MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
P-KOMPLEX
-
změny ve verzi pro rok 2015
23.3.2015 - podverze 502
Pouze Příspěvkové organizace
- úprava účetní osnovy, Rozvahy, Podrozvahy a výkazů dle CSUIS od 1.1.2015
- po nahrání upgrade 502 proveďte
o osnova – úprava – řádky Rozvahy a výsledovky
bude upravena i Podrozvaha
o Rozvaha – Státní – Texty – kopírování
Bude upravena i Podrozvaha
.. a dle Přechodných ustanovení vyhlášky upravte počáteční stavy u „dotčených“
účtů
- úprava Rozvahy, Podrozvahy a Osnovy je kompletní, bude nutno po ověření ještě
dále upravit i struktury XML (podverze 503).
U všech výstupů DPH do PDF a XML byly doplněny do názvu souborů na začátek – i
označení roku a měsíce příslušného hlášení DPH.
Úprava Příkazů k úhradě
- navýšení počtu položek na stránce
- výměna položky IČO za Číslo dokladu
Úprava Dokladu Faktury a Prodejky pro neplátce DPH – objevoval se text „10% DPH“
Kniha I Vydané/Přijaté faktury rozšířena o filtr „doklad od/do“.
1.1.2015 - podverze 501
Úprava programu o 2. sníženou sazbu 10% pro všechny uživatele PKOMPLEX
- číselníky – rozvrh – úprava osnovy – doplnění účtů 2015
o osnova bude doplněna o 3 účty druhé snížené sazby
343.1100 - NnO - 10% - 2.SNS - tuzemsko
343.1110 - NnOK- 10% - 2.SNS – tuzemsko (korekce)
343.1120 - ZP - 10% - 2.SNS - tuzemsko
- úprava Výkaznictví DPH, soupisů. automatiky a XML pro tuto sazbu
- v případě nutnosti zabezpečit další účty DPH budou tyto dodány dodatečně
Doplněny 2 Přílohy CSUIS pro Příspěvkové organizace
- Přehled o změnách vlastního kapitálu
- Peněžní toky (Cash Flow)
Obě přílohy jsou povinné pro organizace, které vedou účetnictví v Plném rozsahu.
Hlavní kniha – doplněna o 2 nové úlohy
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
-
odběratelské účty
dodavatelské účty
Nový parametr Saldokonta
- Tisk do PDF – v případě, že je :
o nastavená automatika - Tisk ihned po vystavení Vydané faktury a
o tento parametr je nastaven na „Ano“
je přesměrován tisk místo na LP do PDF
o Používá se pro případ, kdy není třeba faktury tisknout, protože se budou posílat
mailem ve formátu PDF
P-KOMPLEX
-
změny ve verzi pro rok 2014
26.10.2014 - podverze 411
Změny v Přílohách CSUIS pro Příspěvkové organizace
Příloha A.5 – položka 3 – Evidované daňové nedoplatky
Důvodem změny metodiky i programu je upřesňující výklad ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, se kterým přicházejí postupně auditoři i kontrolní orgány. Tvrzení se opírá o
ustanovení §18 odstavce 1, písmene c) zákona o účetnictví, z něhož, že v Příloze A.5.,
položce 3. má být promítnut pouze "nedoplatek" evidovaný u finančních orgánů. V příloze
A.5. se tedy má zobrazit údaj o skutečnosti pouze v případě, kdy je účetní jednotka v prodlení
s placením vůči finančnímu orgánu (je po splatnosti závazku - má nedoplatek).
-
Program po spuštění regenerace dat u plátců DPH odstraní z osnovy pro všechny účty
343.xxx příznak – Evidované nedoplatky
-
Dá se předpokládat, že dle nové metodiky nebudou mít PřO v drtivé většině tyto
nedoplatky po splatnosti a proto ve sloupci „Běžné“ bude 0. Sloupec „Minulý“ musí
zůstat i ve 4.Q shodný se 3.Q.
Možné praktické řešení řádku 3
Nechat spočítat přílohu „po staru“ a pak opravit hodnotu „Běžné“ na nulu, ve výjimečných
případech na skutečnou hodnotu zjištěnou manuálně z účetnictví.
Anebo – příznaky u všech dotčených účtů v osnově vymazat, aby výsledek ve sloupci
„Běžné“ byl nulový.
Příloha C1/C2 – Doplňující informace k položkám rozvahy- Zvýšení/snížení stavu
transferů
C1 i C2 vykazují v „Běžné“ pouze obraty (ne stavy) za běžné účetní období. A to tak, že
konečný stav těchto obratů, tedy u C1 je to DAL-MD, u C2 je to MD-DAL. Oba dva řádky se
týkají účtu 403.
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
Tímto způsobem fungoval výkaz ve verzi 409.
Od 1.1.2015, v rámci dokončení přechodu státní správy na nový CSUIS, je vysoce
pravděpodobné, že všechny PřO budou přecházet – a některé již přecházejí – na systém
nikoli Zjednodušeného rozsahu vedení účetnictví, ale Plného rozsahu.
Díky této změně je nutné do Příloh implementovat další 2 Přílohy :
- Přehled o peněžních tocích
- Přehled o změnách vlastního kapitálu
A právě Změny vlastního kapitálu zasahují i do Přílohy C1/C2, proto je nutné opět změnit
systém, který byl nastaven právě ve verzi 409.
Položka 301 - zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku a
Položka 302 - snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku
- musely být nahrazeny novými položkami, aby odrážely požadavky právě na Přehled o
změnách vlastního kapitálu
Při regeneraci dat se 301 transformuje na 321 a 302 na 325, je pak na uživateli, zda tyto
úpravy ponechá v platnosti, anebo dále upraví.
Pokud si porovnáte Přehled o změnách VK s Přílohou C1/C2, je tato příloha detailně
rozepsána v oddíle III Přehledu – a to v bodech 1 až 6. Přičemž :
C1 – obsahuje body (řádky) – 1,2,3,4,6
C2 – 5
Těmto 6 bodům tím pádem odpovídá i 6 nových položek – 321,322,323,324,326 (C1) a 325
(C2).
Chcete-li počítat Přehled o změnách VK automaticky a zároveň i Přílohu C1/C2, musíte tedy
tyto položky přiřadit účtům již podle této nové metodiky.
Složený účetní doklad – nová úloha
Na základě požadavků ČÚS byla zavedena pro PřO tato nová úloha. Její struktura je podobná
Všeobecnému účetnímu dokladu. V hlavičce je možno nadefinovat účet a stranu (MD anebo
DAL) a poté v řádcích rozepisovat pouze položky MD.
DPH – úprava Souhrnného hlášení a XML
- již není třeba do účetní osnovy dodávat pro účty DPH příslušné kódy Souhrnného
hlášení, program si je určí dle charakteru účtu DPH
Úprava tisku Pokladních dokladů a VÚD – ihned po nahrátí.
Pokladna – úprava řádku dokladu. Chybně se do řádku natahovalo datum účetního případu.
Majetek – upravena sestava „Plán odpisů“
Do sestavy byl zařazen příznak odepisování – jako poslední znak za tabulkou.
B – majetek bez odpisu
X – majetek byl odepsán minulé roky
L – majetek bude odepsán letos
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
A – majetek bude odepsán v dalších letech
podverze 410
- pouze změny datových struktur
16.09.2014 - podverze 409
DPH – úprava Přiznání k DPH a XML
- vložena možnost účtování a výkaznictví, kdy v rámci Přenesené daňové povinnosti byl
pořízen majetek, jehož hodnotu je nutno uvést do speciálního řádku Přiznání.
Byl přidán účet 343.807 – „NnO – základní sazba – PDP – majetek“ .
Na tento účet bude nutno účtovat u VUD „reverse charge“ nárok na odpočet. Účtovaná částka
se objeví jak u řádku PDP, tak i u řádku 47 - „Hodnota pořízeného majetku“
Úprava automatik Všeobecný účetní doklad, Vydaná/Přijatá faktura
- formulář doplněn o položku Účetní období, aby bylo možno účtovat automatikou i do
jiného, než nastaveného účetního období.
Import bankovních výpisů – rozšíření o Raiffeisen bank,a.s.
Příspěvkové organizace – upraven výpočet Přílohy C1/C2. Je ale nutno v osnově upravit
(označit) účty, které do této přílohy spadají. Vždy se vypočte pouze 1. sloupec – běžné,
protože sloupec „minulý“ je po celý rok stejný a bude od 1.1.2015 natahovat automaticky
z výpočtu roku 2014.
Majetek – karta Drobného majetku – doplněn účet pořízení při tisku karty
09.07.2014 - podverze 408
Provedeny úpravy Protokolu o schválení roční závěrky pro PřO
- počet jmen rozšířen na 12 osob
- doplněno textové pole „Identifikace průkazných účetních záznamů“
- upraveno XML
26.06.2014 - podverze 407
Automatický tisk dokladů po nahrátí :
Pokladní doklady, Všeobecný účetní doklad, Faktura Vydaná/Přijatá, Proformafaktura
Pokud je parametr Speciálu „automatika – tisk na LP“ nastaven na „A“, pořízený doklad
(poslední) je po výskoku z formuláře tisknut na tiskárnu.
Ponechání VARS u importu z banky u nesaldokontních položek
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
Pro případ identifikace platby na základě VARS u účtů, které nejsou saldokontní, byl do
sestavy „Banka – sestavy – DETAIL“ doplněn algoritmus, který ponechává VARS i u těchto
účtů – položek. Jedná se především u plateb za stravné, školní atd., kde každému žákovi je
přiřazeno jednoznační identifikační číslo.
Nový parametr Majetku
- vymazat vyřazený (Drobný) majetek?
- pokud je nastaven na A(no), pak v rámci roční závěrky se vymažou karty majetku, které
byly v daném roce vyřazeny
- jedná se o Dlouhodobý drobný majetek a Drobný majetek (DKP)
Nové úlohy Drobného majetku
- možnost hromadného označení majetku k vyřazení
- následná možnost tisku ke schválení atd. – rozšíření soupisů o tuto úlohu
- možnost vyrušení karet na základě již označených karet
- hromadné rušení karet je tedy nyní dvojí
o původní – bez předchozího označení k vyřazení
o nové – po o-značení k vyřazení
Pokladní doklad – možno v řádcích formuláře nahrávat jakékoli datumy, výhodné pro tzv.
sumární měsíční doklady.
29.5.2014 - podverze 406
Zavedena nová úloha - Speciál – Prostředí – Průzkumník
- klávesová zkratka ALT + “M“
- uživatel může vytvořené PDF,XML, DBF atd. ovládat (kopírovat, číst,..) přímo
z programu PKOMPLEX
Uživatel – položka E-mail i WWW rozšířena pro delší názvy.
Automatická tvorba dokladů – Vydaná/Přijatá faktura, Všeobecný účetní doklad
- možno nastavit nový parametr ve Speciálu „automatika – tisk na LP“
- pokud bude parametr Ano, po vytvoření dokladu bude probíhat ihned tisk na tiskárnu
po zadání počtu výtisků
- pokud klient na „počet tisků“ zadá ESC, k tisku nedojde
Štítky přijaté faktury
- upraven tisk – rozšířen popis – text účtovaného řádku
Účtová osnova – nová sestava pro PřO
- účty Hlavní a Hospodářské činnosti (osnova – kontrolní) pro kontrolu
Výsledovka Měsíční
- rozšířena o sestavu na haléře, nejdříve se tisknou měsíce 1-6 na stránku, poté 7-12 plus
součtový řádek
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
Kompletní úprava všech formulářů
- nabízejí se pouze ty účty z osnovy, které nejsou označeny jako „N“ – nenabízet
- jedná se o obdobu číselníku dokladů – Nenabízet řadu
23.03. 2014 - podverze 405
Změny pro PřO
- úprava Příloh dle metodiky Vyhlášky 410
- export Příloh do XML dle Vyhlášky 410
Doplněna nová klávesová zkratka
- ALT + „S“ – příkazy k úhradě
Kompletní seznam klávesových zkratek nejdete
- Speciál – Příručka – Klávesové zkratky
10.03. 2014 - podverze 404
Změny pro PřO
- úprava osnovy dle metodiky roku 2014 (Vyhláška 410)
- úprava Rozvahy, Výsledovky a Podrozvahy
12.02. 2014 - podverze 403
Samostatný příkaz k úhradě – doplněn Protokol o exportu
Protokol o schvalování účetní závěrky
- doplněna položka pro výběr
o řádná uzávěrka – R
o mimořádná uzávěrka - M
- doplněn o tisk na Monitor/Tiskárnu/PDF
- počet jmen rozšířen na 6
05.02. 2014 - podverze 402
Úprava 2 kontrolních sestav (Účto – Hlavní kontrolní sestava, Deník dokladů kontrolní)
v případě, kdy nebylo účtováno na podrozvahové účty v jednom řádku. Sestavy hlásí pouze
upozornění, nikoli chybu, protože v některých případech se v praxi opravdu může účtovat
podrozvahový zápis na 2 řádky.
Pouze pro Příspěvkové organizace
- nový modul – Protokol o schvalování účetní závěrky
o nutno nejdříve nahrát v „Výkazy - Přílohy – Protokol“
o pote převést do XML
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
o a poslat mailem příslušnému orgánu
25.01. 2014 - podverze 401
Úprava parametrů pro multiverze
- speciál – parametry – doplněna 3. strana
- možno upravit pro každou firmu, zda používá Zakázky, Spotřební daň anebo MTZ
Číselník dokladů – úpravy
- vedle automatické tvorby nových řad dokladů pro nový rok je možno dále hromadně
o rušit staré řady (starých roků)
o označit staré řady (starých roků) příznakem „Nenabízet“
Úprava Archivace dat na HOT line
- základní úloha – „Archivace na HOT line“ pomocí poštovního klienta (Outlook, Outlook
Expres,…) byla doplněna o „Archivaci na web“ - pro ty, kteří tohoto poštovního klienta
nepoužívají
- program provede komprimaci dat a pomocí protokolu FTP a připojení k internetu zašle
tato data na web multisoft.cz,
Automatická tvorba dokladů – konečná úprava
- všeobecný účetní doklad, Faktura Vydaná/Přijatá
- nyní je možno volit pro nový doklad také jinou řadu dokladů, než je originál
- výhodné v případě tvorby dokladů v lednu nového roku, kdy chcete provést
automatiku z dokladu „starého roku“, ale s řadou dokladů „nového roku“
Převody majetku – konečná úprava
- odpovědná osoba, místnost, středisko
- původní stav – kompletní převod – byl doplněn o „výběr majetku k převodu“
o převáděný majetek je možno vybírat a přesunovat položku po položce
- původní označení v menu „Přečíslování“ bylo změněno na „Převod“
Plán účetních odpisů
- systém vypočítá plán ke zvolenému roku, nicméně programu lze zadat jakýkoli rok,
který se tiskne do hlavičky sestavy
- tohoto lze využít v případě, kdy se odpisy za daný rok neliší od roku následujícího a je
třeba předložit plán odpisů následujícího roku
- výpočet bude vycházet z roku aktuálního, tisk roku dle zadání
Ostatní
- do bankovního dokladu přidána položka VARS
DPH
- úprava možnosti použít koeficient 0%, dříve zablokováno
- z úlohy „Tiskopis DPH“ byly do „Období,parametry“ přesunuty položky
o typ Přiznání
o koeficient
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
Pokladna, banka – nabízení účtů v pokladní knize, bankovních výpisech
- v účtové osnově je možnost nastavit A(no)/N(e) nabízení těchto účtů v knihách
o pokladní kniha, soupisy
o bankovní výpisy, bankovní doklad
Import bankovních výpisů – nabízení bank k importu
- v Parametrech Importu možno nastavit :
o která banka bude/nebude nabízena k importu
stejného efektu se dosáhne tak, že se příslušná banka z těchto
parametrů vyruší
o zda se má importní soubor (GPC) po importu vymazat anebo ponechat
- do seznamu bank pro import výpisů přidána nová banka
o FIO banka – struktura GPC
o ERA banka – struktura SLK
Příkazy k úhradě – kompletní úprava
- původní stav
o bylo možno vytvořit pouze 1 dávku za den
o program dával dohromady do denní dávky jak příkazy ze závazků, tak i
samostatné příkazy k úhradě
- současný stav
o je možno vytvořit až 99 denních dávek ze „závazků“ i „samostatných „
o názvy exportních souborů v sobě nesou automaticky číslo dávky, které si
uživatel sám zadává do nahrávacího formuláře
Příklad názvů exportních souborů bankovních příkazů
• původní stav - 0812KB13.KPC
• současný stav - 0812KB13_1.KPC (jedná se o dávku 1)
o název exportního souboru ze Samostatných příkazů k úhradě obsahuje i
písmeno „S“ – jako Samostatný
Příklad názvů exportních souborů samostatných bankovních příkazů
• původní stav - 0812KB13.KPC
• současný stav - 0812KB13_S1.KPC (jedná se o dávku 1)
- zároveň bylo upraveno i menu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úpravy po vydání základní podverze 313:
13.11. Neziskové organizace :
- úprava Rozvahy – chybně se součtoval HV do řádku 92, nyní je v řádku 91
- zarovnání textů v řádcích rozvahy
Úprava menu
- Speciál Download
o Úloha Lock vložena do úlohy Update a z menu vypuštěna
11.11. 2013 - podverze 313
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
Příspěvkové organizace
Byly upraveny exporty pro Výkazy „zřizovatele“ – výkaznictví AQE
- upraveny počáteční stavy uzavřených let
- upraveny datumy těchto počátečních stavů
- nyní je možno exportovat jakékoli uzavřené roky
Všechny organizace
Rozšířeny možnosti při automatickém tisku „podpisů“ na dokladech a štítcích, v tomto
okamžiku již zcela upraveny doklady
- příjmový / výdajový pokladní doklad
- všeobecný účetní doklad
- banka – doklad (nová úloha od minulé verze)
Další doklady a štítky (import mezd, opakované zápisy …..) budeme řešit průběžně v dalších
verzích a to i na základě Vašich připomínek a zkušeností z kontrol.
Z tohoto důvodu byl upraven číselník dokladů :
- rozšířen o další položku, takže nyní je struktura následující
o Podnikatelé, Neziskové organizace
Přijal/Vydal, Zaúčtoval, Schválil, Vystavil
o Příspěvkové organizace
Přijal/Vydal, Hlavní účetní, Správce rozpočtu, Příkazce operace
- Jména u těchto „funkcí“ rozšířena na 25 znaků, takže se natahují z číselníku osob
v celé délce bez „uřezávání“
o Proto je nezbytné, aby došlo k úpravě jmen v číselnících dokladů, projet
jednotlivé doklady v Číselníky – doklady – v modu Oprava a systém si natáhne
nezkrácená jména z příslušného číselníku
30.10. 2013 - podverze 312
Všechny organizace
- do bankovních výpisů doplněna možnost tisku výpisu jako Dokladu.
- zároveň umožněno nahrátí pořadového čísla banky do číselníku dokladů (výpisy)
- upravena sestava „Deník dokladů - souhrnný“ pro případy, kdy v některém období byl
účet vymazán z osnovy a pak nedocházelo k natažení názvu účtu do sestavy
Příspěvkové organizace
Provedena kompletní revize tisku dokladů (štítků) a jednotlivých „podpisů“ na nich, tj.
- Příkazce operace, Správce rozpočtu, Hlavní účetní.
Dokončena úprava pořízení, zařazení a odpisu drobného dlouhodobého majetku (DrDM) a
Drobného majetku (DrM) pomocí 3 zápisů v jednom dokladu :
1) přijatá faktura
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
2) výdajový pokladní doklad
Příklady :
1) Přijatá faktura – účet DAL – 321.xxxx (hlavička formuláře)
2) Výdajový pokladní doklad – účet DAL – 2xx.xxxx (řádek formuláře)
Pro oba případy platí toto účtování :
a. drobný dlouhodobý majetek
i. MD 5xx
+ částka
ii. MD 02x
+ částka
iii. MD 08x
- částka
b. drobný majetek
i. MD 5xx
+ částka
ii. MD 90x
+ částka
iii. MD 999
- částka
Program nyní převádí označené zápisy ze strany MD na stranu DAL s plusovým znaménkem.
Výhodou je fakt, že není třeba provádět zápisy II a III pomocí nového Všeobecného účetního
dokladu, ale je možno je provést přímo na původním (pořizovacím) dokladu.
Výsledovka Podniku
– rozšířena o možnost „sloučené“ výsledovky, tj. sestava není rozdělena na Hospodářskou a
Hlavní činnost, ale účty jsou seřazeny dle čísel účtů
Výsledovka – Rozpočet
– Doplněna o možnost „Detail“ zobrazující účty, ze kterých je kalkulace tvořena
Hmotný a nehmotný majetek
– Menu doplněno o položku „Limity“, pomocí které lze zrychleně nahrát limit, do kterého
je možno majetek odepisovat a to :
o Manuálně
o Automaticky - pro urychlení doplnění limitu a to
Pevnou hodnotou (konstanta)
Procentem ze vstupní ceny
o Princip automatického doplňování limitu, který je nutno dodržet i při
manuálním nahrávání
U neodepisovaného majetku je limit roven Pořizovací ceně
U majetku, kde zůstatková cena je nižší jako limit, bude limitem právě
zůstatková cena
U majetku, kde zůstatková cena je vyšší jako limit, bude limitem onen
určený limit
–
Zatím lze pouze hodnoty nahrávat, algoritmus pro odepisování do tohoto limitu bude
implementován v další verzi !!!
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
07.09. 2013 - podverze 311
Přenesená daňová povinnost – do automatik vložena možnost „Odznačení“ původně
označených přijatých faktur, které neměly vstupovat do PDP.
Příkazy k úhradě – doplněna možnost vstupu závazků označených K (platba kartou), I
(Inkasem), T (Trvalým příkazem), aby i ony se nabízely do příkazu k úhradu. Této možnosti
lze využít v případě, kdy z jakéhokoli důvodu neprojde platba K,I,T a je nutno závazek
uhradit normálním Příkazem k úhradě.
Export bankovních příkazů ve formátu GPC
- upravena úloha tak, aby se export mohl provést ihned po vystavení příkazu k úhradě
přímo z této úlohy
Plátci DPH – do číselníku Druhy pohybu doplněna položka „DPH“, která se natahuje do
příslušného formuláře, pokud se druh pohybu použije (Pokladní doklad, Všeobecný účetní).
Zaokrouhlování DPH na formulářích
- zákon o DPH umožňuje dle par. 37 vypočtené DPH
o nezaokrouhlit anebo
o zaokrouhlit na celé Kč.
- systém PKOMPLEX byl upraven tak, aby všechny výpočty DPH byly do formulářů
převedeny bez zaokrouhlení.
- zároveň byly zrušeny parametry Prodejky a Nákupky – zaokrouhlování výsledné ceny,
protože systém automaticky zaokrouhlí na celé Kč.
PřO – Přílohy – Zřizovatel – AQE (Mikulov, Hustopeče)
- upraven export o položky Počátečního stavu
14.08. 2013 - podverze 310
Úprava importu bankovního výpisu
Po importu bankovního výpisu se spustí sestava a po jejím ukončení se nově otevře formulář
hlavičky výpisu v módu oprav na výpise (dokladu), který byl právě importován.
Úprava automatické tvorby Vydané faktury, Přijaté Faktury Všeobecného účetního dokladu
Po vytvoření automatického dokladu systém automaticky otevře příslušný nově vzniklý
doklad na opravu. Pokud není třeba, lze vyskočit klasicky pomocí ESC.
Saldokonto dodavatelů
Upraveno pořadí třídění – jako první dle důležitosti je třídění dle splatnosti, třídění dle firem
je posunuto na další pozici.
PřO – Dlouhodobý majetek
- účetní odpisy rozšířeny o skupinu „0“ – bez odpisu (pole „U-skupina“)
- sestava Plán odpisů rozšířena o položku – „Majetek nezařazený“ a „Majetek bez odpisu“
- soupisy „účetní“ – filtrovací tabulka
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
-
Pokud chcete vybírat (filtrovat) i číslo odpisové skupiny, je nutno tuto skupinu zadat
klasickými číslicemi (0-7), nikoli 0,I,…VII
Všechny organizace - majetek
- Protokol o zařazení majetku – upraven tiskopis o účetní skupinu odpisování a Popis
- Karty Dlouhodobého Drobného a Drobného (DKP) majetku
o Rozšířeny o pole „Technický popis“ pro bližší popis majetku
Zápis do pole – stejné jako u „Odpisovaného“ majetku – Pomocí „INS“
o Doplněny o možnost přeskakovat v modu oprav pomocí <F7> z položky název
přímo do položky Popis
Všechny organizace – převod majetku
- z místnosti do nové místnosti
- ze střediska na nové středisko
- od odpovědné osoby k jiné odpovědné osobě
Do všech 3 typů majetku byla dodána úloha – Přečíslování, která hromadně převede majetek
z původních hodnot na hodnoty nové. Doporučujeme tyto úlohy spouštět tehdy, pokud nejsou
v programu přihlášeni další uživatelé.
Ostatní úpravy v upgrade
- tisk vydaných faktur do PDF – možnost rozdělení faktur od/do di jednotlivých PDF
- spouštění automatiky Rozpuštění vedlejších pořizovacích nákladů MTZ - upraveno
Bankovní účty (Číselníky)
- formulář rozšířen o položku „nabízet“, která může nabývat hodnot
o A(no) – bankovní účet bude nabízen v systému (doklady, faktura)
o N(e) – nabízen nebude
- uživatel tak může evidovat v systému i staré a nepoužívané bankovní účty, aniž by
byly nabízeny do dokladů – obdoba logiky číselných řad
- při regeneraci dat se všechny bankovní účty označí jako A(no), je na uživateli, jak si
číselník poté upraví
Úprava valutové pokladny
- možnost účtování i s položkami DPH
- následné úpravy tisku dokladů, pokladní knihy
10.06. 2013 - podverze 309 (nutno stáhnout zároveň i klíčový modul)
Úprava tisku Deníku dokladů a Hlavní knihy v případě, kdy účet „korekce“ (oprávky) měl
obraty na straně MD – tisk převeden na stranu DAL s obráceným znaménkem. Možno využít
např. při pořízení drobného majetku přijatou fakturou se současným účtováním nákladů a
oprávek přímo na této přijaté faktuře .
Možnost sledování rozpočtu dle jednotlivých položek
Pro sledování a vyhodnocování např. Rozpočtu Příspěvkových organizací z Obecních zdrojů
je možno použít systému kalkulačních položek.
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
-
-
-
definování položek rozpočtu
o Číselníky – Kalkulace – Kalkulace
o u čísla a názvu rozpočtové položky možno definovat hodnotu v Kč
např : položka 1 – Elektrická energie – 400.000 Kč atd…
přiřazení účtů k jednotlivým rozpočtovým položkám
o Číselníky – osnova – oprava – číslo účtu
Vpravo dole – číslo Kalkulace
kontrola přiřazení účtů k položkám rozpočtu
o Číselníky – kalkulace – Rozvrh
Výsledná sestava
o Výkazy - Výsledovka – Rozpočet
Pozn: Číselník kalkulací přesunut ze záložky Zakázky do záložky Číselníky.
Neziskové organizace
- úprava účtové osnovy – možno vedle Hospodářské činnosti nadefinovat i Správní
činnost
- úprava Výsledovky podniku – doplněna Správní činnost
Přijaté faktury
- v hlavičce poslední pole vpravo (položka „P“) představuje informaci, zda se má
faktura nabízet/nenabízet do Příkazů k úhradě. A-nabízet, N-nenabízet – platbu bude
např. v hotovosti, zápočtem anebo již bylo zaplaceno.
- nově je možno zadat i možnost
o „I“ - představuje „Inkaso“, tudíž svým obsahem naplňuje obsah položky „N“
o „T“ – představuje „Trvalý příkaz“, tudíž naplňuje taktéž charakter „N“
o „K“ – představuje platbu„Kartou“, tudíž naplňuje taktéž charakter „N“
- v knize 1 u Přijatých faktur je pak možno zjistit v posledním sloupci sestavy, jaké
položky mají jaké označení (A,N,I,T)
- v saldu Závazků je možno zjistit podle symbolu umístěného mezi částkou a měnou
o X – na závazek již byl vytvořen programem Příkaz k úhradě
o I – závazek bude hrazen Inkasem z účtu
o T – závazek bude hrazen Trvalým příkazem
o K - závazek bude (byl) hrazen platební Kartou
- v knize je možno tisknout poznámku (postaru) anebo může být tisk bez poznámky
(úsporný tisk)
Import Bankovních výpisů – úprava
- parametry Importu doplněny o položku „Frekvence“ importu, která může nabývat
pouze hodnot
o „D“ – denní importy
o „M“ – měsíční, popřípadě dekádní
o na základě tohoto parametru se vybírá ze souboru GPC datum zaúčtování
o po Regeneraci dat nutno tuto hodnotu doplnit do Parametrů importu banky !!!!
Příspěvkové organizace – sledování čerpání „Nákladů z jiných zdrojů“
- doplněna možnost členění těchto nákladů na celkem až 9 skupin těchto „podzdrojů“
- uživatel si členění definuje v Číselníky – Organizace – Jiné zdroje (1 až 9)
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
-
označení účtů těmito skupinami – formulář účtové osnova rozšířen o tuto jednu
položku, takže obecně bude platit, že „J“ = „J1“+…+ „J9“
detail výkazů – Výkazy – Výsledovka – Resortní (bude doděláno v další verzi)
20.05. 2013 - podverze 308
Pouze úprava algoritmů Saldokonta
13.5.2013 - podverze 307
DPH
– úprava Nákupky pro účely záznamní povinnosti DIČ u Nároku na odpočet DPH
– rozšíření Soupisů DPH o sestavu bez kontrolních DIČ
– formulář „Pokladna“ rozšířen o položku „DIČ“
o pro případ výdajového PD s možností nahrát název firmy a DIČ dodavatele s
vazbou na Záznamní povinnost (Soupisy DPH)
o pokud není dodavatel zaveden v Adresáři, je možno z položky „Firma“ pomocí
„TAB“ otevřít zkrácený Adresář , zapsat firmu do adresáře a poté pokračovat ve
vyplňování pokladního dokladu
– formulář „Všeobecný účetní doklad“ rozšířen stejným způsobem o položku „DIČ“
– Valutová pokladna
o rozšířena o možnost účtování DPH při pohybu v cizích měnách
Dlouhodobý Majetek
- HaNM – soupis „Dle odpočtů“ nahrazen „Soupis k 1.1.“
o tiskne vždy PS majetku k 1.1. příslušného roku
Drobný dlouhodobý majetek („DKP“) – pro PřO
- možnost doplnění účtu pořízení do majetku pro soulad s Podrozvahou
o ručně – majetek po majetku
o automatikou
Majetek – DrHaNM – Doplnění
možnost hromadného doplnění Podrozvahového účtu
• 901.xxx – Jiný drobný DNM
• 902.xxx – Jiný drobný DHM
• 903.xxx – Ostatní majetek
předpokládá se, že hromadně bude označen 902.xxx a poté ručně
upraveny karty na zbylé účty
o v této souvislosti dále doplněny
karty majetku o tisk účtu
soupisy majetku o možnost výběru dle účtu
soupisy majetku o možnost třídit dle účtu
Import bankovních výpisů – upraveny datumy pohybu (účtování) na vlastním účtu, v
některých případech se přenášel do účetnictví datum odepsání z protiúčetu.
10.04.2013 - podverze 306
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
Pouze pro PřO
- nová položka v Uživateli – interní číslo organizace pro Výkaznictví GORDIC
- úprava struktur XML pro výkaznictví CSUIS pro 1/2013
04.04.2013 - podverze 305
Úprava struktur pro Přílohy PřO
- Výkaz E1
- Výkaz E2
Výsledovka – úprava
- měsíční výsledovka
o možno použít i pro součtová střediska
02.04.2013 - podverze 304
Všeobecný účetní doklad
- nová úloha – Automatika
o vytvoří nový doklad (kopii) z existujícího, vhodné při tvorbě dokladů, které se
opakují (měsíční odpisy, zaúčtování mezd, atd.)
o uživatel může v řádcích měnit pouze částku a to zrychleně pomocí klávesy F7,
kdy z položky „Druh pohybu“ skočí na částku a z položky „DPH“ na konec
formuláře
Úprava majetku
- doplněna regenerace souborů všech typů majetku do úlohy Majetek – Dlouhodobý
HaNM – účtování – Odpisy účetní – Zavedení/Rušení
o doporučujeme spouštět před výpočtem/ rušením účetních i daňových odpisů
- do Kontrolní sestavy majetku zahrnuty další kontroly na
o duplicitu řádků (roků) v dokumentační části karty HaNM
o chybějící řádky (roky) v dokumentační části karty HaNM
- oprava formuláře Majetek, kde při pořizování nového majetku “bez odpisu “
docházelo k zacyklení programu na 1. položce na 2. straně formuláře
Úprava PDF
- tisky do PDF doplněny do Kontrolních sestav účetnictví
- upraveny názvy PDF souborů především v saldokontu pohledávek a závazků
- proformafaktura – název souboru obsahuje číslo proformafaktury
Výkaznictví PřO – zřizovatel Mikulov, Hustopeče – dokončeny úpravy exportů do
kontrolních programů MÚ i v minulých období
Upraven systém klávesových zkratek v menu pomocí ALT+“X“
- z důvodu záměn původních zkratek (písmen) „Z“ a „Y“ na CS/EN klávesnicích. Nově tedy:
ALT + L – závazky (dLuhy)
ALT + C – zpraCování (uzávěrkové, průběžné)
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
Úprava DPH
- Soupisy DPH – nově možno :
o tisknout i dle částek sestupně a vzestupně pro lepší vyhledávání položek .
o vybírat (filtrovat) i podle kódů dokladů
- PDP, JČS – zavedena automatika „Označení“ pro označení Přijatých faktur, aby se
nenabízely pro Automatické zavedení do účetnictví
o Důvody – např. bylo nutno případ zúčtovat pomocí UUD
- Opravena automatika pořízení zboží/služby
- Doplnění automatiky – Parametrů PDP a JČS o možnost použít u nadměrného odpočtu
i účty s koeficientem
Hlavní kniha – nová úloha – Inventarizace – především pro PřO.
Úprava textu Rozvahy C.III.3. – Výsledek hospodaření minulých účetních období.
- pro aktualizaci nutno spustit – Rozvaha – Státní výkaz – Texty – Kopírování
- taktéž byl změněn název účtu 432 – stejný text jako u Rozvahy
Nová vazba u vydaných a přijatých faktur na kurzovní lístek, upraveno a sjednoceno :
- pokud je účtování v cizí měně, musí být měna zavedena do Kurzovního lístku
- kurz není nutno v Kurzovním lístku vyplňovat, pokud bude vyplněn, bude natažen do
hlavičky VF/PF
- zásadní úprava
o v případě, kdy uživatel omylem nahraje do hlavičky chybnou měnu anebo
chybný kurz a přitom nebude nahrán ještě ani jeden řádek, je možno v modu
Opravy v hlavičce tyto položky upravit (změnit)
o pokud již budou řádky (řádek) nahrány, má uživatel nyní 2 možnosti
původní – vystornovat celou fakturu a nahrát hlavičku i řádky správně
nová – vyrušit řádky (řádek) a poté pouze opravit hlavičku a řádky
dohrát
10.02. 2013 - podverze 303
-
(verze 302 – pracovní – přeskočena)
tisk Proformafaktury – doplněn IBAN a SWIFT kód
oblast DPH
o doplněn číselník prací a služeb Přenesené daňové povinnosti o další položky
dle novelizace Zákona o DPH
o úprava automatiky přenesené daňové povinnosti
o úprava automatiky pořízení zboží a služeb z JČS
pro zboží i pro služby vytvořeny samostatné parametry
změna označení přijatých faktur JČS z původního „J“
• „S“ – služby
• „Z“ – zboží
o upraven tiskopis pro Přiznání a Hlášení
hlavička rozšířena o číslo územního pracoviště
část údajů (měsíc, čtvrtletí a rok, kód období) přesunuta do nového
formuláře „Období“ pod Tiskopis
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
-
-
upraveny všechny exporty DPH do XML
o upraveny sestavy Záznamní povinnosti o DIČ u přijatých plnění
Majetek – Inventární seznamy – doplněn o 3 nové soupisy – sestavy
Rozvaha 2012
o Doplněna o 2 nové řádky, po regeneraci dat je nutno upravit ještě
Číselníky – rozvrh – úprava – Řádky Rozvahy a Výsledovky
Výkazy – Rozvaha – státní výkaz – Texty
Do menu vrácena úloha - Číselníky – rozvrh – Aktivní
o Sestava účtů, na které bylo v období účtováno
01.01. 2013 - podverze 301
DPH 2013
- osnova - možnost doplnění účtů DPH 15% a 21%
- do Vydané faktury přidána možnost označení typu faktury jako „P“ - přenesená
daňová povinnost
- do Přijaté faktury přidána možnost označení typu faktury jako
-„P“ – Přenesená daňová povinnost
- „J“ – pořízení zboží a služeb z Jiného členského státu
- tomu odpovídají i nově přidané knihy u Vydaných a Přijatých faktrur
Automatické účtování Přenesené daňové povinnosti
Tato automatika nahrazuje manuální dodanění a oddanění DPH pomocí speciálního
Všeobecného účetního dokladu.
Automatika tvorby PDP na se provádí na základě správně zadaných VF, PF a vyplněných
parametrů
- Výkazy DPH – Přiznání – Přenesená DP
- zároveň je třeba vytvořit nový typ VÚD pro tuto automatiku v Číselníky - doklady
Automatické účtování Reverse charges
Automatické účtování Reverse charge u Pořízení zboží a služeb z JČS opět nahrazuje
manuální účtování pomocí VÚD, systém je analogický jako u PDP, pouze u PF je faktura
označena místo „P“ jako typ „J“
Účetní osnova
- osnova – oprava/tisk – po zadání 343 filtruje pouze 343 a skupiny DPH
- do číselníku dokladů je možno vedle %DPH zadat i účet DPH
Výdejka zásob
- doplněna položka „DPH-par.100“ pro evidenci zásob, které byly použity pro reklamní
účely
- z tohoto důvodu rozšířeny soupisy DPH o tuto evidenci
– přesunutí číselníku Států z Výkazů DPH do Číselníků – Organizace
Menu programu – uspořádání úloh:
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
-
vyřazeno menu“Ostatní“, jednotlivé úlohy přesunuty buď do Výkaznictví anebo
Majetku
zrušeno - Odeslaná pošta, Kalendář,Převod Win operativa
Zobrazení dokladů v PDF přímo z programu :
- zatím pouze - Banka – možnost zobrazení Výpisů v PDF přímo z programu
- výpisy PDF je nutno uložit do složky, která je popsána v číselníku dokladů u
příslušného kódu dokladu
Osnova
možnost zadat řádek kalkulace a pak vyjet Výsledovku kalkulační
Obrat
- možnost označení 6-kových účtů, které vstupují do obratu – například pro účely DPH
- regenerace doplní u „6“ příznak „Ano“ u PřO podle toho, jedná-li se o
Hospodářskou činnost
- Na toto označení navazuje sestava - „Výkazy-Výsledovka-Obrat“ – nutno zadat
období od/do a měsíc, ke kterému (včetně) se obrat spočítá za posledních 12 měsíců
Přílohy u Příspěvkových organizací
- hromadný převod Příloh (JASU, CSUIS) do PDF do speciální složky
- hromadný tisk Příloh na M/T
- hromadný výpočet příloh
Převod Počátečního stavu fondů
- možnost vyjet sestavu před spuštěním automatiky k dokumentaci a kontrole
Úprava archivace
– možnost zobrazení uložení archivovaných souborů
– Na hot line – doplněno o identifikace posílajícího klienta
Majetek
Automatické účtování o zařazení DHaNM – upraveno – při zavedení maže pouze a znovu
zavádí pouze karty daného měsíce (dříve celého období)
Automatická tvorba VF/PF z již vytvořené VF/PF
- vytváří všechny typy VF/PF kromě VF/PF s automatickou výdejkou/příjemkou
- vhodné pro opakovanou fakturaci - značné urychlení zápisů
- zatím je možné pouze pro faktury, kde se částka položek nezmění
Dotaz po tisku
u všech tisků dokladů byl upraven dotaz
- dříve – Tisk na tiskárnu (N)
- nyní - Tisk na tiskárnu (A) - je tedy nově přednastavena hodnota A(no)
U všech automatik dodělány soupisy pro lepší identifikaci spuštění automatik.
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
Uživatel – hlavička sestav rozšířena na 2 řádky – možno doplnit celý název organizace i
s IČO atd. Tyto 2 řádky se pak tisknou jak na sestavy, tak i do hlaviček dokladů.
Další úpravy
- možnost zadávání účtu DPH 0% u bankovního výpisu s vazbou na výkaznictví DPH
- možnost zadávání řádků kalkulace v účtové osnově u PřO
- úprava a rozšíření sestavy – „Plány účetních odpisů“ (globál, detail, dle skupin)
P-KOMPLEX
-
změny ve verzi pro rok 2012
31.10.2012 - podverze 248
Příspěvkové organizace – výkaznictví pro Zřizovatele (město Mikulov)
- úprava výkonů – možnost nahrání Zdrojů financování
Všechny organizace:
- úprava Karty majetku (dlouhodobý HaN) – pro evidenci účetních odpisů
- úprava ostatních karet majetku - tisk
2.10.2012 - podverze 247
Příspěvkové organizace
- oprava exportu do JASU/MUZO
Majetek
- úprava Protokolu zařazení dlouhodobého majetku do užívání
o chybná cena zařazení v případě zhodnocení majetku v roce zhodnocení
o úprava podpisových záležitostí – kdo schválil
15.8.2012 - podverze 246
Upozornění : Vzhledem ke zcela novým úpravám struktur a složek programu je nutno
provést upgrade 2x po sobě, tj. postupovat následovně :
- Speciál – Download -Update
- Speciál – Download -Update
- Regenerace dat
Změny a aktualizace :
-
Upraven export příloh I,J,K pro PřO do PDF (docházelo k přepisování příloh)
Upraveno automatické zařazení DHaNIM
o Ve formátu je pro zařazení nutno doplnit ještě „Měsíc zařazení“
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
-
o Po spuštění automatiky se systém ptá nejen na Období, ale i na Měsíc, totéž u
Rušení automatiky zařazení
o Zařadí se majetek, u kterého je ve formuláři shodné období i měsíc
o Systém tedy automaticky zařadí do účetnictví majetek pořízený během daného
měsíce, na rozdíl od minulého způsobu, kdy provedl hromadné zařazení za
celé účetní období
Účtová osnova – tisk – možnost vybrat i dle „povahy účtu (O,D,P,V,S,F,N)“
Výkony – tisk – možnost vybrat i dle „povahy výkonu (R)“
Střediska – tisk - možnost vybrat i dle „povahy střediska (S,R,P,N)“
-
Exporty do XML – aktualizovány následovně :
V systému se vytváří tyto exporty do XML :
o výkazy DPH
přiznání DPH
souhrnné hlášení DPH
přenesená DP – odběratel
přenesená DP – dodavatel
o přílohy pro Příspěvkové organizace
výsledovka
rozvaha
přílohy
soubor : dph_priz_rrrr_mm
soubor : dph_sh_rrrr_mm
soubor : dph_pdp_O_rrrr_mm
soubor : dph_pdp_D_rrrr_mm
soubor : vysledovka_rrrr_mm
soubor : rozvaha_rrrr_mm
soubor : prilohy_rrrr_mm
o kde rrrr – označení roku a mm – označení období
-
úprava identifikace klienta - Číselníky – Organizace – Uživatel
o nutno doplnit Právní formu – dle nového přidruženého číselníku
-
doplnění kontrol před převodem výkazů DPH do XML
o které odhalí chybné vyplnění Tiskopisu DPH a hodnot v Uživateli.
-
úprava Výsledovky a Rozvahy
o Změněn algoritmus výpočtu tak, že není již třeba při upgrade spouštět úlohy
Výsledovka – Texty – Kopírování
Výsledovka – Výpočet minulý
Rozvaha – Texty – Kopírování
o Kopírování je prováděno automaticky
o Výpočet minulý bude muset klient jednou potvrdit při tisku Výsledovky, dále
už bude probíhat automaticky
-
3.7.2012 - podverze 245
-
Upraven export výkaznictví pro PřO do XML
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
05.06.2012 - podverze 244
- upraveny drobné chyby z minulých verzí
- aktualizovány struktury XML pro Přiznání DPH, Souhrnné hlášení a Přenesenou daňovou
povinnost
- v tomto okamžiku je tedy možno zasílat všechny 3 základní hlášení DPH ve struktuře XML
- upraveny struktury databáze tak, aby bylo možno implementovat v případě reverse charge
1) automatiku tvorby účetních zápisů PDP z Přijaté faktury jako alternativu k ruční tvorbě
UUD v případě dodanění / oddanění
2) automatiku tvorby účetních zápisů Souhrnného hlášení z Přijaté faktury jako alternativu
k ruční tvorbě UUD v případě dodanění / oddanění
15.04.2012 - podverze 243
-
-
Příspěvkové organizace
o Doplněny položky CSUIS pro označení účtů 401 a 403, které se součtují do
Přílohy C1 a C2
o U exportu do XML je zredukován počet dotazů na datum
Zadává se pouze koncové datum období, za které se výkaz tvoří
Všechny organizace – dokončení Přenesené daňové povinnosti pro „stavební služby“
o Tisk sazby daně do řádku vydané faktury pro tyto služby při tisku dokumentu a
to v případě, že do příslušné kolonky „PDP-%DPH“, bude toto procento
zadáno
06.04.2012 - podverze 242 – pro PřO
- Dokončen převod příloh do struktury JASU/MUZO
Opraveny výpočty CSUIS na základě odezvy uživatelů, kteří již zaslali data ke kontrolám ke
svým zřizovatelům
03.04.2012 - podverze 241
-
aktualizace tvorby všech XML pod NET Framework 4
o CSUIS
o Souhrnné hlášení DPH
o Přenesená daňová povinnost
-
úprava Výsledovky minulé (PřO)
o automatický výpočet Výsledovky minulé u účtů, které byly pro rok 2012
odstraněny ze závazné účtové osnovy – především 6kové účty Změny stavu
zásob a Aktivace
o tyto účty doporučujeme z uživatelské osnovy 2012 vymazat
-
kontrola vyplnění položek z číselníku PDP
o číselník se aktivuje pouze v případě, když je zadán účet 343.250
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
02.04.2012 - podverze 240
-
-
-
úprava účetní osnovy – kontrola měny na číselník měn (= kurzovní lístek)
o tato měna se automaticky natahuje ve Vydaných/Přijatých fakturách do
položky Měna
úprava CSUIS (PřO)
o Příloha C1-C2
Úprava výpočtu na základě stanoviska Help Desku MFČR
Nelze označit v účtové osnově účty týkající se této přílohy, protože se
jedná o výpočet založený na stranách MD/DAL syntetik 401/403
o Příloha K
Dle posledního stanoviska MF je nutno tuto přílohu vyplnit manualně
úprava Přenesené daňové povinnosti
o formulář Vydaná faktura / Přijatá faktura
možno do hlavičky zadat do položky PDP hodnotu „A“ – příznak, že se
jedná o fakturu spadající do PDP
v tomto případě se budou natahovat do formuláře přednastavené
hodnoty z Parametrů DPH (PDP)
• kód/text – kód PDP z číselníku / text
• text do faktury dle par. 92 zákona
o pokud bude faktura označena jako PDP=“A“, bude se
tento text automaticky natahovat jako poslední řádek do
vydané faktury
• sazba pro stavební a montážní práce
o zatím neautomatizováno (bude v další verzi)
21.03.2012 - podverze 239
Pouze Příspěvkové organizace – úprava příloh I,J,K
20.03.2012 - podverze 238
všechny typy organizací
- úprava formuláře pro nahrávání Dlouhodobého majetku s ohledem na zhodnocení
majetku
- Úprava Přenesené daňové povinnosti – 1. část (další část bude součástí podverze 239)
o Možnost nastavení parametrů PDP v úloze Výkazy – DPH – Přiznání – PDP –
Parametry
o Kód PDP/text – kód dle číselníku ve Vydaných a Přijatých fakturách
Přenášení do formuláře faktur je již funkční
o Text do Vydané faktury týkající se par 92 zákona o DPH
V současné době dopisuje uživatel ručně anebo má text přednastavený
v parametrech Saldokonta jako „text – spodní část“
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
Automatické přenášení textu zatím není funkční
o Sazba DPH pro stavební a montážní práce
Dle zákona o DPH musí dodavatel na Vydané faktuře uvést i výši DPH
V současné době může uživatel využít obou možností, které jsou
uvedené v bodě „Text ….“
Automatické přenesení do vydaných faktur se připravuje
Příspěvkové organizace
- dokončen další blok úprav CSUIS – detaily viz www.multisoft.cz/csuis
01.03.2012 - podverze 237
Změny pro všechny uživatele
- přenesená daňová povinnost – tvorba XML – pro každý typ se tvoří soubor
s odpovídajícím jménem a to :
- PPD_O.XML – pro odběratele
- PPD_D.XML – pro dodavatele
-
automatická příjemka z Vydaných faktur a prodejek + automatická výdejka
z Přijatých faktur a nákupek. Pro správné fungování je dále
o nutno v číselnících – Převodníky – Zásoby – zadat na spodním řádku, zda se
jedná o V(ýdejku) anebo P(říjemku)
Změny pro Příspěvkové organizace – CSUIS
- účtová osnova MultiSOFT dle Vyhlášky 403
o provést úpravu osnovy pro řádky Rozvahy a Výsledovky
o doporučení pro klienta:
zrušit účty ve své osnově, které tato vyhláška již nepodporuje
nahrát nové účty, které uživatel bude pro rok 2012 potřebovat
- Rozvaha státní
o Provést kopírování textů
- Výsledovka státní
o Provést kopírování textů
o Provést výpočet Minulého období
16.02.2012 - podverze 236
Přenesená daňová povinnost – úprava XML
Od 1.1.2012 platí nová úprava ve vykazování XML a to až za období leden, podávané
k 25.2.2012.
Základní změna je, že zasílané informace ke zpracování budou označeny následujícími kódy :
1: jedná-li se o zdanitelné plnění podle §92b zákona o dani z přidané hodnoty – dodání zlata
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
2: jedná-li se o zdanitelné plnění podle §92d zákona o dani z přidané hodnoty – obchodování s
povolenkami na emise skleníkových plynů,
4: jedná-li se o zdanitelné plnění podle §92e zákona o dani z přidané hodnoty – poskytnutí
stavebních nebo montážních prací,
5: jedná-li se o zdanitelné plnění podle §92c zákona o dani z přidané hodnoty – zboží uvedené
v příloze č.5 zákona (tuto hodnotu je možné použít pouze pro zdaňovací období od roku 2012),
V programu bude pro evidenci po jistou přechodnou dobu, kdy uživatel může pracovat jak
v roce 2011, tak i 2012, přítomen původní (rozsáhlý) číselník. Při exportu do XML budou však
využity pouze 4 výše uvedení kódy.
19.01.2012 - podverze 235
-
opraveny chyby v nastavení 4 místných analytik
doplněn číselník JKPOV (majetek) o nové položky
import bankovních výpisů
o nutno doplnit účet v parametrech
opraveno třídění dokladů u Soupisů DPH
01.01.2012 - podverze 234
Změna systému na 4 místné analytiky pro všechny organizace.
Archivace dat
- Vytváří se komprimovaný soubor typu ZPP, v jehož názvu je i označení data a času
archivace, např. „pud_2011-12-24_07.30.zpp“
Uzávěrka účtů
- Dříve bylo nutno tisknout v rámci roční závěrky sestavy ihned, nyní je možnost
převodu do PDF a tisku až následně (například v případě nefunkčnosti tiskárny)
Import bankovních výpisů
- úloha převedena do účto - banka
- úprava parametrů – není třeba zadávat název importního souboru, protože importní
soubor GPC se hledá pomocí průzkumníka Win
- existuje možnost spojování více GPC dohromady do jednoho a importovat jako 1
výpis - Pomocí programu Fs2F.exe – možno stáhnout z internetu
- Možnost volby, zda číslování výpisu bude u spojených GPC dle čísel v importní dávce
anebo podle programu dle posledního čísla dokladu
Sestava - Bankovní výpisy
- doplněny o novou sestavu (5) – obraty po výpisech – pro kontrolu denních obratů
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
-
doplněny o novou sestavu (6) – nezaúčtované položky
o tiskne vždy položky výpisu, které ještě nebyly z importu přeúčtovány
z pomocného účtu
Deník dokladů
- kompletně předěláno – nové menu
- kontrolní sestavy – kontroluje, zda
o Saldokontový účet nebyl účtován proti Saldokontovému účtu
o Podrozvahový účet byl účtován proti Podrozvahovému účtu
o Vnitropodnikový účet byl účtován proti Vnitropodnikovému
- dle typů – možnost vybrat typy (nejen řady) dokladů
- deník dokaldů účelových znaků převeden pod Výsledovku Účelových znaků
MTZ
- inventury – doplněna možnost výběru zboží při tisku od/do čísla
Speciál – download
- doplněny stránky SOHAW, ATCOMP, MF pro on-line otevření stránek
Příručka – změny
- je aktualizována po každém upgrade do programu
- spouští se v Speciál – Příručka – Změny
Nový parametr Speciálu
– období – možno zadat počet měsíců – program pak automaticky doplní počátek
období a počet měsíců na základě čísla období při nastavení nového období
Výkaznictví DPH – zcela předělané
- úloha - vypořádací koeficient – pro jednotky krátící DPH na vstupu
- soupisy DPH – předělané – dle struktury přiznání
- Možnost nulování účtů DPH v účetní osnově
- úprava DPH při nutnost vystavit daňový doklad při přijetí úhrady za zálohu - postup
o vystavení zálohy – pomocí proformafaktury
o přijetí zálohy – banka/pokladna
o vystavení Daňového dokladu – pomocí nového typu UUD – „přijatá záloha“,
do položky „záloha“ dát „A“
do položky „proforma“ vybrat číslo proformafaktury
program natáhne do hlavičky dokladu „název firmy“
poté účtovat řádky 2 řádky
• MD i DAL přes 324 + příslušnou 343, vše plusem
• MD i DAL přes 324 – mínusem
o Při následném uskutečněné ZP vystavit vydanou fakturu, kde
Prvním řádkem účtovat výnosy + DPH
Druhým řádkem účtovat zaplacenou zálohu + DPH minusem
-
v rámci UUD je tedy možno vystavit nyní již tři druhy dokladů
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
o UUD klasický
o UUD pro zúčtování DPH v případě „reverse charge“
o UUD pro zúčtování přijatých záloh a vystavení Daňového dokladu
DPH – 2012
- přidána Snížená sazba 14%
- nutno doplnit účty pro 14% a to :
o jednotlivě (manuálně) dle osnovy MSOFT
o hromadně – číselníky – osnova – úprava osnovy – doplnění účtů DPH 2012
Klávesové zkratky
- úprava menu – jejich seznam – Speciál – Příručka – Klávesové zkratky
- jejich označení je uvedeno i na spodní liště vlevo dole
Korespondence – omezení výběru dle Roku
Výsledovka
- doplněno o novou úlohu - měsíční (hlavní, hospodářská,celková)
Bankovní účty
- vazba kód dokladu na číslo BÚ (faktura, proforma)
- u BÚ nutno zadat měnu
o číselník měn je „Kurzovní lístek“ – ten je nutno primárně naplnit cizí měnou
(Kč je doplněna automaticky při regeneraci dat)
- takže postup je :
o Kurzovní lístek – doplnit cizí měny – datumy nejsou směrodatné
o Bankovní účty – doplnit měnu k číslu účtu
vazba na Kurzovní lístek
o Číselník dokladů - upravit číslo bankovního účtu
do kódů dokladů u faktury, proformafaktury
tím vznikne vazba na Bankovní účty
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Speciální změny pro Příspěvkové organizace
Možnost zadávat do účtové osnovy tzv. součtové účty – Povaha „S“
- bankovní výpisy, pokud se fyzický účet skládá z několika analytik
o do názvu účtu je třeba sepsat všechny analytiky, oddělené čárkou
- Příklad : - chci, aby v úloze Banka – monitor – se mi součtovaly 3 účty a to
o 241.100, 241.101 a 241.102
o vytvořím nový účet – například 241.111 a do názvu uvedu všechny sčítané
účty oddělené čárkou
o poté se mi v úloze banka – monitor – objeví i další účet pro výběr (241.111)
Možnost zadávat do účtové osnovy počáteční stav Fondu – Povaha „F“
- u PřO v rámci úlohy Počáteční stavy se převedou KS příslušných analytik do účtu,
který je označen jako „F“ – tedy počáteční stav Fondu
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
Kontrola Příloh u PřO – u každé přílohy je možno spustit kontrolní chod, kde jsou testovány
příslušné účty na vyplnění typu a druhu Přílohy
Rozšíření Účelových znaků
o možnost vykazování plánu i skutečnosti navíc dle
- Mzdy – nepedagogičtí pracovníci
- OPPP - nepedagogičtí pracovníci
s možností vykazování položek týkající se dotací EU na haléře (vlivem přepočtu EUR na Kč)
Skupiny kódů v účtové osnově:
1 – Platy
– Pedagogičtí
2 – Platy
– Nepedagogičtí
3 – OPPP
– Pedagogičtí
4 – OPPP
– Nepedagogičtí
5 - Odvody
6 – ONIV
7 – ONIV - náhrady
8 - FKSP
Promítnutí ČÚS 708 do PKOMPLEX (PřO)
- proto nutno vytáhnout to, co je právě pro PřO
- zavedení 4 základních typů účetních odpisů
o úprava hlavičky majetku o nové položky – nutno doplnit
provést kategorizaci majetku, určit typ odpisu (délku odpisování)
o nová úloha – plán účetních odpisů
Deník účelových znaků převeden do Výkaznictví – Výsledovka – dle SR
Resortní výkaz – úprava
- v účtové osnově při update na 2012 se upraví automaticky zdroje financování na
o S – Státní rozpočet
o O – Obecní rozpočet
o J – Jiný zdroj
-
Rozšíření sestavy
o Globál
o Po položkách
o Po položkách a účtech
o Po položkách a dokladech
Možnost nahrávání vlastních do resortního výkazu, popřípadě nulování původních.
Vše v jednom bloku – Výkaznictví – Výsledovka – Resortní
Nový deník dokladů pro PřO
- hospodářská činnost
- hlavní činnost
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
Štítky VF a PF
- přidána hlavička firmy do obou štítků
Možnost výběru dle skupiny analytik u všech úloh
– po zadání 501.1 vybere 501.100 až 501.199
Promítnutí ČÚS 708 do PKOMPLEX
- pro Podnikatele a Neziskovou – údaje, které jsou ve formulářích navíc – ignorovat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P-KOMPLEX
-
změny ve verzi pro rok 2011
17.08.2011 - podverze 217
-
-
-
Přiznání DPH vzor 17 - úprava – upraven tisk koeficientu na řádku 52 dle novely
zákona o DPH ve tvaru procent místo dříve používaného koeficientu ve tvaru
desetinného čísla a rozsahu od 0 do 1
Aktualizace programu – nutno upravit v úloze Výkazy – Výkazy k DPH – Přiznání –
Tiskopis – numerickou strukturu koeficientu na procento. Tedy bývalý koeficient „1“
přepište na 100 atd.
Úprava datových struktur pro nadcházející úpravy DPH
24.06.2011
Podnikatelská verze – vložena aktualizovaná Výsledovka v Účelovém členění.
Po aktualizaci programu (download – update) proveďte
- úprava řádků účetní osnovy
- kopírování textů výsledovky
22.06.2011
Všechny verze – opravena chyba v Hlavní knize – Podrozvahové
21.06.2011
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
Podnikatelská verze – vloženy nové texty Rozvahy a Výsledovky v Druhovém členění.
Po aktualizaci proveďte Kopírování textů obou výkazů.
13.06.2011
Podnikatelská verze – vložena upravená účetní osnova „MultiSOFT“ na základě novely
Vyhlášky číslo 419/2010 a Zákona o účetnictví číslo 410/2010, platné od 1.1.2011
Jedná se o syntetické účty : 061, 066, 351, 361, 471
Dochází k upřesnění textů paragrafů vztahujících se k podnikům ve skupině, které mají za
následek změny textů :
- Účetní osnovy - úprava v současné verzi
- Rozvahy a Výsledovky (druhová i účelová) – úpravy v následující verzi-konec června
.
09.06.2011 - podverze 216
Do verze doplněn aktualizovaný číselník Účelových znaků vydaný MF 23.5.2011.
Jedná se o tyto položky :
33030 Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU
33031 OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám
33032 Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky
33926 Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU
02.06.2011 - podverze 215
- úprava pro Příspěvkové organizace – rozšíření modulu „Plán a plnění rozpočtu dle položek
státního rozpočtu“ o možnost vykazování plánu i skutečnosti dle
- Mzdy – nepedagogičtí pracovníci
- OPPP - nepedagogičtí pracovníci
s možností vykazování položek týkající se dotací EU na haléře (vlivem přepočtu EUR na Kč)
Skupiny kódů v účtové osnově u účtu 521 :
1 – Platy
– Pedagogičtí
2 – OPPP
– Pedagogičtí
3 – Platy
– Nepedagogičtí
2 – OPPP
– Nepedagogičtí
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
25.05.2011 - podverze 214
- úprava programu dle novely zákona o DPH platné od 1.4.2011 – Přenesení daňové
povinnosti dle paragrafu 92
Postup uživatele při nastavení systému :
- provést upgrade na verzi 214
- doplnit v účtové osnově příslušné účty DPH dle potřeby (viz osnova MultiSOFT) a
vybrat v Popisu správný typ účtu DPH
o dodavatel
343.250 – Režim přenesení daňové povinnosti (ř.25)
o odběratel
343.758 – DP – 10% - Přenesení daňové povinnosti (ř.11)
343.789 – DP – 20% - Přenesení daňové povinnosti (ř.10)
343.768 – NO – 10% - Přenesení daňové povinnosti (ř.43)
343.799 – NO – 20% - Přenesení daňové povinnosti (ř.44)
- účtování
o dodavatel
formulář Vydaná faktura
• do řádku zapsat základ daně a zvolit účet 343.250 pro 0% DPH
• doplnit kód pro plnění dle Přílohy 5 ZDPH – z číselníku do pole
PPD (povinnost přenesení daně)
o odběratel
formulář Přijatá faktura
• do řádku nedoplňovat žádný účet DPH
• do řádku doplnit kód pro plnění dle Přílohy 5 ZDPH –
z číselníku do pole PPD (povinnost přenesení daně)
formulář Všeobecný účetní doklad (VÚD)
• použít pro účtování typ dokladu – „VÚD – DPH“, jinak nebude
možno doplnit VARS přijaté faktury
• provést „dodanění“ se základem a DPH
• provést „oddanění“ se stejným základem a DPH
• základ účtovat pomocí zvoleného spojovacího účtu, např. 395 a
zvoleného protiúčetu
• DPH účtovat dle povahy – tj. jednou daňovou povinnost a
jednou nadměrný odpočet režimu Přenesení daňové povinnosti
• při účtování obou řádků použít VARS přijaté faktury, ke které
se Přenesená daňová povinnost váže
- výkaznictví – společné
o Výkazy – výkazy k DPH – Přiznání – Přenesení daňové povinnosti
Podklady – Monitor, Tiskárna PDF
XML soubor
16.05.2011
- opravena chyba ve výkaze „Podrozvaha“ pro příspěvkové organizace - účet 903 se
nesoučtoval do součtového řádku
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
29.04.2011 - podverze 213
- do výkaznictví Příspěvkových organizací doplněna možnost změny znaménka u
Vyrovnávacího účtu Podrozvahy pro jiné zpracování než dle standardů CSUIS
1) sestava Příloha A4 – Podrozvaha
2) export výkazů do XML
Pro všechny organizace zapracována možnost sledovat výdejky a výdeje zboží odběratelům
dle interních čísel a skupin interních čísel – Výkazy – Statistiky – dle Interních čísel
Předpokladem je navedení interních čísel odběratelů do Adresáře.
15.04.2011 - podverze 212
- dokončeny úpravy dle zkušeností z výstupů a kontrol CSUIS a JASU/MUZO
- úprava Adresáře – možnost přiřazovat firmy do skupin firem dle „Skupin interních čísel“
pro další možné statistiky a vyhodnocování
13.4.2011
- úprava výsledovky – Minulá – chyba se projevila pouze ve speciálních případech změny
účtování v roce 2011 oproti 2010
12.4.2011
- úprava Rozvahy II – výpočet a tisk Hospodářského výsledku v Pasivech
10.4.2011
- úprava některých sestav a doplnění výkazů dle vyhlášky 435/2010.
08.04.2011 - podverze 211
- konečná úprava XML pro výkaznictví CSUIS – nutné pro výkaznictví 1. kvartálu 2011
5.4.2011
- rozšířen bod z 31.3. i na export do XML pro některé zřizovatele
31.3.2011
- doplněna úloha Státní Rozvaha/Výsledovka o další sestavu – v haléřích II, kdy i hodnoty
„minulé“ jsou přesně v haléřích – na rozdíl od originální Státní R/V dle vyhlášky 435/2010.
29.3.2011
- opravena chyba v tisku Rozvahy – volba zaokrouhlení Rozvahy na tisíce Kč a celé Kč
26.03.2011
-
úprava XML pro Příspěvkové organizace – pro export do CSUIS
Pokyny pro závěrku 1.kvartálu 2011 – Příspěvkové organizace
-
Číselníky – Rozvrh – úprava osnovy – Upravit řádky
Výsledovka – Státní výkaz -Texty – Kopírování (úprava Výsledovky)
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
MultiSOFT – 2013, s.r.o.
Dlouhá 1188/9
693 01 Hustopeče
IČO: 02156181
DIČ: CZ02156181
Tel: 602 141 958
-
Výsledovka – Státní – Minulé období (výpočet minulého období do upravených
výkazů)
….. export výkazů dle známých postupů -ale volba „bez zaokrouhlení I“
21.03.2011 - podverze 210
-
úprava výpočtu Minulých stavů Rozvahy a Výsledovky u Příspěvkových organizací
úprava textů Rozvahy a Výsledovky u Příspěvkových organizací
úprava Výsledovky – redukce o 3 řádky
18.03.2011
- do úlohy Speciál – Download doplněna úloha „MultiSOFT“
o tato úloha otevře stránky www.multisoft.cz
- u všech IČ upraveno formátování tak, aby v případě počtu číslic menších jak 8 bylo
číslo doplněno levostrannými nulami
17.03.2011 - podverze 209
-
úprava tisku deníku dokladů – při opakovaném zadání účtu se tiskl deník „zkrácený“
do Parametrů Saldokonta přidána nová položka u položky „fakturoval“ a to „telefon“,
který se natahuje do spodní části tisku faktury. Do tohoto okamžiku se natahoval
telefon z úlohy Organizace – uživatel. Vhodné především tam, kde má organizace více
fakturačních míst. Systém funguje pro více uživatelů pouze při využívání zaheslování
programu
------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
Tel.,Fax : 602 141 958
Mobil : 602 736 256, 602 736 259
IČO : 02156181
DIČ : CZ02156181
E-mail : [email protected]
http://www.multisoft.cz
Download

PU_Změny - MultiSOFT Hustopeče