světě,
např. v Kolíně nad Rýnem, v Itálii či v USA.
Úžasně s expresivní bravurou maloval
zejména ladnou krásu ženského těla.
5 000 Kč
348.
349.
164
350.
SOLITÉRY ČESKÉ MODERNY
351.
351. Ouhel Ivan, (1945),
Krajina II, 1990, olej/deska,
59 x 49 cm, sign. PD I. Ouhel 90.
Výtvarným založením je bytostný kolorista,
zaujatý tématem krajiny. Ztvárňuje ji čistými barvami
v autonomní obrazové kompozici.
35 000 Kč
352. Ouhel Ivan, (1945),
Krajina, 1990, olej/plátno,
40 x 30 cm, sign LD I. Ouhel 90,
vzadu autorsky signatura, název, datace,
technika, rozměr.
16 000 Kč
352.
SOLITÉRY ČESKÉ MODERNY
165
353.
353. Zámečník Zdeněk, (1949),
Zrození, akryl/plátno,
100 x 150 cm, sign. PD Z. Zam, vzadu
autorsky signatura, název, technika,
rozměr.
Osobitý malíř, solitér, který není na trhu,
protože jeho tvorba směřuje do zahraničí.
Je figuralista s osobitým viděním a
nadáním pro kresebnou linii. Jeho obrazy
se draží v aukcích kvalitních galerií.
65 000 Kč
354. Švarcová-Lupačová Martina, (1971),
Smutná, olej/plátno,
85 x 110,5 cm, sign. PD ML.
Malířka, grafička. V jejích obrazech
dominuje atmosféra všedního života,
emotivního rozpoložení radosti i smutku.
10 000 Kč
354.
355. Uždilová Bedřiška, (1954),
Krajina, 2014, olej/plátno,
43 x 59 cm, sign. PD BU 14, vzadu autorsky
signatura, název, datace, rozměr; provenience:
získáno z ateliéru autora.
Česká malířka, členka Salon d´Automne v Paříži,
zastoupena v NG v Praze, v Paříži,
Frankfurtu nad Mohanem a jinde. Její zajímavá
tvorba osciluje od figurální malby po osobitou
abstrakci s pevným řádem a zajímavou
barevností.
18 000 Kč
355.
166
SOLITÉRY ČESKÉ MODERNY
356. Uždilová Bedřiška,
(1954),
Zima – Vesnice,
2008 – 09,
olej/plátno,
69 x 69 cm,
sign. PD BU 08,
vzadu autorsky
signatura, název,
datace, rozměr;
provenience:získáno
z ateliéru autora
20 000 Kč
356.
357. Vyleťalová Olga, (1944), Květ z papíru, 2014, olej/deska, 33 x 33 cm, sign. PD Vyleťalová, vzadu autorsky signatura,
název datace; provenience: získáno z ateliéru autora. Užívá kolážové metody, kombinace fotografie a kresby, věnovala se
tvorbě filmového plakátu. Zastoupena v českých sbírkách i v zahraničí.
9 000 Kč
357.
358. Zámečník Zdeněk, (1949),
Kráska, 1982, olej/plátno,
63 x 48 cm, sign. PD Z. Zam, vzadu autorsky
signatura, název, datace, technika, rozměr.
Malíř, osobitý autor se surrealistickým viděním.
15 000 Kč
358.
SOLITÉRY ČESKÉ MODERNY
167
359.
359. Vožniak Jaroslav, (1933 – 2005), Objekt, kombinovaná technika, 48 x 63 cm, nesignováno.
Patřil k významným představitelům českého poválečného umění. V zahraničí se již od poloviny šedesátých let projevil zájem
o jeho dílo jako o jednu z důležitých složek evropské výtvarné scény. Velkým úspěchem byla mj. výstava ve Švédsku v roce
1968.
35 000 Kč
360. Zárybnický Rostislav, (1936), Žena (Uklízečka), olej/plátno, 120,5 x 75 cm, nesignováno, expertiza PhDr. N. Řeháková;
provenience: sbírka významného historika umění; vystaveno: Rostislav Zárybnický – Zjevování malby, OG v Liberci, 2006,
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2006 – 07, č. kat. 38.
Významný figuralista zaměřující se na vztahy lidí mezi sebou. Nezachycuje konkrétní podobu, to by snižovalo význam děje
obrazů, jsou to spíše figuríny ohraničené oděvem. Vysoce ceněn.
15 000 Kč
361.
361. Vodička Zdeněk, (1931), Africká královna, 2002, olejem
kolorovaný reliéf, 38 x 26,5 cm, sign. PD Z. Vodička 02, provenience:
sbírka PhDr. Č. Císaře. Kvalitní sochař a figuralista. Členem skupiny
Radar. Vytváří komorní i monumentální plastiky figurálních
i ojediněle abstraktních témat.
8 000 Kč
360.
168
SOLITÉRY ČESKÉ MODERNY
VÝZNAMNÍ SLOVENŠTÍ
A MAĎARŠTÍ
MALÍŘI A SOCHAŘI
A DÍLA STARÝCH MISTRŮ
POLOŽKA 362 – 376
1.
1.
1.
1.
5.
Seitz Johann Georg, pol. 371
VÝZNAMNÍ SLOVENŠTÍ A MAĎARŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI A DÍLA STARÝCH MISTRŮ
169
362.
362. Berkes Antal, (1874 – 1938), Budapešť, olej/plátno, 59 x 80 cm, sign. PD Berkes A., vzadu krytý defekt.
Těžištěm jeho výtvarného zájmu je malba krajiny a milované město jeho života – Budapešť. V jeho malbě je výrazová složka
založena na dialogu obrysu, prostorovém tvarování a preciznosti kresby detailů. Významnou roli hraje též světelná modelace.
Zastoupen ve sbírkách maďarských a slovenských galerií.
20 000 Kč
363. Bosznay István, (1868 – 1944), Krajina, 1907, olej/plátno, karton, 26 x 42 cm, sign. PD Bosznay 907, vzadu přípis.
Těžištěm díla byl motiv slovenské a maďarské krajiny. Kromě reality a srozumitelnosti měla pro jeho tvorbu velký význam
harmonie přírody, klade důraz na precizní jasné a zřetelné linie. Zastoupen ve sbírkách Slovenska a Maďarska.
9 000 Kč
363.
364.
364. Kostka Jozef, (1912 – 1996), Vzpomienka, 1961, bronz, v. 31 cm, sign. dole vzadu J Kostka 1961, vystaveno: Kahira –
dole štítek. Významný slovenský národní sochař, studoval v Praze a v Paříži. Věnoval se figurativnímu sochařství. Vytvořil
osobitý sochařský styl založený na budování tvaru, jež zároveň zastupují jednotlivé detaily. Jedná se o miniaturní symboly,
stigmata detailů, obklopených jednotlivými strukturálně stupňovanými plochami. V jeho sochách je ale i lyrika a poetično.
Svým dílem se posléze zaměřil na komorní plastiku, vytváří díla tak, aby tvořila uzavřený tvarový celek.
Je to evropský sochař, velice ceněn, sběratelsky vyhledáván.
28 000 Kč
170
VÝZNAMNÍ SLOVENŠTÍ A MAĎARŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI A DÍLA STARÝCH MISTRŮ
365. Neogrady Antal, (1861 – 1942),
Dáma se slunečníkem, olej/plátno,
90,5 x 75 cm, sign. LD Neogrady A, vzadu štítek
a špatně čitelné razítko.
Významný malíř, krajinář, obdivován na Slovensku
i v Maďarsku. Charakterizuje jej jemný smysl pro
vnitřní podstatu věci a překrásnou figurální
stylizaci. Klade důraz na precizní jasnou, zřetelně
vedenou linii s vyváženou kompozicí. S oblibou
zobrazuje stromová seskupení, v různé iluminaci.
Inspiruje se, kromě krajiny, lidskou postavou
v mezních situacích. Dále reaguje na vzpomínky
z mládí, na okouzlení, přírodu a roční období.
Zastoupen v mnoha sbírkách NG v Praze,
Bratislavě a v Budapešti.
48 000 Kč
366. Neogrady László, (1896 – 1962),
Jaro, olej/plátno,
60,5 x 80,5 cm, sign. LD Neogrady László, vzadu
špatně čitelné razítko M. N. G. – Maďarská
národní galerie.
Věnuje se komorní i monumentální malbě.
Je malířem maďarské a slovenské krajiny, vytváří
portréty a zátiší. Tvorba spojuje reálnou inspiraci
se skutečným viděním a racionální systém
kompozice s citem pro barevnost a provedení.
Jeho práce též prezentují maďarské a slovenské
tradice.
35 000 Kč
365.
366.
367. Neogrady László, (1896 – 1962),
Léto v podhůří, olej/plátno,
60 x 80,5 cm, sign. PD Neogrady Laszló,
vzadu štítek, razítko M. N. G. –
Maďarská národní galerie
38 000 Kč
367.
VÝZNAMNÍ SLOVENŠTÍ A MAĎARŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI A DÍLA STARÝCH MISTRŮ
171
368.
369.
368. středoevropský autor,
Na cestě, 1893,
olej/plátno, 41 x 31 cm,
sign. PD H. W. Gilbert 1893.
Silným dojmem na malíře působila tichá, klidná
krajina s odcházející postavou. Tato kompozice
umocňovala lyrický náboj jeho fantazie.
Jeho barevná paleta prosvětluje celý obraz
a propůjčuje mu odstíny zasahující do celé
konstrukce malby. Vždy však malířská a plastická
složka tvoří jednotu. Z obrazu je patrno, že se
Gilbert snaží dramatické tváři krajiny porozumět
a vysvětlit divákovi. Jeho tvorba je ozdobou
každého interiéru.
35 000 Kč
369. středoevropský autor,
Romantická krajina, 19. stol.,
olej/plátno, 50,5 x 70,5 cm,
PD špatně čitelná signatura Staige?,
prozkoumala a pravost potvrdila
PhDr. N. Blažíčková-Horová
15 000 Kč
370. Lengyel-Rheinfuss Ede,
(1873 – 1942),
Zima, 1917,
olej/dřevo, 31,5 x 46,5 cm,
sign. LD Lengyal-Reinfusse. 917,
prozkoumáno a pravost potvrzena významným
historikem umění
14 000 Kč
370.
172
VÝZNAMNÍ SLOVENŠTÍ A MAĎARŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI A DÍLA STARÝCH MISTRŮ
371.
371. Seitz Johann Georg, (1810 – 1870),
Zátiší s ovocem a vínem, olej/plátno,
55 x 68 cm, sign. PD Seitz.
Monumentální a kompozičně mistrně zvládnuté zátiší,
které musí být ozdobou interiérů. Zachycuje poezii
„starých časů“.
29 000 Kč
372. Minařík Jan Bedřich, (1862 – 1937),
Zátiší s mandolínou a notami, okolo 1905,
olej/dřevěná deska, 25,5 x 33 cm,
sign. PD Jan B. Minařík, prozkoumal a pravost
potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař.
Významný mařákovec, krajinář, ale především miloval
půvabná zákoutí Prahy a Paříže. Jejich uličky,
velkoměstský ruch a panorama, oživuje osobitou
i vizuální poetičností. Jeho díla jsou velice ceněná
a sběratelsky vyhledávaná.
30 000 Kč
372.
373. středoevropský autor,
Zátiší s jablky, olej/plátno,
35 x 45 cm, nesignováno, neznámý německý autor
12 000 Kč
373.
VÝZNAMNÍ SLOVENŠTÍ A MAĎARŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI A DÍLA STARÝCH MISTRŮ
173
374.
374. středoevropský autor,
Benátky, pol. 18. stol.,
olej/plátno, 70 x 110,5 cm, nesignováno,
prozkoumáno a pravost potvrzena
významným historikem umění
45 000 Kč
375.
375. středoevropský autor,
V krčmě, 18. stol.,
olej/plátno, 69 x 83 cm, nesignováno,
restaurátorská zpráva
ak. mal. rest. M. Martan.
Základní osnovou je člověk a jeho emoce.
Z díla malíře čiší zaujetí pro figurální
soustředění, pohyb a zachycení nálady.
Poutavá a přesvědčivá scéna plní úlohu
výrazného oslovení diváka a opanovává
celý prostor obrazu. V předním plánu
dominují tváře hostů, u nichž se autor
zaměřil na detail a pokouší se tímto sdělovat
niterní prožitky a rozpoložení.
22 000 Kč
376. Nowopacký Jan, (1821 – 1908),
Pobřeží, 1852,
olej/karton, 24,5 x 36,5 cm,
sign. PD Jan Nowopacký 1852.; expertiza
PhDr. Mgr. M. Zachař.
Významný malíř konce 19. století a přelomu
20. století. Jeho láskou a inspirací byla krása
romantické a dramatické krajiny. Mistrně
zobrazoval perspektivu dálek i minuciosní
detaily s nádhernou barevností a dokonalou
kompozicí. Směle se vyrovná
velkým Mistrům 19. století.
28 000 Kč
376.
174
VÝZNAMNÍ SLOVENŠTÍ A MAĎARŠTÍ MALÍŘI A SOCHAŘI A DÍLA STARÝCH MISTRŮ
G AL ERIE ART PRA HA – A U KCE 29. 11. 2014 – REJSTŘÍK
Adensamová Blanka 237
Balcar Karel 94
Bártfay Július 97
Bartoněk Vojtěch 98, 99
Bauch Jan 1, 2, 3, 102, 103, 235, 236
Bělocvětov Andrej 105, 238
Benda Břetislav 242
Beneš Pavel 326
Beneš Vincenc 95
Berkes Antal 362
Bittmanová Kateřina 327
Bláha Václav 101
Bláha Václav st. 4, 5
Blažíček Oldřich 240
Boettinger Hugo 7
Born Adolf 9
Bosznay István 363
Boštík Václav 8
Bouda Cyril 6
Boudník Vladimír 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 239
Braunerová Zdenka 29, 241
Brichcín Roman 104, 328, 329, 330
Brož Josef 96
Březina Václav 243, 244
Bubán Stanislav 100
Bubeníček Ota 246, 247
Čapek Josef 26, 27
Černý Filip 106
Černý Karel 108, 111
český autor 250
Chittussi Antonín 127, 128
Choděra Čeněk 263
Coubine Othon 107
Doležalová Miloslava 332
Dvorský Bohumír 249
Dvořák František 109
Dydek Ladislav 331
Eliáš Bohumil 245
Emler František 30
Englberth Miloš 334
Fibichová Zdena 333
Filla Emil 122
Folprecht Arnošt 25
Fremund Richard 114
Gabriel Michal 118
Go Raitr Jan 336
Gross František 255
Grus Jaroslav 28, 110, 115, 252, 253
Gutfreund Otto 112, 113, 254
Hájek Miloslav 124, 335
Hajný Zdeněk 338
Hána Jan 120, 121
Hladík Karel 130
Hložník Vincent 57
Hodáčová Gollová Ada 31, 32
Hodr Karel 251
Holan Karel 116
Holárek Emil 259, 261
Holeček Jan K. 33
Holý Miloslav 248
Horejc Jaroslav 36, 119, 266
Hosperger Emanuel 260
Houra Miroslav 337, 339
Hudeček Antonín 141, 256, 257
Hudeček František 123
Hůrka Otakar 258, 264
Hynais Vojtěch 125
Istler Josef 52
Jambor Josef 139, 262
Janeček Ota 126
Jankovič Jozef 117
Jílek Karel 265
Jíra Josef 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 131,
132, 133, 136, 137, 138
Jirků Boris 274, 275
Jiroudek František 134, 135
Jírová Markéta 340, 342
Jiřincová Ludmila 62, 140
Justitz Alfred 35
Kalvoda Alois 129, 142, 143, 144, 145,
147, 267, 268
Kaplický Josef 151
Kars Georges 154
Kaván František 146, 150, 269, 270,
271, 272
Ketzek František 58
Klápště Jaroslav 54
Kocián Roman Quido 273
Kodet Kristian 278, 347
Kolář Jiří 153
Kolínská Jitka 157
Komárek Vladimír 276, 277, 279
Kostka Jozef 364
Kotvald Ferdinand 285
Král Jaroslav 159
Král Josef 288
Kreibich Vilém 283
Kreisinger Václav 34
Kremlička Rudolf 158
Krivoš Rudolf 148, 149
Kuba Ludvík 284
Kubišta Bohumil 163
Kupka František 152
Lada Josef 63
Lange Adolf 282, 286
Lengyel-Rheinfuss Ede 370
Lhoták Kamil 55, 56, 59, 155, 156
Líbal František 281, 290
Liesler Josef 64, 162, 164
Lolek Stanislav 293
Loukota Josef 287
Malina Miroslav 346
Malina Petr 175
Mařák Julius Eduard 160, 161
Matal Bohumír 165
Milkov Stefan 171
Minařík Jan Bedřich 291, 372
Mocek Jiří 345
Molnár Karol 167
Multrus Josef 169, 289
Muzika František 53
Načeradský Jiří 170
Naske František Xaver 168
Nejedlý Otakar 166, 280, 292
Němec Karel 294
Němec Rudolf 172
Němeček Zdeněk 298
Nemes Endre 65, 66
Neogrady Antal 365
Neogrady László 366, 367
Neprakta Winter Jiří 70
Nepraš Karel 68
Nevan Eugen 67
Nikl František 344
Nižňanský Peter 174, 341, 343
Novák (sochař) Ladislav 179
Novák Vladimír 173, 176
Nowak Willi 60, 61, 79, 177, 296
Nowopacký Jan 376
Oliva Viktor 81, 299
Oplt Oldřich 297
Oriešková Petra 180
Orlik Emil 178
Ouhel Ivan 183, 351, 352
Panuška Jaroslav 75
Tisk – LABEL spol. s r.o., J. Opasek
Pardy Pavel 295
Pastrňák Petr 71, 72
Paur Jaroslav 181, 182, 198, 302
Pelc Antonín 184
Piepenhagen August Bedřich 185
Písecký Josef 186
Podhrázský Stanislav 188
Popelka Vojtěch Hynek 301
Procházka Antonín 194
Procházka Jaro 300, 303, 304, 305
Rabas Václav 307, 308
Rada Vlastimil 306
Radimský Václav 189
Reynek Bohuslav 80
Róna Jaroslav 69, 191, 192, 193
Schmidt Oskar 77
Sedlacek Stephan August 228
Sedláček Vojtěch 73
Sedlecký Zbyněk 348
Seitz Johann Georg 371
Shulman Igor 229, 230, 231, 232
Sklenář Zdeněk 82, 83, 84, 87, 200
Slavíček Jan 202, 203
Souček Karel 201, 204, 227
Soukup Josef 226
Stefan Bedřich 310, 314, 325
středoevropský autor 225, 368, 369,
373, 374, 375
Suchánek Vladimír 86
Sukdolák Pavel 85, 90
Svoboda Josef 315
Sychra Vladimír 207
Sýkora Gustav 318
Šafařík Jan 76, 195, 197
Šaloun Ladislav 199
Šárovec Martin 349
Šetelík Jaroslav 74, 309
Šíma Josef 187
Šimák Lev 196
Šimon Tavík František 78, 190
Špála Václav 206
Špillar Karel 205
Štáfl Otakar 311
Švarcová-Lupačová Martina 354
Teissig Karel 324
Trampota Jan 312
Trnka Jiří 208
Ullik Hugo 214, 215
Uždilová Bedřiška 355, 356
Vacátko Ludvík 316
Váchal Josef 92
Vajce Stanislav 209, 210
Válová Květa 88
Valter Karel 89, 211
Veris Jaroslav 317
Vobecký František 212, 213
Vodička Zdeněk 361
Vojáček František 93
Vožniak Jaroslav 359
Vrbová-Štefková Miloslava 217, 223,
224, 319, 320, 323
Vyleťalová Olga 357
Wiesner Richard 216
Zábranský Adolf 91
Zahel Adolf 322
Zámečník Zdeněk 353, 358
Zárybnický Rostislav 360
Zoubek Olbram 219, 234, 321
Zrzavý Jan 220, 221, 222, 233
Žáček Josef 218
Žižka Jiří 350
Žufan Bořivoj 313
Grafická úprava – K. Šejna
Foto – O. Palán
175
Download

Katalog aukce v PDF ke stažení