Školní vzdělávací program
pro školní klub
,,ALFA OMEGA“
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V.,
OVČÁRECKÁ 374
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
pro školní klub
1.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1.1
Název ŠVP pro školní klub - ,,ALFA OMEGA“
1.2
ÚDAJE O ŠKOLE
Škola:
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
IČO:
46390413
IZO:
046390413
Číslo jednací:
1.3
Ředitelka školy:
Mgr. Olga Pešoutová
[email protected]
321 713 563, 603 858 515
Koordinátor ŠVP:
Mgr. Ludmila Novotná, 1. stupeň
[email protected]
Mgr. Naděžda Dzodzáková, 2. stupeň
[email protected]
Zřizovatel
Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín I
e-mail : [email protected]
321 748 111, 321 744 111
www.mukolin.cz
1.4
Platnost dokumentu
Od 2.9. 2013, 2. verze 2013 / 2014
______________________________
Mgr. Olga Pešoutová, ředitelka školy
2
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
1. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ
•
umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
•
podněcovat je k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
•
vést je k všestranné a účinné komunikaci
•
rozvíjet u nich schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
•
připravovat je k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné bytosti,
uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
•
vytvářet u nich potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání
životních situací, vnímat citlivé vztahy k lidem, svému prostředí a k přírodě
•
učit je aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví
•
vést je k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám,
učit je žít společně s ostatními lidmi
•
pomáhat jim poznávat a rozvíjet jejich schopnosti a reálné možnosti, uplatňovat je spolu
s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci
2. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ
•
příležitostná – přednášky, besedy, veřejná vystoupení, výstavy, exkurze, výlety
•
pravidelná – 1 /až 2/ hodina týdně přihlášených žáků
•
osvětová – poskytování informací pro žáky v oblasti prevence sociálně-patologických
jevů
•
individuální – vytváření podmínek pro rozvoj nadaných žáků
•
spontánní činnosti
3. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ
Do školního klubu je žák přijat na základě písemné přihlášky. Vztahují se na něj veškerá práva a
povinnosti účastníka zájmového vzdělávání na našem zařízení.
3
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
4. POPIS MATERIÁLNÍCH, PERSONÁLNÍCH,
EKONOMICKÝCH, BEZPEČNOSTI PRÁCE A
OCHRANY ZDRAVÍ
Činnost kroužků probíhá v kmenových a specializovaných učebnách, v tělocvičně, na školním
hřišti, v tělocvičně SOŠ a SOU stavební Kolín, v Městské knihovně Kolín a při exkurzích a
výletech. Materiálně technické zabezpečení je na dobré úrovni. K dispozici jsou počítačové
učebny, je využíván internet, interaktivní tabule, digitální fotoaparát.
Činnost klubu je řízena kvalifikovanými vyučujícími a vychovatelkami naší školy.
Poplatek za kroužek se stanovuje dle směrnic školy.
Žáci jsou povinni respektovat Školní řád a řády specializovaných učeben, tělocvičny. Před
každou exkurzí, výletem jsou důkladně poučeni o bezpečnosti silničního provozu a chování
v něm. Vyučující dbají na ochranu před úrazem, na označení nebezpečných předmětů, na
poskytnutí první pomoci a pitný režim.
5. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Respektujeme individualitu každého žáka, snažíme se vytvořit vhodné prostředí pro jeho
všestranný rozvoj. Na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a
charakteru jejich handicapu spolupracujeme s rodiči a školou.
6. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN
Školní vzdělávací program pro školní klub je programem rámcovým, je stanoven pro žáky 2.
stupně během celé povinné školní docházky. Je založen na dobrovolnosti a vychází vstříc
potřebám a zájmům žáků. Činnost probíhá od října do června. Žák může ukončit účast v kroužku
vždy jen na konci školního roku.
4
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
ZÁJMOVÉ ÚTVARY - 2. stupeň
ČASOVÁ DOTACE
Kroužek českého jazyka
1
Kroužek matematiky
1
Aranžování květin
1
Kroužek mladých zdravotníků
1
Florbal
2
Sportovní gymnastika
1
Kroužek kombinovaných aktivit
4
Kroužek tance
1
Sebeobrana
2
Kroužek počítačů
1
Základy ruského jazyka
1
5
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
7. ZÁJMOVÉ ÚTVARY
7.1.
KROUŽEK ČESKÉHO JAZYKA
(Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka)
1. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL
•
vést žáka k získání dobré úrovně jazykové kultury a mateřského jazyka
•
vybavit žáka znalostmi a dovednostmi, aby vnímal různá jazyková sdělení, rozuměl jim
•
vést žáka k vhodnému vyjadřování
•
vést žáka k pochopení své role v různých komunikačních situacích
2. OBSAH ČINNOSTI
•
vnímání a chápání různých druhů jazykových sdělení
•
rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu
•
posouzení formální stránky textu a jeho výstavby
•
zobecňování, třídění podle hledisek
•
poznání různých literárních žánrů
•
formulování vlastních názorů
•
vnímání literatury jako zdroje poznání a prožitků
3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
•
dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky pro danou komunikační
situaci
•
odlišuje spisovný a nespisovný projev
•
využívá poznatků o jazyku a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu
•
pracuje tvořivě s textem
•
pracuje samostatně se slovníky a jazykovými příručkami
•
formuluje dojmy u své četby, divadelního či filmového představení
•
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní
4. METODY PRÁCE
•
skupinová práce
6
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
•
ústní cvičení
•
doplňovací cvičení, diktáty
•
rozbor textu z jazykového hlediska
•
samostatné projevy – písemné, ústní
•
rozbor literárních děl
5. KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Kompetence k učení
•
vyhledává a třídí informace
•
propojuje a zařazuje informace
•
užívá vhodnou terminologii a vhodné jazykové prostředky
Kompetence k řešení problémů
•
vyhledává informace k řešení problémů
•
volí vhodné způsoby samostatného řešení – (vhodné jazykové prostředky)
Kompetence komunikativní
•
formuluje a vyjadřuje myšlenky v logickém sledu
•
vyjadřuje se souvisle, výstižně a kultivovaně
Kompetence sociální a personální
•
účinně spolupracuje a diskutuje ve skupině
•
věcně argumentuje
•
dodržuje pravidla korektního chování
Kompetence občanské
•
uvědomuje si tradice a kulturní dědictví
•
vnímá názory druhých
•
spolupracuje a odpovídá za výsledek práce skupiny
Kompetence pracovní
•
využívá znalosti a zkušenosti získaných v jiných předmětech
7
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
•
chápe důležitost ochrany kulturních hodnot
8
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
7.2.
KROUŽEK MATEMATIKY (8.-9.ROČNÍK)
1. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL
•
vést žáka k trpělivosti při hledání správného postupu řešení úlohy
•
naučit žáka zjednodušujícím postupům při řešení úlohy
•
připravit žáka na samostatné řešení složitějších úloh
•
podpořit kladný vztah k matematice a jejímu významu v životě
2. OBSAH ČINNOSTI
•
využití pravidel pro početní operace a jejich souvislosti v oboru racionálních a celých
čísel
•
geometrické představy výrazů s proměnnou (obecných čísel)
•
úpravy výrazů s proměnnou-zjednodušení, rozklad na součin
•
využití řešení rovnic ve slovních úlohách
•
základní typologie slovních úloh (jak na ně?)
•
lomené výrazy-vlastnosti, úpravy
•
složitější rovnice-s neznámou ve jmenovateli
•
soustavy rovnic-metody řešení
•
slovní úlohy řešené soustavou rovnic
•
rovinné obrazce a tělesa-vlastnosti,rýsování,výpočet obvodu,obsahu,povrchu,objemu při
řešení úloh z praxe
3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
•
samostatně řeší úlohy se zlomky, desetinnými čísly, mocninami, odmocninami, s celými
čísly
•
znázorní graficky „čtverec“ čísla, pojem třetí mocnina-krychle
•
samostatně řeší úlohy na rozklad výrazů na součin
•
provádí vhodně zvoleným způsobem zápis slovní úlohy
•
rýsuje pečlivě s maximální přesností rovinné obrazce a některá tělesa
•
popíše typy konstrukcí a zapíše jednotlivé kroky pomocí geometrických symbolů
•
určí pomocí vzorce objem a povrch tělesa
9
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
4. METODY PRÁCE
•
vysvětlování, předvádění řešení
•
tvorba žákovských pracovních listů
•
vyměněné role aneb žák učitelem
•
tvorba mapy řešení-dokončení cesty
•
skupinové vyučování (kooperativní výuka, diskuse, debaty, spolupráce v menších
skupinách)
•
využívání počítačů, interaktivní tabule
5. KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní,
kompetence sociální a personální, kompetence pracovní
•
připravuje se pro celoživotní učení
•
zaznamenává nejvhodnějším způsobem zvolené postupy
•
rozvíjí logické myšlení a tvořivé postupy
•
popíše problém a hledá nejvhodnější řešení
•
využívá a prohlubuje verbální a neverbální dovednosti
•
vyjadřuje se jasně a přesně, předkládá důkazy a formuluje závěry
•
rozvíjí dovednost pracovat v týmu pod kontrolou ostatních
•
rozvíjí sebeovládání a respektuje i prosazení ostatních žáků
•
plánuje, odhaduje výsledky v souladu s podmínkami zadání
10
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
7.3.
ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN
1. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL
•
používat rostliny k výzdobě interiéru
•
pěstovat kladný vztah k přírodě a k životnímu prostředí
•
osvojit si základní znalosti a dovednosti aranžování a vazby květin
•
podpořit kladný a citlivý vztah k rostlinnému materiálu
2. OBSAH ČINNOSTI
•
seznámení s materiálem, jeho získáváním a zpracováním
•
základní zásady aranžování květin
•
základní zásady suché vazby
•
tvorba výzdoby a aranžmá pro různé příležitosti
•
tradice – vánoční a velikonoční aranžmá
•
rychlení květin a letorostů, využití k výzdobě interiéru
•
pěstování letniček vhodných k řezu
•
práce s odbornou literaturou
3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
•
používá vhodné materiály, dokáže je vhodně získávat, správně ošetřovat
•
používá základní zásady aranžování květin
•
ovládá základní dovednosti při tvorbě suché vazby
•
vhodně vyzdobí interiér, dokáže zvolit vhodné aranžmá pro různé příležitosti
•
zná tradice vánoční a velikonoční výzdoby
•
dokáže narychlit některé vhodné květiny a letorosty, umí je využít k výzdobě interiéru
•
vypěstuje květinu k řezu, správně s květinami při aranžování zachází a ošetřuje je
•
využívá literaturu k získávání námětů na další využití rostlin k výzdobě interiéru
4. METODY PRÁCE
•
předvádění, vysvětlování, pozorování, praktické činnosti
•
samostatná a týmová práce
•
improvizace
•
vyhledávání informací
11
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
5. KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Kompetence pracovní
•
používá bezpečně, vhodně a vkusně rostlinný materiál a doplňkové předměty, projevuje
smysl pro kulturu a tvořivost, samostatně řeší problémy, citlivě zachází s rostlinami
Kompetence k učení
•
pracuje s učebními materiály a pomůckami, dokáže vyhledávat a využívat informace
v praxi, samostatně pozoruje, porovnává a rozvíjí na základě toho své estetické cítění
Kompetence sociální a personální
•
účinně spolupracuje ve skupině, přijímá role při společné činnosti, podílí se na příjemné
atmosféře v kolektivu, přispívá k upevňování dobrých vztahů
12
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
7.4.
KROUŽEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
1. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL
•
seznámit se s částmi těla člověka, orgány, orgánovými soustavami a jejich funkcemi
•
rozvíjet aktivity, schopnosti a dovednosti týkající se první pomoci
•
seznámit se s pomůckami důležitými pro první pomoc
•
osvojit si základní schopnosti a dovednosti v podávání první pomoci
•
vést k samostatnému zvládnutí poskytnutí první pomoci zraněné osobě
•
podporovat prevenci sociálně patologických jevů
2. OBSAH ČINNOSTI
•
seznámení se stavbou těla člověka, jeho orgánovými soustavami
•
seznámení s potřebnými zdravotnickými pomůckami a s jejich používáním (obvazový
materiál, dlahy, zaškrcovadla, zdravotnické rukavice, improvizované pomůcky)
•
seznámení s různými druhy poloh pro zraněné
•
seznámení s různými druhy zranění a postupy pro jejich ošetření
•
seznámení s důležitými telefonními čísly
3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
•
popíše tělo člověka, orgánové soustavy a jejich hlavní funkce a umístění
•
správně pracuje se zdravotnickými pomůckami
•
poskytne první pomoc při úrazech a správně ošetřit rány
•
správně manipuluje se zraněnou osobou
•
zná důležitá telefonní čísla
4. METODY PRÁCE
•
problémové vyučování
•
skupinová práce
•
praktické úkoly a modely
13
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
5. KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Kompetence komunikativní
•
užívá správnou formu komunikace a chápe její význam
•
disponuje přiměřenou slovní zásobou
•
přijme názor druhých, obhajuje a argumentuje vhodnou formou svůj vlastní názor
Kompetence k řešení problémů
•
využívá individuálních schopností a získaných dovedností při samostatném řešení
problémů
•
obhájí vlastní rozhodnutí, posoudí názor druhých, příjme nejlepší řešení, nese
odpovědnost za vlastní rozhodnutí při řešení problémů
•
nerezignuje před problémem, nenechá se odradit neúspěchem
•
je schopen ocenit sám sebe za úspěch při řešení problému
Kompetence sociální a personální
•
aktivně a efektivně pracuje v týmu, spoluvytváří pravidla práce v týmu a respektuje je
•
přijímá svou sociální roli v týmu, je schopen střídat role ve skupině
•
je schopen empatie v rámci skupinové práce, ale zároveň nepotlačuje touhu vyniknout
•
přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů
•
aktivně posiluje a uplatňuje své zdravé sebevědomí, rozvíjí pocit sebedůvěry, sebekritiky
a sebeúcty
Kompetence pracovní
•
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce
•
chápe význam dodržování kázně, disciplíny a pravidel chování
14
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
7.5.
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
1. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL
•
rozvíjet pohybové aktivity, schopnosti a dovednosti
•
rozvíjet celkový motorický rozvoj a tělesný růst
•
poznávat a pochopit pohybové zákonitosti a vztahy mezi jednotlivými částmi těla
•
osvojit si základní schopnosti a dovednosti ve sportovní gymnastice
•
vést k samostatnému zvládnutí tvorby a interpretaci sestav
•
podporovat prevenci sociálně patologických jevů
2. OBSAH ČINNOSTI
•
činnosti zaměřené na zahřátí organismu
•
strečink
•
tréninková cvičení pro nácvik schopností a dovedností na gymnastickém nářadí
•
tvorba sestav na nářadí
•
kondiční cvičení
•
kompenzační cvičení
3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
•
zvyšuje pohybové dovednosti
•
zvyšuje pohyblivost těla
•
zvyšuje koordinaci pohybů těla
•
snižuje obavy z náročnějších cviků
•
orientuje se v názvosloví
•
aktivně používá osvojovaných pojmů
•
ovládá bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích
•
užívá gymnastické prvky při přípravě krátké sestavy
•
provádí pohybové a kulturně estetické funkce pohybu s hudebním doprovodem
4. METODY PRÁCE
•
předvedení
•
individuální trénink
•
skupinový trénink
15
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
5. KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Kompetence komunikativní
•
užívá správnou formu komunikace a chápe její význam
•
disponuje přiměřenou slovní zásobou
•
přijme názor druhých, obhajuje a argumentuje vhodnou formou svůj vlastní názor
Kompetence k řešení problémů
•
využívá individuálních schopností a získaných dovedností při samostatném řešení
problémů
•
obhájí vlastní rozhodnutí, posoudí názor druhých, příjme nejlepší řešení, nese
odpovědnost za vlastní rozhodnutí při řešení problémů
•
nerezignuje před problémem, nenechá se odradit neúspěchem
•
je schopen ocenit sám sebe za úspěch při řešení problému
Kompetence sociální a personální
•
aktivně a efektivně pracuje v týmu, spoluvytváří pravidla práce v týmu a respektuje je
•
přijímá svou sociální roli v týmu, je schopen střídat role ve skupině
•
je schopen empatie v rámci skupinové práce, ale zároveň nepotlačuje touhu vyniknout
•
přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů
•
aktivně posiluje a uplatňuje své zdravé sebevědomí, rozvíjí pocit sebedůvěry, sebekritiky
a sebeúcty
Kompetence pracovní
•
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce
•
chápe význam dodržování kázně, disciplíny a pravidel chování
16
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
7.6.
FLORBAL
1. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL
•
rozvíjet pohybové aktivity, schopnosti a dovednosti
•
rozvíjet celkový motorický rozvoj a tělesný růst
•
poznávat a pochopit pohybové zákonitosti a vztahy mezi jednotlivými částmi těla
•
rozvíjet již získané základní individuální schopnosti a dovednosti ve hře florbal
•
rozvíjet již získané dovednosti během skupinových a herních činností ve hře florbal
•
podporovat prevenci sociálně patologických jevů
2. OBSAH ČINNOSTI
•
aktivity na zahřátí organismu
•
strečink
•
tréninková cvičení pro nácvik individuálních schopností (technika hole, driblink, vedení
míčku v rychlém pohybu, zpracování a přihrávka, střelba z místa a z pohybu)
•
tréninková cvičení pro nácvik týmové spolupráce a hry
•
nácvik herních situací
•
nácvik taktických herních variant
•
nácvik hry v přesilovce a oslabení
•
řízená hra
•
kondiční cvičení, rozvoj vytrvalosti
•
kompenzační cvičení
3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
•
uplatňuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví sebe i druhých při sportovní činnosti
•
aktivně se zapojuje do sportovních činností
•
ovládá základní prvky hry
•
správně provádí individuální i skupinová cvičení
4. METODY PRÁCE
•
vysvětlení, ukázka, nácvik
•
korektura chyb
•
individuální trénink
17
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
•
skupinová práce – řešení herních situací
•
práce ve dvojicích – nácvik přihrávek
•
analýza a syntéza herních a tréninkových prvků
•
rozbor
5. KLÍČOVÉ KOMPETENCE
•
utváří si pozitivní vztah ke sportu
•
spolupracuje v týmu
•
komunikuje ve skupině
•
používá sebereflexi a sebehodnocení
•
zdolává překážky v činnosti a životě
•
aktivně se zapojuje do společenského dění, chápe základní ekologické souvislosti,
přistupuje k výsledkům sportovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, ale i
z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých
18
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
7.7.
KROUŽEK KOMBINOVANÝCH AKTIVIT
1. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL
•
rozvíjet pohybové aktivity
•
podporovat kladný vztah ke sportu
•
podpořit kladný vztah k herním činnostem jako projev přirozeného pohybového projevu
•
osvojit si zásady šetrného zacházení s počítačovou technikou
•
tvořivě pracovat s textem a obrázkem
•
zpracovávat a prezentovat informace v textové a multimediální podobě
2. OBSAH ČINNOSTI
•
míčové hry
•
pohybové hry ve družstvech
•
vedení míčem (driblinkem, nohou)
•
střelba na koš či branku z místa i za pohybu
•
využití záznamových médií
•
práce s textovým editorem Microsoft Word
•
práce s tabulkovým editorem Microsoft Excel
•
možnosti internetu
3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
•
zvládá hrát zjednodušené sportovní hry
•
aktivně se zapojuje do sportovních činností
•
ovládá základní prvky hry
•
dodržuje pravidla a bezpečnost během hry, je ohleduplný k ostatním
•
ovládá práci s textovými, tabulkovými a grafickými editory
•
pracuje s informacemi v souladu se zákony
•
používá informace z různých informačních zdrojů
4. METODY PRÁCE
•
klasické - vysvětlování, předvádění, pozorování, vysvětlování pravidel
•
aktivizující - vyhledávání informací, řešení problémů, zpracování
•
průpravné činnosti ke zvládnutí dané herní dovednosti
19
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
5. KLÍČOVÉ KOMPETENCE
•
získává pozitivní vztah ke sportu
•
používá základní pravidla míčových her
•
dokáže spolupracovat v týmu
•
posiluje vytrvalost
•
vyhledává, třídí informace
•
operuje s obecně užívanými termíny
•
vyhledává informace vhodné k řešení problémů
•
samostatně řeší problémy
•
dodržuje vymezená pravidla
•
dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny práce
•
šetrně zachází s používanou technikou
20
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
7.8.
KROUŽEK TANCE
1. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL
•
rozvíjet a prohlubovat všechny naučené techniky z I. stupně
•
taneční průprava - seznámit se s vlastním tělem, hudbou a prostorem, rozvíjet tělo jako
celek
•
poznávat a pochopit pohybové zákonitosti a vztahy mezi jednotlivými částmi těla
•
rozvíjet správné držení těla, zvýšit celkovou pohyblivost, pružnost, obratnost, koordinaci
•
postupně ovládat jednotlivé části těla
2. OBSAH ČINNOSTI
•
taneční průprava
•
současný tanec
•
lidový tanec
•
klasická taneční technika
•
step
•
taneční praxe (vystoupení)
3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
•
upevňuje neverbální projev dítěte
•
rozvíjí hudební a prostorové cítění
•
zvyšuje pohybové dovednosti
•
respektuje kultivovaný, harmonický a individuální taneční projev
•
zvyšuje koordinaci pohybů těla
•
provádí pohybové a kulturně estetické funkce pohybu s hudebním doprovodem
4. METODY PRÁCE
•
předvedení
•
skupinový trénink
•
individuální přístup k jednotlivým žákům
•
taneční hry
21
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
5. KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Kompetence komunikativní
•
užívá správnou formu komunikace a chápe její význam
•
disponuje přiměřenou slovní zásobou
•
přijme názor druhých, obhajuje a argumentuje vhodnou formou svůj vlastní názor
Kompetence k řešení problémů
•
posoudí názor druhých, příjme nejlepší řešení, nese odpovědnost za vlastní rozhodnutí při
řešení problémů
•
nerezignuje před problémem, nenechá se odradit neúspěchem
•
je schopen ocenit sám sebe za úspěch při řešení problému
Kompetence sociální a personální
•
aktivně a efektivně pracuje v týmu, spoluvytváří pravidla práce v týmu a respektuje je
•
přijímá svou sociální roli v týmu, je schopen střídat role ve skupině
•
je schopen empatie v rámci skupinové práce, ale zároveň nepotlačuje touhu vyniknout
•
přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů
•
aktivně posiluje a uplatňuje své zdravé sebevědomí, rozvíjí pocit sebedůvěry, sebekritiky
a sebeúcty
Kompetence pracovní
•
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce
•
chápe význam dodržování kázně, disciplíny a pravidel chování
22
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
7.9.
SEBEOBRANA
1. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL
•
rozvíjet pohybové aktivity, schopnosti a dovednosti
•
rozvíjet celkový motorický rozvoj a tělesný růst
•
poznávat a pochopit pohybové zákonitosti a vztahy mezi jednotlivými částmi těla
•
vést k prevenci konfliktních situací
•
osvojit si základy teorie a praxe sebeobrany
•
podporovat prevenci sociálně patologických jevů
2. OBSAH ČINNOSTI
•
aktivity na zahřátí organismu
•
strečink
•
výuka teorie sebeobrany, stručné poučení o legislativě ČR ve vztahu k sebeobraně,
základy první pomoci
•
nácvik obraných technik (ve stoje, na zemi)
•
trénink sebeobrany ve dvojicích
•
nácvik krizových situací (přesila útočníků, psychický tlak, fyzická únava)
•
kondiční cvičení
•
kompenzační cvičení
3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
•
zvyšuje pohybové dovednosti
•
zvyšuje pohyblivost těla
•
koordinuje pohyby těla
•
zvyšuje fyzickou kondici
•
získává zdravé sebevědomí
•
dokáže se ubránit v různých situacích
•
plně chápe důsledky svého chování, zná svá práva a povinnosti
•
uplatňuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví sebe i druhých při cvičení
4. METODY PRÁCE
•
vysvětlení, ukázka, nácvik
23
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
•
korektura chyb
•
individuální trénink
•
trénink ve dvojicích
•
skupinový trénink
5. KLÍČOVÉ KOMPETENCE
•
utváří si pozitivní vztah ke sportu
•
spolupracuje ve skupině
•
komunikuje ve skupině
•
používá sebereflexi a sebehodnocení
•
zdolává překážky v činnosti a životě
•
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce
•
chápe význam dodržování kázně, disciplíny a pravidel chování
24
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
7.10.
KROUŽEK POČÍTAČŮ
1. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL
• stanovit hygienická pravidla při práci s počítačem
• osvojit si zásady šetrného zacházení s počítačovou technikou
• tvořivě pracovat s textem a obrázkem
• dovednosti zpracovávat a prezentovat informace v textové a multimediální podobě
2. OBSAH ČINNOSTI
• seznámení s interním i externím zařízením počítače
• využití záznamových médií
• seznámení s vývojem počítače
• práce s textovým editorem Microsoft Word
• práce s tabulkovým editorem Microsoft Excel
• práce s počítačovou grafikou
• možnosti internetu
3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
• ovládá práci s textovými, tabulkovými a grafickými editory
• pracuje s informacemi v souladu se zákony
• používá informace z různých informačních zdrojů
4. METODY PRÁCE
• klasické (vysvětlování, předvádění, pozorování, instruktáž)
• aktivizující (vyhledávání informací, řešení problémů, zpracování informací, prezentace
vlastní tvorby)
5. KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Kompetence k učení
• vyhledává, třídí informace
• operuje s obecně užívanými termíny
• poznává smysl a cíl učení
25
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
Kompetence k řešení problémů
• vyhledává informace vhodné k řešení problémů
• samostatně řeší problémy
Kompetence komunikativní
• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní komunikaci
Kompetence pracovní
• dodržuje vymezená pravidla
• dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny práce
• šetrně zachází s používanou technikou
26
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
7.11. ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA
1. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL
•
•
•
•
vést žáka k získání dobré úrovně jazykové kultury
vybavit žáka znalostmi a dovednostmi, aby vnímal různá jazyková sdělení, rozuměl jim
vést žáka k vhodnému vyjadřování
vést žáka k pochopení své role v různých komunikačních situacích
2. OBSAH ČINNOSTI
•
•
•
•
•
•
získání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu
osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné komunikace
v cizím jazyce
získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce
porozumění ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí
poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti
pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění
mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám
3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Receptivní řečové dovednosti
•
•
•
•
•
čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
porozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů
rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
používá dvojjazyčný slovník
Produktivní řečové dovednosti
•
•
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem
v rodině, škole
písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Interaktivní řečové dovednosti
• jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
4. METODY PRÁCE
•
•
skupinová práce (dialogy, dramatizace)
samostatná práce (práce se slovníkem, programy na PC)
27
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
•
ústní cvičení (konverzace, soutěže, hry)
5. KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Kompetence k učení
•
•
•
vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
poznává smyslu a cíle učení
ověřuje výsledky své práce
Kompetence k řešení problémů
•
•
vyhledá informace k řešení problémů
klade vhodné otázky
Kompetence komunikativní
•
•
komunikuje na odpovídající úrovni
naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně na ně reaguje
Kompetence sociální a personální
•
•
•
•
účinně spolupracuje a diskutuje ve skupině
utváří příjemnou atmosféru v týmu
věcně argumentuje
dodržuje pravidla korektního chování
Kompetence občanské
•
•
respektuje názory ostatních
prezentuje jejich myšlenky a názory
Kompetence pracovní
•
•
•
efektivně organizuje svou práci
využívá znalosti a zkušenosti získané v jiných předmětech
zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků
28
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
ZPRACOVALI
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
pro školní klub ,,Alfa omega“ zpracovali:
Celková koncepce a koordinace přípravy dokumentu
Mgr. Novotná Ludmila, Mgr. Dzodzáková Naděžda
Autoři
Mgr. Dzodzáková Naděžda, Filipová Zuzana, Mgr. Mezlík Ivan, Mgr. Heller Martin,
Mgr. Pešoutová Olga, Mgr. Polívka Aleš, Pospíšilová Michaela DiS., Mgr. Pražanová Daniela,
Skramuský Břetislav, Mgr. Stankovičová Alena
Grafická úprava
Věchet Radek, Mgr. Novotná Ludmila
V Kolíně 06/2013
29
Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374
1.
Identifikační údaje
Chyba! Záložka není definována.
1.1
Název ŠVP pro školní klub
Chyba! Záložka není definována.
1.2
1.3
Předkladatel
Zřizovatel
Chyba! Záložka není definována.
Chyba! Záložka není definována.
1.4
Platnost dokumentu
1. Konkrétní cíle vzdělávání
Chyba! Záložka není definována.
3
2.
Formy vzdělávání
3
3.
Podmínky přijímání uchazečů
3
4.
Popis materiálních, personálních, ekonomických, bezpečnosti práce a ochrany zdraví
4
5.
Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
4
6.
Délka a časový plán
4
7.
Zájmové útvary
6
7.1. Kroužek Českého jazyka
6
7.2. Kroužek Matematiky (8.-9.ročník)
9
7.3. Aranžování květin
11
7.4. Kroužek mladých zdravotníků
13
7.5. Sportovní gymnastika
15
7.6. Florbal
17
7.7. Kroužek kombinovaných aktivit
19
7.8. Kroužek tance
21
7.9. Sebeobrana
23
7.10. Kroužek počítačů
25
7.11. Základy ruského jazyka
27
Zpracovali
29
30
Download

ŠVP - školní klub od 2.9.2013,2.verze