KATALOG / CATALOGUE
21. ročník / 21st annual
24.–25. 5. 2014 Brno – Česká republika / Czech Republic
Mezinárodní vinafisk˘ veletrh
Organizátoři a partneři Mezinárodní soutěže vín
www.bvv.cz/vinex
www.grand-prix-vinex.cz
21. GRAND PRIX VINEX 2014
Organizátor / Organizer
Partneři / Partners
Partneři //Partners
Partneři
Partners
CHLAZENÍ SERVIS VÝČEPY
CHLAZENÍ SERVIS VÝČEPY
CHLAZENÍ SERVIS
Mediální partneři / Media partners
Mediální partneři / Media partners
diální partneři / Media partners
01I05
Logotyp v základním barevném provedení
Organizátoři / Organizers
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška
a primátora statutárního města Brna Romana Onderky.
Organizátoři / Organizers
Logotyp, tedy grafický symbol s typografií, vyobrazen v jeho základních barvách viz. kapitola 03I01 Definice základní barevnosti
Obsah / Content
Str. / Page
Úvod / Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Obsah / Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Úvodní slovo prezidenta soutěže / Introductory word of the president of the competition . . . . . 4
Úvodní slovo ředitele soutěže / Introductory word of the director of the competition . . . . . . . . . . 6
Statistika soutěže / Statistics of the competition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zkratky / Abbreviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hodnoticí komise / Tasting juries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kategorie / Categories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vítězové / Winners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Seznam vzorků dle kategorií a bodů / Sample list according to categories and points . . . . . . . . . . 13
Seznam vzorků dle země původu vína a přihlašovatele / Sample list according to country of origin
of wine and applicant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
www.grand-prix-vinex.cz
3
Vážení návštěvníci,
dovoluji si Vás pozvat k ochutnání nejlepších vín, která soutěžila na Mezinárodním konkurzu GRAND PRIX VINEX 2014. Už po jedenadvacáté vybraní degustátoři z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Polska srovnávali kvalitu přihlášených našich a zahraničních vín.
Tohoto již tradičního zápolení vín se jako hodnotitel zúčastňuji řadu let a v tomto roce
jsem měl opět tu čest zastávat funkci prezidenta soutěže. Celou organizaci konkurzu garantovalo Národní vinařské centrum ve Valticích, které svým technickým zázemím a mnohaletými zkušenostmi bylo zárukou úspěchu celé akce.
Degustátoři hodnotili prostřednictvím speciálně vyvinutého počítačového programu
mezinárodně uznávaným stobodovým systémem OIV. Každá hodnotitelská komise tak jako
v loňském roce hodnotila za společným okrouhlým stolem a po odeslání hodnocení každého degustátora byla často využívaná možnost diskuse nad právě zhodnoceným vínem.
Při pohledu na výsledkovou listinu a získaná ocenění se zdá, že vín ověnčených velkými
zlatými a zlatými medailemi je méně, než je na podobných soutěžích obvyklé. Zvýšený bodový limit pro zisk zlaté medaile (87 bodů) naplnila vskutku špičková vína, u kterých muselo
dojít k vysoké shodě mezi všemi členy hodnotitelské komise. Tři vína dosáhla dokonce limitu pro udělení velké zlaté medaile (92 bodů).
Nevyšší počet vzorků reprezentovaly ročníky 2013, 2012 a 2011, které svou kvalitou potěší jazyk a nos návštěvníků výstavy. V soutěži se však neztratila ani vína ročníků starších a
přihlášené zahraniční vzorky byly našim vínům těžkými konkurenty.
Seznamte se s konkrétními výsledky, které soutěž přinesla a ochutnejte oceněná vína
soutěže GRAND PRIX VINEX 2014. Mnoho senzorických zážitků a nových poznání přeje
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
prezident soutěže GRAND PRIX VINEX 2014
4
Dear visitors,
let me invite you to the tasting of the best wines that took part in the International competition GRAND PRIX VINEX 2014. Already in the 21st annual selected wine-tasters from
the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria and Poland evaluated quality of registered
local and foreign wines.
For many years I have participated in this traditional battle of wines as one of the evaluators and this year I had the honour to take the role of the president of the competition
again. The organization part of the entire competition was delivered by the National Wine
Centre in Valtice that with its technical background and many years of experience was a
guarantee of the success of the entire event.
The wine-tasters assessed with a help of a special computer program of the OIV internationally recognised 100-point system. As the last year the assessment took part at common
tables so that the judges could discuss the overall assessment of the wine as a jury after
each member of the panel had sent in their individual evaluation.
When you look at the score list and awards granted you might have a feeling that there
were fewer wines with grand gold and gold medals than it is usual in this kind of competitions. The higher score limit for gold medal (87 points) was reached by really top wines and
all members of the jury had to come on agreement on that. Three wines even reached the
limit for granting of grand gold medals (92 points).
The highest number of samples was from the years 2013, 2012 and 2011 whose quality
will delight tongue and nose of visitors of the exhibition. However, the older wines also
found their place in the competition and registered foreign wine samples were tough rivals
for our wines.
Get acquainted with the individual results of the competition and taste awarded wines
from the GRAND PRIX VINEX 2014. Wishing you many sensory experiences and new findings,
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
President of the competition GRAND PRIX VINEX 2014
5
Vážení milovníci vína,
máte v rukou katalog 21. ročníku mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX VINEX 2014.
Letošní ročník je již čtvrtým v pořadí, který ve spolupráci se společností Veletrhy Brno a Svazem vinařů České republiky organizuje Národní vinařské centrum. Naší ambicí je tuto soutěž
dále pozvednout mezi nejprestižnější mezinárodní soutěže vín ve středoevropském regionu.
Soutěže se zúčastnilo 546 vín z 13 evropských i mimoevropských zemí světa, která do
soutěže registrovalo 113 přihlašovatelů.
Na základě hodnocení komisí byla udělena následující ocenění:
• Champion, který obdrží Pohár hejtmana Jihomoravského kraje a čestný diplom.
Champion byl vybrán na základě výběru subkomise složené z předsedů jednotlivých komisí. Do tohoto výběru postoupila nejlepší 2 vína z každé kategorie (mimo
kategorií F – vína šumivá a G – vína likérová).
• Pohár ředitele Veletrhů Brno, a.s. a čestný diplom, který obdrží nejlépe hodnocená kolekce. Nejlepší kolekce byla vyhodnocena dle průměru hodnocení všech
vzorků výrobce. Pro výběr ocenění byly brány v úvahu pouze vína výrobců, kteří
přihlásili do soutěže minimálně 3 vína.
• Vítěz kategorie, který obdrží cenu pro vítěze a čestný diplom. Vítězové kategorií byli vybráni na základě nejvyššího bodového hodnocení u kategorií, ve kterých
se účastnilo nejméně 10 vín. Vítězové kategorií byli vybráni subkomisí pro výběr
Championa zároveň při hodnocení pro výběr Championa (mimo kategorii F – vína
šumivá, kde byl vítěz kategorie vybrán přímo na základě bodového hodnocení komise).
• Pohár Svazu vinařů ČR a čestný diplom pro nejlépe hodnocené víno člena Svazu vinařů ČR. (Udělen dle statutu dalšímu nejlépe hodnocenému vínu člena Svazu vinařů
ČR po Championovi a Národním vítězi.)
• Národní vítěz – cena a čestný diplom pro nejlépe hodnocené víno dle země původu. Národní vítěz byl udělen pouze u zemí s minimálně 10 přihlášenými vzorky.
Dále byly dle statutu udělovány medaile:
• Velká zlatá medaile – od 92 bodů
• Zlatá medaile – od 87 bodů
• Stříbrná medaile – od 84 bodů
V katalogu jsou uvedena pouze vína, která dosáhla hodnocení 80 bodů a více.
Přeji Vám příjemný zážitek
Ing. Pavel Krška
ředitel Národního vinařského centra, o.p.s.
a ředitel soutěže GRAND PRIX VINEX 2014
6
Dear wine lovers,
you are holding in your hands the catalogue of the 21st annual of the international wine
competition GRAND PRIX VINEX 2014. This annual is the fourth in order organized by the
National Wine Centre in cooperation with the BVV Trade Fairs Brno and the Czech Grape
and Wine Producers Association. Our ambition is to enhance the competition among the
most prestigious international wine competitions in Central Europe.
546 wine samples from 13 European and non-European countries, registered by 113 applicants took part in the competition.
On the basis of the jury assessment the following awards were granted:
• Champion that will obtain the Cup of the Regional county president of the
South Moravian region and the honorary diploma. The Champion was selected
on the basis of selection of the sub-jury compound of chairmen of individual juries.
Two best wines from each category advanced to this selection (except for categories F – sparkling wines and G – liquer wines).
• Cup of the Director of Veletrhy Brno, a.s. and the honorary diploma for the best
assessed collection. The best collection was assessed according to the average results of all samples of a producer. Only wines of the producers that registered at
least 3 wines were taken in consideration.
• Category winner that will obtain the prize and the honorary diploma. Category
winners were selected on the basis of the highest score reached in the categories
where at least 10 wines participated. The category winners were selected by the
sub-jury for the selection of the Champion during the assessment for the Champion (except for category F – sparkling wines where the category winner was selected directly on the basis of assessment results of the jury).
• Cup of the Czech Grape and Wine Producers Association and the honorary diploma for the best assessed wine of the member of the Czech Grape and Wine Producers Association. (Awarded the next best rated wine of a member of the Czech
Grape and Wine Producers Association after the Champion and the National winner.)
• National winner – the prize and honorary diploma for the best assessed wine according to the country of origin. The National winner was granted only in case of
countries with more than 10 registered samples.
Further there were awarded medals according to the status:
• Grand gold medal – from 92 points
• Gold medal – from 87 points
• Silver medal – from 84 points
In the catalogue you can find only those wines that reached at least 80 points or more.
Wishing you pleasant experience,
Ing. Pavel Krška
Director of the National Wine Centre
and director of the competition GRAND PRIX VINEX 2014
7
Statistika soutěže / Statistics of the competition
Země / Country
Ročník / Vintage
2003
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Celkem / Total
Počet vzorků /
Wine samples
ARG
AUT
CZE
DEU
ESP
FRA
HUN
CHL
ISR
ITA
ROM
SVK
ZAF
Celkem / Total
3
31
452
4
1
7
8
1
3
2
1
30
3
546
Země / Country
AUT
CZE
DEU
HUN
SVK
Celkem / Total
Počet / Number
3
1
1
17
9
69
142
304
546
Počet přihlašovatelů
/ Applicants
8
93
1
1
10
113
Zkratky / Abbreviations
Zkratky zemí / Country abbreviations
ARG
Argentina / Argentina
AUT
Rakousko / Austria
CZE
Česká republika / Czech Republic
DEU
Německo / Germany
ESP
Španělsko / Spain
FRA
Francie / France
HUN
Maďarsko
CHL
Chile
ISR
Izrael / Israel
ITA
Itálie / Italy
SVK
Slovensko / Slovakia
ZAF
Jihoafrická republika / South Africa
Další zkratky / Other abbreviations
CH
Champion
CW
Vítěz kategorie / Category Winner
GGM
Velká zlatá medaile
/ Grand Gold Medal
GM
Zlatá medaile / Gold Medal
No.
Číslo (vzorku) / Number (of sample)
NW
Národní vítěz / National Winner
SM
Stříbrná medaile / Silver Medal
*
jiné ocenění / other award
8
Hodnoticí komise/Tasting juries
PREZIDENT/PRESIDENT Josef Balík
KOMISE K01/JURY K01
Předseda komise/Chairman
Josef Balík (CZE)
Členové/Members
Antal Gábor (HUN)
Pavla Burešová (CZE)
Zbyněk Kopeček (CZE)
Vít Esterka (CZE)
KOMISE K06/JURY K06
Předseda komise/Chairman
Jiří Matela (CZE)
Členové/Members
József Kosárka (HUN)
Libor Jestřáb (CZE)
Aleš Urbánek (CZE)
Marek Vybíral (CZE)
KOMISE K02/JURY K02
Předseda komise/Chairman
Miroslav Majer (CZE)
Členové/Members
Wojciech Bosak (PL)
Iva Šantavá (CZE)
Tibor Rupík (CZE)
Antonín Koníček (CZE)
KOMISE K07/JURY K07
Předseda komise/Chairman
Martin Křístek (CZE)
Členové/Members
Antal Gábor (HUN
Zbyněk Kopeček (CZK))
Pavla Burešová (CZE)
Stanislav Krejčí (CZE)
KOMISE K03/JURY K03
Předseda komise/Chairman
Vladimír Hronský (SVK)
Členové/Members
Manfred Gössinger (AUT)
Stanislav Krejčí (CZK)
Marcel Lanžhotský (CZE)
Karel Novotný (CZE)
KOMISE K08/JURY K08
Předseda komise/Chairman
Miroslav Majer (CZE)
Členové/Members
Wojciech Bosak (PL)
Tibor Rupík (CZE)
Marcel Lanžhotský (CZE)
Miloslav Matocha (CZE)
KOMISE K04/JURY K04
Předseda komise/Chairman
Andrej Sabolčák (CZE)
Členové/Members
Florian Schnabel (AUT)
Branko Černý (CZE)
Jaroslav Tichý (CZE)
Blanka Turečková (CZE)
KOMISE K09/JURY K09
Předseda komise/Chairman
Vladimír Hronský (SVK)
Členové/Members
József Kosárka (HUN)
Karel Novotný (CZE)
Ladislav Musil (CZE)
Jiří Ruibar (CZE)
KOMISE K05/JURY K05
Předseda komise/Chairman
Jaroslav Suský (CZE)
Členové/Members
Tomáš Bečica (CZE)
Miroslav Komárek (CZE)
Jiří Šilinek (CZE)
Andrej Ondrejmiška (SVK)
KOMISE K10/JURY K10
Předseda komise/Chairman
František Drahonský (CZE)
Členové/Members
Florian Schnabel (AUT)
Branko Černý (CZE)
Luboš Oulehla (CZE)
Lubomír Skrýval (CZE)
9
KOMISE K11/JURY K11
Předseda komise/Chairman
Evžen Kašpárek (CZE)
Členové/Members
Andrej Ondrejmiška (SVK)
Petr Bíza (CZK)
Reinhard Eder (AUT)
Zlata Zechmeisterová (CZE)
KOMISE K12/JURY K12
Předseda komise/Chairman
Richard Tichý (CZE)
Členové/Members
Oldřich Drápal (CZE)
Svatopluk Kalábek (CZE)
Petr Poizl (CZE)
Michal Rovenský (CZE)
10
Kategorie/Categories
Ref. znak/
Reference
sign
Zbytkový cukr (g/l) /
Residual sugar (g/l)
Kategorie/Category
A1
Bílá vína suchá / White wines dry
A2
Počet /
Number
0 – 4.0
78
Bílá vína polosuchá / White wines semi-dry
4.1 – 12.0
138
A3
Bílá vína polosladká / White wines semisweet
12.1 – 45
114
B1
Růžová vína suchá (vč. klaretů) / Rosé wines
dry (incl. blanc de noirs)
0 – 4.0
3
B2
Růžová vína ostatní (vč. klaretů) / Rosé
wines others (incl. blanc de noirs)
4.1 - 45
32
C1
Červená vína suchá / Red wines dry
0 – 4.0
102
C2
Červená vína ostatní / Red wines others
4.1 - 45
20
D
Vína přírodně sladká (bílá, růžová a
červená) / Wines naturally sweet (white,
rosé and red)
nad 45 / above 45
40
F
Šumivá vína / Sparkling wines
bez omezení / no limits
18
G
Vína likérová (fortifikovaná) / Liqueur wines
(fortified)
bez omezení / no limits
1
11
Vítězové 21. GRAND PRIX VINEX 2014
Winners of the 21st GRAND PRIX VINEX 2014
CHAMPION
Pohár hejtmana Jihomoravského kraje / Cup of the Regional county president of the South Moravian
region
No. 424 - Frankovka 2011, výběr z hroznů, Pavlovín s.r.o., Velké Pavlovice, CZE
NEJLÉPE HODNOCENÁ KOLEKCE / BEST COLLECTION
Pohár ředitele Veletrhů Brno, a.s./Cup of the Director of Veletrhy Brno, a.s.
Kapwein Bohemia s.r.o./Golan Heights Winery, Praha 4, CZE
NEJLÉPE HODNOCENÉ VÍNO ČLENA SVAZU VINAŘŮ ČR / BEST WINE OF A MEMBER OF THE
CZECH GRAPE AND WINE PRODUCERS ASSOCIATION
Pohár Svazu vinařů ČR / Cup of the Czech Grape and Wine Producers Association
No. 142 – Ryzlink rýnský, Ing. Miroslav Volařík, Mikulov, CZE
VÍTĚZOVÉ KATEGORIÍ / CATEGORY WINNERS
Kategorie A1 – Bílá vína suchá / Category A1 - White wines dry
No. 65 - Sauvignon 2008 výběr z hroznů, Vinařství Baloun, Velké Pavlovice CZE
Kategorie A2 – Bílá vína polosuchá / Category A2 - White wines semi-dry
No. 203 - Tramín červený 2013, výběr z hroznů MORAVÍNO s.r.o., Valtice, CZE
A3 – Bílá vína polosladká / Category A3 - White wines semi-sweet
No. 259 - Děvín 2013, pozdní sběr, Vinařství Baloun, Velké Pavlovice, CZE
Kategorie B2 – Růžová vína ostatní / Category B2 - Rosé wines others
No. 367 - Aubére Reserva 2012, pozdní sběr, Vinařství Dvořáček LTM, Mikulčice, CZE
Kategorie C1 – Červená vína suchá / Category C1 - Red wines dry
No. 424 - Frankovka 2011, výběr z hroznů, Pavlovín s.r.o., Velké Pavlovice, CZE
Kategorie C2 – Červená vína ostatní / Category C2 - Red wines others
No. 482 - Blauer Zweigelt 2013, Ing. W. Baumgartner, Untermarkersdorf, AUT
Kategorie D – Vína přírodně sladká / Category D - Wines naturally sweet
No. 523 - Tokajská výberová esencia 2003, Tokaj & Co., s.r.o., Malá Tŕňa, SVK
Kategorie F – Šumivá vína / Category F – Sparkling wines
No. 550 - Bohemia Sekt Prestige demi sec 2009, jakostní šumivé víno, BOHEMIA SEKT, s.r.o., Starý
Plzenec, CZE
NÁRODNÍ VÍTĚZOVÉ / NATIONAL WINNERS
Národní vítěz - Česká republika / National Winner – Czech Republic
No. 203 - Tramín červený 2013, výběr z hroznů MORAVÍNO s.r.o., Valtice, CZE
Národní vítěz – Rakousko / National Winner - Republic of Austria
No. 482 - Blauer Zweigelt 2013, Ing. W. Baumgartner, Untermarkersdorf, AUT
Národní vítěz - Slovenská republika / National Winner – Slovak Republic
No. 523 - Tokajská výberová esencia 2003, Tokaj & Co., s.r.o., Malá Tŕňa, SVK
12
GRAND PRIX VINEX 2014
Seznam vzorků / Sample list
dle kategorií a poté dle bodů / according to categories and points
V katalogu jsou uvedena pouze vína s hodnocením 80 bodů a více. / Only wines with 80 points and higher are listed in the catalogue.
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč.
No. Name of wine
Quality cat.
Vint.
Zb. Země Č. šarže
cukr
Res. Coun- Batch No.
sug.try
Přihlašovatel/výrobce
Body Med.
Applicant/Producer
Points Medal
A1: Bílá vína suchá / White wines dry
65
20
6
59
64
78
15
16
21
25
51
1
10
12
24
27
30
50
52
72
4
46
49
55
57
63
Sauvignon
Grüner Veltliner
Ryzlink vlašský
B&G Sauvignon Blanc Réserve
Sauvignon
Grand cuvée bílé
Veltlínské zelené
Weinviertel dac Exklusiv
Grüner Veltliner
Veltlínské zelené
Ryzlink rýnský
Szöllősi Pincészet - Szöllősi
Meleghegyi Olaszrizling
Weinviertel DAC
Weinviertel dac Hainthal
Leichtes Leben Grüner Veltliner
Sylvánské zelené
Müller Thurgau
Ryzlink rýnský
Riesling Classic
Tramín červený
Welschriesling
Ryzlink rýnský
Ryzlink rýnský
Hibernal
Sauvignon blanc
Yarden Sauvignon Blanc
26 Sylvánské zelené
58 Sauvignon
69 Pálava
výběr z hroznů
DAC
pozdní sběr
2008
2013
2013
2013
výběr z hroznů
2012
pozdní sběr
2013
pozdní sběr
2012
DAC
2013
Qualitätswein
2013
moravské zemské víno 2013
pozdní sběr
2012
OEM
2011
4,0
2,4
3,5
1,9
3,8
4,0
1,6
1,8
3,0
4,0
3,5
0,8
CZE
AUT
CZE
FRA
CZE
CZE
CZE
AUT
AUT
CZE
CZE
HUN
Vinařství Baloun
Ing. W. Baumgartner GmbH & Co KG
MORAVÍNO s.r.o.
Adveal s.r.o.
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
MORAVÍNO s.r.o.
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
Nekham Josef jr/Weingut Nekham
Weingut Girsch
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
Templářské sklepy Čejkovice
Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit
Kft.
Qualitätswein
2013 1,0 AUT 5480/14
Weingut Humer/Andreas Humer
DAC
2013 1,1 AUT N1750/14 Nekham Josef jr/Weingut Nekham
Qualitätswein
2013 3,8 AUT 5482/14
Weingut Humer/Andreas Humer
pozdní sběr
2013 4,0 CZE 3074
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
kabinetní víno
2013 3,8 CZE 3816
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
pozdní sběr
2012 1,9 CZE 12063
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
Qualitätswein
2013 3,8 AUT P899/14
WINZERHOF-WÖLK
pozdní sběr
2013 3,5 CZE 3018
Vinařství Pavlov
Qualitätswein
2013 3,0 AUT N95/14
Weingut Girsch
pozdní sběr
2012 1,4 CZE 12061
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
pozdní sběr
2012 1,5 CZE 6/12
Vitis spol. s r.o.
pozdní sběr
2013 4,0 CZE 471/13
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Qualitätswein
2013 1,1 AUT LP1303/14 Weingut Schulz
2013 3,7 ISR L 13350
Kapwein Bohemia s.r.o./Golan Heights
Winery
pozdní sběr
2013 3,5 CZE 2413
Šmerák Jiří
pozdní sběr
2013 1,5 CZE 227
Petr Bíza
moravské zemské víno 2013 3,0 CZE 3/13
ing. Pavel Krška - Palavia Vinum
13
99/08
N 308/14
613
L4051
194/12
619
3350
N1749/14
N 90/14
19A/13
124/12
121012151
88,00
87,67
87,33
87,33
87,33
87,33
87,00
87,00
87,00
87,00
87,00
86,00
GM, CW
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
SM
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
85,67
85,67
85,67
85,33
85,33
85,33
85,33
85,33
85,33
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
85,00
85,00
85,00
SM
SM
SM
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Zb. Země
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Res. Coun-
sug.try
13 Weinviertel dac Klassik
DAC
2013 1,2 AUT
19 Veltlínské zelené
akostné
2013 2,3 SVK
39 Chameur Chardonnay
Qualitätswein
2013 3,5 AUT
48 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2011 1,5 CZE
18 Veltlínské zelené
kabinetní víno
2013 2,1 CZE
45
66
68
70
23
40
54
67
33
31
71
Ryzlink rýnský
Irsai Oliver
Pálava
Tramín červený
Veltlínské zelené
Chardonnay
Ryzlink rýnský
Muškát moravský
Rulandské bílé
Rulandské bílé
Tűzkő Birtok - Tűzkő Traminer
2 Ryzlink vlašský
7 Ryzlink vlašský
41 Mastri Vernacoli Pinot Grigio
DOC
53 Ryzlink rýnský
56 Sauvignon
17 Veltlínské zelené
32 Rulandské bílé
47 Ryzlink rýnský
74 Chardonnay & Rulandské šedé
barrique
75 Cuvée Pinot Blanc
77 Cuvée Jacob Hutter
11 Chateau Veltlínské zelené
37 Chardonnay
42 Rulandské šedé
43 Pinot Gris Classic
60 Sauvignon blanc
62 Sauvignon BARRIQUE
44 Ryzlink rýnský
14 Veltlínské zelené
Č. šarže
Přihlašovatel/výrobce
Batch No. Applicant/Producer
Points Medal
pozdní sběr
Trentino DOC
2013
2013
2012
Nekham Josef jr/Weingut Nekham
VILLA MODUR
WINZERHOF-WÖLK
Vitis spol. s r.o.
Střední odborná škola vinařská a
Střední odborné učiliště zahradnické
1,4 CZE 19-12
Libor Vajbar/Vinařství Vajbar Kobylí
0,7 CZE 301
Vladimír Tetur
2,8 CZE 2803b/14 Pavel Müller
0,9 CZE 7/13
Vitis spol. s r.o.
3,4 CZE 0613
Georgios Ilias
4,0 CZE 06/12
Ing. Richard Tichý
4,0 SVK L-017
VILLA MODUR
4,0 CZE 9/13
Vinařství Baloun
2,6 CZE 14370
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
1,3 CZE 201212
Šárka Herzánová/Vinařství Herzánovi
2,2 HUN APHC
Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit
Kft.
1,0 CZE KP2803a/14 Pavel Müller
3,5 CZE 1324
Vinařství Šilinek Jiří
0,5 ITA L12596582 Adveal s.r.o.
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
neskorý zber
VOC
pozdní sběr
2013
2013
2013
2013
2012
2012
3,8
0,5
2,0
1,8
1,4
0,9
CZE
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
20/13
1303
1313
L4/13
1232
1512
Vinařství Baloun
Milan Kosík
Vinařství Šilinek Jiří
Profmat/HR WINERY
VÍNO BLATEL, a.s.
SONBERK a.s.
82,67
82,67
82,33
82,33
82,33
82,33
moravské zemské víno
pozdní sběr
kabinetní víno
výběr z hroznů
pozdní sběr
pozdní sběr
akostné
pozdní sběr
moravské zemské víno
moravské zemské víno
2011
2012
2013
2012
2011
2012
2013
2012
2012
2012
1,9
3,8
1,0
2,8
3,2
3,8
2,0
3,7
1,2
1,6
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
CZE
43
12066
1328
245
249
1312
L-1A
21/2012
41
40
NESYT LAKE WINES, Malcolm Russell
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE a.s.
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Templářské sklepy Čejkovice
Reisten, s.r.o.
Terra Parna/Zenagro s.r.o.
VINAŘSTVÍ DVOŘÁČEK LTM, s.r.o.
NESYT LAKE WINES, Malcolm Russell
NESYT LAKE WINES, Malcolm Russell
82,33
82,33
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
81,67
81,33
pozdní sběr
kabinetní víno
2012
2013
2013
pozdní sběr
2013
pozdní sběr
2013
výběr z hroznů
2012
akostné
2013
kabinetní víno
2013
pozdní sběr
2013
moravské zemské víno 2012
OEM
2013
14
N1466/14
L-013
P896/14
24/11
05/13
Body Med.
84,33
84,33
84,33
84,33
84,00
SM
SM
SM
SM
SM
84,00
84,00
84,00
84,00
83,67
83,67
83,67
83,67
83,33
83,00
83,00
SM
SM
SM
SM
82,67
82,67
82,67
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Zb. Země
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Res. Coun-
sug.try
38 Finca la Escondida Chardonnay
2013 2,9 ARG
Reserva
22 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2011 3,4 CZE
34 Pinot Blanc Classic
pozdní sběr
2012 3,2 CZE
35 Chardonnay
výběr z hroznů
2012 1,0 CZE
61 Sauvignon INTENSE Ch. Lamothe Appelation Bordeaux 2012 3,1 FRA
Vincent
Controlée
335 Ryzling vlašský
akostné víno odrodové 2013 1,2 SVK
73 Cuvée Viktoria
moravské zemské víno 2012 0,6 CZE
9 Tűzkő Birtok - Tűzkő Grüner OEM
2013 1,0 HUN
Veltliner
Č. šarže
Přihlašovatel/výrobce
Body Med.
Batch No. Applicant/Producer
Points Medal
L14027
Adveal s.r.o.
81,33
18
0912
23-12
LBB12J1
Ing. Ladislav Musil
Reisten, s.r.o.
Vinné sklepy Zapletal
DAVINUS s.r.o.
81,00
81,00
81,00
81,00
L16
CuV12-15
AQMJ
SVV, a.s. VINANZA
81,00
Krásná hora s.r.o.
80,33
Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit 80,00
Kft.
A2: Bílá vína polosuchá / White wines semi-dry
203 Tramín červený
výběr z hroznů
2013 11,0 CZE 598
MORAVÍNO s.r.o.
142
171
150
210
Ryzlink rýnský
Sauvignon
Ryzlink rýnský
Grapes Blanc
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
moravské zemské víno
2013
2013
2013
2013
5,7
8,9
8,5
8,9
CZE
CZE
CZE
CZE
1337
L20/13
30/13
10/13
170
168
172
199
204
94
134
100
111
133
161
198
202
206
209
97
188
135
169
Sauvignon
Sauvignon
Sauvignon
Tramín červený
Tramín červený
Veltlínské zelené
Rulandské šedé
Sylvánské zelené
Rulandské bílé Barrique
Rulandské šedé
Chateau Hibernal
Tramín červený
Tramín červený
Tramín červený
Cuvée Binder Premium
Veltlínské zelené
Pálava 1
Rulandské šedé
Sauvignon
pozdní sběr
moravské zemské víno
výběr z hroznů
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
pozdní sběr
moravské zemské víno
kabinetní víno
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
kabinetní víno
pozdní sběr
výber z hrozna
pozdní sběr
pozdní sběr
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2011
2012
2012
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
8,6
7,4
9,0
9,4
11,0
7,3
10,6
7,2
6,1
9,0
8,9
8,3
10,1
11,7
5,9
11,2
4,7
11,0
7,7
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
25/13
3061
589
108/13
7513
1813
198
313/12
1208
3044
1321
05/13
12043
L19/13
L11/13
1332
L6/13
948
18/13
Ing. Miroslav Volařík
Pavel Binder - rodinné vinařství
Vinařství Popela
Střední odborná škola vinařská a
Střední odborné učiliště zahradnické
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
MORAVÍNO s.r.o.
Rodinné vinařství SEDLÁK
Vinařství Josef Dufek
Marek Šurýn - vinařství Pergen
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Štěpán Maňák
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE a.s.
Jindřich Kadrnka
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
Pavel Binder - rodinné vinařství
Pavel Binder - rodinné vinařství
Ing. Miroslav Volařík
ELESKO a.s.
Vinofol s.r.o.
BMVinařství s.r.o.
15
92,67 GGM, CW,
NW
92,00 GGM, *
90,33
GM
88,67
GM
88,67
GM
88,33
87,67
87,67
87,67
87,67
87,33
87,33
87,00
87,00
87,00
87,00
87,00
87,00
87,00
87,00
86,33
86,33
86,00
86,00
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
SM
SM
SM
SM
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Zb. Země
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Res. Coun-
sug.try
85 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2013 9,5 CZE
156 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013 11,1 CZE
211 Cuvée Kadrnka
pozdní sběr
2013 9,0 CZE
122 Chardonnay
pozdní sběr
2013 8,0 CZE
176 Sauvignon
pozdní sběr
2013 10,0 CZE
186 Muškát moravský
kabinetní víno
2013 11,2 CZE
95 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2013 8,1 CZE
96 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2013 8,4 CZE
144 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2011 6,0 CZE
153 Ryzlink rýnský
kabinetní víno
2013 10,4 CZE
190 Pálava
pozdní sběr
2011 8,2 CZE
194 Tramín červený
pozdní sběr
2013 7,0 CZE
128 Rulandské šedé
pozdní sběr
2013 5,0 CZE
167 Sauvignon
kabinetní víno
2013 6,3 CZE
187 Muškát moravský
akostné víno odrodové 2013 11,7 SVK
197 Tramín červený
pozdní sběr
2013 8,1 CZE
216 Anselmann Cabernet blanc
Qualitätswein
2013 8,5 DEU
trocken
104 Neuburské
pozdní sběr
2013 10,8 CZE
159 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012 11,7 CZE
164 Sauvignon
pozdní sběr
2013 5,7 CZE
165 Sauvignon
pozdní sběr
2013 5,8 CZE
180 ŠALDORFSKÝ KRAVÁK
pozdní sběr
2012 11,5 CZE
183 Muškát moravský
pozdní sběr
2013 8,9 CZE
185 Muškát moravský
pozdní sběr
2012 10,8 CZE
90 Grüner Veltliner Selection
Qualitätswein
2013 5,2 AUT
92 Veltlínské zelené
moravské zemské víno 2013 6,3 CZE
131 Rulandské šedé
pozdní sběr
2013 7,1 CZE
136 Rulandské šedé
pozdní sběr
2013 11,7 CZE
140 Rheinriesling
Qualitätswein
2013 5,1 AUT
145 Riesling Maidenburg
pozdní sběr
2012 6,2 CZE
152 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013 10,2 CZE
158 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013 11,6 CZE
160 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012 11,9 CZE
178 Sauvignon
pozdní sběr
2013 10,7 CZE
189 Pálava
výběr z hroznů
2012 6,8 CZE
208 Děvín
pozdní sběr
2013 11,0 CZE
109 Rulandské bílé
pozdní sběr
2013 5,0 CZE
16
Č. šarže
Přihlašovatel/výrobce
Body Med.
Batch No. Applicant/Producer
Points Medal
1328
Ing. Miroslav Volařík
1613
Milan Spěvák
21/13
Jindřich Kadrnka
1318
Bronislav Grmolec
112/13
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík
1301
Ing. Miroslav Volařík
3028
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
1318
Štěpán Maňák
14/11
Jaroslav Drmola
RRJ13/01 Víno Lípa Mikulov s.r.o.
1211
SONBERK a.s.
14306
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
02/13
Jaroslav Drmola
2/014
Lubomír Lampíř-vinařství Sádek
L07
SVV, a.s. VINANZA
2/13
Rudolf Prchal
502101503114 Anselmann
85,67
85,67
85,67
85,33
85,33
85,33
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
84,67
84,67
84,67
84,67
84,67
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
4913
104/12
3028
1315
12/8-A
1313
1222
N4661/14
02/13
13/13
1330
904/14
0612
950
7/13
0812
3/13
1012
3284
10/13
84,33
84,33
84,33
84,33
84,33
84,33
84,33
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
83,67
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
Vinařství Josef Dufek
Rodinné vinařství SEDLÁK
Vinařství Pavlov
VÍNO BLATEL, a.s.
AGRODRUŽSTVO NOVÝ ŠALDORF
VÍNO BLATEL, a.s.
VÍNO BLATEL, a.s.
Nekham Josef jr/Weingut Nekham
Rodinné Vinařství Čapka
Vinařství Žůrek
VÍNO BLATEL, a.s.
Weingut Edl
Reisten, s.r.o.
Vinofol s.r.o.
Rudolf Prchal
Ing. Jiří Kopeček
Rudolf Prchal
SONBERK a.s.
Réva Rakvice s.r.o.
Jindřich Kadrnka
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Zb. Země
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Res. Coun-
sug.try
115 Rulandské bílé
výběr z hroznů
2013 12,0 CZE
127 Rulandské šedé
pozdní sběr
2013 5,0 CZE
191 Tramín červený
pozdní sběr
2013 6,0 CZE
207 Tramín červený
pozdní sběr
2013 11,9 CZE
217 Tramín žlutý
pozdní sběr
2013 9,4 CZE
79 Welschriesling
Qualitätswein
2013 4,4 AUT
86 Ryzlink vlašský
výběr z hroznů
2012 10,5 CZE
98 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2013 12,0 CZE
102 Sylvánské zelené
pozdní sběr
2013 8,7 CZE
105 Müller Thurgau
kabinetní víno
2012 7,2 CZE
112 Rulandské bílé
VOC
2013 6,3 CZE
116 Chardonnay
Qualitätswein
2013 4,1 AUT
139 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013 4,3 CZE
149 Riesling "WineKultur"
Qualitätswein
2013 8,3 AUT
80 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2013 5,0 CZE
81 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2013 5,5 CZE
84 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2013 8,0 CZE
91 Veltlínské zelené
výběr z hroznů
2012 6,0 CZE
101 Sylvánské zelené
pozdní sběr
2012 8,2 CZE
118 Chardonnay
pozdní sběr
2013 6,3 CZE
125 Chardonnay
pozdní sběr
2012 9,4 CZE
132 Rulandské šedé
kabinetní víno
2013 8,3 CZE
147 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013 6,9 CZE
181 Irsai Oliver
pozdní sběr
2013 11,5 CZE
87 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2013 11,0 CZE
103 Sylvánské zelené
jakostní víno odrůdové 2013 9,2 CZE
113 Rulandské bílé
pozdní sběr
2013 7,3 CZE
137 Rulandské šedé
pozdní sběr
2013 12,0 CZE
148 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013 8,2 CZE
151 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013 9,6 CZE
157 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013 11,1 CZE
166 Sauvignon
pozdní sběr
2013 6,1 CZE
200 Tramín červený
pozdní sběr
2013 10,0 CZE
214 Muškát žltý, Virginia
kabinetné
2012 5,5 SVK
83 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2013 7,6 CZE
93 Veltlínské zelené
moravské zemské víno 2013 6,9 CZE
99 Veltlínské červené rané
kabinetní víno
2013 9,2 CZE
114 Rulandské bílé
pozdní sběr
2013 12,0 CZE
17
Č. šarže
Přihlašovatel/výrobce
Body Med.
Batch No. Applicant/Producer
Points Medal
6513
1312
19/13
1308
461/13
N 5985/14
6512
B13/107
11/13
3336
1334
5486/14
32
P883/14
17/13
33/13
1341
2020
2612
3042
17/12
06/13
21/13
1307
1338
14/13
14371
109/13
1308
24/13
1316
2/13
192
L-24
RVJ13/01
VZJ13/01
L02/13
18/13
83,67
83,67
83,67
83,67
83,67
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
82,67
82,67
82,67
82,67
82,67
82,67
82,67
82,67
82,67
82,67
82,33
82,33
82,33
82,33
Vinařství Josef Dufek
Bronislav Grmolec
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
Vinařství Šilinek Jiří
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Nekham Josef jr/Weingut Nekham
Vinařství Josef Dufek
Vinařství Nosreti s.r.o.
Vinařství Popela
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
VÍNO BLATEL, a.s.
Weingut Humer/Andreas Humer
Jakub Šamšula
Weingut Reitmayer
Jindřich Kadrnka
Vinařství Popela
Ing. Miroslav Volařík
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Vinařství Josef Dufek
Vinařství Pavlov
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.
Vinařství Petr Skoupil
BMVinařství s.r.o.
Vinařství Šilinek Jiří
Ing. Miroslav Volařík
Vinařství Žůrek
Vinařství Pavlov
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík
Petr Bunža
Vinařství Žůrek
Bronislav Grmolec
Víno Skrášek
Petr Tomčala
Ing. Jaroslav Ostrožovič
Víno Lípa Mikulov s.r.o.
Víno Lípa Mikulov s.r.o.
Pavel Binder - rodinné vinařství
Vinařství Žůrek
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Zb. Země
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Res. Coun-
sug.try
138 Rulandské šedé
pozdní sběr
2012 12,0 CZE
162 Sauvignon
pozdní sběr
2013 4,5 CZE
192 Gewürztraminer
Qualitätswein
2013 6,1 AUT
205 Tramín červený
pozdní sběr
2013 11,6 CZE
123 Chardonnay
Qualitätswein
2013 8,2 AUT
175 Sauvignon
pozdní sběr
2013 9,1 CZE
106 Müller Thurgau
jakostní víno odrůdové 2013 7,2 CZE
107 Müller Thurgau
kabinetní víno
2013 8,7 CZE
126 Rulandské šedé
výběr z hroznů
2013 4,7 CZE
155 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013 10,7 CZE
177 Sauvignon
pozdní sběr
2013 10,5 CZE
129 Rulandské šedé
pozdní sběr
2013 5,3 CZE
130 Rulandské šedé
výběr z hroznů
2012 6,6 CZE
141 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013 5,5 CZE
184 Muškát moravský
pozdní sběr
2013 10,7 CZE
201 Tramín červený
výběr z hroznů
2013 10,0 CZE
88 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2013 4,7 CZE
108 Müller Thurgau
pozdní sběr
2013 10,7 CZE
117 B&G Chardonnay Réserve
2013 4,3 FRA
154 Chateau Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012 10,4 CZE
179 Sauvignon
moravské zemské víno 2013 11,3 CZE
195 Tramín červený
výber z hrozna
2013 7,8 SVK
213 Cuvée Rváči
moravské zemské víno 2012 12,0 CZE
182 Muškát moravský
kabinetní víno
2013 5,2 CZE
119 Chardonnay
výber z hrozna
2013 6,5 SVK
Č. šarže
Přihlašovatel/výrobce
Body Med.
Batch No. Applicant/Producer
Points Medal
RŠ1/12
02/13
N 10942/13
03/13
P901/14
7/13
4/13
10/13
03/13
5513
08/13
5/13
08/12
13/140
10/13
19/13
1313
3016
L3343
1257
03/13
L-107
201208
300-13
L-106
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
Jindřich Kadrnka
Ing. W. Baumgartner GmbH & Co KG
Vinařství Nechory / HM s.r.o.
Weingut Edl
Vinařství Popela
Vinařství Popela
BMVinařství s.r.o.
Jaroslav Drmola
Vinařství Vajbar Bronislav
Vinařství Petr Skoupil
Rudolf Prchal
Velkobílovická vína s.r.o.
AGRODRUŽSTVO NOVÝ ŠALDORF
ZD Sedlec
BMVinařství s.r.o.
Bronislav Grmolec
Vinařství Pavlov
Adveal s.r.o.
VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE a.s.
Rodinné Vinařství Čapka
VINIDI s.r.o.
Šárka Herzánová/Vinařství Herzánovi
PATRIA Kobylí, a.s.
VINIDI s.r.o.
82,33
82,33
82,33
82,33
82,00
82,00
81,67
81,67
81,67
81,67
81,67
81,33
81,33
81,33
81,33
81,33
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
80,67
80,33
12/13
16/13
L10/13
1305
8/13
1217
02/13
Vinařství Baloun
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
ELESKO a.s.
Petr Bunža
Víno Skrášek
Ing. Miroslav Volařík
Střední odborná škola vinařská a
Střední odborné učiliště zahradnické
NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
Vinařství Popela
92,33 GGM, CW
88,67
GM
88,33
GM
88,00
GM
88,00
GM
87,67
GM
87,67
GM
A3: Bílá vína polosladká / White wines semi-sweet
259
249
265
232
322
256
261
Děvín
Chardonnay
Aurelius
Sauvignon
Pálava
Veltlínské zelené
Cuvée No. 140
264 Chardonnay
305 Ryzlink rýnský
282 Chardonnay
pozdní sběr
výběr z hroznů
neskorý zber
pozdní sběr
výběr z hroznů
výběr z hroznů
pozdní sběr
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
18,0
17,0
19,0
14,2
39,7
17,8
18,3
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
CZE
CZE
výběr z hroznů
2011 19,0 CZE PP140
moravské zemské víno 2013 28,7 CZE 17/13
výběr z hroznů
2013 22,6 CZE 22/13
18
87,67
87,67
87,33
GM
GM
GM
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Zb. Země
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Res. Coun-
sug.try
310 Aurelius
výběr z hroznů
2013 32,0 CZE
320 Tramín červený
výběr z hroznů
2013 37,6 CZE
327 Pálava 2
výber z hrozna
2013 40,2 SVK
328 Pálava
výběr z hroznů
2013 42,6 CZE
332 Muškát moravský Bublinka
kabinetní víno
2013 44,4 CZE
237 Jindřich IV.
výběr z hroznů
2013 15,0 CZE
257 Pálava
výběr z hroznů
2013 17,9 CZE
303 Chardonnay
pozdní sběr
2012 28,4 CZE
319 Tramín červený
moravské zemské víno 2013 34,0 CZE
251 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013 17,5 CZE
286 Hibernal
výběr z hroznů
2013 23,4 CZE
223 Veltlínské zelené
kabinetní víno
2013 13,9 CZE
283 Rulandské bílé
pozdní sběr
2013 22,7 CZE
299 Tramín červený
pozdní sběr
2013 27,9 CZE
227 Tramín červený
pozdní sběr
2013 14,3 CZE
255 Rulandské šedé
výběr z hroznů
2013 17,8 CZE
263 Rulandské šedé
výběr z hroznů
2013 18,8 CZE
277 Sauvignon
výběr z hroznů
2013 21,8 CZE
308 Rizling rýnsky
výber z hrozna
2013 30,5 SVK
246 Sauvignon
pozdní sběr
2013 16,6 CZE
252 Sauvignon
výběr z hroznů
2013 17,5 CZE
279 Hibernal
výběr z hroznů
2012 22,2 CZE
294 Chardonnay
pozdní sběr
2013 26,0 CZE
Č. šarže
Body Med.
Batch No. Applicant/Producer
Points Medal
2/13
01351
L 8/13
01307
L06/13
19/13
112/13
96/12
3068
1329
1329
1318
01313
B13/102
0513
17/13
19/13
11/13
L-104
66/13
813/SG
HIB1/12
07/13
87,00
87,00
87,00
86,33
86,33
85,67
85,67
85,67
85,67
85,33
85,33
85,00
85,00
85,00
84,67
84,67
84,67
84,67
84,67
84,33
84,33
84,33
84,33
GM
GM
GM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
84,33
84,33
84,33
84,00
SM
SM
SM
SM
84,00
84,00
84,00
84,00
83,67
83,67
83,67
83,67
83,67
SM
SM
SM
SM
306
307
317
243
Sauvignon
Rulandské šedé
Chardonnay
Rulandské bílé
pozdní sběr
výběr z hroznů
výběr z hroznů
kabinetní víno
2013
2013
2013
2013
30,0
30,0
36,2
15,4
CZE
CZE
CZE
CZE
01320
3275
1334
06/13
273
293
304
312
219
221
222
228
247
Irsai Oliver
Pálava
Chardonnay
Rulandské šedé
Chardonnay Maidenburg
Ryzlink rýnský
Ryzlink rýnský
Gelber Muskateller "Calypso"
Rulandské bílé
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
jakostní víno odrůdové
pozdní sběr
Qualitätswein
výběr z hroznů
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2013
2013
2013
20,4
25,0
28,5
32,3
12,3
13,3
14,0
12,6
16,8
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
AUT
CZE
1/13
2813
2113
01317
0712
05
07/13
P1493/14
0313/RB
19
Přihlašovatel/výrobce
Vinařství Popela
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
ELESKO a.s.
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
Pavel Binder - rodinné vinařství
Jindřich Kadrnka
Rodinné vinařství SEDLÁK
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Ing. Miroslav Volařík
Štěpán Maňák
Ing. Miroslav Volařík
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
Vinařství Nosreti s.r.o.
Georgios Ilias
BMVinařství s.r.o.
Vinařství Popela
Vitis spol. s r.o.
VINIDI s.r.o.
Neoklas a.s.
Vinné sklepy Skalák
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
Střední odborná škola vinařská a
Střední odborné učiliště zahradnické
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
Réva Rakvice s.r.o.
Štěpán Maňák
Střední odborná škola vinařská a
Střední odborné učiliště zahradnické
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
Šmerák Jiří
Milan Spěvák
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
Reisten, s.r.o.
Milan Turek
Jindřich Kadrnka
Weingut Reitmayer
Šebesta spol. s r.o. - Víno Kyjov
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Zb. Země
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Res. Coun-
sug.try
313 Rulandské šedé
pozdní sběr
2013 32,9 CZE
325 Chardonnay
pozdní sběr
2013 40,0 CZE
242 Hibernal
moravské zemské víno 2013 15,2 CZE
287 Aurelius
výběr z hroznů
2013 23,6 CZE
289 sv. Scholastika classic
pozdní sběr
2013 24,6 CZE
Č. šarže
Body Med.
Batch No. Applicant/Producer
Points Medal
1307
16/13
15/13
14-13
24/13
Morávia víno, spol. s r.o.
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
Velkobílovická vína s.r.o.
Vinné sklepy Zapletal
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ vinné sklepy
83,67
83,67
83,33
83,33
83,33
Vinařství Žůrek
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
WINBERG Mikulov s.r.o.
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík
Weingut Girsch
Vinofol s.r.o.
Malkuth s.r.o./Villa Dria
83,00
83,00
83,00
82,67
82,67
82,67
82,67
Vinařství Nechory / HM s.r.o.
Pavel Binder - rodinné vinařství
Milan Kosík
Vinařství Baloun
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
MOVINO, spol. s r.o.
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ vinné sklepy
82,33
82,33
82,33
82,00
82,00
82,00
81,67
Milan Spěvák
Vinofol s.r.o.
Víno Lípa Mikulov s.r.o.
WINBERG Mikulov s.r.o.
Petr Tomčala
Jakub Šamšula
Vinařství Nechory / HM s.r.o.
PPS AGRO Strachotín, a.s.
WINBERG Mikulov s.r.o.
Vitis spol. s r.o.
Marek Šurýn - vinařství Pergen
Ing. Richard Tichý
Jaroslav Tichý
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
Vinné sklepy Skalák
81,67
81,67
81,67
81,67
81,33
81,33
81,33
81,33
81,33
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
224
236
323
226
238
267
324
Tramín červený
Ryzlink rýnský
Ryzlink rýnský
Tramín červený
Chardonnay
Chardonnay
Villa Dria - Gros Manseng
pozdní sběr
kabinetní víno
výběr z hroznů
pozdní sběr
Qualitätswein
výběr z hroznů
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2012
13,3
14,6
39,8
13,4
14,7
19,7
40,0
CZE
CZE
CZE
CZE
AUT
CZE
FRA
220
248
253
244
268
281
229
Ryzlink rýnský
Rulandské šedé
Veltlínské zelené
Kerner
Pálava
Devín
Muškát moravský classic
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
hrozienkový výber
kabinetní víno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
12,8
16,9
17,6
15,5
19,8
22,4
13,4
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
SVK
CZE
19/13
01344
4/2012
116/13
N89/14
935
13/12/11
GM-201
18/13
L23/13
1307
6/13
20/13
L-26
2/13
254
272
295
334
231
262
300
301
331
234
240
241
250
269
270
Sauvignon
Sauvignon
Pálava
Rulandské bílé
Cuvée
Hibernal
Rulandské šedé
Irsai Oliver
Rulandské šedé
Sauvignon
Sauvignon
Sauvignon
Müller Thurgau
Sauvignon
Chardonnay
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
moravské zemské víno
pozdní sběr
výběr z hroznů
moravské zemské víno
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
výběr z hroznů
jakostní víno odrůdové
moravské zemské víno
výběr z hroznů
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2013
2012
2013
2013
2012
17,7
20,4
26,0
44,5
14,0
18,5
28,0
28,0
44,2
14,3
15,1
15,1
17,2
20,0
20,3
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
2013
959
PAJ/01
3/2012
175
36
07/13
6/14
7/2012
12/12
1313
05/12
1/13
140/13
812/CHA
20
Přihlašovatel/výrobce
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Zb. Země
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Res. Coun-
sug.try
276 Szöllősi Pincészet - Szöllősi
OEM
2011 21,3 HUN
Chardonnay
280 Ryzlink rýnský
výběr z hroznů
2012 22,4 CZE
290 Chardonnay
pozdní sběr
2013 24,7 CZE
298 Kerka
pozdní sběr
2013 27,0 CZE
235 Hibernal
pozdní sběr
2013 14,6 CZE
245 Cuvée Binder Elegance
kabinetní víno
2013 15,8 CZE
230 Muškát moravský
kabinetní víno
2013 13,9 CZE
233 Sauvignon
pozdní sběr
2013 14,2 CZE
275 Chardonnay
výběr z hroznů
2012 20,9 CZE
330 Tramín červený
výběr z bobulí
2012 43,7 CZE
284 Rulandské bílé
výběr z hroznů
2013 22,9 CZE
318 Sauvignon
výběr z bobulí
2012 37,0 CZE
Č. šarže
Přihlašovatel/výrobce
Body Med.
Batch No. Applicant/Producer
Points Medal
121017965 Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit
Kft.
512/RR
Vinné sklepy Skalák
13/137
AGRODRUŽSTVO NOVÝ ŠALDORF
36/13
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
1322
Bronislav Grmolec
L15/13
Pavel Binder - rodinné vinařství
1304
Petr Bunža
190
Petr Tomčala
0312/CHA Šebesta spol. s r.o. - Víno Kyjov
3317
Vinařství Pavlov
713/RB
Vinné sklepy Skalák
0712/SG
Šebesta spol. s r.o. - Víno Kyjov
81,00
81,00
81,00
81,00
80,67
80,67
80,33
80,33
80,33
80,33
80,00
80,00
B1: Růžová vína suchá (vč. klaretů) / Rosé wines dry (incl. blanc de noirs)
337 Frankovka rosé
336 Modrý Portugal rosé
pozdní sběr
kabinetní víno
2013 3,5 CZE 617
2013 3,3 CZE 04/13
338 Zweigeltrebe
pozdní sběr
2013 4,0 CZE 44/13
MORAVÍNO s.r.o.
Střední odborná škola vinařská a
Střední odborné učiliště zahradnické
Vinařství Baloun
85,00
84,00
SM
SM
82,67
B2: Růžová vína ostatní (vč. klaretů) / Rosé wines others (incl. blanc de noirs)
367
344
371
352
359
361
365
340
AUBÉRE RESERVA
pozdní sběr
Cabernet Sauvignon rosé
pozdní sběr
Cabernet Sauvignon rosé
kabinetní víno
Rulandské modré Klaret
pozdní sběr
Rulandské modré Klaret
pozdní sběr
Cabernet Sauvignon rosé
pozdní sběr
Merlot Rosé
pozdní sběr
Szöllősi Pincészet - Szöllősi Rosé OFJ
362
350
364
349
366
370
347
358
372
Cabernet Moravia rosé
Cabernet Sauvignon rosé
Zweigeltrebe
Merlot rosé
Zweigeltrebe
Cabernet Sauvignon
Rulandské modré
Rulandské modré rose
Rosé Pinot Noir
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
23,6
7,2
40,2
12,7
16,2
17,2
19,8
5,1
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
HUN
VINAŘSTVÍ DVOŘÁČEK LTM, s.r.o.
Petr Bíza
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
Štěpán Maňák
Vinařství Nechory / HM s.r.o.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Georgios Ilias
Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit
Kft.
kabinetní víno
2013 17,6 CZE 4513
Vinařství Vajbar Bronislav
pozdní sběr
2013 10,5 CZE 3011
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
kabinetní víno
2013 19,7 CZE ZWRJ13/01 Víno Lípa Mikulov s.r.o.
pozdní sběr
2013 10,5 CZE 318
Vladimír Tetur
pozdní sběr
2013 21,5 CZE 1327
VÍNO BLATEL, a.s.
jakostní víno odrůdové 2013 38,7 CZE 7/13
Jaroslav Tichý
pozdní sběr
2013 9,1 CZE 1345
VÍNO BLATEL, a.s.
výběr z hroznů
2013 15,9 CZE 1315
Petr Bunža
moravské zemské víno 2013 43,3 CZE 07/13
Ing. Richard Tichý
21
81/2012
228
5/13
1341
16/13
3013
0313
AORP
88,00
87,67
87,33
87,00
87,00
87,00
87,00
85,67
GM, CW
GM
GM
GM
GM
GM
GM
SM
85,33
85,00
85,00
84,67
84,67
84,67
84,33
84,33
84,33
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Zb. Země
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Res. Coun-
sug.try
357 Chateau Frankovka rosé
jakostní víno odrůdové 2013 15,1 CZE
360 Cabernet Moravia
moravské zemské víno 2013 16,7 CZE
351 Cabernet Sauvignon ROSE
pozdní sběr
2013 11,1 CZE
342 Zweigeltrebe
pozdní sběr
2013 6,5 CZE
369 Zweigeltrebe
moravské zemské víno 2013 37,3 CZE
341 Frankovka KLARET
kabinetní víno
2013 5,7 CZE
346 Rulandské modré
pozdní sběr
2013 8,5 CZE
355 Zweigeltrebe rosé
kabinetní víno
2013 14,0 CZE
356 Frankovka rosé
kabinetní víno
2013 14,6 CZE
Č. šarže
Přihlašovatel/výrobce
Body Med.
Batch No. Applicant/Producer
Points Medal
1307
R13/100
28/13
3413
1313
22/13
23/13
4613
2/13
84,00
84,00
83,00
82,67
82,67
82,33
82,33
82,33
82,33
VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE a.s.
Vinařství Nosreti s.r.o.
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
Šmerák Jiří
Morávia víno, spol. s r.o.
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
Vinařství Žůrek
Vinařství Vajbar Bronislav
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
SM
SM
C1: Červená vína suchá / Red wines dry
424 Frankovka
397 Yarden Merlot
výběr z hroznů
419
409
417
447
výběr z hroznů
výběr z hroznů
moravské zemské víno
pozdní sběr
Rulandské modré
Rulandské modré
Rulandské modré
Cabernet Sauvignon
2009 2,0 ISR
L 11180
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
2012
2011
2011
2011
2013
0,4
0,5
3,9
0,4
2,9
CZE
CZE
CZE
CZE
ARG
20/122
11
66-11
11100
L14035
Pavlovín, spol. s r.o.
Kapwein Bohemia s.r.o./Golan Heights
Winery
PATRIA Kobylí, a.s.
Vitis spol. s r.o.
NESYT LAKE WINES, Malcolm Russell
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. /
Vinařství Bavory
Kapwein Bohemia s.r.o./Golan Heights
Winery
VINIUM a.s.
Ing. Ladislav Musil
PATRIA Kobylí, a.s.
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
Adveal s.r.o.
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
akostné značkové víno
výběr z hroznů
výběr z bobulí
moravské zemské víno
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
výběr z hroznů
výber z hrozna
2012
2013
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2011
2012
0,4
1,0
0,6
2,4
0,2
0,2
0,9
0,3
0,1
1,3
0,7
1,5
CZE
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
SVK
3426
1337
0311
L 28/11
48-11/B
14/2011
34/2011
11094
16/11
48/09
30/11
L 27/12
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
VÍNO BLATEL, a.s.
Vinařství Petr Skoupil
ELESKO a.s.
Pavlovín, spol. s r.o.
WINBERG Mikulov s.r.o.
VINAŘSTVÍ DVOŘÁČEK LTM, s.r.o.
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
Roman Komarov-Vinařství
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.
Vitis spol. s r.o.
ELESKO a.s.
449 Yarden Cabernet Sauvignon
427
443
376
441
473
425
444
390
396
402
403
413
384
400
414
430
431
Frankovka
Zweigeltrebe
Modrý Portugal
Zweigeltrebe barrique
Finca la Escondida Malbec
Reserva
Frankovka
Zweigeltrebe
Merlot
Petit merle barrique
Rulandské modré
Rulandské modré
Rulandské modré BARRIQUE
Svatovavřinecké
Rulandské modré
Rulandské modré
Frankovka
Frankovka
2011 0,2 CZE 46-11/B
2009 2,8 ISR L11157
2011
2011
2011
2009
4,0
0,6
2,9
0,2
CZE
CZE
CZE
CZE
22
70-11
23/11
37
9/09
88,67
CH, CW
GM
88,00
87,33
87,33
87,33
GM
GM
GM
GM
87,33
GM
87,00
87,00
86,00
86,00
86,00
GM
GM
SM
SM
SM
85,67
85,67
85,33
85,33
85,33
85,33
85,33
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Zb. Země
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Res. Coun-
sug.try
465 Cuvée Catherine
výběr z hroznů
2012 1,2 CZE
472 Jacksons Pinotage
Stanford
2011 2,7 ZAF
374 Modrý Portugal
pozdní sběr
2013 0,7 CZE
392 Merlot Exquisit
Qualitätswein
2012 1,3 AUT
416 Rulandské modré Barrique
výběr z hroznů
2012 2,8 CZE
421 Frankovka
výběr z hroznů
2011 0,2 CZE
432 Frankovka
pozdní sběr
2012 1,6 CZE
461 Alibernet Barrique
pozdní sběr
2012 3,1 CZE
474 Finca la Escondida Shiraz
2012 3,0 ARG
Reserva
393 Merlot BARRIQUE
pozdní sběr
2009 1,5 CZE
398 Merlot Barrique
výběr z hroznů
2012 2,9 CZE
407 Rulandské modré
výběr z hroznů
2011 0,6 CZE
422 Frankovka
výběr z hroznů
2011 0,2 CZE
450 Cabernet Sauvignon Barrique pozdní sběr
2012 2,6 CZE
462 Cuvée Filip
moravské zemské víno 2011 0,1 CZE
386 Merlot
výběr z hroznů
2012 0,1 CZE
433 MAGULA Frankovka modrá
výber z hrozna
2011 1,7 SVK
468 Rioja DOCa Carlos Serres Crianza DOCa Rioja
2009 1,8 ESP
408 Rulandské modré
výběr z hroznů
2012 0,6 CZE
410 Rulandské modré
pozdní sběr
2011 0,6 CZE
452 Cabernet Sauvignon
výběr z hroznů
2011 3,2 CZE
405 Rulandské modré
pozdní sběr
2012 0,4 CZE
451 B&G Cabernet Sauvignon
2012 3,1 FRA
Réserve
471 B&G Cotes du Rhone Passeport AOC Cotes du Rhone 2012 3,5 FRA
AOC
399 B&G Merlot Réserve
2012 3,2 FRA
429 Frankovka
pozdní sběr
2011 0,6 CZE
437 Zweigeltrebe
pozdní sběr
2013 0,2 CZE
440 Zweigeltrebe
pozdní sběr
2012 0,4 CZE
446 Cabernet Sauvignon
výběr z hroznů
2012 0,2 CZE
448 Cabernet Sauvignon BARRIQUE výběr z hroznů
2009 1,1 CZE
475 Adobe Syrah Reserva
2011 3,3 CHL
391 Merlot
pozdní sběr
2011 1,1 CZE
415 Grand Cuvée Bizé
výběr z hroznů
2009 2,0 CZE
418 Rulandské modré
akostné
2013 3,0 SVK
23
Č. šarže
Přihlašovatel/výrobce
Body Med.
Batch No. Applicant/Producer
Points Medal
15/13
0001
524/13
LP1636/14
1228
46-11
581
1218
L13240
Vinařství Nechory / HM s.r.o.
Tombalina Wines
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Weingut Schulz
Štěpán Maňák
Pavlovín, spol. s r.o.
MORAVÍNO s.r.o.
Štěpán Maňák
Adveal s.r.o.
85,00
85,00
84,67
84,67
84,67
84,67
84,67
84,67
84,67
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
13
1223
247
2911
1217
20/11
110/12
L117
L32812
1210
62/112
29/11
19/122
L3345
VINAŘSTVÍ DVOŘÁČEK LTM, s.r.o.
Štěpán Maňák
Templářské sklepy Čejkovice
Šmerák Jiří
Štěpán Maňák
Ing. Richard Tichý
Templářské sklepy Čejkovice
VINO MAGULA, s.r.o.
Adveal s.r.o.
Petr Bunža
VINIUM a.s.
Vinum Moravicum a.s.
VINIUM a.s.
Adveal s.r.o.
84,33
84,33
84,33
84,33
84,33
84,33
84,00
84,00
84,00
83,67
83,67
83,67
83,33
83,33
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
L3332
Adveal s.r.o.
83,33
L3261
69/11
195
7/12
L21/12
33
L1IMO05213
70/11
158
L-022
Adveal s.r.o.
Vinařství Baloun
Petr Tomčala
Jaroslav Tichý
Pavel Binder - rodinné vinařství
VINAŘSTVÍ DVOŘÁČEK LTM, s.r.o.
Adveal s.r.o.
Vinařství Baloun
Petr Bíza
VILLA MODUR
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
82,67
82,67
82,67
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Zb. Země
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Res. Coun-
sug.try
455 Anselmann Cabernet Sauvignon Qualitätswein
2012 3,9 DEU
trocken -im Barrique gereift466 Cuvée 1614
pozdní sběr
2011 1,2 CZE
470 Toscana Rosso IGT
IGT Toscana Rosso 2012 3,2 ITA
387 Merlot
pozdní sběr
2013 0,1 CZE
412 Rulandské modré
výběr z hroznů
2012 0,7 CZE
453 Cabernet Sauvignon
pozdní sběr
2013 3,5 CZE
454 Cabernet Sauvignon
pozdní sběr
2013 3,8 CZE
460 Alibernet
akostné
2009 2,6 SVK
463 Cuvée Bernety
moravské zemské víno 2012 0,4 CZE
380 Dorferdon - Dornfelder
akostné
2012 2,5 SVK
404 Rulandské modré
pozdní sběr
2011 0,4 CZE
467 Grand Reserve Cuvée
Qualitätswein
2012 1,5 AUT
469 Reserve N1
Qualitätswein
2011 2,3 AUT
377 Dornfelder
pozdní sběr
2012 0,2 CZE
388 Merlot
výběr z hroznů
2013 0,2 CZE
423 Frankovka
pozdní sběr
2012 0,2 CZE
436 Grand Chateau Frankovka
pozdní sběr
2011 3,4 CZE
457 Neronet exklusive
pozdní sběr
2012 0,5 CZE
383
428
458
379
406
0,3
0,5
2,0
1,8
0,5
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
Č. šarže
Points Medal
590766302614 Anselmann
82,67
11119
LO15/14
24-13
07/12
601
20/13
L-B2
Cub12-16
L05
147/11
LP1855/14
N3841/12
10/12
196
16-12
1142
10/12
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
Adveal s.r.o.
Vinné sklepy Zapletal
Rodinné vinařství Stanislav Čevela
MORAVÍNO s.r.o.
Vinařství Žůrek
Terra Parna/Zenagro s.r.o.
Krásná hora s.r.o.
Profmat/HR WINERY
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Weingut Schulz
Nekham Josef jr/Weingut Nekham
Jaroslav Drmola
Petr Tomčala
Libor Vajbar/Vinařství Vajbar Kobylí
VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE a.s.
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ vinné sklepy
82,67
82,67
82,33
82,33
82,33
82,33
82,00
82,00
81,33
81,33
81,33
81,33
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
13
05/12
1312
3610
26/12
Ing. Ladislav Musil
VÍNO PODIVÍN,a.s.
Morávia víno, spol. s r.o.
Réva Rakvice s.r.o.
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ vinné sklepy
80,67
80,67
80,67
80,33
80,33
VINIUM a.s.
Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing. Luboš
Oulehla
Jaroslav Drmola
Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing. Luboš
Oulehla
Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit
Kft.
VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE a.s.
Krásná hora s.r.o.
80,33
80,33
pozdní sběr
pozdní sběr
moravské zemské víno
pozdní sběr
výběr z hroznů
2011
2012
2013
2013
2012
pozdní sběr
pozdní sběr
2012 0,4 CZE 56/122
2011 0,3 CZE 1151
439 Zweigeltrebe
401 Rulandské modré
pozdní sběr
pozdní sběr
2012 0,3 CZE 15/11
2011 0,1 CZE 1106
435 Chateau Frankovka
459 Alibernet
2009 2,1 HUN 31-03040/
2011-1
pozdní sběr
2012 2,6 CZE 1252
moravské zemské víno 2011 0,6 CZE AL11-13
24
Body Med.
Batch No. Applicant/Producer
Svatovavřinecké
Frankovka
Neronet
Dornfelder
Rulandské modré barrique
exklusive
426 Frankovka
438 Zweigeltrebe
434 Tűzkő Birtok - Tűzkő 7frankos OEM
Přihlašovatel/výrobce
80,33
80,00
80,00
80,00
80,00
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Zb. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Res. Coun- Batch No. Applicant/Producer
sug.try
Body Med.
Points Medal
C2: Červená vína ostatní / Red wines others
482 Blauer Zweigelt
Qualitätswein
2013 4,8 AUT N 3014/14
Ing. W. Baumgartner GmbH & Co KG
88,00
487
480
488
491
494
486
481
484
490
479
483
477
496
492
493
495
Qualitätswein
pozdní sběr
jakostní víno odrůdové
výběr z bobulí
Qualitätswein
Qualitätswein
výběr z hroznů
výběr z hroznů
Qualitätswein
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
bobuľový výber
výběr z hroznů
pozdní sběr
výběr z bobulí
2013
2011
2013
2011
2012
2010
2011
2011
2013
2013
2011
2013
2013
2012
2012
2012
Ing. W. Baumgartner GmbH & Co KG
PATRIA Kobylí, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Vinum Moravicum a.s.
Weingut Reitmayer
Nekham Josef jr/Weingut Nekham
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Ing. W. Baumgartner GmbH & Co KG
Vinařství Žůrek
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
MOVINO, spol. s r.o.
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
Vinařství Petr Skoupil
Štěpán Maňák
87,00
85,67
85,67
85,67
85,67
85,00
84,67
84,33
83,67
83,33
82,67
81,67
81,67
81,33
81,33
81,33
Blauer Portugieser
Frankovka
Dornfelder
Merlot
Blauburger classic
Panthera
Rulandské modré
Zweigeltrebe
Blauer Zweigelt
Dornfelder
André
Blauburger
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Frankovka
Zweigeltrebe Barrique
5,2
4,6
5,7
6,8
9,0
5,2
4,7
5,1
6,0
4,5
5,0
4,2
29,6
6,9
8,0
22,0
AUT
CZE
CZE
CZE
AUT
AUT
CZE
CZE
AUT
CZE
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
CZE
N 3748/14
68-11
3089
25/11
P3469/13
N9689/13
1090
1083
N 5277/14
16/13
1097
3088
L-37
114/12
2712
1240
GM, CW,
NW
GM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
D: Vína přírodně sladká (bílá, růžová a červená)/ Wines naturally sweet (white, rosé and red)
523 Tokajská výberová esencia
Tokaj
513 Pálava
528 Anselmann Riesling
slamové víno
2011 152,0 SVK L 11/11
Trockenbeerenauslese 2013 210,3 DEU 5021
01501214
slámové víno
2010 215,3 CZE 70/11
slámové víno
2012 262,1 CZE 1242
pozdní sběr
2012 58,6 CZE 14/13
výběr z bobulí
2013 66,0 CZE 20/13
výběr z bobulí
2012 46,8 CZE 1112/SG
výběr z bobulí
2012 66,3 CZE 12/2012
výběr z cibéb
2013 130,0 CZE 3247
Tokaj
2006 188,0 SVK L- 15/12
ledové víno
2013 228,0 CZE 9713
ledové víno
2011 262,4 CZE 26/11
Tokaj
2003 136,0 SVK L-9/2010
Tokaj
2003 152,0 SVK L-16
530
534
504
507
499
510
514
524
532
535
516
517
Tramín červený
Sauvignon Barrique
Cabernet Sauvignon
Ryzlink vlašský
Sauvignon
Pálava
Tramín červený
Tokajský výber 6-putňový
Veltlínské zelené
Frankovka
Tokajský výber 5-putňový
Tokajský výber 6-putňový
2003 180,0 SVK L-3/2010
25
TOKAJ & CO, s.r.o.
88,33
ELESKO a.s.
Anselmann
88,33
88,00
GM, CW,
NW
GM
GM
ZD Sedlec
Štěpán Maňák
ZD Sedlec
Jindřich Kadrnka
Vinné sklepy Skalák
WINBERG Mikulov s.r.o.
Réva Rakvice s.r.o.
TOKAJ & CO, s.r.o.
Vinařství Vajbar Bronislav
Jaroslav Drmola
TOKAJ & CO, s.r.o.
TOKAJ & CO, s.r.o.
88,00
88,00
87,33
87,33
87,00
87,00
87,00
87,00
87,00
87,00
86,33
86,33
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
SM
SM
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Zb. Země
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Res. Coun-
sug.try
525 Cabernet Sauvignon
ledové víno
2010 195,1 CZE
521 Sauvignon
slámové víno
2012 174,5 CZE
501 Pálava
výběr z hroznů
2011 49,4 CZE
526 Grand Chateau Hibernal
slámové víno
2012 201,0 CZE
522 Ryzlink rýnský
ledové víno
2012 182,8 CZE
500 Barborka
výběr z hroznů
2013 47,0 CZE
518 Zweigeltrebe
slámové víno
2011 120,0 CZE
520 Frankovka
slámové víno
2009 164,0 CZE
508 Pálava
výběr z hroznů
2013 60,1 CZE
512 Pálava
výběr z hroznů
2012 78,9 CZE
498 Tramín červený
výběr z bobulí
2011 46,7 CZE
519 André
ledové víno
2012 160,7 CZE
505 Chardonnay
pozdní sběr
2013 58,9 CZE
515 Ryzlink vlašský
ledové víno
2012 130,1 CZE
506 Ryzlink rýnský
bobuľový výber
2012 61,0 SVK
527 Pálava
ledové víno
2013 205,0 CZE
529 Rulandské šedé
slámové víno
2011 215,0 CZE
497 Tramín červený
výběr z bobulí
2013 46,5 CZE
533 Rulandské šedé
slámové víno
2012 232,7 CZE
536 Ryzlink rýnský
ledové víno
2012 265,4 CZE
511 Pálava
pozdní sběr
2013 77,0 CZE
502 Tramín červený
výběr z bobulí
2012 52,4 CZE
Č. šarže
Přihlašovatel/výrobce
Body Med.
Batch No. Applicant/Producer
Points Medal
01050
1212/SG
15/11
1220
2217
18/13
0111
0509
1513
13/2012
47/12
42/12
01311
2157
L19
9813
0711
7613
2081
2080
20/13
1/2012
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
Vinné sklepy Skalák
Ing. Richard Tichý
VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE a.s.
Réva Rakvice s.r.o.
Jindřich Kadrnka
Oldřich Drápal
Oldřich Drápal
Marek Šurýn - vinařství Pergen
WINBERG Mikulov s.r.o.
ZD Sedlec
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
Réva Rakvice s.r.o.
Profmat/HR WINERY
Vinařství Vajbar Bronislav
Oldřich Drápal
Vinařství Vajbar Bronislav
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
WINBERG Mikulov s.r.o.
86,33
86,00
85,67
85,67
85,33
85,00
85,00
85,00
84,67
84,67
84,00
83,67
83,33
83,33
83,00
83,00
82,33
82,00
81,67
81,00
80,67
80,33
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
F: Vína šumivá (sekty) / Sparkling wines
550
537
553
542
540
543
546
552
538
541
549
551
Bohemia Sekt Prestige demi sec jakostní šumivé víno
Chateau Radyně extra brut
jakostní šumivé víno
Muškát moravský FRIZZANTE kabinetní víno
Bohemia Sekt Prestige
jakostní šumivé víno
Chardonnay brut
Louis Girardot brut
jakostní šumivé víno
Bohemia Sekt Prestige brut jakostní šumivé víno
Bohemia Sekt Prestige rosé brut jakostní šumivé víno
Bohemia Sekt Prestige demi sec jakostní šumivé víno
Chateau Radyně extra brut
jakostní šumivé víno
Louis Girardot brut
jakostní šumivé víno
Bohemia Sekt Prestige rosé brut jakostní šumivé víno
Bohemia Sekt Prestige demi sec jakostní šumivé víno
2009
2010
2013
2011
34,8
4,7
40,2
7,4
CZE
CZE
CZE
CZE
0026D
1036B
4913
2051C
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
Vinařství Vajbar Bronislav
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
88,00
88,00
86,33
85,67
GM, CW
GM
SM
SM
2009
2011
2012
2011
2009
2010
2011
2012
6,7
8,1
8,7
37,7
5,1
6,9
9,4
36,9
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
0024A
2044A
3010
2052M
0022
1035
2042B
3038D
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
85,33
85,33
85,33
85,33
85,00
85,00
84,67
83,67
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
26
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Zb. Země
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Res. Coun-
sug.try
554 Gelber Muskateller Sparkling Schaumwein
2013 45,0 AUT
"MIR PRICKELT´S"
544 Bohemia Sekt Prestige brut jakostní šumivé víno 2012 8,1 CZE
547 Bohemia Sekt Prestige brut jakostní šumivé víno 2012 9,0 CZE
545 Bohemia Sekt Prestige brut jakostní šumivé víno 2011 8,5 CZE
539 Chateau Bzenec brut
jakostní šumivé
2011 6,2 CZE
víno s.o.
548 Brut Methodé Cap Classique Tulbagh
2011 9,1 ZAF
Č. šarže
Přihlašovatel/výrobce
Body Med.
Batch No. Applicant/Producer
Points Medal
L0513
Weingut Reitmayer
83,67
3044
3046
2044B
2043B
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
83,33
83,33
83,00
81,67
11250
Tombalina Wines
80,33
VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE a.s.
82,00
G: Vína likérová (fortifikovaná) / Liqueur wines (fortified)
555 Grand Chateau Cabernet
Sauvignon
likérové víno
2011 36,4 CZE 1160
27
GRAND PRIX VINEX 2014
Seznam vzorků / Sample list
dle země původu vína a přihlašovatele / according to country of origin of wine and applicant
V katalogu jsou uvedena pouze vína s hodnocením 80 bodů a více. / Only wines with 80 points and higher are listed in the catalogue.
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
ARG - Argentina - ARGENTINA
Adveal s.r.o. - Praha 4 - www.adveal.cz - [email protected]
38 Finca la Escondida Chardonnay
2013 A1
Reserva
473 Finca la Escondida Malbec
2013 C1
Reserva
474 Finca la Escondida Shiraz Reserva
2012 C1
ARG L14027
Adveal s.r.o.
81.33
ARG L14035
Adveal s.r.o.
86.00
SM
ARG L13240
Adveal s.r.o.
84.67
SM
AUT - Rakousko - Austria
Ing. W. Baumgartner GmbH & Co KG - Untermarkersdorf - www.wein-baumgartner.at - [email protected]
20 Grüner Veltliner
DAC
2013 A1 AUT N 308/14 Ing. W. Baumgartner GmbH & Co KG 87.67
GM
192 Gewürztraminer
Qualitätswein
2013 A2 AUT N 10942/13 Ing. W. Baumgartner GmbH & Co KG 82.33
482 Blauer Zweigelt
Qualitätswein
2013 C2 AUT N 3014/14 Ing. W. Baumgartner GmbH & Co KG 88.00 GM, CW,
NW
487 Blauer Portugieser
Qualitätswein
2013 C2 AUT N 3748/14 Ing. W. Baumgartner GmbH & Co KG 87.00
GM
490 Blauer Zweigelt
Qualitätswein
2013 C2 AUT N 5277/14 Ing. W. Baumgartner GmbH & Co KG 83.67
Nekham Josef jr/Weingut Nekham - Paasdorf - www.nekham-weine.at - [email protected]
12 Weinviertel dac Hainthal
DAC
2013 A1 AUT N1750/14
13 Weinviertel dac Klassik
DAC
2013 A1 AUT N1466/14
16 Weinviertel dac Exklusiv
DAC
2013 A1 AUT N1749/14
79 Welschriesling
Qualitätswein
2013 A2 AUT N 5985/14
90 Grüner Veltliner Selection
Qualitätswein
2013 A2 AUT N4661/14
469 Reserve N1
Qualitätswein
2011 C1 AUT N3841/12
486 Panthera
Qualitätswein
2010 C2 AUT N9689/13
Nekham Josef jr/Weingut Nekham
Nekham Josef jr/Weingut Nekham
Nekham Josef jr/Weingut Nekham
Nekham Josef jr/Weingut Nekham
Nekham Josef jr/Weingut Nekham
Nekham Josef jr/Weingut Nekham
Nekham Josef jr/Weingut Nekham
86.00
84.33
87.00
83.33
84.00
81.33
85.00
Weingut Edl - Altlichtenwarth - www.weingut-edl.at - [email protected]
123 Chardonnay
Qualitätswein
2013 A2 AUT P901/14
140 Rheinriesling
Qualitätswein
2013 A2 AUT 904/14
Weingut Edl
Weingut Edl
82.00
84.00
Weingut Girsch - Hauskirchen - www.weingut-girsch.at - [email protected]
4 Welschriesling
Qualitätswein
2013 A1 AUT N95/14
21 Grüner Veltliner
Qualitätswein
2013 A1 AUT N 90/14
238 Chardonnay
Qualitätswein
2013 A3 AUT N89/14
Weingut Girsch
Weingut Girsch
Weingut Girsch
85.33
87.00
82.67
28
SM
SM
GM
SM
SM
SM
SM
GM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Weingut Humer/Andreas Humer - Mühlbach - www.weingut-humer.at - [email protected]
10 Weinviertel DAC
Qualitätswein
2013 A1 AUT 5480/14
24 Leichtes Leben Grüner Veltliner Qualitätswein
2013 A1 AUT 5482/14
116 Chardonnay
Qualitätswein
2013 A2 AUT 5486/14
Weingut Reitmayer - Herrnbaumgarten - www.wine-reitmayer.at - [email protected]
149 Riesling "WineKultur"
Qualitätswein
2013 A2 AUT P883/14
228 Gelber Muskateller "Calypso" Qualitätswein
2013 A3 AUT P1493/14
494 Blauburger classic
Qualitätswein
2012 C2 AUT P3469/13
554 Gelber Muskateller Sparkling Schaumwein
2013 F
AUT L0513
"MIR PRICKELT´S"
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
Weingut Humer/Andreas Humer
Weingut Humer/Andreas Humer
Weingut Humer/Andreas Humer
86.00
86.00
83.33
SM
SM
Weingut Reitmayer
Weingut Reitmayer
Weingut Reitmayer
Weingut Reitmayer
83.33
83.67
85.67
83.67
SM
Weingut Schulz - Dobermannsdorf - www.weingut-schulz.at - [email protected]
57 Sauvignon blanc
Qualitätswein
2013 A1 AUT LP1303/14 Weingut Schulz
392 Merlot Exquisit
Qualitätswein
2012 C1 AUT LP1636/14 Weingut Schulz
467 Grand Reserve Cuvée
Qualitätswein
2012 C1 AUT LP1855/14 Weingut Schulz
85.33
84.67
81.33
SM
SM
WINZERHOF-WÖLK - Altlichtenwarth - www.woelk-weine.at - [email protected]
39 Chameur Chardonnay
Qualitätswein
2013 A1 AUT P896/14
52 Riesling Classic
Qualitätswein
2013 A1 AUT P899/14
WINZERHOF-WÖLK
WINZERHOF-WÖLK
84.33
85.67
SM
SM
AGRODRUŽSTVO NOVÝ ŠALDORF - Znojmo - www.modrysklep.cz - [email protected]
141 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013 A2 CZE 13/140
180 ŠALDORFSKÝ KRAVÁK
pozdní sběr
2012 A2 CZE 12/8-A
290 Chardonnay
pozdní sběr
2013 A3 CZE 13/137
AGRODRUŽSTVO NOVÝ ŠALDORF
AGRODRUŽSTVO NOVÝ ŠALDORF
AGRODRUŽSTVO NOVÝ ŠALDORF
81.33
84.33
81.00
SM
BMVinařství s.r.o. - Tvrdonice - www.bmvinarstvi.cz - [email protected]
107 Müller Thurgau
kabinetní víno
2013 A2
147 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013 A2
169 Sauvignon
pozdní sběr
2013 A2
201 Tramín červený
výběr z hroznů
2013 A2
255 Rulandské šedé
výběr z hroznů
2013 A3
BMVinařství s.r.o.
BMVinařství s.r.o.
BMVinařství s.r.o.
BMVinařství s.r.o.
BMVinařství s.r.o.
81.67
83.00
86.00
81.33
84.67
SM
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
88.00
85.00
81.67
CZE - Česká republika - Czech Republic
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
10/13
21/13
18/13
19/13
17/13
BOHEMIA SEKT, s.r.o. - Starý Plzenec - www.bohemiasekt.cz - [email protected]
537 Chateau Radyně extra brut
jakostní šumivé víno
2010 F
CZE 1036B
538 Chateau Radyně extra brut
jakostní šumivé víno
2009 F
CZE 0022
539 Chateau Bzenec brut
jakostní šumivé víno s.o. 2011 F
CZE 2043B
29
SM
GM
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
540 Louis Girardot brut
541 Louis Girardot brut
542 Bohemia Sekt Prestige
Chardonnay brut
543 Bohemia Sekt Prestige brut
544 Bohemia Sekt Prestige brut
545 Bohemia Sekt Prestige brut
546 Bohemia Sekt Prestige rosé brut
547 Bohemia Sekt Prestige brut
549 Bohemia Sekt Prestige rosé brut
550 Bohemia Sekt Prestige demi sec
551 Bohemia Sekt Prestige demi sec
552 Bohemia Sekt Prestige demi sec
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
SM
SM
SM
jakostní šumivé víno
jakostní šumivé víno
jakostní šumivé víno
2009 F
2010 F
2011 F
CZE 0024A
CZE 1035
CZE 2051C
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
85.33
85.00
85.67
jakostní šumivé víno
jakostní šumivé víno
jakostní šumivé víno
jakostní šumivé víno
jakostní šumivé víno
jakostní šumivé víno
jakostní šumivé víno
jakostní šumivé víno
jakostní šumivé víno
2011
2012
2011
2012
2012
2011
2009
2012
2011
F
F
F
F
F
F
F
F
F
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
2044A
3044
2044B
3010
3046
2042B
0026D
3038D
2052M
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
85.33
SM
83.33
83.00
85.33
SM
83.33
84.67
SM
88.00 GM, CW
83.67
85.33
SM
A2
A2
A2
A2
A3
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
1313
1318
1312
1316
1322
Bronislav Grmolec
Bronislav Grmolec
Bronislav Grmolec
Bronislav Grmolec
Bronislav Grmolec
81.00
85.33
83.67
82.67
80.67
Georgios Ilias
Georgios Ilias
Georgios Ilias
83.67
84.67
87.00
Bronislav Grmolec - Hovorany - www.grmolec.cz - [email protected]
88 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2013
122 Chardonnay
pozdní sběr
2013
127 Rulandské šedé
pozdní sběr
2013
157 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013
235 Hibernal
pozdní sběr
2013
Georgios Ilias - Pavlov - www.ilias.cz - [email protected]
23 Veltlínské zelené
pozdní sběr
227 Tramín červený
pozdní sběr
365 Merlot Rosé
pozdní sběr
2013 A1
2013 A3
2013 B2
CZE 0613
CZE 0513
CZE 0313
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o. - Velké Bílovice - www.habanskesklepy.cz - [email protected]
46 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012 A1 CZE 12061
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
77 Cuvée Jacob Hutter
pozdní sběr
2012 A1 CZE 12066
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
202 Tramín červený
pozdní sběr
2012 A2 CZE 12043
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
384 Svatovavřinecké
pozdní sběr
2011 C1 CZE 11094
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
441 Zweigeltrebe barrique
pozdní sběr
2011 C1 CZE 11100
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
466 Cuvée 1614
pozdní sběr
2011 C1 CZE 11119
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
85.33
82.33
87.00
85.00
86.00
82.67
Ing. Jiří Kopeček - Valtice - www.vinumbonum.cz - [email protected]
160 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012 A2
CZE 0812
Ing. Jiří Kopeček
84.00
Ing. Ladislav Musil - Dolní Kounice - [email protected]
22 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2011 A1
CZE 18
Ing. Ladislav Musil
81.00
30
SM
SM
GM
SM
GM
SM
SM
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Body
Points
Med.
Medal
Ing. Ladislav Musil
Ing. Ladislav Musil
80.67
87.00
GM
Ing. Miroslav Volařík - Mikulov - www.vinarstvivolarik.cz - [email protected]
84 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2013 A2 CZE 1341
85 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2013 A2 CZE 1328
87 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2013 A2 CZE 1338
97 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2013 A2 CZE 1332
142 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013 A2 CZE 1337
186 Muškát moravský
kabinetní víno
2013 A2 CZE 1301
223 Veltlínské zelené
kabinetní víno
2013 A3 CZE 1318
251 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013 A3 CZE 1329
256 Veltlínské zelené
výběr z hroznů
2012 A3 CZE 1217
Ing. Miroslav Volařík
Ing. Miroslav Volařík
Ing. Miroslav Volařík
Ing. Miroslav Volařík
Ing. Miroslav Volařík
Ing. Miroslav Volařík
Ing. Miroslav Volařík
Ing. Miroslav Volařík
Ing. Miroslav Volařík
83.00
85.67
82.67
86.33
92.00
85.33
85.00
85.33
87.67
SM
GGM, *
SM
SM
SM
GM
ing. Pavel Krška - Palavia Vinum - Pavlov - www.palavia.cz - [email protected]
69 Pálava
moravské zemské víno 2013 A1 CZE 3/13
ing. Pavel Krška - Palavia Vinum
85.00
SM
Ing. Richard Tichý - Hrušky - www.bonuseventus.cz/tichy - [email protected]
40 Chardonnay
výběr z hroznů
2012 A1 CZE 06/12
241 Sauvignon
výběr z hroznů
2012 A3 CZE 05/12
372 Rosé Pinot Noir
moravské zemské víno 2013 B2 CZE 07/13
462 Cuvée Filip
moravské zemské víno 2011 C1 CZE 20/11
501 Pálava
výběr z hroznů
2011 D CZE 15/11
Ing. Richard Tichý
Ing. Richard Tichý
Ing. Richard Tichý
Ing. Richard Tichý
Ing. Richard Tichý
83.67
81.00
84.33
84.33
85.67
SM
SM
SM
Jakub Šamšula - Brno - www.samsula.cz - [email protected]
139 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
262 Hibernal
pozdní sběr
CZE 32
CZE 36
Jakub Šamšula
Jakub Šamšula
83.33
81.33
Jaroslav Drmola - Bavory - www.vinarstvidrmola.cz - [email protected]
126 Rulandské šedé
výběr z hroznů
2013 A2
128 Rulandské šedé
pozdní sběr
2013 A2
144 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2011 A2
377 Dornfelder
pozdní sběr
2012 C1
439 Zweigeltrebe
pozdní sběr
2012 C1
535 Frankovka
ledové víno
2011 D
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
Jaroslav Drmola
Jaroslav Drmola
Jaroslav Drmola
Jaroslav Drmola
Jaroslav Drmola
Jaroslav Drmola
81.67
84.67
85.00
81.00
80.33
87.00
Jaroslav Tichý - Rybníky - www.vinotichy.cz - [email protected]
250 Müller Thurgau
jakostní víno odrůdové 2013 A3
CZE 1/13
Jaroslav Tichý
81.00
383 Svatovavřinecké
443 Zweigeltrebe
Jak. zař.
Quality cat.
pozdní sběr
pozdní sběr
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
2011 C1
2011 C1
CZE 13
CZE 11
2013 A2
2013 A3
31
03/13
02/13
14/11
10/12
15/11
26/11
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
SM
SM
SM
GM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
370 Cabernet Sauvignon
440 Zweigeltrebe
Jak. zař.
Quality cat.
jakostní víno odrůdové
pozdní sběr
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
2013 B2
2012 C1
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
SM
CZE 7/13
CZE 7/12
Jaroslav Tichý
Jaroslav Tichý
84.67
83.00
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
Jindřich Kadrnka
Jindřich Kadrnka
Jindřich Kadrnka
Jindřich Kadrnka
Jindřich Kadrnka
Jindřich Kadrnka
Jindřich Kadrnka
Jindřich Kadrnka
Jindřich Kadrnka
83.00
83.67
82.33
87.00
85.67
83.67
85.67
85.00
87.33
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík - Kostice - www.vinarstvikosik.cz - [email protected]
137 Rulandské šedé
pozdní sběr
2013 A2 CZE 109/13
176 Sauvignon
pozdní sběr
2013 A2 CZE 112/13
226 Tramín červený
pozdní sběr
2013 A3 CZE 116/13
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík
82.67
85.33
82.67
Krásná hora s.r.o. - Starý Poddvorov - www.krasnahora.com - [email protected]
73 Cuvée Viktoria
moravské zemské víno 2012 A1 CZE CuV12-15
459 Alibernet
moravské zemské víno 2011 C1 CZE AL11-13
463 Cuvée Bernety
moravské zemské víno 2012 C1 CZE Cub12-16
Krásná hora s.r.o.
Krásná hora s.r.o.
Krásná hora s.r.o.
80.33
80.00
82.00
Libor Vajbar/Vinařství Vajbar Kobylí - Kobylí - www.vajbar.cz - [email protected]
45 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012 A1 CZE 19-12
423 Frankovka
pozdní sběr
2012 C1 CZE 16-12
Libor Vajbar/Vinařství Vajbar Kobylí 84.00
Libor Vajbar/Vinařství Vajbar Kobylí 81.00
SM
Lubomír Lampíř-vinařství Sádek - Kojetice - www.vinarstvi-sadek.cz - [email protected]
167 Sauvignon
kabinetní víno
2013 A2 CZE 2/014
Lubomír Lampíř-vinařství Sádek
84.67
SM
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. /Vinařství Bavory - Praha 5 - www.makro.cz - [email protected]
447 Cabernet Sauvignon
pozdní sběr
2009 C1 CZE 9/09
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. /
Vinařství Bavory
87.33
GM
87.33
81.00
84.67
GM
Jindřich Kadrnka - Březí - www.vinokadrnka.cz - [email protected]
80 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2013 A2
109 Rulandské bílé
pozdní sběr
2013 A2
162 Sauvignon
pozdní sběr
2013 A2
198 Tramín červený
pozdní sběr
2013 A2
211 Cuvée Kadrnka
pozdní sběr
2013 A2
222 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013 A3
237 Jindřich IV.
výběr z hroznů
2013 A3
500 Barborka
výběr z hroznů
2013 D
507 Ryzlink vlašský
výběr z bobulí
2013 D
17/13
10/13
02/13
05/13
21/13
07/13
19/13
18/13
20/13
Marek Šurýn - vinařství Pergen - Perná - www.pergen.cz - [email protected]
94 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2013 A2 CZE 1813
240 Sauvignon
pozdní sběr
2013 A3 CZE 1313
508 Pálava
výběr z hroznů
2013 D CZE 1513
32
Marek Šurýn - vinařství Pergen
Marek Šurýn - vinařství Pergen
Marek Šurýn - vinařství Pergen
GM
SM
SM
SM
GM
SM
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Milan Kosík - Perná - www.vino-palava.cz - [email protected]
56 Sauvignon
výběr z hroznů
2013 A1
253 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2013 A3
Body
Points
Med.
Medal
Milan Kosík
Milan Kosík
82.67
82.33
Milan Spěvák - Velké Bílovice - www.vinarstvi-spevak.cz - [email protected]
156 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013 A2 CZE 1613
254 Sauvignon
pozdní sběr
2013 A3 CZE 2013
304 Chardonnay
pozdní sběr
2013 A3 CZE 2113
Milan Spěvák
Milan Spěvák
Milan Spěvák
85.67
81.67
84.00
Milan Turek - Otrokovice - [email protected]
221 Ryzlink rýnský
jakostní víno odrůdové
Milan Turek
83.67
Morávia víno, spol. s r.o. - Prušánky - www.vinomorava.net - [email protected]
313 Rulandské šedé
pozdní sběr
2013 A3 CZE 1307
369 Zweigeltrebe
moravské zemské víno 2013 B2 CZE 1313
458 Neronet
moravské zemské víno 2013 C1 CZE 1312
Morávia víno, spol. s r.o.
Morávia víno, spol. s r.o.
Morávia víno, spol. s r.o.
83.67
82.67
80.67
MORAVÍNO s.r.o. - Valtice - www.moravino.cz - [email protected]
6 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2013
78 Grand cuvée bílé
pozdní sběr
2013
172 Sauvignon
výběr z hroznů
2013
203 Tramín červený
výběr z hroznů
2013
613
619
589
598
MORAVÍNO s.r.o.
MORAVÍNO s.r.o.
MORAVÍNO s.r.o.
MORAVÍNO s.r.o.
2013 B1
2012 C1
2013 C1
CZE 617
CZE 581
CZE 601
MORAVÍNO s.r.o.
MORAVÍNO s.r.o.
MORAVÍNO s.r.o.
87.33
GM
87.33
GM
87.67
GM
92.67 GGM, CW,
NW
85.00
SM
84.67
SM
82.33
2013 A3
CZE 66/13
Neoklas a.s.
84.33
SM
NESYT LAKE WINES, Malcolm Russell - Mikulov - www.nesytlakewines.cz - [email protected]
14 Veltlínské zelené
moravské zemské víno 2012 A1 CZE 40
NESYT LAKE WINES, Malcolm Russell
44 Ryzlink rýnský
moravské zemské víno 2012 A1 CZE 41
NESYT LAKE WINES, Malcolm Russell
75 Cuvée Pinot Blanc
moravské zemské víno 2011 A1 CZE 43
NESYT LAKE WINES, Malcolm Russell
417 Rulandské modré
moravské zemské víno 2011 C1 CZE 37
NESYT LAKE WINES, Malcolm Russell
81.33
81.67
82.33
87.33
GM
NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s. - Měřín - www.novevinarstvi.cz - [email protected]
264 Chardonnay
výběr z hroznů
2011 A3 CZE PP140
87.67
GM
337 Frankovka rosé
432 Frankovka
453 Cabernet Sauvignon
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
Neoklas a.s. - Šardice - www.neoklas.cz - [email protected]
246 Sauvignon
pozdní sběr
2012 A3
A1
A1
A2
A2
33
CZE 1303
CZE 1307
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
CZE 05
CZE
CZE
CZE
CZE
NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.
SM
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
SM
SM
Oldřich Drápal - Brno - www.drapalovoslamovevino.cz - [email protected]
518 Zweigeltrebe
slámové víno
2011 D CZE 0111
520 Frankovka
slámové víno
2009 D CZE 0509
529 Rulandské šedé
slámové víno
2011 D CZE 0711
Oldřich Drápal
Oldřich Drápal
Oldřich Drápal
85.00
85.00
82.33
PATRIA Kobylí, a.s. - Kobylí - www.vinozkobyli.cz - [email protected]
182 Muškát moravský
kabinetní víno
2013
376 Modrý Portugal
výběr z hroznů
2011
419 Rulandské modré
výběr z hroznů
2011
480 Frankovka
pozdní sběr
2011
PATRIA Kobylí, a.s.
PATRIA Kobylí, a.s.
PATRIA Kobylí, a.s.
PATRIA Kobylí, a.s.
80.67
86.00
88.00
85.67
Pavel Binder - rodinné vinařství
Pavel Binder - rodinné vinařství
Pavel Binder - rodinné vinařství
Pavel Binder - rodinné vinařství
Pavel Binder - rodinné vinařství
Pavel Binder - rodinné vinařství
Pavel Binder - rodinné vinařství
Pavel Binder - rodinné vinařství
82.33
90.33
87.00
87.00
80.67
82.33
86.33
83.00
A2
C1
C1
C2
CZE
CZE
CZE
CZE
300-13
66-11
70-11
68-11
Pavel Binder - rodinné vinařství - Rakvice - www.pavelbinder.cz - [email protected]
99 Veltlínské červené rané
kabinetní víno
2013 A2 CZE L02/13
171 Sauvignon
pozdní sběr
2013 A2 CZE L20/13
206 Tramín červený
výběr z hroznů
2013 A2 CZE L19/13
209 Cuvée Binder Premium
kabinetní víno
2013 A2 CZE L11/13
245 Cuvée Binder Elegance
kabinetní víno
2013 A3 CZE L15/13
248 Rulandské šedé
výběr z hroznů
2013 A3 CZE L23/13
332 Muškát moravský Bublinka
kabinetní víno
2013 A3 CZE L06/13
446 Cabernet Sauvignon
výběr z hroznů
2012 C1 CZE L21/12
Pavel Müller - Pavlov - www.pritelpavlova.cz - [email protected]
2 Ryzlink vlašský
2013 A1
68 Pálava
2013 A1
CZE KP2803a/14 Pavel Müller
CZE 2803b/14 Pavel Müller
82.67
84.00
SM
GM
SM
GM
GM
GM
SM
SM
Pavlovín, spol. s r.o. - Velké Pavlovice - www.pavlovin.cz - [email protected]
402 Rulandské modré
výběr z hroznů
2011 C1 CZE 48-11/B
421 Frankovka
výběr z hroznů
2011 C1 CZE 46-11
424 Frankovka
výběr z hroznů
2011 C1 CZE 46-11/B
Pavlovín, spol. s r.o.
Pavlovín, spol. s r.o.
Pavlovín, spol. s r.o.
85.33
84.67
SM
SM
CH, CW
Petr Bíza - Čejkovice - www.bizavino.cz - [email protected]
58 Sauvignon
pozdní sběr
344 Cabernet Sauvignon rosé
pozdní sběr
415 Grand Cuvée Bizé
výběr z hroznů
CZE 227
CZE 228
CZE 158
Petr Bíza
Petr Bíza
Petr Bíza
85.00
87.67
82.67
SM
GM
CZE 1308
CZE 1304
Petr Bunža
Petr Bunža
82.67
80.33
2013 A1
2013 B2
2009 C1
Petr Bunža - Bzenec - www.vino.bunza.cz - [email protected]
148 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013 A2
230 Muškát moravský
kabinetní víno
2013 A3
34
Č. v. Název vína
No. Name of wine
232 Sauvignon
358 Rulandské modré rose
408 Rulandské modré
Jak. zař.
Quality cat.
pozdní sběr
výběr z hroznů
výběr z hroznů
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
2013 A3
2013 B2
2012 C1
Petr Tomčala - Kobylí - www.tomcala.com - [email protected]
200 Tramín červený
pozdní sběr
2013
231 Cuvée
moravské zemské víno 2013
233 Sauvignon
pozdní sběr
2013
388 Merlot
výběr z hroznů
2013
437 Zweigeltrebe
pozdní sběr
2013
A2
A3
A3
C1
C1
PPS AGRO Strachotín, a.s. - Strachotín - www.ppsagro.cz - [email protected]
301 Irsai Oliver
moravské zemské víno 2013 A3
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
2012
2012
2012
2012
Med.
Medal
GM
SM
CZE 1305
CZE 1315
CZE 1210
Petr Bunža
Petr Bunža
Petr Bunža
88.00
84.33
83.67
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
Petr Tomčala
Petr Tomčala
Petr Tomčala
Petr Tomčala
Petr Tomčala
82.67
81.33
80.33
81.00
83.00
PPS AGRO Strachotín, a.s.
81.33
192
175
190
196
195
CZE 6/14
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ vinné sklepy - Rajhrad - www.rajhradskeklasterni.cz - [email protected]
229 Muškát moravský classic
kabinetní víno
2013 A3 CZE 2/13
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ vinné
sklepy
289 sv. Scholastika classic
pozdní sběr
2013 A3 CZE 24/13
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ vinné
sklepy
406 Rulandské modré barrique
výběr z hroznů
2012 C1 CZE 26/12
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ vinné
exklusive
sklepy
457 Neronet exklusive
pozdní sběr
2012 C1 CZE 10/12
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ vinné
sklepy
Reisten, s.r.o. - Pavlov - www.reisten.net - [email protected]
34 Pinot Blanc Classic
pozdní sběr
43 Pinot Gris Classic
pozdní sběr
145 Riesling Maidenburg
pozdní sběr
219 Chardonnay Maidenburg
pozdní sběr
Body
Points
81.67
83.33
80.33
81.00
A1
A1
A2
A3
CZE
CZE
CZE
CZE
0912
1312
0612
0712
Reisten, s.r.o.
Reisten, s.r.o.
Reisten, s.r.o.
Reisten, s.r.o.
81.00
82.00
84.00
83.67
Réva Rakvice s.r.o. - Rakvice - www.revarakvice.cz - [email protected]
208 Děvín
pozdní sběr
2013 A2
307 Rulandské šedé
výběr z hroznů
2013 A3
379 Dornfelder
pozdní sběr
2013 C1
514 Tramín červený
výběr z cibéb
2013 D
515 Ryzlink vlašský
ledové víno
2012 D
522 Ryzlink rýnský
ledové víno
2012 D
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
3284
3275
3610
3247
2157
2217
Réva Rakvice s.r.o.
Réva Rakvice s.r.o.
Réva Rakvice s.r.o.
Réva Rakvice s.r.o.
Réva Rakvice s.r.o.
Réva Rakvice s.r.o.
84.00
84.33
80.33
87.00
83.33
85.33
35
SM
SM
SM
GM
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
Rodinné Vinařství Čapka - Hrušky - www.vinocapka.cz - [email protected]
92 Veltlínské zelené
moravské zemské víno 2013 A2 CZE 02/13
179 Sauvignon
moravské zemské víno 2013 A2 CZE 03/13
Rodinné Vinařství Čapka
Rodinné Vinařství Čapka
84.00
81.00
SM
Rodinné vinařství Košut s.r.o. - Prušánky - www.kosut.net - [email protected]
170 Sauvignon
pozdní sběr
2013 A2 CZE
191 Tramín červený
pozdní sběr
2013 A2 CZE
249 Chardonnay
výběr z hroznů
2013 A3 CZE
268 Pálava
výběr z hroznů
2013 A3 CZE
341 Frankovka KLARET
kabinetní víno
2013 B2 CZE
351 Cabernet Sauvignon ROSE
pozdní sběr
2013 B2 CZE
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
88.33
83.67
88.67
82.00
82.33
83.00
GM
Rodinné vinařství SEDLÁK - Velké Bílovice - www.vinarstvisedlak.cz - [email protected]
159 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012 A2 CZE 104/12
199 Tramín červený
pozdní sběr
2013 A2 CZE 108/13
257 Pálava
výběr z hroznů
2013 A3 CZE 112/13
Rodinné vinařství SEDLÁK
Rodinné vinařství SEDLÁK
Rodinné vinařství SEDLÁK
84.33
87.67
85.67
Rodinné vinařství Stanislav Čevela - Strážovice - [email protected]
412 Rulandské modré
výběr z hroznů
2012 C1
Rodinné vinařství Stanislav Čevela
82.33
Roman Komarov-Vinařství - Ivančice - www.vino-komarov.cz - [email protected]
400 Rulandské modré
pozdní sběr
2011 C1 CZE 16/11
Roman Komarov-Vinařství
85.00
SM
Rudolf Prchal - Hustopeče - [email protected]
129 Rulandské šedé
pozdní sběr
158 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
178 Sauvignon
pozdní sběr
197 Tramín červený
pozdní sběr
5/13
7/13
3/13
2/13
Rudolf Prchal
Rudolf Prchal
Rudolf Prchal
Rudolf Prchal
81.33
84.00
84.00
84.67
SM
SM
SM
CZE 1512
SONBERK a.s.
82.33
CZE 1012
CZE 1211
SONBERK a.s.
SONBERK a.s.
84.00
85.00
SM
SM
Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické - Valtice - www.svisv.cz - [email protected]
18 Veltlínské zelené
kabinetní víno
2013 A1 CZE 05/13
Střední odborná škola vinařská a
84.00
Střední odborné učiliště zahradnické
SM
2013
2013
2013
2013
25/13
19/13
16/13
20/13
22/13
28/13
CZE 07/12
A2
A2
A2
A2
SONBERK a.s. - Popice - www.sonberk.cz - [email protected]
74 Chardonnay & Rulandské šedé pozdní sběr
2012 A1
barrique
189 Pálava
výběr z hroznů
2012 A2
190 Pálava
pozdní sběr
2011 A2
36
CZE
CZE
CZE
CZE
GM
SM
GM
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
210 Grapes Blanc
moravské zemské víno
2013 A2
CZE 10/13
243 Rulandské bílé
kabinetní víno
2013 A3
CZE 06/13
261 Cuvée No. 140
pozdní sběr
2013 A3
CZE 02/13
294 Chardonnay
pozdní sběr
2013 A3
CZE 07/13
336 Modrý Portugal rosé
kabinetní víno
2013 B1
CZE 04/13
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Střední odborná škola vinařská a
Střední odborné učiliště zahradnické
Střední odborná škola vinařská a
Střední odborné učiliště zahradnické
Střední odborná škola vinařská a
Střední odborné učiliště zahradnické
Střední odborná škola vinařská a
Střední odborné učiliště zahradnické
Střední odborná škola vinařská a
Střední odborné učiliště zahradnické
Body
Points
Med.
Medal
88.67
GM
84.00
SM
87.67
GM
84.33
SM
84.00
SM
Šárka Herzánová/Vinařství Herzánovi - Kobylí - www.vinarstviherzanovi.eu - [email protected]
31 Rulandské bílé
moravské zemské víno 2012 A1 CZE 201212
Šárka Herzánová/Vinařství Herzánovi 83.00
213 Cuvée Rváči
moravské zemské víno 2012 A2 CZE 201208
Šárka Herzánová/Vinařství Herzánovi 81.00
Šebesta spol. s r.o. - Víno Kyjov - Skalka - www.sklepskalak.cz - [email protected]
247 Rulandské bílé
výběr z hroznů
2013 A3 CZE 0313/RB
275 Chardonnay
výběr z hroznů
2012 A3 CZE 0312/CHA
318 Sauvignon
výběr z bobulí
2012 A3 CZE 0712/SG
Šebesta spol. s r.o. - Víno Kyjov
Šebesta spol. s r.o. - Víno Kyjov
Šebesta spol. s r.o. - Víno Kyjov
83.67
80.33
80.00
Šmerák Jiří - Hrušky - www.smerak.cz - [email protected]
26 Sylvánské zelené
pozdní sběr
293 Pálava
pozdní sběr
342 Zweigeltrebe
pozdní sběr
422 Frankovka
výběr z hroznů
2013
2013
2013
2011
A1
A3
B2
C1
CZE
CZE
CZE
CZE
2413
2813
3413
2911
Šmerák Jiří
Šmerák Jiří
Šmerák Jiří
Šmerák Jiří
85.00
84.00
82.67
84.33
Štěpán Maňák - Žádovice - www.vinarstvi-manak.cz - [email protected]
96 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2013 A2 CZE
111 Rulandské bílé Barrique
pozdní sběr
2012 A2 CZE
286 Hibernal
výběr z hroznů
2013 A3 CZE
317 Chardonnay
výběr z hroznů
2013 A3 CZE
352 Rulandské modré Klaret
pozdní sběr
2013 B2 CZE
398 Merlot Barrique
výběr z hroznů
2012 C1 CZE
416 Rulandské modré Barrique
výběr z hroznů
2012 C1 CZE
450 Cabernet Sauvignon Barrique pozdní sběr
2012 C1 CZE
461 Alibernet Barrique
pozdní sběr
2012 C1 CZE
495 Zweigeltrebe Barrique
výběr z bobulí
2012 C2 CZE
534 Sauvignon Barrique
slámové víno
2012 D CZE
1318
1208
1329
1334
1341
1223
1228
1217
1218
1240
1242
Štěpán Maňák
Štěpán Maňák
Štěpán Maňák
Štěpán Maňák
Štěpán Maňák
Štěpán Maňák
Štěpán Maňák
Štěpán Maňák
Štěpán Maňák
Štěpán Maňák
Štěpán Maňák
85.00
87.00
85.33
84.33
87.00
84.33
84.67
84.33
84.67
81.33
88.00
37
SM
SM
SM
SM
GM
SM
SM
GM
SM
SM
SM
SM
GM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Templářské sklepy Čejkovice - Čejkovice - www.templarske-sklepy.cz - [email protected]
42 Rulandské šedé
pozdní sběr
2011 A1 CZE 249
51 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012 A1 CZE 124/12
386 Merlot
výběr z hroznů
2012 C1 CZE 110/12
407 Rulandské modré
výběr z hroznů
2011 C1 CZE 247
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
Templářské sklepy Čejkovice
Templářské sklepy Čejkovice
Templářské sklepy Čejkovice
Templářské sklepy Čejkovice
82.00
87.00
84.00
84.33
GM
SM
SM
Velkobílovická vína s.r.o. - Velké Bílovice - www.velkobilovickavina.cz - [email protected]
130 Rulandské šedé
výběr z hroznů
2012 A2 CZE 08/12
Velkobílovická vína s.r.o.
242 Hibernal
moravské zemské víno 2013 A3 CZE 15/13
Velkobílovická vína s.r.o.
81.33
83.33
Vinařství Baloun - Velké Pavlovice - www.baloun.cz - [email protected]
53 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013
65 Sauvignon
výběr z hroznů
2008
67 Muškát moravský
kabinetní víno
2013
244 Kerner
pozdní sběr
2013
259 Děvín
pozdní sběr
2013
338 Zweigeltrebe
pozdní sběr
2013
391 Merlot
pozdní sběr
2011
429 Frankovka
pozdní sběr
2011
Vinařství Baloun
Vinařství Baloun
Vinařství Baloun
Vinařství Baloun
Vinařství Baloun
Vinařství Baloun
Vinařství Baloun
Vinařství Baloun
82.67
88.00 GM, CW
83.67
82.00
92.33 GGM, CW
82.67
82.67
83.00
VINAŘSTVÍ DVOŘÁČEK LTM, s.r.o.
VINAŘSTVÍ DVOŘÁČEK LTM, s.r.o.
VINAŘSTVÍ DVOŘÁČEK LTM, s.r.o.
VINAŘSTVÍ DVOŘÁČEK LTM, s.r.o.
VINAŘSTVÍ DVOŘÁČEK LTM, s.r.o.
82.00
88.00 GM, CW
84.33
SM
85.33
SM
83.00
VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE a.s.
VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE a.s.
VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE a.s.
VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE a.s.
VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE a.s.
VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE a.s.
VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE a.s.
VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE a.s.
82.00
81.00
87.00
84.00
80.00
81.00
85.67
82.00
A1
A1
A1
A3
A3
B1
C1
C1
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
20/13
99/08
9/13
6/13
12/13
44/13
70/11
69/11
VINAŘSTVÍ DVOŘÁČEK LTM, s.r.o. - Mikulčice - www.vinarstvi-dvoracek.cz - [email protected]
62 Sauvignon BARRIQUE
pozdní sběr
2012 A1 CZE 21/2012
367 AUBÉRE RESERVA
pozdní sběr
2012 B2 CZE 81/2012
393 Merlot BARRIQUE
pozdní sběr
2009 C1 CZE 13
413 Rulandské modré BARRIQUE moravské zemské víno 2011 C1 CZE 34/2011
448 Cabernet Sauvignon BARRIQUE výběr z hroznů
2009 C1 CZE 33
VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE a.s. - Lednice - www.chateau-lednice.cz - [email protected]
11 Chateau Veltlínské zelené
kabinetní víno
2013 A1 CZE 1328
154 Chateau Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012 A2 CZE 1257
161 Chateau Hibernal
kabinetní víno
2013 A2 CZE 1321
357 Chateau Frankovka rosé
jakostní víno odrůdové 2013 B2 CZE 1307
435 Chateau Frankovka
pozdní sběr
2012 C1 CZE 1252
436 Grand Chateau Frankovka
pozdní sběr
2011 C1 CZE 1142
526 Grand Chateau Hibernal
slámové víno
2012 D CZE 1220
555 Grand Chateau Cabernet
likérové víno
2011 G CZE 1160
Sauvignon
38
GM
SM
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
SM
Vinařství Josef Dufek - Svatobořice-Mistřín - www.vinarstvi-dufek.cz - [email protected]
86 Ryzlink vlašský
výběr z hroznů
2012 A2 CZE 6512
101 Sylvánské zelené
pozdní sběr
2012 A2 CZE 2612
104 Neuburské
pozdní sběr
2013 A2 CZE 4913
115 Rulandské bílé
výběr z hroznů
2013 A2 CZE 6513
204 Tramín červený
výběr z hroznů
2013 A2 CZE 7513
Vinařství Josef Dufek
Vinařství Josef Dufek
Vinařství Josef Dufek
Vinařství Josef Dufek
Vinařství Josef Dufek
83.33
83.00
84.33
83.67
87.67
GM
Vinařství Nechory / HM s.r.o. - Hodonín - [email protected]
205 Tramín červený
pozdní sběr
220 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
300 Rulandské šedé
výběr z hroznů
359 Rulandské modré Klaret
pozdní sběr
465 Cuvée Catherine
výběr z hroznů
Vinařství Nechory / HM s.r.o.
Vinařství Nechory / HM s.r.o.
Vinařství Nechory / HM s.r.o.
Vinařství Nechory / HM s.r.o.
Vinařství Nechory / HM s.r.o.
82.33
82.33
81.33
87.00
85.00
GM
SM
Vinařství Nosreti s.r.o. - Zaječí - www.vinarstvinosreti.cz - [email protected]
98 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2013 A2 CZE B13/107
299 Tramín červený
pozdní sběr
2013 A3 CZE B13/102
360 Cabernet Moravia
moravské zemské víno 2013 B2 CZE R13/100
Vinařství Nosreti s.r.o.
Vinařství Nosreti s.r.o.
Vinařství Nosreti s.r.o.
83.33
85.00
84.00
SM
SM
Vinařství Pavlov - Pavlov - www.vinarstvipavlov.cz - [email protected]
72 Tramín červený
pozdní sběr
2013 A1 CZE
108 Müller Thurgau
pozdní sběr
2013 A2 CZE
113 Rulandské bílé
pozdní sběr
2013 A2 CZE
118 Chardonnay
pozdní sběr
2013 A2 CZE
164 Sauvignon
pozdní sběr
2013 A2 CZE
330 Tramín červený
výběr z bobulí
2012 A3 CZE
3018
3016
14371
3042
3028
3317
Vinařství Pavlov
Vinařství Pavlov
Vinařství Pavlov
Vinařství Pavlov
Vinařství Pavlov
Vinařství Pavlov
85.67
81.00
82.67
83.00
84.33
80.33
Vinařství Petr Skoupil - Velké Bílovice - www.skoupil.com - [email protected]
132 Rulandské šedé
kabinetní víno
2013 A2
177 Sauvignon
pozdní sběr
2013 A2
390 Merlot
pozdní sběr
2011 C1
493 Frankovka
pozdní sběr
2012 C2
06/13
08/13
0311
2712
Vinařství Petr Skoupil
Vinařství Petr Skoupil
Vinařství Petr Skoupil
Vinařství Petr Skoupil
83.00
81.67
85.33
81.33
2013
2013
2013
2013
2012
A2
A3
A3
B2
C1
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
03/13
18/13
07/13
16/13
15/13
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o. - Rohatec - www.vinarstviplesingr.cz - [email protected]
125 Chardonnay
pozdní sběr
2012 A2 CZE 17/12
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.
414 Rulandské modré
výběr z hroznů
2009 C1 CZE 48/09
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.
83.00
85.00
Vinařství Popela - Perná - www.popela.cz - [email protected]
81 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2013 A2
83.00
39
CZE 33/13
Vinařství Popela
SM
SM
SM
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
102
106
150
175
263
282
310
Sylvánské zelené
Müller Thurgau
Ryzlink rýnský
Sauvignon
Rulandské šedé
Chardonnay
Aurelius
Jak. zař.
Quality cat.
pozdní sběr
jakostní víno odrůdové
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
výběr z hroznů
výběr z hroznů
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
A2
A2
A2
A2
A3
A3
A3
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
11/13
4/13
30/13
7/13
19/13
22/13
2/13
Vinařství Popela
Vinařství Popela
Vinařství Popela
Vinařství Popela
Vinařství Popela
Vinařství Popela
Vinařství Popela
83.33
81.67
88.67
82.00
84.67
87.33
87.00
Vinařství Šilinek Jiří - Pavlov - www.silinek.eu - [email protected]
7 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2013
17 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2013
181 Irsai Oliver
pozdní sběr
2013
207 Tramín červený
pozdní sběr
2013
A1
A1
A2
A2
CZE
CZE
CZE
CZE
1324
1313
1307
1308
Vinařství Šilinek Jiří
Vinařství Šilinek Jiří
Vinařství Šilinek Jiří
Vinařství Šilinek Jiří
82.67
82.33
83.00
83.67
Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing. Luboš Oulehla - Dolní Kounice - www.reginacoeli.cz - [email protected]
401 Rulandské modré
pozdní sběr
2011 C1 CZE 1106
Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing.
Luboš Oulehla
438 Zweigeltrebe
pozdní sběr
2011 C1 CZE 1151
Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing.
Luboš Oulehla
81.67
82.33
85.33
82.00
83.00
87.00
86.33
Vinařství Žůrek - Žeravice - www.vinozurek.cz - [email protected]
103 Sylvánské zelené
jakostní víno odrůdové 2013
114 Rulandské bílé
pozdní sběr
2013
131 Rulandské šedé
pozdní sběr
2013
151 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013
224 Tramín červený
pozdní sběr
2013
346 Rulandské modré
pozdní sběr
2013
454 Cabernet Sauvignon
pozdní sběr
2013
479 Dornfelder
pozdní sběr
2013
Vinařství Žůrek
Vinařství Žůrek
Vinařství Žůrek
Vinařství Žůrek
Vinařství Žůrek
Vinařství Žůrek
Vinařství Žůrek
Vinařství Žůrek
82.67
82.33
84.00
82.67
83.00
82.33
82.33
83.33
40
14/13
18/13
13/13
24/13
19/13
23/13
20/13
16/13
SM
GM
GM
80.33
Vinařství Vajbar Bronislav
Vinařství Vajbar Bronislav
Vinařství Vajbar Bronislav
Vinařství Vajbar Bronislav
Vinařství Vajbar Bronislav
Vinařství Vajbar Bronislav
Vinařství Vajbar Bronislav
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
GM
80.00
Vinařství Vajbar Bronislav - Rakvice - www.vinarstvivajbar.cz - [email protected]
155 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013 A2 CZE 5513
355 Zweigeltrebe rosé
kabinetní víno
2013 B2 CZE 4613
362 Cabernet Moravia rosé
kabinetní víno
2013 B2 CZE 4513
497 Tramín červený
výběr z bobulí
2013 D CZE 7613
527 Pálava
ledové víno
2013 D CZE 9813
532 Veltlínské zelené
ledové víno
2013 D CZE 9713
553 Muškát moravský FRIZZANTE kabinetní víno
2013 F
CZE 4913
A2
A2
A2
A2
A3
B2
C1
C2
Med.
Medal
SM
GM
SM
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
GM
VINICE - HNÁNICE s.r.o. - Brno - www.vinice-hnanice.cz - [email protected]
25 Veltlínské zelené
moravské zemské víno 2013 A1 CZE
269 Sauvignon
moravské zemské víno 2013 A3 CZE
273 Irsai Oliver
pozdní sběr
2013 A3 CZE
298 Kerka
pozdní sběr
2013 A3 CZE
305 Ryzlink rýnský
moravské zemské víno 2013 A3 CZE
325 Chardonnay
pozdní sběr
2013 A3 CZE
356 Frankovka rosé
kabinetní víno
2013 B2 CZE
371 Cabernet Sauvignon rosé
kabinetní víno
2013 B2 CZE
511 Pálava
pozdní sběr
2013 D CZE
519 André
ledové víno
2012 D CZE
19A/13
140/13
1/13
36/13
17/13
16/13
2/13
5/13
20/13
42/12
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
VINICE - HNÁNICE s.r.o.
87.00
81.00
84.00
81.00
87.67
83.67
82.33
87.33
80.67
83.67
VINIUM a.s. - Velké Pavlovice - www.vinium.cz - [email protected]
405 Rulandské modré
pozdní sběr
2012 C1
410 Rulandské modré
pozdní sběr
2011 C1
426 Frankovka
pozdní sběr
2012 C1
427 Frankovka
pozdní sběr
2012 C1
19/122
62/112
56/122
20/122
VINIUM a.s.
VINIUM a.s.
VINIUM a.s.
VINIUM a.s.
83.33
83.67
80.33
87.00
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. - Lechovice - www.vslechovice.cz - [email protected]
236 Ryzlink rýnský
kabinetní víno
2013 A3 CZE 01344
283 Rulandské bílé
pozdní sběr
2013 A3 CZE 01313
306 Sauvignon
pozdní sběr
2013 A3 CZE 01320
312 Rulandské šedé
pozdní sběr
2013 A3 CZE 01317
320 Tramín červený
výběr z hroznů
2013 A3 CZE 01351
328 Pálava
výběr z hroznů
2013 A3 CZE 01307
505 Chardonnay
pozdní sběr
2013 D CZE 01311
525 Cabernet Sauvignon
ledové víno
2010 D CZE 01050
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
83.00
85.00
84.33
84.00
87.00
86.33
83.33
86.33
Vinné sklepy Skalák - Dubňany - www.sklepskalak.cz - [email protected]
252 Sauvignon
výběr z hroznů
2013 A3 CZE
270 Chardonnay
výběr z hroznů
2012 A3 CZE
280 Ryzlink rýnský
výběr z hroznů
2012 A3 CZE
284 Rulandské bílé
výběr z hroznů
2013 A3 CZE
499 Sauvignon
výběr z bobulí
2012 D CZE
521 Sauvignon
slámové víno
2012 D CZE
Vinné sklepy Skalák
Vinné sklepy Skalák
Vinné sklepy Skalák
Vinné sklepy Skalák
Vinné sklepy Skalák
Vinné sklepy Skalák
84.33
81.00
81.00
80.00
87.00
86.00
Vinné sklepy Valtice, a.s.
82.00
CZE
CZE
CZE
CZE
813/SG
812/CHA
512/RR
713/RB
1112/SG
1212/SG
Vinné sklepy Valtice, a.s. - Valtice - www.vsvaltice.cz - [email protected]
37 Chardonnay
výběr z hroznů
2012 A1 CZE 245
41
SM
GM
GM
GM
SM
SM
SM
GM
SM
SM
SM
GM
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinné sklepy Valtice, a.s.
85.33
87.00
87.33
83.67
84.67
81.33
SM
GM
GM
Vinné sklepy Zapletal - Velké Bílovice - www.vinnesklepyzapletal.cz - [email protected]
35 Chardonnay
výběr z hroznů
2012 A1 CZE 23-12
287 Aurelius
výběr z hroznů
2013 A3 CZE 14-13
387 Merlot
pozdní sběr
2013 C1 CZE 24-13
Vinné sklepy Zapletal
Vinné sklepy Zapletal
Vinné sklepy Zapletal
81.00
83.33
82.33
VÍNO BLATEL, a.s. - Blatnice pod Svatým Antonínkem - www.blatel.cz - [email protected]
47 Ryzlink rýnský
VOC
2012 A1 CZE 1232
112 Rulandské bílé
VOC
2013 A2 CZE 1334
136 Rulandské šedé
pozdní sběr
2013 A2 CZE 1330
165 Sauvignon
pozdní sběr
2013 A2 CZE 1315
183 Muškát moravský
pozdní sběr
2013 A2 CZE 1313
185 Muškát moravský
pozdní sběr
2012 A2 CZE 1222
347 Rulandské modré
pozdní sběr
2013 B2 CZE 1345
366 Zweigeltrebe
pozdní sběr
2013 B2 CZE 1327
444 Zweigeltrebe
pozdní sběr
2013 C1 CZE 1337
VÍNO BLATEL, a.s.
VÍNO BLATEL, a.s.
VÍNO BLATEL, a.s.
VÍNO BLATEL, a.s.
VÍNO BLATEL, a.s.
VÍNO BLATEL, a.s.
VÍNO BLATEL, a.s.
VÍNO BLATEL, a.s.
VÍNO BLATEL, a.s.
82.33
83.33
84.00
84.33
84.33
84.33
84.33
84.67
85.67
Víno Lípa Mikulov s.r.o. - Brno - www.vinolipa.cz - [email protected]
83 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2013
93 Veltlínské zelené
moravské zemské víno 2013
153 Ryzlink rýnský
kabinetní víno
2013
295 Pálava
pozdní sběr
2013
364 Zweigeltrebe
kabinetní víno
2013
RVJ13/01
VZJ13/01
RRJ13/01
PAJ/01
ZWRJ13/01
Víno Lípa Mikulov s.r.o.
Víno Lípa Mikulov s.r.o.
Víno Lípa Mikulov s.r.o.
Víno Lípa Mikulov s.r.o.
Víno Lípa Mikulov s.r.o.
82.33
82.33
85.00
81.67
85.00
3350
3816
14370
12063
3336
14306
3426
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
87.00
86.00
83.33
85.67
83.33
85.00
85.67
55
100
134
217
374
404
Hibernal
Sylvánské zelené
Rulandské šedé
Tramín žlutý
Modrý Portugal
Rulandské modré
Jak. zař.
Quality cat.
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
2013
2012
2011
2013
2013
2011
A1
A2
A2
A2
C1
C1
A2
A2
A2
A3
B2
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
VÍNO Mikulov, spol. s r.o. - Mikulov - www.vinomikulov.cz - [email protected]
15 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2012 A1 CZE
30 Müller Thurgau
kabinetní víno
2013 A1 CZE
33 Rulandské bílé
pozdní sběr
2013 A1 CZE
50 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012 A1 CZE
105 Müller Thurgau
kabinetní víno
2012 A2 CZE
194 Tramín červený
pozdní sběr
2013 A2 CZE
425 Frankovka
pozdní sběr
2012 C1 CZE
42
471/13
313/12
198
461/13
524/13
147/11
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
GM
SM
SM
SM
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
VÍNO PODIVÍN,a.s. - Podivín - www.vino-podivin.cz - [email protected]
428 Frankovka
pozdní sběr
2012 C1 CZE 05/12
VÍNO PODIVÍN,a.s.
80.67
Víno Skrášek - Perná - www.vinoskrasek.cz - [email protected]
166 Sauvignon
pozdní sběr
2013 A2
322 Pálava
výběr z hroznů
2013 A3
Víno Skrášek
Víno Skrášek
82.67
88.00
CZE 2/13
CZE 8/13
Med.
Medal
GM
VÍNO SÝKORA, s.r.o. - Čejkovice - www.vinosykora.cz - [email protected]
64 Sauvignon
výběr z hroznů
2012 A1 CZE
138 Rulandské šedé
pozdní sběr
2012 A2 CZE
279 Hibernal
výběr z hroznů
2012 A3 CZE
303 Chardonnay
pozdní sběr
2012 A3 CZE
492 Cabernet Sauvignon
výběr z hroznů
2012 C2 CZE
194/12
RŠ1/12
HIB1/12
96/12
114/12
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
87.33
82.33
84.33
85.67
81.33
GM
Vinofol s.r.o. - Brno-Zábrdovice - www.vinofol.cz - [email protected]
135 Rulandské šedé
pozdní sběr
2013
152 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2013
267 Chardonnay
výběr z hroznů
2013
272 Sauvignon
pozdní sběr
2013
948
950
935
959
Vinofol s.r.o.
Vinofol s.r.o.
Vinofol s.r.o.
Vinofol s.r.o.
86.00
84.00
82.67
81.67
SM
SM
Vinum Moravicum a.s. - Bzenec - www.vinummoravicum.cz - [email protected]
452 Cabernet Sauvignon
výběr z hroznů
2011 C1 CZE 29/11
491 Merlot
výběr z bobulí
2011 C2 CZE 25/11
Vinum Moravicum a.s.
Vinum Moravicum a.s.
83.67
85.67
Vitis spol. s r.o. - Strážnice - www.vino-vitis.cz - [email protected]
48 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
49 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
70 Tramín červený
pozdní sběr
234 Sauvignon
výběr z hroznů
277 Sauvignon
výběr z hroznů
409 Rulandské modré
výběr z hroznů
430 Frankovka
výběr z hroznů
Vitis spol. s r.o.
Vitis spol. s r.o.
Vitis spol. s r.o.
Vitis spol. s r.o.
Vitis spol. s r.o.
Vitis spol. s r.o.
Vitis spol. s r.o.
84.33
85.33
84.00
81.00
84.67
87.33
85.00
SM
GM
SM
Vladimír Tetur
Vladimír Tetur
84.00
84.67
SM
SM
2011
2012
2013
2012
2013
2011
2011
A2
A2
A3
A3
A1
A1
A1
A3
A3
C1
C1
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
24/11
6/12
7/13
12/12
11/13
23/11
30/11
Vladimír Tetur - Velké Bílovice - www.vinarstvivladimirtetur.cz - [email protected]
66 Irsai Oliver
kabinetní víno
2013 A1 CZE 301
349 Merlot rosé
pozdní sběr
2013 B2 CZE 318
WINBERG Mikulov s.r.o. - Mikulov - www.winberg-mikulov.cz - [email protected]
323 Ryzlink rýnský
výběr z hroznů
2012 A3 CZE 4/2012
WINBERG Mikulov s.r.o.
43
83.00
SM
SM
SM
SM
SM
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
331
334
403
502
510
512
Rulandské šedé
Rulandské bílé
Rulandské modré
Tramín červený
Pálava
Pálava
Jak. zař.
Quality cat.
pozdní sběr
výběr z hroznů
výběr z bobulí
výběr z bobulí
výběr z bobulí
výběr z hroznů
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
2012
2012
2011
2012
2012
2012
A3
A3
C1
D
D
D
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
7/2012
3/2012
14/2011
1/2012
12/2012
13/2012
WINBERG Mikulov s.r.o.
WINBERG Mikulov s.r.o.
WINBERG Mikulov s.r.o.
WINBERG Mikulov s.r.o.
WINBERG Mikulov s.r.o.
WINBERG Mikulov s.r.o.
81.33
81.67
85.33
80.33
87.00
84.67
GM
SM
2013
2011
2012
2010
A2
D
D
D
CZE
CZE
CZE
CZE
10/13
47/12
14/13
70/11
ZD Sedlec
ZD Sedlec
ZD Sedlec
ZD Sedlec
81.33
84.00
87.33
88.00
SM
GM
GM
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. - Šatov - www.znovin.cz - [email protected]
27 Sylvánské zelené
pozdní sběr
2013
91 Veltlínské zelené
výběr z hroznů
2012
95 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2013
133 Rulandské šedé
moravské zemské víno 2013
168 Sauvignon
moravské zemské víno 2013
319 Tramín červený
moravské zemské víno 2013
350 Cabernet Sauvignon rosé
pozdní sběr
2013
361 Cabernet Sauvignon rosé
pozdní sběr
2013
477 Blauburger
pozdní sběr
2013
481 Rulandské modré
výběr z hroznů
2011
483 André
pozdní sběr
2011
484 Zweigeltrebe
výběr z hroznů
2011
488 Dornfelder
jakostní víno odrůdové 2013
533 Rulandské šedé
slámové víno
2012
536 Ryzlink rýnský
ledové víno
2012
A1
A2
A2
A2
A2
A3
B2
B2
C2
C2
C2
C2
C2
D
D
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
3074
2020
3028
3044
3061
3068
3011
3013
3088
1090
1097
1083
3089
2081
2080
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
86.00
83.00
85.00
87.00
87.67
85.67
85.00
87.00
81.67
84.67
82.67
84.33
85.67
81.67
81.00
ZD Sedlec - Sedlec - www.sedleckavina.cz - [email protected]
184 Muškát moravský
pozdní sběr
498 Tramín červený
výběr z bobulí
504 Cabernet Sauvignon
pozdní sběr
530 Tramín červený
slámové víno
SM
SM
SM
GM
GM
SM
SM
GM
SM
SM
SM
DEU - Německo - Germany
Anselmann - Edesheim - www.weingut-anselmann.de - [email protected]
216 Anselmann Cabernet blanc
Qualitätswein
2013 A2 DEU 502101503114 Anselmann
trocken
455 Anselmann Cabernet Sauvignon Qualitätswein
2012 C1 DEU 590766302614 Anselmann
trocken -im Barrique gereift528 Anselmann Riesling
Trockenbeerenauslese 2013 D DEU 502101501214 Anselmann
44
84.67
SM
82.67
88.00
GM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
ESP - Španělsko - SPAIN
Adveal s.r.o. - Praha 4 - www.adveal.cz - [email protected]
468 Rioja DOCa Carlos Serres Crianza DOCa Rioja
2009 C1
ESP L32812
Adveal s.r.o.
84.00
SM
Adveal s.r.o. - Praha 4 - www.adveal.cz - [email protected]
59 B&G Sauvignon Blanc Réserve
117 B&G Chardonnay Réserve
399 B&G Merlot Réserve
451 B&G Cabernet Sauvignon Réserve
471 B&G Cotes du Rhone Passeport AOC Cotes du Rhone
AOC
2013
2013
2012
2012
2012
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
Adveal s.r.o.
Adveal s.r.o.
Adveal s.r.o.
Adveal s.r.o.
Adveal s.r.o.
87.33
81.00
83.00
83.33
83.33
GM
DAVINUS s.r.o. - Rudná - www.davinus.cz - majer@davinus.cz
61 Sauvignon INTENSE Ch. Lamothe Appelation Bordeaux
Vincent
Controlée
2012 A1
DAVINUS s.r.o.
81.00
FRA - Francie - FRANCE
A1
A2
C1
C1
C1
L4051
L3343
L3261
L3345
L3332
FRA LBB12J1
Malkuth s.r.o./Villa Dria - Brno - střed - www.wineandstory.com - dita.doubravova@wineandstory.com
324 Villa Dria - Gros Manseng
2012 A3 FRA 13/12/11 Malkuth s.r.o./Villa Dria
GM-201
82.67
HUN - Maďarsko - HUNGARY
Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft. - Budapest - www.vinagora.com - bakos.marton@borkulturakft.hu
1 Szöllősi Pincészet - Szöllősi
OEM
2011 A1 HUN 121012151 Magyar Szőlő- és Borkultúra
Meleghegyi Olaszrizling
Nonprofit Kft.
9 Tűzkő Birtok - Tűzkő Grüner
OEM
2013 A1 HUN AQMJ
Magyar Szőlő- és Borkultúra
Veltliner
Nonprofit Kft.
71 Tűzkő Birtok - Tűzkő Traminer OEM
2013 A1 HUN APHC
Magyar Szőlő- és Borkultúra
Nonprofit Kft.
276 Szöllősi Pincészet - Szöllősi
OEM
2011 A3 HUN 121017965 Magyar Szőlő- és Borkultúra
Chardonnay
Nonprofit Kft.
340 Szöllősi Pincészet - Szöllősi Rosé OFJ
2013 B2 HUN AORP
Magyar Szőlő- és Borkultúra
Nonprofit Kft.
434 Tűzkő Birtok - Tűzkő 7frankos OEM
2009 C1 HUN 31-03040/ Magyar Szőlő- és Borkultúra
2011-1
Nonprofit Kft.
86.00
80.00
83.00
81.00
85.67
80.00
CHL - Chile
Adveal s.r.o. - Praha 4 - www.adveal.cz - marketing@adveal.cz
475 Adobe Syrah Reserva
2011 C1
CHL L1IMO05213 Adveal s.r.o.
45
SM
83.00
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
85.33
SM
88.67
GM
87.33
GM
ISR - Izrael - ISRAEL
Kapwein Bohemia s.r.o./Golan Heights Winery - Praha 4 - www.kapwein.cz - kapwein@gmx.at
63 Yarden Sauvignon Blanc
2013 A1 ISR L 13350
Kapwein Bohemia s.r.o./Golan
Heights Winery
Kapwein Bohemia s.r.o./Golan
Heights Winery
Kapwein Bohemia s.r.o./Golan
Heights Winery
397 Yarden Merlot
2009 C1
ISR L11157
449 Yarden Cabernet Sauvignon
2009 C1
ISR L 11180
2012 A1
2012 C1
ITA L12596582 Adveal s.r.o.
ITA LO15/14
Adveal s.r.o.
82.67
82.67
2013
2013
2013
2011
2012
2011
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
ELESKO a.s.
ELESKO a.s.
ELESKO a.s.
ELESKO a.s.
ELESKO a.s.
ELESKO a.s.
86.33
88.33
87.00
85.33
85.00
88.33
Ing. Jaroslav Ostrožovič - Veľká Tŕňa - www.ostrozovic.sk - marketing@ostrozovic.sk
214 Muškát žltý, Virginia
kabinetné
2012 A2 SVK L-24
Ing. Jaroslav Ostrožovič
82.67
MOVINO, spol. s r.o. - Veľký Krtíš - www.movino.sk - celleng@agro-movino.sk
281 Devín
hrozienkový výber
2013 A3 SVK L-26
496 Cabernet Sauvignon
bobuľový výber
2013 C2 SVK L-37
MOVINO, spol. s r.o.
MOVINO, spol. s r.o.
82.00
81.67
Profmat/HR WINERY - Gbelce - www.hrwinery.sk - info@hrwinery.sk
32 Rulandské bílé
neskorý zber
2013 A1
380 Dorferdon - Dornfelder
akostné
2012 C1
506 Ryzlink rýnský
bobuľový výber
2012 D
SVK L4/13
SVK L05
SVK L19
Profmat/HR WINERY
Profmat/HR WINERY
Profmat/HR WINERY
82.33
81.33
83.00
SVV, a.s. VINANZA - Vráble - www.vinanza.sk - cajkovic@vinanza.sk
187 Muškát moravský
akostné víno odrodové 2013 A2
335 Ryzling vlašský
akostné víno odrodové 2013 A1
SVK L07
SVK L16
SVV, a.s. VINANZA
SVV, a.s. VINANZA
84.67
81.00
ITA - Itálie - ITALY
Adveal s.r.o. - Praha 4 - www.adveal.cz - marketing@adveal.cz
41 Mastri Vernacoli Pinot Grigio DOC Trentino DOC
470 Toscana Rosso IGT
IGT Toscana Rosso
SVK - Slovensko - Slovakia
ELESKO a.s. - Bratislava - www.elesko.sk - ladislav@elesko.sk
188 Pálava 1
výber z hrozna
265 Aurelius
neskorý zber
327 Pálava 2
výber z hrozna
396 Petit merle barrique
akostné značkové víno
431 Frankovka
výber z hrozna
513 Pálava
slamové víno
A2
A3
A3
C1
C1
D
46
L6/13
L10/13
L 8/13
L 28/11
L 27/12
L 11/11
SM
GM
GM
SM
SM
GM
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Terra Parna/Zenagro s.r.o. - Suchá nad Parnou - www.terraparna.sk - terraparna@terraparna.sk
60 Sauvignon blanc
akostné
2013 A1 SVK L-1A
460 Alibernet
akostné
2009 C1 SVK L-B2
Terra Parna/Zenagro s.r.o.
Terra Parna/Zenagro s.r.o.
82.00
82.00
TOKAJ & CO, s.r.o. - Malá Tŕňa - www.tokaj.sk - milan219@post.sk
516 Tokajský výber 5-putňový
Tokaj
2003 D
517 Tokajský výber 6-putňový
Tokaj
2003 D
523 Tokajská výberová esencia
Tokaj
2003 D
SVK L-9/2010
SVK L-16
SVK L-3/2010
TOKAJ & CO, s.r.o.
TOKAJ & CO, s.r.o.
TOKAJ & CO, s.r.o.
524 Tokajský výber 6-putňový
SVK L- 15/12
TOKAJ & CO, s.r.o.
86.33
SM
86.33
SM
88.33 GM, CW,
NW
87.00
GM
VILLA MODUR - Modra - www.villamodur.sk - info@villamodur.sk
19 Veltlínské zelené
akostné
2013 A1
54 Ryzlink rýnský
akostné
2013 A1
418 Rulandské modré
akostné
2013 C1
SVK L-013
SVK L-017
SVK L-022
VILLA MODUR
VILLA MODUR
VILLA MODUR
84.33
83.67
82.67
VINIDI s.r.o. - Báb - www.vinidi.sk - holec@vinidi.sk
119 Chardonnay
výber z hrozna
195 Tramín červený
výber z hrozna
308 Rizling rýnsky
výber z hrozna
SVK L-106
SVK L-107
SVK L-104
VINIDI s.r.o.
VINIDI s.r.o.
VINIDI s.r.o.
80.33
81.00
84.67
SM
VINO MAGULA, s.r.o.
84.00
SM
Tombalina Wines
Tombalina Wines
85.00
80.33
SM
Tokaj
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
2006 D
2013 A2
2013 A2
2013 A3
VINO MAGULA, s.r.o. - Bratislava - www.vinomagula.sk - vladimir.magula@vinomagula.sk
433 MAGULA Frankovka modrá
výber z hrozna
2011 C1 SVK L117
Med.
Medal
SM
ZAF - Jihoafrická republika - SOUTH AFRICA
Tombalina Wines - Mníšek pod Brdy - www.tombalina.cz - info@tombalina.cz
472 Jacksons Pinotage
Stanford
2011 C1 ZAF 0001
548 Brut Methodé Cap Classique Tulbagh
2011 F
ZAF 11250
47
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY POŘÁDANÉ
V NÁRODNÍM VINAŘSKÉM CENTRU
Úvod do degustace vína
Degustace vína – věda i umění
Sommelier junior
Moderní vinař
Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů
pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586-2
Termíny kurzů najdete na www.vinarskecentrum.cz v sekci Kurzy a semináře.
NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM, o.p.s., Zámek 1, 691 42 Valtice
tel./fax: +420 519 352 072
seminare@vinarskecentrum.cz
www.vinarskecentrum.cz
CHLAZENÍ SERVIS VÝČEPY
Tradice kvality sýrů, tvarohů a
másla od roku 1933
www.lacrumvm.cz
51
2014/2015
Prodejna Rolnička: lahvová vína naší školy, vinařské
potřeby, zahradnické potřeby a mnohé další
Přijďte prožít nevšední zážitek
s našimi nejlepšími víny.
Stálá degustační expozice Salonu vín
České republiky na zámku ve Valticích.
NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM, o.p.s.
Zámek 1 • 691 42 Valtice
tel.: 519 352 744 • tel./fax: 519 352 072
e-mail: salonvin@vinarskecentrum.cz
e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz
www.salonvin.cz • www.vinarskecentrum.cz
Download

Katalog soutěže (pdf)