KATALOG / CATALOGUE
20. ročník / 20th annual
24.–25. 5. 2013 Brno – Česká republika / Czech Republic
18. mezinárodní
vinařský veletrh
24.–25. 5. 2013
Brno – Výstaviště
www.vinex.eu
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 541 152 985
Fax: +420 541 153 067
[email protected]
20. GRAND PRIX VINEX 2013
Organizátor / Organizer
Ve spolupráci / In cooperation
Partneři / Partners
CHLAZENÍ SERVIS
Mediální partneři / Media partners
Obsah / Content
Str./Page
Úvod / Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Obsah / Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Úvodní slovo prezidenta soutěže / Introductory word of the president of the competition . . . . . 4
Úvodní slovo ředitele soutěže / Introductory word of the director of the competition . . . . . . . . . . 6
Statistika soutěže / Statistics of the competition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zkratky / Abbreviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hodnotící komise / Tasting juries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kategorie / Categories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vítězové / Winners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Seznam vzorků dle kategorií a bodů / Sample list according to categories and points . . . . . . . . . . 13
Seznam vzorků dle zemí a přihlašovatelů/ Sample list according to countries and applicants . . . 28
www.grand-prix-vinex.cz
3
Vážení návštěvníci,
dovoluji si Vás pozvat k ochutnání nejlepších vín, která soutěžila na Mezinárodním konkurzu
GRAND PRIX VINEX 2013. Už po dvacáté vybraní degustátoři z České republiky, Slovenska,
Maďarska a Austrálie srovnávali kvalitu přihlášených našich a zahraničních vín. Tohoto již
tradičního zápolení vín se jako hodnotitel zúčastňuji řadu let a v tomto roce jsem měl opět
tu čest zastávat funkci prezidenta soutěže. Celou organizaci konkurzu garantovalo Národní
vinařské centrum ve Valticích, které svým technickým zázemím a mnohaletými zkušenostmi
bylo zárukou úspěchu celé akce. Degustátoři hodnotili prostřednictvím speciálně vyvinutého počítačového programu mezinárodně uznávaným stobodovým systémem OIV. Každá
hodnotitelská komise tentokrát hodnotila za společným okrouhlým stolem a po odeslání
hodnocení každého degustátora byla často využívaná možnost diskuse nad právě zhodnoceným vínem. Při pohledu na výsledkovou listinu a získaná ocenění se zdá, že vín ověnčených velkými zlatými a zlatými medailemi je méně, než je na podobných soutěžích obvyklé. Zvýšený bodový limit pro zisk zlaté medaile (87 bodů) naplnila vskutku špičková vína,
u kterých muselo dojít k vysoké shodě mezi všemi členy hodnotitelské komise. Nevyšší
počet vzorků reprezentovaly ročníky 2012 a 2011, které svou kvalitou potěší jazyk a nos
návštěvníků výstavy. V soutěži se však neztratila ani vína ročníků starších a přihlášené zahraniční vzorky byly našim vínům těžkými konkurenty.
Seznamte se s konkrétními výsledky, které soutěž přinesla a ochutnejte oceněná vína soutěže GRAND PRIX VINEX 2013. Mnoho senzorických zážitků a nových poznání přeje
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
prezident soutěže GRAND PRIX VINEX 2013
4
Dear visitors,
let me invite you to tasting of the best wines that took part in the International competition GRAND PRIX VINEX 2013. Already in the 20th annual selected wine-tasters from the
Czech Republic, Slovakia, Hungary and Australia evaluated quality of registered local and
foreign wines. For many years I have participated in this traditional battle of wines as one
of the evaluators and this year I had the honour to take the role of the president of the
competition again. The organization part of the entire competition was delivered by the
National Wine Centre in Valtice that with its technical background and many years of experience was a guarantee of the success of the entire event. The wine-tasters assessed
with a help of a special computer program of the OIV internationally recognised 100-point
system. This year the assessment took part not in separate cabins but at common tables
so that the judges could discuss the overall assessment of the wine as a jury after each
member of the panel had sent in their individual evaluation. When you look at the score list
and awards granted you might have a feeling that there were fewer wines with grand gold
and gold medals than it is usual in this kind of competitions. The higher score limit for gold
medal (87 points) was reached by really top wines and all members of the jury had to come
on agreement on that. The highest number of samples was from the years 2012 and 2011
whose quality will delight tongue and nose of visitors of the exhibition. However, the older
wines also found their place in the competition and registered foreign wine samples were
tough rivals for our wines.
Get acquainted with the individual results of the competition and taste awarded wines
from the GRAND PRIX VINEX 2013. Wishing you many sensory experiences and new findings,
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
President of the competition GRAND PRIX VINEX 2013
5
Vážení milovníci vína,
máte v rukou katalog jubilejního 20. ročníku mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX VINEX
2013. Letošní ročník je již třetím v pořadí, který ve spolupráci se společností Veletrhy Brno
a Svazem vinařů České republiky organizuje Národní vinařské centrum o.p.s. Naší ambicí je
tuto soutěž dále pozvednout mezi nejprestižnější mezinárodní soutěže vín ve středoevropském regionu.
Soutěže se zúčastnila 603 vína z 13 evropských i mimoevropských zemí světa, která do soutěže registrovalo 121 přihlašovatelů.
Na základě hodnocení komisí byla udělena následující ocenění:
• Champion, který obdrží Pohár hejtmana Jihomoravského kraje a čestný diplom.
Champion byl vybrán na základě výběru subkomise složené z předsedů jednotlivých komisí. Do tohoto výběru postoupila nejlepší 2 vína z každé kategorie (mimo
kategorií F – vína šumivá a G – vína likérová).
• Pohár ředitele Veletrhů Brno, a.s. a čestný diplom, který obdrží nejlépe hodnocená kolekce. Nejlepší kolekce byla vyhodnocena dle průměru hodnocení všech
vzorků výrobce. Pro výběr ocenění byly brány v úvahu pouze vína výrobců, kteří
přihlásili do soutěže minimálně 3 vína.
• Vítěz kategorie, který obdrží cenu pro vítěze a čestný diplom. Vítězové kategorií byli vybráni na základě nejvyššího bodového hodnocení u kategorií, ve kterých
se účastnilo nejméně 10 vín. Vítězové kategorií byli vybráni subkomisí pro výběr
Championa zároveň při hodnocení pro výběr Championa (mimo kategorii F – vína
šumivá, kde byl vítěz kategorie vybrán přímo na základě bodového hodnocení komise).
• Pohár Svazu vinařů ČR a čestný diplom pro nejlépe hodnocené víno člena Svazu
vinařů ČR
• Národní vítěz – cena a čestný diplom pro nejlépe hodnocené víno dle země původu. Národní vítěz byl udělen pouze u zemí s minimálně 10 přihlášenými vzorky.
Dále byly dle statutu udělovány medaile:
• Velká zlatá medaile – od 92 bodů
• Zlatá medaile – od 87 bodů
• Stříbrná medaile – od 84 bodů
• Bronzová medaile – od 80 bodů
Organizátor v souladu se statutem neudělil více než 30% medailí z celkového počtu přihlášených vín. Toto kriterium bylo aplikováno v rámci jednotlivých kategorií.
V katalogu jsou uvedena pouze vína, která dosáhla hodnocení 80 bodů a více.
Přeji Vám příjemný zážitek
Ing. Pavel Krška
ředitel Národního vinařského centra, o.p.s. a ředitel soutěže Grand Prix Vinex 2013
6
Dear wine lovers,
you are holding in your hands the catalogue of the jubilee 20th annual international wine
competition Grand Prix Vinex 2013. This annual is the third in order organized by the National Wine Centre o.p.s. in cooperation with the Exhibition Centre Brno and the Czech
Grape and Wine Producers Association. Our ambition is to enhance the competition among
the most prestigious international wine competitions in Central Europe.
603 wine samples from 13 European and non-European countries, registered by 121 applicants took part in the competition.
On the basis of the jury assessment the following awards were granted:
• Champion that will obtain the Cup of the Regional county president of the
South Moravian region and the honorary diploma. The Champion was selected
on the basis of selection of the sub-jury compound of chairmen of individual juries.
Two best wines from each category advanced to this selection (except for categories F – sparkling wines and G – liquer wines).
• Cup of the Director of Veletrhy Brno, a.s. and the honorary diploma for the best
assessed collection. The best collection was assessed according to the average results of all samples of a producer. Only wines of the producers that registered
more than 3 wines were taken in consideration.
• Category winner that will obtain the prize and honorary diploma. Category winners were selected on the basis of the highest score reached in the categories
where at least 10 wines participated. The category winners were selected by the
sub-jury for the selection of the champion during the assessment for the champion
(except for category F – sparkling wines where the category winner was selected
directly on the basis of assessment results of the jury).
• Cup of the Czech Grape and Wine Producers Association and the honorary diploma for the best assessed wine of the member of the Czech Grape and Wine
Producers Association.
• National winner – the prize and honorary diploma for the best assessed wine according to the country of origin. The national winner was granted only in case of
countries with more than 10 registered samples.
Further there were awarded medals according to the status:
• Grand gold medal – from 92 points
• Gold medal – from 87 points
• Silver medal – from 84 points
• Bronze medal – from 80 points
The organiser did not award more than 30% medals from the total number of registered
wines. This criterion was applied within individual categories.
In the catalogue you can find only those wines that reached at least 80 points or more.
Wishing you pleasant experience,
Ing. Pavel Krška
Director of the National Wine Centre and Director of the competition Grand Prix Vinex
2013
7
Statistika soutěže / Statistics of the competition
Země / Country
Počet vzorků /
Wine samples
Ročník / Vintage
Počet / Number
ARG
4
neuveden/undeclared
2
AUS
1
2003
3
AUT
46
2005
1
CAN
7
2006
2
CHL
2
2007
7
CZE
503
2008
6
DEU
4
2009
24
FRA
5
2010
30
ITA
3
2011
235
MDA
10
2012
293
SVK
15
Celkem / Total
603
USA
1
ZAF
2
Celkem / Total
AUT
Počet přihlašovatelů
/ Applicants
9
CZE
106
DEU
1
MDA
1
SVK
4
Země / Country
603
Celkem / Total
121
Zkratky / Abbreviations
Zkratky zemí / Country abbreviations
ARG
Argentina / Argentina
AUS
Austrálie / Australia
AUT
Rakousko / Austria
CAN
Kanada / Canada
CHL
Chile
CZE
Česká republika / Czech Republic
DEU
Německo / Germany
FRA
Francie / France
ITA
Itálie / Italy
MDA
Moldavsko / Republic of Moldova
SVK
Slovensko / Slovakia
USA
Spojené státy americké
/ United States of America
ZAF
Jihoafrická republika / South Africa
Další zkratky / Other abbreviations
BM
Bronzová medaile / Bronze Medal
CH
Champion
CW
Vítěz kategorie / Category Winner
GGM
Velká zlatá medaile
/ Grand Gold Medal
GM
Zlatá medaile / Gold Medal
No.
Číslo (vzorku) / Number (of sample)
NW
Národní vítěz / National Winner
SM
Stříbrná medaile / Silver Medal
*
jiné ocenění / other award
8
Hodnotící komise/Tasting juries
PREZIDENT/PRESIDENT Josef Balík
KOMISE K01/JURY K01
Předseda komise/Chairman
František Drahonský (CZE)
Členové/Members
Vladimír Hronský (SVK)
Vojtěch Masařík (CZE)
Milan Sedlák (CZE)
Pavla Burešová (CZE)
KOMISE K06/JURY K06
Předseda komise/Chairman
Richard Tichý (CZE)
Členové/Members
Vít Esterka (CZE)
Iva Šantavá (CZE)
Oldřich Drápal (CZE)
Jaroslav Tichý (CZE)
KOMISE K02/JURY K02
Předseda komise/Chairman
Libor Nazarčuk (CZE)
Členové/Members
Aleš Urbánek (CZE)
Miroslav Musil (CZE)
Marek Vybíral (CZE)
Libor Budín (CZE)
KOMISE K07/JURY K07
Předseda komise/Chairman
Martin Křístek (CZE)
Členové/Members
Zbyněk Kopeček (CZE)
Luboš Oulehla (CZE)
Josef Valihrach (CZE)
Zdeněk Svoboda (CZE)
KOMISE K03/JURY K03
Předseda komise/Chairman
Martin Půček (CZE)
Členové/Members
Přemysl Vašíček (CZE)
József Kosárka (HUN)
Pavel Bouchner (CZE)
Zuzana Prátová (CZE)
KOMISE K08/JURY K08
Předseda komise/Chairman
Josef Balík (CZE)
Členové/Members
Iva Šantavá (CZE)
Mike Mazey (AUS)
Jaroslav Tichý (CZE)
Tomáš Tureček (SVK)
KOMISE K04/JURY K04
Předseda komise/Chairman
Jakub Šamšula (CZE)
Členové/Members
Milan Vašíček (CZE)
Barbora Dolinajová (SVK)
Karel Novotný (CZE)
Zdeněk Tréšek (CZE)
KOMISE K09/JURY K09
Předseda komise/Chairman
Martin Křístek (CZE)
Členové/Members
Zdeněk Svoboda (CZE)
Vojtěch Masařík (CZE)
Pavla Burešová (CZE)
Milan Vašíček (CZE)
KOMISE K05/JURY K05
Předseda komise/Chairman
Štěpán Maňák (CZE)
Členové/Members
Filip Mlýnek (CZE)
Klaudia Tretinová (SVK)
Marcel Lanžhotský (CZE)
Radovan Varga (CZE)
KOMISE K10/JURY K10
Předseda komise/Chairman
Martin Půček (CZE)
Členové/Members
Miroslav Musil (CZE)
Filip Mlýnek (CZE)
František Drahonský (CZE)
Stanislav Krejčí (CZE)
9
KOMISE K11/JURY K11
Předseda komise/Chairman
Jaroslav Matocha (CZE)
Členové/Members
Libor Jestřáb (CZE)
Vít Esterka (CZE)
Lukáš Polívka (CZE)
Zdeněk Sklenský (CZE)
KOMISE K13/JURY K13
Předseda komise/Chairman
Vladimír Hronský (SVK)
Členové/Members
József Kosárka (HUN)
Marek Vybíral (CZE)
Štěpán Maňák (CZE)
Pavel Bartošek (CZE)
KOMISE K12/JURY K12
Předseda komise/Chairman
Josef Valihrach (CZE)
Členové/Members
Barbora Dolinajová (SVK)
Radovan Varga (CZE)
Libor Nazarčuk (CZE)
Jaromír Dlápal (CZE)
KOMISE K14/JURY K14
Předseda komise/Chairman
Zbyněk Kopeček (CZE)
Členové/Members
Klaudia Tretinová (SVK)
Libor Budín (CZE)
Karel Novotný (CZE)
Marcel Lanžhotský (CZE)
10
Kategorie/Categories
Ref. znak/
Reference Kategorie/Category
sign
Zbytkový cukr g/l /
Residual sugar g/l
Počet /
Number
A1
Bílá vína suchá / White wines dry
0 – 4.0
82
A2
Bílá vína polosuchá / White wines
semidry
4.1 – 12.0
132
A3
Bílá vína polosladká / White wines
semisweet
12.1 – 45
133
B1
Růžová vína suchá / Rosé wines dry
0 – 4.0
6
B2
Růžová vína ostatní / Rosé wines others
4.1 - 45
27
C1
Červená vína suchá / Red wines dry
0 – 4.0
127
C2
Červená vína ostatní / Red wines others
4.1 - 45
27
D
Vína přírodně sladká (bílá, růžová a
červená) / Wines naturally sweet (white,
rosé and red)
nad 45 / above 45
49
F
Šumivá vína / Sparkling wines
bez omezení / no limits
19
G
Vína likérová (fortifikovaná) / Liqueur
wines (fortified)
bez omezení / no limits
1
11
Vítězové 20. GRAND PRIX VINEX 2013
Winners of the 20th GRAND PRIX VINEX 2013
CHAMPION
Pohár hejtmana Jihomoravského kraje / Cup of the Regional county president of the South Moravian region
No. 583 - Ryzlink vlašský 2011 ledové víno, Georgios Ilias, Pavlov, CZE
NEJLÉPE HODNOCENÁ KOLEKCE / BEST COLLECTION
Pohár ředitele Veletrhů Brno, a.s./Cup of the Director of Veletrhy Brno, a.s.
PATRIA Kobylí, a.s., Kobylí, CZE
NEJLÉPE HODNOCENÉ VÍNO ČLENA SVAZU VINAŘŮ ČR / BEST WINE OF A MEMBER OF THE
CZECH GRAPE AND WINE PRODUCERS ASSOCIATION
Pohár Svazu vinařů ČR / Cup of the Czech Grape and Wine Producers Association
No. 489 - Cabernet Moravia Barrique 2006 výběr z hroznů, Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o., Mikulčice
VÍTĚZOVÉ KATEGORIÍ / CATEGORY WINNERS
Kategorie A1 – Bílá vína suchá / Category A1 - White wines dry
No. 7 - Ryzlink vlašský 2011 pozdní sběr, Ing. Miroslav Volařík, Mikulov, CZE
Kategorie A2 – Bílá vína polosuchá / Category A2 - White wines semi-dry
No. 123 - Rulandské bílé 2012 výběr z hroznů, Vinařství Josef Dufek, Svatobořice – Mistřín, CZE
Kategorie A3 – Bílá vína polosladká / Category A3 - White wines semi-sweet
No. 347 - Rulandské šedé 2011 výběr z hroznů, WINBERG Mikulov s.r.o., Mikulov, CZE
Kategorie B2 – Růžová vína ostatní / Category B2 - Rosé wines others
No. 358 - Cabernet Sauvignon rosé 2012 pozdní sběr, ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., Znojmo, CZE
Kategorie C1 – Červená vína suchá / Category C1 - Red wines dry
No. 489 - Cabernet Moravia Barrique 2006 výběr z hroznů, Vinařství Dvořáček LTM, Mikulčice, CZE
Kategorie C2 – Červená vína ostatní / Category C2 - Red wines others
No. 517 - Cabernet Moravia 2011 pozdní sběr, PATRIA Kobylí, a.s., Kobylí, CZE
Kategorie D – Vína přírodně sladká / Category D - Wines naturally sweet
No. 583 - Ryzlink vlašský 2011 ledové víno, Georgios Ilias, Pavlov, CZE
Kategorie F – Šumivá vína / Category F – Sparkling wines
No. 606 - Gelber Muskateller „MIR PRICKELT´S“ 2012 Schaumwein, Weingut Reitmayer,
Herrnbaumgarten, AUT
NÁRODNÍ VÍTĚZOVÉ / NATIONAL WINNERS
Národní vítěz - Česká republika / National Winner – Czech Republic
No. 123 - Rulandské bílé 2012 výběr z hroznů, Vinařství Josef Dufek, Svatobořice – Mistřín
Národní vítěz – Rakousko / National Winner - Republic of Austria
No. 404 - Merlot Reserve 2009 Qualitätswein, Weingut Hirtl, Poysdorf
Národní vítěz - Slovenská republika / National Winner – Slovak Republic
No. 409 - Petit merle barrique 2011 akostné značkové víno, ELESKO a.s., Bratislava
Národní vítěz – Moldavská republika / National Winner – Republic of Moldova
No. 381 - Muscat rosé 2012, Skoma-Lux s.r.o./Bostavan
12
GRAND PRIX VINEX 2013 Seznam vzorků / Sample list
dle kategorií a poté dle bodů / according to categories and points
V katalogu jsou uvedena pouze vína s hodnocením 80 bodů a více. / Only wines with 80 points and higher are listed in the catalogue.
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Kat.
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Cat.
Zb. Země Č. šarže
cukr
Res. Coun- Batch No.
sug. try
Přihlašovatel/výrobce
Body
Med.
Applicant/Producer
Points
Medal
A1: Bílá vína suchá / White wines dry
7 Ryzlink vlašský
61 Ryzlink rýnský
11 Neustifter Stockkultur Grüner
Veltliner
37 Müller Thurgau
44 SILBERFLOH
16 Weinviertel DAC Franz
53 Ryzlink rýnský
77 Cuvée Viktoria
10 Weinviertel DAC Reserve
14 Grüner Veltliner Kamptal DAC
22 Weinviertel DAC Kirchberg
54 Ryzlink rýnský
12 Weinviertel DAC Waldberg
83 Gelber Muskateller
2 Náš Vlašák
9 Grüner Veltliner Zwillingslauser
Kamptal DAC
17 Weinviertel dac Klassik
pozdní sběr
VOC
Qualitätswein
DAC
2012 A1
1,7 AUT N 2796/13
13 Weinviertel DAC Bürsting
36 Müller Thurgau
DAC
kabinetní víno
2012 A1
2012 A1
1,1 AUT P 1143/13
1,7 CZE 7-12
39 Weissburgunder
46 Chardonnay
Auslese
výběr z hroznů
2011 A1
2011 A1
3,6 AUT F 5173/12
3,1 CZE 1117
4
6
49
59
pozdní sběr
2012
Qualitätswein-Sortenrein2012
pozdní sběr
2012
pozdní sběr
2012
Ryzlink vlašský
SILBERFLOH
Rulandské šedé
Ryzlink rýnský
2011 A1
2011 A1
2010 A1
pozdní sběr
2011
Qualitätswein-Sortenrein2012
DAC
2012
pozdní sběr
2011
moravské zemské víno 2011
DAC Reserve
2011
DAC
2012
DAC
2012
pozdní sběr
2011
DAC
2012
Qualitätswein
2012
2012
DAC
2012
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
4,0 CZE 1147
3,8 CZE 5511
1,0 AUT P3488/11
Ing. Miroslav Volařík
Vinařství LAHOFER, a.s.
Weingut Neustifter
89,00 GM, CW
88,00 GM
87,00 GM
1,7
2,4
1,7
1,5
0,5
1,0
1,3
2,2
1,5
1,1
3,0
2,4
1,0
Morávia víno spol. s r.o.
WINZERHOF-WÖLK
Weingut Hirtl
CHATEAU BZENEC, spol. s r.o.
Krásná hora
Weingut Neustifter
Winzerhof Sax GmbH
Weingut Hirtl
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
Weingut Hirtl
Weingut Josef Strobl
Pavel Müller
Winzerhof Sax GmbH
86,67
86,67
86,00
86,00
86,00
85,33
85,33
85,33
85,33
85,00
85,00
84,67
84,67
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
Nekham Josef jr/Weingut
Nekham
Weingut Hirtl
Libor Vajbar/Vinařství Vajbar
Kobylí
Winzerhof Sax GmbH
Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing.
Luboš Oulehla
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
WINZERHOF-WÖLK
Templářské sklepy Čejkovice
Templářské sklepy Čejkovice
84,67
SM
84,33
84,33
SM
SM
84,33
84,33
SM
SM
84,00
84,00
84,00
84,00
SM
SM
SM
SM
2,9
4,0
1,4
3,5
13
CZE
AUT
AUT
CZE
CZE
AUT
AUT
AUT
CZE
AUT
AUT
CZE
AUT
CZE
AUT
CZE
CZE
1103
P2079/13
P 1162/13
11-84
CuV11-22
P3674/12
N 2099/13
P 1144/13
11082
P 1145/13
P 21/13
KP1302/13
N 2100/13
3351
P 751/3
121/12
124/12
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Kat. Zb. Země Č. šarže
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Cat. Res. Coun- Batch No.
sug.
try
68 Sauvignon
pozdní sběr
2011 A1
3,0 CZE 1142
74 Tramín červený
8 Veltlínské zelené
19 Grüner Veltliner Alte Reben
Kamptal DAC Reserve
21 Weinviertel DAC
51 Ryzlink rýnský
52 Ryzlink rýnský Family Reserve
82 Gelber Muskateller
42 Chardonnay
69 Muškát moravský
73 Tramín červený
24 SILBERFLOH
81 Cuvée
45 Chardonnay Classic
60 Ryzlink rýnský
5 Ryzlink vlašský Classic
26 Weinviertel dac Hainthal
výběr z hroznů
pozdní sběr
DAC Reserve
2011 A1
2012 A1
2012 A1
3,1 CZE 193
0,9 CZE 27/12
1,8 AUT N 4654/13
DAC
2012
pozdní sběr
2010
pozdní sběr
2011
Qualitätswein
2012
Qualitätswein
2012
moravské zemské víno 2012
pozdní sběr
2010
Qualitätswein-Sortenrein2012
moravské zemské víno 2010
pozdní sběr
2011
Qualitätswein
2012
pozdní sběr
2011
DAC
2012
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
2,1
0,9
1,2
2,5
1,6
0,7
2,8
2,3
3,8
2,7
3,5
3,9
2,4
AUT
CZE
CZE
AUT
AUT
CZE
CZE
AUT
CZE
CZE
AUT
CZE
AUT
P569/13
25/10
1103
P 577/13
N 10052/12
MM12-02
12/11
P750
52/10
1211
P 20/13
1311
N 2800/13
40
56
15
62
64
23
Chardonnay
Ryzlink rýnský
Veltlínské zelené
Ryzlink rýnský
Sauvignon
Weinviertel dac Exklusiv
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
DAC
2012
2011
2012
2012
2012
2012
A1
A1
A1
A1
A1
A1
0,7
1,6
1,6
4,0
1,0
2,2
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
AUT
34/122
L15/11
3350
556
8/12
N 2798/13
28
63
72
50
Veltlínské zelené - Starý sklep
Ryzlink rýnský
Tramín červený
Ryzlink rýnský
moravské zemské víno
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
2012
2012
2012
2009
A1
A1
A1
A1
3,0
4,0
0,7
0,6
CZE
CZE
CZE
CZE
L-201331
22/12
312
61-2009
pozdní sběr
pozdní sběr
2011 A1
2011 A1
1 Ryzlink vlašský
47 Chardonnay
2,2 CZE 723
3,4 CZE 311
Přihlašovatel/výrobce
Body
Med.
Applicant/Producer
Points
Medal
Vinařství Trpělka a Oulehla
- Ing. Luboš Oulehla
Petr Bíza
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o.
Winzerhof Sax GmbH
84,00
SM
84,00
83,67
83,67
SM
Weingut Neustifter
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.
VINAŘSTVÍ SPRINGER a.s.
Weingut Hirtl
Winzerhof Sax GmbH
Krásná hora
VĚSTONICKÉ SKLEPY, s.r.o.
WINZERHOF-WÖLK
Vinařství Josef Valihrach, s.r.o.
Reisten s.r.o.
Weingut Josef Strobl
Reisten s.r.o.
Nekham Josef jr/Weingut
Nekham
VINIUM a.s.
Pavel Binder - rodinné vinařství
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
MORAVÍNO s.r.o.
Vinařství U Kapličky
Nekham Josef jr/Weingut
Nekham
Arte Vini spol. s r.o.
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o.
ing. Otto Ilčík
Vinařství Ovčáčík - Václav
Ovčáčík
Vinofol s.r.o.
Hnidák Jaromír
83,67
83,67
83,33
83,33
83,00
83,00
83,00
82,67
82,67
82,33
82,33
81,67
81,67
92,00 GGM, CW,
NW
88,67 GM
81,67
81,67
81,33
81,33
81,33
81,00
81,00
81,00
81,00
80,67
80,00
80,00
A2: Bílá vína polosuchá / White wines semi-dry
123 Rulandské bílé
výběr z hroznů
2012 A2 10,8 CZE 5912
Vinařství Josef Dufek
142 Chardonnay
pozdní sběr
2011 A2 10,0 CZE 207/11
Kosík vinařství - MUDr. Pavel
Kosík
14
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Kat. Zb. Země Č. šarže
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Cat. Res. Coun- Batch No.
sug.
try
215 Cabernet Blanc
108 Sylvánské zelené
211 Cuvée Kristian
výběr z hroznů
2012 A2 11,9 CZE 276
pozdní sběr
2012 A2 5,4 CZE 203-12
moravské zemské víno 2011 A2 9,5 CZE 007/112
133
88
105
118
136
138
141
208
87
146
154
156
179
119
Chardonnay
Ryzlink vlašský
Veltlínské zelené
Rulandské bílé barrique
Chardonnay
Chardonnay
Chardonnay
Tramín červený
Ryzlink vlašský
Chardonnay
Rulandské šedé
Rulandské šedé
Hibernal
Rulandské bílé
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
moravské zemské víno
2012
2012
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2011
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
7,1
6,6
11,3
6,9
8,2
8,4
9,6
10,8
5,8
12,0
7,6
9,7
11,2
7,1
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
3332
279
6011
7011
1119
2224
20/12
108/12
14/12
55/11
106/12
3326
23
02-11
120
137
145
198
203
90
110
153
199
86
89
157
164
189
197
214
95
187
190
171
Rulandské bílé
Chardonnay
Chardonnay
Muškát Ottonel
Pálava
Ryzlink vlašský
Sylvánské zelené
Rulandské šedé
Muškát moravský
Ryzlink vlašský
Ryzlink vlašský
Rulandské šedé
Ryzlink rýnský
Sauvignon
Irsai Oliver
Gelber Muskateller
Weinviertel DAC
Sauvignon
Sauvignon
Ryzlink rýnský
výběr z hroznů
2011
pozdní sběr
2012
pozdní sběr
2012
pozdní sběr
2012
výběr z hroznů
2012
pozdní sběr
2012
výběr z hroznů
2012
pozdní sběr
2012
pozdní sběr
2012
pozdní sběr
2003
pozdní sběr
2012
výběr z hroznů
2011
pozdní sběr
2012
pozdní sběr
2012
pozdní sběr
2012
Qualitätswein sortenrein 2012
DAC
2012
pozdní sběr
2012
pozdní sběr
2012
pozdní sběr
2012
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
7,8
8,3
11,9
7,6
11,5
7,8
10,2
7,5
11,0
5,5
7,8
12,0
7,3
7,8
10,8
10,5
4,4
6,4
8,0
10,3
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
AUT
AUT
CZE
CZE
CZE
8
151
12-38
05/12
1211
18/12
19/12
12026
1222
0414/P
2154
30/11
2044
88/12
1202
P 1830/13
P 1185/13
0512
8/128
21-12
15
Přihlašovatel/výrobce
Body
Med.
Applicant/Producer
Points
Medal
Vinné sklepy Valtice, a.s.
PATRIA Kobylí a.s.
Kosík vinařství - MUDr. Pavel
Kosík
Vinařství Pavlov, spol. s r.o.
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinařství LAHOFER, a.s.
Vajbar Bronislav
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
Réva Rakvice s.r.o.
Velkobílovická vína s.r.o.
Rodinné vinařství SEDLÁK
Jindřich Kadrnka
Vinařství Baloun
Rodinné vinařství SEDLÁK
Vinařství Pavlov, spol. s r.o.
Jakub Šamšula
Šárka Herzánová/Vinařství
Herzánovi
Ing. Ladislav Musil
Vinařství Petr Tomčala
LIVI spol. s r.o.
Vinařství Nechory
Vinařství Šilinek Jiří
Jindřich Kadrnka
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
VÍNO BLATEL, a.s.
Víno Kyjov
Réva Rakvice s.r.o.
Vinařství U Kapličky
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Templářské sklepy Čejkovice
Vinařství Šilinek Jiří
Weingut Reitmayer
Genießerhof - Weingut Haimer
Ing. Jiří Kopeček
VINIUM a.s.
Vinné sklepy Zapletal
88,33
87,67
87,67
GM
GM
GM
87,33
87,00
87,00
87,00
87,00
87,00
87,00
87,00
86,00
86,00
86,00
85,67
85,67
85,33
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
85,33
85,33
85,33
85,33
85,33
85,00
85,00
85,00
85,00
84,67
84,67
84,67
84,67
84,67
84,67
84,67
84,33
84,33
84,33
84,00
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Kat. Zb. Země Č. šarže
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Cat. Res. Coun- Batch No.
sug.
try
92
94
100
114
174
180
206
116
Ryzlink vlašský
Ryzlink vlašský
Veltlínské zelené
Müller Thurgau
Ryzlink rýnský
Sauvignon
Tramín červený
Rulandské bílé
výběr z hroznů
pozdní sběr
pozdní sběr
kabinetní víno
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
moravské zemské víno
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
10,5
11,8
8,0
7,2
12,0
4,9
10,1
6,1
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
134 Chardonnay
160 Riesling Steinmassl Kamptal DAC
Reserve
176 Kerner
183 Sauvignon
101 Veltlínské zelené
177 Hibernal
196 Sauvignon
pozdní sběr
DAC Reserve
2012 A2
2012 A2
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
2011
2012
2012
2011
2012
A2 5,3
A2 5,3
A2 8,9
A2 8,2
A2 11,8
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
200
201
207
210
93
96
113
122
155
Muškát moravský
Pálava
Tramín červený
Tramín červený
Ryzlink vlašský
Veltlínské zelené
Müller Thurgau
Rulandské bílé
Rulandské šedé
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
moravské zemské víno
pozdní sběr
výběr z hroznů
výběr z hroznů
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2012
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
166
175
184
194
109
111
125
130
159
163
165
Riesling VOC Mikulov
Riesling Classic
Sauvignon
Sauvignon
Sylvánské zelené
Neuburské
Chardonnay
Chardonnay
Riesling Classic
Ryzlink rýnský
Riesling Maidenburg
VOC
Qualitätswein
výběr z hroznů
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
moravské zemské víno
pozdní sběr
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2011
A2 8,3 CZE
A2 12,0 DEU
A2 5,5 CZE
A2 11,2 CZE
A2 7,4 CZE
A2 7,8 CZE
A2 4,1 CZE
A2 5,6 CZE
A2 5,1 CZE
A2 7,2 CZE
A2 8,0 CZE
6512
14/12
1210
3336
1216
15/12
12043
12/5
7,7 CZE 12023
6,0 AUT N 4656/13
11,0
4,8
10,8
12,0
10,6
5,3
6,8
8,0
9,3
16
12/11
575
08/12
14-11
12/8
Přihlašovatel/výrobce
Body
Med.
Applicant/Producer
Points
Medal
Vinařství Josef Dufek
BMVinařství s. r. o.
Ing. Miroslav Volařík
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
Vinařství Šilinek Jiří
Velkobílovická vína s.r.o.
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
Sklep Maryša-Zemax
Šitbořice a.s.
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
Winzerhof Sax GmbH
Vinařství Baloun
MORAVÍNO s.r.o.
Jindřich Kadrnka
Marek Štýbl - Vitis Moravia
AGRODRUŽSTVO NOVÝ
ŠALDORF
12/II/38
Vinařství Agrolip a.s.
16/12
Vinařství U Kapličky
1202
Vinařství Šilinek Jiří
19/12
BMVinařství s. r. o.
1219
Vinařství Šilinek Jiří
38
NESYT LAKE WINES
3335
Vinařství Pavlov, spol. s r.o.
27/12
Vinařství Žůrek
109/12
Kosík vinařství - MUDr. Pavel
Kosík
2011
Reisten s.r.o.
590766304813 Weingut Werner Anselmann
3/12
Roman Komarov-Vinařství
3340
Vinařství Pavlov, spol. s r.o.
312
Vinné sklepy Valtice, a.s.
110/12
Rodinné vinařství SEDLÁK
22
Jakub Šamšula
161
Vinařství Nešpor & Rajský
0711
Reisten s.r.o.
20/12
Zmiko spol. s r.o.
0611
Reisten s.r.o.
83,67
83,67
83,67
83,67
83,67
83,67
83,67
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
82,67
82,67
82,67
82,67
82,67
82,67
82,67
82,67
82,67
82,33
82,33
82,33
82,33
82,33
82,33
82,33
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Kat. Zb. Země Č. šarže
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Cat. Res. Coun- Batch No.
sug.
try
Přihlašovatel/výrobce
Body
Med.
Applicant/Producer
Points
Medal
173 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012 A2 11,9 CZE 104/12
82,33
192
209
91
98
121
124
126
161
162
195
129
169
172
Sauvignon blanc Classic
Tramín červený
Ryzlink vlašský
Veltlínské zelené
Rulandské bílé
Pinot blanc
Chardonnay
RR Ryzlink rýnský
Ryzlink rýnský
Sauvignon
Chardonnay
Ryzlink rýnský
Ryzlink rýnský
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
VOC
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
moravské zemské víno
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
2011
2012
2011
2011
2012
2012
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
82,33
82,33
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
81,67
81,67
81,67
188
202
115
148
150
80
106
144
Sauvignon
Pálava
Rulandské bílé
Rulandské šedé
Rulandské šedé
Cuvée St. Antonius
Veltlínské zelené
Chardonnay
výběr z hroznů
výber z hrozna
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
A2 7,7 CZE
A2 6,4 SVK
A2 5,2 CZE
A2 5,6 CZE
A2 6,0 CZE
A2 9,6 CZE
A2 11,4 CZE
A2 11,3 CZE
158
170
182
186
213
99
112
168
Riesling Kamptal DAC
Ryzlink rýnský
Sauvignon
Sauvignon Maidenburg
Furmint
Veltlínské zelené
Müller Thurgau
Ryzlink rýnský
DAC
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
výber z hrozna
pozdní sběr
pozdní sběr
moravské zemské víno
2012
2012
2011
2011
2011
2012
2012
2012
A2 5,1 AUT
A2 10,2 CZE
A2 5,2 CZE
A2 6,0 CZE
A2 6,2 SVK
A2 8,0 CZE
A2 5,3 CZE
A2 9,5 CZE
193 Sauvignon
103 Veltlínské zelené
pozdní sběr
výběr z hroznů
2011 A2 11,1 CZE
2012 A2 10,4 CZE
178 Hibernal
191 Sauvignon blanc
výběr z hroznů
Qualitätswein
2011 A2
2012 A2
9,8
11,5
8,5
7,7
7,9
12,0
4,9
6,0
6,9
11,2
5,4
9,7
11,5
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
8,2 CZE
9,0 DEU
17
Kosík vinařství - MUDr. Pavel
Kosík
0811
Reisten s.r.o.
3315
Vinařství Pavlov, spol. s r.o.
15/11
BMVinařství s. r. o.
4811
Vinařství LAHOFER, a.s.
223
Vinné sklepy Valtice, a.s.
1202
Georgios Ilias
3313
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
L-201207
Arte Vini spol. s r.o.
2043
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
SVG2/11
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
3314
Vinařství Pavlov, spol. s r.o.
8/2011
WINBERG Mikulov s.r.o.
12/11
AGRODRUŽSTVO NOVÝ
ŠALDORF
757
Vinofol s.r.o.
L6/12
ELESKO a.s.
3311
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
21/12
BMVinařství s. r. o.
1207
VÍNO BLATEL, a.s.
1290
VÍNO BLATEL, a.s.
1207
Bronislav Grmolec
107/12
Kosík vinařství - MUDr. Pavel
Kosík
N 2101/13 Winzerhof Sax GmbH
1205
Bronislav Grmolec
36/11
Vinařství Baloun
1911
Reisten s.r.o.
L-23
Ing. Jaroslav Ostrožovič
1208
Vinařství Šilinek Jiří
104/12
VÍNO HRUŠKA s.r.o.
12/13
Sklep Maryša-Zemax
Šitbořice a.s.
1113
Vinařství Šilinek Jiří
312/VZ
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona
Šebestová
12015
Petr Skoupil
502101501213 Weingut Werner Anselmann
81,67
81,67
81,33
81,33
81,33
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
80,67
80,67
80,67
80,33
80,00
80,00
80,00
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Kat. Zb. Země Č. šarže
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Cat. Res. Coun- Batch No.
sug.
try
Přihlašovatel/výrobce
Body
Med.
Applicant/Producer
Points
Medal
A3: Bílá vína polosladká / White wines semi-sweet
347
341
312
236
297
348
218
260
286
Rulandské šedé
Rulandské šedé
Tramín červený
Rulandské bílé
Pálava
Pálava
Aurelius
Sauvignon
Rulandské šedé
výběr z hroznů
výběr z bobulí
výběr z hroznů
výběr z hroznů
výběr z hroznů
moravské zemské víno
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2012
2012
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
45,0
40,3
30,8
15,1
26,6
45,0
12,9
19,1
24,0
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
10/2011
11-11-š
11-5-š
1120
12/10
60/10
1010
10/12
12/6
298 Pálava
307 Cuvée
výběr z hroznů
2012 A3 26,8 CZE 2301
moravské zemské víno 2011 A3 28,0 CZE 07-11
321
338
241
272
292
328
342
220
232
256
234
252
254
320
326
244
261
300
324
343
345
235
250
251
Auslese
výběr z hroznů
pozdní sběr
výběr z hroznů
výběr z hroznů
výběr z hroznů
výber z hrozna
pozdní sběr
pozdní sběr
výber z hrozna
pozdní sběr
výběr z bobulí
výběr z hroznů
výběr z hroznů
výběr z bobulí
výběr z hroznů
výběr z hroznů
výběr z hroznů
pozdní sběr
výběr z hroznů
výběr z hroznů
výběr z hroznů
pozdní sběr
výběr z hroznů
Weissburgunder
Pálava
Rulandské šedé
Chardonnay
Pálava
Rulandské šedé
Pálava
Ryzlink vlašský
Pinot Blanc Classic
Aurelius
Rulandské bílé
Pálava
Sauvignon
Sauvignon
Rulandské šedé
Tramín červený
Chardonnay
Tramín červený
Ryzlink rýnský
Tramín červený
Florianka
Veltlínské zelené
Hibernal
Rulandské bílé - Barborka
2007
2012
2011
2012
2012
2011
2012
2010
2011
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2012
2011
2012
2012
2011
2012
2012
2011
2012
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
33,4
40,0
15,6
20,6
25,6
36,2
41,0
13,1
14,7
18,4
15,0
24,4
18,2
32,2
35,9
16,1
19,3
27,2
34,5
41,3
41,7
15,1
16,8
17,3
18
AUT
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
F 6431/08
1221
1120
1235
PAJ12/01
RS1/11
L11/12
1110
0411
L10/12
102/12
1PA211
13/11
5/11
5111
1216
3811
2056
1208
1127
1/12
1239
2711
15/12
WINBERG Mikulov s.r.o.
LIVI spol. s r.o.
LIVI spol. s r.o.
Ing. Miroslav Volařík
Ing. Richard Tichý
Vinařství Josef Valihrach, s.r.o.
Vinařství Josef Dufek
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
AGRODRUŽSTVO NOVÝ
ŠALDORF
Réva Rakvice s.r.o.
Šárka Herzánová/Vinařství
Herzánovi
Winzerhof Sax GmbH
Ing. Miroslav Volařík
Petr Skoupil
Štěpán Maňák
Víno Lípa Mikulov
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
ELESKO a.s.
Vinařství Josef Dufek
Reisten s.r.o.
ELESKO a.s.
Templářské sklepy Čejkovice
SYFANY spol. s.r.o.
Vitis spol. s r.o.
Vinařství U Kapličky
Vinařství LAHOFER, a.s.
Bunža Petr
Vinařství Josef Dufek
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Bunža Petr
CHATEAU LEDNICE a.s.
Ing. Vojtěch Masařík
Štěpán Maňák
Vinařství Josef Dufek
Jindřich Kadrnka
89,33 GM, CW
88,33 GM
87,67 GM
87,33 GM
87,33 GM
87,33 GM
87,00 GM
87,00 GM
87,00 GM
87,00
87,00
GM
GM
87,00
87,00
86,00
85,67
85,67
85,67
85,67
85,33
85,33
85,33
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
84,67
84,67
84,67
84,67
84,67
84,67
84,33
84,33
84,33
GM
GM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Kat. Zb. Země Č. šarže
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Cat. Res. Coun- Batch No.
sug.
try
253
335
219
228
Ryzlink rýnský
Hibernal
Tramín červený
Chardonnay
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
2012
2012
2011
2011
A3
A3
A3
A3
18,1
38,5
13,0
14,2
CZE
CZE
CZE
CZE
1203
1213
6511
11/5
229
231
242
270
Ryzlink rýnský
Tramín červený
Hibernal
Chardonnay
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
2012
2012
2011
2012
A3
A3
A3
A3
14,5
14,7
15,8
20,3
CZE
CZE
CZE
CZE
RRJ12/01
1209
HIB1/11
812/CHA
289
291
293
295
301
310
334
340
Pálava
Pálava
Rulandské bílé
Muškát Ottonel
Rulandské šedé
Rulandské bílé
Pálava
Tramín červený
výběr z hroznů
výběr z hroznů
výběr z hroznů
kabinetní víno
výběr z hroznů
pozdní sběr
výběr z hroznů
výběr z bobulí
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
25,0
25,5
25,7
26,0
27,4
30,5
38,4
40,1
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
1230
3349
12/2011
248
1206
220-12
114/12
1012/TC
233 Ryzlink rýnský
246 Sauvignon
255 Cuvée Chardonnay + Veltlínské
zelené
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
2011 A3 14,8 CZE 1123
2012 A3 16,5 CZE 1209
2011 A3 18,2 CZE 06/11
305
308
319
323
výběr z hroznů
výběr z hroznů
moravské zemské víno
výběr z bobulí
2012
2009
2012
2011
223 Chardonnay
výběr z hroznů
2011 A3 13,6 CZE 04/11
258
274
275
277
313
316
217
pozdní sběr
výběr z hroznů
výběr z hroznů
pozdní sběr
výběr z hroznů
výběr z hroznů
pozdní sběr
2011
2012
2012
2012
2011
2011
2012
Tramín červený
Sauvignon
Chenin blanc
Rulandské bílé
Pinot Gris Maidenburg
Chardonnay
Chardonnay
Chardonnay
Pálava
Pálava
Chardonnay
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
28,0
28,5
32,1
33,7
18,9
20,9
21,4
21,8
31,0
31,3
12,5
19
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
2055
9063
2065
1011/RB
0111
0312/CHA
09/12
CHJ12/01
104/11
1/2011
06/12
Přihlašovatel/výrobce
Body
Med.
Applicant/Producer
Points
Medal
Georgios Ilias
CHATEAU LEDNICE a.s.
Vinařství LAHOFER, a.s.
AGRODRUŽSTVO NOVÝ
ŠALDORF
Víno Lípa Mikulov
VÍNO BLATEL, a.s.
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona
Šebestová
Ing. Miroslav Volařík
Vinařství Pavlov, spol. s r.o.
WINBERG Mikulov s.r.o.
Veverka František
Bunža Petr
PATRIA Kobylí a.s.
Templářské sklepy Čejkovice
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona
Šebestová
CHATEAU LEDNICE a.s.
Bronislav Grmolec
Střední odborná škola vinařská
a Střední odborné učiliště
zahradnické
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona
Šebestová
Střední odborná škola vinařská
a Střední odborné učiliště
zahradnické
Reisten s.r.o.
Víno Kyjov
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
Víno Lípa Mikulov
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
WINBERG Mikulov s.r.o.
Jindřich Kadrnka
84,33
84,33
84,00
84,00
SM
SM
SM
SM
84,00
84,00
84,00
84,00
SM
SM
SM
SM
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
83,67
83,67
83,67
83,67
83,67
83,67
83,67
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,00
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Kat. Zb. Země Č. šarže
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Cat. Res. Coun- Batch No.
sug.
try
221 Rulandské bílé
224 Rulandské šedé
pozdní sběr
pozdní sběr
2012 A3 13,2 CZE 1239
2012 A3 13,7 CZE 15-12
262
287
290
333
Tramín červený
Ryzlink vlašský
Tramín červený
Ryzlink rýnský
výběr z hroznů
moravské zemské víno
pozdní sběr
výběr z hroznů
2011
2012
2011
2011
A3
A3
A3
A3
19,7
24,1
25,4
38,3
CZE
CZE
CZE
CZE
L17/11
13/12
1114
13/11
230
237
281
296
332
226
Pálava
Muškát moravský
Ryzlink rýnský
Muscat
Sauvignon
Tramín červený
výběr z hroznů
pozdní sběr
výběr z hroznů
IGP CODRU
výběr z hroznů
výběr z hroznů
2012
2012
2011
2012
2012
2012
A3
A3
A3
A3
A3
A3
14,7
15,2
22,0
26,0
38,0
13,9
CZE
CZE
CZE
MDA
CZE
CZE
553
3512
1174
11
0512
9-12
264
303
325
330
222
Sauvignon
Muškát moravský
Chardonnay
Sauvignon
Sylvánské zelené
moravské zemské víno
pozdní sběr
výběr z hroznů
výběr z bobulí
moravské zemské víno
2012
2012
2012
2012
2011
A3
A3
A3
A3
A3
19,8
27,7
35,0
37,0
13,3
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
16/12
04/12
1207
0712/SG
03-11
240
248
280
247
Hibernal
Rulandské šedé
Veltlínské zelené
Sauvignon
výběr z hroznů
pozdní sběr
výběr z hroznů
moravské zemské víno
2012
2011
2012
2012
A3
A3
A3
A3
15,6
16,5
22,0
16,5
CZE
CZE
CZE
CZE
12065
765
1217
12/8
249
267
266
284
329
336
259
302
304
265
276
Rulandské bílé
Gewürztraminer Maidenburg
Ryzlink rýnský BARRIQUE
Sauvignon
Sauvignon
Pálava
Ryzlink rýnský
Aurelius
Tramín červený
Sauvignon
Chardonnay
výběr z hroznů
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z bobulí
výběr z hroznů
výběr z hroznů
výběr z hroznů
2012
2011
2011
2012
2011
2012
2011
2010
2012
2012
2011
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
16,6
20,0
20,0
22,7
36,7
39,0
19,0
27,4
27,8
20,0
21,6
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
0412/RB
1011
20/2011
5/2012
1205
0512
1175
10/10
76/12
153
611/CHA
20
Přihlašovatel/výrobce
Body
Med.
Applicant/Producer
Points
Medal
VÍNO BLATEL, a.s.
Libor Vajbar/Vinařství Vajbar
Kobylí
Pavel Binder - rodinné vinařství
Zmiko spol. s r.o.
CHATEAU LEDNICE a.s.
Střední odborná škola vinařská
a Střední odborné učiliště
zahradnické
MORAVÍNO s.r.o.
Vajbar Bronislav
VÍNO BLATEL, a.s.
ASCONI
Vinařství Mačenka, s.r.o.
Libor Vajbar/Vinařství Vajbar
Kobylí
Zmiko spol. s r.o.
Velkobílovická vína s.r.o.
Bunža Petr
Víno Kyjov
Šárka Herzánová/Vinařství
Herzánovi
CHATEAU BZENEC, spol. s r.o.
Vinofol s.r.o.
Ing. Miroslav Volařík
Sklep Maryša-Zemax Šitbořice
a.s.
Víno Kyjov
Reisten s.r.o.
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
WINBERG Mikulov s.r.o.
Réva Rakvice s.r.o.
Marek Šurýn- Vinařství Pergen
VÍNO BLATEL, a.s.
Ing. Richard Tichý
Templářské sklepy Čejkovice
Vinařství Petr Tomčala
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona
Šebestová
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
82,67
82,67
82,67
82,67
82,67
82,33
82,33
82,33
82,33
82,33
82,00
82,00
82,00
82,00
81,67
81,33
81,33
81,00
81,00
81,00
81,00
80,67
80,67
80,67
80,33
80,33
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Kat. Zb. Země Č. šarže
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Cat. Res. Coun- Batch No.
sug.
try
283 Ryzlink rýnský
výběr z hroznů
238 Legends Diva Semillon Sauvignon Niagara Peninsula
Blanc
239 Rulandské bílé
výběr z hroznů
2012 A3 22,4 CZE 512/RR
2010 A3 15,4 CAN 2010.2569
2012 A3 15,6 CZE 612/RB
271 Chardonnay
moravské zemské víno 2012 A3 20,5 CZE 12/11
279 Děvín
311 Ryzlink rýnský
výběr z bobulí
výběr z hroznů
2011 A3 21,9 CZE 11-15-š
2012 A3 30,5 CZE 412/RR
327 Ryzlink rýnský
výběr z bobulí
2011 A3 36,0 CZE 1111/RR
Přihlašovatel/výrobce
Body
Med.
Applicant/Producer
Points
Medal
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona
Šebestová
Tombalina Wines
80,33
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona
Šebestová
Sklep Maryša-Zemax Šitbořice
a.s.
LIVI spol. s r.o.
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona
Šebestová
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona
Šebestová
80,00
Vinařství U Kapličky
Georgios Ilias
Vinařství Baloun
85,00
82,67
81,67
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Ing. Miroslav Volařík
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
Štěpán Maňák
Vajbar Bronislav
Jaroslav Tichý
Velkobílovická vína s.r.o.
Kosík vinařství - MUDr. Pavel
Kosík
Skoma-Lux s.r.o./Bostavan
VINIUM a.s.
Vinařství Josef Dufek
Vinařství Šilinek Jiří
ASCONI
CHATEAU LEDNICE a.s.
VINIUM a.s.
Střední odborná škola vinařská
a Střední odborné učiliště
zahradnické
87,33 GM, CW
86,00 SM
85,33 SM
84,67 SM
84,67 SM
84,67 SM
84,33 SM
84,33 SM
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
B1: Růžová vína suchá / Rosé wines dry
355 Frankovka - rosé
351 Modrý Portugal rosé
350 Svatovavřinecké rosé
kabinetní víno
2012 B1
pozdní sběr
2012 B1
moravské zemské víno 2012 B1
3,3 CZE 23/12
1,7 CZE 1201
1,4 CZE 2/12
SM
BM
B2: Růžová vína ostatní / Rosé wines others
358
366
364
356
368
373
361
377
Cabernet Sauvignon rosé
Cabernet Moravia rosé
Cabernet Sauvignon rosé
Rulandské modré rosé
Cabernet Moravia rosé
Frankovka rosé
Cabernet Sauvignon rosé
Rulandské modré - ROSE
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
8,6
11,0
11,0
5,9
13,7
17,3
10,5
24,8
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
2023
1227
28/12
1238
3112
12/12
24/12
121/12
381
365
369
372
379
535
359
378
Muscat rosé
Zweigeltrebe rosé
Zweigeltrebe rosé
Frankovka rosé
Merlot rosé
Frankovka rosé
Frankovka rosé
Zweigeltrebe - klaret
nezařazeno (třetí země)
moravské zemské víno
pozdní sběr
pozdní sběr
IGP CODRU
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
31,8
11,0
15,4
16,0
25,7
20,4
9,0
25,5
MDA
CZE
CZE
CZE
MDA
CZE
CZE
CZE
L-5
6/122
1212
1213
12
1211
22/122
10/11
21
83,33
83,00
83,00
82,67
82,67
82,33
81,33
80,33
NW
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Kat. Zb. Země Č. šarže
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Cat. Res. Coun- Batch No.
sug.
try
362 Frankovka rosé
375 Grapes Pink
výběr z hroznů
2012 B2 10,7 CZE 1227
moravské zemské víno 2011 B2 23,0 CZE 15/11
Přihlašovatel/výrobce
Body
Med.
Applicant/Producer
Points
Medal
Štěpán Maňák
Střední odborná škola vinařská
a Střední odborné učiliště
zahradnické
80,00
80,00
90,00 GM, CW, *
88,67 GM
86,67 SM
86,33 SM, NW
86,00 SM
86,00 SM
86,00 SM
86,00 SM
86,00 SM
86,00 SM
85,67 SM
85,67 SM
85,33 SM
85,33 SM
85,33 SM
85,33 SM
85,00 SM
C1: Červená vína suchá / Red wines dry
489 Cabernet Moravia BARRIQUE
508 Nero d Avola
výběr z hroznů
2006 C1
2010 C1
1,5 CZE 05
2,5 ITA 1013
504 Chateau Sainte Eulalie La
Cantiléne
404 Merlot Reserve
475 Cabernet Sauvignon
505 Gran Tierra Merlot
390 Dornfelder Barrique
397 Svatovavřinecké
486 Cabernet Moravia
A.O.C.
2009 C1
2,0 FRA 2091
2009
2011
Reserva
2010
výběr z hroznů
2011
jakostní víno odrůdové 2009
moravské zemské víno 2011
C1
C1
C1
C1
C1
C1
1,0
1,8
3,5
2,6
2,1
0,4
AUT
ARG
CHL
CZE
CZE
CZE
P 3792/12
L-2311
L1057
4111
917
013/11z
427
429
472
473
476
507
výběr z hroznů
výběr z hroznů
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
DOC
2007
2008
2011
2011
2009
2011
C1
C1
C1
C1
C1
C1
2,2
2,5
0,7
0,9
1,8
1,0
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
ITA
707
58/08
176
10/12
0944
L00313
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o./
Caruso & Minini
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o./
Chateau Sainte Eulalie
Weingut Hirtl
T.A.R.-in,s.r.o.
Adveal s. r. o.
Štěpán Maňák
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
Kosík vinařství - MUDr. Pavel
Kosík
VINAŘSTVÍ SPRINGER a.s.
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinařství Nechory
Petr Skoupil
Adveal s. r. o.
moravské zemské víno
akostné značkové
pozdní sběr
výběr z hroznů
Qualitätswein
výběr z hroznů
výběr z hroznů
výběr z hroznů
2012
2011
2012
2011
2011
2009
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
2,0
2,0
0,7
0,1
1,2
0,3
2,2
0,8
2,9
4,0
1,0
0,5
1,2
3,8
3,9
CZE
SVK
CZE
CZE
AUT
CZE
CZE
CZE
ARG
CHL
CZE
CZE
AUT
CZE
CZE
L-201333
L28/11
17-12
142
LP 1725/13
09/09
3011
15/11
L12145CEC11
L12242
73/11
29/11
P 3789/12
1142
180
Arte Vini spol. s r.o.
ELESKO a.s.
Vinné sklepy Zapletal
Vinařství Petr Tomčala
Weingut Schulz
Ing. Richard Tichý
Štěpán Maňák
Stanislav Konečný
Adveal s. r. o.
Adveal s. r. o.
Vinařství Baloun
Vitis spol. s r.o.
Weingut Hirtl
Petr Skoupil
Vinné sklepy Valtice, a.s.
444
409
388
398
407
414
477
497
509
511
396
403
406
449
391
Pinot Noir Family Reserve
Rulandské modré
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Collezione Montepulciano
d´Abruzzo DOC
Frankovka - Starý sklep
Petit merle barrique
Dornfelder
Merlot
Merlot Exquisit
Rulandské modré
Cabernet Sauvignon Barrique
Pinot Cab
Andean Malbec
Estación Carménére
Svatovavřinecké
Merlot
Merlot Exklusiv
Frankovka
Dornfelder
Qualitätswein
pozdní sběr
výběr z hroznů
Qualitätswein
pozdní sběr
pozdní sběr
22
88,00
GM
87,67 GM, NW
87,67 GM
87,67 GM
87,33 GM
87,33 GM
87,33 GM
87,00
87,00
87,00
87,00
87,00
87,00
GM
GM
GM
GM
GM
GM
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Kat. Zb. Země Č. šarže
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Cat. Res. Coun- Batch No.
sug.
try
413
426
450
456
485
438
Rulandské modré
Rulandské modré
Frankovka
Zweigeltrebe
Cabernet Moravia
Frankovka
výběr z bobulí
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
pozdní sběr
2011
2011
2012
2011
2012
2011
C1
C1
C1
C1
C1
C1
0,2
1,3
4,0
0,3
0,6
0,7
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
14/2011
11105
562
760
1216
119/11
460
468
399
412
420
458
464
469
487
499
500
501
510
445
446
455
Zweigelt Barrique
Cabernet Sauvignon
Merlot
Rulandské modré
Rulandské modré
Zweigeltrebe
Zweigeltrebe
Cabernet Sauvignon
Cabernet Moravia BARRIQUE
Collezione Chianti DOCG
One in Red
Grand Reserve Cuvée
Rijk's Pinotage
Frankovka
Frankovka
Zweigeltrebe
Qualitätswein
výběr z hroznů
výběr z hroznů
výběr z hroznů
výběr z hroznů
pozdní sběr
výběr z hroznů
výběr z hroznů
jakostní víno odrůdové
DOCG
Qualitätswein
Qualitätswein
Tulbagh
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
2008
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2007
2011
2009
2011
2008
2012
2009
2011
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
1,0
0,2
0,3
0,1
0,6
1,0
1,6
0,3
1,2
1,0
1,0
1,1
3,0
2,3
2,5
0,3
AUT
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
ITA
AUT
AUT
ZAF
CZE
CZE
CZE
F 5238/11
2411
0311
2211
247
6/11
169
L21/11
03
L34712
P 3551/11
LP 1542/13
L11263
342
1009
1151
459
462
463
479
480
490
492
493
494
502
465
491
385
437
Zweigeltrebe
Zweigeltrebe
Zweigeltrebe BARRIQUE
Cabernet Moravia
Cabernet Moravia
Neronet
Neronet
Alibernet
Cuvée
Cuvée 1614
Zweigelt
Neronet
Modrý Portugal
Frankovka
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
jakostní víno odrůdové
pozdní sběr
výběr z hroznů
výběr z hroznů
pozdní sběr
Qualitätswein
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
2011
2012
2008
2011
2011
2011
2012
2011
2009
2011
2012
2012
2009
2011
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
1,0
1,2
1,4
0,1
0,1
0,2
2,7
0,4
0,5
1,2
2,0
0,4
1,0
0,6
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
AUT
CZE
CZE
CZE
11-13-š
154
25
1711
1CM11
15/11
11/12
6011
157
11119
P 2112/13
210
15/09
72/112
23
Přihlašovatel/výrobce
Body
Med.
Applicant/Producer
Points
Medal
WINBERG Mikulov s.r.o.
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
MORAVÍNO s.r.o.
Vinofol s.r.o.
Bronislav Grmolec
Kosík vinařství - MUDr. Pavel
Kosík
Winzerhof Sax GmbH
Šmerák Jiří
Jakubčík Jiří
Šmerák Jiří
Templářské sklepy Čejkovice
ing. Pavel Krška - Palavia Vinum
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Pavel Binder - rodinné vinařství
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
Adveal s. r. o.
Weingut Hirtl
Weingut Schulz
Tombalina Wines
Vinné sklepy Valtice, a.s.
SYFANY spol. s.r.o.
Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing.
Luboš Oulehla
LIVI spol. s r.o.
Vinařství Petr Tomčala
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
Jakubčík Jiří
SYFANY spol. s.r.o.
Roman Komarov-Vinařství
Vinařství Žůrek
Vinařství Josef Dufek
Petr Bíza
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
Genießerhof - Weingut Haimer
Petr Bíza
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.
VINIUM a.s.
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
84,67
SM
SM
SM
SM
SM
SM
84,67
84,67
84,33
84,33
84,33
84,33
84,33
84,33
84,33
84,33
84,33
84,33
84,33
84,00
84,00
84,00
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
83,67
83,67
83,33
83,33
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Kat. Zb. Země Č. šarže
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Cat. Res. Coun- Batch No.
sug.
try
471
478
483
484
349
400
425
432
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Cabernet Moravia
Cabernet Moravia
Cabernet Sauvignon
Merlot Family Reserve
Rulandské modré
Frankovka
výběr z hroznů
výběr z hroznů
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
výběr z hroznů
pozdní sběr
pozdní sběr
2011
2012
2011
2012
2012
2009
2008
2012
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
0,5
3,0
0,5
0,5
0,5
0,3
1,2
0,2
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
35-11
216
125/11
222012
232012
908
34/08
16-12
436
488
428
448
384
394
470
419
447
393
418
421
454
466
386
416
451
503
Frankovka
Cabernet Moravia
Rulandské modré
Frankovka
Modrý Portugal
Svatovavřinecké
Cabernet Sauvignon
Rulandské modré
Frankovka
Svatovavřinecké
Rulandské modré
Rulandské modré
Zweigeltrebe
Zweigelt Classico
Modrý Portugal
Rulandské modré
André
B&G Bordeaux Rouge AOC,
Passeport
Dornfelder
Frankovka
Frankovka
Frankovka
Frankovka
Rulandské modré
PN - Pinot noir
B&G Pinot Noir Reserve
Zweigeltrebe
Svatovavřinecké
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
Qualitätswein
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
AOC
2011
2011
2011
2011
2012
2011
2011
2012
2007
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
0,6
1,5
2,3
3,2
0,5
0,4
0,3
0,6
3,0
0,3
0,5
0,6
0,2
2,0
1,8
0,5
0,3
1,8
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
AUT
CZE
CZE
CZE
FRA
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
výběr z hroznů
pozdní sběr
moravské zemské víno
Ile de Beauté
pozdní sběr
výběr z hroznů
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
0,6
0,2
0,3
0,7
1,9
0,1
1,0
4,0
0,5
0,2
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
FRA
CZE
CZE
387
433
434
439
443
411
424
430
457
392
24
Přihlašovatel/výrobce
Body
Med.
Applicant/Producer
Points
Medal
83,33
83,33
83,33
83,33
83,00
83,00
83,00
83,00
69/11
2011-A
1138
1617
27-12
11/11
27/12
192012
63/07
13
1014
106
12/11
N 2102/13
1134
62/112
19
L234103
Zuzana Prátová
Petr Bíza
Rodinné vinařství SEDLÁK
Vinařství Maláník - Osička s.r.o.
Vinařství Maláník - Osička s.r.o.
VINAŘSTVÍ SPRINGER a.s.
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.
Libor Vajbar/Vinařství Vajbar
Kobylí
Vinařství Baloun
Vinařství Josef Dufek
Petr Skoupil
Réva Rakvice s.r.o.
Zuzana Prátová
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o.
ZD Sedlec
Vinařství Maláník - Osička s.r.o.
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.
Ing. Ladislav Musil
Morávia víno spol. s r.o.
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
Roman Komarov-Vinařství
Winzerhof Sax GmbH
Petr Skoupil
VINIUM a.s.
Ing. Ladislav Musil
Adveal s. r. o.
2511
911
26/11
30/11
1136
16/11
L-201309
L234103A6
14/11
1105
Petr Skoupil
Hnidák Jaromír
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o.
Vitis spol. s r.o.
Petr Skoupil
Roman Komarov-Vinařství
Arte Vini spol. s r.o.
Adveal s. r. o.
VÍNO PODIVÍN,a.s.
Morávia víno spol. s r.o.
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
80,67
80,67
80,67
80,67
80,33
83,00
83,00
82,67
82,67
82,33
82,33
82,33
82,00
82,00
81,67
81,67
81,67
81,67
81,67
81,33
81,33
81,33
81,33
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Kat. Zb. Země Č. šarže
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Cat. Res. Coun- Batch No.
sug.
try
417
442
453
461
482
495
Rulandské modré
Frankovka
André
Zweigeltrebe
Cabernet Moravia
Ludwig XX cuvée Zweigeltrebe,
Svatovavřinecké
výběr z hroznů
neskorý zber
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
2011
2011
2009
2012
2011
2012
C1
C1
C1
C1
C1
C1
0,5
1,6
3,2
1,2
0,3
0,7
CZE
SVK
CZE
CZE
CZE
CZE
09/12
L-28
1109
12/II/12
14
10713
Přihlašovatel/výrobce
Body
Med.
Applicant/Producer
Points
Medal
VĚSTONICKÉ SKLEPY, s.r.o.
VÍNO-MASARYK s.r.o.
SYFANY spol. s.r.o.
Vinařství Agrolip a.s.
Ing. Ladislav Musil
Vinařství Ludwig, s.r.o.
80,33
80,33
80,00
80,00
80,00
80,00
PATRIA Kobylí a.s.
Štěpán Maňák
Tombalina Wines
87,67 GM, CW
85,67 SM
85,33 SM
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
NESYT LAKE WINES
Adveal s. r. o.
Tombalina Wines
Adveal s. r. o.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
MORAVÍNO s.r.o.
Štěpán Maňák
Nekham Jos. jr/Weing. Nekham
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
Tombalina Wines
Skoma-Lux s.r.o./Bostavan
Skoma-Lux s.r.o./Bostavan
Tombalina Wines
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Tombalina Wines
85,00
84,67
84,67
84,00
84,00
84,00
84,00
83,67
83,67
83,33
83,33
82,67
82,67
82,00
81,33
80,67
80,00
C2: Červená vín ostatní / Red wines others
517 Cabernet Moravia
534 Merlot barrique
519 Bonnievale Cellar's Vertex
Reserve Cabernet Sauvignon
525 Rulandské modré
515 Rulandské modré
520 Hardys Mill Cellars Shiraz
212 Legends Petit Verdot Reserve
513 B&G Cabernet Sauvignon Reserve
516 André
526 Merlot
512 Grand cuvée červené
527 Cabernet Sauvignon Barrique
514 Zweigelt Classic No.10
524 Rulandské modré
532 Konzelmann Merlot Barrel Aged
536 Cabernet Sauvignon
537 Pinot Franc
531 Diamonds Eastdell Black Cab
518 Rulandské modré
533 Megalomaniac Homegrown Red
pozdní sběr
výběr z bobulí
2011 C2 4,5 CZE 73-11
2011 C2 15,6 CZE 4711
2008 C2 4,8 ZAF L0 146
výběr z bobulí
2011 C2
moravské zemské víno 2010 C2
2012 C2
Niagara Peninsula
2007 C2
Pays d´Oc
2011 C2
pozdní sběr
2011 C2
výběr z hroznů
2011 C2
výběr z hroznů
2011 C2
pozdní sběr
2010 C2
Qualitätswein
2010 C2
výběr z hroznů
2011 C2
Niagara Peninsula
2010 C2
nezařazeno (třetí země) 2012 C2
nezařazeno (třetí země) 2011 C2
Niagara Peninsula
2010 C2
výběr z hroznů
2011 C2
Niagara Peninsula
2011 C2
5,5
4,3
5,0
4,9
4,3
4,4
5,5
4,2
5,9
4,3
5,2
10,0
31,2
32,9
8,0
4,7
12,0
CZE
CZE
AUS
CAN
FRA
CZE
CZE
CZE
CZE
AUT
CZE
CAN
MDA
MDA
CAN
CZE
CAN
1088
36
L2310
2009.1686
L301502A6
1098
1094
541
2410
N 1170/13
RM/11
29/11/11
95
710
042612
1090
1
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
D: Vína přírodně sladká (bílá, růžová a červená)/ Wines naturally sweet (white, rosé and red)
583
565
553
548
561
584
573
Ryzlink vlašský
Sauvignon
Pálava
Pálava
Riesling Auslese
Tramín červený
Chardonnay
ledové víno
výběr z bobulí
pozdní sběr
výběr z bobulí
Auslese
ledové víno
slámové víno
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2011
D 240,0 CZE 13/011
Georgios Ilias
D 83,7 CZE 6311
Vinařství LAHOFER, a.s.
D 52,5 CZE 1113
Petr Skoupil
D 49,3 CZE 1111
Vinařství Šilinek Jiří
D 67,2 DEU 502101500913 Weingut Werner Anselmann
D 240,4 CZE 2247
Réva Rakvice s.r.o.
D 161,0 CZE 0311
Oldřich Drápal
25
87,67 CH, CW
87,67 GM
87,33 GM
87,00 GM
87,00 GM
87,00 GM
86,33 SM
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Kat. Zb. Země Č. šarže
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Cat. Res. Coun- Batch No.
sug.
try
586
578
549
558
572
587
562
Sauvignon
Ryzlink vlašský
Pálava
Pálava
Muškát moravský
Ryzlink rýnský
Pálava
ledové víno
ledové víno
výběr z hroznů
výběr z bobulí
výběr z cibéb
ledové víno
moravské zemské víno
2011
2009
2011
2011
2012
2012
2011
D
D
D
D
D
D
D
266,0
208,3
50,0
63,7
160,6
285,9
70,6
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
576
585
539
540
559
563
575
579
547
551
Ryzlink rýnský
Sauvignon
Pálava - Starý sklep
Pálava
Pálava
Tokajský forditáš
Rulandské šedé
Tramín červený
Sauvignon
Rulandské šedé
ledové víno
slámové víno
výběr z hroznů
výběr z hroznů
výběr z bobulí
Tokaj
ledové víno
ledové víno
výběr z hroznů
výběr z bobulí
2012
2012
2012
2012
2012
2005
2009
2010
2011
2011
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
191,1
254,0
46,0
46,4
63,8
72,5
176,9
213,1
49,0
51,4
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
CZE
CZE
557
567
568
574
546
555
566
541
556
560
570
543
Tramín červený
Tokajský výber 5-putňový
Riesling Eiswein
Tokaj cuvée
Aurelius
Cabernet Sauvignon rosé
Tokajský výber 4 - putňový
Tramín červený
Rulandské modré rose
Muškát moravský
Tokajský výber 6-putňový
Sauvignon
výběr z bobulí
Tokaj
Eiswein
slamové
výber z hrozna
pozdní sběr
Tokaj
výběr z hroznů
výběr z hroznů
výběr z hroznů
Tokaj
výběr z bobulí
2011
2003
2012
2011
2012
2012
2006
2011
2012
2012
2003
2012
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
60,1
136,0
139,5
168,0
49,0
58,6
93,0
46,6
59,1
65,3
152,0
46,8
CZE
SVK
DEU
SVK
SVK
CZE
SVK
CZE
CZE
CZE
SVK
CZE
550
544
554
552
542
Sauvignon
Ryzlink rýnský
Tré Ondré
Tramín červený
Tramín červený
pozdní sběr
výběr z hroznů
akostné značkové
výběr z bobulí
výběr z bobulí
2012
2011
2012
2012
2011
D
D
D
D
D
51,3
47,1
58,0
52,4
46,7
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
26
4/11
42/10
1011
771
269
2080
09-11
Přihlašovatel/výrobce
Body
Med.
Applicant/Producer
Points
Medal
Vinařství Josef Valihrach, s.r.o.
ZD Sedlec
Ing. Jiří Kopeček
Vinofol s.r.o.
Vinné sklepy Valtice, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Šárka Herzánová/Vinařství
Herzánovi
2217
Réva Rakvice s.r.o.
1242
Štěpán Maňák
L201334
Arte Vini spol. s r.o.
207-12
PATRIA Kobylí a.s.
2060
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
L-03/11
Tokaj & CO, s.r.o.
9094
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
0062
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
777
Vinofol s.r.o.
14/11
Střední odborná škola vinařská
a Střední odborné učiliště
zahradnické
710
Vinofol s.r.o.
L-9/2010
Tokaj & CO, s.r.o.
502101500413 Weingut Werner Anselmann
L-21
Ing. Jaroslav Ostrožovič
L-11
VÍNO-MASARYK s.r.o.
14/13
ZD Sedlec
L-8/12
Tokaj & CO, s.r.o.
Tč3/11
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
1215
Bunža Petr
1204
Bunža Petr
L-16
Tokaj & CO, s.r.o.
1112/SG
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona
Šebestová
2/013
Lubomír Lampíř-vinařství Sádek
37/11
Vinařství U Kapličky
L-26
VÍNO-MASARYK s.r.o.
1/2012
WINBERG Mikulov s.r.o.
47/12
ZD Sedlec
86,33
86,00
85,33
85,33
85,33
85,33
85,00
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
85,00
85,00
84,67
84,67
84,67
84,67
84,67
84,67
84,33
84,33
SM
SM
84,33
84,33
84,33
84,33
84,00
84,00
84,00
83,67
83,67
83,00
82,67
82,33
82,00
81,67
81,67
81,33
81,00
Č. v. Název vína
Jak. zař.
Roč. Kat. Zb. Země Č. šarže
cukr
No. Name of wine
Quality cat.
Vint. Cat. Res. Coun- Batch No.
sug.
try
545 Rulandské bílé
výběr z hroznů
2011 D
48,3 CZE 11/9-A
582 Cabernet Sauvignon
ledové víno
2007 D 236,0 CZE 07059
577 Cabernet Sauvignon
ledové víno
2010 D 195,1 CZE 01050
Přihlašovatel/výrobce
Body
Med.
Applicant/Producer
Points
Medal
AGRODRUŽSTVO NOVÝ
ŠALDORF
Vinné sklepy Lechovice, spol.
s r.o.
Vinné sklepy Lechovice, spol.
s r.o.
81,00
81,00
80,33
F: Vína šumivá (sekty) / Sparkling wines
606 Gelber Muskateller "MIR
PRICKELT´S"
597 Chardonnay extra brut
604 Bohemia Sekt Prestige demi sec
592 Chateau Bzenec brut
589 Chateau Radyně extra brut
591 Louis Girardot brut
593 Bohemia Sekt Prestige
Chardonnay brut
600 Bohemia Sekt Prestige brut
603 Bohemia Sekt Prestige demi sec
596 Zweigeltrebe
Schaumwein
2012 F
45,0 AUT L 0512
Weingut Reitmayer
87,33 GM, CW
sparkling wine
jakostní šumivé víno
jakostní šumivé víno s.o.
jakostní šumivé víno
jakostní šumivé víno
jakostní šumivé víno
2011
2010
2011
2010
2010
2011
8,5
36,3
6,7
5,6
6,6
7,7
T.A.R.-in,s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
87,00
85,67
85,33
85,00
85,00
85,00
jakostní šumivé víno
jakostní šumivé víno
jakostní šumivé víno
2009 F
2009 F
2010 F
10,0 CZE 0031B
35,4 CZE 0027D
8,4 CZE 09055
84,33
84,33
84,00
2011 F
2010 F
2011 F
39,8 CZE 2052D
8,1 CZE 1037H
12,5 FRA L001
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
Vinné sklepy Lechovice, spol.
s r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
Robin Vondra/Bubb Royal BV
2011
2011
2011
2009
0
4,9
9,1
8,8
6,2
15,0
2045
2052
2042
0024
121
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
Výzkumná stanice vinařská
Karlštejn
83,33
83,00
82,00
81,67
80,00
2011 G 161,0 MDA L-31
Skoma-Lux s.r.o./Bostavan
82,67
605 Bohemia Sekt Prestige demi sec jakostní šumivé víno
595 Bohemia Sekt Prestige brut
jakostní šumivé víno
601 Bubb Royal
AOC Crémant d'Alsace
Brut prestige
588 Chateau Radyně extra brut
jakostní šumivé víno
599 Bohemia Sekt Prestige brut
jakostní šumivé víno
598 Bohemia Sekt Prestige rosé brut jakostní šumivé víno
590 Louis Girardot brut
jakostní šumivé víno
602 SEKT KARLŠTEJN
šumivé víno
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
ARG
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
L-213071
1037D
2043
1036B
1035
2051
GM
SM
SM
SM
SM
SM
84,00
83,67
83,67
G: Vína likérová (fortifikovaná) / Liqueur wines (fortified)
607 Kagor Monastyr
likérové víno
27
BM
GRAND PRIX VINEX 2013 Seznam vzorků / Sample list
dle země původu vína, přihlašovatele a bodů / according to countries, applicants and points
V katalogu jsou uvedena pouze vína s hodnocením 80 bodů a více. / Only wines with 80 points and higher are listed in the catalogue.
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
ARG L12145CEC11 Adveal s. r. o.
85.67
SM
ARG L-2311
ARG L-213071
T.A.R.-in,s.r.o.
T.A.R.-in,s.r.o.
87.67
87.00
GM
GM
AUS L2310
Adveal s. r. o.
84.67
SM
Genießerhof - Weingut Haimer - Poysdorf - www.haimer.at - [email protected]
95 Weinviertel DAC
DAC
2012 A2 AUT P 1185/13
465 Zweigelt
Qualitätswein
2012 C1 AUT P 2112/13
Genießerhof - Weingut Haimer
Genießerhof - Weingut Haimer
84.33
83.67
SM
Nekham Josef jr/Weingut Nekham - Paasdorf - www.nekham-weine.at - [email protected]
17 Weinviertel dac Klassik
DAC
2012 A1 AUT N 2796/13
23 Weinviertel dac Exklusiv
DAC
2012 A1 AUT N 2798/13
26 Weinviertel dac Hainthal
DAC
2012 A1 AUT N 2800/13
514 Zweigelt Classic No.10
Qualitätswein
2010 C2 AUT N 1170/13
Nekham Josef jr/Weingut Nekham
Nekham Josef jr/Weingut Nekham
Nekham Josef jr/Weingut Nekham
Nekham Josef jr/Weingut Nekham
84.67
81.00
81.67
83.33
SM
Weingut Hirtl - Poysdorf - www.weingut-hirtl.at - [email protected]
12 Weinviertel DAC Waldberg
DAC
2012 A1
13 Weinviertel DAC Bürsting
DAC
2012 A1
16 Weinviertel DAC Franz
DAC
2012 A1
22 Weinviertel DAC Kirchberg
DAC
2012 A1
82 Gelber Muskateller
Qualitätswein
2012 A1
404 Merlot Reserve
Qualitätswein
2009 C1
406 Merlot Exklusiv
Qualitätswein
2011 C1
500 One in Red
Qualitätswein
2009 C1
AUT
AUT
AUT
AUT
AUT
AUT
AUT
AUT
Weingut Hirtl
Weingut Hirtl
Weingut Hirtl
Weingut Hirtl
Weingut Hirtl
Weingut Hirtl
Weingut Hirtl
Weingut Hirtl
85.00 SM
84.33 SM
86.00 SM
85.33 SM
83.33
87.67 GM, NW
85.33 SM
84.33 SM
Weingut Josef Strobl - Poysdorf - - [email protected]
60 Ryzlink rýnský
Qualitätswein
2012 A1
83 Gelber Muskateller
Qualitätswein
2012 A1
AUT P 20/13
AUT P 21/13
Weingut Josef Strobl
Weingut Josef Strobl
82.33
85.00
ARG - Argentina - ARGENTINA
Adveal s. r. o. - Praha 4 - www.adveal.cz - [email protected]
509 Andean Malbec
2011 C1
T.A.R.-in,s.r.o. - Praha 3 - - [email protected]
475 Cabernet Sauvignon
597 Chardonnay extra brut
sparkling wine
2011 C1
2011 F
AUS - Austrálie - AUSTRALIA
Adveal s. r. o. - Praha 4 - www.adveal.cz - [email protected]
520 Hardys Mill Cellars Shiraz
2012 C2
AUT - Rakousko - Austria
28
P 1145/13
P 1143/13
P 1162/13
P 1144/13
P 577/13
P 3792/12
P 3789/12
P 3551/11
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Weingut Neustifter - Poysdorf - www.weingut-neustifter.at - [email protected]
10 Weinviertel DAC Reserve
DAC Reserve
2011 A1 AUT P3674/12
11 Neustifter Stockkultur Grüner
Qualitätswein
2010 A1 AUT P3488/11
Veltliner
21 Weinviertel DAC
DAC
2012 A1 AUT P569/13
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
Weingut Neustifter
Weingut Neustifter
85.33
87.00
SM
GM
Weingut Neustifter
83.67
Weingut Reitmayer - Herrnbaumgarten - www.wine-reitmayer.at - [email protected]
214 Gelber Muskateller
Qualitätswein
2012 A2 AUT P 1830/13
sortenrein
606 Gelber Muskateller Schaumwein Schaumwein
2012 F AUT L 0512
Weingut Reitmayer
84.67
Weingut Reitmayer
87.33 GM, CW
Weingut Schulz - Dobermannsdorf - www.weingut-schulz.at - [email protected]
407 Merlot Exquisit
Qualitätswein
2011 C1 AUT LP 1725/13
501 Grand Reserve Cuvée
Qualitätswein
2011 C1 AUT LP 1542/13
Weingut Schulz
Weingut Schulz
86.00
84.33
SM
SM
N 2100/13
Winzerhof Sax GmbH
84.67
SM
N 2099/13
N 4654/13
Winzerhof Sax GmbH
Winzerhof Sax GmbH
85.33
83.67
SM
F 5173/12
N 10052/12
N 2101/13
N 4656/13
Winzerhof Sax GmbH
Winzerhof Sax GmbH
Winzerhof Sax GmbH
Winzerhof Sax GmbH
84.33
83.00
81.00
83.33
SM
F 6431/08
F 5238/11
N 2102/13
Winzerhof Sax GmbH
Winzerhof Sax GmbH
Winzerhof Sax GmbH
87.00
84.67
81.67
GM
SM
WINZERHOF-WÖLK
84.00
SM
WINZERHOF-WÖLK
82.67
WINZERHOF-WÖLK
86.67
SM
Tombalina Wines
Tombalina Wines
84.00
80.00
SM
Winzerhof Sax GmbH - Langenlois - www.winzersax.at - [email protected]
9 Grüner Veltliner Zwillingslauser
DAC
2012 A1 AUT
Kamptal DAC
14 Grüner Veltliner Kamptal DAC
DAC
2012 A1 AUT
19 Grüner Veltliner Alte Reben Kamptal DAC Reserve
2012 A1 AUT
DAC Reserve
39 Weissburgunder
Auslese
2011 A1 AUT
42 Chardonnay
Qualitätswein
2012 A1 AUT
158 Riesling Kamptal DAC
DAC
2012 A2 AUT
160 Riesling Steinmassl Kamptal DAC DAC Reserve
2012 A2 AUT
Reserve
321 Weissburgunder
Auslese
2007 A3 AUT
460 Zweigelt Barrique
Qualitätswein
2008 C1 AUT
466 Zweigelt Classico
Qualitätswein
2011 C1 AUT
WINZERHOF-WÖLK - Altlichtenwarth - www.woelk-weine.at - [email protected]
6 SILBERFLOH
Qualitätswein2012 A1 AUT P 751/3
Sortenrein
24 SILBERFLOH
Qualitätswein2012 A1 AUT P750
Sortenrein
44 SILBERFLOH
Qualitätswein2012 A1 AUT P2079/13
Sortenrein
SM
CAN - Kanada - CANADA
Tombalina Wines - Mníšek Pod Brdy - www.tombalinawines.cz - [email protected]
212 Legends Petit Verdot Reserve
Niagara Peninsula
2007 C2 CAN 2009.1686
238 Legends Diva Semillon Sauvignon Niagara Peninsula
2010 A3 CAN 2010.2569
Blanc
29
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
531 Diamonds Eastdell Black Cab
532 Konzelmann Merlot Barrel Aged
533 Megalomaniac Homegrown Red
Niagara Peninsula
Niagara Peninsula
Niagara Peninsula
2010 C2
2010 C2
2011 C2
Tombalina Wines
Tombalina Wines
Tombalina Wines
81.33
82.67
80.00
AGRODRUŽSTVO NOVÝ ŠALDORF - Znojmo - www.modrysklep.cz - [email protected]
172 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012 A2 CZE 12/11
196 Sauvignon
pozdní sběr
2012 A2 CZE 12/8
228 Chardonnay
pozdní sběr
2011 A3 CZE 11/5
286 Rulandské šedé
pozdní sběr
2012 A3 CZE 12/6
545 Rulandské bílé
výběr z hroznů
2011 D CZE 11/9-A
AGRODRUŽSTVO NOVÝ ŠALDORF
AGRODRUŽSTVO NOVÝ ŠALDORF
AGRODRUŽSTVO NOVÝ ŠALDORF
AGRODRUŽSTVO NOVÝ ŠALDORF
AGRODRUŽSTVO NOVÝ ŠALDORF
81.67
83.00
84.00
87.00
81.00
Arte Vini spol. s r.o. - Chýně - www.artevini.cz - [email protected]
28 Veltlínské zelené - Starý sklep
moravské zemské víno 2012
161 RR Ryzlink rýnský
moravské zemské víno 2011
424 PN - Pinot noir
moravské zemské víno 2011
444 Frankovka - Starý sklep
moravské zemské víno 2012
539 Pálava - Starý sklep
výběr z hroznů
2012
Arte Vini spol. s r.o.
Arte Vini spol. s r.o.
Arte Vini spol. s r.o.
Arte Vini spol. s r.o.
Arte Vini spol. s r.o.
81.00
82.00
80.67
86.67
84.67
Pavel Binder - rodinné vinařství - Rakvice - www.pavelbinder.cz - [email protected]
56 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2011 A1 CZE L15/11
262 Tramín červený
výběr z hroznů
2011 A3 CZE L17/11
469 Cabernet Sauvignon
výběr z hroznů
2011 C1 CZE L21/11
Pavel Binder - rodinné vinařství
Pavel Binder - rodinné vinařství
Pavel Binder - rodinné vinařství
81.67
83.00
84.33
Petr Bíza - Čejkovice - www.bizavino.cz - [email protected]
74 Tramín červený
výběr z hroznů
478 Cabernet Sauvignon
výběr z hroznů
491 Neronet
pozdní sběr
494 Cuvée
výběr z hroznů
CAN 042612
CAN 29/11/11
CAN 1
Med.
Medal
CZE - Česká republika - Czech Republic
2011
2012
2012
2009
A1
A2
C1
C1
D
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
A1
C1
C1
C1
BMVinařství s. r. o. - Tvrdonice - www.bmvinarstvi.cz - [email protected]
91 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2011 A2
94 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2012 A2
148 Rulandské šedé
pozdní sběr
2012 A2
210 Tramín červený
výběr z hroznů
2012 A2
L-201331
L-201207
L-201309
L-201333
L201334
CZE
CZE
CZE
CZE
193
216
210
157
Petr Bíza
Petr Bíza
Petr Bíza
Petr Bíza
84.00
83.33
83.67
84.00
CZE
CZE
CZE
CZE
15/11
14/12
21/12
19/12
BMVinařství s. r. o.
BMVinařství s. r. o.
BMVinařství s. r. o.
BMVinařství s. r. o.
82.00
83.67
81.33
83.00
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
83.33
85.00
81.67
85.00
BOHEMIA SEKT, s.r.o. - Starý Plzenec - www.bohemiasekt.cz - [email protected]
588 Chateau Radyně extra brut
jakostní šumivé víno 2011 F
CZE 2045
589 Chateau Radyně extra brut
jakostní šumivé víno 2010 F
CZE 1036B
590 Louis Girardot brut
jakostní šumivé víno 2009 F
CZE 0024
591 Louis Girardot brut
jakostní šumivé víno 2010 F
CZE 1035
30
SM
GM
SM
SM
SM
BM
SM
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Body
Points
Med.
Medal
592 Chateau Bzenec brut
CZE 2043
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
85.33
SM
593
CZE 2051
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
85.00
SM
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
1037H
2042
2052
0031B
0027D
1037D
2052D
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
83.67
82.00
83.00
84.33
84.33
85.67
84.00
595
598
599
600
603
604
605
jakostní šumivé
2011 F
víno s.o.
Bohemia Sekt Prestige Chardonnay jakostní šumivé víno 2011 F
brut
Bohemia Sekt Prestige brut
jakostní šumivé víno 2010 F
Bohemia Sekt Prestige rosé brut jakostní šumivé víno 2011 F
Bohemia Sekt Prestige brut
jakostní šumivé víno 2011 F
Bohemia Sekt Prestige brut
jakostní šumivé víno 2009 F
Bohemia Sekt Prestige demi sec
jakostní šumivé víno 2009 F
Bohemia Sekt Prestige demi sec
jakostní šumivé víno 2010 F
Bohemia Sekt Prestige demi sec
jakostní šumivé víno 2011 F
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Bronislav Grmolec - Hovorany - www.grmolec.cz - [email protected]
106 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2012
170 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012
246 Sauvignon
pozdní sběr
2012
485 Cabernet Moravia
pozdní sběr
2012
A2
A2
A3
C1
CZE
CZE
CZE
CZE
1207
1205
1209
1216
Bronislav Grmolec
Bronislav Grmolec
Bronislav Grmolec
Bronislav Grmolec
81.00
81.00
83.67
85.00
Bunža Petr - Bzenec - www.vino.bunza.cz - [email protected]
244 Tramín červený
výběr z hroznů
2012
301 Rulandské šedé
výběr z hroznů
2012
324 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012
325 Chardonnay
výběr z hroznů
2012
556 Rulandské modré rose
výběr z hroznů
2012
560 Muškát moravský
výběr z hroznů
2012
A3
A3
A3
A3
D
D
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
1216
1206
1208
1207
1215
1204
Bunža Petr
Bunža Petr
Bunža Petr
Bunža Petr
Bunža Petr
Bunža Petr
84.67
84.00
84.67
82.33
83.67
83.00
Vinařství Josef Dufek - Svatobořice-Mistřín - www.vinarstvi-dufek.cz - [email protected]
92 Ryzlink vlašský
výběr z hroznů
2012 A2 CZE 6512
Vinařství Josef Dufek
123 Rulandské bílé
výběr z hroznů
2012 A2 CZE 5912
Vinařství Josef Dufek
218
220
250
261
369
488
493
Aurelius
Ryzlink vlašský
Hibernal
Chardonnay
Zweigeltrebe rosé
Cabernet Moravia
Alibernet
pozdní sběr
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
2010
2010
2011
2011
2012
2011
2011
A3
A3
A3
A3
B2
C1
C1
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
1010
1110
2711
3811
1212
2011-A
6011
Vinařství Josef Dufek
Vinařství Josef Dufek
Vinařství Josef Dufek
Vinařství Josef Dufek
Vinařství Josef Dufek
Vinařství Josef Dufek
Vinařství Josef Dufek
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o. - Velké Bílovice - www.habanskesklepy.cz - [email protected]
54 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2011 A1 CZE 11082
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
134 Chardonnay
pozdní sběr
2012 A2 CZE 12023
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
31
SM
SM
SM
SM
SM
83.67 BM
92.00 GGM,
CW, NW
87.00 GM
85.33 SM
84.33 SM
84.67 SM
83.00
83.00
84.00
85.33
83.33
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
153
206
397
426
502
pozdní sběr
2012
pozdní sběr
2012
jakostní víno odrůdové 2009
pozdní sběr
2011
pozdní sběr
2011
Rulandské šedé
Tramín červený
Svatovavřinecké
Rulandské modré
Cuvée 1614
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
A2
A2
C1
C1
C1
Hnidák Jaromír - Josefov - vinarstvihnidak.cz - [email protected]
47 Chardonnay
pozdní sběr
2011 A1
433 Frankovka
pozdní sběr
2011 C1
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
12026
12043
917
11105
11119
CZE 311
CZE 911
CHATEAU BZENEC, spol. s r.o. - Bzenec - www.chateaubzenec.cz - [email protected]
53 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2011 A1 CZE 11-84
240 Hibernal
výběr z hroznů
2012 A3 CZE 12065
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
85.00
83.67
87.33
85.00
84.00
SM
BM
GM
SM
Hnidák Jaromír
Hnidák Jaromír
80.00
81.00
CHATEAU BZENEC, spol. s r.o.
CHATEAU BZENEC, spol. s r.o.
86.00
82.00
SM
CHATEAU LEDNICE a.s. - Lednice na Moravě - www.chateau-lednice.cz - [email protected]
233 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2011 A3 CZE 1123
CHATEAU LEDNICE a.s.
290 Tramín červený
pozdní sběr
2011 A3 CZE 1114
CHATEAU LEDNICE a.s.
335 Hibernal
pozdní sběr
2012 A3 CZE 1213
CHATEAU LEDNICE a.s.
343 Tramín červený
výběr z hroznů
2011 A3 CZE 1127
CHATEAU LEDNICE a.s.
535 Frankovka rosé
pozdní sběr
2012 B2 CZE 1211
CHATEAU LEDNICE a.s.
83.67
83.00
84.33
84.67
82.33
ing. Otto Ilčík - Čejkovice - www.vino-ilcik.cz - [email protected]
72 Tramín červený
pozdní sběr
2012 A1
CZE 312
ing. Otto Ilčík
81.00
Georgios Ilias - Pavlov u Mikulova - www.ilias.cz - [email protected]
124 Pinot blanc
pozdní sběr
2012
253 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012
351 Modrý Portugal rosé
pozdní sběr
2012
583 Ryzlink vlašský
ledové víno
2011
CZE
CZE
CZE
CZE
Georgios Ilias
Georgios Ilias
Georgios Ilias
Georgios Ilias
82.00
84.33
82.67
87.67
SM
BM
CH
ing. Pavel Krška - Palavia Vinum - Pavlov - www.palavia.cz - [email protected]
458 Zweigeltrebe
pozdní sběr
2011 C1 CZE 6/11
ing. Pavel Krška - Palavia Vinum
84.33
SM
Ing. Vojtěch Masařík - Buchlovice - - [email protected]
345 Florianka
výběr z hroznů
A2
A3
B1
D
1202
1203
1201
13/011
SM
SM
2012 A3
CZE 1/12
Ing. Vojtěch Masařík
84.67
SM
Jakubčík Jiří - Brumovice - www.vinja.cz - [email protected]
399 Merlot
výběr z hroznů
2011 C1
479 Cabernet Moravia
pozdní sběr
2011 C1
CZE 0311
CZE 1711
Jakubčík Jiří
Jakubčík Jiří
84.33
84.00
SM
Jindřich Kadrnka
Jindřich Kadrnka
86.00
85.00
SM
SM
Jindřich Kadrnka - Březí u Mikulova - www.vinokadrnka.cz - [email protected]
87 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2012 A2 CZE 14/12
90 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2012 A2 CZE 18/12
32
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
101 Veltlínské zelené
217 Chardonnay
251 Rulandské bílé - Barborka
pozdní sběr
pozdní sběr
výběr z hroznů
2012 A2
2012 A3
2012 A3
CZE 08/12
CZE 06/12
CZE 15/12
Jindřich Kadrnka
Jindřich Kadrnka
Jindřich Kadrnka
83.00
83.00
84.33
SM
Stanislav Konečný - Čejkovice - www.vinarstvi-konecny.cz - [email protected]
497 Pinot Cab
výběr z hroznů
2011 C1 CZE 15/11
Stanislav Konečný
86.00
SM
Ing. Jiří Kopeček - Valtice - www.vinumbonum.cz - [email protected]
187 Sauvignon
pozdní sběr
2012 A2
549 Pálava
výběr z hroznů
2011 D
Ing. Jiří Kopeček
Ing. Jiří Kopeček
84.33
85.33
SM
SM
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík - Kostice - www.vinarstvikosik.cz - [email protected]
142 Chardonnay
pozdní sběr
2011 A2 CZE 207/11
144 Chardonnay
pozdní sběr
2012 A2 CZE 107/12
155 Rulandské šedé
výběr z hroznů
2012 A2 CZE 109/12
173 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012 A2 CZE 104/12
211 Cuvée Kristian
moravské zemské víno 2011 A2 CZE 007/112
377 Rulandské modré - ROSE
výběr z hroznů
2012 B2 CZE 121/12
438 Frankovka
pozdní sběr
2011 C1 CZE 119/11
486 Cabernet Moravia
moravské zemské víno 2011 C1 CZE 013/11z
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík
Kosík vinařství - MUDr. Pavel Kosík
88.67
81.00
82.67
82.33
87.67
84.33
84.67
87.33
GM
GM
SM
SM
GM
Krásná hora - Starý Poddvorov - www.krasnahora.com - [email protected]
69 Muškát moravský
moravské zemské víno 2012 A1 CZE MM12-02
77 Cuvée Viktoria
moravské zemské víno 2011 A1 CZE CuV11-22
Krásná hora
Krásná hora
83.00
86.00
SM
LIVI spol. s r.o. - Dubňany - www.livi-dubnany.cz - [email protected]
145 Chardonnay
pozdní sběr
2012 A2
279 Děvín
výběr z bobulí
2011 A3
312 Tramín červený
výběr z hroznů
2011 A3
341 Rulandské šedé
výběr z bobulí
2011 A3
459 Zweigeltrebe
pozdní sběr
2011 C1
LIVI spol. s r.o.
LIVI spol. s r.o.
LIVI spol. s r.o.
LIVI spol. s r.o.
LIVI spol. s r.o.
85.33
80.00
87.67
88.33
84.00
CZE 0512
CZE 1011
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
12-38
11-15-š
11-5-š
11-11-š
11-13-š
Lubomír Lampíř-vinařství Sádek - Kojetice na Moravě - www.vinohrady-sadek.cz - [email protected]
550 Sauvignon
pozdní sběr
2012 D CZE 2/013
Lubomír Lampíř-vinařství Sádek
82.00
Marek Štýbl - Vitis Moravia - Křepice - www.vitismoravia.cz - [email protected]
177 Hibernal
výběr z hroznů
2011 A2 CZE 14-11
Marek Štýbl - Vitis Moravia
83.00
Marek Šurýn- Vinařství Pergen - Perná - www.pergen.cz - [email protected]
336 Pálava
pozdní sběr
2012 A3 CZE 0512
Marek Šurýn- Vinařství Pergen
81.00
Morávia víno spol. s r.o. - Prušánky - www.vinomorava.net - [email protected]
37 Müller Thurgau
pozdní sběr
2011 A1 CZE 1103
Morávia víno spol. s r.o.
86.67
33
SM
GM
GM
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
392 Svatovavřinecké
418 Rulandské modré
výběr z hroznů
pozdní sběr
2011 C1
2010 C1
CZE 1105
CZE 1014
Morávia víno spol. s r.o.
Morávia víno spol. s r.o.
80.33
81.67
MORAVÍNO s.r.o. - Valtice - www.moravino.cz - [email protected]
62 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012 A1
183 Sauvignon
pozdní sběr
2012 A2
230 Pálava
výběr z hroznů
2012 A3
450 Frankovka
pozdní sběr
2012 C1
512 Grand cuvée červené
výběr z hroznů
2011 C2
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
MORAVÍNO s.r.o.
MORAVÍNO s.r.o.
MORAVÍNO s.r.o.
MORAVÍNO s.r.o.
MORAVÍNO s.r.o.
81.33
83.33
82.67
85.00
83.67
Pavel Müller - Pavlov - www.pritelpavlova.cz - [email protected]
2 Náš Vlašák
2012 A1
CZE KP1302/13
Pavel Müller
84.67
SM
Ing. Ladislav Musil - Dolní Kounice - - [email protected]
120 Rulandské bílé
výběr z hroznů
2011
393 Svatovavřinecké
pozdní sběr
2011
451 André
pozdní sběr
2011
482 Cabernet Moravia
pozdní sběr
2011
CZE
CZE
CZE
CZE
Ing. Ladislav Musil
Ing. Ladislav Musil
Ing. Ladislav Musil
Ing. Ladislav Musil
85.33
81.67
81.33
80.00
SM
NESYT LAKE WINES - Mikulov - www.nesytlakewines.cz - [email protected]
96 Veltlínské zelené
moravské zemské víno 2011 A2 CZE 38
515 Rulandské modré
moravské zemské víno 2010 C2 CZE 36
NESYT LAKE WINES
NESYT LAKE WINES
82.67
84.67
SM
Oldřich Drápal - Brno - www.drapalovoslamovevino.cz - [email protected]
573 Chardonnay
slámové víno
2011 D CZE 0311
Oldřich Drápal
86.33
SM
Vinařství Ovčáčík - Václav Ovčáčík - Velehrad - - [email protected]
50 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2009 A1 CZE 61-2009
Vinařství Ovčáčík - Václav Ovčáčík 80.67
PATRIA Kobylí a.s. - Kobylí - www.vinozkobyli.cz - [email protected]
108 Sylvánské zelené
pozdní sběr
2012 A2
310 Rulandské bílé
pozdní sběr
2012 A3
517 Cabernet Moravia
pozdní sběr
2011 C2
540 Pálava
výběr z hroznů
2012 D
CZE
CZE
CZE
CZE
PATRIA Kobylí a.s.
PATRIA Kobylí a.s.
PATRIA Kobylí a.s.
PATRIA Kobylí a.s.
87.67 GM
84.00 SM
87.67 GM, CW
84.67
Zuzana Prátová - Josefov - www.prath.cz - [email protected]
384 Modrý Portugal
výběr z hroznů
2012 C1
471 Cabernet Sauvignon
výběr z hroznů
2011 C1
CZE 27-12
CZE 35-11
Zuzana Prátová
Zuzana Prátová
82.33
83.33
A2
C1
C1
C1
556
575
553
562
541
8
13
19
14
203-12
220-12
73-11
207-12
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o. - Rajhrad - www.rajhradskeklasterni.cz - [email protected]
8 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2012 A1 CZE 27/12
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o.
63 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012 A1 CZE 22/12
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o.
394 Svatovavřinecké
pozdní sběr
2011 C1 CZE 11/11
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o.
434 Frankovka
pozdní sběr
2011 C1 CZE 26/11
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o.
34
83.67
81.00
82.33
81.00
Med.
Medal
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Reisten s.r.o. - Pavlov - www.reisten.net - [email protected]
5 Ryzlink vlašský Classic
pozdní sběr
45 Chardonnay Classic
pozdní sběr
159 Riesling Classic
pozdní sběr
165 Riesling Maidenburg
pozdní sběr
166 Riesling VOC Mikulov
VOC
186 Sauvignon Maidenburg
pozdní sběr
192 Sauvignon blanc Classic
pozdní sběr
232 Pinot Blanc Classic
pozdní sběr
258 Pinot Gris Maidenburg
pozdní sběr
267 Gewürztraminer Maidenburg
pozdní sběr
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A3
A3
A3
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
1311
1211
0711
0611
2011
1911
0811
0411
0111
1011
Reisten s.r.o.
Reisten s.r.o.
Reisten s.r.o.
Reisten s.r.o.
Reisten s.r.o.
Reisten s.r.o.
Reisten s.r.o.
Reisten s.r.o.
Reisten s.r.o.
Reisten s.r.o.
81.67
82.33
82.33
82.33
82.67
81.00
82.33
85.33
83.33
81.33
Réva Rakvice s.r.o. - Rakvice - www.revarakvice.cz - [email protected]
89 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2012 A2 CZE
138 Chardonnay
pozdní sběr
2012 A2 CZE
298 Pálava
výběr z hroznů
2012 A3 CZE
329 Sauvignon
výběr z hroznů
2011 A3 CZE
448 Frankovka
pozdní sběr
2011 C1 CZE
576 Ryzlink rýnský
ledové víno
2012 D CZE
584 Tramín červený
ledové víno
2012 D CZE
2154
2224
2301
1205
1617
2217
2247
Réva Rakvice s.r.o.
Réva Rakvice s.r.o.
Réva Rakvice s.r.o.
Réva Rakvice s.r.o.
Réva Rakvice s.r.o.
Réva Rakvice s.r.o.
Réva Rakvice s.r.o.
84.67
87.00
87.00
81.00
82.67
85.00
87.00
Rodinné vinařství Košut s.r.o. - Prušánky - www.kosut.net - [email protected]
110 Sylvánské zelené
výběr z hroznů
2012 A2 CZE
260 Sauvignon
výběr z hroznů
2012 A3 CZE
275 Chardonnay
výběr z hroznů
2012 A3 CZE
364 Cabernet Sauvignon rosé
pozdní sběr
2012 B2 CZE
19/12
10/12
09/12
28/12
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
85.00
87.00
83.33
85.33
Roman Komarov-Vinařství - Ivančice - www.vino-komarov.cz - [email protected]
184 Sauvignon
výběr z hroznů
2012 A2 CZE
411 Rulandské modré
pozdní sběr
2011 C1 CZE
454 Zweigeltrebe
pozdní sběr
2011 C1 CZE
490 Neronet
jakostní víno odrůdové 2011 C1 CZE
3/12
16/11
12/11
15/11
Roman Komarov-Vinařství
Roman Komarov-Vinařství
Roman Komarov-Vinařství
Roman Komarov-Vinařství
82.67
80.67
81.67
84.00
Rodinné vinařství SEDLÁK - Velké Bílovice - www.vinarstvisedlak.cz - [email protected]
111 Neuburské
pozdní sběr
2012 A2 CZE 110/12
154 Rulandské šedé
pozdní sběr
2012 A2 CZE 106/12
208 Tramín červený
pozdní sběr
2012 A2 CZE 108/12
483 Cabernet Moravia
pozdní sběr
2011 C1 CZE 125/11
Rodinné vinařství SEDLÁK
Rodinné vinařství SEDLÁK
Rodinné vinařství SEDLÁK
Rodinné vinařství SEDLÁK
82.33
86.00
87.00
83.33
Sklep Maryša-Zemax Šitbořice a.s. - Šitbořice - www.sklepmarysa.cz - [email protected]
116 Rulandské bílé
moravské zemské víno 2012 A2 CZE 12/5
Sklep Maryša-Zemax Šitbořice a.s. 83.33
35
Med.
Medal
SM
SM
GM
GM
SM
GM
SM
GM
SM
SM
GM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
168 Ryzlink rýnský
247 Sauvignon
271 Chardonnay
moravské zemské víno 2012 A2
moravské zemské víno 2012 A3
moravské zemské víno 2012 A3
Petr Skoupil - Velké Bílovice - www.skoupil.com - [email protected]
178 Hibernal
výběr z hroznů
2011 A2
241 Rulandské šedé
pozdní sběr
2011 A3
386 Modrý Portugal
pozdní sběr
2011 C1
387 Dornfelder
pozdní sběr
2011 C1
428 Rulandské modré
pozdní sběr
2011 C1
443 Frankovka
výběr z hroznů
2011 C1
449 Frankovka
pozdní sběr
2011 C1
476 Cabernet Sauvignon
pozdní sběr
2009 C1
553 Pálava
pozdní sběr
2011 D
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
CZE 12/13
CZE 12/8
CZE 12/11
Sklep Maryša-Zemax Šitbořice a.s. 80.67
Sklep Maryša-Zemax Šitbořice a.s. 81.67
Sklep Maryša-Zemax Šitbořice a.s. 80.00
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
Petr Skoupil
Petr Skoupil
Petr Skoupil
Petr Skoupil
Petr Skoupil
Petr Skoupil
Petr Skoupil
Petr Skoupil
Petr Skoupil
12015
1120
1134
2511
1138
1136
1142
0944
1113
Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické - Valtice - www.svisv.cz - [email protected]
223 Chardonnay
výběr z hroznů
2011 A3 CZE 04/11
Střední odborná škola vinařská a
Střední odb. učiliště zahradnické
255 Cuvée Chardonnay + Veltlínské
pozdní sběr
2011 A3 CZE 06/11
Střední odborná škola vinařská a
zelené
Střední odb. učiliště zahradnické
333 Ryzlink rýnský
výběr z hroznů
2011 A3 CZE 13/11
Střední odborná škola vinařská a
Střední odb. učiliště zahradnické
375 Grapes Pink
moravské zemské víno 2011 B2 CZE 15/11
Střední odborná škola vinařská a
Střední odb. učiliště zahradnické
378 Zweigeltrebe - klaret
pozdní sběr
2011 B2 CZE 10/11
Střední odborná škola vinařská a
Střední odb. učiliště zahradnické
551 Rulandské šedé
výběr z bobulí
2011 D CZE 14/11
Střední odborná škola vinařská a
Střední odb. učiliště zahradnické
SYFANY spol. s.r.o. - Vrbice - www.syfany.cz - [email protected]
252 Pálava
výběr z bobulí
446 Frankovka
pozdní sběr
453 André
pozdní sběr
480 Cabernet Moravia
pozdní sběr
2011
2009
2009
2011
A3
C1
C1
C1
Jakub Šamšula - Brno - www.samsula.cz - [email protected]
125 Chardonnay
pozdní sběr
2012 A2
179 Hibernal
pozdní sběr
2012 A2
Body
Points
CZE
CZE
CZE
CZE
1PA211
1009
1109
1CM11
CZE 22
CZE 23
SM
SM
GM
GM
83.33
83.67
83.00
80.00
80.33
84.33
SYFANY spol. s.r.o.
SYFANY spol. s.r.o.
SYFANY spol. s.r.o.
SYFANY spol. s.r.o.
85.00
84.00
80.00
84.00
Jakub Šamšula
Jakub Šamšula
82.33
85.67
SM
85.33
SM
Šárka Herzánová/Vinařství Herzánovi - Kobylí - www.vinarstviherzanovi.eu - [email protected]
119 Rulandské bílé
moravské zemské víno 2011 A2 CZE 02-11
Šárka Herzánová/Vinařství
Herzánovi
36
80.00
86.00
81.33
81.00
82.67
81.00
85.33
87.00
87.33
Med.
Medal
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
222 Sylvánské zelené
moravské zemské víno 2011 A3
CZE 03-11
307 Cuvée
moravské zemské víno 2011 A3
CZE 07-11
562 Pálava
moravské zemské víno 2011 D
CZE 09-11
Vinařství Šilinek Jiří - Pavlov - www.silinek.eu - [email protected]
93 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2012 A2
99 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2012 A2
174 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012 A2
193 Sauvignon
pozdní sběr
2011 A2
197 Irsai Oliver
pozdní sběr
2012 A2
203 Pálava
výběr z hroznů
2012 A2
207 Tramín červený
pozdní sběr
2012 A2
372 Frankovka rosé
pozdní sběr
2012 B2
548 Pálava
výběr z bobulí
2011 D
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
Šmerák Jiří - Hrušky - www.smerak.cz - [email protected]
412 Rulandské modré
výběr z hroznů
468 Cabernet Sauvignon
výběr z hroznů
CZE 2211
CZE 2411
2011 C1
2011 C1
Štěpán Maňák - Žádovice - www.vinarstvi-manak.cz - [email protected]
235 Veltlínské zelené
výběr z hroznů
2012 A3 CZE
272 Chardonnay
výběr z hroznů
2012 A3 CZE
356 Rulandské modré rosé
výběr z hroznů
2012 B2 CZE
362 Frankovka rosé
výběr z hroznů
2012 B2 CZE
390 Dornfelder Barrique
výběr z hroznů
2011 C1 CZE
477 Cabernet Sauvignon Barrique
výběr z hroznů
2011 C1 CZE
527 Cabernet Sauvignon Barrique
pozdní sběr
2010 C2 CZE
534 Merlot barrique
výběr z bobulí
2011 C2 CZE
585 Sauvignon
slámové víno
2012 D CZE
1219
1208
1216
1113
1202
1211
1202
1213
1111
1239
1235
1238
1227
4111
3011
2410
4711
1242
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Šárka Herzánová/Vinařství
Herzánovi
Šárka Herzánová/Vinařství
Herzánovi
Šárka Herzánová/Vinařství
Herzánovi
82.00
87.00
GM
85.00
SM
Vinařství Šilinek Jiří
Vinařství Šilinek Jiří
Vinařství Šilinek Jiří
Vinařství Šilinek Jiří
Vinařství Šilinek Jiří
Vinařství Šilinek Jiří
Vinařství Šilinek Jiří
Vinařství Šilinek Jiří
Vinařství Šilinek Jiří
82.67
80.67
83.67
80.33
84.67
85.33
83.00
82.67
87.00
GM
Šmerák Jiří
Šmerák Jiří
84.33
84.67
SM
SM
Štěpán Maňák
Štěpán Maňák
Štěpán Maňák
Štěpán Maňák
Štěpán Maňák
Štěpán Maňák
Štěpán Maňák
Štěpán Maňák
Štěpán Maňák
84.33
85.67
84.67
80.00
87.33
86.00
83.67
85.67
85.00
SM
SM
SM
Templářské sklepy Čejkovice - Čejkovice - www.templarske-sklepy.cz - [email protected]
49 Rulandské šedé
pozdní sběr
2012 A1 CZE 121/12
Templářské sklepy Čejkovice
59 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012 A1 CZE 124/12
Templářské sklepy Čejkovice
189 Sauvignon
pozdní sběr
2012 A2 CZE 88/12
Templářské sklepy Čejkovice
234 Rulandské bílé
pozdní sběr
2012 A3 CZE 102/12
Templářské sklepy Čejkovice
304 Tramín červený
výběr z hroznů
2012 A3 CZE 76/12
Templářské sklepy Čejkovice
334 Pálava
výběr z hroznů
2012 A3 CZE 114/12
Templářské sklepy Čejkovice
420 Rulandské modré
výběr z hroznů
2011 C1 CZE 247
Templářské sklepy Čejkovice
37
Med.
Medal
84.00
84.00
84.67
85.00
80.67
84.00
84.33
BM
SM
SM
GM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Jaroslav Tichý - Rybníky - www.vinotichy.cz - [email protected]
373 Frankovka rosé
pozdní sběr
2012 B2
CZE 12/12
Ing. Richard Tichý - Hrušky - www.bonuseventus.cz/tichy - [email protected]
297 Pálava
výběr z hroznů
2010 A3 CZE 12/10
302 Aurelius
výběr z bobulí
2010 A3 CZE 10/10
414 Rulandské modré
výběr z hroznů
2009 C1 CZE 09/09
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
Jaroslav Tichý
84.67
SM
Ing. Richard Tichý
Ing. Richard Tichý
Ing. Richard Tichý
87.33
80.67
86.00
GM
84.33
SM
84.00
SM
Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing. Luboš Oulehla - Dolní Kounice - www.reginacoeli.cz - [email protected]
46 Chardonnay
výběr z hroznů
2011 A1 CZE 1117
Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing.
Luboš Oulehla
68 Sauvignon
pozdní sběr
2011 A1 CZE 1142
Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing.
Luboš Oulehla
455 Zweigeltrebe
pozdní sběr
2011 C1 CZE 1151
Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing.
Luboš Oulehla
Vajbar Bronislav - Rakvice - www.vinarstvivajbar.cz - [email protected]
118 Rulandské bílé barrique
výběr z hroznů
2011 A2 CZE 7011
237 Muškát moravský
pozdní sběr
2012 A3 CZE 3512
368 Cabernet Moravia rosé
pozdní sběr
2012 B2 CZE 3112
Libor Vajbar/Vinařství Vajbar Kobylí - Kobylí - www.vajbar.cz - [email protected]
36 Müller Thurgau
kabinetní víno
2012 A1 CZE 7-12
224 Rulandské šedé
pozdní sběr
2012 A3
CZE 15-12
226 Tramín červený
výběr z hroznů
2012 A3
CZE 9-12
432 Frankovka
pozdní sběr
2012 C1
CZE 16-12
84.00
Vajbar Bronislav
Vajbar Bronislav
Vajbar Bronislav
87.00
82.67
84.67
GM
Libor Vajbar/Vinařství Vajbar
Kobylí
Libor Vajbar/Vinařství Vajbar
Kobylí
Libor Vajbar/Vinařství Vajbar
Kobylí
Libor Vajbar/Vinařství Vajbar
Kobylí
84.33
SM
82.33
83.00
87.00
83.67
82.33
84.33
VĚSTONICKÉ SKLEPY, s.r.o. - Dolní Věstonice - www.vestonicke-sklepy.cz - [email protected]
73 Tramín červený
pozdní sběr
2010 A1 CZE 12/11
VĚSTONICKÉ SKLEPY, s.r.o.
417 Rulandské modré
výběr z hroznů
2011 C1 CZE 09/12
VĚSTONICKÉ SKLEPY, s.r.o.
83.00
80.33
Veverka František - Čejkovice - www.vinarstvi-veverka.cz - [email protected]
295 Muškát Ottonel
kabinetní víno
2012 A3 CZE 248
84.00
Veverka František
SM
83.00
Velkobílovická vína s.r.o. - Velké Bílovice - www.velkobilovickavina.cz - [email protected]
141 Chardonnay
výběr z hroznů
2012 A2 CZE 20/12
Velkobílovická vína s.r.o.
180 Sauvignon
pozdní sběr
2012 A2 CZE 15/12
Velkobílovická vína s.r.o.
303 Muškát moravský
pozdní sběr
2012 A3 CZE 04/12
Velkobílovická vína s.r.o.
361 Cabernet Sauvignon rosé
pozdní sběr
2012 B2 CZE 24/12
Velkobílovická vína s.r.o.
38
SM
GM
BM
SM
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
CZE 27/12
CZE 11/12
Vinařství Žůrek
Vinařství Žůrek
82.67
84.00
CZE 12/II/38
CZE 12/II/12
Vinařství Agrolip a.s.
Vinařství Agrolip a.s.
83.00
80.00
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
Vinařství Baloun
Vinařství Baloun
Vinařství Baloun
Vinařství Baloun
Vinařství Baloun
Vinařství Baloun
86.00
83.33
81.00
81.67
85.33
83.00
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o. - Mikulčice - www.vinarstvi-dvoracek.cz - [email protected]
266 Ryzlink rýnský BARRIQUE
pozdní sběr
2011 A3 CZE 20/2011
463 Zweigeltrebe BARRIQUE
pozdní sběr
2008 C1 CZE 25
487 Cabernet Moravia BARRIQUE
jakostní víno odrůdové 2007 C1 CZE 03
489 Cabernet Moravia BARRIQUE
výběr z hroznů
2006 C1 CZE 05
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
81.00
84.00
84.33 SM
90.00 GM, CW,*
Vinařství Josef Valihrach, s.r.o. - Krumvíř - www.valihrach.cz - [email protected]
81 Cuvée
moravské zemské víno 2010 A1 CZE 52/10
348 Pálava
moravské zemské víno 2010 A3 CZE 60/10
586 Sauvignon
ledové víno
2011 D CZE 4/11
Vinařství Josef Valihrach, s.r.o.
Vinařství Josef Valihrach, s.r.o.
Vinařství Josef Valihrach, s.r.o.
82.67
87.33
86.33
Vinařství LAHOFER, a.s. - Dobšice - www.lahofer.cz - [email protected]
61 Ryzlink rýnský
VOC
2011 A1
98 Veltlínské zelené
VOC
2011 A2
105 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2011 A2
219 Tramín červený
výběr z hroznů
2011 A3
326 Rulandské šedé
výběr z bobulí
2011 A3
565 Sauvignon
výběr z bobulí
2011 D
Vinařství LAHOFER, a.s.
Vinařství LAHOFER, a.s.
Vinařství LAHOFER, a.s.
Vinařství LAHOFER, a.s.
Vinařství LAHOFER, a.s.
Vinařství LAHOFER, a.s.
88.00
82.00
87.00
84.00
85.00
87.67
Vinařství Ludwig, s.r.o.
80.00
Vinařství Mačenka, s.r.o.
82.67
Vinařství Žůrek - Žeravice - www.vinozurek.cz - [email protected]
122 Rulandské bílé
výběr z hroznů
2012 A2
492 Neronet
pozdní sběr
2012 C1
Vinařství Agrolip a.s. - Lipov - www.agrolip.cz - [email protected]
200 Muškát moravský
pozdní sběr
2012 A2
461 Zweigeltrebe
pozdní sběr
2012 C1
Vinařství Baloun - Velké Pavlovice - www.baloun.cz - [email protected]
146 Chardonnay
výběr z hroznů
2011 A2
176 Kerner
pozdní sběr
2011 A2
182 Sauvignon
pozdní sběr
2011 A2
350 Svatovavřinecké rosé
moravské zemské víno 2012 B1
396 Svatovavřinecké
pozdní sběr
2011 C1
436 Frankovka
pozdní sběr
2011 C1
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
55/11
12/11
36/11
2/12
73/11
69/11
5511
4811
6011
6511
5111
6311
Vinařství Ludwig, s.r.o. - Roztoky u Prahy - www.vinnesklepy.cz - [email protected]
495 Ludwig XX cuvée Zweigeltrebe,
pozdní sběr
2012 C1 CZE 10713
Svatovavřinecké
Vinařství Mačenka, s.r.o. - Blučina - - [email protected]
332 Sauvignon
výběr z hroznů
2012 A3
CZE 0512
Vinařství Maláník - Osička s.r.o. - Mikulčice - www.vinarstvimalanik.wbs.cz - [email protected]
349 Cabernet Sauvignon
výběr z hroznů
2012 C1 CZE 232012
Vinařství Maláník - Osička s.r.o.
39
83.00
Med.
Medal
SM
SM
GM
SM
GM
GM
SM
SM
GM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
419 Rulandské modré
484 Cabernet Moravia
výběr z hroznů
pozdní sběr
2012 C1
2012 C1
Vinařství Maláník - Osička s.r.o.
Vinařství Maláník - Osička s.r.o.
82.00
83.33
CZE 192012
CZE 222012
Vinařství Nechory - Prušánky - www.vinarstvinechory.cz - [email protected]
198 Muškát Ottonel
pozdní sběr
2012 A2 CZE 05/12
473 Cabernet Sauvignon
pozdní sběr
2011 C1 CZE 10/12
Vinařství Nešpor & Rajský - Moravská Nová Ves - www.vinem.cz - [email protected]
130 Chardonnay
výběr z hroznů
2012 A2 CZE 161
Vinařství Nechory
Vinařství Nechory
85.33
87.00
Vinařství Nešpor & Rajský
82.33
Vinařství Pavlov, spol. s r.o. - Pavlov - www.vinarstvipavlov.cz - [email protected]
113 Müller Thurgau
pozdní sběr
2012 A2 CZE 3335
129 Chardonnay
pozdní sběr
2012 A2 CZE 3314
133 Chardonnay
pozdní sběr
2012 A2 CZE 3332
156 Rulandské šedé
pozdní sběr
2012 A2 CZE 3326
194 Sauvignon
pozdní sběr
2012 A2 CZE 3340
209 Tramín červený
výběr z hroznů
2012 A2 CZE 3315
291 Pálava
výběr z hroznů
2012 A3 CZE 3349
Vinařství Pavlov, spol. s r.o.
Vinařství Pavlov, spol. s r.o.
Vinařství Pavlov, spol. s r.o.
Vinařství Pavlov, spol. s r.o.
Vinařství Pavlov, spol. s r.o.
Vinařství Pavlov, spol. s r.o.
Vinařství Pavlov, spol. s r.o.
82.67
81.67
87.33
85.67
82.67
82.33
84.00
Vinařství Petr Tomčala - Kobylí - www.tomcala.com - [email protected]
137 Chardonnay
pozdní sběr
2012 A2 CZE
265 Sauvignon
výběr z hroznů
2012 A3 CZE
398 Merlot
výběr z hroznů
2011 C1 CZE
462 Zweigeltrebe
pozdní sběr
2012 C1 CZE
Vinařství Petr Tomčala
Vinařství Petr Tomčala
Vinařství Petr Tomčala
Vinařství Petr Tomčala
85.33
80.33
86.00
84.00
151
153
142
154
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o. - Rohatec - www.vinarstviplesingr.cz - [email protected]
51 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2010 A1 CZE 25/10
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.
385 Modrý Portugal
pozdní sběr
2009 C1 CZE 15/09
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.
425 Rulandské modré
pozdní sběr
2008 C1 CZE 34/08
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.
429 Rulandské modré
výběr z hroznů
2008 C1 CZE 58/08
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.
447 Frankovka
pozdní sběr
2007 C1 CZE 63/07
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.
83.67
83.33
83.00
87.00
82.00
VINAŘSTVÍ SPRINGER a.s. - Bořetice - www.springer.cz - [email protected]
52 Ryzlink rýnský Family Reserve
pozdní sběr
2011 A1 CZE 1103
400 Merlot Family Reserve
výběr z hroznů
2009 C1 CZE 908
427 Pinot Noir Family Reserve
výběr z hroznů
2007 C1 CZE 707
VINAŘSTVÍ SPRINGER a.s.
VINAŘSTVÍ SPRINGER a.s.
VINAŘSTVÍ SPRINGER a.s.
83.33
83.00
87.00
Vinařství U Kapličky - Zaječí - www.vinarstviukaplicky.cz - [email protected]
64 Sauvignon
pozdní sběr
2012 A1 CZE 8/12
157 Rulandské šedé
výběr z hroznů
2011 A2 CZE 30/11
201 Pálava
pozdní sběr
2012 A2 CZE 16/12
320 Sauvignon
výběr z hroznů
2011 A3 CZE 5/11
355 Frankovka - rosé
kabinetní víno
2012 B1 CZE 23/12
Vinařství U Kapličky
Vinařství U Kapličky
Vinařství U Kapličky
Vinařství U Kapličky
Vinařství U Kapličky
81.33
84.67
83.00
85.00
85.00
40
Med.
Medal
SM
GM
GM
SM
SM
SM
SM
GM
GM
SM
SM
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
544 Ryzlink rýnský
výběr z hroznů
2011 D
CZE 37/11
Vinařství U Kapličky
81.67
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
VINIUM a.s.
VINIUM a.s.
VINIUM a.s.
VINIUM a.s.
VINIUM a.s.
VINIUM a.s.
81.67
84.33
81.33
83.00
81.33
83.33
VINIUM a.s. - Velké Pavlovice - www.vinium.cz - [email protected]
40 Chardonnay
pozdní sběr
2012
190 Sauvignon
pozdní sběr
2012
359 Frankovka rosé
pozdní sběr
2012
365 Zweigeltrebe rosé
moravské zemské víno 2012
416 Rulandské modré
pozdní sběr
2011
437 Frankovka
pozdní sběr
2011
A1
A2
B2
B2
C1
C1
34/122
8/128
22/122
6/122
62/112
72/112
Med.
Medal
SM
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. - Lechovice - www.vslechovice.cz - [email protected]
577 Cabernet Sauvignon
ledové víno
2010 D CZE 01050
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. 80.33
582 Cabernet Sauvignon
ledové víno
2007 D CZE 07059
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. 81.00
596 Zweigeltrebe
jakostní šumivé víno 2010 F
CZE 09055
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. 84.00
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona Šebestová - Dubňany - www.sklepskalak.cz - [email protected]
103 Veltlínské zelené
výběr z hroznů
2012 A2 CZE 312/VZ
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona
Šebestová
239 Rulandské bílé
výběr z hroznů
2012 A3 CZE 612/RB
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona
Šebestová
270 Chardonnay
výběr z hroznů
2012 A3 CZE 812/CHA
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona
Šebestová
276 Chardonnay
výběr z hroznů
2011 A3 CZE 611/CHA
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona
Šebestová
283 Ryzlink rýnský
výběr z hroznů
2012 A3 CZE 512/RR
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona
Šebestová
311 Ryzlink rýnský
výběr z hroznů
2012 A3 CZE 412/RR
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona
Šebestová
323 Rulandské bílé
výběr z bobulí
2011 A3 CZE 1011/RB
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona
Šebestová
327 Ryzlink rýnský
výběr z bobulí
2011 A3 CZE 1111/RR
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona
Šebestová
340 Tramín červený
výběr z bobulí
2012 A3 CZE 1012/TC
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona
Šebestová
543 Sauvignon
výběr z bobulí
2012 D CZE 1112/SG
Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona
Šebestová
Vinné sklepy Valtice, a.s. - Valtice - www.vsvaltice.cz - [email protected]
88 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2012 A2 CZE
109 Sylvánské zelené
pozdní sběr
2012 A2 CZE
121 Rulandské bílé
pozdní sběr
2012 A2 CZE
215 Cabernet Blanc
výběr z hroznů
2012 A2 CZE
391 Dornfelder
pozdní sběr
2011 C1 CZE
41
279
312
223
276
180
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinné sklepy Valtice, a.s.
80.00
80.00
84.00
SM
80.33
80.33
80.00
83.67
80.00
84.00
SM
82.33
87.00
82.33
82.00
88.33
85.00
GM
GM
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
445
464
472
572
pozdní sběr
výběr z hroznů
pozdní sběr
výběr z cibéb
2012
2011
2011
2012
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinné sklepy Valtice, a.s.
84.00
84.33
87.00
85.33
SM
GM
SM
VÍNO BLATEL, a.s. - Blatnice pod Svatým Antonínkem - www.blatel.cz - [email protected]
80 Cuvée St. Antonius
pozdní sběr
2012 A2 CZE 1290
150 Rulandské šedé
pozdní sběr
2012 A2 CZE 1207
199 Muškát moravský
pozdní sběr
2012 A2 CZE 1222
221 Rulandské bílé
pozdní sběr
2012 A3 CZE 1239
231 Tramín červený
pozdní sběr
2012 A3 CZE 1209
259 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2011 A3 CZE 1175
281 Ryzlink rýnský
výběr z hroznů
2011 A3 CZE 1174
VÍNO BLATEL, a.s.
VÍNO BLATEL, a.s.
VÍNO BLATEL, a.s.
VÍNO BLATEL, a.s.
VÍNO BLATEL, a.s.
VÍNO BLATEL, a.s.
VÍNO BLATEL, a.s.
81.00
81.33
85.00
83.00
84.00
80.67
82.67
VÍNO HRUŠKA s.r.o. - Blatnička - www.vinohruska.cz - [email protected]
112 Müller Thurgau
pozdní sběr
2012 A2 CZE 104/12
VÍNO HRUŠKA s.r.o.
80.67
Víno Kyjov - Skalka - www.sklepskalak.cz - [email protected]
86 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
249 Rulandské bílé
výběr z hroznů
274 Chardonnay
výběr z hroznů
330 Sauvignon
výběr z bobulí
Víno Kyjov
Víno Kyjov
Víno Kyjov
Víno Kyjov
84.67
81.33
83.33
82.33
SM
Víno Lípa Mikulov
Víno Lípa Mikulov
Víno Lípa Mikulov
84.00
83.33
85.67
SM
VÍNO Mikulov, spol. s r.o. - Mikulov - www.vinomikulov.cz - [email protected]
4 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2012 A1 CZE 3351
15 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2012 A1 CZE 3350
114 Müller Thurgau
kabinetní víno
2012 A2 CZE 3336
115 Rulandské bílé
pozdní sběr
2012 A2 CZE 3311
126 Chardonnay
pozdní sběr
2012 A2 CZE 3313
136 Chardonnay
pozdní sběr
2011 A2 CZE 1119
421 Rulandské modré
pozdní sběr
2011 C1 CZE 106
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
84.00
81.33
83.67
81.33
82.00
87.00
81.67
VÍNO PODIVÍN,a.s. - Podivín - www.vino-podivin.cz - [email protected]
457 Zweigeltrebe
pozdní sběr
2011 C1 CZE 14/11
VÍNO PODIVÍN,a.s.
80.67
VÍNO SÝKORA, s.r.o. - Čejkovice - www.vinosykora.cz - [email protected]
195 Sauvignon
pozdní sběr
2011 A2 CZE SVG2/11
242 Hibernal
pozdní sběr
2011 A3 CZE HIB1/11
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
82.00
84.00
Frankovka
Zweigeltrebe
Cabernet Sauvignon
Muškát moravský
2003
2012
2012
2012
C1
C1
C1
D
A2
A3
A3
A3
Víno Lípa Mikulov - Brno - www.vinolipa.cz - vinolipa@seznam.cz
229 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012 A3
277 Chardonnay
pozdní sběr
2012 A3
292 Pálava
výběr z hroznů
2012 A3
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
342
169
176
269
0414/P
0412/RB
0312/CHA
0712/SG
CZE RRJ12/01
CZE CHJ12/01
CZE PAJ12/01
42
SM
SM
SM
SM
BM
GM
SM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
313
328
524
541
výběr z hroznů
výběr z hroznů
výběr z hroznů
výběr z hroznů
2011
2011
2011
2011
Pálava
Rulandské šedé
Rulandské modré
Tramín červený
Med.
Medal
A3
A3
C2
D
CZE
CZE
CZE
CZE
104/11
RS1/11
RM/11
Tč3/11
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
VÍNO SÝKORA, s.r.o.
83.33
85.67
83.33
83.67
Vinofol s.r.o. - Brno-Zábrdovice - www.vinofol.cz - zuzana@vinofol.cz
1 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2011 A1
188 Sauvignon
výběr z hroznů
2011 A2
248 Rulandské šedé
pozdní sběr
2011 A3
456 Zweigeltrebe
výběr z hroznů
2011 C1
547 Sauvignon
výběr z hroznů
2011 D
557 Tramín červený
výběr z bobulí
2011 D
558 Pálava
výběr z bobulí
2011 D
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
723
757
765
760
777
710
771
Vinofol s.r.o.
Vinofol s.r.o.
Vinofol s.r.o.
Vinofol s.r.o.
Vinofol s.r.o.
Vinofol s.r.o.
Vinofol s.r.o.
80.00
81.67
82.00
85.00
84.33
84.33
85.33
Vitis spol. s r.o. - Strážnice - www.vino-vitis.cz - vitis@tiscali.cz
254 Sauvignon
výběr z hroznů
2011 A3
403 Merlot
výběr z hroznů
2011 C1
439 Frankovka
výběr z hroznů
2011 C1
CZE 13/11
CZE 29/11
CZE 30/11
Vitis spol. s r.o.
Vitis spol. s r.o.
Vitis spol. s r.o.
85.00
85.33
81.00
Ing. Miroslav Volařík
Ing. Miroslav Volařík
Ing. Miroslav Volařík
Ing. Miroslav Volařík
Ing. Miroslav Volařík
Ing. Miroslav Volařík
Ing. Miroslav Volařík
89.00 GM, CW
83.67 BM
87.33 GM
82.00
84.00 SM
87.00 GM
86.00 SM
Ing. Miroslav Volařík - Mikulov - www.vinarstvivolarik.cz - gebauerova@vinarstvivolarik.cz
7 Ryzlink vlašský
pozdní sběr
2011 A1 CZE 1147
100 Veltlínské zelené
pozdní sběr
2012 A2 CZE 1210
236 Rulandské bílé
výběr z hroznů
2011 A3 CZE 1120
280 Veltlínské zelené
výběr z hroznů
2012 A3 CZE 1217
289 Pálava
výběr z hroznů
2012 A3 CZE 1230
338 Pálava
výběr z hroznů
2012 A3 CZE 1221
366 Cabernet Moravia rosé
pozdní sběr
2012 B2 CZE 1227
Výzkumná stanice vinařská Karlštejn - Karlštejn - www.vurv.cz - chocholaty@vurv.cz
602 SEKT KARLŠTEJN
šumivé víno
0 F
CZE 121
Výzkumná stanice vinařská
Karlštejn
WINBERG Mikulov s.r.o. - Mikulov - www.winberg-mikulov.cz - prochazkova.katerina@worldonline.cz
169 Ryzlink rýnský
výběr z hroznů
2011 A2 CZE 8/2011
WINBERG Mikulov s.r.o.
284 Sauvignon
pozdní sběr
2012 A3 CZE 5/2012
WINBERG Mikulov s.r.o.
293 Rulandské bílé
výběr z hroznů
2011 A3 CZE 12/2011
WINBERG Mikulov s.r.o.
316 Pálava
výběr z hroznů
2011 A3 CZE 1/2011
WINBERG Mikulov s.r.o.
347 Rulandské šedé
výběr z hroznů
2011 A3 CZE 10/2011
WINBERG Mikulov s.r.o.
413 Rulandské modré
výběr z bobulí
2011 C1 CZE 14/2011
WINBERG Mikulov s.r.o.
552 Tramín červený
výběr z bobulí
2012 D CZE 1/2012
WINBERG Mikulov s.r.o.
43
SM
SM
SM
SM
SM
80.00
81.67
81.00
84.00 SM
83.33
89.33 GM, CW
85.00 SM
81.33
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
Vinné sklepy Zapletal - Velké Bílovice - - tibor@vinarstvi.cz
171 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012 A2
388 Dornfelder
pozdní sběr
2012 C1
CZE 21-12
CZE 17-12
Vinné sklepy Zapletal
Vinné sklepy Zapletal
84.00
86.00
SM
SM
ZD Sedlec - Sedlec u Mikulova - www.sedleckavina.cz - zdsedlec@tiscali.cz
470 Cabernet Sauvignon
pozdní sběr
2011 C1
542 Tramín červený
výběr z bobulí
2011 D
555 Cabernet Sauvignon rosé
pozdní sběr
2012 D
578 Ryzlink vlašský
ledové víno
2009 D
CZE
CZE
CZE
CZE
ZD Sedlec
ZD Sedlec
ZD Sedlec
ZD Sedlec
82.33
81.00
84.00
86.00
SM
Zmiko spol. s r.o. - Horní Věstonice - www.zmiko.cz - info@zmiko.cz
163 Ryzlink rýnský
moravské zemské víno 2012 A2
264 Sauvignon
moravské zemské víno 2012 A3
287 Ryzlink vlašský
moravské zemské víno 2012 A3
CZE 20/12
CZE 16/12
CZE 13/12
Zmiko spol. s r.o.
Zmiko spol. s r.o.
Zmiko spol. s r.o.
82.33
82.33
83.00
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. - Šatov - www.znovin.cz - znovin@znovin.cz
162 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012
164 Ryzlink rýnský
pozdní sběr
2012
300 Tramín červený
výběr z hroznů
2012
305 Tramín červený
výběr z hroznů
2012
308 Sauvignon
výběr z hroznů
2009
319 Chenin blanc
moravské zemské víno 2012
358 Cabernet Sauvignon rosé
pozdní sběr
2012
516 André
pozdní sběr
2011
518 Rulandské modré
výběr z hroznů
2011
525 Rulandské modré
výběr z bobulí
2011
526 Merlot
výběr z hroznů
2011
559 Pálava
výběr z bobulí
2012
575 Rulandské šedé
ledové víno
2009
579 Tramín červený
ledové víno
2010
587 Ryzlink rýnský
ledové víno
2012
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
82.00
84.67 SM
84.67 SM
83.67
83.67
83.67
87.33 GM, CW
84.00 SM
80.67
85.00 SM
84.00 SM
84.67
84.67
84.67
85.33 SM
A2
A2
A3
A3
A3
A3
B2
C2
C2
C2
C2
D
D
D
D
27/12
47/12
14/13
42/10
2043
2044
2056
2055
9063
2065
2023
1098
1090
1088
1094
2060
9094
0062
2080
DEU - Německo - Germany
Weingut Werner Anselmann - Edesheim - www.weingut-anselmann.de - info@weingut-anselmann.de
175 Riesling Classic
Qualitätswein
2012 A2 DEU 590766304813 Weingut Werner Anselmann
191 Sauvignon blanc
Qualitätswein
2012 A2 DEU 502101501213 Weingut Werner Anselmann
561 Riesling Auslese
Auslese
2012 D DEU 502101500913 Weingut Werner Anselmann
568 Riesling Eiswein
Eiswein
2012 D DEU 502101500413 Weingut Werner Anselmann
44
82.67
80.00
87.00
84.33
GM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
Med.
Medal
FRA L234103A6
FRA L234103
Adveal s. r. o.
Adveal s. r. o.
80.67
81.33
FRA L301502A6
Adveal s. r. o.
84.00
SM
88.00
GM
FRA - Francie - FRANCE
Adveal s. r. o. - Praha 4 - www.adveal.cz - marketing@adveal.cz
430 B&G Pinot Noir Reserve
Ile de Beauté
2011 C1
503 B&G Bordeaux Rouge AOC,
AOC
2011 C1
Passeport
513 B&G Cabernet Sauvignon Reserve Pays d´Oc
2011 C2
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o./Chateau Sainte Eulalie - Praha 5 - www.makro.cz - richard.suss@makro.cz
504 Chateau Sainte Eulalie La Cantiléne A.O.C.
2009 C1 FRA 2091
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o./
Chateau Sainte Eulalie
Robin Vondra/Bubb Royal BV - Jindřichův Hradec - www.lebubb.com - robins@centrum.cz
601 Bubb Royal
AOC Crémant d'Alsace 2011 F FRA L001
Robin Vondra/Bubb Royal BV
Brut prestige
83.67
CHL - Chile
Adveal s. r. o. - Praha 4 - www.adveal.cz - marketing@adveal.cz
505 Gran Tierra Merlot
Reserva
2010 C1
511 Estación Carménére
2011 C1
499 Collezione Chianti DOCG
507 Collezione Montepulciano
d´Abruzzo DOC
DOCG
DOC
CHL L1057
CHL L12242
Adveal s. r. o.
Adveal s. r. o.
ITA
ITA
Adveal s. r. o.
Adveal s. r. o.
2011 C1
2011 C1
L34712
L00313
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o./Caruso & Minini - Praha 5 - www.makro.cz - richard.suss@makro.cz
508 Nero d Avola
2010 C1 ITA 1013
87.67 GM
85.67 SM
ITA - Itálie - ITALY
84.33 SM
87.00 GM
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o./
Caruso & Minini
88.67
ASCONI
ASCONI
82.67
82.67
L-5
Skoma-Lux s.r.o./Bostavan
83.33
95
Skoma-Lux s.r.o./Bostavan
82.67
710
Skoma-Lux s.r.o./Bostavan
82.00
L-31
Skoma-Lux s.r.o./Bostavan
82.67
ELESKO a.s.
81.67
GM
MDA - Moldávie - MOLDOVA, REPUBLIC OF
ASCONI - Chisinau - www.asconi.md - asconi@asconi.md
296 Muscat
IGP CODRU
379 Merlot rosé
IGP CODRU
2012 A3
2012 B2
MDA 11
MDA 12
Skoma-Lux s.r.o./Bostavan - Olomouc - www.skoma-lux.cz - slouka@skoma-lux.cz
381 Muscat rosé
nezařazeno (třetí
2012 B2 MDA
země)
536 Cabernet Sauvignon
nezařazeno (třetí
2012 C2 MDA
země)
537 Pinot Franc
nezařazeno (třetí
2011 C2 MDA
země)
607 Kagor Monastyr
likérové víno
2011 G MDA
SVK - Slovensko - Slovakia
ELESKO a.s. - Bratislava - www.elesko.sk - ladislav@elesko.sk
202 Pálava
výber z hrozna
2012 A2
SVK L6/12
45
NW
BM
Č. v. Název vína
No. Name of wine
Jak. zař.
Quality cat.
Roč. Kat. Země Č. šarže
Vint. Cat. Country Batch No.
Přihlašovatel/výrobce
Applicant/Producer
Body
Points
256 Aurelius
342 Pálava
409 Petit merle barrique
výber z hrozna
výber z hrozna
akostné značkové
2012 A3
2012 A3
2011 C1
ELESKO a.s.
ELESKO a.s.
ELESKO a.s.
85.33 SM
85.67 SM
86.33 SM, NW
Ing. Jaroslav Ostrožovič - Veľká Tŕňa - www.ostrozovic.sk - marketing@ostrozovic.sk
213 Furmint
výber z hrozna
2011 A2 SVK L-23
574 Tokaj cuvée
slamové
2011 D SVK L-21
Ing. Jaroslav Ostrožovič
Ing. Jaroslav Ostrožovič
81.00
84.33
Tokaj & CO, s.r.o. - Malá Tŕňa - www.tokaj.sk - milan219@post.sk
563 Tokajský forditáš
Tokaj
2005
566 Tokajský výber 4 - putňový
Tokaj
2006
567 Tokajský výber 5-putňový
Tokaj
2003
570 Tokajský výber 6-putňový
Tokaj
2003
Tokaj & CO, s.r.o.
Tokaj & CO, s.r.o.
Tokaj & CO, s.r.o.
Tokaj & CO, s.r.o.
84.67
84.00
84.33
82.67
VÍNO-MASARYK s.r.o.
VÍNO-MASARYK s.r.o.
VÍNO-MASARYK s.r.o.
80.33
84.00
81.67
Tombalina Wines
Tombalina Wines
84.33
85.33
D
D
D
D
SVK L10/12
SVK L11/12
SVK L28/11
SVK
SVK
SVK
SVK
L-03/11
L-8/12
L-9/2010
L-16
VÍNO-MASARYK s.r.o. - Skalica - www.vino-masaryk.sk - vino-masaryk@vino-masaryk.sk
442 Frankovka
neskorý zber
2011 C1 SVK L-28
546 Aurelius
výber z hrozna
2012 D SVK L-11
554 Tré Ondré
akostné značkové
2012 D SVK L-26
Med.
Medal
ZAF - Jihoafrická republika - SOUTH AFRICA
Tombalina Wines - Mníšek Pod Brdy - www.tombalinawines.cz - info@tombalinawines.cz
510 Rijk's Pinotage
Tulbagh
2008 C1 ZAF L11263
519 Bonnievale Cellar's Vertex Reserve
2008 C2 ZAF L0 146
Cabernet Sauvignon
46
SM
SM
Poznámky
47
Žijte chutí kraje vína
Na Moravě a v Čechách čeká na vaši návštěvu bezmála tisícovka vinařství a vinných
sklepů. Vydejte se na ochutnávky vín a krajových specialit, na vinařské cyklostezky
a do panenské přírody. Mapy, kalendáře akcí a balíčky výletů s vinařskými průvodci
k objednání zdarma.
www.vinazmoravy.cz/turistikawww.vinazcech.cz/turistika
48
CHLAZENÍ SERVIS VÝČEPY
51
Přijďte prožít nevšední zážitek
s našimi nejlepšími víny.
Stálá degustační expozice Salonu vín
České republiky na zámku ve Valticích.
NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM, o.p.s.
Zámek 1 • 691 42 Valtice
tel.: 519 352 744 • tel./fax: 519 352 072
e-mail: salonvin@vinarskecentrum.cz
e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz
www.salonvin.cz • www.vinarskecentrum.cz
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY POŘÁDANÉ
V NÁRODNÍM VINAŘSKÉM CENTRU
Úvod do degustace vína
Degustace vína – věda i umění
Sommelier junior
Moderní vinař
Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů
pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586-2
Termíny kurzů najdete na www.vinarskecentrum.cz v sekci Kurzy a semináře.
NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM, o.p.s., Zámek 1, 691 42 Valtice
tel./fax: +420 519 352 072
seminare@vinarskecentrum.cz
www.vinarskecentrum.cz
Download

Oficiální katalog GRAND PRIX VINEX 2013 (pdf)