1iPHW\SUHXĀLWHĤRYOHNWRURY
DY]GHOiYDWHĤRYGRVSHOìFK
EURÓPSKA KOMISIA
3RKĤDGQD0RGXOSURMHNWX'2/&(7$
Námety a výučbové jednotky
pre spotrebiteľské vzdelávanie
Daniela Drobná
Daniela Ďurajková
Zdenka Bíloveská
Slovenská
republika
www.dolceta.eu
Luxemburg: Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, 2008
ISBN 978-92-79-10100-7
DOI 10.2772/34739
© Európske spoločenstvá, 2008
Rozmnožovanie je povolené len so súhlasom autora.
Printed in Belgium
VYTLAČENÉ NA BIELOM BEZCHLÓROVOM PAPIERI
,PSUHVVXP
Vydavateľ:
Directorat General for Health and Consumer Protection
(DG SANCO)
European Commission, B 232 6/23, B-1049 Brussel
T. +322 295 234
Grafika:
ad line GmbH für Werbedesign
Hintausstr. 20/3, A-2481 Achau, Austria
E-mail: [email protected]
Layout:
Marek Čemez
ISBN:
978-92-79-10100-7
Táto príručka bola financovaná Generálnym riaditeľstvom pre zdravie
a ochranu spotrebiteľa (DG SANCO).
Námety a výučbové jednotky sú použité z e-learningového Modulu 4
v rámci programu DOLCETA (Online consumer education). DOLCETA
je koordinovaná organizáciou EUCEN (European University Continuing
Education Network) - Európska sieť univerzít ďalšieho vzdelávania.
Vítame Vaše podnety…
Kontaktujte nás na [email protected]
Brussels 2009
Milé kolegyne a kolegovia,
náš život v konzumnej spoločnosti prináša množstvo úloh, stavia nás pred spletité riešenia a rozhodovania o výbere tovarov a služieb. Spotreba sa stáva neoddeliteľnou dôležitou súčasťou nášho každodenného života, na ktorú vynakladáme výraznú časť našich
finančných prostriedkov, oberá nás o množstvo času a mnohokrát nám určuje využívanie nášho voľného mimopracovného času.
Konzumná spoločnosť sa aj veľmi rýchlo mení. Za posledných 60 rokov prešli spotrebitelia významnými zmenami svojho životného štýlu
a spotrebiteľských návykov v nadväznosti na meniace sa kultúrne, sociálne, ekonomické a technické vplyvy. Rastúca mobilita osôb,
výroby, kultúr, médií, peňazí a informácií pozmeňuje identitu jednotlivca a má vplyv aj na jeho vnímanie, prežívanie, hodnotovú orientáciu,
vývoj nových kultúrnych vzorcov a celkovú kvalitu života. Dôsledkom toho je, že si ľudia začali v konzumnej spoločnosti utvárať svoju
identitu odlišným spôsobom ako v minulosti. Spotreba je pre väčšinu jednotlivcov „prirodzený“ a akceptovaný spôsob utvárania identity
podľa hesla: „Som to, čo nakupujem a ako nakupujem!“
Zlepšovanie spotrebiteľských práv, prosperity a blahobytu sú atribúty považované za základné hodnoty Európskej únie.
Tieto atribúty sa odrážajú aj v legislatíve Európskej únie. Členstvo v Európskej únii zabezpečuje ďalšiu ochranu pre spotrebiteľov. 20. júla
2004 vydala Európska Komisia – Generálne riaditeľstvo zdravia a ochrany spotrebiteľa 10 základných princípov ako právo Európskej
únie chráni spotrebiteľa, bez ohľadu z ktorej krajiny EÚ pochádza. Ide o týchto desať princípov ku ktorým je na web stránke DG SANCO
priradený tento obrázok s nasledovným desatorom:
• Kúp si čo chceš, kde chceš
• Ak to nefunguje, vráť to späť
• Vysoké štandardy bezpečnosti pre potraviny a iné spotrebiteľské tovary
• Poznaj to, čo ješ
• Zmluvy majú byť spravodlivé pre spotrebiteľov
• Spotrebitelia môžu zmeniť svoje rozhodnutie
• Jednoduchšie porovnávanie cien
• Spotrebiteľ nesmie byť klamaný
• Ochrana počas dovolenky
• Efektívna náhrada pri cezhraničných sporoch
Samozrejme každý človek je ovplyvňovaný aj ďalšími faktormi , ktoré ovplyvňujú jeho rozhodovanie ako spotrebiteľa. Ide o uspokojovanie
osobných požiadaviek, ktoré sa zosúlaďujú s prostredím, v ktorom žije.
Emancipovaní spotrebitelia, ktorí sú poučení a zodpovední, sú schopní robiť spotrebiteľské rozhodnutia, ktoré zodpovedajú ich osobným
okolnostiam a podmienkam, a prijímať dôsledky za zlé rozhodnutia. Vzdelaní spotrebitelia môžu robiť svoje rozhodnutia s ohľadom na
udržateľnosť, zdravie a ekonomické, sociálne, alebo politické dôsledky svojho spotrebiteľského chovania.
Jedenou z významných iniciatív financovaných Európskou úniou prostredníctvom DG SANCO je podpora vzdelávacieho projektu
DOLCETA, ktorý koordinuje EUCEN pre 27 krajín Európskej únie. Projekt DOLCETA ponúka v súčasnosti k dispozícii 4 moduly, ktoré
budú priebežne aktualizované. Modul 1 je orientovaný na základné spotrebiteľské práva, Modul 2 na finančné riadenie, Modul 3
na bezpečnosť produktov a Modul 4 na sprostredkovanie námetov pre vzdelávanie spotrebiteľov.
Cieľom stránok publikácie, ktorá sa Vám dostáva do rúk, je poskytnúť návody - metodické podklady k rôznym témam spotrebiteľského
vzdelávania, ktoré by mali napomôcť uľahčeniu prípravy hodín/výučbových jednotiek so spotrebiteľskou tematikou. Webová stránka
projektu obsahuje ďalšie plány výučbových jednotiek k jednotlivým témam, pracovné listy, ktoré si môžete vytlačiť a používať vo vyučovacom procese, neformálnom vzdelávaní. Ďalej nájdete on-line kvízy a texty vysvetľujúce a doplňujúce vybrané problémy.
Samozrejme vzhľadom na rozsiahlosť a širokú paletu spotrebiteľskej problematiky sme nemohli obsiahnuť všetky témy a oblasti.
Materiály na web stránke sú určené pre tri cieľové skupiny – učiteľom na základných školách, učiteľom na stredných školách a vzdelávateľom dospelých. Jednotlivé materiály sú taktiež katalogizované podľa prierezových tém Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP).
Metodický postup našej webstránky je založený na tzv. kompetenčnom modeli. Ten znamená, že v každej lekcii sú jasne definované
kompetencie (spôsobilosti), zručnosti a vedomosti/znalosti, ktoré má žiak, študent, resp. dospelý učiaci sa po absolvovaní lekcie získať.
Opierame sa o metodiku a expertízu známu v krajinách EÚ a súčasne sa snažíme dopĺňať ju o vlastné námety a poznatky.
V publikácii, ktorú Vám ponúkame, nájdete niekoľko vybraných námetov a snáď aj podnety pre potešenie a užitočnosť pracovať
s e-learningovými programami
Za autorský tím
Daniela Drobná, zodpovedná riešiteľka Modulu 4
1
Úvod
1. Prečo by sme sa mali zaujímať o spotrebiteľské
vzdelávanie
• rozvíjať zručnosti a znalosti nevyhnutné pre účinné využitie osobných zdrojov,
Súčasťou života konzumnej spoločnosti sú nielen producenti, ale
aj spotrebitelia. Ľudia, ktorí pracujú sú zapojení do výroby, alebo
dodávky tovaru a služieb a zároveň sú zapojení ako spotrebitelia.
K získaniu peňazí na zaplatenie základných vecí, ako sú potraviny, oblečenie a ubytovanie sú nutné príjmy (výplaty a mzdy). Keď
ľudia zarobia viac peňazí, ako potrebujú, môžu si ich uložiť, alebo
ich minúť za tovar podľa svojej vôle. „Peniaze, ktoré zarobíme ako
výrobca, minieme ako spotrebiteľ.“ To, koľko zarobíme, záleží na
našich zručnostiach, znalostiach, úrovni kvalifikácie a pracovných
podmienkach. Ako zodpovední spotrebitelia ľudia potrebujú chápať, ako funguje ekonomika a ako sú na sebe vzájomne závislí producenti a spotrebitelia. Producenti chcú predávať svoj tovar, takže
potrebujú spotrebiteľov, ktorí sú schopní a ochotní tento tovar kupovať. Pokiaľ sú ceny príliš vysoké, spotrebitelia by nemuseli chcieť
za tovar, alebo služby platiť. Na druhej strane pokiaľ sa zdá, že je
určitý tovar, či služba nedostatková, spotrebitelia by ju mohli kúpiť
za akúkoľvek cenu. Výrobcovia musia aj naďalej predávať svoje
produkty, dokonca aj keď je trh nasýtený. Výrobcovia tak môžu
presvedčovať spotrebiteľov, aby si modernizovali výrobky, ktoré už
majú. To sa dá dosiahnuť tým, že produkty budú účinnejšie, pridajú sa im nejaké prvky, alebo sa vyrábajú s ohľadom na životné
prostredie atď. Výrobcovia sa tiež snažia spotrebiteľov presvedčiť,
že potrebujú viac než jeden výrobok. Dnes má mnoho domácností
viac než jednu televíziu, počítač, alebo auto.
• posilňovať povedomie vzdelávaných (žiakov, študentov, dospelých učiacich sa) o ich úlohe spotrebiteľa a o tom, aká je interakcia spotrebiteľa s ekonomikou, spoločnosťou a životným prostredím,
Spotrebitelia a výrobcovia sú aj občanmi a musia prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a za ich dôsledky pre ich samotných,
pre ich blízkych, pre spoločnosť a pre trh. Pracovné podmienky vo
vlastnej krajine aj v ostatných krajinách (detská práca), plytvanie
neobnoviteľnými zdrojmi atď. sú aspekty, ktoré by spotrebitelia mali
mať pri svojom rozhodovaní na mysli. Koncept spotrebiteľského
občianstva (consumer citizenship) poukazuje na zodpovednosť,
s ktorou by mali spotrebitelia nakupovať tovar a služby. Spotrebiteľské občianstvo znamená: „Spotrebiteľské občianstvo nastáva,
keď sa jednotlivec vo svojej úlohe spotrebiteľa aktívne zúčastňuje
rozvoja a zlepšovania spoločnosti tým, že zvažuje etické otázky,
rôzne perspektívy, globálne procesy a budúce podmienky. Zahŕňa
to aj prevzatie zodpovednosti v globálnom a rovnako v regionálnom, národnom, a lokálnom kontexte pri uspokojovaní vlastných
osobných potrieb, pohody a zdravia.“ V centre pozornosti koncepcie spotrebiteľského občianstva sú práva a zodpovednosť. K zodpovednému správaniu by sme mali viesť naše deti a stále vyvíjať
aktivity pre dospelých, ktorí potrebujú byť sústavne chránení pred
bezohľadným a nebezpečným obchodom, ale musia aj akceptovať
skutočnosť, že nesú určitú zodpovednosť za seba a svoje rozhodovanie.
• pochopiť práva spotrebiteľov tak, aby spotrebitelia dokázali chrániť sami seba, alebo sa v prípade potreby svojich práv mohli domáhať,
• pochopiť a reflektovať dopad reklamných a marketingových metód na ich spotrebiteľské správanie a rozhodovanie,
• zvyšovať povedomie spotrebiteľov o svojej prvotnej zodpovednosti samého za seba, za život komunity a v konečnom dôsledku
za národný a globálny vývoj,
• rozšíriť znalosti spotrebiteľov o dopadoch spotrebiteľského správania na životné prostredie, ekonomiku a život spoločnosti,
• pomôcť vzdelávaným zvládať nové technológie a zmeny na
trhu.
3. Kompetencie a spotrebiteľské vzdelávanie
Kompetencia je „kombinácia znalostí, zručností a postojov zodpovedajúcich určitej situácii. Založenie procesu výučby a učenia na
kompetenciách tiež znamená kombinovanie znalostí, prístupov a
zručností študentov integrovaným spôsobom, teda rovnakým spôsobom, akým sa to robí aj v reálnom živote.
Medzi základné spotrebiteľské kompetencie zahrnujeme:
• zdravotné kompetencie,
• finančné kompetencie,
• informačné kompetencie,
• právne kompetencie,
• bezpečnostné kompetencie
Ide predovšetkým o schopnosti:
• rozumieť a uplatňovať spotrebiteľské znalosti pri individuálnej
starostlivosti o zdravie a sebavedomým a primeraným spôsobom uplatňovať spotrebiteľské práva,
• robiť individuálne posudzovanie rizík pred určitým nákupom
a preukázať pochopenie rizík, bezpečnosti a zodpovednosti spotrebiteľov,
2. Ciele spotrebiteľského vzdelávania
• reflektovať potreby spotrebiteľa, jeho/jej túžby a zdroje, aby mohli robiť vedomé spotrebiteľské rozhodnutia,
• rozlišovať medzi líšiacim sa pojatím kvality výrobku (z hľadiska
výrobcov, obchodníkov a spotrebiteľov) a obhajovaním a svojou
voľnou aktívne presadzovať udržateľnosť,
2
• Rozpoznať rozdiel medzi súkromnými a verejnými službami, vplyv
spotrebiteľov na kvalitu a dodávku služieb a odpad privatizácie
verejných služieb na životy spotrebiteľov.
4. Spotrebiteľské vzdelávanie v rôznych predmetoch
Ďalej nájdete niekoľko námetov, ktoré môžu podnietiť Vašu kreativitu v nasledujúcom pedagogickom pôsobení s možnosťou využitia
v rôznych medzipredmetových väzbách. Ďalej na http://slovensko.
dolceta.eu/Mod4, ale aj na stránkach modulov 1, 2, 3, ktoré sú
k dispozícii.
Viete, ako a kde možno aplikovať spotrebiteľské vzdelávanie?
Výučbové jednotky pre základnú školu
Výučbová jednotka
Euro – ZŠ
Časový rámec
1 lekcia 45 minút
Súvislosť s osnovami (ŠVP)
Matematika, občiansky základ, dejepis, práca s informáciami, cudzie jazyky, geografia
Veková skupina
Žiaci základných škôl
Metódy
Motivačný rozhovor a diskusia o zavedení eura a vstupe Slovenska do Eurozóny. Treba využívať už nadobudnuté a zažité skúsenosti žiakov so spoločným platidlom napr. pri dovolenkách, výletoch, exkurziách, skúsenosti príbuzných pri práci v zahraničí a pod. K porovnaniu
eurových bankoviek a súčasných slovenských bankoviek možno využiť prezentáciu Slovenské
bankovky a učebnú pomôcku Euro.rotoautomat, ktorú dostanú všetci žiaci základných škôl
Učebné pomôcky
Papier a písacie potreby, tabuľa, krieda/fixky, flichart, učebná pomôcka Euro.rotoautomat.
pdf, Slovenske_bankovky.ppt, euro_kvíz, PC s pripojením na internet, dataprojektor
Ako možno pracovať s učebnou pomôckou Euro.rotoautomat?
Učebnú pomôcku možno využiť na porovnávanie eurových mincí z jednotlivých krajín so slovenskými, pričom úlohou žiakov je urobiť rebríček o dizajnoch motívov na eurových platidlách
v jednotlivých krajinách (ktorý sa mi najviac páči). Cieľom aktivity bude spoznať euro ako
platidlo v jednotlivých krajinách.
Opis aktivity
Hra - Vypátraj, aké slovenské motívy sa ocitnú na rube eurových mincí. Zisti, v akých hodnotách budú mince nášho budúceho platidla od roku 2009. Ktoré slovenské motívy by si
navrhol ty?
Oboznamovanie sa žiakov s peniazmi (platidlom), ktoré sú v obehu a sú platné je súčasťou
predovšetkým matematického obsahu vzdelávania. Aktívnu aplikáciu od žiakov však možno
očakávať v podobe riešenia slovných úloh, spojených s nákupom, cestovaním, platom rodičov, atď. a to formou rôznych didaktických hier.
Na prvom mieste medzi didaktickými hrami je hra Na predávajúceho (obchodníka) a kupujúceho. Pri týchto hrách sú v „obehu“ eurá, ktorými žiaci platia a z ktorých im spolužiak (obchodník) vydáva. Podstata hry je oboznamovanie sa žiakov s eurovými mincami a priliehavým
a zábavným spôsobom ukázať rozdiely medzi slovenskými korunami – mincami a eurovými
mincami ako aj organizovať výmenu našich korún za euro.
Ďalšia séria hier môže byť zameraná na sporenie detí. Tieto hry sú spojené s riešením
slovných úloh. Počas rôznych činností žiaci pracujú aj s centami. Premieňanie eura na centy
možno začať najskôr v 3. ročníku.
3
Ďalšie námety na aktivity:
1. Literárna súťaž (v CJ) kombinovaná s obrázkami (príbeh, básnička, vtipné scénky napr. na
tému: Euro ide na vandrovku, rozprávku: O troch eurách.
2. Vedomostná súťaž (formou milionára);
Domáca úloha:
Poverte žiakov vyšších ročníkov, aby vypracovali po porade s rodičmi rodinný rozpočet za
jeden mesiac v eurovej mene a na vyučovacej hodine v rámci skupín porovnávali najlacnejšie
a najdrahšie položky na strane
Výstupy
Zručnosti: Žiak pozná hodnoty eurobankoviek a euromincí, vie odpovedať vekuprimerane na
základné otázky týkajúce sa zavedenia eura v SR, pozná výhody a nevýhody zavedenie eura.
Informačné a vzdelávacie zdroje
www.euroinfo.gov.sk
www.euromena.sk
www.euro.vlada.gov.sk
www.nbs.sk
www.minedu.sk
videá na
www.euromena.sk/archiv-video-suborov-aktualnych-tv-spotov
„Euro príbeh“ , „Cenová stabilita“, „Rómsky magazín“
hry na
http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/euro/kids/index_sk.html
„Mince a krajiny“, „Puzzle bankoviek“, „Potápaj sa a rátaj“, „Kvíz o eure“, „Cestovateľ v čase“
autor
Daniela Ďurajková
4
Pomôcky, nástroje a texty
KVÍZ - EURO - ZŠ
1. Aký symbol je na slovenskej 10,20 a 0centovej eurovej minci?
a)
Bratislavský hrad
b)
Dvojkríž na trojvrší
c)
Kriváň
2. Na ktorých slovenských eurových minciach je Kriváň?
a)
na minciach s hodnotou 1 EUR a 2 EUR
b)
na minciach s hodnotou 1 cent, 2centy, 5 centov
c)
na minciach s hodnotou 10, 20 ,50 centov
3. Na ktorých slovenských eurových minciach je motív dvojkríža na trojvrší?
a)
na minciach s hodnotou 10, 20, 50 centov
b)
na minciach s hodnotou 1 cent, 2centy, 5 centov
c)
na minciach s hodnotou 1 EUR a 2 EUR
4. Aké sú hlavné symboly na prednej strane eurobankoviek a čo predstavujú?
a)
sú to mosty ako spojenia medzi krajinami EÚ a zvyškom sveta
b)
sú to okná a brány ako symboly otvorenosti a spolupráce krajín EÚ
c)
je to mapa Európy a 12 žltých hviezd ako symbol jednoty a spolupráce
5. Aký je hlavný symbol na zadnej strane eurobankoviek a čo symbolizuje?
a)
symbolom je most ako spojenie medzi krajinami EÚ a zvyškom sveta
b)
je to mapa Európy ako symbol jednoty a spolupráce
c)
je to brána ako symbol otvorenosti a spolupráce krajín EÚ
6. Koľko centov má 1 EUR?
a)
10
b)
50
c)
100
7. Akú farbu má 20 EUR
a)
sivú
b)
modrú
c)
žltú
8. Aký je počet slovenských eurových mincí?
a)
6
b)
8
c)
4
9. Aký jem počet eurových slovenských bankoviek?
a)
7
b)
9
c)
8
10. Kedy sa začne platiť EUR-om na Slovensku?
a)
17. 1. 2009
b)
31. 8. 2009
c)
1. 1. 2009
11. V ktorých krajinách sa dá platiť EUR-om?
a)
v celej Európe
b)
vo všetkých krajinách EÚ
c)
vo všetkých krajinách, ktoré prijali túto menu
12. Ochranné prvky ako bankovkový papier, vodoznak, ochranný prúžok, sútlačovú značku, hologram a opticky premenlivú farbu
majú eurové bankovky s hodnotami:
a)
5, 10, 20 EUR
b)
50, 100, 200 a 500 EUR
c)
majú ich všetky
správne odpovede: 1 - a), 2 - b), 3 - c), 4 - b), 5 - a), 6 - c), 7 - b), 8 - b), 9 - a), 10 - c), 11 - c), 12 - b)
5
Nominálna hodnota
Rozmery v mm
Prevládajúca farba
Motív
5 EUR
120 x 62
sivá
klasika - antika
Nominálna hodnota
Rozmery v mm
Prevládajúca farba
Motív
10 EUR
127 x 67
červená
románsky sloh
Nominálna hodnota
Rozmery v mm
Prevládajúca farba
Motív
20 EUR
133 x 72
modrá
gotika
Nominálna hodnota
Rozmery v mm
Prevládajúca farba
Motív
50 EUR
140 x 77
oranžová
renesancia
6
Nominálna hodnota
Rozmery v mm
Prevládajúca farba
Motív
100 EUR
147 x 82
zelená
barok a rokoko
Nominálna hodnota
Rozmery v mm
Prevládajúca farba
Motív
200 EUR
153 x 82
žltohnedá
storočie železa a skla
Nominálna hodnota
Rozmery v mm
Prevládajúca farba
Motív
500 EUR
160 x 82
purpurová
architektúra XX. storočia
7
Euro Mince - Slovenské strany euro mincí
2 eurá
1 euro
50 centov
20 centov
10 centov
5 centov
2 centy
1 cent
8
Nákup v obchode, informácie
Výučbová jednotka
Časový rámec
1 lekcia 45 minút
Súvislosť s osnovami (ŠVP)
Prvouka, Občianska náuka
Veková skupina
Základná škola
Stručná charkteristika
Spotrebitelia dostávajú takmer každodenne (nakupovanie tovarov a využívanie služieb, výber tovarov a služieb, uzatváranie
kúpnych zmlúv). Ide o dôležitú súčasť života spotrebiteľov, ktorí by mali poznať svoje práva a povinnosti nielen pri nákupe, ale aj
pri prípadných nezhodách v plnení kúpnej zmluvy a pri uplatňovaní reklamácií. Nie je nič výhodnejšie pre predávajúcich ako práv
neznalý, neinformovaný spotrebiteľ. Táto lekcia je dôležitá aj pre predávajúcich, ktorí majú nielen povinnosti ale aj práva vo vzťahu
k spotrebiteľom.
Učebné pomôcky
Slovníček pojmov, zápisný hárok pre žiaka
Metódy
Asi 5 minútové uvedenie do problematiky. Využiť dialóg so žiakmi o nakupovaní. Postupne
využívať slovníček pojmov na objasnenie základného pojmového aparátu z oblasti ochrany
spotrebiteľa.
Opis aktivity
Aspoň deň vopred je potrebné zadať žiakom úlohu – priniesť si jednu z nasledujúcich
vecí: téglik z jogurtu, škatuľka (obal) z čaju, obal z čokolády/keksíka, škatuľku (obal) z tavených syrov.
1. Chodíte radi do obchodu? Nakupovali ste už sami? Čo ste nakupovali? Hľadali ste na
výrobku nejaké informácie?
2. Nájdite slová: spotrebiteľ, predávajúci, výrobok, služba, doklad o zaplatení a vlastnými
slovami vysvetlite význam týchto slov. Uveďte príklad na predávajúcich, výrobok, službu.
Dostanete v obchode vždy doklad o zaplatení? Vhodné je pracovať v skupinách a so slovníčkom pojmov.
3. Dôležitý je výber tovaru
Predstavte si, že potrebujete botasky na každodenné (bežné) nosenie. Tie vaše sú už
malé, ošúchané – staré. Máte možnosť vybrať si v športových potrebách z rôznych modelov. Určite máte kritériá, ktoré by mali vaše botasky spĺňať. Zoraďte ich podľa vlastného
uváženia a začnite najdôležitejším.
Výstupy
Zručnosti: žiaci dokážu pristupovať k výberu tovaru v úlohe zodpovedného spotrebiteľa,
naučia sa ako správne vyberať tovar v obchode.
Prístup: žiaci by mali venovať pozornosť informáciám o vlastnostiach výrobku, hmotnosti,
dobe spotreby, výrobcovi, o cene výrobku a ďalších informáciách uvedených zvyčajne na
obale výrobku.
Vedomosti: žiaci majú pochopiť význam pojmov: spotrebiteľ, predávajúci, výrobok, tovar,
cena, doklad o zaplatení, minimálna trvanlivosť, záruka.
9
Informačné a vzdelávacie zdroje
www.portal.gov.sk
portál verejnej správy - informácie rôzneho charakteru pre občanov SR v rôznych situáciách (napr. životné situácie, práva spotrebiteľa), prístup k právnym normám (napr. Občiansky zákonník, Zákon o ochrane spotrebiteľa a ďalšie)
www.euromena.sk
www.spotrebitelinfo.sk
webové stránky spotrebiteľských organizácií
www.asu.sk
webové stránky spotrebiteľských organizácií
www.consuminstit.sk
webové stránky spotrebiteľských organizácií
www.priateliazeme.sk
webové stránky spotrebiteľských organizácií
www.pravaspotrebitela.sk
webové stránky spotrebiteľských organizácií
www.zss.sk
webová stránka Združenia spotrebiteľov Slovenska
www.test-magazín.sk
testy niektorých výrobkov
www.euroinfo.gov.sk
webové stránky pre nakupovanie v EÚ
http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/euroguichets/index_en.html
Európske spotrebiteľské centrum – poradenské miesto, ktoré pomáha spotrebiteľom v únii
www.soi.sk
stránka Štátnej obchodnej inšpekcie – základný dozorujúci orgán
www.zbierka.sk
všetky platné právne normy publikované v Zbierke zákonov SR
www.modernyucitel.net
výučbový portál pre učiteľov
autor
Zdenka Bíloveská
10
Pomôcky, nástroje a texty
Nákup v obchode, reklamácie
Pracovný list
Úloha číslo 1
Vyberte si 5 rôznych výrobkov a doplňte údaje do tabuľky:
Por.č
Názov(druh)výrobku
Hmotnosť/1 ks
Cena/1ks
Cena/1kg
1.
2.
3.
4.
5.
11
Úloha číslo 2
Mama ťa poslala do samoobsluhy kúpiť 300 gramov tvrdého syra. Rôzne balenia majú aj rôzne cenovky:
syr GOUDA
syr KARIČKA
syr RAMZES
syr KLEOPATRA
150 g
100 g
150 g
100 g
40,50 Sk
21,90 Sk
52,50 Sk
23,40 Sk
Ktorý z uvedených syrov kúpiš, ak ti mama kázala kúpiť najlacnejší? Koľko v obchode zaplatíš za 300 gramov syra?
Riešenie:
syr GOUDA
syr KARIČKA
syr RAMZES
syr KLEOPATRA
100 g
100 g
100 g
100 g
27,00 Sk za 300 g
21,90 Skza 300 g
35,00 Sk za 300 g
23,40 Sk za 300 g
81,00 Sk
65,70 Sk
105,00 Sk
70,20 Sk
Odpoveď: Kúpim syr KARIČKA a zaplatím 65,70 Sk.
Nákup v obchode - Slovníček pojmov
Spotrebiteľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu
príslušníkov svojej domácnosti
Predávajúci – a) podnikateľ ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby
b) fyzická osoba, ktorá predáva spotrebiteľovi rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny
c) fyzická osoba, ktorá predáva vlastné použité výrobky, okrem potravín
Dovozca - podnikateľ, ktorý doviezol do štátu výrobok
Dodávateľ – podnikateľ, ktorý dodal predávajúcemu výrobok
Výrobok – a) nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá je určená na predaj spotrebiteľovi alebo
b) aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo
teplo určené pre spotrebiteľa
Služba – služby čistiarne, opravovne, cestovnej kancelárie, bánk, telekomunikácií
Bezpečný výrobok - výrobok, ktorý nepredstavuje nebezpečenstvo pre spotrebiteľa
Reklamácia - uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby. Pri veciach, ktoré podliehajú rýchlej skaze (napríklad potraviny),
treba reklamáciu uplatniť najneskôr nasledujúci deň po kúpe (inak právo reklamácie zanikne)
Vybavenie reklamácie - ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny
výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie výrobku alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie
Nebezpečná napodobenina - výrobok, ktorý má formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť
jeho zámenu spotrebiteľom, najmä dieťaťom s potravinou, čo môže byť nebezpečné pre jeho zdravie
Obchodná praktika - spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná komunikácia vrátane reklamy a marketingu predávajúceho,
priamo spojené s propagáciou, ponukou, predajom a dodaním výrobku spotrebiteľovi
Agresívna obchodná praktika - konanie, ktoré obťažovaním, nátlakom vrátane použitia fyzickej sily alebo neprimeraným vplyvom
podstatne zhoršuje slobodu výberu spotrebiteľa a tým môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by
inak neurobil
Kódex správania - dohoda alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho
Reklamačný protokol – doklad, ktorý je predávajúci povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi
Doklad o vybavení reklamácie - je povinný vydať ho predávajúci písomne najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie
Slovenská obchodná inšpekcia - orgán dozoru povinný vykonávať kontrolu bezpečnosti výrobku alebo služby
Zákonná záručná lehota – začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim. Nevzťahuje sa na vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia
cena. Je rôzna pri predaji rôznych produktov:
• pri predanom tovare 24 mesiacov
• pri zhotovení veci na zákazku (objednávku) 24 mesiacov
• pri oprave a úprave veci 3 mesiace
• stavebné úpravy a opravy 18 mesiacov
• zhotovenie stavby 3 roky
• predaj použitých vecí 12 mesiacov
• môže byť aj dlhšia ako v zákone, ak ju predávajúci uvedie v záručnom liste.
Záručný list – potvrdenie o poskytnutej záruke. Obsahuje: meno a priezvisko, názov (obchodné meno) predávajúceho, miesto podnikania obsah, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby a ďalšie údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak to povaha veci umožňuje,
postačí namiesto záručného listu vydať doklad o zaplatení.
Doklad o zaplatení - doklad z registračnej pokladnice alebo paragon.
Spotrebiteľská zmluva - každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Ak obsahuje neprijateľné podmienky – je neplatná.
Európske spotrebiteľské centrum – poradenské miesto, ktoré pomáha spotrebiteľom v únii. Možnosť spojenia aj prostredníctvom
webovej adresy: http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/euroguichets/index_en.html.
12
Nákup v obchode, reklamácie
Pracovný list – ZS2
Pracovný list pre 2 – 5 členné skupiny
Priraďte správne:
1.
Reklamovať je možné
A
je možné reklamovať.
2.
Spotrebný tovar možno reklamovať
B
6 týždňov.
3.
Aj výrobky predávané so zľavou
C
musím dostať reklamačný protokol.
4.
Po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti
D
v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho.
5.
Oprava vád, na ktoré sa vzťahuje záruka
E
je nutné tovar stiahnuť z predaja.
6.
Pri uplatnení reklamácie
F
Môžem sa obrátiť na SOI.
7.
Záručná doba na zvieratá trvá
G
do 24 mesiacov odo dňa prevzatia.
8.
Reklamácia musí byť vybavená
H
je bezplatná.
9.
Ak mám pochybnosti o bezpečnosti výrobku,
I
nemusí byť vystavený pri potravinárskych výrobkoch
10.
Záručný list
J
najneskôr do 30 dní.
Riešenie: 1 - D, 2 - G, 3 - E, 4 - A, 5 - H, 6 - C, 7 - B, 8 - J, 9 - F, 10 - I
13
Reklamácia - vzor
Angelika Voňavá, Fialková 28, 080 01 Prešov
Doporučene
OBUVEX, spol. s r. o.
reklamačné oddelenie
Sládkovičova 86
010 01 Žilina
Prešov
24. apríla 2008
Reklamácia topánok
Vážený výrobca,
12. marca 2008 som si vo Vašej podnikovej predajni v Žiline kúpila vychádzkové topánky.
Topánky Vám posielam na reklamáciu, pretože po mesiaci nosenia praskla podrážka na pravej topánke
vo väčšom a na ľavej v menšom rozsahu. Informovala som sa vo viacerých opravovniach obuvi a vo všetkých
mi zhodne povedali, že je to neopraviteľná chyba.
Vzhľadom na krátky čas nosenia topánok predpokladám, že ide o výrobnú chybu. Preto Vás žiadam
o preskúmanie mojej reklamácie a verím v jej kladné vybavenie. Keďže som stratila dôveru v daný výrobok,
žiadam o vrátenie peňazí. Súčasne prikladám i kópiu pokladničného bloku.
S pozdravom
Príloha
Angelika Voňavá
14
Mlieko, mliečne výrobky – aký jogurt nám vyhovuje?
Výučbová jednotka
Časový rámec
2 lekcie po 45 minútach
Veková skupina
Základná škola 12 -14 roční
Súvislosť s osnovami (ŠVP)
Biológia, zdravotná výchova, chémia, matematika
Nástroje a pomôcky
Papier a písacie potreby, tabuľa, krieda/fixky, slovníček pojmov, internet, reklamné materiály
z veľkých obchodných reťazcov, časopisy o zdraví a zdravej výžive
Výstupy
Zručnosti: vedomosti o základných hodnotách mlieka a mliečnych produktov – schopnosť
porovnávať kvalitu produktov podľa parametrov uvedených na obale alebo na priložených
letákoch k produktom, zručnosť porovnávať produkty podľa ceny a kvality
Postoje: študenti dokážu na základe poznania hodnoty tovarov a analýzy trhu s produktmi
robiť zodpovedné rozhodnutia z hľadiska svojho zdravia
Metodológia (Popis aktivity)
1. lekcia
1. Úvod:
Učiteľ uvedie hodinu otázkami:
Prečo pijeme mlieko a konzumujeme mliečne výrobky? Poznáme jeho výživovú hodnotu?
Aké sú postoje ku konzumácii týchto výrobkov vo verejnosti laickej i odbornej – poukázať na
rozdiely
Má niekto alergiu na mlieko a mliečne výrobky? Aké sú náhradné možnosti?
Ako si vyberáme mliečne výroby? Čo sledujeme pri nákupe – cenu, kvalitu, chuťové
vlastnosti, sme ovplyvnení reklamou?
Odpovede na otázky zapíše učiteľ na tabuľu a prípadne ich doplní o ďalšie kritéria.
2. Zadanie domácej úlohy na nasledujúcu hodinu:
Učiteľ rozdelí študentov na dve skupiny a každej skupine pridelí na nasledujúcu hodinu spracovať jednu z úloh – jedna obhajuje obchodné záujmy , druhá zdravie a zdravú výživu
Úloha 1: Porovnajte ponuky aspoň troch predajcov a vyhodnoťte, ktorý by bol pre vás
najvhodnejší z hľadiska výberu niektorého mliečneho výrobku. Porovnajte nutričné hodnoty,
ceny a svoj výber podložte argumentmi a napíšte krátku správu na max. A4. K vyhodnoteniu
použite internetové stránky alebo reklamné letáky (ústne informácie z rodiny, od priateľov,
prípadne z odborných diskusií médiách
Úloha 2: v odborných materiáloch – produkovaných v tlači, iných médiách – aj internete vyhľadajte argumenty viažuce sa na zdravú výživu, konzumovanie mlieka a mliečnych výrobkov, štatistiky – aká je spotreba u nás , v zahraničí, a vypíšte (vytlačte) si ich a interpretujte.
Informačné a vzdelávacie zdroje
www.zdravie.sk
www.vup.sk (webstranka Výskumného ústavu potravinárskeho)
www.mlieko.sk
www.euractiv.sk
www.minedu.sk
www.agriculture.sk
autor
Daniela Drobná
15
Pomôcky, nástroje a texty
Mliečna bielkovina je dôležitá pre tvorbu buniek a látkovú výmenu. Obsahuje veľa nenasýtených mastných kyselín, ktoré si telo samo nevie vyrobiť.
Mliečny tuk je ľahko stráviteľný, dodáva telu energiu, vitamíny, a to predovšetkým skupiny
B, vitamíny A, D, E a K.
Mlieko a mliečne výrobky patria k základným potravinám vo výžive obyvateľstva. Zákon
o potravinách ustanovuje podmienky výroby potravín a ostatných požívatín, manipuláciu
s nimi a ich uvádzanie do obehu v záujme podpory a ochrany zdravia ľudí a ochrany
spotrebiteľa na trhu potravín, ako aj úlohy a organizáciu potravinového dozoru nad ich
dodržiavaním.
Požiadavky na zdravotnú neškodnosť, hygienu, požiadavky na zloženie a kvalitu potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania,
ich skladovanie, prepravu, manipuláciu s nimi a ich obeh, ako aj zásady na odber vzoriek a ich vyšetrovanie ustanovuje Potravinový
kódex Slovenskej republiky.
Požiadavky na mlieko a mliečne výrobky sú ustanovené šiestou hlavou tretej časti. Mliečne výrobky sú výrobky vyrobené len z mlieka, ktoré bolo získané nadojením kravy, ovce alebo kozy; na ich výrobu možno používať aj iné látky nevyhnutne potrebné na výrobný
proces, avšak tieto látky nesmú nahradiť žiadnu mliečnu zložku (mliečny tuk, mliečne bielkoviny). Podľa druhu hospodárskeho zvieraťa,
od ktorého nadojením sa mlieko získalo, členíme mlieko na kravské, ovčie a kozie. Ak sa v názve mlieka alebo mliečneho výrobku neuvádza druh hospodárskeho zvieraťa, rozumie sa mliekom vždy mlieko kravské.
Deti sú najohrozenejšou vekovou skupinou z hľadiska príjmu primeraného množstva vápnika. V posledných rokoch sme na Slovensku zaznamenali prudký pokles spotreby mlieka
a mliečnych výrobkov, ktoré vápnik obsahujú. Okrem toho mlieko obsahuje stopové prvky
ako magnézium, fosfor, draslík, zinok, selén a jód. V súčasnosti dosahuje príjem vápnika
u detí zhruba 60 % odporúčaného množstva (500 až 1 200 mg/deň podľa veku).
28. septembra, si pripomíname Svetový deň mlieka v školách.
Podľa zistení štúdií iba 43 % detí pije mlieko každý deň (max. 3 dl), 45 % nepravidelne
a 12 % detí nepije mlieko vôbec. Názory na spotrebu mlieka sú rôzne. Odporcovia pitia
mlieka, resp. výrazného zníženia spotreby mlieka tvrdia, že existuje množstvo iných
potravín, ktoré obsahujú oveľa viac vápnika ako mlieko (mak, sezam, brokolica, čínska
kapusta, mandle, vlašské orechy, listová zelenina, lieskové oriešky, sušené figy, riasy).
Podľa odporúčaní WHO však mlieko je, bolo a bude základnou zložkou výživy človeka.
„Hlavným cieľom zvýšenia spotreby mlieka v školách je zvýšenie spotreby vápnika u školopovinných detí a to obnovením mliečnych
desiat na školách a zvýšením spotreby kyslo-mliečnych výrobkov, tvarohu a syrov s nízkym obsahom tuku (do 20 % tuku v sušine),“
vysvetľuje MUDr. Jana Hamade z Úradu verejného zdravotníctva SR. Mliečny program vychádza z Programu ozdravenia obyvateľov SR,
ktorý schválila vláda v novembri 1999.
Z mliečnych bielkovín organizmus najviac profituje. Spracuje ich na 98 percent. Na bielkovinu kazeín je naviazaná väčšia časť aminokyselín a vápnik. Laktóza, mliečny cukor, sa ľahko strávi a stáva sa výborným zdrojom energie. Skladá sa z dvoch menších molekúl
jednoduchých cukrov - glukózy a galaktózy. Najmä galaktóza je dôležitou zložkou pre detský organizmus. Napomáha vývoj mozgu,
nervových tkanív, ovplyvňuje reguláciu telesnej teploty, a dôležitá je aj pre črevnú mikroflóru, pohyb čriev a vstrebávanie vápnika,
horčíka a fosforu.
Plnotučné s mierou
Ani mliečny tuk nemusí byť strašiakom. Na rozdiel od iných živočíšnych tukov nerobí organizmu
problém ľahko a dobre ho stráviť. Mliečny tuk je dôležitý aj preto, že nás zásobuje dôležitými
vitamínmi A, D, E a K, preto nie je dôvod zatracovať plnotučné mlieko, iba ho treba piť s mierou.
Najnovšie poznatky z výskumov dokazujú, že voľné ióny vápnika v mlieku a mliečnych výrobkoch
ovplyvňujú znižovanie hladiny cholesterolu v krvi. Piť mlieko v primeranom množstve môžeme
všetci bez obáv. Ani seniorom sa ateroskleróza z mlieka nevyvinie. V prospech mlieka hovorí aj
ďalší údaj. Nachádza sa v ňom 14 najdôležitejších minerálov potrebných pre zdravý vývoj
a výživu. Z nich najdôležitejšie sú vápnik a fosfor. Ich vzájomné prepojenie je základným predpokladom pre pevné, zdravé kosti a zuby. Z ďalších minerálov nám mlieko dodáva horčík, zinok
a draslík. Vďaka svojmu zloženiu sa mlieko označuje za strážcu rovnováhy minerálov v tele.
16
Pol litra každý deň
Z mlieka a jeho produktov môžeme pokryť takmer 60 percent dennej potreby vápnika. Nedostatok mlieka
v detstve sa vypomstí v neskoršom veku. Prejaví sa rednutím kostí, kazivosťou zubov. „Mlieko má byť
trvalou zložkou stravy detí nielen v období raného detstva,“ zdôrazňuje doktorka Mária Krajčírová, detská
gastroenterologička z II. Detskej kliniky Fakultnej nemocnice UK v Bratislave. Odporúča dávať deťom pol litra mliečnej stravy každý deň. Z tohto množstva získajú dosť vápnika na budovanie kostnej a zubnej hmoty.
„Jeho nedostatok zvyšuje náchylnosť detí na rôzne choroby, napríklad krivicu, mäknutie kostí, nesprávny
vývoj chrupu, zvýšenú kazivosť zubov, sklon k tetanickým kŕčom, a prejaví sa aj poruchami rastu,“ hovorí
skúsená gastroenterologička. Deti do 10 rokov potrebujú denne 800 mg vápnika. Od 11 do 18 rokov sa
dávka zvyšuje až na 1200 mg. Nahrádzať mlieko a mliečne výrobky čajom a ovocnými šťavami považuje
lekárka za nesprávne a škodlivé. Podľa zistení epidemiologických štúdií iba 43 % detí pije mlieko každý deň,
45 % nepravidelne a 12 % nepije mlieko vôbec. Deti, ktoré pijú mlieko pravidelne, vypijú maximálne 3 dl
mlieka. Lekári upozorňujú, že nedostatočný prísun živín z mlieka a mliečnych výrobkov sa podpíše pod vznik
rôznych ochorení, najmä osteoporózy v dospelom veku.
Fámy o alergii?
Doktorka Béderová považuje za neseriózne vyhlasovať mlieko za paušálny alergén. „Zdraví ľudia sa mlieka obávať nemusia. Alergicky
reagujú na mlieko, respektíve jeho bielkovinovú zložku iba 1-2 percentá ľudí, a to je skutočne zanedbateľné množstvo,“ upokojuje
doktorka Béderová. Častejšie sa vyskytuje intolerancia na mliečny cukor, ktorý enzýmy nedokážu spracovať. Prejaví sa hnačkami, nafukovaním a bolesťami brucha u detí i dospelých, čo sa mylne považuje za alergiu. Nahrádzať mlieko a výrobky z neho bez opodstatnenia
sójovým mliekom označuje doktorka Krajčírová za nesprávnu alternatívu preto, lebo „sója obsahuje látky, fytáty, ktoré blokujú vstrebávanie vápnika a železa. Navyše samotná bielkovina sóje nie je nutrične porovnateľná s biologicky plnohodnotnou živočíšnou bielkovinou
kravského mlieka.“
A čo ak predsa len existuje alergia?
Pri alergii na bielkovinu kravského mlieka sa musia zo stravy vylúčiť všetky mliečne výrobky. Do stravy sa nesmú zaraďovať žiadne jedlá
a potraviny, do ktorých sa pridáva mlieko, sušené mlieko, srvátka a pod. Pri nakupovaní potravín pre dieťa by ste si mali vždy prečítať
informácie pre spotrebiteľa na obale výrobku, z ktorých zistíte z akých surovín sa potravina skladá. Čokoľvek sa obsahom mlieka je nevhodné – napr. keksy, zmrzlina. Mlieko a mliečne výrobky sú vo výžive dôležité najmä ako zdroj vápnika. Tento prvok je nepostrádateľný
pre rast a vývin dieťaťa. Ak dieťa nemôže dostávať výrobky z kravského mlieka, treba do stravy zaradiť ich náhrady.
Aj dieťa, ktoré nejedáva mliečne potraviny môže mať plnohodnotnú stravu. Dôkazom sú vegetariánske deti. Potrebné je však starostlivo
zostavovať jedálny lístok a venovať pozornosť najmä zdrojom vápnika. Ak máte pocit, že strava neposkytne dieťaťu jeho dostatočné
množstvo, môžete vápnik dopĺňať v tabletách. Vhodné sú prípravky s jeho nižším obsahom – približne 50% z denného odporúčaného
množstva, t.j. okolo 400 mg. Keďže mlieko a mliečne výrobky poskytujú aj niektoré vitamíny, vhodná je občasná multivitamínová kúra
niektorým z prípravkov určených pre deti.
Kyslomliečne produkty a vek
Pre tých, čo neznášajú laktózu, odporúča doktorka Béderová kyslomliečne výrobky, napríklad jogurty, tvaroh, acidofilné mlieko, srvátku,
kefír. V čom je ich prednosť? Do žalúdka prichádzajú sčasti už natrávené. Pri ich výrobe sa používajú kultúry živých baktérií. Navyše, obsahujú enzým, ktorý v tenkom čreve pomáha štiepiť mliečny cukor. V tráviacom trakte vytvárajú mierne kyslé prostredie, ktoré nevyhovuje hnilobným mikroorganizmom, takže v čreve sa netvoria jedované látky. Sliznica čriev lepšie pracuje a do krvi prepúšťa viac vitamínov,
minerálov a zrýchľuje trávenie, čím sa súčasne znižuje riziko nádorových ochorení tráviaceho traktu a zvyšuje sa obranyschopnosť
organizmu. Niektorí odborníci na zdravú výživu odporúčajú striedať typy probiotických kultúr, teda každý deň si dopriať iný druh zakysaného výrobku. Kyslomliečne produkty sú vhodnejšie nielen pre dospelých, ale aj pre deti, lebo sú ľahšie stráviteľné. Výsledky viacerých
epidemiologických štúdií potvrdili priamy vzťah medzi pravidelnou konzumáciou kyslomliečnych výrobkov a dlhovekosťou. Tieto výrobky
pozitívne ovplyvňujú metabolickú aktivitu črevnej mikroflóry, upravujú proces vyprázdňovania, a tým znižujú hnilobné pochody v hrubom
čreve.
Acidofilné mlieko a antibiotiká
Zakýsané mliečne výrobky s probiotickou kultúrou sa osvedčili ako prevencia na potravinové alergie, kožné a respiračné alergické
ochorenia. Pediatrička odporúča deťom, ktoré trpia nechutenstvom, dávať miesto sladkých tučných mliečnych výrobkov radšej zakýsané výrobky so živou bakteriálnou kultúrou. Tieto výrobky majú okrem výživnej hodnoty aj inú prednosť. Pôsobia proti zápche. Trpia ňou
nielen dospelí, ale pod vplyvom nezdravých rodinných stravovacích návykov stále častejšie aj deti. Dôvodov a argumentov na to, aby sme
nezanevreli na kravské mlieko a výrobky z neho, je teda dosť. Ak vám nechutí mlieko, dajte si niečo probiotické. Výber je bohatý.
Čo skrýva pohár mlieka
Vápnik - 30 % z dennej potreby. Mlieko patrí medzi najlepšie zdroje vápnika. Dôležitý je pre kosti
a pre činnosť nervov a svalov. Vitamín D - 25 % z dennej potreby. Pomáha telu vstrebávať vápnik
a optimalizovať mineralizáciu kostí. Riboflavín - vitamín B2 - 24 % z dennej potreby. Premieňa jedlo
na energiu. Fosfor - 20 % z dennej potreby. Tento minerál sa podieľa na tvorbe a udržiavaní pevných
kostí. Proteíny - 16 % z dennej potreby. Potrebujeme ich na stavbu svalov, na regeneráciu poškodených svalov a obnovu energie. Vitamín B12 - 13 % z dennej potreby. Podieľa sa na tvorbe červených
krviniek, ktoré zabezpečujú prenos kyslíka z pľúc do svalov. Draslík - 11 % z dennej potreby. Zabezpečuje správne fungovanie svalov. Niacín - 10 % z dennej dávky. Zabezpečuje činnosť viacerých
enzýmov v tele. Vitamín A - 10 % z dennej potreby. Pomáha regulovať rast buniek, podporuje imunitu
a prispieva k zdravému zraku. (spracovala: Daniela Augustinska)
17
O čom ešte možno s deťmi hovoriť? Tu je niekoľko tipov:
• Je potrebné pred konzumáciou mlieko ohriať?
Nie, pretože mlieko je už tepelne ošetrené.
• Prečo dnešné konzumné mlieko nemá tuk vyzrážaný na povrchu?
Lebo je homogenizované.
• Prečo má niekto tráviace problémy po vypití sladkého mlieka, ale po vypití kyslého ich nemá?
Príčinou môže byť intolerancia na mliečny cukor laktózu.
• Je rozdiel medzi zakysanými a zakvasenými mliekami?
Áno, lebo pri výrobe zakysaného mlieka sa zúčastňujú baktérie a pri výrobe zakvaseného mlieka sa zúčastňujú kvasinky.
• Je bryndza vyrábaná iba z ovčieho mlieka?
Nie, lebo rozlišujeme viac druhov bryndze.
• Čo znamená t.v.s. alebo v nemčine FIT alebo v angličtine FDM pri označení syrov?
Je to tuk v sušine.
Výučbové jednotky pre stredné školy
Výučbová jednotka
Reklama
Časový rámec
3 - 4 lekcie po 45 minútach, rozložené do niekoľkých predmetov
Súvislosť s osnovami (ŠVP)
Občianska náuka, Základy spoločenských vied
Veková skupina
14 - 16 roční
Metódy
Rozprávanie, práca s textom, hra rolí
Učebné pomôcky
Papier a písacie potreby, tabuľa, krieda, alebo veľké hárky papiera a fixky farebné papiere
(čierny, biely, svetlo modrý, tmavo modrý, žltý a šedý), nožničky a lepidlo. Obrázky aktérov
reklám, ktoré žiaci sami doma vystrihnú z časopisov
Metodológia (Popis aktivity)
1. lekcia
1. Úvod:
Učiteľ požiada žiakov, aby si pripravili papier a pero. Každý žiak rozdelí papier na dva stĺpce.
Úlohou je zapísať v prvom stĺpci čo najviac reklamovaných predmetov, ktoré sa objavujú
v rozprávaní. V druhom stĺpci by mal žiak napísať, kde a akým spôsobom bol daný predmet
reklamovaný. Učiteľ prečíta rozprávanie. Učiteľ zapisuje na jednu časť tabule predmety, ktoré
mu diktujú žiaci a ku každému predmetu dopíše v druhej časti tabule spôsob, akým bol daný
predmet reklamovaný a miesto, kde sa reklama objavila.
18
Diskusia:
Žiaci premýšľajú, kde všade sa v bežnom živote môžu stretnúť s reklamou a aké podoby
môže daná reklama mať.
2. Ilúzia odolnosti voči reklame
Jednoduchý test
Po dopísaní testu sa sčítajú výsledky všetkých žiakov zvlášť pre každú otázku a vypočíta sa
priemerná hodnota. Porovná sa priemerné hodnotenie otázky číslo 1 s hodnotením otázky
číslo 2, a tiež otázky 3 s č.4. Hodnotenie otázky číslo 1 bude pravdepodobne nižšie ako 2
a hodnotenie otázky číslo 3 nižšie než hodnotenie otázky číslo 4. Ilúzia odolnosti voči reklame spočíva v tom, že každý človek si myslí, že je odolnejší voči vplyvom reklamy a televízie
než iný priemerný človek.
2. lekcia
1. Do akej miery vás ovplyvňuje reklama?
Diskusia:
Už sa vám niekedy stalo, že ste sa nechali zviesť reklamou a kúpili niečo, čo vôbec nepoužívate? Čo vaši kamaráti či rodičia, máte u niektorých z nich podozrenie, že príliš podliehajú
vplyvu reklamy? Pri akých výrobkoch si myslíte, že ich ľudia kupujú len preto, že je na ne silná
reklamná kampaň?
Kto nás dokáže presvedčiť?
Žiaci dostanú za úlohu vystrihnúť z časopisu troch ľudí, ktorí reklamujú nejaký produkt, tak,
aby bola vidieť len tvár či postava aktéra, nie samotný produkt, alebo jeho názov. Žiak si
samozrejme musí zapísať či zapamätať, čo daný aktér reklamoval. V triede sa žiaci rozdelia
do ôsmich skupín. Každý žiak dá svoje obrázky členom inej skupiny. Každá z ôsmich skupín
musí uhádnuť, čo daný človek reklamuje.
Diskusia:
Prečo pastu na zuby väčšinou reklamujú seriózne vyzerajúci lekári, rastlinný tuk, alebo prací
prášok „skúsené mamy“ a technické novinky mladí dynamickí ľudia? Aký má význam to, kto
daný produkt reklamuje? Akú úlohu hrajú v reklamách známi, alebo slávni ľudia?
Výstupy
Schopnosti: identifikácia reklamy a miest, kde sa s reklamou stretávame, uvedomenie si,
že sme neustále ovplyvňovaní reklamou, rozpoznanie niektorých psychologických prvkov
využívaných v reklamách
Postoje: chuť analyzovať svoje spotrebiteľské správanie
Informačné a vzdelávacie zdroje
Pedagogický materiál na tému reklamy určený ako podklad portálu www.yomag.cz pre učiteľov stredných škôl, Dorota Kremer,
zdroj prevzatý z českej verzie Dolceta.eu
www.hr-server.cz/common/vlastni_clanek_detail.asp?c_id=219&o_id=1466
http://medialne.etrend.sk/reklama/
autor
Daniela Drobná, Daniela Ďurajková
19
Pomôcky, nástroje a texty
Reklama – Rozprávanie
Práve pozeráte na televízny reklamný spot o zubnej paste. Pred vami sa odvíja príbeh televízneho spotu, ktorý vychádza z ústrednej
piesne použitej v kultovej českej rozprávke Pyšná princezná. Hlavná protagonistka spieva do rúžu, podobne ako Pyšná princezná
v rozprávke spievala kvetu. Kvet sa vďaka spevu rozvíja a rúž v spote tiež. Dievčina sa domnieva, že ide o mikrofón, ale v závere si uvedomí, že má v ruke rúž. Koncepcia spotu spája dve značky – kozmetickú spoločnosť a hudobný televízny formát, neobsahuje sexuálnu
narážku, ktorá by neeticky pôsobila na skupinu detí a mládeže.
Na túto reklamu sa z radov rôznych subjektov rozvinula vášnivá, emotívna, kritická diskusia končiaca až pred Arbitrážnou komisiou
Rady pre reklamu SR.
Sťažnosti na uvedenú reklamnú kampaň zubnej pasty Parodontax spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia podali
tri subjekty. Podľa sťažovateľov je forma zobrazenia šokujúca, nerešpektuje časť populácie, ktorá trpí týmto problémom a navodzuje pocit strachu. Podľa RPR však zobrazuje reálne dôsledky ochorenia, ktoré sú sprevádzané
krvácaním ďasien až po uvoľnenie a prípadné vypadnutie zuba. Priebeh ochorenia je zobrazený v symboloch
a náznakoch, použité obrazy a zvuky sú zrozumiteľné iba tej časti divákov, ktorá je spôsobilá tieto informácie o
ochorení spracovať a porozumieť.
Podľa sťažovateľov na kampaň „Rozvíjej se poupátko“ spoločnosti Avon Cosmetics je neetické, aby sa v rámci programu, ktorý sledujú
deti a mladiství objavovala reklama so sexuálnou narážkou. RPR ju však považuje za neopodstatnenú. Koncepcia tohto televízneho
spotu vychádza z ústrednej piesne použitej v kultovej českej rozprávke Pyšná princezná...
Vašou úlohou je vyjadriť sa obsahu reklamy, ako ju vnímate, odôvodniť, prečo sa stotožňujte/nestotožňujete s uvedenou reklamou.
Súčasne sa pokúste sledovať tieto námety:
Ako vyberať zubnú pastu?
Kde sú tie časy, keď ste si v drogérii mohli vyberať len z pár druhov plus mínus rovnakých zubných pást
a najväčší rozdiel spočíval v ich príchuti. Dnes si môžete kúpiť pastu šitú na mieru vašim zúbkom. Pomáhajú
nielen predchádzať zubným ochoreniam, ale ich aj, aspoň čiastočne, rieš Cítite, že vaše zuby trpia pri kontakte
s horúcim alebo studeným nápojom či jedlom? Ak áno, nebojte sa - občasnou citlivosťou zubov trpí veľa ľudí.
Môžu vám ju pomôcť vyriešiť špeciálne zubné pasty. Nielenže zabraňujú vzniku kazu, ale zároveň znižujú citlivosť obnažených zubných krčkov a pôsobia na stiahnutie ďasien.
Biela belejšia
Patríte medzi milovníčky kávičky a cigaretky? Možno ste si všimli, že pomaly, ale iste sa tieto vaše „lásky“ začínajú prejavovať na vašom chrupe. Neváhajte a bojujte proti nim, kým nie je neskoro! Zaobstarajte si bieliacu
zubnú pastu. Sú špeciálne vyvinuté na dôkladné očistenie a bielenie zubnej skloviny a pomáhajú tak vrátiť
zubom ich prirodzený farebný odtieň.
Nech zuby ostanú na mieste
Ak každú chvíľu krvácate z ďasien, máte pocit, že vaše zuby sú akoby uvoľnené, majú odhalené krčky, asi vás trápi paradentóza. Je to
chronické ochorenie ďasien a väzov uchytávajúcich zub v kostnom lôžku a v neskoršej fáze sa môže pridať dokonca zápal ďasien.
Preto sa naozaj poctivo venujte dodržiavaniu precíznej ústnej hygieny. Vhodné je používať adstringentné zubné pasty - okamžite sťahujú
a spevňujú ďasná a zastavujú tak ich krvácanie. Váš zubár vám určite nejakú odporučí, kúpiť si ju môžete aj v lekárni.
Pre nepriateľov zubárovej vŕtačky
Zdá sa vám, že zubár vŕta vaše zuby akosi pričasto? Vyskúšajte zubnú pastu so zvýšeným obsahom fluóru. Sú
určené na starostlivosť o zuby s vyšším sklonom ku kazovosti. Fluór sa rýchlo vstrebáva do zubnej skloviny,
remineralizuje a posilňuje ju a chráni tak pred vznikom zubného kazu. Niektorí ľudia sú však na fluór precitlivení.
Práve týmto pacientom sú určené zubné pasty bez fluóru.
Aký by ste vytvorili spot pre deti? Aký pre teenagerov ? Aký pre dospelých a pre ľudí s umelým chrupom?
Dajte svoje nápady na papier – nakreslite, pokúste sa zahrať scénku
20
Reklama - Nebezpečné zubné pasty
Na trhu EÚ sa objavili nebezpečné zubné pasty, možno sú aj v SR
Na trhu EÚ sa objavili nebezpečné zubné pasty, možno sú aj v SR. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na výskyt nebezpečných zubných pást na trhu Európskej únie. Je možné, že tieto výrobky sa vyskytujú aj na
slovenskom trhu. Preto ÚVZ odporúča, aby ich spotrebitelia nekupovali.
Zubné pasty obsahujú vysoko toxické organické rozpúšťadlo dietylén glykol, ktoré sa používa ako nemrznúca zmes.
Po požití môže spôsobiť zvracanie, závrate, zlyhanie obličiek, problémy s dýchaním, kŕče a dokonca kómu. Pri dlhodobom používaní predstavuje riziko najmä pre deti a spotrebiteľov chorých na obličky alebo pečeň.
Ide o zubnú sústavu čínskeho pôvodu Smilecare Maximum white od výrobcu Mr. Du Chun Hong, zubnú pastu čínskeho pôvodu s kefkou
Mr. Cool Cool Mint 120 a zubnú pastu čínskeho pôvodu s kefkou Active Ultra White. Úrad verejného zdravotníctva SR zistil na trhu aj
ďalšie zdraviu škodlivé zubné pasty čínskeho pôvodu. V nich zistil prítomnosť patogénnych mikroorganizmov Flebsiella oxytoca
a Pseudomonas aeruginosa. Tie môžu spôsobiť lokálnu infekciu ďasien a ústnej dutiny. Ide o UFSBD fluoride toothpaste
mint - flavoured, strawberry- flavoured, zubnú pastu MSA mint-flavoured fluoride toothpaste a zubnú pastu Lang Green tea Toothpaste.
Použité zo zdroja: TASR - správa hlavného hygienika SR Ivana Rovného.
Obrázky výrobkov - zdroj RAPEX
Výučbová jednotka
Trvalo udržateľný rozvoj – globálne súvislosti (Stredná odborná škola)
Časový rámec
2 - 3 lekcie každá po 45 minút, rozložené do niekoľkých predmetov
Súvislosť s osnovami (ŠVP)
Náuka o spoločnosti, etická výchova, zemepis, slovenský jazyk
Veková skupina
15 - 16 roční
Ciele
Poznať globálne súvislosti ochrany životného prostredia, oboznámiť sa s príkladmi národnej
a medzinárodnej spolupráce ochrany prírody, štátnou ochranou prírody, uvažovať
v intenciách TUR.
Predpokladá sa, že by študenti mali poznať základné charakteristiky trvalo udržateľného
rozvoja (TUR), príslušnú terminológiu, aplikovali ju pri vlastnom vyjadrovaní názorov a postojov k tematike TUR, študent si uvedomuje vplyv svojich životných potrieb na životné prostredie a vie korigovať svoje konanie v prospech trvalo-udržateľného spôsobu.
racionálne využívanie prírodných zdrojov, znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy, úbytok ozónovej
vrstvy, skleníkový efekt, spotreba energie, odpad, populácia na zemeguli – ohrozenia ľudstva.
21
Učebné pomôcky
videá z webstránky Greenpeace, internet, príp. mapa sveta, Internetová stránka
www.hraozemi.cz, PC sieť alebo PC s dataprojektorom, tabuľa, video, filmy s environmentálnou tématikou, Národná stratégia TUR, Medzinárodná konferencia Evironment 2007 Belehrad
Opis aktivity
Učiteľ by mal študentov oboznámiť so základnými výzvami TUR, ochrany životného prostredia
a súvislostí vyplývajúcich zo správania sa spotrebiteľov. Študenti by mali bezpečne rozlíšiť,
prečo sa problematike životného prostredia, trvalej udržateľnosti venuje pozornosť, aký to
má dopad na individuálnu kvalitu života, a na globálny vývoj TUR. Učiteľ by mal vysvetliť, čo
patrí medzi podstatné indikátory kvality života, že sú to nepochybne indikátory životného prostredia, ktoré majú bezprostredný vplyv na každodenný život človeka, ale sú súčasne aj ním
utvárané. Musí poukázať sociálne, marketingové správanie, nedostatky a absenciu trvalých
hodnôt v záujme okamžitého uspokojovania želaní a pod.
Poukázanie na ekologické a environmentálne problémy je najlepším predpokladom utvorenia
ochranárskych postojov. Vytváranie postojov, výchova, aktívna účasť vedúca k ochrane životného prostredia, k úspore materiálov, energie, šetrnému zaobchádzaniu spoločného majetku
všetkých občanov, je iba zlomkom toho, čo možno urobiť pre ďalšie generácie a presadzovanie myšlienky TUR.
Výstupy
Zručnosti: rozvíjať postoje mladých spotrebiteľov na aktívnu účasť pri ochrane životného
prostredia , k pomenovaniu a označovaniu nesprávnych postupov vo vlastnej obci, meste,
schopnosť rozlišovať správne a nesprávne javy. Rozvoj komunikačných a prezentačných
schopností, napísanie eseje
Prístup: zvýšená pozornosť na environmentálne citlivé témy, výchova k zodpovednému správaniu zohľadňujúc etické, sociálne, ekonomické prvky správania
Poznatky:
• európske súvislosti ochrany spotrebiteľa, prečo chránime a máme chrániť prírodu a životné
prostredie Znalosť základných dôveryhodných informácií, garantovaných dozornými orgánmi alebo nezávislými inštitúciami.
• poznať globálne výzvy a ohrozenia vyplývajúce z nesprávnych spotrebiteľských vzorov
• rozvoj prezentačných schopností
Informačné a vzdelávacie zdroje
orgány a záujmové organizácie zamerané na životné prostredie:
www.govenrment.gov.sk
www.environment.gov.sk
Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín. Združenie ľudí so záujmom o životné prostredie a o zvyšovanie kvality života v
Trenčíne a v regióne Bielych Karpát.
www.cea.sk
Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Bratislava. Združenie, ktoré prispieva svojimi aktivitami ku riešeniu znižovania
vplyvov výrobných a ďalších činností.
www.aspek.sk
Umbra, Bratislava. Únia pre manažment biotopov a reaktivity ochraňuje vzácne a ohrozené biotopy predovšetkým Podunajskej
nížiny.
www.umbra.sk
Greenpeace Slovensko, Bratislava. Organizácia ochrancov životného prostredia aktívna vo viac ako 40-tich krajinách sveta.
www.greenpeace.org/slovakia
Asociácia priemyslu a ochrany prírody, Bratislava. Organizácia, ktorá prispieva k zlepšeniu životného prostredia v bratislavskom
regióne.
www.apop.sk
Priatelia Zeme - SPZ, Košice. Nezisková organizácia chrániaca životné prostredie, prírodu a záujmy zachovania života na Zemi.
www.priateliazeme.sk/spz
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica. Odborná organizáciá zameraná na ochranu a tvorbu životného
prostredia na princípoch trvalo udržateľného rozvoja.
www.sazp.sk
22
Ekopark n. f., Bratislava. Výstavné, osvetové, konzultačné a edičné centrum zamerané na ochranu životného prostredia.
www.ekopark.sk
Ekologické informačné centrum, Nitra. Občianske združenie, zaoberajúce sa problematikou ekológie, environmentalistiky,
ochranou prírody a životného prostredia.
www.seps.sk/zp/eic
Občianske združenie Aqua vita - Živá voda, Liptovský Mikuláš. Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí.
www.aquavita.szm.sk
Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu, Bratislava. Činnosť organizácie sa zameriava na podporu aktivít, ktoré smerujú k zlepšeniu stavu životného prostredia v Európe.
www.rec.sk
Environmentálny fond, Bratislava. Fond zriadený na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie.
www.envirofond.sk
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica. Organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, zabezpečuje odbornú činnosť vo veciach ochrany prírody a krajiny.
www.sopsr.sk
Pangaea o.z., Nitra. Ekologické projekty, školy v prírode, letné tábory, environmentálna výchova na školách.
www.pangaea.sk
Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve, Šamorín. Združenie, ktorého členom je 27 obcí. Hlavnou
témou je separácia a odpadové hospodárstvo, zoznam obcí.
www.zohzo.sk/zohzo/faces/pages/main.jsp
Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava. Mimovládna organizácia zameraná na výskum a ochranu dravých vtákov a sov s
celoslovenskou pôsobnosťou.
www.dravce.sk
Občianske združenie Ochrana karpatskej divočiny, Istebné. Nezisková organizácia sa zaoberá ochranou ohrozených druhov,
bojom proti pytliactvu a vykrádaniu orlích hniezd.
www.webpark.sk/pcw
Ďalšie informačné zdroje:
http://ec.europa.eu/news/environment
www.enviro.gov.sk
www.tur.gov.sk
www.unesco.org
www.coe.org
www.skolaplus.sk
videá na
http://www.greenpeace.org/slovakia
autor
Daniela Drobná
23
Pomôcky, nástroje a texty
Ako nakladať s odpadmi v záujme TUR
papier - novinový, časopisy, knihy bez tvrdých obalov, zošity, kartóny, korešpondencia (nie mastný a znečistený
papier, obaly zo škatuľových nápojov a mlieka, alobal, kopírovací papier). Pri výrobe papiera sa dnes používa až
polovica odpadového papiera. Nový papier sa nepoužije na obaľovanie potravín, ale na obaly
a kartóny na prepravu, zošity...
sklo - neznečistené fľaše od nápojov a oleja, poháre zo zaváranín, ostatné sklenené obaly, rozbité sklo (bez kovových a plastových uzáverov, nie zrkadlá, žiarivky, porcelán, mliečne sklo...). Sklo sa po vyčistení a triedení drví, taví
a vyrábajú sa nové fľaše...
textil - takisto sa recykluje na rôzne hrubšie tkaniny, nezabúdajme aj na charitu a starým oblečením prispejme chudobným ľuďom
kovový
šrot - neznečistené predmety kovové rôznych veľkostí a tvarov (nie chladničky, televízory)
bioodpad - zvyšky z kuchyne, záhradky - môžeme ich použiť do kompostu a zúrodnia tak pôdu, naopak na skládke by len prispievali k
znečisteniu.
plasty - používajú sa materiály: PE - LD polyetylén (s nízkou hustotou), PE - HD polyetylén (s vysokou hustotou), PP polypropylén, PVC
polyvinylchlorid, PS polystyrén, PET polyetyléntereftalát. Viac ako 60% obalov z plastu sa používa na balenie potravín a nápojov.
Recyklácia plastov je možná po veľmi dôkladnom pretriedení, lebo vlastnosti granulátu získaného z odpadového plastu (látky, z ktorej
sa zasa plastový obal vyrobí) sa líšia od vlastností novej suroviny. Počet recyklácií aj množstvo plastových obalov vhodných k recyklácii
je preto obmedzený. PE sa znovu používa na odpadkové sáčky a odpadové koše, PVC na výrobu tyčí, trubiek, plastový nábytok, plastové
fľaše z PET sa môžu vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky, roztaviť a vyrobiť vlákna na tkaniny a nábytok. Je možné spracovávať aj zmiešané
a znečistené plastové obaly - nahrádzajú ťažké topné oleje pri výrobe cementu či železa, nebezpečné je však, že sa pri tom dostáva do
ovzdušia veľa nečistôt a jedovatých látok.
olovené akumulátory, suché galvanické články, batérie s obsahom ortuti, ortuťové žiarivky a výbojky, vyradené lieky - po vytriedení
ich môžeme špeciálnymi postupmi recyklovať či opatrne znehodnotiť. Po vyhodení do zmiešaného odpadu by sa stali na skládkach
nebezpečným odpadom, ktorý by ohrozoval prostredie.
Nezabudnime preto odpad triediť - už doma môžeme mať zvlášť smetný kôš na organický odpad,
kam budeme dávať i drobné papieriky, zvlášť budeme odkladať sklo, na ktoré sú vyčlenené
špeciálne kontajnery, papier, kov a textil budeme odnášať do zberu a vyhadzovať už budeme len
nepoužiteľný odpad z plastu a zmiešané materiály.
Priemyselne vyspelé krajiny produkujú niekoľkonásobne viac odpadu ako zaostalejšie krajiny.
Množstvo časopisov, novín, rýchlych občerstvení, informačných a reklamných letákov, elektrických spotrebičov, jednorazových predmetov dennej spotreby - vlastne všetko, čím je typická
konzumná spoločnosť a dnešná doba- z nás robí tých, ktorí najviac zaťažujú životné prostredie,
a to na úkor ostatných, šetrnejších národov a kultúr. Skúsme hľadať naplnenie a zmysel skôr v
duchovných statkoch ako v majetku a hmotných predmetoch. Kultúra, hudba, umenie, vedy sú
predsa dôležitejšími úspechmi a produktami ľudstva než igelitové vrecko a hamburger.
použité z:
www.infovek.sk
Ďalšie internetové zdroje:
www.biowebgym.szm.sk
www.enviroportal.sk
www.ekoskola.sk
www.ekostranka.host.sk
www.gep.szm.sk
www.government.gov.sk
www.kekule.science.upjs.sk
24
Kvíz: Životné prostredie - Odpady
1. Z čoho sa skladá klimatický systém Zeme:
a)
b)
c)
z atmosféry, hydrosféry (voda na Zemi), kryosféry (sneh a ľad na Zemi), litosféry (horné vrstvy zemskej kôry), biosféry (živé
organizmy na Zemi) a noosféry (aktivity človeka),
z atmosféry, hydrosféry a biosféry
z atmosféry, litosféry a hydrosféry
2. Čo sú skleníkové plyny:
a)
b)
c)
sú to plyny, ktoré sa vytvárajú v skleníku,
skleníkové plyny sa nachádzajú v atmosfére a skladajú sa z vodnej pary, oxidu uhličitého, metánu, oxidu dusného a ďalších,
voľne prepúšťajú krátkovlnné slnečné žiarenie, to dopadá na zemský povrch a zohrieva ho,
sú to plyny, ktoré sú užitočné, pretože urýchľujú zohrievanie sklených solárnych panelov
3. Čo urobiť s olovnatými odpadmi- akumulátormi, batériami, galvanickými článkami:
a)
b)
c)
odnesiem do špeciálneho zberu,
zahodím do smetného kontajnera pri našom dome,
za dedinou je skládka, odveziem to tam
4. Kam odnesiem lieky, ktoré neužívam, lebo mi lekár zmenil liečbu, alebo ktoré sú po exspirácii:
a)
b)
c)
odnesiem späť k lekárovi
vrátim do lekárne
vysypem z papierových obalov (tie spálim doma) a hodím do smetnej nádoby
5. Aká je cesta na znižovanie množstva produkovaného odpadu:
a)
b)
c)
nekupuj, nemíňaj, uskromni sa
minimalizuj, opätovne používaj a recykluj
minimalizuj, nepoužívaj materiály, ktoré treba nosiť do zberu
Správne odpovede: 1 - a), 2 - b), 3 - a), 4 - a), 5 - b)
Výučbové jednotky pre dospelých
Výučbová jednotka
EURO - Dospelí
Časový rámec
1 lekcia 45 minút
Súvislosť s osnovami (ŠVP)
občiansky a spoločenskovedný základ, ekonómia, práca s informáciami
Veková skupina
Dospelí, najmä starší dospelí
Učebné pomôcky
Počítač s pripojením na internet, dataprojektor, papier a písacie potreby, tabuľa, krieda/fixky,
flip chart, pracovný list Prepočet meny, učebná pomôcka Kroky zavedenia eura, pracovný list
Zdroje _na_internete, Slovenske_bankovky.ppt
Eurokvíz pre spotrebiteľa - prevzatý z:
http://www.sbaonline.sk/sk/projekty/euro/eurokviz-pre-podnikatela.html
25
Metódy, opis aktivity
1. lekcia
1. Úvod:
Motivačný rozhovor o slovenskej mene s možnosťou použitia pripravenej prezentácie. Diskusia o zavedení eura
a vstupe Slovenska do Eurozóny. Dospelí učiaci sa sa rozdelia na skupiny po 5 osôb. Dohodnú si hovorcu, ktorý bude
prezentovať závery rozhovorov a názory skupiny. 15 minút
majú na prezretie videa a prečítanie dokumentov- krátkych
informácií o postupe SR pri zavádzaní eura. V skupine diskutujú o vstupe Slovenska do Eurozóny a zapíšu si otázky,
ktoré ich v tejto súvislosti zaujímajú.
Lektor vyzve prítomných , aby formulovali otázky, problémy, ktoré zapíše každá skupina
individuálne na tabuľu alebo na samostatné flipchartové listy podľa tém, ako k sebe logicky
patria (postup zavedenia eura v SR, výhody a nevýhody zavedenia eura, euro v zahraničí,
euro mince a bankovky v SR, ochranné znaky apod.).
Podľa potreby lektor doplní ďalšie otázky. Pridelí každej skupine tému na spracovanie pre
druhé stretnutie.
K skupinovej samostatnej práci dostanú dospelí ako pomôcku pracovný list Zdroje na internete ako aj sumáre informácií z kampane o Euro prevzaté zo stránky http://www.euro.gov.sk
Informácie na vypracovanie projektov získajú dospelí z internetu a ďalších dostupných zdrojov.
Na základe definovania problémových okruhov si vyberie každá skupina svoju tému, ku ktorej
si nájdu individuálne materiály a súčasne využijú získané informácie počas prvej lekcie. Na
spracovanie témy má skupina 1 týždeň, alebo iný termín podľa plánu vzdelávania dospelých.
Ak má lektor možnosť pracovať so dospelými v počítačovej miestnosti, úlohou pre nich bude
aj vedieť otvoriť si a prezrieť k téme niektoré zo zdrojov na internete. Tiež im rozdá pracovný
list Prepočet meny, kde je uvedená adresa stránky http://www.prepocet.sk/mena.html a
postup, ako sa pohybovať na stránke a dospelí riešia - prepočítavajú lektorom vopred pripravené príklady prepočtu cenových položiek, napr. ceny.
Zručnosti: dospelý vie rozlíšiť pozitíva prijatia meny, je si vedomý rizík
pre staršiu generáciu, pozná hodnoty euro bankoviek a euro mincí,
ochranné znaky euro bankoviek, vie odpovedať na základné otázky
týkajúce sa zavedenia eura v SR, rozumie a vie prepočítavať meny , po
druhej lekcii vie samostatnejšie pracovať s informáciami na internete,
aby mohol v prípade potreby vyhľadávať aktuálne informácie v domácom prostredí (väčšinou u starších osôb, ktoré nemajú doma internet
- ide o kluby dôchodcov, komunitné centrá, miestne úrady,...)
Výstupy
Informačné a vzdelávacie zdroje
http://www.euroinfo.gov.sk
http://www.euromena.sk
http://www.euro.vlada.gov.sk
http://www.nbs.sk
http://www.minedu.sk
videá na
http://www.euromena.sk/archiv-video-suborov-aktualnych-tv-spotov
„Europríbeh“ , „Cenová stabilita“, „Rómsky magazín“
Štefanec,I. (2008) Euro na Slovensku (52strán) prístupné In:
http://www.zss.sk/euro/Euro_na_Slovensku,
Zavedenie EUR v Slovenskej republike. On-line nákup možný cez:
http://www.dashofer.sk
autor
Daniela Drobná
26
Výučbová jednotka
Ojazdené autá
Časový rámec
1 - 2 lekcie po 45 minút
Súvislosť s osnovami (ŠVP)
právna výchova, ekonómia, etika
Veková skupina
Študenti vyšších ročníkov SOU, SOŠ, dospelí nad 18 rokov
Metódy
Dospelí sa vedia rozhodovať o nákupe tovarov v nových podmienkach, ich uvážlivé rozhodovanie je výsledkom poznania nových postupov, legislatívy, ekonomických podmienok nákupu,
správajú sa ako zodpovední spotrebitelia čo sa týka získavania a využívania služieb a výrobkov dôležitých pre uspokojovanie individuálnych potrieb . Dokážu reflektovať túto situáciu na
základe príkladov, vyhľadania podporných informácií a orientovaní sa v platnej legislatíve.
Učebné pomôcky
tabuľa, flipchart, písacie potreby, internet, reklamné materiály o nákupe a predaji ojazdených
automobilov, inzercia v tlači, podporné texty Ministerstva hospodárstva SR
Opis aktivity
Cieľ: poznať a konať uvážlivo v záujme ochrany seba ako spotrebiteľa, vnímať zodpovednosť
pri správnom rozhodovaní medzi spotrebou a ohrozovaním vlastnej bezpečnosti, realizovať
spotrebiteľské správanie na základe poznania právnych a ekonomických súvislostí
základné charakteristiky zodpovedného nákupu, vyjadrenie názorov a postojov k tematike
právneho vedomia, uvedomenie si vplyvu svojich životných potrieb na bezpečnosť seba,
okolitého prostredia, znižovanie kriminality prostredníctvom zodpovedného spotrebiteľského
správania
Výstupy
Zručnosti: rozvinuté postoje spotrebiteľov v prospech bezpečnosti jednotlivca, ochrany majetku , k pomenovaniu a označovaniu nesprávnych postupov, schopnosť rozlišovať správne
a nesprávne javy, aktívne pristupovať k problematike spotreby
Prístup: zvýšená pozornosť na právne témy, výchova k zodpovednému správaniu zohľadňujúc právne, spotrebiteľské ekonomické prvky správania
Vedomosti:
• európske súvislosti ochrany spotrebiteľa a aktívneho spotrebiteľského správania,
• znalosť príslušných inštitúcií a základných dôveryhodných informácií, garantovaných dozornými orgánmi alebo nezávislými inštitúciami, budovanie dôvery k výkonným orgánom
• rozvoj prezentačných schopností
Informačné a vzdelávacie zdroje
Štátne orgány:
www.government.gov.sk
www.economy.gov.sk
Ďalšie informačné zdroje:
Slovenská obchodná inšpekcia
www.soi.sk
Asociácia spotrebiteľov Slovenska
http://www.test-magazin.sk
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
http://www.spotrebiteliask.sk
Združenie slovenských spotrebiteľov
www.zss.sk
Spotrebiteľský institut
http://www.consuminstit.sk
autor
Daniela Drobná
27
Pomôcky, nástroje a texty
V prípade, že má kupujúci vybrané konkrétne auto, môže sa obrátiť na značkového predajcu. Ceny v tomto type predajní bývajú síce o
niečo vyššie, na druhej strane však majú autá známy pôvod a garantovanú kvalitu. Dobrá predajňa by mala byť vybavená tak, aby bolo
možné vozidlo prehliadnuť zo všetkých strán, vrátane vyzdvihnutia na rampu a podobne. Prehliadku vozidla v autobazáre by mal kupujúci urobiť v sprievode odborníka – automechanika alebo znalca, ktorí vedia odhaliť prípadné chyby, ako aj určiť, či cena vozidla zodpovedá miere opotrebovania auta. Seriózni predajcovia voči tomuto postupu nebudú mať námietky.
Pri nákupe ojazdeného auta prostredníctvom autobazára treba overiť aj to, či v prípade kúpno-predajnej
zmluvy, ktorú predložil autobazár, ide skutočne o zmluvu o obstaraní predaja veci podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, alebo ide o zmluvu o sprostredkovaní podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
Pri kúpe si treba všímať nasledovné prvky na automobile:
1 - Karoséria - lak
Začínajúca korózia sa skrýva pod vydúvajúcim sa lakom. Popraskaný lak stratil ochrannú funkciu.
Odlišný odtieň laku znamená, že je nepôvodný. Hrubá vrstva laku skrýva nerovný podklad. Odlišná obvodová medzera medzi susediacimi dielmi karosérie, nepôvodná utesňovacia pasta a spojovací materiál sú dôkazom o vykonanej oprave. Mierne zvlnená strecha nad stredným stĺpikom
môže byť pozostatkom narazeného nosníka.
2 - Bezpečnostné pásy
Žiadajte potvrdenie o zapojení a kontrole airbagov a pyrotechnických prepínačov bezpečnostných pásov. Bezpečnostné pásy boli aktívne
vtedy, ak majú vysunuté výstražné kartičky. Pri bežných trojbodových pásoch skontrolujte funkčnosť prudkým trhnutím. Dátum uvedený
na visačke bezpečnostného pásu vám môže prezradiť, či bol pás vymenený.
3 - Zasklenie a tesnenia
Poškodené alebo doškriabané čelné sklo v zornom poli vodiča bude zapísané do protokolu o technickej kontrole ako závažná chyba.
Venujte pozornosť tesneniam a výrobnému označeniu všetkých skiel na vozidle. Rozdielne dátumy môžu znamenať, že boli vymenené pri
rozsiahlej oprave. Nepružné, zvetrané alebo natrhnuté tesnenia spôsobujú zatekanie do vozidla. Lakom zastriekané tesnenia sú dôkazom nekvalitnej opravy. Uvoľnené plasty a bočnice sú spôsobené predchádzajúcim odmontovaním a namontovaním v dôsledku opravy.
4 - Volant
Vyleštený veniec volantu svedčí o častom používaní vozidla. Vodorovná poloha priečky volantu pri jazde v priamom smere na rovnom
teréne je zárukou dobre nastavenej zbiehavosti kolies vozidla. Vôľa otáčania volantu stojaceho vozidla väčšia ako 10 stupňov, nameraná
na jeho obvode, predstavuje zvýšenú vôľu riadenia.
5 - Stav tachometra
Pri nízkom stave kilometrov, nefunkčnom počítadle alebo posunutej číslici na ciferníku porovnajte stav kilometrov a záznamy v servisnej
knižke alebo na denných záznamoch o prevádzkovaní vozidla. Počítadlo s päťmiestnym ukazovateľom stavu kilometrov môže byť už
pretočené. Nadmerne zodraté gumené pedále budú mať vozidlá s vyšším počtom odjazdených kilometrov.
6 - Identifikátory
Nepôvodné identifikátory VIN (výrobného čísla vozidla) a kód motora znižujú hodnotu vozidla. Vozidlo so zmenenými alebo chýbajúcimi
identifikátormi nekupujte. Chýbajúce záznamy v servisnej knižke o povinných prehliadkach alebo chýbajúce záznamy (visačky, nálepky)
o výmene prevádzkových náplní taktiež znižujú hodnotu vozidla. Zvýšenú pozornosť venujte kľúčom, prípadne zabezpečovaciemu zariadeniu prepojenému na uzamykanie vozidla. Pokiaľ je to možné, kupujte vozidlo s originálnou súpravou kľúčov spolu s kódom na výrobu
náhrady.
7 - Tlmiče pruženia
Ak sa karoséria automobilu pod váhou stlačenia viacnásobne pohupuje, znamená to, že tlmiče sú unavené a už neplnia dostatočne
pružiacu funkciu. Funkčné tlmiče pruženia pohupovanie zastavia následne po prvom odpružení. Vlhké teleso tlmiča pruženia znamená,
že je poškodený.
8 - Motor
Vibrácie pri prudkom zvyšovaní otáčok motora spôsobuje poškodené pružné uloženie agregátu. Pri nadmernej hlučnosti, nepravidelnom
chode motora a zvýšenej dymivosti je potrebné vykonať dôkladnú kontrolu, poprípade načítať chybu v riadiacej jednotke motora. Biela
pena v mazacom oleji sa vytvorila zmiešaním oleja a chladiacej kvapaliny. Modrastý dym vychádzajúci z výfukového potrubia zohriateho
motora je spôsobený spaľovaním oleja, ktorý sa dostal do spaľovacieho priestoru valca cez poškodené stieracie krúžky. Únik prevádzkových náplní zo spojov motora svedčí o nedostatočnej starostlivosti o agregát.
9 - Výfuk a katalyzátor
Rezonujúci tlmič výfuku má poškodené vnútorné priečky, čo signalizuje blízky koniec životnosti. Čierne fľaky v blízkosti spojov výfukového potrubia sú spôsobené unikajúcimi splodinami cez prehrdzavenú stenu. Katalyzátor výfukových plynov postupne stráca schopnosť
28
viazať na seba škodlivé plyny. Katalyzátor so zníženou účinnosťou znižuje hodnotu ojazdeného vozidla.
10 - Osvetlenie
Zahrdzavené alebo opadané zrkadlá reflektorov majú zníženú svietivosť. Slabú svietivosť žiarovky môže spôsobovať zaoxidovaný vodivý
elektrický spoj. Poškodená izolácia alebo nadpojená elektrická kabeláž dokazujú vykonanú opravu.
11 - Manžety
Nečistoty vnikajúce cez roztrhnuté manžety spôsobujú poškodenie trecích plôch kĺbov.
12 - Brzdy
Popraskané hadičky, zodraté brzdové doštičky, piskľavé alebo kovové zvuky pri brzdení, nefunkčná ručná brzda a trojročná brzdová
kvapalina neprispievajú k bezpečnému prevádzkovaniu vozidla.
13 - Prevodovka
Zvýšená vôľa páky radenia rýchlosti na kulise prezrádza, že vozidlo používalo viac majiteľov, pričom každý z nich mal iný cit pre zaraďovanie rýchlostných stupňov. Olej na zasúvacom hriadeli rýchlostí znamená prasknutý tesniaci krúžok
14- Sedadlá
Nadmerne opotrebovaný poťah alebo vysedený sedák sedadla naznačujú, že vozidlo bolo často používané. Pozor na prepálené sedadlá,
poškodenie mohla spôsobiť iskra po zvarovaní.
15 - Pneumatiky
Príčinou nerovnomerného schodíkového opotrebovania dezénu plášťa pneumatiky sú poškodené tlmiace jednotky. Zodratý dezén na
vnútornej strane plášťa je spôsobený chybnou zbiehavosťou kolies. Pretrhnuté vlákno kordu plášťa sa prejaví ako vypuklina na boku.
Plášť, ktorý sa nezhoduje s rozmerom, hmotnostným a rýchlostným indexom uvedeným v preukaze, bude nepoužiteľný. Plášte s rozdielnym rozmerom alebo dezénom, namontované na jednej náprave, nevyhovujú platným predpisom.
16 - Povinná výbava
Obsah povinnej výbavy a lekárničky síce netvorí podstatnú finančnú investíciu, ale ak chýba, môže nemilo prekvapiť.
Doklady
Automobil bez dokladov je neprevádzkovateľnou kopou železa. Ak nie je prihlásený v evidencii vozidiel, rátajte s tým, že vás neminie nepríjemné chodenie po úradoch. Ak navyše pochádza z trestnej činnosti, vystavujete sa riziku, že vám bude bez náhrady odobratý. Overte
si pôvod ojazdeného vozidla, skontrolujte výrobné číslo vozidla vyrazené do karosérie, číslo motora vyrazené do bloku motora, prípadne
výrobné číslo rámu a údaje porovnajte s údajmi zapísanými v technickom preukaze vozidla. Ak predávajúci vymenil karosériu vozidla,
prípadne tú jej časť, do ktorej bolo pôvodné číslo vyrazené, musí mať túto zmenu zapísanú v technickom preukaze. Týka sa to rovnako
motora, ako aj rámu vozidla. Pri akomkoľvek podozrení kontaktujte odborníka.
Nezabudnite, že na lízing možno kúpiť najviac šesťročné auto
Väčšina lízingovych spoločností na Slovensku ponúka aj možnosť lízingu starších vozidiel. Na to, aby bolo možné takýmto spôsobom
ojazdené auto kúpiť, musí byť najprv odhlásené z registrácie na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru. Niektoré lízingové spoločnosti požadujú, aby vozidlo malo certifikát potvrdzujúci pôvod vozidla. Ten musia vystaviť spoločnosti zamerané na určovanie pôvodu
vozidla. Vzhľadom na väčšie riziko pri kúpe ojazdeného auta, koeficienty navýšenia sú spravidla vyššie ako pri kúpe nového vozidla. Klienti to zväčša korigujú tým, že si zvolia vyššiu akontáciu. Priemerná akontácia v prípade ojazdených áut býva 40 i viac percent, pričom
najbežnejšia dĺžka lízingu býva 36 mesiacov. Pri poistení ojazdeného auta sa poisťuje na pôvodnú, čiže na novú cenu.
Pri lízingu ojazdenych áut majú všetky lízingové spoločnosti stanovený maximálny vek kupovaného auta. Spravidla sa lízing poskytuje
na najviac šesťročné autá, sú však firmy, ktoré prefinancujú aj staršie auto. Ďalšou podmienkou býva aj minimálna obstarávacia cena
vozidla. Vlastníctvo auta prechádza na klienta dňom, keď sú uhradené všetky záväzky nájomcu voči lízingovej spoločnosti (kúpna cena
na konci lízingu, všetky splátky, prípadné zmluvné pokuty, úroky z omeškania, náhrady škody alebo iných záväzkov). O všetkých takýchto prípadných záväzkoch by mala lízingová spoločnosť informovať svojho klienta najneskôr 30 dní pred dátumom ukončenia platnosti
zmluvy tzv. pohľadávkovým listom. Okamih prevodu vlastníctva potvrdí lízingová spoločnosť zaslaním veľkého technického preukazu a
potvrdením o riadnom ukončení a daňovým dokladom na kúpnu cenu. Po ukončení lízingu je ešte potrebné nahlásiť zmenu na príslušnom Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR (zrušenie záznamu o lízingovom vozidle vo vnútornej databáze DI).
29
Test: čo máte vedieť pri nákupe ojazdených aut zo zahraničia
1. Poplatky za dovoz ojazdených áut sú diferencované podľa kubatúry a veku auta:
a)
áno
b)
nie
2. Poplatok za dovoz ojazdeného auta je:
a)
5000.-SKK
b)
2000.-SKK
3. Aký je ďalší poplatok:
a)
3000.- SKK pre dopravný inšpektorát
b)
2000.- SK pre recyklačný fond
4. Je výhodné kupovať autá z tzv. tretích krajín?
a)
nie
b)
áno
5. Čo je kontrola originality vozidla:
a)
overenie, či dovezené vozidlo nepochádza z trestnej činnosti, alebo či na ňom neboli vykonané neodborné technické zásahy
b)
či má auto originálnu značku
6. Čo musí dovozca zabezpečiť pre bezpečný predaj/ nákup auta zákazníkom na Slovensku od 1.januára 2008?
a)
doklad o nadobudnutí vozidla, osvedčenie o evidencii, doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v členskom štáte; odborný
posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a), platný doklad o vykonaní technickej kontroly
vozidla vydaný v členskom štáte, platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), potvrdenie
o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu
b)
stačí doklad o zaplatení - nadobudnutí vozidla a posudok o originalite
7. Ako náležitosti má spĺňať certifikát konformity :
a)
originály certifikátu konformity majú byť vystavené na chránenom papieri
b)
stačia fotokópie certifikátu konformity
8. Aká povinnosť pribudla od 1. januára 2008 počas prihlasovania individuálne dovezeného vozidla:
a)
povinnosť zaplatiť poplatok kontrolu originality vozidla - od 1 500 do 2 800 Sk za novú povinnú službu
b)
povinnosť zaplatiť spotrebnú daň
9. Musí individuálny dovozca ojazdených áut predkladať na registráciu certifikáty konformity (COC) a absolvovať povinnú STK?
a)
musí
b)
nemusí
Správne odpovede: 1 - b), 2 b), 3 - b), 4 - a), 5 - a), 6 - a), 7 - a), 8 - a), 9 - b)
Test o ojazdených autách
http://slovensko.dolceta.eu/Mod4/spip.php?article133
DG SANCO - Directoriate General for Health and Consumer Protection - Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľa,
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
DOLCETA - vzdelávací program v súčasnosti poskytujúci 4 moduly v jazykoch členských štátov EÚ, bližšie
www.dolceta.eu
EUCEN - European Association for Universities Lifelong Learning – Európska asociácia univerzít poskytujpcich celoživotné vzdleávanie
www.eucen.org
Komisia Európskeho spoločenstva (2005). Odporučenia Európskeho parlamentu a Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné
vzdelávanie (on-line).
http://www.ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/keyrec_en.pdf. Konzultácie 29/07/2007
30
POZNÁMKY
POZNÁMKY
$XWRUL
Daniela Drobná
Dr. Daniela Drobná je koordinátorkou a zodpovednou riešiteľkou
Modulu 4. Pôsobí vyše 30 rokov v rezorte školstva, vo výskumných
inštitúciách, na Ministerstve školstva SR, v mimovládnych organizáciách a v akademickej oblasti. Podieľala sa na riešení viacerých
medzinárodných projektov z programov EÚ - Tempus, PHARE,
5RP,6RP, Jean Monnet, Grundtvig, Leonardo da Vinci, ako aj zo
Štrukturálnych fondov EÚ. Väčšina z nich sa týkala transformačných
procesov v edukačnom sektore. Pracuje pre CĎV UK a súčasne
pôsobí ako pedagóg na FPVaMV UMB BB. Zaoberá sa vzdelávacou
politikou, otázkami občianstva, ako aj vzdelávaním k zodpovednému
spotrebiteľskému občianstvu. Pre EURYDICE pripravila viacero štúdií
a verifikácií textov k problematike učiteľského vzdelávania, statusu
učiteľov, vzdelávania k občianstvu, vysokého školstva a celoživotného
učenia.
Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava,
E-mail: [email protected]
Daniela Ďurajková
Dr. Daniela Ďurajková pôsobí 31 rokov v pedagogickej činnosti,
začínala svoju profesionálnu dráhu ako stredoškolská profesorka
na gymnáziu v Bratislave. V súčasnosti je metodičkou na Metodickopedagogickom centre v Bratislave, je lektorkou vzdelávania dospelých
pre predmety v humanitnej oblasti. Ako lektorka a koordinátorka sa
podieľala aktívne na realizácii viacerých projektov rôznych inštitúcií,
ale aj projektov podporených zo Štrukturálnych fondov EÚ.
Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja v Bratislave
Ševčenkova 11, P. O. Box 58, 850 05 Bratislava 55,
E-mail: [email protected]
Zdenka Bíloveská
Ing. Zdenka Bíloveská vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave
a pôsobí ako stredoškolský profesor na Obchodnej akadémii
v Banskej Bystrici. Vyučuje podnikovú, aplikovanú ekonomiku, marketing, manažment osobných financií a ďalšie ekonomické predmety. V r. 2008 v súťaži o najlepšie projektové vyučovanie vyhlásené
spoločnosťou Microsoft obsadila 1. miesto v kategórii odborné predmety.
Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 25,975 73 Banská Bystrica,
E-mail: [email protected]
,OOXVWUDWLRQV
Ilustrácie na titulnej strane sme získali z DG SANCO a sú prevzaté
z Julius_GenEurope
Ilustrácie, obrázky vo vnútri publikácie sú z voľne prístupnej
webstránky GOOGLE
1iPHW\SUHXĀLWHĤRYOHNWRURY
DY]GHOiYDWHĤRYGRVSHOìFK
3RKĤDGQD0RGXOSURMHNWX'2/&(7$
DOLCETA - E-Learningový program pre učiteľov,
lektorov a vzdelávateľov dospelých
ND-30-08-795-SK-C
Cieľom spotrebiteľského vzdelávania je pripravovať informovaných
a zodpovedných spotrebiteľov
3UDNWLFNpQiPHW\QDY]GHOiYDQLH«
Spotrebitelia majú právo na informácie. Na to, aby ich mohli
klasifikovať a využívať čo najvhodnejšie, potrebujú viac
vecných znalostí. Potrebujú si osvojiť špecifické kompetencie,
ktoré umožnia využívať vedomosti a zručnosti tak, aby si osvojili správne postoje a správanie v spotrebiteľskom prostredí.
Tento fakt je výzvou pre školy a vzdelávacie inštitúcie pre
dospelých.
Základné princípy tohto prístupu možno nájsť v Module 4
projektu DOLCETA “Úvod do spotrebiteľského vzdelávania”
Materiál je vytvorený tak, aby pomohol vzdelávateľnom rozvíjať
a tvoriť obsah a edukačné aktivity pre spotrebiteľov naprieč
kurikulom a pre špecifické potreby spotrebiteľov.
Obsahuje výučbové jednotky pre základné a stredné školy
a pre vzdelávanie dospelých. Témy sa vzťahujú na tieto
oblasti: Riadenie osobných financií, Zdravie a bezpečnosť,
Trvalo udržateľná spotreba a Verejné služby.
Daniela Drobná Daniela Ďurajková Zdenka Bíloveská
ISBN 978-92-79-10100-7
Download

Spotrebiteľské vzdelávanie - Enterprise Europe Network