Gymnázium Jana Palacha,
Mělník, Pod Vrchem 3421
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012
Strana 1 (celkem 30)
Strana 2 (celkem 30)
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
GYMNÁZIA JANA PALACHA, MĚLNÍK, POD VRCHEM 3421
ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Výroční zpráva vychází z § 10 odst. 3 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 7 vyhlášky MŠMT
č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení
školy.
Výroční zpráva školy je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48
Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací.
1. Základní údaje o škole
Škola:
I.Č. :
Identifikátor ředitelství:
Zřizovatel:
Právní forma :
Gymnázium Jana Palacha,Mělník,Pod Vrchem 3421
49518917
600 007 3016
STŘEDOČESKÝ KRAJ
příspěvková organizace
Ředitel:
Mgr.Miroslav Klouček
tel.: 315648064
email: [email protected]
Mgr.Milan Schweigstill
tel.: 315648063
email: [email protected]
Ved. šk. jídelny:
Marie Hánová
tel.: 315648084
Fax :
Stránky školy :
315625651
www.gjp-me.cz
Zástupce ředitele:
Školská rada (od 17.3.2012):
Předseda:
Ing.Jana Diopová:
[email protected]
(za rodiče a zletilé žáky)
MUDr. Ladislav Peychl
Jiří Hejčl
[email protected]
[email protected]
JUDr.Petr Kowanda:
[email protected]
Mgr.Stanislava Rothová
PhDr.Ilona Němcová
[email protected]
[email protected]
(za rodiče a zletilé žáky)
(za zřizovatele)
(za zřizovatele)
(zástupce školy)
(zástupce školy)
Členové:
Datum poslední změny v rejstříku škol a školských zařízení je 13.1.2009.
Změna nabývá účinnosti 1.9.2009.
Strana 3 (celkem 30)
2. Charakteristika školy
Hlavní předmět a účel činnosti školy je vymezen § 57 (střední škola) a § 119 (školní jídelna) zákona
č.561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy.
Škola sídlí ve vlastní budově (budova je majetkem Středočeského kraje, která je v provozu od roku
1996). Z obecného pohledu můžeme říci, že budova vyhovuje potřebám gymnázia. Jedná se o
rozlehlou panelovou stavbu s částečně provedeným zateplením. Budova je vytápěna horkovodem
z EMĚ, má vlastní výměníkovou stanici s částečnou automatickou regulací vytápění. Školní
kuchyně má všechny spotřebiče na elektrickou energii, její provoz je energeticky náročný.
V budově jsou odborné laboratoře a učebny, tři učebny výpočetní techniky a ve studovně,
kabinetech a učebnách další počítače s připojením na internet, studenti mohou využívat školní
knihovnu se studovnou, výtvarnou dílnu, tělocvičnu a školní hřiště, které bylo postupně
rekonstruováno do vyhovujícího stavu, v době provozu školy je pro ně otevřen školní bufet.
Vybavení školy mají studenti možnost využívat i mimo vyučování a v rámci volitelných předmětů a
zájmových kroužků.
Drobnější opravy a úpravy provádíme vlastními silami. Provoz takto velké budovy je finančně
náročný – největší podíl provozních nákladů připadá na úhradu energií, vodné a stočné.
Schválená vzdělávací koncepce:
- číselný kód studijního oboru dobíhající: 79-41-K/401 , 79-41-K/801, pouze v maturitním ročníku
nové: 79-41-K/41, 79-41-K/81
- název studijního oboru
gymnázium
- schválení st.oboru
Věstník MŠMT, roč.L,
sešit 12, leden 1995,
nově ŠVP GJP
Škola vyučuje podle následujících učebních plánů:
Generalizovaný učební plán gymnázií s osmiletým studijním cyklem schválený dne
5.5.1999 pod č.j. 20594/99-22 s platností od 1.9.1999, publikován ve Věstníku
MŠMT roč. LV, seš.17 v dobíhajících učebních oborech 79-41-K/401 a 79-41-K/801.
V nových oborech 79-41-K/41(od 1.9.2009) a 79-41-K/81(od 1.9.2007) podle RVP
rozpracovaného ve vlastním ŠVP GJP.
Gymnázium zabezpečuje především přípravu žáků ke studiu na vysoké škole, ale i k vyššímu
odbornému studiu. Hlavním cílem školy je poskytovat žákům všeobecné vzdělání s ohledem na
jejich odbornou profilaci.
Gymnázium Jana Palacha v Mělníku mělo ve školním roce 2011/2012 16 tříd - 8 tříd osmiletého
studia a 8 tříd čtyřletého studia. Základní učivo je společné pro všechny žáky a zahrnuje povinně
dva živé cizí jazyky (anglický a dále pak německý, francouzský nebo španělský). Tím je
zachováván ráz školy poskytující všeobecné vzdělání. Odborná profilace studentů je řešena
systémem volitelných předmětů. Ve druhém ročníku vyššího gymnázia si žáci volili jeden volitelný
předmět pro další studium. Touto volbou si vybírali další zaměření na přírodní vědy, jazyky,
případně techniku. Tato volba může být korigována dalšími volitelnými předměty ve třetím a pak ve
čtvrtém ročníku. V posledním roce studia již měli studenti tři volitelné předměty. Z nabídky
volitelných předmětů uveďme například předměty rozšiřující znalosti matematiky, přírodovědných
Strana 4 (celkem 30)
nebo společenskovědních oborů, další živý jazyk (španělština, italština, ruština) v sextě a druhém
ročníku čtyřletého cyklu, přírodovědný seminář. Společenskovědní, fyzikální nebo historický
seminář si žáci mohli zvolit v septimě a 3.ročníku čtyřletého cyklu. Konverzace v cizích jazycích
dobíhaly v oktávě, respektive ve 4.ročníku, podle ŠVP bude v dalších letech posílena hodinová
dotace pro všechny žáky maturitního ročníku. Volitelné předměty v posledním roce studia mají
převážně charakter seminářů, v tomto roce to byl geografický seminář, seminář z fyziky, seminář
člověk ve společnosti a matematické semináře. Jsou však nabízeny i ekonomie, základy práce
s výpočetní technikou, literární seminář. Otevření volitelného předmětu a semináře je podmíněno
z ekonomických důvodů dostatečným počtem přihlášených studentů. Devátým rokem využíváme
v plné míře možností daných učebním plánem gymnázia (dřívějším i současným) - žáci v posledním
roce studia mají možnost zvolit si z klasických předmětů (dějepis, zeměpis, fyzika, chemie,
biologie, deskriptivní geometrie) dva, kterým se věnují zvýšenou měrou. Stejný záměr je obsažen
v ŠVP GJP pro nové obory. Snažíme se tak posílit odbornou profilaci studentů v posledních letech
studia.
Na nižším gymnáziu a v prvním ročníku vyššího gymnázia se vyučovalo podle ŠVP GJP. Od primy
vyučujeme anglický jazyk, od sekundy mají žáci ještě němčinu nebo francouzštinu.
Škola zabezpečuje učebnice pouze žákům nižšího gymnázia, další školní potřeby si žáci kupují
sami, ve většině případů jim učebnice zajistí po předběžném objednání školní knihovna, nebo si je
opatří na pravidelně pořádané školní burze učebnic.
3. Školy a školská zařízení - členění
I. Školy – nejvyšší povolený počet studentů/žáků a naplněnost (k 30. 9. 2011)
Druh/typ školy)
IZO
gymnázium
000068837
1
2
žáci a dospělí – všechny formy studia
Nejvyšší
povolený
počet žáků
/studentů
Skutečný
počet žáků
/studentů1
Počet
žáků/stud.
v DFV
Přepočtený
počet ped.
pracovníků
520
436
436
31,5
Počet
žáků/stud.
na přep.
počet ped.
pracovníků
13,84
DFV – denní forma vzdělávání
II. Školská zařízení – nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k 30. 10. 2011)
Nejvyšší
Skutečný počet
Přepočtený
IZO a název součásti
povolený počet
žáků/
Z toho
počet
(školské zařízení)
žáků/ubyt./
ubyt./stráv.
cizích
pracovníků
stráv./klientů
/klientů
155
7
110034805 školní jídelna
700
546*
*V tom je zahrnuto 40 zaměstnanců
Z toho155 obědů bylo odváženo do výdejny ISŠT Mělník. V jídelně se stravovali i žáci SPŠ, SZdŠ Mělník a
SOŠ Neratovice.
Přepočtený počet zaměstnanců je nepatrně vyšší než skutečný stav – jsou započítáni pracovníci přijatí na
termínovaný pracovní poměr za dlouhodobě nemocné.
Strana 5 (celkem 30)
4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich
I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2011)
Kód a název oboru
Počet žáků
Průměrný
počet
žáků/tř.
Počet
tříd
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
79-41-K/401 gymnázium
79-41-K/41 gymnázium
79-41-K/801 gymnázium
79-41-K/81 gymnázium
59
146
26
205
436
Celkem
2
6
1
7
16
29.5
24,3
26
29.3
27,5
Z Ústeckého kraje dojíždělo do školy 34 žáků, z Prahy 6 žáků a z Libereckého kraje 2 žáci. Žáky školy bylo
celkem 10 cizích státních příslušníků mimo EU (Vietnam 7, Makedonie1, Bělorusko1,Ukrajina 1)
5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných
Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k 30. 9. 2011)
Počet integrovaných
Druh postižení
SŠ
VOŠ
Sluchové postižení
Zrakové postižení
0
1
-
6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ
Do vyššího gymnázia měli uchazeči podstoupit přijímací pohovor, vzhledem k počtu přihlášek jsme od něj
upustili. Uchazeči byli seřazeni podle výsledků v posledních třech pololetích ZŠ. Všichni uchazeči byli
přijati, neboť jejich hodnocení ze ZŠ odpovídalo požadavkům na studenta gymnázia. Zápisové lístky
odevzdalo 28 uchazečů.
Bylo vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení (květen, červen) – žádný uchazeč se nepřihlásil.
Přijímací zkoušky do nižšího gymnázia proběhly 23. a 24. dubna 2012.
Zadání vypracovala firma SCIO. Zkoušky se skládaly ze tří částí : matematika, český jazyk, všeobecné
studijní předpoklady.
Do celkového hodnocení byly zohledněny výsledky v posledních ročnících ZŠ a výstupní hodnocení ze ZŠ
maximálně deseti body – to je za samé jedničky, v každém z posledních pololetí po dvou bodech, lineárně při
horším průměru méně, za celkové průměry 2,00 a horší pak nula bodů. Maximálně bylo možné dosáhnout
v jednotlivých částech zkoušky tento počet bodů:
Matem 30 bodů (po přepočtu 30),
Cesjaz 40 bodů (po přepočtu 30),
OSP 60 bodů (po přepočtu 30),
Body ze ZŠ 10 bodů (po přepočtu 10).
Celkový počet bodů získaných v přijímacím řízení (rozhodný pro určení pořadí) byl vypočítán u každého
uchazeče podle vzorce:
Body cel = Body ZŠ+ (Matem/30)*30 + (OSP/60)*30 + (Cesjaz/40)*30
Strana 6 (celkem 30)
Tímto přepočtem získaly jednotlivé části přijímací zkoušky stejnou váhu v celkovém výsledku a výsledky ze
ZŠ byly zohledněny.
I. Údaje o přijímacím řízení do denního vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2011/2012 – podle
oborů vzdělání (k 1. 9. 2012)
1. kolo
Další kola
Odvolání
Kód a název oboru
– počet
– počet
– počet
Počet
podakladně tříd1
přihl.
přij.
přihl.
přij.
ných
vyříz.
Obory vzdělání poskytující
střední vzdělání s maturitní zkouškou
0
0
5
1
79-41-K/81 gymnázium
68
30
79-41-K/41 gymnázium
Celkem
46
114
30
60
0
0
6
2
1
0
0
11
11
3
Po odevzdání zápisových lístků a ukončení druhého kola přijímacího řízení by mělo do čtyřletého cyklu
nastoupit 30 žáků, do osmiletého cyklu 30 žáků.
Z jiných krajů bylo přijato 5 žáků z Ústeckého kraje ( 2 – NG, 3 VG) a 1 žák s trvalým bydlištěm v Praze.
Mezi přijatými není cizí státní příslušník.
7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání
I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) – k 30. 9. 2012
Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků
Počet žáků/studentů
Po opravné
zkoušce
v srpnu
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
Žáci celkem
434
434
Prospěli s vyznamenáním
123
123
Prospěli
333
Neprospěli
7
3
Neklasifikováni
8
0
- z toho opakující ročník
1
1
Průměrný prospěch žáků
1,84
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených
60,48 / 0,4
V posledním srpnovém týdnu vykonalo 7 žáků opravné zkoušky a 8 žáků zkoušky v náhradním termínu.
Celkem 12 žáků v srpnu zkoušky úspěšně složilo a pokračují ve studiu. Tři žáci nebyli u zkoušek úspěšní.
Jeden z nich opakuje ročník, dva žáci pro neprospěch odešli na jinou školu.
Strana 7 (celkem 30)
II. Výsledky maturitních zkoušek (bez opravných zkoušek)
Žáci/studenti
Kód a název oboru
konající zkoušky
celkem
Maturitní zkouška:
Prospěli
s
vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
79-41-K/401
54
10
39
5
79-41-K/801
25
16
8
1
Celkem
79
26
47
6
Šest žáků posledního ročníku nesplnilo podmínky pro konání maturitní zkoušky, před jejím složením museli
vykonat opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu.
Celkem 6 žáků neuspělo na první pokus u maturitní zkoušky v jarním termínu (z toho dva u společné části 1 x Ma, 1 x Čj-P ). Čtyři žáci opakovali ústní zkoušku. Studenti v podstatě neměli problémy s didaktickými
testy, někteří však podcenili ústní části zkoušek, které byly skládány klasickým způsobem před zkušební
komisí.
Písemné opravné maturitní zkoušky v září 2012 složili všichni žáci, dva žáci neprospěli u zkoušek ústních.
8. Hodnocení chování žáků/studentů
Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2012)
Hodnocení chování
Druh/typ školy
velmi dobré
uspokojivé
438
Gymnázium
neuspokojivé
3
0
Během školního roku bylo uděleno několik důtek ředitele školy za méně závažná porušení školního řádu.
Ve třech případech bylo na konci školního roku chování klasifikováno stupněm „uspokojivé“ pro hrubé
porušení školního řádu.
Bylo uděleno několik pochval ředitele školy za výrazné úspěchy v soutěžích a za aktivní zapojení do školních
aktivit – viz dále.
9. Absolventi a jejich další uplatnění
I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi 2012
Počet
Podali přihlášku
Podali přihlášku
Druh/typ školy
absolventů
na VŠ
na VOŠ
celkem
79-41-K/401
79-41-K/801
58
27
Podali přihlášku
na jiný typ školy
Nepodali přihlášku
na žádnou školu
58
27
Odchody žáků ze školy během školního roku: 3x přestup na jinou střední školu, 2x přerušení studia pro
studium v zahraničí. Na konci školního po absolvování základního vzdělání (kvarta) přestoupili na jinou
střední školu 2 žáci.
Strana 8 (celkem 30)
10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol
Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2011)
Z nich počet
nezaměstnaných
– duben 2011
Počet absolventů
– škol. rok 2009/2010
Kód a název oboru
79-41-K/401
79-41-K/801
60 6
25 1
85 7
Celkem
Pozn.: Zdroj informací – internetové stránky MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs , informace uvedené jsou
staré více než rok, za rok 2012 nejsou informace k dispozici – viz uvedený protál
11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole
I. Žáci/studenti v denní formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2011)
Počty žáků/studentů ve skupině
Počet žáků
/studentů
Jazyk
Počet skupin
minimálně
maximálně
průměr
anglický
436
30
11
17
14
německý
268
16
11
17
14
francouzský
159
11
12
19
14
ruský
57
3
19
21
19
španělský
58
4
14
22
19
italský
15
1
15
15
15
II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2011)
Jazyk
anglický
německý
francouzský
ruský
španělský
italský
Počet učitelů
celkem
7
3
2
4
1
1
Kvalifikace vyučujících
pedagogická
i odborná
částečná
žádná
Rodilí mluvčí
7
3
2
4
1
1
1
Vyučující cizích jazyků na škole mají předepsané vzdělání.
Vyučující průběžně sledují nabídky dalšího vzdělávání – v poslední době se další vzdělávání učitelů cizích
jazyků soustředilo převážně na změny týkající se „státní maturity“ – školení hodnotitelů.
12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole
Všichni učitelé školy prošli minimálně základním kurzem pro práci s počítači, všichni bez problémů
počítače využívají k vedení dokumentů, komunikaci a výuku.
Strana 9 (celkem 30)
Ve škole jsou dvě počítačové učebny, 10 odborných pracoven a 18 běžných tříd a 6 tříd s poloviční kapacitou
pro výuku jazyků. Do všech kabinetů a většiny odborných učeben je rozvedena kabeláž pro připojení do
vnitřní počítačové sítě. Ve škole je 69 přípojných míst a k nim je připojeno 65 pracovních stanic.
Z toho je v učebnách výpočetní techniky 26 pracovních míst, 3 místa v audiovizuálních učebnách a 2 místa
ve studovně. Učitelé školy mají dále k dispozici 4 notebooky, které je možno operativně spolu s přenosnými
dataprojektory umístit v libovolné učebně. Ve sborovně a v kabinetech je celkem 20 počítačů, které slouží
učitelům k přípravě na výuku, k zápisům do třídních knih a výkazů a pro další vzdělávání. Počítače jsou ve
většině případů dva až sedm let staré s operační pamětí 520MB, s operačním systémem WINDOWS XP nebo
WINDOWS 7 (v roce 2009 všechny počítače WINDOWS XP). Počítače jsou vybaveny MS Office a dalšími
programy pro výuku žáků. Žáci a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a nutné přípravy na
výuku používat textový editor, tabulkový editor, editor prezentací, grafický editor, webový prohlížeč, editor
webových stránek, klienta elektronické pošty. Žáci a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a
nutné přípravy na výuku používat výukové programové vybavení a informační zdroje. Ze všech aplikací je
možno tisknout na tiskárnu. Veškerý používaný software je legální, na všech pracovištích platí zákaz
instalace a používání nelegálního software.
Serverem sítì je MS Windows Server 2008. Žáci a pedagogičtí pracovníci mají zajištěn diskový prostor pro
uložení svých dat a mají možnost uložit si svá data na přenosné médium. V serveru byl instalován účinný filtr
zabraňující stahování nevhodných www stránek, velmi však ovlivňoval rychlost připojení do sítě. .
Škola má k dispozici šest dataprojektorů, dva digitální fotoaparáty, jednu digitální videokameru, dvě
interaktivní tabule.
K Internetu je od února 2011 škola připojena službou firmy MASON, která poskytuje připojení naší škole
jako sponzorský dar. Připojení odpovídá požadavkům ICT standardu. Všechny stanice připojené do školní
sítě mají přístup na Internet. Součástí služby je také prostor pro webovou prezentaci školy (www.gjpme.cz).Všichni pedagogičtí pracovníci mají zajištěn přístup ke schránce elektronické pošty a prostor pro své
webové prezentace. Škola má zajištěnu ochranu proti virům jak na úrovni souborového systému, tak i na
úrovni došlé a odesílané pošty antivirovým programem AVG Security Business Edition.
V elektronické formě jsou vedeny zápisy do třídních knih, elektronická databáze školy se všemi údaji o
žácích a jejich klasifikaci a o zaměstnancích školy je samozřejmostí.
Rodičům a plnoletým žákům je umožněn kódovaný dálkový přístup k osobním údajům žáka, ke
klasifikačním údajům a k údajům o absenci.
SRPŠ zakoupilo pro správu stravného a objednávání stravy program iStrava od společnosti ViS a předalo jej
gymnáziu k užívání.
Využívání ICT techniky v hodinách při výuce se každoročně zvyšuje, nejvíce je využívána možnost připojení
k Internetu. Žáci školy jsou vedeni k účelnému využívání ICT (prezentace, vyhledávání a zpracování
informací). Problémem začíná být zastaralost ve škole používané techniky – vzhledem k finančním
(ne)možnostem není možné počítače využívané pro administrativu a výuku obměňovat. Částečně jsme tento
stav vylepšili nákupem repasovaných vysloužilých počítačů.
13. Údaje o pracovnících školy
I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2011)
Počet pracovníků
celkem
nepedagogických
pedagogických
fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený
52/48
17/16
35/32,6
pedagogických
– s odbornou
kvalifikací
Pedagogických
Interních/externích
35
35/0
Počet žáků na
přepočtený počet
pedagog. prac.
13,52
V tomto roce pracovali ve škole dva externí pedagogičtí pracovníci – školní psycholog a část úvazku Aj.
V současné době jsou tři pracovnice na mateřské dovolené (Čj, Nj, Ch, Bi).
Asistenty pedagoga ani osobní asistenty škola nezaměstnávala.
Strana 10 (celkem 30)
Seznam učitelů (šk.r.2011/2012)
Pracovní zařazení,
funkce
Pedagog. pracovník
Miroslav Klouček
Milan Schweigstill
Jana Danišková
Dagmar Dvořáková
Jana Fiedlerová
Hana Davídková
Dana Hilská
Hana Güllichová
Helena Švajdová
Lenka Kalkantová
Zdeňka Lindová
Hana Minaříková
Martina Nejedlá
Ilona Němcová
Romana Niemcová
Jiří Pokorný
Lenka Pořízková
Dagmar Prajznerová
Miroslava Renková
StanislavaRothová
Václav Bernard
Zdeňka Sekulová
Karel Šimánek
Lenka Šimánková
Ivana Šimková
Milada Štráchalová
Hana Tillingerová
František Zeman
Tereza
Drápalová-Šajtarová
Olga Kloučková
Natálie Langová
Michal Vejvoda
Eva Lindnerová
Zdeněk Tošnar
Ondřej Šťastný
Dagmar Frycová
Strana 11 (celkem 30)
Úvazek
Kvalifikace – dosažený
stupeň vzdělání, obor
Titul
Délka
ped.
praxe
Ředitel
1,0
VŠ
M,Fy
Mgr.
37
Zástupce ředitele
Učitel, správce sítě
Učitel, školní metodik
prevence, předsedkyně PK
Učitel
Učitel
Učitel, správce www
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel
Učitel, kordin.envir.
Učitel
Učitel,předsedkyně PK
Učitel,výchovný poradce
Učitel
Učitel
Učitel,předseda PK
Učitel
Učitel,koordinátorka ŠVP
Učitel
Učitel
Učitel
1,0
1,0
VŠ
Vš
Rj, Ze
M,Fy
Mgr.
RNDr.
22
23
1,0
VŠ
Dě,ČJ,ZSV
Mgr.
29
1,0
0,6
1,0
1,0
0,5
1,0
0,5
0,7
1,0
1,0
1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
1,0
VŠ
Vš
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
Tv,Ov
Čj, Nj
M,Bv
Frj,Aj
Ch,Bi
Aj,Ekonomie
Dě,Čj
Aj,Vv
Čj,Rj,Hv
Dě,Rj
Bi,Ch
Ch,Bi
Bi,Ch
Vv,Rj,
Nj,Čj
Frj, Čj
Tv
Tv,Ze
M,DG
Rj,Aj,Ze
M,Fy
Rj,Nj
Tv
M,Fy
Mgr.
Mgr.
Paed.Dr
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Paed.Dr
PhDr.
Ing.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Paed.Dr
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
6
8
27
13
9
18
30
13
21
18
17
50
8
27
27
38
36
30
31
25
22
32
21
37
Učitel
1,0
VŠ
Čj,Dě
Mgr.
10
Učitel,předsedkyně PK
Učitel
Učitel,předseda PK
Učitel EX
Učitel
Učitel
Školní psycholog EX
1,0
1,0
1,0
0,7
1,0
0,7
0,1
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
M,Fy
Aj,Rj
Čj,ZSV
Čj,Aj
Aj,Hv
Tv
Mgr.
Mgr.
Mgr
Mgr.
Mgr.
Bc
PhDr.
26
13
11
32
13
0
II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2011)
Počet pedag.
pracovníků
Celkem
1
9
11
9
5
3
Průměrný
věk
47
0
7
10
8
2
2
47
do 30 let
Z toho žen
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
Z toho
důchodci
nad 60 let
III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2011)
Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání
vysokoškolské
vysokoškolské
vyšší odborné
střední
- magisterské a vyšší
- bakalářské
34
1
0
0
do 30 let
více než 30 let
0
IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2008)
Počet ped. pracovníků s praxí
do 5 let
do 10 let
do 20 let
základní
1
5
8
13
Osobní asistenty pro žáky (studenty) se zdravotním postižením škola nezaměstnávala.
8
V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání (k 30. 9. 2009)
Celkový počet hodin
Z toho odučených
Předmět
odučených týdně
aprobovaně
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Španělský jazyk
Ruský jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika (+ prakt.cvičení)
Chemie (+ prakt.cvičení)
Biologie (+ prakt.cvičení)
IVT
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Ochrana čl.za mimořádných situací
Mediální výchova
Základy ekonomie podnikání
Volitelné předměty, seminářea nepovinné př.
(konverzace, cvičení, semináře, Dg, další jazyk)
Celkem
Strana 12 (celkem 30)
59
94
45
30
10
7
31
31
24
56
38
23
38
22
14
16
50
3
4
6
59
94
45
30
10
7
31
31
24
56
38
23
38
22
14
16
50
3
4
6
73
73
674
674
Personální změny ve školním roce:
-
počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na školu: 0
-
počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy: 3 – v důchodovém věku
-
jedna pedagogická pracovnice v průběhu roku odešla na mateřskou dovolenou
14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů:
V současné době mají všichni pedagogičtí pracovníci školy vykonávající specializované činnosti splněny
kvalifikační předpoklady dle vyhlášky č.317/2005Sb. Dva pracovníci dokončili studium pro získání dalších
kvalifikačních předpokladů (studium pro ředitele, studium pro výchovné poradce) na PedF UK. Jedna
pedagogická pracovnice úspěšně studuje španělštinu.
Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) – kurzy, semináře, školení, samostudium:
Letní škola historie v Praze, školení hodnotitelů a komisařů k nové maturitě v jednotlivých předmětech a
další.
Samostudium pedagogických pracovníků bylo v tomto školním roce zaměřeno převážně na studium nových
přístupů a metod ve vzdělávání s ohledem uplatňování ŠVP a moderních metod výuky, dále pak metodických
materiálů k nové formě maturitní zkoušky.
Škola odebírá množství odborných a metodických časopisů a pravidelně doplňuje odbornou část školní
knihovny. Všechny publikace jsou k dispozici učitelům školy i žákům ve školní knihovně.
Finanční náklady vynaložené na DVPP:
Školné na studium pro specializované činnosti činilo cca 10 tis. Kč, cestovné cca 2 tis. Kč.
Předplatné odborných časopisů přišlo bezmála na 9 tis. Kč.
Téměř všichni pedagogičtí pracovníci školy absolvovali povinná školení k nové maturitě. Školení v tomto
případě nehradila škola žádné, škola hradila ostatní náklady s tím spojené – cestovné a stravné, mzdové
náklady za zastupování nepřítomných učitelů.
15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Žáci se mohli zapojit do práce i v těchto zájmových útvarech:
pěvecký, výtvarný, dramatický, výpočetní techniky, odbíjená, florball, košíková, posilování, diskusní
kroužek a přírodovědný kroužek.
Strana 13 (celkem 30)
Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)
Komise českého jazyka
Typ akce
Počet
zúčastněných tříd
Divadelní kroužek
Klub mladého diváka I. +
II.
2
10
Noc s Andersenem
Literární audio video kurz
Exkurze. besedy
1
5
2
4
5
Zájemci
NG, VG
2
1
2
8
5
2
2
1
1
Divadelní představení
Soutěže
Další
Počet
zúčastněných
žáků
8
KMD I. 40
Poznámka (název akce, výsledek)
KMD II 41
KMD I. 6 představeni/rok (ved.Rothová, zást.Sekulová)
KMD II. 3 představení (ved. Drápalová Šajtarová, zást.
Dvořáková)
30
29
45
115
85
50
Památník K. Čapka ve Strži
Beseda s šéfredaktorem ABC p. Ležákem
Divadlo Rity Javorské: K. Čapek – Bílá nemoc
Libushe (MKD Mělník)
52
31
40
22
29
5
2
2
1
Prudilova válka
Divadlo GONG Praha: Dobrodružství Toma Sawyera
Divadlo Minor Praha: A cirkus bude?!
Olympiáda v českém jazyce
Menšiny mezi námi
Jsem lepší než Švejk
Wolkerův Prostějov
Dětská scéna
M. Nejedlý – recitace Všetaty – výročí J. Palacha
Komise cizích jazyků
Typ akce
Exkurze
Počet
zúčastněných
tříd
2, P3, P5
Počet
Poznámka
zúčastněných
žáků
22
Praha, Institut de France, Ambassade de
France, Ro
Man spricht deutsch – Goethe-Institut Praha, Št
Besedy
Divadelní představení
Zahraniční výjezdy
vícedenní
Zahraniční výjezdy
jednodenní
Žákovská vystoupení
Strana 14 (celkem 30)
2., 3. roč.
II. a III. ročníky
10
160
P1
31
American Embassy – EDUCATION
organizace Kt, Šá v rámci Evropského dne
jazyků
Němčina nekouše – jazyková animace, Rn
4.ročníky
25
10 VG
200
Sx + zájemci Fj 42
Do Německa na zkušenou – Rn, Dk
BEAR THEATRE organizace Šá, Kt
Připravila Ro, dozor v Paris Gu, Hi
P1
20
Zájemci VG
2.ročník
40
15
NJ - viz jarní kurz
Drážďany , Muzeum Karla Maye Radebeul, Rn
+ Dk
Landesaustellung Sasko, Görlitz, Rn +Št
Bald ist Weihnachten – Vánoční akademie,Rn
NJ - činnost ve škole (3 dny), návštěva
Drážďan, Prahy (Dk, Št)
AJ – činnost ve škole (3 dny), návštěvy Prahy
(2dny)Gu, Lg
Francophonie 2012, Ro
Olympiáda Fj školní kolo, Ro, Gu
Krajské kolo Nymburk, umístění-střed
Školní a okresní kolo, 2.místo v okrese
Olympiáda v AJ organizace Gu, Lg, Li, To, Mi
Postup do kraj.kola-D.Faltys, A.Martincová
Jarní kurzy
II. a III. ročníky
NJ: 5
Jarní kurzy
II. a III. ročníky
AJ: 15
Soutěže - olympiády
6
8
7
5
26
Soutěž
Fj jednotlivci
Jednotlivci P4,
P6
Jednotlivci 2,3r
Jednotlivci
z NG a I.-III
ročníky VG
III. ročníky
cca 80
City and Guilds – mezinárodní jazykové zkoušky
nanečisto
Postup do celostátního kola-p.Niemcová Sp
Organizace- Kt, Šá
Jiné akce
4B
Klára
Janečková
Dobrovolnická sociální služba SRN/Radeberg, 3 týdny
P3
5
Mezinárodní jazykové
zkoušky v AJ
Evaluační testy
Jednotlivci z
III. a IV. R.
AJ. I., II., III. r.
16 (uspělo 14)
Města na Labi – mezinárodní korespondenční
projekt Nj, Št
City and Guilds (úroveň B2)
příprava a organizace Šá, Kt
připravily a organizovaly Kt, Šá, Mi
EU projekt „Brána
otevřená“ (AJ)
NJ: dtto
I., II., III.
ročníky
cca. 135
cca 250
Exkurze
2, P3, P5
22
Praha, Institut de France, Ambassade de
France, Ro
Besedy
2., 3. roč.
II. a III. ročníky
10
160
Man spricht deutsch – Goethe-Institut Praha, Št
American Embassy – EDUCATION
organizace Kt, Šá v rámci Evropského dne
jazyků
P1
31
Němčina nekouše – jazyková animace, Rn
Divadelní představení
Žákovská vystoupení
4.ročníky
VG
2.ročník
25
200
15
Jarní kurzy
II. a III. ročníky
NJ: 5
Jarní kurzy
II. a III. ročníky
AJ: 15
Do Německa na zkušenou – Rn, Dk
BEAR THEATRE organizace Šá, Kt
Bald ist Weihnachten – Vánoční akademie,
Rn
NJ - činnost ve škole (3 dny), návštěva
Drážďan, Prahy (Dk, Št)
AJ – činnost ve škole (3 dny), návštěvy Prahy
(2dny)Gu, Lg
Strana 15 (celkem 30)
cca 250
NJ: Rn, Št, Dk
V rámci projektu nakoupena adaptovaná literatura v AJ a
vybudována knihovna. Dále byly zakoupeny slovníky,
vybavena třída počitačem, AV boardem a zpětným
projektorem. Byl zorganizován festival videovizitek „Naše
škola“,v rámci kterého byla zakoupena kamera a
mikrofony. Byly vytvořeny moduly maturitních témat a
pracovní listy k adaptované literature a jsou k dispozici
studentům a učitelům na webu školy spolu s Moodle testy.
Šá, Kt, Mi
Komise společenskovědních předmětů
Typ akce
Počet
zúčastněných tříd
Exkurze
II. B, VII
II.B
VI
IV
SVS3
Počet
zúčast
něnýc
h žáků
45
21
25
31
29
Výstavy
III.A, VII
II.B
55
21
Soutěže
HIS4
HIS4
VI, IV. B, VIII
VIII
III. P, IV. P
III. P, IV. P
18
18
15
8
3
3
18
10
III.A,B,PVII
80
III.A,B,PVII
80
III.A
III.A,B,PVII
HIS3
IV
30
80
20
31
IV
31
IV
31
SVS IV
19
Poznámka (název akce, výsledek)
Dobříš, Památník K. Čapka ve Strži
Muzeum komunismu Praha
Cyklovýlet Lužec – D. Beřkovice
Atentát na Hendricha (výstava+krypta)
Praha a její dcery (řešení genderové otázky v
průběhu času)
Olympiády
Besedy a
přednášky
Masarykův kulturní dům
NM – Vynálezy
a jejich vynálezci
Sokolové – výstava na radnici
Veduty města Mělníka – výstava v RM
SOČ - školní kolo
krajské kolo
národní kolo
Cheb, Soutěž studentů gymnázií v dějepise
Dějepisná olympiáda (školní kolo)
Dějepisná olympiáda (okresní kolo) – 2. místo;
krajské kolo – 10. místo
Hypoteční krize (Pioneer Investment)
Státní rozpočet (Předsedkyně rozpoč.výboru PS
PČR H.Langšádlová)
Kapitálové trhy (Pioneer Investment)
Důchodová reforma (M.Palanský)
Přednáška v SOkA Mělník
Mgr. Najbert, ÚSTR, Dějepis v 21. století
(projekt)
Oběť 50. let -beseda
s p. Sojkovou – Hořejší
Přednáška Hrdinové odboje za 2. světové války
(ÚSTR Praha)
Právo pro každý den – ve spolupráci s MěÚ Mělník –
občanské právo, právo sociálního zabezpečení, trestní
právo (besedy s odborníky)
Strana 16 (celkem 30)
Komise přírodních věd a matematiky
Typ akce
Počet
zúčastně
ných tříd
Exkurze
1
Počet
zúčastně
ných
žáků
20
Poznámka (název akce, výsledek)
Soutěže KLOKAN
Olympiády MO
7
6
95
35
PYTHAGORIÁDA
3
30
LOGICKÁ
OLYMPIÁDA
TAKTIK
10
134
1
12
Čtyřkolová mezinárodní korespondenční
matematická soutěž. Tým sekundy obsadil první
místo.
SOČ
1
1
1.místo školní i krajské kolo Magdaléna Tydrichová
Práce „Strategie hry Mlsný kocour „
Studenti aplikované matematiky navštívili
výstavu Hry a hlavolamy.
Okresní kolo kategorie Z6 :
1.- 3.místo
Kategorie Z7 :2. a 3.místo
Kategorie Z8 :3.místo
Kategorie Z9 :2. a 3.místo
Krajské kolo
Kategorie Z9 :1.místo
Kategorie C :3.místo
Kategorie 6:2.- 4.místo
Kategorie 7:3.místo
Kategorie 8:2.-3.místo
Deset studentů postoupilo do krajského kola.
9.místo v celoststátním kole Magdaléna Tydrichová
širší nominace na zahraniční soutěže.
DĚTSKÁ
UNIVERZITA PŘI
ČVUT
8
Sedm studentů obhájilo svoji práci a promovalo.
CELOSTÁTNÍ
SOUTĚŽ JÁMA
LVOVÁ PŘI ČVUT
1
7.místo pobyt zdarma na letním táboře
matematických nadějí.
ZAMAT
90
Matematická korespondenční soutěž pro žáky
základních škol v okrese Mělník.
20
Studenti aplikované matematiky navštívili
výstavu Hry a hlavolamy.
Exkurze
Soutěže KLOKAN
Kurzy
Projekty
Exkurze
Strana 17 (celkem 30)
1
7
4
1
3
3
4
2
2
2
95
20
30
14
90
120
50
6
50
Přírodovědně cyklistický
Kurz první pomoci - tercie
Fyzikální kurz
Globe
Recyklohraní
Ekopolis
Kosení mokřadních luk – CHKO Kokořínsko
Výstava těl BI
Human Body
Školní výlety
Přednášky
Žákovská vystoupení
Výstavy
Soutěže
Vzdělávání
Olympiády
1
1
1
1
1
5
9
3
SFY
10
1
19
20
25
30
25
30
260
30
15
280
2
4
8
5
120
56+131
102
1
2
Mgr.
Zdeňka
Sekulová
Mgr.Lenk
a
Pořízková
Mgr.H.Šv
ajdová,
Mgr.R.
Niemcová
,
Mgr.L.Poř
ízková
Třídy NG
i VG
NG,VG
VG
NG,VG
22
5
Krkonoše ZE
Letiště Praha ZE
Staré Splavy
Buněčný cyklus – RNDr.P.Šolc, PhD.
Rozšíření CHKO Kokořínsko -Ing.L.Pořízek
Evropský týden mozku
Řešení odpadů na Mělníku – MVDr.C.Mikeš
Týden vědy
Přednáška na AV ČR – Hmota a antihmota
Větrné elektrárny
Otevřená věda – obhajoba závěrečných prací
E.Martínková, P.Šámalová
35 let CHKO Kokořínsko – Muzeum Mělník
Přírodovědný klokan
Eurorebus
Zoologická soutěž KRNAP
SOČ
Letní geografická škola – MU Brno
Seminář Ekopolis přemýšlíme o městě
Jarní botanický víkend pro pedagogy Př.F.JČU
168
10+12
3
7
Zeměpisná olympiáda:
2x1.místo,2x2.místo v OK, 4.,6., a 7. Místo v KK
Biologická olympiáda kat. A,C
Ekologická olympiáda
Chemická olympiáda A,B,D
Za komisi EVVO
Typ akce
Počet
zúčastněný
ch tříd
Soutěže
3
8 - NG, VG
III.P,IV.P, 1.
a 2.roč
1 - PVS III.r.
2
2 – III.P,
IV.P
1 - IV.P
Strana 18 (celkem 30)
Počet
zúčastně
ných
žáků
3
10+12
60+120
Poznámka (název akce, výsledek)
Ekologická olympiáda Vlašim
Biologická olympiáda kat.A,C
Přírodovědný Klokan
22
5
60
Zoologická soutěž KRNAPu
SOČ
Jak vypadá sběrný dvůr – pro Recyklohraní
30
Souhvězdí Střelec – pro Globe
BIO kat. A KK Slaný
EKO KK Vlašim
SOČ
Projekty
Kurzy, studijní pobyty,
filmové festivaly
Výstavy
Výukové terénní
programy
- jednodenní
Přednášky
Školy v přírodě
2
3
7
105
5. a 9.místo v krajském kole
2.místo v krajském kole
Třikrát 1.místo, 2. A 3. místo v krajském kole
Recyklohraní
74
Ekopolis
443
94
M.R.K.E.V
Globe – meteorologie a fenologie
360
2
20
Den Země (viz tab.)
Otevřená věda
Biologicko-cyklistický kurz
všichni
PVS 2.roč.
443
3
1.roč., PVS
2.roč.
4
2 – PVS 3.
4.roč.
95
Festival Jeden svět
Studijní pobyt na Rýchorské boudě v Krkonoších –
zoologie a EVVO
Houby na podzim
120
43
35 let CHKO Kokořínsko – Muzeum Mělník
Sekání mokřadů v CHKO Kokořínsko
3-4.ročníky,
VIII.P
9
PVS 4.roč.
30
6 – 3 a 4.roč
II.P
III.P
IV.P
I.A
30
30
25
15
22
Buněčná a molekulární biologie – RNDr. Petr
Šolc, PhD.- AV ČR
Řešení odpadů na Mělníku – MVDr.Ctirad Mikeš
Rozšíření CHKO Kokořínsko– Ing. Ladislav
Pořízek SCHKO Kokořínsko
Evropský týden mozku
Jaroměř
Staré Splavy
Špindlerův Mlýn
Harrachov
Meteorologický seminář - Globe
III.P, IV.P,
PVS 2.roč.
PVS II.P
3.a4. roč.,
NG, VG
II.P,IV.P,PV
S 3. a 4.r
NG i VG
1- VIII.
4 - 2. a 3. r.
260
12
DVPP
Komise výchovných předmětů
Typ akce
Sportovní
akce
Lyžařský
výcvik
Kurz sportu
a tělesné
Počet
zúčastněných
tříd
Počet
zúčastněných
žáků
Poznámka (název akce, výsledek)
Studenti NG
47
Žáci skundy + zájemci
Studenti VG
22
Žákovská
vystoupení
Koncerty
Výstavy
Strana 19 (celkem 30)
12
Pěvecké vystoupení ve Všetatech (Palach)
12
15
15
Vystoupení sboru k
Čakovický festival pěveckých sborů
Vánoční koncert sboru pro veřejnost
výstava fotografií v KD Mk – stud. + absolventi
Soutěže
Odbíjená
Kulturní
akce
Výstava +
vernisáž
Studentky NG
Studenti VG
4
10
Středočeský taneční pohár: 2x druhé místo
Základní kolo:1. m
Okresní kolo: 1.m
NG, VG – 1.,
2. roč.,
septima, sexta
Zastoupeny
práce výběru
studentů
Výstava studentských prací v MKD „Tak se díváme“.
Vernisáže se zúčastnil i starosta města Mělníka
http://www.gjp-me.cz/news/249/30/Vystavastudentu-GJP-v-MKD
Vystoupení sboru k výročí Jana Palacha ve
Všetatech
Vánoční koncert pro veřejnost
vystoupení na školní akademii KD Mk
Žákovská
vystoupení
Sbor – 12
Sbor - 20
Sbor - 20
Všichni studenti
Projekt –
fotoprojekt
Soutěž –
VG
NG, 1., 2. roč.
VG, kvinta,
sexta
Všichni studenti
VV
Soutěž –
NG, 1., 2. roč.
VG, kvinta,
sexta
NG, 1., 2. roč.
VG, kvinta,
sexta
Nabídka pro
celou školu
(viz stránky
školy)
Všichni studenti
VV
Státní opera
NG, 1., 2. roč.
VG, kvinta,
sexta
2., 3. roč. VG,
sexta, septima
NG, 1., 2. roč.
VG, kvinta,
sexta
50
Všichni studenti
VV
Soutěže
vyhlášené
StK
Zájezdy
(podzimní a
jarní)
Exkurze
Návštěvy
Setkání
Prodej
keramických
výrobků
studentů
Kurz VV
„Týden
setkávání
s výtvarnem“
Průběžně
Kroužek
Všichni studenti
VV
Výběr – 16
studentů
Všichni studenti
VV
16 studentů
NG, 1., 2. roč.
VG,
NG, VG
Všichni studenti
VV
10 studentů
Strana 20 (celkem 30)
N.p. Terezín „To se tady stát nemůže“
7. místo v republice (J. Nová, kvarta)
http://www.gjp-me.cz/news/289/30/uspech-vTerezine
Menšiny mezi námi
Logo, PF, Místa v kraji …
do Vídeňských galerií Spolupráce se ZUŠ Mšeno
http://www.gjp-me.cz/news/260/30/Za-umenim-doVidne
http://www.gjp-me.cz/news/198/30/Podzimnivystavy-ve-Vidni
2., 3. roč. VG,
sexta, septima
Vv
Celoroční projekt (již druhý ročník), který vyúsťuje v uspořádání
výstavy v mělnických výstavních prostorách http://www.gjpme.cz/news/267/30/Fotoprojekt-VV
mělnické galerie,vernisáže
s výtvarníky – pan Jiří Kubový, Paní Olga Otáhalová
Výtěžek byl odeslán na humanitární fond „Emil“ (viz
stránky školy)
http://www.gjp-me.cz/news/261/30/Prispevek-nafond-EMIL
13. – 17. 6. - viz stránky školy http://www.gjpme.cz/predmety/vytvarna-vychova-2
Nárazově výzdoba školy studentskými pracemi
Osobnostní a sociální výchova
Typ akce
Projekt – „Ztvárněte
video na téma „Etiketa ve
škole“
Spolupráce
s absolventy školy a
s občanským sdružením
Tmelník
Debatní kroužek
Počet
zúčastn
ěných
tříd
Kvinta, 1.
A, 1. B
Počet
zúčastněnýc
h žáků
Poznámka (název akce, výsledek)
Všichni
studenti
V rámci hodin OSV studenti zpracovávali projekt
k tématu „Etiketa“
http://youtu.be/aVOCm5VONmk
Kvinta, 1. Všichni
A, 1. B
studenti
Besedy na společenská témata
NG, VG
Spolupráce s absolventem školy, současným
studentem práv Simonem Slaninou
http://www.gjp-me.cz/news/325/30/Diskuznevzdelavaci-krouzek
20
Další akce jednotlivých tříd
Škola v přírodě
prima
3.B
30
28
Adaptační kurz
Pomoc při
dobročinných
sbírkách
1.ročníky
2.A
4.B
1.A
80
20
20
20
Děti ulice
Květinový den
Lorn
17.listopad
Celá
škola
Celá
škola
440
Vzpomínkový den – žáci se zúčastnili jednotlivých projektů
440
Projekt - akce jednotlivých tříd v oblasti životní
prostředí
440
Ve spolupráci s nadací Člověk v tísni, o.p.s., vybrané peníze
odevzdány nadaci a použity na výstavbu školy v Africe.
Dobročinnou akci uspořádala septima, vybrané peníze předány
rodině handicapované Denisky z Kel na psychoterapeutický
pobyt. Septima za akci dostala ocenění nadace VIA BONA.
Den Země
Běh pro Afriku
Hrátky s volejbalem
aneb Pečeme pro
Denisu
Celá
škola
Škola v přírodě v Českém ráji
Adopce afrických dětí Vysokoškolští humanisté.
9000 Kč ročně pro studenta Mory Kabu.
podle své volby
440
Mimořádné úspěchy žáků
Název akce
Odbíjená SŠ
Menšiny mezi námi
Počet
12 dívek
2
SOČ
Seifertovy Kralupy
Olympiáda v matematice
2
2
Soutěž – fotografická „Jak
VG
Strana 21 (celkem 30)
Výsledek, umístění
2. místo v KK – kvalifikace na republikové finále
kat. do 15 let – 1. místo;
kat. od 16 let – 2. místo
V národním kole : 2 x 1.místo E.Martínková
(CH) a Anna Těhlová (SV)
9. místo s postupem na zahraniční soutěže (M)
Tydrichová
V krajském kole 3x 1.místo, 2x 2.místo 3. místo
2 x 1. místo
Zuzana Valsová 1. místo v krajském kole, a
Magdaléna Tydrichová 3. místo v krajském
kole.
1 studentka získala Zvláštní cenu hejtmana SČ
vnímáš Střední Čechy“
Soutěž – výtvarná – „Logo
112“
Turnaj v odbíjené
DELF C1
SOČ – Rok 68 ve Francii
Přijímací zkoušky ke
studiu na Sorbonně, Paris,
Science Po
Ekologická olympiáda
VG i NG
VG
Anna Těhlová P8
kraje
2 studentky 1. roč. postoupily do celostátního
kola
2.místo v KK
Složení mezinárodních zkoušek Fj
1.místo v celostátním kole
Úspěšné složení zk. Ve Fj i v Aj _přijata ke
studiu
2.místo v kraji
Škola je zapojena do projektu VEKTOR vyhlášeného Středočeským krajem, nyní na vlastní náklady, do
projektu Eskalátor hrazeného fondy EU, zúčastnila se testování devátých ročníků (kvarta).
Prevence sociálně patologických jevů
komentář
Vzdělávání
Školní metodik prevence
Pedagogičtí pracovníci školy
Školní vzdělávací program
Etika a právní výchova
Výchova ke zdravému životnímu
stylu
Preventivní výchova ve výuce
jednotlivých předmětů
Formy a metody působení na žáky,
které se zaměřují na osobnostní
rozvoj a sociální chování
Organizace prevence
Minimální preventivní program
Využití volného času žáků
Strana 22 (celkem 30)
Mgr. Dagmar Dvořáková – Komunikace a právo ve škole,
Společně k bezpečí, o. s., Mgr. M. Veselá –odborný seminář
Mgr. Stanislava Rothová – Subkultury mládeže, Společně
k bezpečí, o. s., Mgr. M. Veselá –odborný seminář
Mgr. Zdeňka Sekulová – Zdravý životní styl ve školách z pohledu
bezpečnosti – seminář FSS MU Brno
Mgr. Zdeňka Sekulová – Prevence zranění v míčových hrách –
FSS MU Brno
Součást výuky zejm. OBV – ZSV (základy práva), všechny
vyučované předměty (etika)
Součást výuky OSV, BIO, OBV, Projekt Sám sebou
ČEJ, cizí jazyky, OBV – ZSV, DĚJ, ZEM, TEV, BIO, CHE, VYV,
HUV – doporučené aktivity projektu Sám sebou
Besedy, přednášky, prožitková pedagogika
Buďme sami sebou, nenechme se ovládat
nabídka volnočasových aktivit - digitální střih, diskusní kroužek,
volné počítače; divadelní kroužek; Klub mělnického diváka; Klub
mladých diváků; kroužek praktické psychologie; příprava
matematické soutěže ZAMAT (pro ZŠ v regionu); příprava na
mezinárodní zkoušky z angličtiny; příprava na státní maturitní
zkoušku z matematiky; přírodovědný kroužek; sborový zpěv;
Spolek McOuš (sobotní výlety za kulturou – koncerty vážné hudby,
výstavy); sportovní kroužek (florbal/fotbal; odbíjená; basketbal;
posilovna); šachový kroužek; vyrovnávací MAT; výtvarný kroužek keramika
Průběžné sledování podmínek a
situace ve škole z hlediska rizik
výskytu sociálně patologických jevů
Uplatňování forem a metod
umožňující včasné zachycení
ohrožených dětí
Poradenská služba školního
metodika prevence
Poradenská služba výchovného
poradce
Zajištění poradenských služeb
speciálních pracovišť a
preventivních zařízení
Vybavení školy odbornými a
metodickými materiály a dalšími
pomůckami
Školní řád (obsahuje zákaz nošení,
držení, distribuci a zneužívání
návykových látek v areálu školy a
odpovídající sankce)
Akce školy pro žáky k prevenci
sociálně patologických jevů
Humanitární činnost
Strana 23 (celkem 30)
Metodik prevence konzultuje situaci s VP, ŘŠ, školní
psycholožkou, jednotlivými TU
i dalšími vyučujícími; pozorování, pravidelná evaluace všech
pořádaných akcí
Pozorování, diskuze se studenty
Využívána studenty, rodiči
Výchovná poradkyně spolupracuje s metodikem prevence.
školní psycholožka PhDr. D. Frycová;
seznam zařízení k nahlédnutí u školního metodika prevence
Seznam součástí Minimálního preventivního programu
ano
Adaptační kurz – I. P;
I.AB – RS Březová u Třebíče
Jak se učit na střední škole –
PhDr. D. Frycová – I. P, I. AB
Šikana a její prevence – PhDr. D. Frycová
– I. P
Projekt Sám sebou – IP – IVP
Železný měšťák – NG – soutěž pořádaná Městskou policií v
Mělníku
Den bezpečí a pořádku – Město Mělník
- II. B – pomoc při realizaci
Cestou do parlamentu – debatní soutěž –
zájemci VG (10)
„Paměť, vzpomínání, připomínání“ - Literární a výtvarná soutěž
Památníku Terezín – zájemci NG, VG
Menšiny mezi námi – literární soutěž ROMEA
Praha a její dcery – řešení genderové otázky v průběhu času –
SVS 3
Právo pro každý den – ve spolupráci s MěÚ Mělník – občanské
právo, právo sociálního zabezpečení, trestní právo (besedy
s odborníky) - SVS 4
Výstava s odborným výkladem - Human Body – prevence proti
kouření a návykovým látkám, zdravý životní styl
Žákovský čtyřboj – I.P, III.P – soutěž ucelující třídní kolektivy
Přednáška Buněčný cyklus ve zdraví
a nemoci – RNDr.Petr Šolc, PhD. – 4.roč., VIII. – prevence
civilizačních chorob
Červenobílé dny, sbírka LORM – VI
Projekt Šance – pomoc dětem ulice – II. B
Květinový den – Liga proti rakovině – I. B
Pečeme pro Denisu – pomoc pro fyzicky a mentálně postiženou
dívku – organizátor VII, Mgr. Z. Sekulová, účast všichni žáci
Běh pro Afriku – projekt ve spolupráci s Člověkem v tísni –
organizátor Studentská rada při GJP (F. Pfann, J. Michal), Mgr. D.
Dvořáková
Čtení pomáhá – celoroční charitativní projekt – I.P, III.P, IV.P, II.B,
III.A, VIII
Charitativní koncert prodej keramiky a svícnů – výtěžek předán
zástupci Útulku pro týraná zvířata v Mělníku
Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila
Během školního roku škola řešila pouze problematiku kouření žáků ( 6 případů), poruchy příjmu potravy
(3 případy) a dva případy náznaků šikany mezi žáky. Jiné sociálně patologické jevy nebylo nutné řešit.
Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty:
Spolupráce s DDM Mělník - spoluúčast na organizování olympiád a soutěží, vedení korespondenční soutěže
ZAMAT.
Výstava prací žáků školy v prostorách KD Mělník.
Slavnostní vyřazení maturantů v obřadní síni města.
Spoluúčast na pietním aktu u příležitosti výročí hrdinné smrti Jana Palacha ve Všetatech ve spolupráci se
Společností Jana Palacha.
Na škole působí základní odborová organizace. Mezi odbory a ředitelstvím je dobrý vztah. Kolektivní
smlouva byla upravována naposled v roce 2010. V uplynulém školním roce nebylo třeba řešit ve spolupráci
s odbory žádné problémy.
Aktivity školy uspořádané pro veřejnost:
Den otevřených dveří.
Aktivní účast školy na výstavě Vzdělávání 2011.
Vernisáž výstavy z prací žáků školy v prostorách kulturního domu – pěvecký sbor.
Kulturní vystoupení pěveckého sboru školy pro veřejnost – „Vánoční koncert“.
Vystoupení žáků školy při pietním aktu ve Všetatech.
Prodej keramických výrobků našich žáků. Výtěžek byl předán do humanitárních fondů.
Běh pro Afriku v mělnickém parku.
Další akce nebo činnosti
Pravidelně se opakující jarní výukové týdenní kurzy – podle zaměření žáků (turistický, biologický,
historický, literárně historický, fyzikální, anglického jazyka).
Klub mladého diváka (2 skupiny).
Adaptační kurz pro první ročníky.
Ve škole pracovaly kroužky : pěvecký, dramatický, výtvarný a keramický, digitální fotografie a výpočetní
techniky, sportovní a přírodovědný.
16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení
Občasná spolupráce se střediskem DVPP Mladá Boleslav a KC Mělník – využití prostor školy.
Strana 24 (celkem 30)
17. Výchovné a kariérní poradenství
Funkci výchovné poradkyně dlouhodobě a úspěšně vykonává učitelka školy, má k této funkci odborné
předpoklady podle vyhlášky o kariérním růstu pedagogických pracovníků. Činnost je dána vyhláškou
č.72/2005 o školských poradenských službách. Samozřejmá je trvalá spolupráce se studenty v oblasti
profesní orientace (konzultační hodiny, individuální pohovory, zprostředkování informací z VŠ a VOŠ).
V případě potřeby i pomoc při řešení osobních problémů žáků ve spolupráci s třídními učiteli a ředitelstvím
školy. Dobrá je také spolupráce se školním metodikem prevence sociálně patologických jevů a spolupráce
s PhDr.D.Frycovou, školní psycholožkou. V rámci školního poradního centra jsou žákům a rodičům
nabízeny odborné konzultace, nápravné programy a individuální konzultace. Rodiče i žáci si na tuto možnost
odborné pomoci postupně zvykají a častěji ji využívají.
Pravidelné přednášky pro nové žáky o efektivním učení, pravidlech společenského chování apod.
Poskytnutá péče (služba) školního psychologa ve školním roce 2011/2012; PhDr. Dagmar Frycová
Individuální konzultace jednorázové: 2 studenti - problematika výuková
Déledobější vedení: celkem 4 studenti:
1 student – celkem 4 setkání včetně setkání s rodiči – problematika osobnostní a rodinná
1 student – celkem 7 setkání, včetně konzultace se zák. zástupcem řešeny studijní obtíže a
vztahové/vrstevnické
1 studentka – 3 setkání,, pomoc při studijních obtížích
1 studentka – konzultace s matkou a následná 2 setkání s dívkou – problematika rodinná a studijní obtíže
Aktivity s třídami:
Styly učení – 4x v rozsahu 1 hodiny (prima, 1.A, 1.B; kvinta včetně intervenčního zaměření - vrstevnické
vztahy k studentům – „jedničkářům“)
Aktivity v rámci prevence soc. – patologických jevů : Šikanování – prima, 2 vyučovací hodiny
Oproti loňskému roku došlo k nárůstu konzultací s vyučujícími (konzultovány vztahy ve třídě, studijní
problémy studentů apod.) , intenzivní byla spolupráce s výchovnou poradkyní a s metodičkou prevence
soc.ptl. jevů.
Častěji studenti řeší své rodinné či osobnostní obtíže, méně studijní - ty jsou asi přednostně a dobře
zpracovány třídními profesory.
18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V tomto školním roce nebyla ve škole vykonána inspekce.
Kromě každoročních kontrol ( hygiena, sociální pojištění) proběhla v tomto školním roce na škole
veřejnoprávní kontrola v oblasti BOZP a kontrola čerpání fondů EU. Nebyla zjištěna pochybení ze strany
kontrolovaného subjektu.
19. Další činnost školy
V průběhu roku se většina pedagogů podílela na přípravě maturitních zkoušek podle nových pravidel.
Podle ŠVP s názvem GJP jsme vyučovali již ve třetím ročníku VG.
V průběhu roku proběhly dvě schůzky školské rady, rada odsouhlasila základní dokumenty školy, vyjádřila
se k výroční zprávě a zprávě o hospodaření – obě zprávy schválila .
Rodiče žáků školy jsou sdruženi v občanském sdružení s názvem Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Jana
Palacha. Sdružení spolupracuje s vedením školy, radou školy a pedagogickým sborem. Svými finančními
prostředky přispívá v případě potřeby žákům ze sociálně slabších rodin na nadstandardní školní akce,
Strana 25 (celkem 30)
sponzoruje cestovní náklady žákům při soutěžích a přispívá na zajištění maturitních plesů. V tomto školním
roce ze svých prostředků zakoupilo pro školu elektronický systém evidence a vydávání obědů ve školní
jídelně (cca 70 000.-Kč, v současné době nemá škola dost prostředků ani na nejnutnější výdaje, ze svých
prostředků by nebyla schopna uvedenou částku uhradit.)
Škola pořádá informativní schůzky rodičů dvakrát do roka. Během školního roku byli rodiče pravidelně
informováni prostřednictvím dálkového přístupu do systému BAKALÁŘI. Individuální konzultace jsou
umožňovány a vyžadovány podle potřeby. Třídní učitelé si v případě potřeby svolávají rodiče i mimo
oficiální termín, rodiče si mohou kdykoliv domluvit schůzku i mimo pravidelné informativní schůzky.
Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole na www.gjp-me.cz .
Každý rodič se může obrátit na kteréhokoliv učitele prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo v prostředí
BAKALÁŘI.
Úspěšným absolventům školy bylo veřejně předáváno maturitní vysvědčení při slavnostním vyřazení na
městské radnici ve spolupráci s vedením města, pamětní listy předával starosta Mělníka.
Ve škole je ustanovena studentská rada. V uplynulém školním roce se studentská rada pravidelně scházela,
z jejího podnětu byla uskutečněna výše zmíněná akce „Běh pro Afriku“. Případné problémy žáků se objevují
ve schránce důvěry, studentská rada s podněty, problémy a návrhy přichází zřídka.
Veřejnost byla kromě jiného informována o činnosti gymnázia při účasti naší školy při Dnech otevřených
dveří i na výstavě Vzdělávání 2011. Hosté mohli zhlédnout film o gymnáziu, který natočili žáci pod vedením
Dr.Dany Hilské, mohli získat informace i od žáků a učitelů školy u našeho stánku s expozicí.
Strana 26 (celkem 30)
20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy
Základní údaje o hospodaření školy
v tis. Kč
Za rok 2011 (k 31. 12.)
Činnost
Hlavní
Doplňková
Za 1.pol. roku 2012 (k 30. 6.)
Činnost
Hlavní
Doplňková
1.
Náklady celkem
23 559
0
11 143
0
2.
Výnosy celkem
23 460
0
10 782
0
21 278
0
9 896
0
2 182
0
886
0
-99
0
-361
0
Z toho
příspěvky a dotace na provoz
(úč. 691)
ostatní výnosy
3.
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před
zdaněním
I. Základní údaje o hospodaření školy
II. Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč
Za rok 2011
(k 31. 12.)
1.
Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV)
0
2.
Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu)
celkem (INV)
0
3.
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes
účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV)
přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)
z toho
mzdové výdaje (platy a OPPP)
19 153
19 153
14 004
ostatní celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 33 163, 33 005,…)
z toho
z toho
4.
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem
(NIV)
běžné provozní výdaje celkem (UZ 000)
2125
2125
ostatní účelové výdaje celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002, 003,…)
z toho
z toho
5.
Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM
EHP/Norsko atd.)
Strana 27 (celkem 30)
201
Komentář k ekonomické části:
Hosp.výsledek za 1.pol. 2012 – jsou zahrnuty odpisy, bez odpisů je výsledek + 2 tis.Kč.
Bod 5): V tom 177 tis. fondy EU – záloha na financování projektu, 25 tis. dar od sponzora na pomůcky.
Kapacita školy stanovená zřizovací listinou byla naplněna na 85 %. Každoročně otevíráme jednu první třídu
osmiletého cyklu a dvě první třídy čtyřletého cyklu – i v tomto školním roce jsme měli plánovaných tříd 16.)
Kapacita školní jídelny byla také téměř naplněna. Školní kuchyně, která má kapacitu 700 jídel (o 220 více,
než je kapacita kuchyně), je využívána též ISŠT Mělník, která si obědy odváží do své výdejny.
Odpisy v letech 2010, 2011 a 2012 nejsou dotovány zřizovatelem vůbec. Prostředky ve FRIM jsou nulové,
tyto prostředky byly v roce 2010 odevzdány zřizovateli.
Celkové hospodaření ve sledovaném období hodnotím jako podfinancované – jsou průběžně plněny prioritní
záměry, rozpočet je napnutý a přes všemožné i nemožné úspory byl i po odečtení neplněných odpisů ztrátový
v roce 2011 a bude ztrátový pravděpodobně i v roce 2012. Ztrátu zatím hradíme z rezervního fondu, který byl
vytvořen v lepších časech, ten však již bude brzy zcela vyčerpán.
Opatření z minulé zprávy – nezvyšování provozních nákladů - se daří plnit, nic jiného nám nezbývá. Je to
však přesouvání vnitřního dluhu do budoucnosti. (Neprovádí se běžná údržba, neobnovuje se vybavení školy,
jsou omezovány výdaje na energie.)
Nutná plánovaná výměna počítačů ve druhé učebně ICT se neuskutečnila. Situaci se pokusíme částečně
vyřešit s využitím prostředků ze schválených projektů na čerpání peněz z fondů EU. Z financí projektů
„Brána jazyků otevřená“ a „Nevšední matematika všedního dne“ byla pořízena knihovna anglické literatury,
vybavení počítačové učebny a dvě interaktivní tabule s příslušenstvím. Jen díky obětavosti pracovníků školy,
kteří na úkor svého duševního zdraví bojují s úřednickým molochem provázejícím čerpání fondů EU, je škola
trochu modernizována. Nicméně porovnám-li oběti a zisky, musím konstatovat, že oběti převažují.
Školní počítačová síť umožňuje dálkové připojování studentů a jejich zákonných zástupců pro přístupy do
vybraných dat školy (informace o prospěchu, docházce, chování). I tato připojení jsou možná jen díky
vstřícnosti a dobrotě občanského sdružení MaSON, které poskytuje internetové připojení škole zdarma.
Plnění plánu ICT není vzhledem k úsporným opatřením zatím možné.
ŠVP pro nižší gymnázium podle schváleného RVP pro základní školství byl aplikován již v sedmém ročníku
osmiletého cyklu a ve třetím ročníku čtyřletého cyklu.
Provozní záměr pro výstavbu nové tělocvičny, která by sloužila nejen naší škole, byl Radou Středočeského
kraje schválen, v současné době probíhá výběrové již druhé výběrové řízení na dodavatele, první bylo
zrušeno.
V tomto roce jsme měli v plánu na základě posouzení stavu obměňovat vybavení jednotlivých pracovišť
počítači – část současného vybavení je postupně na konci odpisového období, část má již nulovou finanční
hodnotu. Na nové počítače peníze nemáme, uvítali jsme možnost nakoupit vyřazené počítače (kus za
1 000Kč,.), které jsou přeci jen o třídu výš, než naše vyřazované.
Drobné opravy, úpravy prostranství kolem budovy, praní prádla a další drobné práce prováděli pracovníci
školy. Projevuje se to menšími nároky na provozní výdaje.
Šetřit už není kde.
Strana 28 (celkem 30)
21. Závěr
Úkoly vyplývající z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena, jsou plněny. Všichni pedagogičtí
pracovníci školy se zapojili do dokončení a úprav ŠVP pro vyšší gymnázium. Ve školním roce 2011/2012
byl ŠVP GJP pro VG aplikován ve třetím ročníku vyššího gymnázia. Od školního roku 2007/2008 škola
vyučuje na nižším gymnáziu podle ŠVP GJP.
V tomto školním roce měla škola podle plánu osm tříd osmiletého gymnázia a osm tříd čtyřletého gymnázia a
předpokládáme, že tento počet tříd zůstane v budoucnu zachován i přes pokles počtu žáků v posledních
letech.
Přesto, že v prvním ročníku měli podle hodnotitelů programu (VEKTOR) nastupující žáci (nyní v posledních
ročnících) převážně mírně podprůměrné výsledky, byli ve výsledku naši absolventi úspěšní při maturitách
(někteří v opravném termínu) i při přijímacích zkouškách na VŠ.
Učitelé školy se zúčastňovali DVPP, které probíhalo formou odborných přednášek a metodických seminářů.
Dva pedagogové dokončili kvalifikačním studiu – výchovné poradenství a menežment.
Výuka byla celý školní rok doplňována odbornými exkurzemi, kulturními akcemi, výukovými zájezdy po ČR
i do zahraničí. Žáci se zúčastnili mnoha olympiád a soutěží – jejich výsledky jsou podrobněji popsány výše.
Do dalšího školního roku si bereme za úkol využívat v maximální míře nabídku místních kulturních a
vzdělávacích zařízení.
V uplynulém školním roce učitelé školy zahájili práci na projektech financovaných z fondů EU. Jedná se o
krajský projekt „Brána jazyků otevřená“ a celostátní projekt „Nevšední matematika všedního dne“ v celkové
hodnotě cca sedm milionů Kč. Dále učitelé školy podali žádost na schválení našeho projektu v rámci výzvy
„Peníze středním školám“ . Projekt byl schválen, jeho čerpání začne s novým školním rokem.
Datum zpracování zprávy:
8.10.2012
Datum projednání v školské radě:
24.10.2012
V pedagogické radě projednáno dne :
15.10.2012
Podpis ředitele a razítko školy:
Mgr.Miroslav Klouček
Strana 29 (celkem 30)
OBSAH
1. Základní údaje o škole ............................................................................................................ 3
2. Charakteristika školy .............................................................................................................. 4
3. Školy a školská zařízení - členění ........................................................................................... 5
4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich .................................................................................. 6
5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných
6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ ................ 6
7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání ........................................................................................... 7
8. Hodnocení chování žáků/studentů .......................................................................................... 8
9. Absolventi a jejich další uplatnění .......................................................................................... 8
10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol ............................................................................ 9
11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole .............................................................................. 9
12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole ........................................................ 9
13. Údaje o pracovnících školy................................................................................................. 10
Seznam učitelů (šk.r.2011/2012) .............................................................................................. 11
14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ...................................................... 13
15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ............................................... 13
Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) ................................................................... 14
Mimořádné úspěchy žáků ......................................................................................................... 21
Prevence sociálně patologických jevů ...................................................................................... 22
16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení ...................................................... 24
17. Výchovné a kariérní poradenství ........................................................................................ 25
18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ........................ 25
19. Další činnost školy .............................................................................................................. 25
20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy.............................................................. 27
Komentář k ekonomické části: ................................................................................................. 28
21. Závěr ................................................................................................................................... 29
OBSAH ..................................................................................................................................... 30
Strana 30 (celkem 30)
6
Download

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421