Gymnázium Jana Palacha,
Mělník, Pod Vrchem 3421
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2013/2014
-1-
-2-
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
GYMNÁZIA JANA PALACHA, MĚLNÍK, POD VRCHEM 3421
ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
Výroční zpráva vychází z § 10 odst. 3 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Výroční zpráva školy je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu
Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových
organizací a podle pokynů KÚ uvedených v čísle jednacím 090592/2014/KUSK.
1. Základní údaje o škole
Škola:
I.Č. :
Identifikátor ředitelství:
Zřizovatel:
Právní forma :
Gymnázium Jana Palacha,Mělník,Pod Vrchem 3421
49518917
600 007 3016
STŘEDOČESKÝ KRAJ
příspěvková organizace
Ředitel:
tel.: 315648064
email: [email protected]
Mgr.Milan Schweigstill
tel.: 315648063
email: [email protected]
Ved. šk. jídelny:
Marie Hánová
tel.: 315648084
Fax :
Stránky školy :
315625651
www.gjp-me.cz
Mgr.Miroslav Klouček
Zástupce ředitele:
Školská rada :
Předseda:
Ing.Jana Diopová:
[email protected]
(za rodiče a zletilé žáky)
MUDr. Ladislav Peychl
Jiří Klepetko
[email protected]
[email protected]
JUDr.Petr Kowanda:
[email protected]
Mgr.Stanislava Rothová
PhDr.Ilona Němcová
[email protected]
[email protected]
(za rodiče a zletilé žáky)
(za zřizovatele)
(za zřizovatele)
(zástupce školy)
(zástupce školy)
Členové:
Datum poslední změny v rejstříku škol a školských zařízení je 13.1.2009.
Změna nabývá účinnosti 1.9.2009.
-3-
2. Charakteristika školy
Hlavní předmět a účel činnosti školy je vymezen § 57 (střední škola) a § 119 (školní
jídelna) zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění a prováděcími
předpisy.
Škola sídlí ve vlastní budově (budova je majetkem Středočeského kraje, je v provozu
od roku 1996). Jedná se o rozlehlou panelovou stavbu s částečně provedeným
zateplením. Budova je vytápěna horkovodem z EMĚ, má vlastní výměníkovou
stanici s částečnou automatickou regulací vytápění. Školní kuchyně je vybavena
spotřebiči na elektrickou energii, všechny spotřebiče jsou původní (tedy z roku
1996), provoz kuchyně je energeticky náročný. V budově jsou odborné laboratoře a
učebny, dvě učebny výpočetní techniky, ve studovně, kabinetech a učebnách jsou
další počítače s připojením na internet, studenti mohou dále využívat školní knihovnu
se studovnou, výtvarnou dílnu, tělocvičnu a školní hřiště, které bylo postupně
rekonstruováno do vyhovujícího stavu, v době provozu školy je pro ně otevřen
školní bufet. Vybavení školy mají studenti možnost využívat i mimo vyučování a
v rámci volitelných předmětů a zájmových kroužků.
Drobnější opravy a úpravy provádíme vlastními silami. Provoz takto velké budovy je
finančně náročný – největší podíl provozních nákladů připadá na úhradu energií,
vodné a stočné.
Schválená vzdělávací koncepce:
- číselný kód studijního oboru :
- název studijního oboru
- schválení st.oboru
79-41-K/41, 79-41-K/81
gymnázium
Věstník MŠMT, roč.L,
sešit 12, leden 1995,
nově ŠVP GJP
Škola vyučuje podle RVP pro gymnázia rozpracovaného ve vlastním ŠVP GJP.
Gymnázium zabezpečuje především přípravu žáků ke studiu na vysoké škole,
případně k vyššímu odbornému studiu. Hlavním cílem školy je poskytovat žákům
všeobecné vzdělání s ohledem na jejich odbornou profilaci.
Gymnázium Jana Palacha v Mělníku mělo ve školním roce 2013/2014 15 tříd - 8 tříd
osmiletého studia a 7 tříd čtyřletého studia. Základní učivo je společné pro všechny
žáky a zahrnuje povinně dva živé cizí jazyky (anglický a dále pak německý,
francouzský, ruský nebo španělský). Je zachováván ráz školy poskytující všeobecné
vzdělání. Odborná profilace studentů je řešena systémem volitelných předmětů. Ve
druhém ročníku vyššího gymnázia si žáci volili jeden volitelný předmět pro další
studium. Touto volbou si vybírali další zaměření na přírodní vědy, jazyky, případně
techniku. Tato volba může být korigována dalšími volitelnými předměty ve třetím a
pak ve čtvrtém ročníku. V posledním roce studia již měli studenti tři volitelné
předměty. Z nabídky volitelných předmětů uveďme například předměty rozšiřující
znalosti matematiky, přírodovědných nebo společenskovědních oborů, další živý
jazyk (španělština, ruština) v sextě a druhém ročníku čtyřletého cyklu, přírodovědný
-4-
seminář. Společenskovědní, fyzikální nebo historický seminář si žáci mohli zvolit
v septimě a 3.ročníku čtyřletého cyklu. Volitelné předměty v posledním roce studia
mají převážně charakter seminářů, v tomto roce to byl historický seminář,
geografický seminář, seminář z fyziky, seminář člověk ve společnosti a matematické
semináře. Jsou však nabízeny i ekonomie, základy práce s výpočetní technikou,
literární seminář. Otevření volitelného předmětu a semináře je podmíněno
z ekonomických důvodů dostatečným počtem přihlášených studentů. Podle ŠVP
GJP byla i v tomto roce posílena hodinová dotace výuky cizího jazyka pro všechny
žáky maturitního ročníku. Využíváme v plné míře možností daných RVP pro
gymnázia - žáci v posledním roce studia mají možnost zvolit si některé z klasických
předmětů (dějepis, zeměpis, fyzika, biologie, deskriptivní geometrie), kterým se
věnují zvýšenou měrou. Snažíme se tak posílit odbornou profilaci studentů
v posledních letech studia.
Na nižším gymnáziu a v prvním ročníku vyššího gymnázia se vyučovalo podle ŠVP
GJP. Od primy vyučujeme anglický jazyk, od sekundy mají žáci ještě němčinu nebo
francouzštinu.
Škola zabezpečuje učebnice pouze žákům nižšího gymnázia, další školní potřeby si
žáci kupují sami, ve většině případů jim učebnice zajistí po předběžném objednání
školní knihovna, nebo si je opatří na pravidelně pořádané školní burze učebnic.
3. Školy a školská zařízení - členění
I. Školy – nejvyšší povolený počet studentů/žáků a naplněnost (k 30. 9. 2013)
Nejvyšší
Skutečný
povolený
počet
Počet
počet
Druh/typ školy)
IZO
žáků
žáků/stu
žáků
/student d. v DFV
/student
ů1
ů
gymnázium
1
0000688
37
žáci a dospělí – všechny formy studia
2
520
389
389
Přepočten
ý počet
ped.
pracovník
ů
Počet
žáků/stud.
na přep.
počet ped.
pracovníků
30,4
12,8
DFV – denní forma vzdělávání
II. Školská zařízení – nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k 30.
10. 2013)
Nejvyšší
Skutečný
povolený
Z
Přepočtený
IZO a název součásti
počet žáků/
počet
toho
počet
(školské zařízení)
ubyt./stráv.
žáků/ubyt./
cizích pracovníků
/klientů
stráv./klientů
15
6,5
110034805 školní jídelna
700
430*
*V tom je zahrnuto 40 zaměstnanců
158 obědů bylo denně odváženo do výdejny ISŠT Mělník. V jídelně se stravovali i žáci SOŠ
Neratovice.
Přepočtený počet zaměstnanců je nepatrně vyšší než skutečný stav – jsou započítáni
pracovníci přijatí na termínovaný pracovní poměr za dlouhodobě nemocné.
-5-
4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich
I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2013)
Průměrný
Počet
Kód a název oboru
Počet žáků
počet
tříd
žáků/tř.
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
79-41-K/41 gymnázium
79-41-K/81 gymnázium
167
222
389
Celkem
7
8
15
24
28
26
Z Ústeckého kraje dojíždělo do školy 24 žáků, z Prahy 3 žáci a z Libereckého kraje 1 žák.
Žáky školy bylo celkem 5 cizích státních příslušníků mimo EU (Vietnam 4, Ukrajina1)
5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů
nadaných
Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k 30. 9. 2013)
Počet integrovaných
Druh postižení
SŠ
VOŠ
0
1
Sluchové postižení
Zrakové postižení
-
6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ
Do vyššího gymnázia uchazeči nekonali přijímací zkoušky. Uchazeči byli seřazeni podle
výsledků v posledních třech pololetích ZŠ. Všichni uchazeči, kteří byli přihlášeni, byli přijati,
neboť jejich hodnocení ze ZŠ odpovídalo požadavkům na studenta gymnázia. Zápisové lístky
odevzdalo 41 uchazečů.
Bylo vyhlášeno i druhé kolo přijímacího řízení (květen, červen) – přihlásil se jeden uchazeč,
zápisový lístek však neodevzdal.
Přijímací zkoušky do nižšího gymnázia proběhly 22. a 23. dubna 2013.
Zadání vypracovala firma SCIO. Zkoušky se skládaly ze tří částí : matematika, český jazyk,
všeobecné studijní předpoklady.
Do celkového hodnocení byly zohledněny výsledky v posledních ročnících ZŠ a výstupní
hodnocení ze ZŠ maximálně deseti body – to je za samé jedničky, v každém z posledních
pololetí po dvou bodech, lineárně při horším průměru méně, za celkové průměry 2,00 a horší
pak nula bodů. Maximálně bylo možné dosáhnout v jednotlivých částech zkoušky tento počet
bodů:
Matem 30 bodů (po přepočtu 30),
Cesjaz 40 bodů (po přepočtu 30),
OSP 60 bodů (po přepočtu 30),
Body ze ZŠ 10 bodů (po přepočtu 10).
Celkový počet bodů získaných v přijímacím řízení (rozhodný pro určení pořadí) byl vypočítán
u každého uchazeče podle vzorce:
Body cel = Body ZŠ+ (Matem/30)*30 + (OSP/60)*30 + (Cesjaz/40)*30
Tímto přepočtem získaly jednotlivé části přijímací zkoušky stejnou váhu v celkovém
výsledku a výsledky ze ZŠ byly zohledněny.
-6-
I. Údaje o přijímacím řízení do denního vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok
2014/2015 – podle oborů vzdělání (k 1. 9. 2014)
Celke
1. kolo
Další kola
Odvolání
m
– počet
– počet
– počet
přijato
Poče
Kód a název oboru
přij.
poda- kladn
t
podle
ných ě
tříd1
přihl.
odevz přihl. přij.
vyříz.
danýc
h ZL
Obory vzdělání poskytující
střední vzdělání s maturitní zkouškou
79-41-K/81 gymnázium
79-41-K/41 gymnázium
Celkem
63
60
123
32
41
73
0
0
0
0
0
0
9
0
9
5
0
5
32
41
83
1
2
3
Z jiných krajů byli přijati 3 žáci z Ústeckého kraje (VG) a 1 žák z kraje Libereckého (VG).
Mezi přijatými není cizí státní příslušník.
7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání
I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) – k 31. 8. 2014
Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků
Počet žáků/studentů
Po
opravné
zkoušce
v srpnu
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
Žáci celkem
389
389
Prospěli s vyznamenáním
112
113
Prospěli
267
Neprospěli
7
Neklasifikováni
3
- z toho opakující ročník
0
Průměrný prospěch žáků
1,75
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených
52,7 / 0,36
2
0
V posledním srpnovém týdnu vykonalo 6 žáků opravné zkoušky a 3 žáci zkoušky
v náhradním termínu. Celkem 8 žáků v srpnu zkoušky úspěšně složilo a pokračují ve studiu
(jeden koná maturitní zkoušku v podzimním termínu). Dva žáci nebyli u zkoušek úspěšní,
jedna žákyně opakuje ročník, jedna žákyně se nedostavila ke zkouškám v náhradním termínu,
přestoupila na jinou školu.
-7-
II. Výsledky maturitních zkoušek (po podzimním termínu MZ)
Žáci/studenti
Prospěli
Kód a název oboru
konající zkoušky
s vyznamenáním
celkem
Maturitní zkouška:
Prospěli
79-41-K/401
44
7
36
79-41-K/801
25
10
15
Celkem
69
17
51
Neprospěli
Celkem 8 žáků neuspělo na první pokus u jednoho z předmětů maturitní zkoušky v jarním
termínu, sedm z nich opakovalo tyto dílčí zkoušky v termínu podzimním, jedna žákyně se
k podzimnímu termínu nepřihlásila. Jeden žák konal celou maturitní zkoušku v podzimním
termínu. Jedna žákyně nemohla maturitní zkoušku absolvovat pro neprospěch a opakuje
čtvrtý ročník.
8. Hodnocení chování žáků/studentů
Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2014)
Hodnocení chování
Druh/typ školy
velmi dobré
uspokojivé
383
Gymnázium
neuspokojivé
5
1
Během školního roku bylo uděleno několik důtek ředitele školy za méně závažná porušení
školního řádu. Ve třech případech bylo na konci školního roku chování klasifikováno stupněm
„uspokojivé“ pro hrubé porušení školního řádu. Bylo uděleno několik pochval ředitele školy
za výrazné úspěchy v soutěžích a za aktivní zapojení do školních aktivit – viz dále. Jeden žák
školy byl podmínečně vyloučen pro hrubé porušení školního řádu.
9. Absolventi a jejich další uplatnění
I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi 2014
Počet
Nepodali
Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku
Druh/typ školy
absolventů
přihlášku
na VŠ
na VOŠ
na jiný typ školy
celkem
na žádnou školu
79-41-K/401
79-41-K/801
44
23
44
23
Odchody žáků ze školy během školního roku: 4x přestup na jinou střední školu, 2x přerušení
studia pro studium v zahraničí. Na konci školního po absolvování základního vzdělání
(kvarta) přestoupili na jinou střední školu 3 žáci.
-8-
10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol (absolventi roku 2013)
Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2014)
Počet absolventů
– škol. rok 20121/2013
Kód a název oboru
79-41-K/401
79-41-K/801
Z nich počet
nezaměstnaných
– duben 2014
58 7
26 1
84 8
Celkem
Pozn.: Zdroj informací – internetové stránky MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs , informace
uvedené jsou uvedené k 30. 4. 2014 – viz uvedený protál. V podstatě se jedná o absolventy,
kteří nezvládli adaptaci na vysokoškolské studium a v průběhu roku studium na VŠ ukončili.
11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole
I. Žáci/studenti v denní formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2013)
Počty žáků/studentů ve skupině
Počet žáků
Jazyk
Počet skupin
/studentů
minimálně
maximálně
průměr
anglický
389
27
11
16
14,4
německý
208
14
11
18
14,9
francouzský
149
11
9
17
13,5
ruský
49
3
13
22
16,3
španělský
48
3
13
22
16
II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2013)
Kvalifikace vyučujících
Počet učitelů
Jazyk
pedagogická
celkem
částečná
žádná
i odborná
anglický
6
6
německý
francouzský
ruský
španělský
3
2
2
1
3
2
2
1
Rodilí
mluvčí
1
1
Vyučující cizích jazyků na škole mají předepsané vzdělání.
Vyučující průběžně sledují nabídky dalšího vzdělávání.
Gymnázium Jana Palacha je oficiálním akreditovaným přípravným centrem společnosti
City and Guilds umožňujícím zájemcům, kteří by rádi získali mezinárodně uznávaný
certifikát z anglického jazyka na úrovni B2 – C1, přípravu a složení zkoušek v domácím
prostředí. Tuto akreditaci naše škola získala po letech dobré spolupráce s testovacím centrem
jazykové školy Glossa a také díky stabilně dobrým výsledkům našich studentů v těchto
zkouškách.
-9-
12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole
Všichni učitelé školy prošli minimálně základním kurzem pro práci s počítači, všichni bez
problémů počítače využívají k vedení dokumentů, ke komunikaci a k výuce.
Ve škole jsou dvě počítačové učebny, 10 odborných pracoven a 18 běžných tříd a 6 tříd
s poloviční kapacitou pro výuku jazyků. Do všech kabinetů a většiny odborných učeben je
rozvedena kabeláž pro připojení do vnitřní počítačové sítě. Ve škole je 69 přípojných míst a
k nim je připojeno 65 pracovních stanic. Díky financování z projektu EU peníze školám
(CZ.1.07/1.5.00/34.0197) společně se SRPŠ při GJP Mělník byl v loňském roce proveden
upgrade počítačové sítě gymnázia. Díky tomu mohla být zvýšena kapacita sítě ze 100Mb/s na
1Gb/s a přibyly dva přístupové body k bezdrátové síti. Od tohoto školního roku je ve vnitřním
prostoru školy umožněno WI-FI připojení.
V učebnách výpočetní techniky 26 pracovních míst, 3 místa v audiovizuálních učebnách a 2
místa ve studovně. Učitelé školy mají dále k dispozici 4 notebooky, které je možno operativně
spolu s přenosnými dataprojektory umístit v libovolné učebně. Ve sborovně a v kabinetech
je celkem 20 počítačů, které slouží učitelům k přípravě na výuku, k zápisům do třídních knih
a výkazů a pro další vzdělávání. Počítače jsou ve většině případů tři až osm let staré s
operační pamětí 520MB, s operačním systémem WINDOWS XP nebo WINDOWS 7.
Počítače jsou vybaveny MS Office a dalšími programy pro výuku žáků. Žáci a pedagogičtí
pracovníci mají možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používat textový editor,
tabulkový editor, editor prezentací, grafický editor, webový prohlížeč, editor webových
stránek, klienta elektronické pošty. Žáci a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky
a nutné přípravy na výuku používat výukové programové vybavení a informační zdroje. Ze
všech aplikací je možno tisknout na tiskárnu. Veškerý používaný software je legální, na všech
pracovištích platí zákaz instalace a používání nelegálního softwaru.
Serverem sítì je MS Windows Server 2008. Žáci a pedagogičtí pracovníci mají zajištěn
diskový prostor pro uložení svých dat a mají možnost uložit si svá data na přenosné médium.
Škola má k dispozici šest dataprojektorů, dva digitální fotoaparáty, jednu digitální
videokameru, tři interaktivní tabule.
K Internetu je od února 2011 dosud škola připojena službou firmy MASON, která poskytuje
připojení naší škole jako sponzorský dar. Připojení odpovídá požadavkům ICT standardu.
Všechny stanice připojené do školní sítě mají přístup na Internet. Součástí služby je také
prostor pro webovou prezentaci školy (www.gjp-me.cz). Všichni pedagogičtí pracovníci mají
zajištěn přístup ke schránce elektronické pošty a prostor pro své webové prezentace. Škola
má zajištěnu ochranu proti virům jak na úrovni souborového systému, tak i na úrovni došlé a
odesílané pošty antivirovým programem AVG Security Business Edition.
V elektronické formě jsou vedeny zápisy do třídních knih, elektronická databáze školy se
všemi údaji o žácích a jejich klasifikaci a o zaměstnancích školy je samozřejmostí.
Rodičům a plnoletým žákům je umožněn kódovaný dálkový přístup k osobním údajům žáka,
ke klasifikačním údajům a k údajům o absenci.
Využívání ICT techniky v hodinách při výuce se každoročně zvyšuje, nejvíce je využívána
možnost připojení k Internetu. Žáci školy jsou vedeni k účelnému využívání ICT (prezentace,
vyhledávání a zpracování informací). Problémem začíná být zastaralost ve škole používané
techniky – vzhledem k finančním (ne)možnostem není možné počítače využívané pro
administrativu a výuku obměňovat.
- 10 -
13. Údaje o pracovnících školy
I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2013)
Počet pracovníků
Počet žáků
na
přepočtený
pedagogických
celkem
nepedagogických
pedagogických
Pedagogických
počet
– s odbornou
fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený
Interních/externích
pedagog.
kvalifikací
prac.
49/44,7
15/14,3
34/30,4
33
32/2
12,8
V tomto roce pracovali ve škole dva externí pedagogičtí pracovníci – školní psycholog a část
úvazku Fj.
Ve školním roce 2013/14 škola zaměstnávala jednu asistentku pedagoga na zkrácený úvazek..
Seznam učitelů (šk.r.2013/2014)
Pedagog. pracovník
Miroslav Klouček
Milan Schweigstill
Jana Danišková
Dagmar Dvořáková
Jana Fiedlerová
Hana Davídková
Dana Hilská
Hana Güllichová
Helena Švajdová
Lenka Kalkantová
Zdeňka Lindová
Hana Minaříková
Martina Nejedlá
Ilona Němcová
Romana Niemcová
Lenka Pořízková
Dagmar Prajznerová
Miroslava Renková
StanislavaRothová
Zdeňka Sekulová
Karel Šimánek
Lenka Šimánková
Ivana Šimková
Milada Štráchalová
Kateřina Tlustá
František Zeman
Pracovní zařazení,
funkce
Úvazek
Ředitel
1,0
Kvalifikace –
dosažený stupeň
vzdělání, obor
VŠ
M,Fy
Zástupce ředitele
1,0
VŠ
Rj, Ze
Učitel, správce sítě
1,0
Vš
M,Fy
Učitel, školní metodik
1,0
VŠ
Dě,ČJ,ZSV
prevence, předsedkyně PK
Učitel
1,0
VŠ
Tv,Ov
Učitel
1,0
Vš
Čj, Nj
Učitel, správce www
1,0
VŠ
M,Bv
Učitel
mat.dovolená VŠ
Frj,Aj
Učitel
0,8
VŠ
Ch,Bi
VŠ
Učitel
1,0
Aj,Ekonomie
Učitel
0,5
VŠ
Dě,Čj
Učitel
0,9
VŠ
Aj,Vv
Učitel
1,0
VŠ
Čj,Rj,Hv
Učitel
1,0
VŠ
Dě,Rj
Učitel
1,0
VŠ
Bi,Ch
Učitel, kordin. envir.
1,0
VŠ
Bi,Ch
Učitel
1,0
VŠ
Vv,Rj,
Učitel, předsedkyně PK
1,0
VŠ
Nj,Čj
Učitel,výchovný poradce
1,0
VŠ
Frj, Čj
Učitel, předseda PK
1,0
VŠ
Tv,Ze
Učitel,předseda PK
1,0
VŠ
M,DG
Učitel
1,0
VŠ
Rj,Aj,Ze
Učitel, koordinátorka ŠVP
1,0
VŠ
M,Fy
Učitel
1,0
VŠ
Rj,Nj
Učitel
0,5
VŠ
Bi, Ch
Učitel
0,7
VŠ
M,Fy
- 11 -
Titul
Délka
ped.
praxe
Mgr.
37
Mgr.
RNDr.
24
25
Mgr.
31
Mgr.
Mgr.
Paed.Dr
Mgr.
Mgr.
8
10
29
15
11
Ing.
20
Mgr.
Mgr.
Paed.Dr
PhDr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Paed.Dr
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
32
15
23
20
19
10
29
29
40
32
33
27
24
34
8
39
Tereza
Drápalová-Šajtarová
Olga Kloučková
Natálie Langová
Michal Vejvoda
Zdeněk Tošnar
Ondřej Šťastný
Dagmar Frycová
Marie Valinčičová
Gabriela Horčičková
Učitel
0,6
VŠ
Čj,Dě
Mgr.
12
Učitel, předsedkyně PK
Učitel
Učitel,předseda PK
Učitel
Učitel
Školní psycholog EX
Učitel
Asistent pedagoga
1,0
1,0
1,0
1,0
0,7
0,1
0,5
0,3
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
M,Fy
Aj,Rj
Čj,ZSV
Aj,Hv
Tv
Mgr.
Mgr.
Mgr
Mgr.
Bc
PhDr.
Mgr.
Ing.
28
15
13
15
2
Fj
II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2013)
Počet pedag.
pracovníků
Celkem
Z toho žen
do 30 let
4
Z toho
důchodci
2
Průměrný
věk
48
2
1
48
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
nad 60 let
1
9
9
12
0
7
10
10
III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2013)
Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání
vysokoškolské
vysokoškolské
- magisterské a
vyšší odborné
střední
- bakalářské
vyšší
34
1
0
0
IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2013)
Počet ped. pracovníků s praxí
do 5 let
6-10 let
11- 20 let
21- 30 let
2
4
10
11
základní
0
více než 30 let
8
Osobní asistenty pro žáky (studenty) se zdravotním postižením škola nezaměstnávala.
- 12 -
V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání (k 30. 9. 2013)
Celkový počet hodin
Z toho odučených
Předmět
odučených týdně
aprobovaně
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Španělský jazyk
Ruský jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika (+ prakt.cvičení)
Chemie (+ prakt.cvičení)
Biologie (+ prakt.cvičení)
IVT
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Ochrana čl.za mimořádných situací
Mediální výchova
Základy ekonomie podnikání
Volitelné předměty, seminářea nepovinné př.
(konverzace, cvičení, semináře, Dg, další jazyk)
Celkem
57
93
45
32
6
6
20
26
23
53
39
25
35
25
16
18
48
3
4
6
57
93
45
32
6
6
20
26
23
53
39
25
35
25
16
18
28
3
4
6
58
58
638
618
Personální změny ve školním roce:
-
počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na školu: jedna učitelka na částečný
úvazek na zástup za mateřskou dovolenou
-
počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy: jedna učitelka odešla na
mateřskou dovolenou
14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů:
V současné době mají všichni pedagogičtí pracovníci školy vykonávající specializované
činnosti splněny kvalifikační předpoklady dle vyhlášky č.317/2005Sb.
Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) – kurzy, semináře, školení,
samostudium:
Letní škola historie v Praze, kurz o moderní české literatuře, doškolení hodnotitelů a komisařů
k nové maturitě v jednotlivých předmětech a další.
- 13 -
Samostudium pedagogických pracovníků bylo v tomto školním roce zaměřeno převážně na
studium nových přístupů a metod ve vzdělávání s využitím IT techniky, dále pak metodických
materiálů k nové formě maturitní zkoušky.
Škola odebírá množství odborných a metodických časopisů a pravidelně doplňuje odbornou
část školní knihovny. Všechny publikace jsou k dispozici učitelům školy i žákům ve školní
knihovně.
Pedagogičtí pracovníci školy absolvovali povinná školení k nové maturitě pro zkoušení žáků
PUP. Školné v tomto případě nehradila škola žádné, škola hradila ostatní náklady s tím
spojené – cestovné a stravné, mzdové náklady za zastupování nepřítomných učitelů.
15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Žáci se mohli během školního roku zapojit do práce i v těchto zájmových kroužcích:
pěvecký, výtvarný, dramatický, výpočetní techniky, odbíjená, florball, košíková, posilování,
diskusní a přírodovědný.
Kromě těchto aktivit nabízeli učitelé školy konzultace všem žákům v pravidelném rozvrhu
konzultačních hodin, po domluvě i mimo určené hodiny.
Učitelé školy vedli žáky k účasti na různých soutěžích, pořádali pro ně zájezdy do divadel, na
odborné exkurze, sjednávali pro ně odborné přednášky – podrobněji viz přiložené tabulky.
Komise českého jazyka
Typ akce
Počet
zúčastně
ných tříd
Klub mladého diváka I. +
II.
Literární audio video kurz
Exkurze. besedy
5
Počet
zúčastně
ných
žáků
42
5
1
21
26
4
7
4
2
2
1
1. B
93
156
105
60
45
30
26
10
2
4. B
63
7
5
3
5
Divadelní představení
Soutěže
Čtení pomáhá
Seifertovy Kralupy
Wolkerův Prostějov
Dětská scéna (recitace)
OČJ I. Okres
1.B, P6,
2.A
P4
2
Poznámka (název akce, výsledek)
6 představení
Sbírky Šternberského paláce + Národní
galerie
Prokletí básníci
Evžen Oněgin
Legenda V + W
Mauglí
Strakonický dudák
Tajemství stříbrného plátna
Literární soutěž Památníku Terezín „Mám se
v Terezíně velice dobře…?“
Olympiáda v českém jazyce
SOČ
Charitativní projekt
výsledky nejsou známy
viz níže
1
1. místo V. Vlasák
- 14 -
OČJ II. Okres
SOČ – krajské kolo
2. místo V. Zandlová
(6. místo v kraj. kole)
2. místo N. Beránková
Magadalena Tydrichová (VIII)– v krajském
kole 1. pozice, postup do republikového,
výsledky nejsou známy
2
1
Komise cizích jazyků
Typ akce/ PK CJ –
organizátoři
Termín/tr
vání,
náplň
Zúčastněné třídy,
počet žáků
Poznámka (výsle-dek apod.)
Exkurze - ČR
20.3.2014
Den
Frankofon
ie, Praha
VIII - 13
Praha s francouzským komentářem
Exkurze
18.6.
Erlebnisla
nd
Matematik
,
Technisch
es
Museum
Dresden
2. a 3. ročník
10 studentů
Francie
1.6.-7.6.
2014, Za
poznáním
regionu
PACA
Žáci Fj z různých
tříd, 40
Kulturní akce (kino,
divadlo, výstava)
Anglické divadlo, Peter
Pan
Anglické divadlo – The
Detectives
Soutěže
Školní kolo olympiád\
v němčině
Okresní kolo olympiády v
němčině
Krajské kolo olympiády v
němčině
Školní kolo olympiády v
angličtině
31.3.2014 3.B, VII.P, VI.P –
Představe 43 žáků
ní v AJ
23.4. 2014 tercie – třeťáci
(150 žáků)
Kladné ohlasy žáků
14.1.2014
VG 10 účastníků
3 postupují do Okresu / Renková
5.2..2014
VG,
1. místo (ST)
3. místo:(3A)
VG
5. místo (ST)
Jeden postup do kraj. kola
23.1.,27.1. NG, VG (1.-3.roč.)
a
23+ 13 účastníků
- 15 -
6 účastníků postup do okresního kola /
Okresní kolo olympiády v
angličtině
Krajské kolo olympiády v
angličtině
29.1.2014
19.2.2014
25.3.2014
6 účastníků (4NG,
2 VG)
2 účastníci-
1.místo (II.P),3.místo (IV.P), 1.místo
(1.B), 2.místo (VII.P)
3. místo B2 ( do krajského kola této
soutěže smí postoupit pouze jeden žák za
školu)
Čestné uznání škole
6. a 8. místo
Krajské kolo soutěže
konverzace ve Fj
20. 3.
2014
septima
Soutěž Frankofobie 2013
Únorbřezen
duben
10 žáků-z různých
tříd
11 z VG
10.10.201
3
Březen
2014
Říjen
2013
Září 2013
4. ročníky
10 žáků
Kvarta a I. ročníky
(40 studentů)
III. ročníky (70
studentů)
II. ročníky (50
studentů)
Prezentace pro maturanty o možnostech
pobytu v Německu
3.ročník
Studium ve Francii-Rok
v Burgundsku.2013/2014 studuje 1
žákyně, pro rok 2014/2015 se připravují
2 žákyně
8 studentů II. a
III.ročníků
Místo konání: Mělník, Praha
Němčinář roku 2014
Další akce
Do Německa na
zkušenou
AJ Magical England
workshop v AJ
AJ přednáška o Austrálii
v AJ
AJ přednáška o
možnostech studia v
zahraničí
Fj beseda o studiu
v frankofonních zemích
Studium Rok v
Burgundsku
Náš nejlepší na 167. místě z 1342
účastníků, škola celkově na 69. místě ze
99 škol;
Jarní kurzy
Aj kurz
Červen
2014
Komise společenskovědních předmětů
Exkurze
Zahraniční
výjezdy
Projekty
P5
3. A
1.-3. ročník
27
22
45
Terezín
ÚSTR Praha - Odsun
Osvětim, Krakov, Vělička
IV P, VII, III. AB
80
3. a 4. roč.
100
VII, 3B, HIS4, 4.r.
77
2. – 3. roč.
20
zájemci
VG
46
Film a dějiny – Konfident, Památník na Vítkově –
období normalizace, prohlídka památníku
Film a dějiny – Ve stínu, Památník na Vítkově –
období 50. let, prohlídka památníku
Dotkni se 20. století – pilotní škola projektu
Národního muzea
Hrou proti HIV/AIDS – ve spolupráci s DDM
Mělník – žáci jako moderátoři
Studentské volby do Evropského parlamentu - ve
spolupráci s Člověkem v tísni
- 16 -
Soutěže
sexta, 3.A, kvarta zájemci
SVS4, HIS4
4. roč.
9
Olympiády
3.r.
2 (P6, P7)
P6
2 (P7, 3.A)
Tercie, kvarta
24 +
15
6
2
3
4
3
10
11
Jiné akce školy
NG, VG
všichni
IV. P, celé VG
III.P, IV.P
291
59
3. a 4. ročník
221 +
5
pedag
ogů
30
HIS3
HIS3
HIS3+4
15
15
30
HIS3+4
30
3. ročníky (EP)
cca 65
3. ročníky (EP)
cca 65
3. ročníky (EP)
3. ročníky (EP)
3. ročníky (EP)
cca 65
cca 65
cca 65
2
Vzdělávání
1
1
1
Dějepis ve 21. století ve spolupráci s ÚSTR
Praha
SOČ
školní kolo SOČ
krajské kolo SOČ
národní kolo SOČ
Historická soutěž
Aliante 2014 (NATO)
Europasecura
Cestou do Parlamentu
Dějepisná olympiáda
Rozhlasové relace k výročí 17. listopadu, k výročí
upálení Jana Palacha
Nejstarší řemeslo – výstava RM Mělník
Hrou proti HIV/AIDS – ve spolupráci s DDM
Mělník
Běh pro Afriku – ve spolupráci s Člověkem v tísni
Příběhy bezpráví – přednáška Mgr. D. Státníka
Rok 1968
Přednáška v SOkA
Přednáška L. Snopka Historikova práce (RM)
Přednáška M. Dvořáka Mýty a fakta
heydrichiády, Mělničtí letci za 2. sv. války
Živá paměť o.p.s. Genocida Romů (P. Voves)
přednáška spojená s projekcí
Přednáška M. Karnolta (PARTNERS)
Investování
Přednáška M. Karnolta (Partners) Finanční
produkty
Přednáška M. Karnolta (Partners) Banky
Přednáška H.Langšádlové Státní rozpočet
Přednáška společnosti ERUDIA Můžeš podnikat
Mgr. D. Dvořáková, PhDr. I. Němcová – seminář
k projektu Dotkni se 20. století - Brno
Mgr. D. Dvořáková – Druhá republika –
přednáška prof. R. Kvačka
PhDr. I. Němcová Mezinárodní seminář
o holocaustu v Osvětimi
Mgr. Zdeňka Lindová: vzdělávání učitelů v ÚSTR
PRAHA (6 seminářů)
Mimořádné výsledky žáků
Středoškoláci a
Evropa – EUROKVIZ
2014
KK SOČ
1
Družstvo žáků naší školy vybojovalo celkové vítězství a za odměnu
jelo do Bruselu
2
Aliante 2014 (NATO)
2
Dědičová 1. místo
Tydrichová 2x1. místo
Diopová, Svobodová 7. místo, 1. náhradníci pro mezinárodní finále
- 17 -
Europasecura
3
Dějepisná olympiáda
1
Diopová, Svobodová, Šilhart – 1. místo v krajském kole, postup do
celorepublikového finále
Ketnerová Michaela (kvarta) – 14. místo v krajském kole
Komise přírodních věd
Typ akce
Počet
zúčastně
ných tříd
Exkurze
2. a 3. roč. 8
Soutěže
Olympiády
- Zeměpisná
-fyzikální
Počet
zúčastně
ných
žáků
Fyzikální kurz Škoda Auto a. s., vodní elektrárna
Obříství, Drážďany, Praha, pokusy
Biologický kurz
Planetárium Praha
TriHyBus
2. a 3. roč
1.B
P6, 2.A,
3.A
3
5
5
45
48
15
2
6
2
28
NG i VG
45
6
1
J.
Svobodová
VG – 1
12
26
75
Eurokvíz – 1.místo v kraji tým 2.A
základní kola -Eurorebus
Krajské kolo Eurorebus 5.m –Kvinta,4.m – P2, 3.m
J.Šlamborová a 5.m K.Kettnerová (jednotlivci)
Celostátní finále – 26.nejúspěšnější škola v republice
(ze 100 finálových)
Přírodovědná KRNAP
NG - 2
-chemická
- biologická
- ekologická
Projekty
- Člověk v tísni
- GLOBE
- Recyklohraní
Poznámka (název akce, výsledek)
Školní kolo
Okresní kolo
Krajské kolo – A.Šámal -9.místo
Krajské kolo 7.m. kat. C
Krajské kolo. 7.m.
2.místo OK kat.F Michal Holec
2.místo OK kat.E Antonín Šámal a 3. místo KK FO.
Krajské kolo 7. místo
NG - 1
Jana
Svobodová
10
VG - 8
VG
42
3
Okresní kolo kat. D.– 1.místo–Š. Lísková, 2. místo –
K. Kettnerová, 3. místo–M. Dyrhonová, 4. místo – K.
Helemiková, 7.místo-K. Zelenková; K.K kat.D.- Š.
Lísková 6.místo
Kat. B – A. Martincová 6.místo,
Viktorin, Rousová, Martincová – 2.místo KK
NG i VG
PVS
2.,3.,4.
roč.
Kvarta,
Prima
celá škola
55
Postavme se hladu, farmářský trh
Hydrologický monitoring
60
Úkoly k tématu odpady
12
Chemický -zaměřený na pokusy anorganické a
organické chemie
Kroužky
VG
- 18 -
Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
Název akce
Krajské kolo fyzikální
olympiády
Krajské kolo fyzikální
olympiády
Krajské kolo chemické
olympiády
Krajské kolo biologické
olympiády NG.
Eurokvíz
Krajské kolo biologické
olympiády
Krajské kolo ekologické
olympiády
Člověk v tísni –
Postavme se hladu
Počet žáků
Jana Svobodová
Výsledek, umístění
7. místo
Antonín Šámal
3. místo
Jana Svobodová
7. místo
Šárka Lísková
Karolína Helemiková
Tým 2.A
Aneta Martincová
6. místo
14. místo
Vítěz soutěže
6. místo
Viktorin František,
Rousová Pavlína,
Martincová Aneta
PVS č.ročníky, Oktáva
2.místo
Zařazení mezi 10 nejlépe
zrealizovaných akcí v ČR
Komise matematiky
Typ akce
Exkurze
Počet
zúčastněných
tříd
Fyzikální kurz
Počet
zúčastněných
žáků
8
Soutěže
PIKOMAT
Pythagoriáda
PRIMA
PRIMA
Poznámka (název akce, výsledek)
výstava "Země zážitku" - matematika
bez hranic v Drážďanech
Matematický
klokan
Matematická
olympiáda
Matematická
olympiáda
PRIMA
12
28
Z toho 10
postup do okr.
kola
31
PRIMA
5
SEKUNDA
KLOKAN
Sekunda
15, 13
postoupilo do
ok
30
1. místo v okrese
MaSo
sekunda
3
2 x 5. místo
Logická
olympiáda
Pythagoriáda
Pythagoriáda
Matematická
olympiáda
PIKOMAT
Klokan
sekunda
25
sekunda
tercie
tercie
29
29
4
2. místo OK
tercie
tercie
16
29
3. místo
3. místo v okrese
Logická
tercie
20
- 19 -
1. m. OK
2. m. OK
1.– 4. Místo v OK
olympiáda
Logická
olympiáda
Klokan
kvarta
26
kvarta
29
Matematická
olympiáda
kvarta
8 v OK
MaSo
Kvarta
3
Jáma lvová
kvarta
1
SOČ
(obor
Matematika)
Klokan
Klokan
Jáma lvová
oktáva
1
VG
NG
kvarta
60
120
Olympiády
Septima
oktáva
1
1
2 krajští finalisté
9. místo v celostátním kole
Antonín Šámal
1. místo v okrese
6 krajské kolo
5 úspěšných řešitelů KK
4. místo v kraji
Celostátní soutěž
5. místo
23. místo
Celostátní soutěž
3. místo
Magdaléna Tydrichová
2. a 3. místo v okrese
3. místo v celostátní soutěži
2 úsp. řeš. KK matematické
olympiády
(P: Mikuš a Magdaléna Tydrichová)
Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
Název akce
SOČ- matematika
Počet žáků
1
Výsledek, umístění
3.místo v celostátním kole
Komise EVVO
Typ akce
Soutěže
Počet
zúčastněný
ch tříd
Počet
zúčastně
ných
žáků
3
3
2 NG, 4 VG 6+46
III.P,IV.P, 1. 60+120
a 2.roč
PVS II.
42
a,III.roč.
NG, VG
celá škola
Kvarta
30
Ostatní
Kvarta
NG i VG
Sk, I.A,B,Kt
I.A a Kt
Tercie
30
45
90
40
30
Projekty
I.P, IV.P,
105
- 20 -
Poznámka (název akce, výsledek)
KK Ekologické olympiády ve Vlašimi
Biologická olympiáda kat.A,B,D
Přírodovědný Klokan
Zoologická soutěž KRNAPu
Sběr mobilů
Inventura, Cesta kolem světa, Enigma, zpravodaj
-Recyklohraní
Pohádková knížka třídilka
Zeměpisná olympiáda
LVVK – bezpečnost, KRNAP
Sjezd řeky Jizery
Přírodní park Rečkov + naučná stezka Klokočský
les (vodohospodářství)
Recyklohraní
PVS 2. a
3.roč.
NG, VG
celá škola
M.R.K.E.V
72
Globe – hydrobiologie
360
Den Země – Běh pro Afriku
Otevřená věda
NG i VG
2
(Barbora
Walterová,
Jana
Hodanová
)
celá škola
2. a 3. roč.
12
Kvinta
1
(Klára
Hančová)
Celá škola
IV.P, PVS
II. a
III.ročník
všichni
kromě
matur. roč.
3.B a
Septima
Kurzy, studijní
pobyty
Naše posvícení
Biologický kurz
(viz plán)
Středoškolský studijní pobyt – Týden s
Molekulární biologií na JČU České Budějovice
Výstavy
NG a VG
Výukové terénní
programy
- jednodenní
Přednášky
P6, 2.A,
3.A
75
Člověk v tísni – hlad ve světě, regionální a bio
potraviny
Ekologický provoz – Trihybus
6–3a
4.roč
I.P
II.P
III.P
Lenka
Pořízková,
30
Evropský týden mozku
30
25
30
Kokořínský důl
Hořovice
Český ráj
Hydrobiologický seminář – Globe
Školy v přírodě
DVPP
Seminář ze zdravovědy ČČK Mělník
všichni
pedagogov
é
Romana
Niemcová
Seminář z evoluční biologie pro učitele
Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
Název akce
Úspěchy
EVVO
Počet žáků
3
Celá škola
Celá škola
Pavlína
Rousová
Výsledek, umístění
3.místo v KK Ekologické olympiády
Ocenění za jednu z nejvydařenějších akcí osvětové
kampaně NAŠE POSVÍCENÍ vyhlášené
společností Člověk v tísni.
Titul Škola udržitelného rozvoje Středočeského
kraje 1.stupně na léta 2014-2016
- 21 -
Komise výchovných předmětů
Typ akce
Adaptační
kurz
Kurzy
Turistický kurz
Exkurze
LVVK
Školní výlety
Jednodenní
Jizera
Český ráj
Žákovská
vystoupení
Výstavy
Soutěže
Softbalový
turnaj
ZK Basketbal
chlapci
OK Basketbal
chlapci
ZK Basketbal
dívky
OK Basketbal
dívky
KK Basketbal
dívky
ZK Florbal
chlapci
OK Florbal
chlapci
ZK Malá
kopaná
OK Malá
kopaná
KK Volejbal
chlapci
plavoběh
Badmintonový
turnaj
Badmintonový
turnaj
OK volejbal
dívky
Počet
Počet
zúčastněný zúčastně
ch tříd
ných
žáků
II.P,III.P,IV. 40
P
IA
26
Poznámka (název akce, výsledek)
VI, VII,
23
Vysoké Tatry
IA,IB,V
II.P,III.P,IV
45
40
IA,V
40
Sjezd řeky
VI
21
12
Turistika, 3 dny
Sbor- oslavy Jana Palacha ve Všetatech
VI
12
25
Sbor- vernisáž školy
Tim Burton
VG i NG
30
Předprázdninový turnaj
NG
12
2. místo-postup do OK
NG
12
2. místo v kraji
NG
11
1. místo – postup do OK
NG
11
1. místo- postup do KK
NG
11
8. místo v KK
NG
12
1. místo v ZK
NG
12
4. místo v OK
NG
9
2. místo v ZK
NG
9
3. místo v OK
VG
10
6. místo v KK
NG
VG i NG
6
30
2 x 1 místo, 3 místo
Turnaj dvojic k 17. listopadu
VG i NG
50
Předprázdninový turnaj dvojic
VG
10
1.místo – postup do KK (neúčast)
- 22 -
OK volejbal
chlapci
Cena Via
Bona
Cena Gratias
Tibi
Nejlepší
student
Jiné akce
školy
Projekty
VG
10
2.místo – postup do KK
IA
26
za filantropii
IA
26
Za občanskou aktivitu, postoj nebo počin mladých lidí
V
1
nominace Viktorie Valdové
Závěrečná akademie
celá škola a
bývalí
studenti
3. ročník charitativního volejbalového turnaje Hrajeme
pro dobrou věc, tentokrát pod názvem Vánoce pod
motýlími křídly
Výtvarná výchova
Typ akce
Výstava + vernisáž
studentských prací v MKD
"Střípky"
Projekt – foto-projekt
„Vnímání okolního světa skrze
objektiv fotoaparátu 2013 /14“
Počet
zúčastn
ěných
tříd
VG – 1.,
2. roč.,
septima,
sexta
VG – 1.,
2. roč.,
septima,
sexta
(jednotliv
ci z NG)
VG, NG
Výtvarné soutěže –
Účast a upozorňování na
důležité, pořádané Středočeským
krajem a dalšími institucemi,
zajímavé akce s výtvarnou
tématikou na stránkách školy. Viz
stránky školy „Pozvánky“
Fotografické soutěže –
VG, NG
Účast v řadě soutěží
pořádaných Středočeským
krajem a dalšími institucemi,
upozorňování na stránkách
školy. Viz stránky školy
„Pozvánky“
- .
Spolupráce se ZUŠ Mšeno –
zájezdy do galerií ve Vídni
Výtvarný kroužek
VG, NG
NG, VG
Počet
zúčastněných
žáků
Poznámka (název akce, výsledek)
Zastoupeny
práce výběru
studentů VG
z celoročního
projektu
Všichni
studenti
Výstava studentských prací v MKD
"Střípky", konaná při příležitosti
vzpomínkových akcí na Jana Palacha
http://www.gjpme.cz/news/644/30/Vernisaz-vystavy
Celoroční projekt, který je zakončen
každoročně výstavou vybraných
fotogafií.
Průběžně po
celý rok.
Bez umístění do 8. Místa.
Průběžně po
celý rok.
V soutěži „Photobaze.cz“
2. místo v republice – Tomáš Knespl,
1. B http://www.gjpme.cz/news/668/30/Druhy-v-republice
Průběžně po
celý rok.
10
Projekt EU peníze školám,
- 23 -
Výtvarný kroužek, individuální
konzultace k přijímacím zkouškám na
VŠ
tzv. „šablony“ - zapojení do
projektu s tématy „Umění a
kultura“ (pro nižší gymnázium)
a „Teorie a dějiny umění“ (pro vyšší
gymnázium).
OSV
Projekty
• Videoprojekt „Školní
řád“
• Projekt fotoanimace
„Etiketa“
První
ročníky
VG všichni
Prevence sociálně patologických jevů
Škola v přírodě
Exkurze
Zahraniční výjezdy
P1
VI.P
VII.P
VI.P, VII.P,
III.A
VI.P, VII.P,
IA, IB,
IA, V.P
I.B
I.B
IV.P, V.P,
VI.P, VII.P, I.A,
II.A, III.A –
studující Fj
Žákovská vystoupení
30
21
13
12
23
45
40
22
19
40
12
12
VG, NG
NG a 1. a 2.
ročníky VG
Výstavy
VI.P
25
Soutěže
2 (VI.P, VII.P)
P6
2 (P7, 3.A)
VG, VG
VG, NG
4
3
10
30
50
I.A
I.A
26
26
V.P
VI.P, VII.P
1
7 (1. a 6.
místo z 204
účastníků)
11
VI.P, VII.P,
- 24 -
Kokořínsko, Litoměřicko, Liběchovsko 5 dnů
Český ráj - turistika 3 dny
Praha ve francouzštině
Biologický kurz – České Středohoří,
Karlštejn
Turistický kurz Vysoké Tatry
LVVK
Jednodenní Jizera
Návštěva Planetária v Praze
Exkurze v ŠKODA Ml. Boleslav
Francie - PACA poznávací
Sbor- oslavy Jana Palacha ve Všetatech
Sbor- vernisáž školy
Závěrečná akademie
„Střípky“ – výstava studentů v MKD Mělník
v rámci projektu „Vnímání okolního světa
objektivem fotoaparátu“
Tim Burton
Aliante 2014 (NATO)
Europasecura
Cestou do Parlamentu
Badmintonový turnaj dvojic k 17. listopadu
Badmintonový turnaj - předprázdninový
turnaj dvojic
Cena Via Bona Za filantropii
Cena Gratias Tibi Za občanskou aktivitu,
postoj nebo počin mladých lidí
Nejlepší student nominace Viktorie Valdové
A la découverte de la France gastronome
Francophonie Čestne uznání odboru
Jiné akce školy
VIII.P, 4.A
VG, NG
10
IV.P, celé VG
III.P, IV.P
291
59
221 + 5
pedagogů
I.P, III.P, IV.B
65
celá škola a
bývalí studenti
NG, VG
všichni
IV.P, VI.P, II.A
75
III.P, III.A,
III.B, VII.P
I.P, I. AB
II.P
63
80
IV.P
veřejné diplomacie MZV
Fotosoutěž „Photobse.cz“2. místo v republice
Nejstarší řemeslo – výstava RM Mělník
Hrou proti HIV/AIDS – ve spolupráci s DDM
Mělník
Běh pro Afriku – ve spolupráci s Člověkem
v tísni
(vybráno 100 800 Kč)
Čtení pomáhá (charitativní projekt)
Vánoce pod motýlími křídly –
3. ročník charitativního volejbalového
turnaje Hrajeme pro dobrou věc
Naše posvícení – akce ke Světovému dni
boje proti hladu ve spolupráci s Člověkem
v tísni, částka 10.000 Kč věnována na
nákup kojenecké výživy, pytlů obilí,
mobilních toalet
Videodokument BBC o škodlivosti
nadužívání vitamínových preparátů
a doplňků stravy (v rámci výuky chemie)
Videodokument institutu FWU „Drogy a
neurony“ (v rámci výuky biologie)
Mšeno - adaptační kurz
Důvody proč nemám kouřit (v rámci výuky
biologie)
Drogy, alkohol, kouření – působení a vliv na
člověka (v rámci výuky chemie)
Zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty
Vyhlašovatel Název
a
stručná
programu
charakteristika
(projektu)
podaného
(schváleného)
projektu
Schválená
finanční
podpora,
finanční
spoluúčast
kraje, vlastní či
jiné
finanční
zdroje
Průběh
realizace,
čerpané
finanční
prostředky
Zhodnocení
přínosu projektu
a jeho výsledky
(pokud
byl
ukončen)
MŠMT
EU Peníze školám
1.268.595,00
1.141054,83
OP VK
CZ.1.07/1.5 00/34.0197
Projekt
ukončen
2014
bude
v roce
MŠMT
Nevšední matematika 5.444.102,04
všedního dne
4.420.482,81
Projekt
ukončen
2014
bude
v roce
OP VK
CZ.1.07/1.1.00/26.0038
- 25 -
Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a
dalšími subjekty:
Spolupráce s DDM Mělník - spoluúčast na organizování olympiád a soutěží, vedení
korespondenční soutěže ZAMAT, spolupráce při akci „Hrou proti HIV/AIDS“, kterou DDM
pořádal pro žáky ZŠ
Výstava výtvarných prací a fotografií žáků a učitelů školy v prostorách KD Mělník.
Slavnostní vyřazení maturantů v obřadní síni města.
Město Mělník poskytuje gymnáziu i v letošním roce služby zahradníka pro úpravu porostu
v areálu školy.
Tradiční účast na Dnech bezpečí a pořádku, žáci VG pomáhají pravidelně s organizací akce.
Spoluúčast na pietním aktu u příležitosti výročí hrdinné smrti Jana Palacha ve Všetatech ve
spolupráci se Společností Jana Palacha.
Na škole působí základní odborová organizace. Mezi odbory a ředitelstvím je dobrý vztah.
Kolektivní smlouva byla upravována naposled v březnu 2014. V uplynulém školním roce
nebylo třeba řešit ve spolupráci s odbory žádné problémy.
Aktivity školy uspořádané pro veřejnost:
Den otevřených dveří.
Aktivní účast školy na výstavě Vzdělávání 2012.
Vernisáž výstavy z prací žáků školy v prostorách kulturního domu – pěvecký sbor.
Kulturní vystoupení pěveckého sboru školy pro veřejnost – „Vánoční koncert“.
Vystoupení žáků školy při pietním aktu ve Všetatech.
Další akce nebo činnosti
Pravidelně se opakující jarní výukové týdenní kurzy – podle zaměření žáků (turistický,
biologický, historický, literárně historický, fyzikální, cizího jazyka).
Klub mladého diváka (2 skupiny).
Adaptační kurzy pro první ročníky.
Ve škole pracovaly v tomto školním roce kroužky : pěvecký, výtvarný, dramatický, výpočetní
techniky, odbíjená, florball, košíková, posilování, diskusní a přírodovědný.
Humanitární akce žáků školy. 3. ročník charitativního volejbalového turnaje Hrajeme pro
dobrou věc, tentokrát pod názvem Vánoce pod motýlími křídly, Běh pro Afriku – ve
spolupráci s Člověkem v tísni, spolupráce s dobročinnými nadacemi při veřejných sbírkách.
16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení
Občasná spolupráce se střediskem DVPP Mladá Boleslav a KC Mělník – využití prostor
školy.
- 26 -
17. Výchovné a kariérní poradenství
Funkci výchovné poradkyně dlouhodobě a úspěšně vykonává učitelka školy, má k této funkci
odborné předpoklady podle vyhlášky o kariérním růstu pedagogických pracovníků. Činnost je
dána vyhláškou č.72/2005 o školských poradenských službách. Samozřejmá je trvalá
spolupráce se studenty v oblasti profesní orientace (konzultační hodiny, individuální
pohovory, zprostředkování informací z VŠ a VOŠ). V případě potřeby i pomoc při řešení
osobních problémů žáků ve spolupráci s třídními učiteli a ředitelstvím školy. Dobrá je také
spolupráce se školním metodikem prevence sociálně patologických jevů Mgr. Dagmar
Dvořákovou a spolupráce s PhDr. D. Frycovou, školní psycholožkou. V rámci školního
poradního centra jsou žákům a rodičům nabízeny odborné konzultace, nápravné programy a
individuální konzultace.
Pravidelné přednášky pro nové žáky o efektivním učení, pravidlech společenského chování
apod.
Poskytnutá péče (služba) školního psychologa PhDr. Dagmar Frycové ve školním roce
2013/2014:
Práce s třídními kolektivy:
o adaptační kurz - prima, 1.A, 1.B
o program prevence soc. patolog. jevů k tématu šikany - prima, 2 vyučovací hodiny (přítomna
třídní profesorka, program následně zpracován písemně)
o dotazník KLIT k posouzení klimatu třídy, u jednotlivce míry sebeprosazování a motivace ke
školnímu výkonu - 1.b, kvinta (výstupy v tabulkové podobě předány třídním učitelům,
proběhla i ústní konzultace celkových výstupů i kupř. jednotlivých žáků)
Besedy a vzdělávací akce:
o styly učení - 1.A, 1.B, prima, kvinta - v rozsahu 1 vyučovací hodiny
Konzultace se žáky a zák. zástupci:
o primárně problematika učení, prospěchu - 7 žáků (u 3 dohodnuto psychologické vyšetření v
PPP SK, pracoviště Mělník, z toho 2 již realizována)
o problematika rodinná - 3 žáci (vedeni déledobě, tj. alespoň 3 setkání) - většinou se ale téma
prospěchu, rodinné situace a event. osobnostních faktorů prolíná
o konzultace ohledně studia psychologie (2 žáci) a k odborné práci z psychologické
problematiky (1 žákyně)
o 3 konzultace se zákonnými zástupci
konzultace s vyučujícími:
o pravidelný kontakt s výchovnou poradkyní a s metodičkou prevence soc. patologických jevů
školy (konzultace o žácích)
o konzultace ohledně situace ve třídě (sekunda p. prof. Davídková; kvinta - p. prof. Vejvoda;
prima - p. prof. Prajznerová; tercie - p. prof. Renková; 1.A. - p. prof. Sekulová; 1.B - p. prof.
Kloučková)
o konzultace s vyučujícími ohledně jednotlivých studentů (většinou výuková problematika,
méně chování)
Plán pro příští školní rok: profesní orientace, kariérové poradenství (zatím spíše oblast
zájmových a profesních zájmů) - nárok vzešel od žákyň kvinty, s třídním prof. dohodnuto
- 27 -
zadání zájmových testů na podzim 2014; myslím, že oblast kariérového poradenství bude
rozvíjet i p. prof. Davídková
18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
1) V listopadu 2013 proběhla ve škole veřejnoprávní finanční kontrola z pověření ředitele
Krajského úřadu Středočeského kraje. Nebyly zjištěny nedostatky.
2) V dubnu 2014 vykonala ve škole ČŠI hloubkovou inspekci jejímž předmětem bylo
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Byla též zaměřena na vydání a
zveřejnění vzdělávacích programů a vydání a obsah školního řádu. Nebylo zjištěno porušení
právních předpisů, inspekční zpráva je pro školu příznivá. Celá inspekční zpráva je
k nahlédnutí na adrese ČŠI http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=2257 .
3) V dubnu 2014 proběhla na škole kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský
kraj. Jejím předmětem byla kontrola dodržování pracovněprávních předpisů. Nebyly zjištěny
žádné závady, respektive jedna závada, která byla ihned odstraněna (barevně neoznačený
poslední schod ve východu z budovy).
Dále pak jako téměř každoročně kontrola hygienických podmínek a plateb sociálních daní.
(Hygiena bez závad, za sociální zatím nebyla vypracována a nám předána zpráva.)
19. Další činnost školy
V průběhu roku proběhly dvě schůzky školské rady, rada odsouhlasila základní dokumenty
školy, vyjádřila se k výroční zprávě a zprávě o hospodaření – obě zprávy schválila, schválila
také drobné změny ve školním vzdělávacím programu GJP..
Rodiče žáků školy jsou sdruženi v občanském sdružení s názvem Sdružení rodičů a přátel
Gymnázia Jana Palacha. Sdružení spolupracuje s vedením školy, radou školy a pedagogickým
sborem. Svými finančními prostředky přispívá v případě potřeby žákům ze sociálně slabších
rodin na nadstandardní školní akce, sponzoruje cestovní náklady žákům při soutěžích a
přispívá na zajištění maturitních plesů. V souvislosti se změnou statutu sdružení převedlo
sdružení část svého majetku na školu (sportovní vybavení, programové vybavení pro školní
jídelnu).
Škola pořádá informativní schůzky rodičů dvakrát do roka. Během školního roku byli rodiče
pravidelně informováni prostřednictvím dálkového přístupu do systému BAKALÁŘI.
Individuální konzultace jsou umožňovány a vyžadovány podle potřeby. Třídní učitelé si
v případě potřeby svolávají rodiče i mimo oficiální termín, rodiče si mohou kdykoliv
domluvit schůzku i mimo pravidelné informativní schůzky.
Kromě toho jsou rodiče žáků pravidelně informováni o dění ve škole na www.gjp-me.cz.
Každý rodič se může obrátit na kteréhokoliv učitele prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo
v prostředí BAKALÁŘI.
Úspěšným absolventům školy bylo veřejně předáváno maturitní vysvědčení při slavnostním
vyřazení na městské radnici ve spolupráci s vedením města, pamětní listy předával starosta
Mělníka.
Ve škole je ustanovena studentská rada. V uplynulém školním roce se studentská rada
pravidelně scházela, z jejího podnětu byla uskutečněna školní akademie pro studenty školy i
veřejnost na konci školního roku v KD města Mělník. Z jejich vůle byla také uspořádána
charitativní akce „Běh pro Afriku“ ve spolupráci s organizací Svět v tísni.
- 28 -
Případné problémy žáků se objevují ve schránce důvěry, případně na jednáních studentské
rady.
V lednu 2014 proběhl na škole den otevřených dveří, při kterém mohli návštěvníci projít
celou školou, nahlédnout do tříd nebo se účastnit vyučování, případně si mohli neformálně o
škole popovídat v improvizované školní čajovně. Veřejnost byla kromě jiného informována o
činnosti gymnázia na výstavě Vzdělávání 2013. Hosté mohli zhlédnout video-vizitky o
gymnáziu, které natočili žáci školy, mohli získat informace od žáků a učitelů školy u našeho
stánku s expozicí, dozvěděli se o našem zapojení do projektů EU i o možnosti složit
mezinárodní jazykové zkoušky na naší škole.
V červnu 2014 proběhlo dotazníkové šetření objednané u společnosti KALIBRO mezi žáky,
rodiči a učiteli školy se záměrem zjistit názory zúčastněných na prostředí školy. Podle
předběžných závěrů nejsou ve škole vnímány žádné vážnější problémy. Podrobné
vyhodnocení bude projednáno ve školním roce 2014-2015.
- 29 -
20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy
I. Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy
v tis. Kč
Za rok 2013 (k 31. 12.)
Činnost
Hlavní
Doplňková
Za 1. pol. roku 2014 (k 30. 6.)
Činnost
Hlavní
Doplňková
1.
Náklady celkem
25594
12412
2.
Výnosy celkem
25600
12368
20597
9911
5003
2457
6
-44
příspěvky a dotace na provoz
z toho
ostatní výnosy
3.
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
před zdaněním
II. Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč
Za rok 2013
(k 31. 12.)
1.
Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV)
0
2.
Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu)
celkem (INV)
0
3.
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes
účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV)
přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)
z toho
mzdové výdaje (platy a OPPP)
18296
18196
18196
1
ostatní celkem (vypsat všechny - např. UZ 33 163, 33 005,…)
UZ 33038 Hodnocení žáků škol
z toho
100
z toho
4.
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem
(NIV)
běžné provozní výdaje celkem (UZ 000)
2301
2155
ostatní účelové výdaje celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002, 003,…)
z toho
UZ 012 Opravy
85
UZ 040 Vrácené příjmy z pronájmů
61
z toho
5.
Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM
EHP/Norsko atd.)
- 30 -
2525
Komentář k ekonomické části:
Hospodářský výsledek za 1.pol. 2014 – jsou zahrnuty odpisy ve výši 320 tis. Kč.
Bod 5): Fondy EU – zálohy na financování projektů:
Nevšední matematika všedního dne –
1 714 tis. Kč
Peníze EU školám (Šablony pro SŠ) –
817 tis. Kč
Jen menší část z těchto prostředků lze využít na modernizaci vybavení školy, přesně podle
projektových pravidel, tímto financováním nelze řešit provozní výdaje.
Bod 4): Oprava krizového stavu výtahu a ventilu u topení. Peníze z pronájmů použity na
malování tříd a chodeb.
Kapacita školy stanovená zřizovací listinou byla naplněna na 77 %. Každoročně se snažíme
otevřít jednu první třídu osmiletého cyklu a dvě první třídy čtyřletého cyklu – v tomto
školním roce byly otevřeny dvě třídy, v přijímacím řízení pro rok 2014/2015 byl opět přijat
plánovaný počet tříd, ne však plánovaný počet žáků. Nenaplněnost tříd ( 20 až 26 žáků ve
třídách čtyřletého cyklu) s sebou přináší problémy s financováním dostatečného počtu
volitelných předmětů. Snažíme se žákům maximálně vyhovět, s obtížemi otevíráme studijní
skupiny i s menším počtem žáků, možnosti jsou však stále víc omezené.
Kapacita školní jídelny byla téměř naplněna. Školní kuchyně, která má kapacitu 700 jídel
(o 220 více, než je kapacita kuchyně), je využívána též ISŠT Mělník, která si obědy odváží
do své výdejny.
Odpisy od roku 2010 nejsou dotovány zřizovatelem vůbec. Prostředky ve FRIM jsou nulové.
V současné době je celkem jedno, zda jsou nebo nejsou spravovány školou – fond není z čeho
plnit.
Celkové hospodaření ve sledovaném období hodnotím opět jako podfinancované – jsou
průběžně plněny prioritní záměry, rozpočet je napnutý a přes maximální úspory byl i po
odečtení neplněných odpisů s obtížemi vyrovnaný v roce 2013 a o tom, jestli bude ztrátový
v roce 2014, rozhodne počasí. Případnou menší ztrátu zatím můžeme uhradit z rezervního
fondu, který byl vytvořen v lepších časech (před šesti a více lety), ten však již bude brzy zcela
vyčerpán. Opatření z minulé zprávy – nemohu než opakovat to, co jsem psal i ve zprávách
minulých: nezvyšování provozních nákladů se více - méně daří plnit i přes nárůsty cen, nic
jiného nám nezbývá. Je to však stálé přesouvání vnitřního dluhu do budoucnosti. (Neprovádí
se běžná údržba, neobnovuje se vybavení školy, jsou omezovány výdaje na energie).
Ohlédnu-li se zpět v čase, vybaví se mi, jaká opatření jsme postupně v rámci úspor
realizovali. Namátkou: vyčerpány byly veškeré zásoby, nic se neobnovuje ani neopravuje,
zrušili jsme objednávky na testování žáků (autoevaluace), zrušili jsme smlouvu s hlídací
agenturou, pokud bychom neměli sponzora MaSON, museli bychom asi zrušit internetové
připojení, služební mobilní telefony jsme nezavedli vůbec. Jediné, co bychom snad mohli
ještě pro úsporu provozu udělat, je zrušení výuky v části budovy a sestěhování veškeré výuky
do co nejmenšího prostoru. Snížili jsme počet uklízeček, sloučili jsme některé funkce
- 31 -
v administrativě i kuchyni pro snížení počtu zaměstnanců. Snížili jsme počet odborně
suplovaných hodin, omezili jsme počet exkurzí a odborného školení.
Nutná plánovaná výměna počítačů ve druhé učebně ICT se opět neuskutečnila.
V jedné učebně mají žáci počítače pořízené využitím prostředků ze čerpaných z fondů EU, ale
i tyto postupně stárnou. Zohledním-li množství energie vložené do správy fondů EU (starostí,
práce ve výkaznictví, administrativního zatížení, zvládání stresových situací a následný pocit,
že jsme šikanováni úředníky, kteří mají správu a kontrolu čerpání fondů na starosti, ale nechci
jim křivdit, prostě přísně dodržují pitomé předpisy), musím konstatovat, že tady řešení
finanční situace škol vůbec hledat dále nehodlám. Jedinou smysluplnou cestu pro čerpání
dotací ze strukturálních fondů vidím ve způsobu, který před lety pro vybavení svých škol
praktikoval Středočeský kraj vypsáním společného grantu pro všechny přihlášené školy, sám
ho administrativně vedl, školy jen připravily své prostory, zavázaly se využívat získané
prostředky účelně a následně pomůcky využívaly a využívají dodnes. Tato praxe se bohužel
již neopakuje.
Školní počítačová síť umožňuje dálkové připojování studentů a jejich zákonných zástupců pro
přístupy do vybraných dat školy (informace o prospěchu, docházce, chování). I tato připojení
jsou možná jen díky vstřícnosti a dobrotě občanského sdružení MaSON, které poskytuje
internetové připojení škole zdarma.
Plnění plánu ICT není vzhledem k úsporným opatřením možné, přestáváme ho upravovat.
ŠVP podle schváleného RVP pro střední školy je aplikován ve třídách školy.
Provozní záměr pro výstavbu nové tělocvičny, která by sloužila nejen naší škole, byl Radou
Středočeského kraje schválen, byl vybrán projektant, pozemky kraj od města získal.
V současné době bylo zahájeno územní řízení a v dohledné době by se mělo stavět. Podle
posledních informací jedná nyní Středočeský kraj s Mělníkem o převedení pozemků, na nichž
bude tělocvična postavena.
V tomto roce jsme měli v plánu na základě posouzení stavu obměňovat vybavení jednotlivých
pracovišť počítači – část současného vybavení je dávno na konci obvyklé doby použitelnosti,
většina má již nulovou finanční hodnotu. Na nové počítače peníze nemáme, stále opravujeme
staré.
Drobné opravy, úpravy prostranství kolem budovy, praní prádla a další drobné práce
prováděli pracovníci školy. Projevuje se to menšími nároky na provozní výdaje.
- 32 -
21. Závěr
Úkoly vyplývající z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena, jsou plněny jak
konstatovala i zpráva ČŠI v protokolu o inspekci. Ve školním roce 2013/2014 se učilo podle
ŠVP GJP ve všech třídách gymnázia. V tomto školním roce měla škola osm tříd osmiletého
gymnázia a sedm tříd čtyřletého gymnázia. Předpokládám, že v příštích letech budou otvírány
opět dvě třídy prvních ročníků čtyřletého cyklu a jedna třída osmiletého cyklu i přes pokles
počtu žáků v posledních letech.
Učitelé školy se zúčastňovali DVPP, které probíhalo formou odborných přednášek a
metodických seminářů, kromě toho byly uspořádány dva interní semináře vedené naší školní
psycholožkou.
Výuka byla celý školní rok doplňována odbornými exkurzemi, kulturními akcemi, výukovými
zájezdy po ČR i do zahraničí. Žáci se zúčastnili mnoha olympiád a soutěží – jejich výsledky
jsou podrobněji popsány výše. Do dalšího školního roku si bereme za úkol využívat
v maximální míře nabídku místních kulturních a vzdělávacích zařízení.
Učitelé školy pracují na projektech financovaných z fondů EU. Jedná se o projekt „Peníze
středním školám“ a celostátní projekt „Nevšední matematika všedního dne“. Tyto projekty
letos končí a o nové usilovat zatím nebudeme.
Datum zpracování zprávy:
18. 9. 2014
Datum projednání v školské radě:
7. 10. 2014
V pedagogické radě projednáno dne :
9. 10. 2014
Podpis ředitele a razítko školy:
Mgr. Miroslav Klouček
- 33 -
OBSAH
1. Základní údaje o škole............................................................................................................ 3
2. Charakteristika školy .............................................................................................................. 4
3. Školy a školská zařízení - členění .......................................................................................... 5
4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich .................................................................................. 6
5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů
nadaných ..................................................................................................................................... 6
6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ ................ 6
7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání .......................................................................................... 7
8. Hodnocení chování žáků/studentů ......................................................................................... 8
9. Absolventi a jejich další uplatnění ......................................................................................... 8
10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol (absolventi roku 2013)....................................... 9
11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole .............................................................................. 9
12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole ...................................................... 10
13. Údaje o pracovnících školy ................................................................................................ 11
Seznam učitelů (šk.r.2013/2014) .............................................................................................. 11
14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ..................................................... 13
15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ............................................... 14
Prevence sociálně patologických jevů ...................................................................................... 24
16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení ..................................................... 26
17. Výchovné a kariérní poradenství ........................................................................................ 27
18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí........................ 28
19. Další činnost školy ............................................................................................................. 28
Komentář k ekonomické části: ................................................................................................. 31
21. Závěr................................................................................................................................... 33
OBSAH .................................................................................................................................... 34
- 34 -
Download

Výroční zpráva - Gymnázium Jana Palacha