Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14
Školní vzdělávací program
Ekonomika a zpracování
informací v podnikání
64–41–L/51 Podnikání
dálkové studium 3leté
Obsah
1
Úvodní identifikační údaje.................................................................................................. 2
2
Profil absolventa..................................................................................................................... 3
3
2.1
Popis uplatnění absolventa v praxi .................................................................................... 3
2.2
Očekávané výsledky vzdělávání žáka................................................................................ 4
2.3
Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň
dosaženého vzdělání................................................................................................................ 6
Charakteristika školního vzdělávacího programu..................................................... 7
3.1
Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu ....................................................................... 7
3.2
Obsah a forma maturitní zkoušky ...................................................................................... 7
3.3
Celkové pojetí vzdělávání v daném programu .............................................................. 8
3.4
Organizace výuky ...................................................................................................................... 8
3.5
Hodnocení žáků a diagnostika .......................................................................................... 11
4
Učební plány.......................................................................................................................... 12
5
Popis materiálního a personálního zajištění výuky ............................................... 14
5.1
Personální zabezpečení a pedagogická způsobilost ................................................. 14
5.2
Materiální zajištění výuky .................................................................................................. 14
6
Spolupráce se sociálními partnery ............................................................................... 15
7
Učební osnovy....................................................................................................................... 16
7.1
Český jazyk a literatura ....................................................................................................... 16
7.2
Cizí jazyky ................................................................................................................................. 21
7.3
Matematika ............................................................................................................................... 44
7.4
Písemná a ústní komunikace ............................................................................................. 55
7.5
Ekonomika ................................................................................................................................ 64
7.6
Účetnictví a daně .................................................................................................................... 75
7.7
Aplikační software ................................................................................................................. 83
7.8
Komunikační technologie ................................................................................................... 93
7.9
Společenské vědy .................................................................................................................103
1
1 Úvodní identifikační údaje
Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Název školního vzdělávacího programu: Ekonomika a zpracování informací
v podnikání
Kód a název oboru vzdělání: 64–41–L/51 Podnikání
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 3 roky - dálkové studium
Datum platnosti: od 1. 9. 2012
Kontakty:
Tel.: 596 513 561
Email: [email protected]
Mgr. Marcela Koutná
zástupkyně statutárního orgánu
2
2 Profil absolventa
Název školního vzdělávacího programu: Ekonomika a zpracování informací
v podnikání
Kód a název oboru vzdělání: 64–41–L/51 Podnikání
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 3 roky – dálkové studium
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Datum platnosti: od 1. 9. 2012
2.1 Popis uplatnění absolventa v praxi
Absolvent oboru Podnikání je veden k porozumění podstaty a principů podnikání
s přehledem o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání; dokáže vyhledávat a posuzovat podnikatelské
příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí.
Absolvent oboru Podnikání je připravován tak, aby zvládal provádění různorodých
činností souvisejících s obchodně-podnikatelskou praxí se zaměřením na informační
technologie. Absolvent má rovněž předpoklady k rozvíjení vlastních podnikatelských
aktivit. Absolvent se může uplatnit na pozicích, jako jsou obecně: ekonom, mzdový
referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní
a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník,
pracovník marketingu a obchodní zástupce a další.
Vzdělávání směřuje rovněž k tomu, aby absolvent nejen pracoval s osobním
počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími
prostředky ICT na vyšší úrovni než řádový uživatel. Absolvent se může uplatnit také
v oblastech návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení; v oblasti správy
aplikačního SW; v oblasti správy OS a především v oblasti kvalifikovaného prodeje
prostředků IT včetně poradenství i specializované podpory uživatelů prostředků IT.
Absolvent oboru Podnikání je schopen používat cizí jazyk na úrovni běžné
hovorové komunikace i jako prostředek profesní komunikace pro účely obchodněpodnikatelských činností. Ovládá programové vybavení počítače při řešení
ekonomických úloh včetně práce s internetem. Mezi jeho odborné dovednosti patří
znalost podnikových činností včetně účetnictví. Absolventi jsou v průběhu studia vedeni
k přesnosti, slušnému chování, dodržování právních norem a obchodní etiky.
3
2.2 Očekávané výsledky vzdělávání žáka
Vzdělávání v oboru Podnikání směřuje v souladu s cíli středního odborného
vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili odpovídající předpoklady jak pro uplatnění
v praxi, tak k dalšímu celoživotnímu vzdělávání.
Žák je veden k tomu, aby:
se dovedl učit a byl připraven celoživotně se vzdělávat;
se choval zodpovědně jak v týmové, tak i samostatné práci;
dodržoval občanskou a profesní etiku;
dovedl řešit své existenční otázky a hledal uplatnění na trhu práce;
aktivně přistupoval ke své profesní kariéře, včetně přizpůsobování se
změnám na trhu práce a byl flexibilní a kreativní;
přijímal odpovědnost za vlastní myšlení, rozhodování, jednání, chování;
adekvátně jednal s lidmi, respektoval možnosti a schopnosti jiných lidí
a upevňoval interpersonální vztahy;
dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady
hygieny práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání;
řešil samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti;
využíval jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřoval
se kultivovaně, srozumitelně a souvisle;
rozvíjel dovednosti potřebné k vyjednávání, diskusi, kompromisu, k obhájení
svého stanoviska, přijímání stanoviska jiných;
uměl kriticky myslet – aby dokázal zkoumat věrohodnost informací, tvořil si
vlastní úsudek a byl schopen o něm diskutovat s jinými lidmi;
využíval dovedností a vědomostí získaných ve výuce mateřského jazyka při
studiu cizích jazyků;
komunikoval v cizích jazycích v různých situacích každodenního osobního
nebo veřejného a pracovního života, aby byl zběhlý v mluveném i psaném
projevu, byl schopen hovořit na všeobecná i odborná témata;
efektivně pracoval s cizojazyčným textem včetně odborného, uměl jej
zpracovat a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování
svých jazykových znalostí a dovedností;
uplatňoval mediální gramotnost při řešení svých profesních úkolů;
jednal odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu,
ale i pro zájem veřejný;
chápal význam životního prostředí pro člověka a nutnost jeho ochrany;
vážil si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot a cílevědomě jej chránil;
pojímal zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné ke kvalitnímu
prožívání života;
byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokázal první pomoc sám poskytnout.
4
V oblasti odborného vzdělávání je žák veden k tomu, aby:
se orientoval v základních pojmech informačních technologií a principech
jejich funkčnosti, uměl pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií;
komunikoval elektronickou poštou a využíval další prostředky online
a offline komunikace; získával informace z otevřených zdrojů, zejména pak
s využitím sítě Internet; pracoval s informacemi z různých zdrojů,
uvědomoval si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých
informačních zdrojů a kriticky přistupoval k získaným informacím;
uměl navrhovat, sestavovat a udržovat HW, dokázal zvolit vyvážená HW
řešení s ohledem na jeho funkci, parametry a vhodnost pro předpokládané
použití;
uměl identifikovat a odstraňovat závady HW a provádět upgrade;
uměl pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením,
zejména s kancelářským balíkem; učil se používat nové aplikace;
uměl pracovat se základním programovým vybavením, tj. dokázal zvolit
vhodný operační systém s ohledem na jeho předpokládané nasazení;
nainstalovat, konfigurovat a spravovat operační systém včetně jeho
pokročilého nastavení dle objektivních potřeb uživatele;
se naučil navrhovat a aplikovat vhodný systém pro zabezpečení dat před
zneužitím a ochrany dat před zničením;
uměl navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě s ohledem na
jejich předpokládané využití; konfigurovat síťové prvky; administrovat
počítačové sítě;
se naučil programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení, tzn.,
aby algoritmizoval úlohy a tvořil aplikace v některém vývojovém prostředí;
realizoval databázová řešení;
dbal na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn., aby chápal
bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků
(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků,
návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;
znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární prevence; osvojil si zásady a návyky bezpečné
a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci
u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali
možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit
odstranění závad a možných rizik;
zvažoval při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu
i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí,
sociální dopady.
5
2.3 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého
vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání
Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního
vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.
Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem podle §77 - §82
Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhláškou o ukončování studia ve
středních školách.
Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.
6
3 Charakteristika školního vzdělávacího programu
Název školního vzdělávacího programu: Ekonomika a zpracování informací
v podnikání
Kód a název oboru vzdělání: 64–41–L/51 Podnikání
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 3 roky – dálkové studium
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Datum platnosti: od 1. 9. 2012
3.1 Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu
Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním
listem.
Návaznost mezi obory nástavbového studia a tříletými obory vzdělání s výučním
listem je stanovena v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Kritéria přijímacího řízení jsou stanovena ředitelkou školy a zveřejněna na
webových stránkách školy.
Zdravotní způsobilost
Uchazeči o studium nejsou omezeni stanovením zdravotních požadavků.
3.2 Obsah a forma maturitní zkoušky
Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou podle §§ 78 a 79 Zákona 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném
znění a dalších prováděcích přepisů. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní
zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.
Vzhledem k předchozímu vzdělání (viz bod 3.1) žáci konají maturitní zkoušku
z odborných předmětů, tj. profilovou část maturitní zkoušky.
Přehled povinných zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky:
Společná část
Profilová část
– Český jazyk
– Ekonomika – ústní zkouška
– Cizí jazyk
– Komunikační technologie – ústní zkouška
– Matematika
– Praktická zkouška z odborných předmětů
Nepovinné zkoušky mohou žáci konat podle nabídky předmětů stanovené
ředitelkou školy.
7
3.3 Celkové pojetí vzdělávání v daném programu
Záměrem vzdělávání v oboru Podnikání je připravit žáka na úspěšný, smysluplný
a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa.
Vzdělávání žáků klade důraz na jejich odpovědnost, čestnost, důslednost, pracovitost,
soustavnost a podnikavost. Naši studenti jsou cílevědomě připravováni na týmovou
práci a na vytváření dobrých mezilidských vztahů, na další studium na vysokých školách,
vyšších odborných školách a na uplatnění v praxi.
Absolventi oboru vzdělání Podnikání mají předpoklady k rozvíjení vlastních
podnikatelských aktivit, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Odborné
způsobilosti (kompetence) absolventů vycházejí z požadavků trhu práce na výkon středních
technickohospodářských nebo manažerských funkcí a z potřeb týkajících se řízení malých
a středních podniků
Pro realizaci vzdělávacích cílů a rozvoje kompetencí ve školním vzdělávacím
programu se preferují metody, které vedou k rozvoji klíčových a občanských
kompetencí, k realizaci průřezových témat a kladou důraz na individuální vzdělávací
potřeby žáků.
3.4 Organizace výuky
Výuka vychází ze schváleného učebního plánu, probíhá v rámci předmětů
organizovaných v týdenním rozvrhu podle jednotlivých ročníků. Kromě toho jsou do
vyučování začleněny další organizační formy.
Každý žák povinně studuje světový jazyk z nabídky: anglický, německý a ruský
jazyk. Žáci, se mohou účastnit jazykových soutěží a olympiád. Na škole probíhá v rámci
nepovinné výuky příprava ke státním jazykovým zkouškám. Výuka cizích jazyků je na
škole podporována zapojením žáků do mezinárodních projektů a aktivit v rámci EU
formou zahraničních praxí.
V průběhu studia 2. ročníku je do výuky zařazena v rozsahu dva týdny odborná
praxe žáků v reálných pracovních podmínkách ve firmách našeho regionu, V této oblasti
škola spolupracuje se sociálními partnery. Náplní praxe je seznámení žáků s reálnými
pracovišti. Na základě Dohody o zabezpečení odborné praxe vykonávají různě náročné
administrativní činnosti (opisy textů, třídění dokladů, psaní a rozesílání pozvánek atd.),
seznámí se s organizační činností na jednotlivých úsecích podniku.
Na závěr odborné praxe žák vypracuje zprávu z praxe, jejíž minimální obsah
(předmět činnosti organizace, organizační schéma organizace, činnost žáka
v jednotlivých dnech, vlastní zhodnocení žáka) i rozsah je žákům předán před nástupem
na odbornou praxi. Součástí zprávy je rovněž hodnocení odpovědným pracovníkem
organizace, kde žák vykonával praxi. Žákovská zpráva je součástí klasifikace předmětu
Ekonomika. Hodnotí se formální a obsahová úroveň zpracování a vlastní prezentace.
Přehled aktivit podle průřezových témat
Aktivita / Průřezové téma
Učební praxe
Odborná praxe
Státní zkoušky z OBK
Občan
Člověk
Člověk
v demokratické a životní
a svět práce
společnosti
prostředí
vše
a, c, i, j
celé
f, g, h
i, j
celé
e
8
Informační
a komunikační
technologie
celé
celé
celé
Občan v demokratické společnosti
Žáci jsou vedeni k tomu, aby:
měli vhodnou míru sebevědomí, sebe odpovědnosti a schopnost morálního
úsudku;
byli připraveni si klást základní existenční otázky a hledat na ně odpovědi
a řešení;
hledali kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byli
kriticky tolerantní;
byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci;
dovedli se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně
využívat masová média pro své různé potřeby;
dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách,
hledat kompromisní řešení;
byli ochotni se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy
a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech;
vážili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí
a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace.
Člověk a životní prostředí
Žáci jsou vedeni k tomu, aby:
pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami,
mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy;
chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život;
porozuměli souvislostem mezi environmentálními,
a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji;
ekonomickými
respektovali principy udržitelného rozvoje;
získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických,
ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje;
samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace
v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů;
pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na
řešení environmentálních problémů;
osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu
prostředí v osobním a profesním jednání;
dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí;
osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své
zdraví.
Člověk a svět práce
Žáci jsou vedeni k tomu, aby:
si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání a celoživotního
9
učení pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu
a k úspěšné kariéře;
se orientovali ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu,
naučili se hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce
a srovnávali tyto faktory se svými předpoklady, seznámili se s alternativami
profesního uplatnění po absolvování studovaného oboru vzdělání;
vyhledávali a posuzovali informace o profesních příležitostech, orientovali se
v nich a vytvářeli si o nich základní představu;
vyhledávali a posuzovali informace o vzdělávací nabídce, orientovali se v ní
a posuzovali ji z hlediska svých předpokladů a profesních cílů;
naučili se písemně i verbálně prezentovat při jednání s potenciálními
zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority;
chápali základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců
a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, naučit je
pracovat s příslušnými právními předpisy;
se orientovali ve službách zaměstnanosti, aby účelně využívali jejich
informačního zázemí.
Informační a komunikační technologie
Žáci jsou vedeni k tomu, aby:
používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro
účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání;
pracovali s informacemi a s komunikačními prostředky.
Je zřejmé, že s rozvojem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
na základní škole bude úkolem střední školy mj. vyrovnání úrovně připravenosti žáků
na určitý standard a poskytování hlubšího vzdělání v závislosti na potřebách
jednotlivých oborů vzdělání. Za základ je zde považován systém certifikací ECDL
(European Computer Driving Licence).
Žáci ovládají jeden světový jazyk včetně cizojazyčné obchodní korespondence,
informační a komunikační technologie, orientují se v ekonomických problémech,
účetnictví, marketingu a managementu. Cizí jazyk si volí z nabídky – angličtina, němčina
nebo ruština. Mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního
hospodářství se zaměřením na ekonomiku a informační technologie.
Mají možnost i dále studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách. Od
prvního ročníku probíhají přípravy na státní zkoušky z kancelářského psaní na
klávesnici PC v českém jazyce i v cizích jazycích.
Žáci absolvují povinnou praxi ve 2. ročníku, kde mají možnost konkrétně rozvíjet
odborné kompetence a učí se pracovat v týmu.
10
3.5 Hodnocení žáků a diagnostika
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je stanoveno Pravidly pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu, který vychází ze Zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
Konkretizace forem hodnocení je uvedena v učebních osnovách u každého
předmětu a vychází z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na škole.
K hodnocení výsledků se využívá hodnocení ústní a písemné. Při sdělení výsledku
hodnocení žákovi vyučující využívají motivačních aspektů hodnocení.
11
4 Učební plány
Název ŠVP: Ekonomika a zpracování informací v podnikání
Kód a název oboru vzdělání: 64–41–L/51 Podnikání
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 3 roky – dálkové studium
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Datum platnosti: od 1. 9. 2012
Názvy předmětů a zkratky
Počet vyučovacích hodin za 1 rok
1.
2.
3.
220
220
220
Celkem
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Matematika
Písemná a ústní komunikace
Ekonomika
Účetnictví a daně
Aplikační software
Komunikační technologie
Společenské vědy
Praxe
CJL
CJ
MAT
PUK
EKO
UCE
ASW
KT
SPV
25
30
25
20
30
20
30
20
20
25
30
25
20
30
20
30
20
20
2 týdny
30
40
30
20
30
20
20
20
10
Celkem
660
80
100
80
60
90
60
80
60
50
Poznámky k učebnímu plánu
Žáci mají v nabídce výuku tří cizích jazyků – anglický, německý a ruský.
Nabídka vychází z požadavků ekonomiky a ze skutečnosti, jaké jazyky
studovali uchazeči v předchozím studiu.
Po celou dobu studia probíhá učební praxe, která je zařazena do předmětů
Účetnictví a daně, Aplikační software a Komunikační technologie
Odborná praxe se realizuje ve druhém ročníku po dobu 2 týdnů v reálných
pracovních podmínkách ve spolupráci se sociálními partnery v regionu.
12
Zařazení požadovaných vzdělávacích oblastí z RVP do jednotlivých
předmětů ŠVP během studia
RVP - Vzdělávací oblast
Jazykové vzdělání
český jazyk
cizí jazyk
ŠVP - Vyučovaný předmět
Český jazyk a literatura
Estetické vzdělávání
Český jazyk a literatura
Písemná a ústní komunikace
Aplikační software
Ekonomika
Společenské vědy
Účetnictví a daně
Písemná a ústní komunikace
Aplikační software
Společenské vědy
Matematika
Komunikační technologie
Cizí jazyk (anglický, německý, ruský)
Ekonomika a právo
Účetnictví a daně
Písemná a ústní komunikace
Společenskovědní vzdělávání
Matematické vzdělávání
Vzdělávání v informačních a komunikačních
technologiích
Poznámky:
ŠVP vychází z předpokladu, že obor vzdělání 64-41-L/51 Podnikání na Obchodní
akademii v Orlové je zaměřen více do oblasti IT. Z volitelných vzdělávacích oblastí byly
vybrány následující oblasti: matematické vzdělávání, vzdělávání v informačních
a komunikačních technologií a společenskovědní vzdělávání s ohledem na obsah
společné části maturitní zkoušky.
Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku
Činnost
Vyučování podle rozpisu učiva
Odborná praxe
Maturitní zkouška
Časová rezerva
Celkem týdnů
1. ročník
36
4
40
13
2. ročník
36
2
2
40
3. ročník
30
2
4
36
5 Popis materiálního a personálního zajištění výuky
5.1 Personální zabezpečení a pedagogická způsobilost
Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahují následující tabulky
vytvořené ke konkrétnímu datu. Je zřejmé, že personální zabezpečení výuky je po
odborné stránce zajištěno. v průběhu každého školního roku absolvují pedagogičtí
pracovníci v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků řadu vzdělávacích
akcí, v nichž aktualizují své metodické a odborné kompetence.
Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků školy
Pracovníci
Interní
Externí
K datu 30. 6. 2012
počet fyzických
osob
35
2
přepočtené
úvazky
29,12
0,38
Požadovaná odborná kvalifikace a stupeň vzdělání učitelů podle zákona
č.563/2004 Sb. 15 o pedagogických pracovnících k datu 30. 6. 2012:
Požadavek
Požadovaný stupeň vzdělání
Odborná kvalifikace
v%
100,00
97,30
Jeden učitel nesplňuje požadavek odborné kvalifikace.
5.2 Materiální zajištění výuky
Škola byla vystavěna v letech 1976 – 1981. k datu 30. 6. 20012 disponuje dvaceti
čtyřmi učebnami pro dvanáct tříd. Z toho čtyři třídy jsou využívány jako notebookové
učebny, čtyři třídy jako jazykové učebny. Pět učeben se využívá pro výuku informačních
technologií. Z toho jedna učebna je vybavena zařízením pro výuku počítačových sítí
CISCO Academy, další je zařízena jako multimediální učebna. Jazykové učebny jsou
vybaveny audiovizuální technikou.
Pro výuku odborných ekonomických předmětů má škola dobré materiálně
technické vybavení, které umožňuje v plném rozsahu a kvalitně naplňovat ŠVP.
k dispozici je software pro vedení účetnictví, program pro nácvik psaní na PC
desetiprstovou hmatovou metodou, výukové programy a didaktická technika. Dále je
k dispozici také tělocvična s posilovnou. K dalšímu prostorovému zázemí patří
ředitelství, kabinety, sekretariát, školní jídelna a bufet, správa, šatny a sociální zařízení.
K zabezpečení výuky po materiálně technické stránce škola využívá řadu pomůcek,
PC, tiskárny, skenery a datové projektory, vizualizér, kopírovací zařízení a multimediální
tabule.
14
6 Spolupráce se sociálními partnery
Škola se v oblasti spolupráce se sociálními partnery dohodla na rozvoji
následujících činností:
Zajišťování výkonu odborné praxe v rozsahu stanoveném školou
Seznam podniků a organizací, se kterými jsou uzavírány dohody v rámci odborné
praxe, je uveden v kapitole 3.4 Organizace výuky.
V oblasti zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Úzce spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem a s rodiči
znevýhodněných integrovaných studentů. V rámci spolupráce při pracovním uplatnění
osob se zdravotním postižením jsme zapojeni do projektu VŠB Slunečnice.
Pravidelné konzultace
vzdělávacího programu
sociálních
partnerů
při
realizaci
školního
Průběžně vyhledáváme další oblasti spolupráce v oblasti zkvalitnění výuky a její
přiblížení potřebám trhu práce.
V oblasti kariérového poradenství (téma Svět práce)
Poskytujeme informace a poradenství v dalším studiu na VŠ, VOŠ nebo při hledání
práce. Jsme partnerskou školou Masarykovy univerzity v Brně a také jsme zapojeni
v projektu RISA (Regionální informační systém absolventů).
Spolupráce s partnerskými školami v Polsku, Rakousku, Německu
V rámci dlouholeté spolupráce s partnerskou školou v Polsku - Lyceum
v Žorech každoročně pořádáme výměnná setkání žáků a učitelů spojená se společnými
sportovními a kulturními aktivitami. Spolupracujeme také se školou BHAK ve Vídni
a dalšími školami v Německu, součástí spolupráce jsou výměnné praxe studentů
v zahraničí. Tato spolupráce je zpravidla financována buď z prostředků EU, nebo
Ministerstva školství a kultury Rakouska.
V oblasti
prevence
sociálně
s následujícími institucemi:
patologických
jevů
spolupracujeme
Pedagogicko-psychologická poradna Orlová
Aisis Kladno, T-Mobile Czech Republic, a.s.
Centrum primární prevence Havířov
Krajský úřad Ostrava
www.diagnostikaskol.cz , Pedagogicko-psychologická poradna Opava
CK Klíč Náchod
Městský úřad Orlová
Nadace OKD
Make a Connection
Školský vzdělávací program byl předložen Školské radě dne 10. září 2012
15
7 Učební osnovy
7.1 Český jazyk a literatura
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost:
Český jazyk a literatura
64–41–L/51 Podnikání
dálková
80
od 1. 9. 2012
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Rozbor a interpretace vybraných textů z různých funkčních stylů, naučit
porozumět čtenému textu, vyhledávat informace a pracovat s nimi, základy literárního
vzdělání v oblasti vývoje literatury, znalost uměleckých směrů, pěstovat potřebu číst,
poskytnout jazykové vzdělání, prohlubovat vztah k mateřskému jazyku, funkční
a mediální gramotnost
Charakteristika učiva
Získání poznatků z literární teorie, pochopit vývoj české a světové literatury, umět
pracovat s textem – analýza, reprodukce, interpretace, výuka gramatiky a stylistiky,
základy rétoriky a komunikace, obecný výklad o jazyce, vývoj českého jazyka
Pojetí výuky
Výklad učitele, řízený dialog, samostatná práce, individuální, referáty, prezentace,
četba literárních textů, rozbor a interpretace literárních textů, multimediální metody,
gramatická a stylistická cvičení, řečnická cvičení, slohová práce
Hodnocení výsledků žáků
Individuální a frontální ústní zkoušení, písemné texty, přednes referátů, slohová
práce, doplňovací cvičení
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Rozvíjení vyjadřovacích schopností, posilování dovednosti komunikovat
a formulovat vlastní názor a postoj, zpracování textu, porozumění zadanému úkolu,
samostatně pracovat, zúčastnit se diskuzí, formulovat myšlenky srozumitelně a souvisle
Průřezová témata
Rozvoj osobnosti, vhodná míra sebevědomí a schopnost morálního úsudku,
komunikace, etická a estetická výchova, vztah k literatuře, uplatnění vědomostí
a dovedností v praktickém životě, mediální výchova, práce s informacemi, kladný vztah
k lidem a přírodě, orientace v masových médiích, dovednost jednat s lidmi, práce
s internetem, verbální a neverbální komunikace při důležitých jednáních
16
Předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: první
Výsledky vzdělávání
Žák:
– charakterizuje ÚLS, rozlišuje
jednotlivé
– formy ÚLS
– orientuje se ve folklóru
– vysvětlí odlišnosti v chápání
literární tvorby ve starověku,
středověku i novověku a dnes
Tematické celky
Počet hodin: 25
Mezipředmětové
vztahy
1. Bible jako inspirační zdroj
2. Ústní lidová slovesnost
– formy
3. Středověká literatura
– znaky
– Jan Hus
4. Humanismus a renesance
– charakterizuje základní období
literárního vývoje ve světě i u nás
– W. Shakespeare
– zná jejich významné představitele
a stěžejní díla
– Bible kralická
– G. Boccacio
– J. A. Komenský
– umí zařadit typická díla do
5. Národní obrození
jednotlivých uměleckých směrů
– jazykovědci
a příslušných historických období
6. Romantismus – znaky
– zhodnotí význam daného autora
– V. Hugo
nebo literárního díla pro dobu
7. Český romantismus
vzniku i pro
– K. H. Mácha
– současnost
– K. J. Erben
Žák:
– orientuje se v soustavě jazyků
– objasní vztah češtiny
a slovanských jazyků
1. Český jazyk, jazyky
slovanské
2. Pravopis
3. Nauka o slovní zásobě
– objasní základní pojmy z fonetiky
– členění
a fonologie a vysvětlí jejich
4. Vypravování, popis
praktické využití
– slohová práce
– prokáže na samostatném projevu
znalost zásad českého pravopisu
– umí používat normativní příručky
– charakterizuje základní znaky
vypravování
– zná jeho kompozici
– v písemném i mluveném projevu
volí vhodné výrazové prostředky
podle jejich slohotvorného
rozvrstvení, podle jejich funkce
a vztahu k dané situaci, kontextu
a adresátovi
– vysvětlí a odůvodní význam slov
v daném kontextu,
– ovládá rozvrstvení slovní zásoby
17
CJL
– používá vhodné jazykové
prostředky spisovné i nespisovné,
– vysvětlí změny ve slovní zásobě,
význam frazeologických spojení,
vztahy mezi slovy
– umí najít poučení ve vhodných
příručkách
Předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: druhý
Výsledky vzdělávání
Žák:
– řídí se zásadami správné
výslovnosti
– chápe rozdíl mezi projevem
mluveným a psaným
– umí správně používat gramatické
tvary a konstrukce
– rozlišuje jednotlivé slovní druhy
– rozpozná základní znaky
odborného vyjadřování
– umí se vyjádřit o jevech svého
oboru
Tematické celky
1. Základy morfologie
– gramatické tvary
a konstrukce
– jejich sémantická funkce
– slovní druhy a přechody
mezi nimi
– gramatické kategorie
8. Slohový výcvik
– referát mluvený a psaný
– výklad
– slohové práce
– stylistická dovednost
– je veden k jazykové čistotě svého
projevu, ke kultivovanému
vyjadřování
Žák:
– zná základní umělecké směry
daného období
– zná jejich hlavní představitele
a stěžejní díla
– interpretuje literární texty
a diskutuje o nich
– dovede vystihnout
charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi
nimi
1. Evropský realismus
– znaky
– H. de Balzac
– G. Flaubert
9. Průkopníci českého
realismu
– B. Němcová
– K. Havlíček
10. Česká literatura 2. poloviny
19. století
– vyjadřuje vlastní prožitky
z uměleckých děl
– J. Neruda
– umí zařadit typická díla do
jednotlivých uměleckých směrů
– májovci, ruchovci, lumírovci
– A. Jirásek
11. Realistické drama
– Národní divadlo
– bratři Mrštíkové
18
Počet hodin 25
Mezipředmětové
vztahy
Předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: třetí
Výsledky vzdělávání
Žák:
– se orientuje ve výstavbě textu
Tematické celky
1. Základy syntaxe
– druhy vět
– ovládá a uplatňuje základní
principy výstavby textu
– výpověď a věta
– uplatňuje znalosti ze skladby ve
svém vyjadřování
– interpunkce ve VJ
– uvědomuje si funkčnosti nových
názvů
– získá dovednost přesně stylizovat
odborné vědomosti
– věta jednoduchá
– souvětí
2. Úvaha
– slohová práce
– rozpozná znaky odborného
vyjadřování
– soustavným cvičením pěstuje
stylistickou dovednost
– umí posoudit vhodnost
jazykových prostředků ve
veřejných projevech
– zvládne dodržování zásad
spisovné výslovnost
Žák:
– zná základní umělecké směry
daného období, jejich hlavní
představitele a stěžejní díla
– čte beletrii
– interpretuje literární texty
a diskutuje o nich
– dovede vystihnout
charakteristické znaky literárního
díla a rozdíly mezi nimi
1. Literatura 1. poloviny 20.
století
– téma 1sv. války
– E. M. Remarque
– R. Rolland
2. Česká meziválečná poezie
– P. Bezruč
– proletářské umění
– poetismus
– vyjadřuje vlastní prožitky
z uměleckých děl
– surrealismus
– umí zařadit typická díla do
jednotlivých uměleckých směrů
a příslušných historických období
– J. Seifert
– J. Wolker
– V. Nezval
3. Česká meziválečná próza
– K. Čapek
– J. Hašek
– I. Olbracht
– V. Vančura
– F. Kafka
19
Počet hodin: 25
Mezipředmětové
vztahy
4. Česká literatura po roce
1945
– periodizace
– J. Seifert
– B. Hrabal
– J. Škvorecký,
– V. Páral,
– O. Pavel
– M. Viewegh
5. Drama
– divadla malých forem
– Semafor
20
7.2 Cizí jazyky
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost:
Cizí jazyk
64-41-L/51 Podnikání
dálková
100
od 1. 9. 2012
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků.
Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled
a zároveň vytváří základ pro jejich další jazykové i profesní zdokonalování.
Ve výuce cizích jazyků je třeba klást důraz jak na jazykové znalosti a vědomosti
žáků (gramatické, lexikální, pravopisné, fonetické apod.), tak na jejich motivaci a zájem
o studium cizího jazyka. Je proto nezbytně nutné používat metody směřující k propojení
izolovaného školního prostředí s reálným světem, tj. využití multimediálních programů
a internetu, navazování kontaktů se školami v zahraničí, organizování výměnných,
výukových i poznávacích zájezdů, zapojování žáků do projektů a soutěží, vysílání žáků
na praxe v zahraničí, pořádání přípravných kurzů na získání státní jazykové zkoušky
a mezinárodního certifikátu.
Aktivní znalost cizích jazyků je v současné době nezbytná, a to pro účinnější
mezinárodní komunikaci i pro osobní potřebu žáka, neboť usnadňuje přístup
k aktuálním informacím a přispívá k vytváření osobních kontaktů, čímž vytváří
předpoklady pro budoucí uplatnění na mezinárodním trhu práce.
Výuka cizích jazyků si tedy klade dva hlavní cíle:
komunikativní, hlavní cíl, daný specifikou předmětu a vymezený výstupními
požadavky a cíli, vede žáky k získání klíčových komunikativních jazykových
kompetencí a připravuje je k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci
včetně přístupu k informačním zdrojům
výchovně vzdělávací přispívá k formování osobnosti žáka a učí ho toleranci
k hodnotám jiných národů a jejich respektování.
Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na poznání českého a cizího jazyka
z předchozího vzdělávání, vede žáky k prohlubování komunikačních kompetencí
a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která
odpovídá alespoň stupni A2 Společného evropského referenčního rámce.
Charakteristika učiva
Obsahem výuky je systematické rozvíjení:
řečových dovedností zahrnujících receptivní, produktivní i interaktivní,
přiměřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby včetně
nejběžnější frazeologie a odborné terminologie, mluvnice, zvukové a grafické
stánky jazyka
reálií zemí příslušné jazykové oblasti v porovnání s reáliemi České republiky
21
Řečové dovednosti
společenské a zdvořilostní fráze (pozdrav, prosba, poděkování, oslovení,
představování, rozloučení)
vyjádření, odůvodnění a obhájení postoje nebo názoru (souhlas, nesouhlas,
odmítnutí, zákaz, možnost, nutnost, schopnost)
emoce (zájem, nezájem, zklamání, překvapení, obava, vděčnost, sympatie,
lhostejnost)
morální stanovisko (omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost)
pokyn k činnosti (žádost, přání, prosba, nabídka, výzva, rada, pozvání,
doporučení)
vlastní písemný projev a odpověď (vzkaz, pozdrav, přání, blahopřání,
pozvání, osobní dopis, úřední dopis – žádost, inzerát, strukturovaný
životopis, pozvánka)
delší písemný projev (vypravování, popis, úvaha apod.)
stručné zaznamenání čteného textu či slyšeného projevu, reprodukce
Tematické okruhy
domov, rodina
mezilidské vztahy
osobní charakteristika
kultura a umění
sport, volný čas
bydlení, obchody a služby
stravování, péče o zdraví
cestování, doprava, ubytování
škola a studium, zaměstnání
člověk a společnost
příroda, životní prostředí
věda a technika
podnebí, počasí, roční období
význam daného jazyka
reálie České republiky a jejich porovnání se zeměmi příslušné jazykové
oblasti
reálie zemí příslušné jazykové oblasti (geografické údaje, historie,
společensko-politická charakteristika, ekonomika a kultura)
život v zemích dané jazykové oblasti (rodina, vzdělání, práce, volný čas)
kultura, tradice a zvyky
forma státu, demokratické tradice
literatura a umění
22
autentické materiály (encyklopedie, noviny a časopisy, filmy v původním
znění, aktuální internetové stránky)
Tematické okruhy odborné
práce a zaměstnání, příprava na povolání, hledání zaměstnání (inzerce,
žádost o místo, strukturovaný životopis
osobní a úřední dopis
obchodní korespondence
dopis, e-mail
Pojetí výuky
V současném pojetí výuky je nutné akceptovat individuální vzdělávací potřeby
žáků. Vyučující se budou orientovat na:
autodidaktické metody, tzn. vedení žáků k osvojování různých technik
samostatného učení a individuální práci odpovídající jejich schopnostem
sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování – dialogické slovní
metody, týmová práce, diskuse, panelové diskuse, brainstorming,
brainwriting, v receptivních tématech, využívání ICT, sebehodnocení žáků
prostřednictvím Evropského jazykového portfolia (EJP)
motivační činitele – zařazení her a soutěží, stimulačních metod, veřejné
prezentace žáků, uplatňování projektové metody výuky, podpora aktivit
směřující k potřebám žáků dorozumět se mluvčími z daných jazykových
oblastí.
Hodnocení výsledků žáků
V souvislosti s RVP je nutné zavést takové způsoby hodnocení, které omezí
reproduktivní pojetí výuky. Důraz je kladen na informativní a výchovné funkce
hodnocení. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivně kritického
sebehodnocení. Významnou roli hraje metoda společného hodnocení a následná
spolupráce pedagogů s žáky. Ta vede k identifikaci nedostatků a jejich následnému
odstranění. Učitelé motivují a podporují žáky k pravidelnému vedení jazykového
portfolia, které jim umožní ověřit si výsledky dosažené v jazykovém vzdělávání.
Způsoby hodnocení spočívají v kombinaci známkování, slovního hodnocení,
využívání bodového systému.
Významnější písemné práce se píší 2x za rok (respektive 1x za pololetí). Jedná se
o lexikálně gramatické testy s poslechovým testem a strukturovanou písemnou prací.
Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace vyjádřená známkou
podle stupnice 1 – 5. Při hodnocení se přihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti,
ale zohledňuje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a stylizačních
prostředků.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Komunikativní kompetence
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci a vhodně se
prezentovat v souladu s pravidly daného kulturního prostředí
23
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě
přehledně a jazykově správně
aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje,
respektovat názory druhých
písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných
lidí
zpracovávat přiměřeně náročné texty na běžná odborná témata
Personální kompetence
Žák by měl být připraven:
efektivně se učit a pracovat, využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí,
učit se na základě zprostředkovaných zkušeností
sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat radu
a kritiku
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a zájmové
a pracovní orientace
dále se vzdělávat
Sociální kompetence
Žák by měl být schopen:
přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
pracovat v týmu
nepodléhat předsudkům a stereotypům k jiným lidem a kulturám
Kompetence k pracovnímu uplatnění
Žák je veden k tomu, aby:
znal možnosti uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky
zaměstnavatelů na jazykovou gramotnost
dokázal se písemně i verbálně seberealizovat při vstupu na trh práce
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby:
se orientoval v masových médiích, využíval je a učil se být odolný vůči
myšlenkové a názorové manipulaci
uměl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách hledat
kompromisní řešení
byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy
a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech
24
Člověk a životní prostředí
Žák je veden k tomu, aby:
poznával svět a učil se mu rozumět
chápal význam strategie udržitelného rozvoje světa a seznamoval se s jejím
zajišťováním v zemích dané jazykové oblasti
chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským
zdravím
Informační a komunikační technologie
Žák je veden k tomu, aby:
používal internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů
z oblasti společensko-politického a kulturního dění v zemích dané jazykové
oblasti
využíval on-line učebnic a testů pro domácí samostudium
Mezipředmětové vztahy
Český jazyk
Společenské vědy
Komunikační technologie
Aplikační software
Písemná a ústní komunikace
Ekonomika
25
Rozpis učiva
Anglický jazyk základní učebnice:
Third Edition of New Headway ELEMENTARY - úroveň A2 SERR
Angličtina – Maturitní příprava – úroveň B1
doplňkové materiály:
konverzační učebnice
gramatické učebnice
reálie anglicky mluvících zemí
internet, CD-ROM
Předmět: Anglický jazyk
Ročník: první
Hodin v ročníku: 30
Mezipředmětové
vztahy
Řečové dovednosti
1. ANJ germánský jazyk
ČJL
Žák:
Indoevropské
– úvodní ústní kurz
– rozumí hlavním myšlenkám
jazyky
– fonetický systém ANJ
jednoduchého anglického projevu
Společenské
– slovní zásoba pro předměty vědy
vysloveného zřetelně a pomalu
každodenní potřeby
EKO Člověk
– rozumí základním výrazům
–
sloveso
být
a svět práce
a frázím týkajících se osoby,
Společenské
–
osobní
a
přivlastňovací
rodiny a svého okolí
vědy
zájmena
– umí si přečíst jednoduché
Společenské
– anglická abeceda
anglické nápisy a rozumí jim
vědy
– čte s porozuměním jednoduché, 2. Poznávání lidí
Společenské
krátké texty a po předchozí
– členové rodiny
vědy
lexikální přípravě i texty mírně
– vztahy v rodině
náročnější
– základní fráze při
– naučí se používat dvojjazyčné
představování a při
slovníky
pozdravu
– dokáže poskytnout základní
– popis vzhledu i charakteru
informace z textu použitím
– sloveso být v záporu
jednoduchých gramatických
a otázce
konstrukcí
– krátká odpověď
– umí se zeptat na cestu a pochopit
– přivlastňovací pád
pomalu vysvětlované pokyny
– umí vést jednoduchou anglickou 3. Svět práce, mezilidské
vztahy
konverzaci
Výsledky vzdělávání
Tematické celky
– umí popsat jednoduše své
bydliště a místo, kde bydlí
– názvy zaměstnání, jejich
stručná charakteristika
– umí použít základní anglickou
frazeologii vyjadřující souhlas,
nesouhlas, váhavost či vstřícnost
– přítomný prostý čas a jeho
použití
– určování času
– množné číslo podstatných
jmen
26
Jazykové prostředky
Žák:
– rozlišuje základní zvukové
prostředky jazyka, vyslovuje
srozumitelně, vliv mateřského
jazyka je patrný
4. Roční období, volný čas
– popis jednotlivých ročních
období
– aktivity ve volném čase
– koníčky
– má dostatečnou slovní zásobu
včetně frazeologie v rozsahu
daných tematických celků
– přítomný čas v záporu
a otázce
– v zásadě dodržuje základní
pravopisné normy v písemném,
projevu
– neformální dopis přátelům
o sobě, rodině koníčcích
– krátká odpověď
5. Vztah člověka k prostředí
– používá jednoduché gramatické
struktury (dělá menší chyby plete si slovesné časy)
– místo, kde žiji, bydlení
– umí napsat stručný jednoduchý
text na pohlednici
– popis mého bydliště
– názvy místností, jejich
popis vybavení domova
– vazba there is, are a její
použití
– neurčitá a ukazovací
zájmena
12. Země příslušné jazykové
oblasti
– názvy zemí a jejich jazyků
státní symboly, stručná
charakteristika
– minulý čas prostý
základních sloves a jeho
použití
– základní telefonní
konverzace
6. Kulturní diference
– kořeny, porovnání života
dnes a v minulosti
– minulý čas prostý v záporu
a otázce
– nepravidelná slovesa
7. Písemné práce a jejich
opravy
27
Předmět: Anglický jazyk
Ročník: druhý
Výsledky vzdělávání
Hodin v ročníku: 30
Tematické celky
Řečové dovednosti
1. Svět práce a vynálezů
Žák:
– vztah člověka k objevům
– rozumí hlavním myšlenkám
– vynálezy, které významně
jednoduchého anglického projevu
ovlivnily lidstvo
pronášenému spisovně a pomalu
– nejznámější vynálezci
– rozumí obratům a frázím ohledně
2. Internet
osoby, rodiny a okolí
– práce na zahraničních
– umí si přečíst a porozumět
vyhledávačích
jednoduchým anglickým nápisům
– čte s porozuměním jednoduché
texty
– používá dvojjazyčný slovník
– dokáže poskytnout základní
informace z textu
– online slovníky
– časové výrazy v minulosti
3. Stravování, stravovací
návyky
– denní jídla
– umí vést jednoduchou anglickou
konverzaci
– návyky u nás a v zahraničí
– umí popsat své bydliště a okolí
– obraty při stolování
– umí se zeptat na základní potřeby
– počitatelná, nepočitatelná
podstatná jména
– umí vyjádřit své plány a cíle do
budoucna v osobním i profesním
životě
– česká a zahraniční kuchyně
– vyjádření českého mnoho,
málo v ANJ
– umí stručně popsat způsob života 4. Život ve městě a na vesnici
v anglicky mluvících zemích
– srovnání způsobu života
a porovnat ho se životem u nás
a aktivit
Jazykové prostředky
– charakteristika vybraných
Žák:
světových metropolí
– rozlišuje základní jazykové
– stupňování adjektiv
prostředky
– výjimky
– vyslovuje srozumitelně
5. Vzhled a svět módy
a přibližuje se přirozené
– oblečení a vztah člověka
výslovnosti
k oděvu
– má dostatečnou slovní zásobu
včetně frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů
– popis módních stylů
– materiály, vzory
– dodržuje základní pravopisné
normy v písemném projevu
– nakupování ve světě
– ovládá základní časy a správně
tvoří otázky
– přivlastňovací zájmena
samostatně stojící
– přítomný průběhový čas
Země příslušné jazykové oblasti
6. Cestování, městská doprava
Žák:
– výhody a nevýhody
– zná základní geografické údaje,
dopravních prostředků
nejvýznamnější kulturní památky
– možnosti pro cestování
– orientuje se v problémech
28
Mezipředmětové
vztahy
EKO Svět práce
CJL Významné
osobnosti
Společenské
vědy
Společenské
vědy
každodenního života a srovnává
je
– je schopen sledovat významné
aktuální informace z kulturního,
společenského a politického
života v příslušných zemích
– místa turistického zájmu
v ČR základní údaje o ČR
– cestovní agentury
– vazba going to a její použití
– účelový infinitiv, příslovce
– napsání krátké zprávy
z cest
7. Lidské pocity, vlastnosti,
charakteristika
– popis lidských vlastností,
pocitů, stavů, stres,
odpočinek
– předpřítomný čas a jeho
použití
– příčestí minulá
nepravidelných sloves
– děkovný dopis
8. Písemné práce a jejich
oprava
Předmět: Anglický jazyk
Ročník: třetí
Výsledky vzdělávání
Řečové dovednosti
Žák:
– rozumí souvislému projevu
vyučujícího i reprodukovanému
projevu rodilého mluvčího
v pomalejším tempu
– dokáže vhodně a pohotově
reagovat v běžných situacích
každodenního jazyka na základě
osvojených jazykových
prostředků
Hodin v ročníku: 40
Tematické celky
1. Mezilidské vztahy,
společenský styk
– komunikace mezi lidmi
– sdělení osobních dat
– popis koníčků a denních
činností
– slovní druhy frázová
slovesa
– homonyma, antonyma,
synonyma
– umí vést přirozený dialog, zeptat 2. Životní styl, bydlení
se na smysl nepochopeného
– druhy bydlení
a požádat o zpřesňující informace
– možnosti ubytování
– dovede sdělit hlavní myšlenky
v zahraničí
přečteného nebo vyslechnutého
– podrobný popis domu
projevu
a bytu
– dokáže volně reprodukovat
jednoduchý nepřipravený text
– přítomný čas průběhový
a jeho použití
– umí souvisle hovořit v rámci
probraných tematických okruhů
i na základě vizuální opory
– slovní vazby, slovesné
vzorce
– čte výrazně, foneticky správně
3. Místo, kde žijeme
29
Mezipředmětové
vztahy
Společenské
vědy
CJL
EKO Člověk
a svět práce
ČJL Medailony
významných
spisovatelů
– umí využívat logického odhadu
významu neznámých výrazů
– je schopen vyplnit různé typy
formulářů
– dovede sestavit neformální
i jednoduchý formální dopis i jiná
písemná sdělení
– s použitím slovníku je schopen
sestavit popis, vyprávění,
charakteristiku osoby,
strukturovaný životopis
Jazykové prostředky
Žák:
– systematicky si upevňuje návyky
správné výslovnosti
– anglicky mluvící země UK,
USA, Kanada, Austrálie,
Nový Zéland
– základní údaje o anglicky
mluvících zemích, jejich
hlavních městech a jiných
metropolích
– kultura, tradice
– časové výrazy
– podmínkové věty
4. Obchody, nakupování,
oblékání
– typy obchodů
– situace při nakupování
– aktivně si osvojuje nová cizí slova,
idiomy
– placení a služby
– průběžně poznává způsoby
tvoření slov
– zájmena, členy
– ovládá základní časy a správně
tvoří otázky
Země příslušné jazykové oblasti
Žák:
– zná základní geografické údaje,
hlavní města, nejvýznamnější
kulturní památky
a nejnavštěvovanější místa
– dovede srovnat základní rysy
našeho způsobu života a života
zemí daného jazyka
– je schopen sledovat významné
aktuální informace
– vyjadřování kvantity
5. Školství, vzdělání
– struktura školských
systémů v ČR a anglicky
mluvících zemích
– možnosti studia v zahraničí
– plány do budoucna
– vyjadřování budoucnosti
– frazeologická spojení
– slovesné vazby
6. Kultura a tradice
– slavné osobnosti
v literatuře, výtvarném
umění a dalších oblastech
života
– můj kulturní život
– vztažně věty
30
Německý jazyk
Základní učebnice:
Schritte international 2 – 4
Doplňkové studijní materiály:
konverzační učebnice
Deutschsprachige Länder
internet
Předmět: Německý jazyk
Výsledky vzdělávání
Žák:
Řečové dovednosti:
– podá základní informace o sobě
a své rodině, popíše své bydlení
– dokáže mluvit o svých
každodenních a volnočasových
aktivitách a nakupování
– popíše počasí
Ročník: první
Hodin v ročníku: 30
Mezipředmětové
vztahy
1. Představování sebe a rodiny SPV Kultura Člověk
– navázání na předchozí
a společnost
znalosti žáků
Tematické celky
– zopakování témat
a gramatiky
– učebnice Schritte
international 1
Písemné dovednosti:
– vytvoří jednoduchý pohled či email, recept, dokáže reagovat na
inzerát
– o svých aktivitách se umí vyjádřit
i písemně
Gramatika:
– zopakuje si základní gramatická
pravidla jako časování sloves
(pravidelných, nepravidelných
a některých modálních),
používání členu a zájmen
(osobních a přivlastňovacích),
negace, číslovky
Reálie:
– ovládá základní informace
o německy mluvících zemích
a rozdílech například
v pozdravech, psaní adresy nebo
jídle
Žák:
ŘD:
– dokáže pojmenovat různá
povolání a zeptat se na ně
PD:
– umí číst pracovní nabídku
2. Zaměstnání
– slovní zásoba tradičních
i netradičních povolání
– pracovní nabídka a žádost
o místo
– préteritum pomocných
31
EKO Člověk
a svět práce
a reagovat na ni písemnou
formou
GR:
– zvládá tvoření a přechylování
plurálu u povolání
sloves
– předložky v časových
souvislostech
– životopis dle evropského
standardu
– naučí se tvořit préteritum
RE:
– rozlišuje rozdíly v psaní
životopisu u nás a v německy
mluvících zemích
Žák:
ŘD:
– umí poradit a informovat se na
směr cesty
PD:
– umí napsat dle předlohy
informace o vlastním městě
GR:
– seznamuje se s dalšími modálními
slovesy
– dokáže používat imperativ
RE:
3. Domov - město
– popis směru cesty
– jednání v informačním
centru
– popis vlastního města
– rozkazovací způsob
– další modální slovesa
– neurčitý podmět „man“
– oslavy karnevalu
v německy mluvících
zemích
– vyzná se v informačních
brožurách některých německých
a rakouských měst
– získá informace o karnevalu
Německu a ve Švýcarsku
Žák:
ŘD:
– pojmenuje části lidského těla
a umí popsat vzhled osoby
– dokáže nazvat různé druhy
nemocí, potíže a udělit
jednoduché rady
PD:
4. Péče o zdraví
– popis lidského těla
– názvy nemocí a zdravotních
potíží
– další modální slovesa
– návštěva zdravotního
zařízení v zahraničí
– naučí se zformulovat úřední dopis
a ovládá jeho vnější stránku
GR:
– seznámí se s dalšími modálními
slovesy
– osvojí si a používá přivlastňovací
zájmena
RE:
– orientuje se v odlišnostech
zdravotnických zařízení u nás a
v německy mluvících zemích
32
SPV Kultura –
člověk
a společnost,
zvyky a tradice
Žák:
ŘD:
– umí charakterizovat, co se ve
městě nachází, jaké instituce
apod.
– naučí se orientovat v jízdním řádu
a dopravních prostředcích
– vyzná se na nádražích a rozumí
hlášením v dopravních
prostředcích
5. Doprava
– určování místopisu a popis
bydliště
– jízdní řády doma i
v zahraničí a dopravní
prostředky
– předložky se 3. a 4. pádem
PD:
– dokáže podrobně popsat místo
bydliště
GR:
– ovládá předložky se 3. a 4. pádem
a další předložky související
s určováním místa
RE:
– orientuje se v jízdních řádech
v německy mluvících zemích
Žák:
ŘD:
– umí zdvořile vyjádřit různé
prosby a žádosti (v zařízeních
jako jsou hotely, restaurace
apod.)
– rozumí informačnímu textu
písemnému i telefonátu a dovede
se k nim vyjádřit
PD:
– dokáže napsat dopis / e-mail
s žádostí o ubytování na základě
cenové nabídky
6. Ubytování
– orientace v ubytovacích
zařízeních a v jiných
veřejných místech
– komunikace ohledně
ubytování
– konjunktiv II a konjunktiv
s „würden“
– předložky v časových
údajích
– slovesa s odlučitelnými
předponami
GR:
– naučí se tvořit a používat
konjunktiv
– rozšíří si znalosti a dovednosti
v používání předložek v časových
údajích
RE:
– seznamuje se s různými typy
ubytovacích zařízení v německy
mluvících zemích
Žák:
7. Obchody a služby - oblékání, SPV Kultura ŘD:
móda
Člověk
– umí pojmenovat různé druhy
– názvy oblečení a módních a společnost
oblečení, vyjádřit libost a nelibost
doplňků
33
– naučí se orientovat a jednat
v obchodním domě, vyjádřit
prosbu o pomoc a radu
PD:
– naučí se popisovat osobu
v určitém oblečení
GR:
– nákupy v obchodním domě
– popis osob
– stupňování přídavných
jmen a příslovcí
– srovnávání věcí na základě
stupňování
– ovládne používání ukazovacích
zájmen
– osvojí si stupňování a srovnávání
RE:
– rozlišuje oblékání k různým
příležitostem
– dokáže vyjádřit názor na jídla
z různých zemí
Žák:
ŘD:
– se umí zeptat na datum a taktéž
odpovědět
8. Kultura - svátky
– svátky v osobním životě,
církevní a státní u nás a
v zahraničí
– dokáže informovat o svátcích
– pozvánka na oslavu
a blahopřání
– nacvičí si písemné domluvení
nebo odřeknutí nějaké schůzky,
psaní pozvánky a blahopřání
– řadové číslovky
PD:
GR:
SPV Kulturní
a duševní
bohatství národa
– osobní zájmena ve 4. pádě
– časování slovesa „werden“
– seznámí se s tvořením a použitím
řadových číslovek
– naučí se používat sloveso
„werden“
RE:
– získá informace o oslavách svátků
a s tím spojených zvyků u nás a
v německy mluvících zemích
Předmět: Německý jazyk
Ročník: druhý
Výsledky vzdělávání
Žák
ŘD+PD:
– je schopen informovat o členech
rodiny
– vyzná se v rodinných vztazích
a dokáže popsat, jak a kde jeho
blízcí bydlí
– umí vyprávět zážitky z cesty, a to i
v písemné podobě
Hodin v ročníku: 30
Tematické celky
1. Mezilidské vztahy –
seznamování
– informace o rodině
a rodokmen
– formy bydlení a života
– spojka „weil“ a slovosled ve
vedlejší větě
– perfektum sloves
s odlučitelnou
34
Mezipředmětové
vztahy
SPV Člověk
a společnost,
zvyky a tradice
GR:
a neodlučitelnou
předponou
– naučí se používat spojku „weil“
a ovládá s tím související
slovosled ve vedlejší větě
– prohloubí si další znalosti
v použití perfekta
RE:
– seznámí se s německými městy
Žák:
ŘD:
– se naučí vést rozhovory se
sousedy na běžná témata
a rozumět jim
PD:
– dokáže číst a napsat krátké
sdělení při použití různých obratů
a formálních náležitostí
GR:
2. Domov
– komunikace v domácnosti
a se sousedy
– Hundertwasserhaus
SPV Kultura
a bohatství
národa
– směrová příslovce
– předložka s 3. a 4. pádem ve
spojení se slovesy stellen –
stehen, legen – liegen,
setzen – sitzen
– nacvičí používání směrových
příslovcí a předložek se 3. a 4.
pádem
RE:
– získá informace o rakouském
architektovi Hundertwasser
a jeho díle
Žák:
ŘD:
– se naučí vést rozhovory
v restauraci a osobně vyjádřit
pozvání
PD:
– dokáže popsat stravovací
zvyklosti osobní i v naší zemi
GR:
– získá dovednost v používání
neurčitých zájmen v rámci
daného tématu
3. Stravování
– slovní zásoba v oblasti
domácnosti - názvy
denních jídel a předmětů
SPV Kulturní
bohatství národa
– v restauraci
– neurčitá zájmena typu
„einer, eins, eine, welche“
– stravování v Německu
a jiných zemích
RE:
– pozná místní speciality Německa,
Rakouska a Švýcarska
Žák:
ŘD:
– umí poradit a klást podmínky
v rámci výběru profese
– nacvičí vedení telefonického
rozhovoru v práci
4. Zaměstnání
– telefonické rozhovory na
pracovišti
– spojka „wenn“ a slovosled
ve vedlejší větě
– záporná zájmena „niemand,
nichts“
35
EKO Svět práce
SPV Kulturní
bohatství národa
PD:
– švýcarský kapesní nůž
– dokáže popsat povolání rodičů
nebo známých
GR:
– naučí se používat konjunktiv II
v souvislosti s udílením rady
RE:
– seznámí se s historií švýcarského
kapesního nože a se zakladatelem
firmy
Žák:
5. Sport a zdravý styl života
SPV Světová
ŘD:
– rady na konkrétní zdravotní kultura
– se naučí vyjadřovat pocity při
potíže
konkrétních zdravotních potížích
– druhy sportů
a současně umět poradit
– zvratná slovesa
PD:
– některé slovesné vazby
– umí přečíst a napsat e-mail
v rámci daného tematického
okruhu
GR:
– zvládne problematiku zvratných
sloves a jejich použití ve větách
RE:
– seznámí se s osobností horolezce
Fritze Wiessenera a sportovními
odvětvími “horolezectví a free
climbing“
Žák:
ŘD:
– se naučí hovořit na téma výběr
povolání a o své dosavadní cestě
za vzděláním
PD:
– umí popsat písemně i ústně
systém školství v naší zemi
GR:
– zvládne používání préterita
modálních sloves a spojky „dass“
s daným slovosledem
6. Škola a studium - vzdělání
a kariéra
EKO Člověk
a svět práce
– srovnání školských systémů
u nás a v Německu
– celoživotní vzdělávání
– préteritum modálních
sloves
– spojka „dass“ a vedlejší věta
– nabídka vzdělávacích kurzů
RE:
– pochopí a umí porovnat školské
systémy v Německu a u nás
Žák:
ŘD:
– dokáže konverzovat na téma
dárky k určitým příležitostem,
popř. umí poradit při jejich
7. Kultura - svátky a zvyky
– plánování a pořádání
večírku, dárky
– svatební zvyklosti
36
SPV Člověk
a společnost,
kulturní
bohatství národa
výběru
– umí vyjádřit pozvání oslavu
– vyjadřování 3. pádu
– předměty zastoupené
osobním zájmenem
PD:
– naučí se psát pozvánku na
konkrétní oslavu
GR:
– zvládá používání dativu ve větách
RE:
– pozná zvyklosti spojené s oslavou
některých svátků (svatba, večírek
apod.)
Předmět: Německý jazyk
Výsledky vzdělávání
Žák:
ŘD a GR:
– se naučí používat konjunktivy
sloves při vyjadřování přání, při
udílení návrhů v oblasti
volnočasových aktivit
– orientuje se v nabídce akcí
a inzerátech zaměřených na volný
čas
PD:
Ročník: třetí
Hodin v ročníku: 40
Mezipředmětové
vztahy
1. Volný čas o víkendu
SPV Člověk
– víkendové aktivity a typy na a společnost
volný čas ve sdělovacích
prostředcích
Tematické celky
– spojka „trotzdem“
a nepřímý slovosled
– podmiňovací způsob
pomocných a modálních
sloves
– vyjádří se písemně o svých
aktivitách ve volném čase
RE:
– získá možnost srovnání
volnočasových aktivit v minulosti
a současnosti
Žák:
ŘD:
– dokáže popisovat výrobky
a určovat jejich vlastnosti
a srovnávat je
– vede rozhovory v různých typech
obchodů při nakupování
PD:
2. Obchody a služby - nákupy
a zboží
EKO Člověk
a svět práce
– popis předmětů a jejich
funkcí, prezentace výrobku SPV Kultura
a bohatství
– skloňování přídavných
národa
jmen po členu neurčitém
– stupňování a srovnávání
– umí popsat nějaký typický český
nebo oblíbený výrobek
GR:
– naučí se skloňovat, stupňovat
a srovnávat přídavná jména
a příslovce
37
RE:
– získá informace o historii foukací
harmoniky a typických výrobcích
německy mluvících zemí
Žák:
ŘD:
– se naučí porozumět
telefonickému záznamu,
dorozumět se a omluvit se
telefonicky
PD:
– umí zaznamenat hlavní myšlenky
telefonického volání a připravit se
na něho
3. Komunikace
SPV Člověk
a společnost
– technické prostředky
dorozumívání - telefon, fax,
EKO Svět práce
záznamník
– vyjadřování mužů a žen
– skloňování přídavných
jmen po členu určitém
– otázka „Was für ein…?“
GR:
– zvládá skloňování přídavných
jmen a použití trpného rodu
přítomného
Žák:
ŘD:
– se naučí podrobněji popisovat
směr cesty
– porozumí bezpečnostním
pokynům a objasní je
– dokáže zpracovat hlášení v rádiu
o dopravním provozu a o počasí
4. Dopravní provoz
– popis a vysvětlení cesty
SPV Člověk
a společnost
– informace o dopravním
provozu a o počasí
– spojka „deshalb“ a nepřímý
slovosled
PS:
– informace o cestě a počasí dokáže
podat v písemné podobě
GR:
– umí pracovat s některými
předložkami v rámci orientace
v neznámém místě
RE:
– získá informace o dalších
německých městech
Žák:
ŘD:
– se naučí vést rozhovory na téma
dovolená a cestování
– zvládá rezervování cesty
a ubytování v cestovní kanceláři
PD:
5. Cestování
SPV Člověk
– plánování a rezervace cesty, a společnost
zajištění ubytování
– pozdravy z dovolené
– skloňování přídavných
jmen bez členu
– napíše odpověď na inzerát
ohledně ubytování formou dopisu
nebo e-mailu
– napíše pozdravy z dovolené
38
GR:
– naučí se používat předložky se
zeměpisnými názvy a skloňovat
přídavná jména bez členu
RE:
– seznámí se s nabídkou
ubytovacích zařízení v německy
mluvících zemích
Žák:
ŘD:
– se dorozumí u přepážky v bance
– je schopen se vyjádřit
o možnostech platby
PD:
– umí vyplnit a podat sázkový
formulář „Lotto Spiel“
6. Peníze a platby
EKO
– informace v bance a
o možnostech platby
– bankomat a platební karty
– poskytování služeb
– nepřímé otázky
– sloveso „lassen“
GR:
– zvládá používání nepřímých
otázek
RE:
– získá informace o vydávání
a používání platebních karet
Žák:
ŘD a GR:
– dokáže vyprávět o událostech
z vlastního života za použití
préterita i perfekta
– umí vyjádřit své plány, touhy
a přání
7. Stadia lidského života
– vzpomínky na události
v životě
– přání, rady, návrhy
– perfektum a préteritum
– zdrobněliny na „-chen“
PD:
– písemně i ústně umí vyjádřit své
plány, touhy a přání
RE:
– seznámí se s německými písněmi
39
SPV Člověk
a společnost,
kulturní
bohatství národa
Ruský jazyk
Základní učebnice:
nové vydání Raduga 2.,3.,4., 5. díl
pracovní sešity k učebnici
obchodní korespondence v ruštině
konverzační témata z ruského jazyka (příprava k maturitě)
Doplňkové studijní materiály:
gramatické učebnice, Ruský jazyk v kostce
reálie, internet
Realizace odborných kompetencí
Předmět: Ruský jazyk
Ročník: první
Výsledky vzdělávání
Hodin v ročníku: 30
Tematické celky
Řečové dovednosti
1. Naše rodina
Žák:
– členové rodiny, příbuzní
– jednoduše představí svou rodinu
– režim dne
– zná názvy nejčastějších
– kde kdo pracuje, studuje,
zaměstnání a jednoduché vazby
chodí do školy
pro vyjádření kdo čím je/chce být
2. Zaměstnání – interview
– jednoduše popíše, co lidé dělají ve
– volba povolání
volném čase, o co se zajímají
– druhy povolání
– pozve přátele na návštěvu, přijme
či odmítne pozvání
– vytvoří stručnou charakteristiku
osoby formou seznamovacího
inzerátu
3. Volný čas
– záliby, koníčky
4. Seznamování, inzeráty
– charakteristika osoby
– podává základní informace
– dopisování
o škole, vyučovacích předmětech,
5. Ve škole
rozvrhu hodin a známkách
– organizace vyučování
– zapojí se do jednoduché
– orientace ve školní budově
konverzace o charakteru školství
– zápis do jazykového kurzu
a typech škol u nás a v Rusku
– zeptá se na cestu a popíše, jak se
dostat na určité místo a jakými
dopravními prostředky
6. Ve vyučování
– používá běžné zdvořilostní fráze
při nakupování, zeptá se na cenu,
množství, druh zboží
– známky
– prokáže znalost základních
geografických údajů o Moskvě
a Petrohradu, pojmenuje
a stručně charakterizuje jejich
– rozvrh hodin
– oblíbené předměty
– kontrolní práce
7. Orientace ve městě
– jak se tam dostanu?
– používání dopravních
prostředků
40
Mezipředmětové
vztahy
SPV-člověk
a společnost,
člověk a svět
práce
CJL-popis
a charakteristika
osob
SPV-rodina
a škola
CJL
tvarosloví,
skladba
SPV-cestování
a doprava
EKO
obchody, služby
nejvýznamnější památky
– jednoduše vyjádří své názory
v daném jazyce, rozumí jiným
lidem hovořícím tímto jazykem
a diskutuje na daná témata
– napíše jednoduchý text- dopis,
pohlednice, krátké sdělení
Jazykové prostředky
Žák:
– přečte foneticky správně slova
i text přiměřeného obsahu
a obtížnosti
– Moskevské metro
8. V nákupním centru
– nakupování v obchodě
– vyjadřování množství
a ceny zboží
– druhy obchodů
9. Dvě hlavní města Ruska
– zajímavá místa v Moskvě
a Sankt-Petěrburgu
– pamětihodnosti těchto měst
– rozlišuje 1. a 2. časování
– vyčasuje některá slovesa se
změnou kmenové souhlásky
a některá zvratná slovesa
– skloňuje zájmena, osobní zájmena
„kdo, co“
– správně vyslovuje (rytmus,
přízvuk, intonace, redukce)
– skloňuje zákl. podst.jm.
mužského, ženského i středního
rodu v j.č. i mn.č.
– prokáže znalost nesklonných
podstatných jmen
– časuje další slovesa se změnou
kmenové hlásky a předložkové
vazby odlišné od češtiny
– vytvoří minulý čas od daných
sloves
– používá nová slova a slovní
spojení běžného společenského
styku
Předmět: Ruský jazyk
Ročník: druhý
Hodin v ročníku: 30
Mezipředmětové
vztahy
Řečové dovednosti
1. Přijeďte do Prahy
SPV- člověk
Žák:
– základní informace o Praze a společnost
– zdokonaluje si komunikační
CJL – stylistika
– zajímavá místa,
schopnosti, formuluje větné celky,
popis
pamětihodnosti
rozumí souvislému projevu
charakteristika
2.
Setkání
známých
vyučujícího, orientuje se ve slovní
SPV – obecný
– jak se komu daří
zásobě, která přísluší danému
hospodářský
tématu
zeměpis, služby
– co je nového
a doprava
– podává základní informace
– opakování běžných
Výsledky vzdělávání
Tematické celky
41
o našem hlavním městě, vede
dialog se zahraničními studenty
– diskutuje a vyjádří svůj názor
– orientuje se v problémech
každodenního života, srovnává je,
sleduje významné aktuální
informace z kulturního,
společenského a politického
života v Rusku
– aktivně se zúčastňuje diskuse,
vyjadřuje svůj názor, oponuje či
souhlasí s názory ostatních
– připraví a realizuje anketu,
interview, vyplní dotazník na
úřadu práce, sepíše žádost
o zaměstnání
– pracuje s cizojazyčným textem
odpovídající úrovně
Jazykové prostředky
Žák:
– rozliší vazby odlišné od češtiny
–
časuje slovesa
– skloňuje přídavná jména tvrdá
a měkká, řadové číslovky
– vyjádří datum, letopočet
– vyjádří příčinu, vzájemnost,
nutnost, možnost, omluvu,
přibližnost
– napíše charakteristiku přítele či
rodinného příslušníka
– rozliší formou i obsahem ruskou
obchodní a soukromou
korespondenci
– stylizuje jednoduchý obchodní
dopis
Předmět: Ruský jazyk
každodenních frází
PUK – základní
obchodní
korespondence
– rodina, kulturní život
3. Vzhled člověka, styl
oblékání, móda
– popis vzhledu člověka
– vyjadřování podobnosti
– popis oblečení, módních
trendů
4. Charakteristika člověka
– osobní vlastnosti
– kladné a záporné povahové
rysy
5. Počasí, roční období,
cestování, časové údaje
– charakteristika ročních
období
– význam a cíle cestování
– způsoby cestování,
dopravní prostředky
6. Česká republika a Rusko
– základní geografické
a historické údaje, životní
styl
7. Obchodní korespondence
– formální a neformální dopis
– úprava obchodního dopisu
– základní frazeologie
obchodních dopisů
– poptávka
– odpověď na poptávku
– odpověď na nabídku
– objednávka
Ročník: třetí
Hodin v ročníku: 40
Mezipředmětové
vztahy
Řečové dovednosti
1. Člověk a životní prostředí SPV – krajina
Žák:
a životní prostředí
– problémy životního
– pohotově reaguje v rozhovoru i
prostředí a jeho ochrana SPV – obecný
v náročnějších situacích
hospodářský
– Sibiř
společenského a pracovního
zeměpis, cestování,
2.
na
letišti,
v
hotelu,
na
styku
doprava
nádraží
SPV – člověk a zdraví,
– reprodukuje nepřipravený text
Výsledky vzdělávání
Tematické celky
42
– souvisle hovoří v rámci
probraných tematických
okruhů
– uvítání a odjezd hosta
– problémy při cestování
– zařizování ubytování
– vyjadřuje své postoje, obhajuje
3. V restauraci, v jídelně
své názory
– výběr jídel, objednávání
– vyjadřuje své pocity
a placení
z uměleckých děl
– stravování v rodině,
– prokáže znalosti z geografie
stravovací návyky,
a demografie, doplňuje
národní zvyklosti,
informace o kulturních
tradiční jídla
památkách a významných
4. Životní styl, péče o zdraví
představitelích kultury, vědy
– lidské tělo, nemoci
a techniky
Jazykové prostředky
Žák:
– správně používá komparativy
a superlativy
– správně používá neurčitá
zájmena
– vyjádří časové a podmínkové
vztahy
– časuje některá další
nepravidelná slovesa
– vyjádří pokyny a příkazy
– spojuje věty v souvětí
vhodnými spojkami
Obchodní korespondence
Žák:
– potvrzuje a vyřizuje
objednávku
– zdvořile, avšak přesvědčivě
formuluje reklamaci i sepíše
odpověď na ni
– návštěva u lékaře
– zdravotnictví, zdravotní
pojištění
– zdravý způsob života
5. Člověk a vědeckotechnický pokrok
– významné osobnosti vědy
a techniky v Rusku
6. Člověk a kultura
– významní představitelé
ruské literatury,
výtvarného umění
a hudby
7. Obchodní korespondence
– potvrzení objednávky
– vyřízení objednávky
– platba, reklamace,
stížnost
– zformuluje stížnost i nabídne
kompenzaci v případě
oprávněné stížnosti
– rozumí rozdílům mezi
jednotlivými platebními
prostředky
43
společenská kultura
ASW
CJL
PUK
7.3 Matematika
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost:
Matematika
64-41-L/51 Podnikání
dálková
80
od 1. 9. 2012
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který
bude umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce
vzdělávání,
v dalším studiu, v osobním životě, v budoucím zaměstnání, ve volném čase apod.).
Studium matematiky vybavuje žáka schopností orientovat se v technických
a ekonomických jevech, vnímat souvislosti mezi nimi a řešit úlohy z praxe.
Matematika umožňuje přechod od kvalitativního ke kvantitativnímu pozorování
buď přímo udáním číselné hodnoty, nebo určením vztahu vyjadřujícího závislost mezi
veličinami.
Matematika se významně podílí na rozvoji intelektuálních schopností žáků,
především v jejich logickém myšlení, vytváření úsudků a schopnosti abstrakce
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
porozumět obsahu potřebných matematických pojmů a vztahů mezi nimi,
užít je pro řešení úloh a problémů,
používat běžné metody a algoritmické početní postupy, pro řešení konkrétní
situace umět vybrat vhodný a optimální z nich,
provádět v praktických úlohách jednoduché výpočty zpaměti, náročnější za
použití kalkulátoru,
používat běžných rýsovacích a jiných matematických pomůcek,
rozvíjet prostorovou představivost,
analyzovat zadanou úlohu, postihnout v ní matematický problém, vytvořit
algebraický nebo geometrický model situace a úlohu vyřešit,
provádět odhad a kontrolu správnosti výsledků,
získávat informace z různých zdrojů (grafů, diagramů, tabulek, odborné
literatury a internetu),
třídit je, analyzovat,
a systematicky,
pro
řešení
problému
postupovat
přehledně
vyjádřit vztah mezi dvěma nebo více proměnnými, správně jej interpretovat
a prakticky použít,
zachytit jej tabulkou, grafem, případně rovnicí.
V emocionální oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
pozitivní postoj k matematice a zájem o ni a její aplikace,
44
důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci,
vztah k matematice jako součásti kultury (připomínáním významných
osobností a mezníků historie vědy).
Charakteristika učiva
Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu 80 vyučovacích hodin za
studium.
Z hlediska klíčových dovedností klademe důraz zejména na:
dovednost analyzovat a řešit problémy,
vhodné a správné numerické zpracování úlohy,
posílení pozitivních rysů osobnosti (pracovitost, přesnost, důslednost,
sebekontrola a odpovědnost, vytrvalost a schopnost překonávat překážky),
chápání souvislostí a vzájemných vztahů mezi jednotlivými tematickými
celky i návaznosti na další vědní obory,
rozvoj představivosti,
schopnost pracovat ve skupině, umět prosadit vlastní názory a přijmout
myšlenky ostatních.
Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti
a dovednosti žáků a též jejich intelektuální úroveň.
Pojetí výuky
V matematice je využíváno tradičních metod (výkladové hodiny) i moderních
výukových metod (práce s PC). Je nutné zohlednit individuální vzdělávací potřeby žáků
i jejich intelektuální úroveň. Pro splnění výukových cílů a zvýšení motivace žáků
k matematice je vhodné střídat a kombinovat vyučovací metody:
výklad,
samostatná práce (individuální procvičování nových dovedností),
skupinové vyučování (řešení obtížnějších a časově náročných úloh),
tvorba projektů (např. finanční matematika - návrh na zhodnocení finanční
částky),
shrnutí a opakování učiva po každém tematickém celku,
aktualizace učiva (finanční matematika - zjišťování aktuálních podmínek pro
zákazníky bankovních ústavů),
práce s PC (grafické znázorňování průběhu funkce, geometrické útvary,
řešení soustav rovnic),
diskuse (zhodnocení možností, přístupů, metod řešení, výsledků atd.),
simulace (praktické slovní úlohy s možností využití v praktickém životě),
projekce a modelace (využít projekční techniky v úlohách grafického
charakteru, které jsou časově náročné, využít modelů pro znázornění situací
náročných pro představivost - např. funkce, planimetrie, stereometrie),
podporovat aktivity mezipředmětového charakteru.
45
Hodnocení výsledků žáků
K hodnocení žáků se používá různých forem zjišťování úrovně znalostí: ústní
zkoušení, písemné zkoušení (orientační testy, testy s výběrem odpovědí, čtvrtletní
písemné práce, opakovací testy). Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci
známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému, eventuálně
procentuálního vyjádření, pozornost by měla být věnována sebehodnocení žáků.
Hodnotí se:
správnost, přesnost, pečlivost pro řešení matematických úloh,
schopnost samostatného úsudku,
schopnost výstižné formulace s využitím odborné terminologie.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Vzdělávání v matematice přispívá k rozvoji těchto klíčových a občanských
kompetencí:
najít vhodnou míru sebevědomí, sebe odpovědnosti, být schopen vlastního
úsudku,
umět prosadit a zdůvodnit vlastní názor a zároveň přijímat kompromisy,
rozvíjet vyjadřovací schopnosti, efektivně se učit a pracovat, soustavně se
vzdělávat, přijímat hodnocení svých výsledků, přijímat radu i kritiku,
vystihnout jádro problému,
rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, přijímat odpovědnost za
vlastní rozhodování a jednání (v pracovní činnosti i v osobním životě),
pracovat s informacemi a kriticky je vyhodnocovat,
uplatňovat různé metody myšlení pro řešení běžných pracovních úkolů
a vhodně volit prostředky pro jejich splnění,
provést reálný odhad pro řešení praktického problému, rozvíjet logické
myšlení, schopnost analýzy a syntézy, dedukce, abstrakce.
Průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Celý předmět rozvíjí celé průřezové téma ve všech tematických celcích.
Občan v demokratické společnosti
Průřezové téma je obsaženo ve všech celcích ve formě diskusí a řešení
problémových situací (například ekologie stanovišť, vztahy mezi populacemi, ochrana
přírody a krajiny, významné choroby člověka a jejich předcházení, zdravý životní styl,
závislosti a jejich prevence).
Informační a komunikační technologie
Průřezové téma je zařazeno ve formě získávání informací z literatury a internetu,
rozvíjí grafickou představivost a schopnost orientovat se v grafickém vyjádření vztahů
a jevů.
46
Mezipředmětové vztahy
Ekonomika
Účetnictví a daně
Aplikační software
Komunikační technologie
Realizace odborných kompetencí
Předmět: Matematika
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
– uvádí vztahy mezi číselnými
obory
– provádí aritmetické operace
v množině reálných čísel
Ročník: první
Hodin v ročníku: 25
Mezipředmětové
vztahy
1. Shrnutí a prohloubení učiva EKO
ze ZŠ
Tematické celky
– číselné obory - reálná čísla
a jejich vlastnosti
– užití procentového počtu
– používá různé zápisy reálného
čísla
– řeší praktické úlohy s využitím
procentového počtu
Žák:
2. Číslo a proměnná
KT
– používá množinovou terminologii
– číselné množiny
a symboliku
– základní množinové pojmy
– provádí množinové operace
– intervaly jako číselné
– používá teoretické znalosti pro
množiny
řešení praktických úloh
– absolutní hodnota reálného
– používá absolutní hodnotu
čísla
– zapíše a znázorní interval
a provádí operace s intervaly
Žák:
– provádí operace s mocninami
a odmocninami
– uvede vztah mezi mocninou
s racionálním exponentem
a odmocninou
– kombinuje pravidla pro počítání
s mocninami a odmocninami pro
řešení úloh
3. Mocniny a odmocniny
– mocniny s celočíselným
exponentem
– zápis čísla ve tvaru a.10n
– n-tá odmocnina
– početní úkony
s odmocninami mocnina
s racionálním exponentem
– částečně odmocňuje
– interpretuje zápis čísla ve tvaru a.
10n pro vyjádření velkých
a malých čísel
– demonstruje jeho použití v jiných
oborech
47
KT
Žák:
– vysvětlí matematické poznatky
jako abstraktní nástroj pro
zjednodušení formálních zápisů
– navrhne matematizaci reálných
situací pomocí výrazů
– rozlišuje typy výrazů
4. Algebraické výrazy
EKO
– výrazy s proměnnými
– počítání s mnohočleny
– úpravy výrazů s využitím
vzorců
– lomené výrazy
– vypočítá číselnou hodnotu výrazu
– vyjádří neznámou z výrazu
– vysvětlí pojem mnohočlen
– provádí operace s mnohočleny
(sčítání, násobení, dělení, rozklad
na součin)
– zná základní vzorce
– rozhodne o jejich využití při
úpravách lomených výrazů
– provádí operace s lomenými
výrazy (sčítání, odčítání,
násobení, dělení, rozšiřování,
krácení)
– využívá znalostí o mocninách
a odmocninách při úpravách
výrazů
– usměrní zlomek
Žák:
– řeší lineární rovnice, nerovnice
a jejich soustavy s využitím
ekvivalentních úprav
– vysvětlí souvislosti mezi lineární
funkcí a lineární rovnicí
– ovládá grafické řešení lineárních
rovnic a nerovnic
– rozhodne o výběru vhodné
metody při řešení soustav
lineárních rovnic
– provede rozbor o počtu řešení
rovnice, nerovnice, soustavy
rovnic
– aplikuje znalosti o absolutní
hodnotě výrazu při řešení
lineárních rovnic, nerovnic
5. Lineární rovnice a nerovnice EKO
– řešení lineární rovnice
– soustavy lineárních rovnic
o dvou a třech neznámých
slovní úlohy
– řešení lineární nerovnice
– soustavy lineárních
nerovnic s jednou
neznámou
– lineární rovnice a nerovnice
s absolutní hodnotou
– řešení rovnice a nerovnice
v součinovém a podílovém
tvaru
– řešení rovnice a nerovnice
s neznámou ve jmenovateli
– lineární rovnice
s parametrem
– grafické řešení soustavy
dvou lineárních rovnic
48
Žák:
– popíše rozdíl mezi lineární
rovnicí
a kvadratickou rovnicí
6. Kvadratické rovnice
a nerovnice
– řešení neúplné a úplné
kvadratické rovnice
– rozliší úplnou a neúplnou
kvadratickou rovnici
– rozklad kvadratického
trojčlenu
– rozhodne o metodě řešení
– vztahy mezi kořeny
a koeficienty kvadratické
rovnice
– zná vzorec pro řešení úplné
kvadratické rovnice
– umí rozhodnout o počtu řešení na
základě hodnoty diskriminantu
– uvede vztahy mezi kořeny
a koeficienty kvadratické rovnice
a použije jich při řešení úloh
– převede kvadratický troj člen na
součin lineárních činitelů
– použije vzorců pro druhou
mocninu dvojčlenu při řešení
iracionálních rovnic
– rozlišuje úpravy rovnic na
ekvivalentní a neekvivalentní
– obhájí řešení iracionální rovnice
na základě provedené zkoušky
EKO
– iracionální rovnice
– kvadratické rovnice
s parametrem
– kvadratické rovnice
a nerovnice s absolutní
hodnotou
– soustava kvadratické
a lineární rovnice se dvěma
neznámými
– kvadratické nerovnice
a jejich početní a grafické
řešení
– slovní úlohy
– využívá získaných poznatků při
matematizaci reálných situací
– aplikuje poznatky
o kvadratických rovnicích,
rozkladu kvadratického troj členu
a kvadratických funkcí při řešení
kvadratických nerovnic
– využívá znalosti řešení soustav
lineárních nerovnic při výpočtu
jednoduchých ekonomických úloh
Žák:
7. Planimetrie
SV
– řeší úlohy na polohové a metrické
– základní planimetrické
vlastnosti rovinných útvarů
pojmy,
– využívá věty o shodnosti
– polohové a metrické vztahy
a podobnosti trojúhelníků
mezi nimi
v početních úlohách
– shodnost a podobnost
– řeší pravoúhlý trojúhelník
trojúhelníků
s využitím Euklidových vět
– Euklidovy věty
a Pythagorovy věty
– rovinné obrazce
– rozlišuje základní druhy
– množiny bodů dané
rovinných obrazců
vlastnosti
– určí jejich obvod a obsah, aplikuje
– shodná zobrazení
získané dovednosti při řešení
podobnost a stejnolehlost,
49
úloh z praxe
konstrukční úlohy
– umí nalézt množiny bodů daných
vlastností
– využívá vlastností shodných
a podobných zobrazení (osová
a středová souměrnost, posunutí
a otočení, podobnost
a stejnolehlost) při řešení
konstrukčních úloh
8. Písemné práce a jejich
opravy
Předmět: Matematika
Ročník: druhý
Výsledky vzdělávání a kompetence
Hodin v ročníku: 25
Tematické celky
Žák:
1. Další elementární funkce
– rozumí pojmu funkce jako
– funkce
předpisu i jako zobrazení
– definiční obor
definičního oboru na obor hodnot
– obor hodnot
funkce
– graf funkce
– rozlišuje jednotlivé druhy funkcí
– načrtne jejich grafy a určí jejich
vlastnosti
– vlastnosti funkce
– ovládá pojmy: funkce rostoucí,
klesající, sudé, liché, omezené,
prosté
– určí extrémy funkce
– shrnutí poznatků
o funkcích (funkce
konstantní, lineární
a kvadratická)
– vyjádří předpis inverzní funkce,
její definiční obor a obor hodnot
– lineární lomená funkce
– mocninné funkce
– načrtne graf inverzní funkce
– exponenciální
a logaritmická funkce
– objasní vztahy mezi veličinami
a dokáže zapsat funkční závislosti
úloh z praxe
– použije znalostí o inverzní funkci
k definování funkce logaritmické
pomocí funkce exponenciální
– umí vypočítat logaritmus čísla
– inverzní funkce,
– logaritmus
– věty pro počítání
s logaritmy
– exponenciální
a logaritmická rovnice
a nerovnice
– využívá logaritmů o různých
základech
– charakterizuje dekadický
a přirozený logaritmus
– uvede vztah mezi logaritmy
o různých základech
– používá vzorce pro počítání
s logaritmy
50
Mezipředmětové
vztahy
– vyčíslí logaritmus o libovolném
základě pomocí kalkulačky
– řeší exponenciální a logaritmické
rovnice
– prokáže platnost řešení na
základě porovnání s definičním
oborem proměnné
Žák:
2. Goniometrie
– navrhne využití goniometrických
a trigonometrie
funkcí při řešení pravoúhlého
– definice goniometrických
trojúhelníku
funkcí v pravoúhlém
– rozliší velikost úhlu ve stupňové
trojúhelníku
a obloukové míře
– řešení pravoúhlého
– uvede a použije vztah mezi
stupňovou a obloukovou mírou
– určí základní velikost úhlu
– definuje goniometrické funkce
obecného úhlu
– načrtne grafy jednotlivých funkcí
a určí jejich vlastnosti (včetně
periodičnosti)
– uvede vztah mezi
goniometrickými funkcemi
– řeší rovnice a upravuje výrazy
s využitím vzorců
– analyzuje zadání úloh
– provede rozbor a rozhodne
o řešení obecného trojúhelníku,
s využitím sinové a kosinové věty
Žák:
– určuje vzájemnou polohu dvou
přímek, přímky a roviny, dvou
rovin
– odchylku dvou přímek, přímky
a roviny, dvou rovin
– vzdálenost bodu od roviny
– určuje povrch a objem základních
těles s využitím funkčních vztahů
a trigonometrie
KT
trojúhelníku
– oblouková míra úhlu
– orientovaný úhel a jeho
velikost
– goniometrické funkce
obecného úhlu
– jejich vlastnosti a grafy
– vztahy mezi
goniometrickými funkcemi
– goniometrické rovnice
– sinová a kosinová věta
– řešení obecného
trojúhelníku
– užití v praxi
3. Stereometrie
ASW
– základní stereometrické
pojmy
– polohové a metrické
vlastnosti bodů, přímek
a rovin
– povrch a objem těles
(hranol, válec, kužel, jehlan,
komolý kužel, komolý
jehlan, koule a její části)
Žák:
4. Posloupnosti
EKO
– vysvětlí posloupnost jako zvláštní
– pojem posloupnosti,
případ funkce
– její určení a vlastnosti
– určí posloupnost výčtem prvků,
– aritmetická posloupnost
vzorcem pro n-tý člen,
geometrická posloupnost
rekurentně, graficky
– užití posloupností zejména
– rozhodne o vlastnostech
51
posloupností (konečné,
nekonečné, rostoucí, klesající,
omezené)
v úlohách ekonomického
charakteru (jednoduché
a složené úrokování,
odúročení, střádání,
umořování dluhu)
– rozliší aritmetickou
a geometrickou posloupnost
– prokáže znalost vzorců pro
aritmetickou a geometrickou
posloupnost
– rozhodne o jejich použití pro
řešení úloh
– provádí výpočty jednoduchých
finančních záležitostí a orientuje
se v základních pojmech finanční
matematiky
5. Písemné práce a jejich
opravy
Předmět: Matematika
Ročník: třetí
Výsledky vzdělávání a kompetence
Žák:
– užívá vztahy pro počet variací
a permutací bez opakování a
s opakováním
Hodin v ročníku: 30
Tematické celky
1. Kombinatorika,
pravděpodobnost, statistika
– variace a permutace bez
opakování a s opakováním
– kombinací bez opakování,
– faktoriál
– počítá s faktoriály
a kombinačními čísly
– kombinace bez opakování
– využívá vlastností kombinačních
čísel
– sestaví Pascalův trojúhelník
– řeší umocňování dvojčlenu
s využitím binomické věty
– charakterizuje náhodný pokus
a náhodný jev
– popíše jejich vlastnosti
– rozliší: jev jistý, nemožný,
elementární, jev příznivý jinému
jevu, jevy rovnocenné, disjunktní,
opačný jev k danému jevu, jevy
slučitelné a neslučitelné, jevy
závislé a nezávislé
– vybere vhodný vztah pro řešení
úloh z praxe
– vyčíslí pravděpodobnost
– charakterizuje základní
– vlastnosti kombinačních
čísel
– Pascalův trojúhelník
– binomická věta
– náhodný pokus a náhodný
jev
– četnost a pravděpodobnost
náhodného jevu
– pravděpodobnost
sjednocení jevů, opačného
jevu, průniku jevů
– podmíněná
pravděpodobnost
– statistický soubor, jednotka,
znak
– absolutní a relativní četnost
– charakteristiky polohy
a variability
52
Mezipředmětové
vztahy
EKO
statistické pojmy
– vysvětlí a užívá aritmetický
a vážený průměr, modus, medián,
rozptyl, směrodatnou odchylku
při řešení úloh z praxe
Žák:
– objasní proces rozšiřování
číselných oborů jako důsledek
požadavků praktického života
a odborné praxe
– definuje imaginární jednotku,
opačné a komplexně sdružené
komplexní číslo
– rozlišuje algebraický
a goniometrický tvar
komplexního čísla a vzájemně je
převádí
2. Komplexní čísla
– algebraický
a goniometrický tvar
komplexního čísla
– absolutní hodnota
komplexního čísla
– základní početní operace
s komplexními čísly
– Moivreova věta
– kvadratické a binomické
rovnice
– přiřadí komplexnímu číslu bod
v Gaussově rovině a naopak
– používá početní operace
s komplexními čísly (rovnost,
absolutní hodnota, součet, součin,
podíl, umocňování)
– využívá Moivreovu i binomickou
větu při umocňování
komplexního čísla
– rozhodne o řešitelnosti
kvadratické rovnice v číselných
množinách
– řeší kvadratické a binomické
rovnice v oboru komplexních
čísel
Žák:
3. Analytická geometrie
ASW
– osvojí si základy analytické
– souřadnice bodu v rovině a
metody jako integrujícího faktoru
v prostoru
rozvoje matematického myšlení
– vzdálenost dvou bodů,
– přiřadí obraz bodu v pravoúhlé
střed úsečky vektory
soustavě souřadnic
(operace s vektory)
– použije vzorce pro výpočet
– přímka a její analytické
vzdálenosti dvou bodů a středu
vyjádření
úsečky
– vzájemná poloha přímek
– popíše vztah mezi orientovanou
– analytické vyjádření roviny
úsečkou a vektorem
– vzájemná poloha přímky
– rozliší rovnoběžné vektory
a roviny
(souhlasně a nesouhlasně
– vzájemná poloha rovin
rovnoběžné)
– metrické vztahy bodů,
– určí souřadnice vektoru
53
– vysvětlí pojmy: rovnost vektorů,
jednotkový vektor, opačný vektor,
směrový a normálový vektor
přímky, směrnice přímky,
směrový úhel přímky
– provádí operace s vektory (součet
a rozdíl vektorů, součin čísla
a vektoru, skalární součin
vektorů, úhel vektorů)
přímek a rovin
– kuželosečky (kružnice,
elipsa, hyperbola, parabola
s osami rovnoběžnými
s osami souřadnými)
– vzájemná poloha přímky
a kuželosečky
– rozpoznává různá vyjádření
přímky (parametrické vyjádření
přímky, obecná rovnice přímky,
směrnicový tvar rovnice přímky)
– analyzuje zadání úlohy a využívá
různá vyjádření přímky pro
řešení
– využívá pro řešení úloh různá
vyjádření roviny
– analyzuje vzájemnou polohu:
přímek, rovin, přímky a roviny na
základě vlastností vektorů nebo
na základě řešení soustavy rovnic
– určí vzdálenosti: bodu od přímky
a roviny, dvou přímek, přímky
a roviny, dvou rovin
– charakterizuje jednotlivé
kuželosečky a používá jejich
rovnice
– vypočítá důležité charakteristiky
kuželosečky a graficky jí znázorní
– řeší úlohy o vzájemné poloze
přímky a kuželosečky
4. Písemné práce a jejich
opravy
5. Závěrečné opakování
54
7.4 Písemná a ústní komunikace
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost:
Písemná a ústní komunikace
64–41–L/51 Podnikání
dálková
60
od 1. 9. 2012
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Cílem vzdělávání v tomto obsahovém okruhu je naučit žáky základy zpracování
písemností. Obsah vzdělávání prolíná všemi odbornými obsahovými okruhy a také je
propojen se vzdělávací oblastí vzdělávání v informačních a komunikačních
technologiích. Znalosti a dovednosti zde získané jsou předpokladem pro další práci žáků.
Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní
desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem pro efektivní ovládání
počítače a tvoří základy tzv. klávesnicové gramotnosti.
Výuka rozvíjí samostatné logické uvažování a pěstuje kultivovaný písemný projev
nejen z hlediska vhodné odborné stylizace, ale také logické, věcné a především
gramatické správnosti. V oblasti elektronické komunikace jsou žáci vedeni k jejímu
využívání a stylizují písemnosti ve vyhovující formální úpravě v souladu s normou pro
úpravu písemností.
Charakteristika učiva
Učivo je rozvrženo do ročníků s následující hodinovou dotací:
1. ročník – 20 hodin
2. ročník – 20 hodin
3. ročník – 20 hodin
Do prvního ročníku je zařazen tematický celek Základy psaní na klávesnici.
Vyučuje se výukovým programem Mount Blue. Žák se seznámí s klávesnicí počítače
a naučí se ji ovládat desetiprstovou hmatovou metodou. Dále se žák naučí pořizovat
záznam podle přímého diktátu, upravovat text podle korekturních znamének
a opravovat text pomocí sledování změn a komentářů. Dalším tematickým celkem je
úprava rozsáhlých dokumentů, kdy žáci navazují na výuku Wordu v předmětu
informační technologie. Žáci vedou dokumentaci svých písemných prací. Na tematické
celky.
Elektronická komunikace a komunikační technika, navazuje Manipulace
s dokumenty se zaměřením na využití podnikové pošty a Zpracování elektronických
dokumentů. V celku Normalizovaná úprava písemností podle ČSN 01 6910 se naučí
úpravu tabulek, formální úpravu písemností, které upravuje ČSN, psaní adres na obálky,
úpravu e-mailů a krátkých textových zpráv.
Ve druhém ročníku na písemnou a ústní komunikaci v obchodním styku –
písemnosti při uzavírání kupních smluv navazují písemnosti při plnění kupní smlouvy
a písemnosti při vadách plnění kupní smlouvy. Další tematické celky ve třetím ročníku
jsou písemnosti ve styku s bankami, žádosti občanů a personální písemnosti.
Ve třetím ročníku je prvním tematickým celkem interpersonální komunikace
a společenský styk. V dalším tematickém celku se žáci naučí vyhotovovat
55
vnitropodnikové písemnosti, právní písemnosti a osobní dopisy (specifická úprava
tohoto typu korespondence). Soustavně se připravují na složení praktické části
maturitní zkoušky z obchodní korespondence.
Pojetí výuky
Předmět je zaměřen na získání dovednosti ovládat klávesnici počítače
desetiprstovou hmatovou metodou. Žáci ovládají vyhotovení základních druhů
písemností v normalizované úpravě a znají využití a vyhotovení šablon. Získávají
vědomosti o obsahové náplni a stylizaci dopisů. Komunikují pomocí elektronické pošty
a pracují s webovými stránkami.
Výuka probíhá zásadně v kompletně vybavených učebnách výpočetní techniky.
Učitel využívá všech možností moderních informačních technologií. Komunikace učitelů
se studenty probíhá mimo jiné i prostřednictvím e-mailů a LMS.
Podle možností se využívá také výukový program typu Mount Blue, Desetiprsty
apod.
Hodnocení výsledků žáků
Základem pro hodnocení výkonů v psaní jsou písemné zkoušky, ve kterých se
posuzuje dosažená rychlost a přesnost podle limitů. U vyhotovených písemností se
hodnotí věcný obsah, stylizace, pravopis a formální úprava podle normy. Dále se
klasifikuje úroveň vypracování tabulek a písemné zkoušky z pravidel ČSN. Při klasifikaci
na konci klasifikačního období se přihlíží k počtu napsaných cvičení výukového
programu Mount Blue. Hodnocení žáka je doplňováno i sebehodnocením žáka
a hodnocením ze strany jeho spolužáků, konečnou klasifikaci určí a vysvětlí učitel.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Občanské kompetence
Žák prostřednictvím studia předmětu Písemná a ústní komunikace:
dbá na dodržování zákonů a pravidel chování,
respektuje práva a osobnost jiných lidí,
vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci,
chápe význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného
rozvoje,
je hrdý na tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost
v evropském a světovém kontextu,
ctí život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovali si odpovědnost za vlastní život
a byli připraveni řešit své osobní a sociální problémy,
dokáže zkoumat věrohodnost informací,
tvoří si vlastní úsudek a je schopen o něm diskutovat s jinými lidmi.
Komunikativní kompetence
Žák prostřednictvím studia předmětu Písemná a ústní komunikace:
vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci, v projevech
mluvených i psaných se vhodně prezentuje,
formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě
56
přehledně a jazykově správně, aktivně se účastní diskusí,
formuluje a obhajuje své názory a postoje, respektuje názory druhých,
zpracovává jednoduché texty na běžná i odborná témata,
písemně zaznamenává podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných
lidí,
vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování.
Personální kompetence
Žák prostřednictvím studia předmětu Písemná a ústní komunikace:
reálně posuzuje své duševní možnosti, odhaduje výsledky svého jednání
a chování,
dokáže efektivně se učit a pracovat,
dokáže vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok,
využívá ke svému učení zkušeností jiných lidí,
přijímá hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí,
adekvátně na ně reaguje,
přijímá radu i kritiku,
Sociální kompetence
Žák prostřednictvím studia předmětu Písemná a ústní komunikace:
se adaptuje na měnící se životní a pracovní podmínky,
pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních činností,
přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly,
podněcuje práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů,
řeší samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
a efektivně pracovat s informacemi:
Žák prostřednictvím studia předmětu Písemná a ústní komunikace:
je schopen porozumět zadání úkolu,
umí získat informace potřebné k řešení problému,
navrhne způsob řešení, zdůvodní jej, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného
postupu a dosažené výsledky,
využívá prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně
pracuje s informacemi,
pracuje s osobním počítačem
a komunikačních technologií,
a
s dalšími
prostředky
informačních
pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením,
získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě
Internet,
pracuje s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních
57
a komunikačních technologií,
komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky on-line.
Odborné kompetence:
Žák prostřednictvím studia předmětu Písemná a ústní komunikace:
ovládá klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou a využívá
editační funkce textového editoru
na základě znalostí normalizované úpravy a organizace písemného styku
samostatně stylizuje základní standardní písemnosti.
aplikuje základní matematické postupy při řešení praktických úkolů
zvolí pro řešení úkolu odpovídající techniky,
využívá a vytváří různé formy grafického znázornění,
správně používá a převádí jednotky,
provede reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu.
Kompetence k pracovnímu uplatnění
Žák prostřednictvím studia předmětu Písemná a ústní komunikace:
má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání,
má reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru
a možnostech profesní kariéry,
zná požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a být schopen srovnávat je se
svými předpoklady;
je připraven přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám,
dokáže získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách,
umí vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli,
osvojí si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních
podnikatelských aktivit.
Průřezová témata
Člověk a svět práce
Osvojení kompetencí k aktivnímu rozhodování o vlastní profesní kariéře uvědomění si významu demokratického vzdělání pro život, které je založeno na
vzájemném respektování, spolupráci, účasti a dialogu.
Informační a komunikační technologie
Zdokonalování se ve schopnosti efektivně používat prostředky výpočetní techniky
v běžném každodenním životě a zvláště v profesním životě.
Člověk v demokratické společnosti
Výchova k přiměřené míře sebevědomí, zodpovědnosti a schopnosti morálního
úsudku - dovednost jednat s lidmi - úcta k materiálním i duchovním hodnotám
a kulturnímu dědictví.
58
Mezipředmětové vztahy
Informační technologie
Účetnictví
Ekonomika
Anglický jazyk
Německý jazyk
Český jazyk a literatura
Realizace odborných kompetencí
Předmět: Písemná a ústní komunikace
Ročník: první
Výsledky vzdělávání
Žák:
– seznámí se s výukovým
programem, přihlásí se do sítě,
volí individuální postup
– nacvičuje písmena podle
jednotlivých cvičení
– je schopen napsat každý měsíc
klasifikační zkoušku podle kritérií
Hodin v ročníku: 20
Tematické celky
Mezipředmětové
vztahy
1. Základy psaní na klávesnici
pomocí výukového
programu Mount Blue
– nácvik psaní malých
a velkých písmen,
diakritických
a interpunkčních
znamének, číslic a značek
– absolvuje čtvrtletní
desetiminutový opis
– rychle a přesně ovládá klávesnici
PC desetiprstovou hmatovou
metodou
– píše podle diktátu
– píše podle papírové předlohy
– opisuje text z předlohy v cizím
jazyce
Žák:
– v textu provádí vyznačené
korektury
– provádí korekturu textu pomocí
sledování změn a komentáře
2. Korektura textu
– korektura textu pomocí
korekturních znamének
ASW
Základy Wordu
– korektura textu pomocí
sledování změn
a komentářů
Žák:
3. Úprava rozsáhlých
– dokáže efektivně upravit rozsáhlý
dokumentů
textový dokument dle požadavků
– úprava rozsáhlých
dokumentů
ASW
Základy Wordu
Žák:
4. Elektronická komunikace
– uspořádá své práce v elektronické
a kancelářská technika,
podobě a manipuluje
manipulace s dokumenty
s elektronickými dokumenty
– ukládání školních
EKO
Podnik,
podnikání jako
základ tržní
59
– podle možností pracuje
s prostředky komunikační
techniky
– seznámí se s knihou přijaté
a odeslané pošty a doporučených
zásilek
– vybrané písemnosti vyřizuje
a archivuje
– prakticky zakládá a eviduje
doklady své školní činnosti
písemností a elektronických ekonomiky
dokumentů
– dokumenty posílané
elektronickou poštou
– přijetí pošty, vypravení
pošty
– kancelářská technika
a manipulace
s písemnostmi
– zákon o archivaci –
skartační a archivační řád
– evidence a archivace
dokladů
Žák:
– náležitosti tabulky podle ČSN 01
6910
– postup při vypracování tabulek
– vlastní vyhotovování tabulek
s jednoduchým a složitým
záhlavím
– vybrané pokyny pro psaní podle
ČSN
5. Normalizovaná úprava
písemností (ČSN 01 6910)
– náležitosti a druhy tabulek
podle ČSN
– úprava mailů a krátkých
textových zpráv podle ČSN
– využití faxu a mobilního
telefonu
– velikost papírů a obálek
– výklad ČSN
– úprava adres a obálek
– dokáže vypracovat adresy
– pravidla stylizace dopisů
a dokumentů
– dokáže formálně zpracovat
obchodní dopis
– dokáže formálně zpracovat
osobní dopis
– dokáže formálně zpracovat dopis
fyzické osoby právnické osobě
– dokáže podle normy používat
elektronickou poštu
– posílá sdělení a dokumenty
v příloze elektronickou poštou
– úprava obchodních
a úředních dopisů
s předtištěnými odvolacími
údaji
– několikastránkové dopisy
– úprava obchodních
a úředních dopisů bez
předtištěných odvolacích
údajů
– úprava osobních dopisů
– úprava dopisů fyzických
osob právnickým osobám
60
ASW
Základy Wordu
Předmět: Písemná a ústní komunikace
Výsledky vzdělávání
Žák:
– zásady stylizace obchodních
dopisů
– zpracuje na počítači poptávku,
nevyžádanou nabídku (obchodní
dopis, inzerát), vyžádanou
nabídku (odpověď na poptávku)
Ročník: druhý
Hodin v ročníku: 20
Mezipředmětové
vztahy
1. Písemná a ústní komunikace ANJ, NEJ
v obchodním styku –
Obchodní
písemnosti při uzavírání
písemnosti
kupních smluv
Tematické celky
– předsmluvní jednání
– uzavírání obchodních
smluv
– dokáže vypracovat objednávku,
potvrzení objednávky, kupní
smlouvu, dodatečné dispozice ke
kupní smlouvě
Žák:
– zpracuje odvolávku, přepravní
dispozice a návěští zásilky
2. Písemná a ústní komunikace ANJ, NEJ
v obchodním styku –
Obchodní
písemnosti při plnění kupní písemnosti
smlouvy
– odvolávka
– přepravní dispozice
– návěští zásilky
Žák:
3. Písemná a ústní komunikace ANJ, NEJ
– dokáže na počítači vypracovat
v obchodním styku –
Obchodní
reklamaci, urgenci a odpovědi na
písemnosti při vadách
písemnosti
tuto korespondenci
plnění kupní smlouvy
– vytvoří a napíše upomínky
a pokus o smír
– urgence
– stylizuje odpovědi upomínky
– upomínky
– reklamace
– dokáže napsat na počítači žádost
o úvěr
– dokáže napsat žádost o bankovní
informaci
– umí zpracovat podání žaloby
Žák:
– se orientuje v hotovostním
a bezhotovostním platebním
styku
4. Písemnosti ve styku
s bankami
UCE Účetní
doklady
– výběr hotovosti z běžného
účtu
– složení hotovosti na účet
– bezhotovostní platební styk
Žák:
– sestaví a napíše na počítači
žádosti občanů organizacím
– stylizuje soukromý dopis formální
a přátelský
5. Žádosti občanů
– dopisy občana organizaci
– soukromé dopisy občana
formální a přátelské
61
ANJ. Obchodní
písemnosti
Žák:
– umí vypracovat personální
písemnosti
6. Personální písemnosti
– žádost o místo
– přihláška ke konkurznímu
řízení
– motivační dopis
– životopis strukturovaný,
evropské CV, europass,
profesní
CJL. Stylové
oblasti, Grafická
stránka jazyka
ANJ. Písemnosti
EKO Personální
práce
– pozvání ke konkurzu
– pracovní smlouva
– dohody o provedení práce,
o pracovní činnosti,
o hmotné odpovědnosti,
o rekvalifikaci
– ukončení pracovního
poměru
Předmět: Písemná a ústní komunikace
Výsledky vzdělávání
Žák:
– uplatňuje prostředky verbální
a neverbální komunikace
Ročník: třetí
Hodin v ročníku: 20
Mezipředmětové
vztahy
1. Interpersonální komunikace SPV Sociologie
a společenský styk
ANJ Společ.
etiketa
2. Sociální psychologie
Tematické celky
– jedná podle zásad společenského 3. Psychologie práce
chování a profesního vystupování
4. Psychologie trhu
– uplatňuje znalosti psychologie
5. Sociologie
trhu v obchodním jednání
– vytváření prvního dojmu,
– využívá znalostí sociálního
řeč těla, typologie osobnosti
jednání
– jednání s lidmi –
přesvědčivé vystupování,
vztah k vlastní osobě,
k protějšku
– verbální a neverbální styl
komunikace
– chování při výběrových
řízeních
– interpersonální vztahy,
poruchy komunikace,
zásady jednání
s nadřízenými, asertivita,
konflikty
– telefonování
– společenská etiketa –
základní pravidla
společenského styku
62
– stolování, pohoštění
společenská setkání
– plánování pracovního času,
návštěvy, pracovní porady
Žák:
– zpracuje na počítači příkazy
ředitele, směrnice, oběžníky
a pokyny
– vyplní formuláře přípravy
a ukončení pracovní cesty –
cestovní příkazy a pomocí
internetu vyhledá a zpracuje
potřebné údaje
6. Vnitropodnikové písemnosti
– písemnosti při organizaci
a řízení podniku
– písemnosti při pracovních
cestách
– organizace porad a jednání
– vnitřní sdělení
– orientuje se v zákoně o náhradách
služebních cest
– stylizuje pozvánky na porady
a jednání, vytvoří v příslušném
programu prezenční listiny
a připraví k vytištění
– vyhotoví zápisy z porad
– připraví a na počítači zpracuje
vnitřní sdělení vedoucích
pracovníků
Žák:
7. Právní písemnosti
– sestaví a napíše na počítači plnou
– dlužní úpis
moc, dlužní úpis, potvrzenku
– potvrzenka
formou individuální stylizace
– plná moc
– je schopen udělit podnikovou
– plná moc prokura
procesní a obchodní plnou moc
– žaloby zasílané
k obchodním soudům
Žák:
– stylizuje a napíše na počítači
osobní dopisy
8. Osobní dopisy
– blahopřejné dopisy
– děkovné dopisy
– kondolence
– omluvné dopisy
– pozvání formou osobního
dopisu
– doporučující dopisy
Žák:
– souhrnné opakování k praktické
části maturitní zkoušky
9. Příprava k praktické části
maturitní zkoušky
63
CJL. Stylové
oblasti
Tvarosloví
7.5 Ekonomika
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost:
Ekonomika
64-41-L/51 Podnikání
dálková
90
Od 1. 9. 2012
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Cílem je rozvíjet ekonomické myšlení žáků, upevňovat jejich právní vědomí a vést
je k hospodárnému jednání a chování. Žáci získávají základní teoretické znalosti, a to jak
z oblasti mikroekonomie, tak z oblasti makroekonomických ukazatelů, které jim umožní
porozumět stavu národního hospodářství a směru jeho vývoje.
Důležitou součástí přípravy je seznámení se základními právními pojmy a předpisy
rozhodnými pro podnikatelskou činnost a podnikovými činnostmi - hlavní činností
podniku, zásobováním, personálními činnostmi a odbytem. Okruh dále poskytuje žákům
informace z oblasti různých právních forem podnikání s důrazem na živnostenské
podnikání.
Učivo o finančním trhu a hospodaření podniku umožní žákům porozumět principu
hospodaření podniku a jeho financování s využitím vlastních a cizích zdrojů. Součástí
okruhu je učivo o nástrojích managementu a marketingu a jejich uplatnění při řízení
podniku.
Důraz je kladen zejména na osvojení si praktických dovedností směřujících
k plnohodnotnému uplatnění se absolventa na trhu práce.
Okruh má úzké mezipředmětové vztahy s obsahovým okruhem účetnictví a daně.
Je dále úzce propojen s průřezovým tématem člověk a svět práce a zároveň i se
standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání. V rámci obsahového okruhu se
též žáci seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Pojetí vyučovacího předmětu
Předmět ekonomika vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet, s ostatními
ekonomickými předměty (účetnictví, právo) je základem odborného vzdělání, učí žáky
uplatňovat ekonomickou efektivnost při podnikových činnostech, jednat hospodárně a
v souladu s etikou podnikání, předává žákům vědomosti o podnikání, podnikových
činnostech, marketingu, prodejní činnosti, financování podniku, finančním trhu,
hospodářské politice a místě národního hospodářství ve světové ekonomice, učí žáky
základním ekonomickým dovednostem, které pak využívají v praxi, učí žáky využívat
různé zdroje informací k doplnění svých znalostí a k vypracování jednoduchých
samostatných úkolů.
64
Charakteristika učiva
Probíraným učivem mají žáci získat vědomosti a dovednosti dlouhodobější povahy,
aby z nich mohli vycházet v měnících se podmínkách ekonomické praxe. Žáci mají
pochopit nutnost dalšího vzdělávání a prohlubování svých znalostí studiem odborné
literatury.
1. ročník:
Učivo 1. ročníku je zaměřeno na vysvětlení základních ekonomických pojmů, jako
jsou cíle a základy hospodaření, podnik, podnikání, podnikové činnosti, finanční
hospodaření podniku. Poskytne vhled do problematiky ekonomie a ekonomických teorií,
fungování trhu a tržního hospodářství, jakož i do základních právních pojmů.
2. ročník:
Učivo prohlubuje vědomosti získané v 1. ročníku, směřuje ke zvládnutí znalostí
o národním a světovém hospodářství, marketingu, zásobách a logistice, oběžném
a dlouhodobém majetku a lidských zdrojích v podniku s vazbou na legislativu upravující
pracovně-právní vztahy.
3. ročník:
Třetí ročník je zaměřen na probírání učiva, které se týká financování podniku,
hlavní činnosti podniku, prodejní činnosti podniku, mezd, daní a zákonného pojištění.
Učivo poskytuje znalosti v oblasti managementu, a práva v majetkoprávních vztazích.
Pojetí výuky
V hodinách ekonomiky budou využívány následující metody a formy práce:
výklad navazující na texty učebnice Ekonomika pro obchodní akademie
a ostatní střední školy 1 - 4 (autor: Petr Klínský, Otto Műnch) a platné právní
normy (např. daňové zákony, živnostenský zákon, obchodní zákoník apod.)
a doplňovaný problémovým vyučováním,
referáty, při jejich zpracovávání využijí studenti odbornou literaturu,
popřípadě internet, ve vhodných tematických celcích konkrétní příklady
z reálné praxe,
využití prostředků výpočetní techniky - vyhledávání aktuálních informací
prostřednictvím internetu a jejich aplikace při řešení úkolů, při zpracování
informací se využívá vhodný software (EXCEL, WORD, ekonomický software)
práce s aktuálními formuláři (studenti je získávají
prostřednictvím internetu nebo příslušných institucí)
samostatně
diskuze k jednotlivým tématům s využitím znalostí studentů z běžného
života, samostatná, popř. skupinová práce
uplatňování a využívání mezipředmětových vztahů (účetnictví, právo, praxe,
fiktivní firma, informační technologie atd.).
Hodnocení výsledků žáků
Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu. Žáci při ústním projevu:
správně formulují z hlediska odborného,
mluví souvisle, srozumitelně a jazykově správně,
znají souvislosti s ostatními probíranými tematickými celky,
65
jsou schopni navázat i na ostatní odborné předměty.
Žáci při písemném projevu:
pracují správně, přesně a pečlivě z hlediska odborného,
dbají na jazykovou stránku,
pracují samostatně i týmově.
Ostatní hodnocení:
vypracovávají a přednášejí referáty na dané téma
pracují s internetem.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Komunikativní kompetence
Absolventi by měli být schopni:
reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého
jednání a chování v různých situacích,
vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat,
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě
přehledně a jazykově správně,
aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje,
respektovat názory druhých,
zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní
materiály,
snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii,
písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných
lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.).
Personální kompetence
Absolventi by měli být schopni:
efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidi, učit se i na základě
zprostředkovaných zkušeností,
přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí,
adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku, dále se vzdělávat.
Sociální kompetence
Absolventi by měli být schopni:
adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky,
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných
činností,
přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly,
66
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů,
nezaujatě zvažovat návrhy druhých,
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení
osobních konfliktů.
Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy
Absolventi by měli být schopni:
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace
potřebné k řešení problému,
navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit
a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky,
uplatňovat při řešení problémů
matematické) a myšlenkové operace,
různé
metody
myšlení
(logické,
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve.
Využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivní
práce s informacemi
Absolventi by měli být schopni:
pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních
a komunikačních technologií,
pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením,
učit se používat nový aplikační software,
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line a offline komunikace,
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě
Internet,
pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních
a komunikačních technologií.
Aplikace základních matematických postupů při řešení praktických úkolů
Absolventi by měli být schopni:
správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru,
zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky,
využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy,
schémata apod.) reálných situací a používat je pro řešení,
správně používat a převádět jednotky,
nacházet souvislosti při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat
a využít pro konkrétní řešení,
provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu,
sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků.
67
Kompetence k pracovnímu uplatnění
Absolventi by měli:
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání,
mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru
a možnostech profesní kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na
pracovníky a srovnávat je se svými předpoklady; být připraveni přizpůsobit
se změněným pracovním podmínkám,
dokázat získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat
poradenských a zprostředkovatelských služeb,
umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli,
znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků,
osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních
podnikatelských aktivit.
Občanské kompetence
Předmět ekonomika rozvíjí zejména:
odpovědné, samostatné, aktivní, iniciativní jednání,
dodržování zákonů a pravidel chování,
respektování práv a osobnosti jiných lidí, - jednání v souladu s morálními
principy,
uplatňování demokratického přístupu, zájem o společenské a politické dění
u nás i ve světě,
chápání významu životního prostředí,
umění myslet kriticky, tvorba vlastního úsudku,
schopnost diskuse s jinými lidmi.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Cílem je rozvoj klíčových kompetencí, žáci jsou vedeni k tomu, aby:
se orientovali v masových médiích, využívali je a kriticky hodnotili,
dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách,
hledat kompromisní řešení,
vážili si dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro
budoucí generace.
Člověk a životní prostředí
Téma přispívá k naplňování zejména těchto cílů:
rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky,
přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání a prosazovat trvale
udržitelný rozvoj ve své pracovní činnosti,
efektivně pracovat s informacemi, tj. umět informace získávat a kriticky je
68
vyhodnocovat, - jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat nejen kritérium
ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické.
Člověk a svět práce
Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úspěšné uplatnění na trhu
práce a pro budoucí profesní kariéry. K uskutečňování tohoto cíle je třeba:
vést žáky k tomu, aby si uvědomili význam vzdělání pro život, aby byli
motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře,
naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech,
orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu,
písemně i verbálně se prezentovat při jednání
zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority,
s potenciálními
vysvětlit žákům základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností
zaměstnanců a zaměstnavatelů a základní aspekty soukromého podnikání,
naučit je pracovat s příslušnými právními předpisy,
zorientovat žáky ve službách zaměstnanosti, přivést je k účelnému využívání
jejich informačního zázemí.
Informační a komunikační technologie
Cílem je:
naučit žáky pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky
Mezipředmětové vztahy
Účetnictví a daně
Matematika
Písemná a ústní komunikace
Fiktivní firma
Komunikační technologie
Společenské vědy
Realizace odborných kompetencí
Předmět: Ekonomika
Ročník: první
Výsledky vzdělávání
Žák:
– správně používá a aplikuje
základní ekonomické pojmy
– vyjádří formou grafu určení
rovnovážné ceny
Hodin v ročníku: 30
Tematické celky
1. Podstata fungování tržní
ekonomiky
– potřeby, statky, služby,
spotřeba, vzácnost
– posoudí správně vliv ceny na
nabídku a poptávku
– výroba, výrobní faktory,
hospodářský proces,
reprodukce
– na příkladu popíše fungování
tržního mechanismu
– trh a jeho členění, tržní
subjekty, nabídka,
69
Mezipředmětové
vztahy
– poptávka, zboží, cena,
racionální chování
spotřebitele
Žák:
– rozliší právní formy podnikání
a dovede charakterizovat jejich
základní znaky
– orientuje se v Živnostenském
zákoně a Obchodním zákoníku
– porovná druhy živností
– popíše podmínky provozování
živnosti, potřebné doklady
a postup ohlášení živnosti
2. Podnikání
– podnik, podnikání,
podnikatel
– obchodní firma a obchodní
rejstřík
– právní formy podnikání
– živnostenské podnikání
– vznik a zánik podniku
– charakterizuje základní
povinnosti podnikatele vůči státu
– popíše obchodní společnosti
a další formy podnikání
Žák:
– rozlišuje složky oběžného
majetku
– charakterizuje způsoby pořízení
materiálu
– rozlišuje druhy dlouhodobého
majetku
3. Vstupy podniku pro
podnikové činnosti
– oběžný majetek
– dlouhodobý majetek
– zaměstnanci
– charakterizuje způsoby pořízení
DM
– propočítá účetní a daňové odpisy
– definuje pojmy vstupní cena,
odpisy, oprávky, zůstatková cena
– charakterizuje způsoby vyřazení
DM a jeho evidenci
– charakterizuje základní složky
mzdy,
– provede jednoduché výpočty
mezd
Žák:
– porovná princip hospodaření
podniku a neziskové organizace
– na příkladech rozliší jednotlivé
druhy nákladů a výnosů
– vypočte podle kalkulačního
vzorce celkové náklady a cenu
výrobku
– vypočte a pojmenuje základní
ukazatele efektivnosti
a rentability a komentuje
4. Hospodaření podniku
– náklady – členění, možnosti
snižování, manažerské
pojetí nákladů
– výnosy – členění, možnosti
zvyšování
– výsledek hospodaření –
formy a složky, rozdělení
zisku, ztráta
– úroveň hospodaření
podniku
70
účetnictví
výsledky
– zdroje financování podniku
– rozliší zdroje vlastní a cizí,
krátkodobé a dlouhodobé
Předmět: Ekonomika
Ročník: druhý
Výsledky vzdělávání
Žák:
– uvede příklady podniků ve
vybraných odvětvích národního
hospodářství
– srovná úlohu velkých a malých
podniků v ekonomice státu
– porovná hodnoty ukazatelů
produktu celkem a na l obyvatele
– vysvětlí vývoj, příčiny, druhy
a důsledky nezaměstnanosti
a úlohu státu
Hodin v ročníku: 30
Tematické celky
1. Národní hospodářství
– struktura národního
hospodářství
– ukazatele vývoje národního
hospodářství
– hrubý domácí produkt,
– nezaměstnanost,
– inflace,
– platební bilance
– státní rozpočet
– vysvětlí podstatu inflace a její
důsledky na finanční situaci
obyvatel
– na příkladu ukáže jak se bránit
jejím nepříznivým důsledkům;
– porovná obchodní a platební
bilanci
– na příkladech rozliší příjmy
a výdaje státního rozpočtu
Žák:
– rozliší druhy oběžného majetku
a složky zásob
– na příkladu ukáže postup pořízení
materiálu a požadavky na jeho
skladování
– popíše náležitosti příjemky,
skladní karty a výdejky materiálu
– vypočte plánovanou spotřebu
materiálu a z bilanční rovnice
stanoví potřebu nákupu
2. Zabezpečení hlavní činnosti
oběžným majetkem
– oběžný majetek a zásoby
– pořízení, oceňování,
evidence a skladování zásob
– optimalizace zásob
a zjištění potřeby nákupu
– dodavatelsko-odběratelské
vztahy
– orientuje se v právní úpravě
dodavatelsko-odběratelských
vztahů
– rozliší kupní smlouvu a smlouvu
o dílo občanskou a obchodně
právní
Žák:
– rozliší oběžný a dlouhodobý
3. Zabezpečení hlavní činnosti
dlouhodobým majetkem
71
Mezipředmětové
vztahy
majetek a jeho strukturu
– provádí běžné výpočty – odpisů,
výrobní kapacity, ukazatelů
úrovně hospodaření a komentuje
výsledky
– dlouhodobý majetek,
členění, opotřebení
– odpisy účetní a daňové
– vysvětlí důvody pořízení
a vyřazení dlouhodobého majetku
– kapacita, pořízení,
oceňování, evidence
a vyřazení dlouhodobého
majetku
– rozliší základní dokumenty
u dlouhodobého majetku;
– hospodaření
s dlouhodobým majetkem
– uvede opatření ke zvýšení využití
dlouhodobého majetku
Žák:
– na příkladu popíše základní
způsoby získávání zaměstnanců
4. Zabezpečení hlavní činnosti
lidskými zdroji
– pracovněprávní vztahy
– určí kritéria pro výběr
zaměstnanců
– zjištění potřeby
zaměstnanců
– charakterizuje jednotlivé metody
hodnocení zaměstnanců
– získávání a výběr
zaměstnanců
– vymezí základní oblasti péče
o zaměstnance
– hodnocení zaměstnanců
– orientuje se v zákoníku práce
– rozliší způsoby ukončení
pracovního poměru
– určí náležitosti v pracovní
smlouvě
– vysvětlí funkci odborů
a kolektivní
– smlouvy
– vysvětlí základní úkoly
a povinnosti organizace při
zajišťování BOZP
– zdůvodní úlohu státního
odborného dozoru nad
bezpečností práce
– péče o zaměstnance
– vznik a zánik pracovního
poměru
– práva a povinnosti
zaměstnance
a zaměstnavatele
v pracovním poměru
– postavení odborů,
kolektivní smlouva
– bezpečnost a ochrana
zdraví při práci
– hygiena práce, požární
prevence
– uvede příklady bezpečnostních
rizik, event. nejčastější příčiny
úrazů a jejich prevenci
– uvede povinnosti pracovníka
i zaměstnavatele v případě
pracovního úrazu
72
Předmět: Ekonomika
Ročník: třetí
Výsledky vzdělávání
Žák:
– popíše podstatu a vývoj
managementu
– charakterizuje jednotlivé části
procesu řízení a jejich funkci
– porovná úrovně řízení a jejich
úlohu
– popíše organizační strukturu
podniku
Hodin v ročníku: 30
Tematické celky
1. Management
– plánování
– organizování
– rozhodování
– komunikace, motivace
a vedení lidí
– kontrola
– charakterizuje osobnost
manažera a předpoklady pro
manažerskou práci
– posoudí základní styly vedení
a nástroje motivace
– člení kontrolu podle více hledisek
a přiřazuje vhodné příklady
v podniku
Žák:
– orientuje se ve zdrojích
financování podniku
2. Financování podniku
a finanční trh
– sestaví kalkulaci
– charakteristika financování
podniku
– sestaví rozpočet nákladů a výnosů
– zdroje financování
– vysvětlí princip fungování
finančního trhu a popíše úlohu
jednotlivých subjektů na
finančním trhu
– kalkulace a rozpočty
– na příkladech peněžních produktů
člení finanční trh
– vysvětlí rozdíl mezi úrokovou
sazbou a RPSN a vypočítá výši
úroku z vkladu
– rozlišuje cenné papíry krátkodobé
a dlouhodobé, majetkové
a úvěrové
– uvádí odlišnosti RM systému
a burzy
– finanční trh
– bankovní systém
– funkce centrální banky
– činnosti obchodních bank
– cenné papíry
– obchodování s cennými
papíry
– výpočet úroků
– penzijní fondy
– stavební spořitelny
– pojišťovny
– vysvětlí poslání centrální banky
– rozliší aktivní, pasivní a neutrální
bankovní operace komerčních
bank
– uvede různé druhy a formy úvěrů
a vhodnost jejich použití
73
Mezipředmětové
vztahy
– orientuje se v produktech
stavebních spořitelen, penzijních
fondů a pojišťoven
Žák:
– na příkladech charakterizuje
obsah a průběh příslušné hlavní
činnosti
– orientuje se v problematice péče
o jakost;
3. Hlavní činnost podniku
– výroba, obchod, ostatní
služby komerční a veřejné
– péče o jakost
– posoudí ekologické souvislosti
výrobní činnosti
Žák:
4. Marketing a prodejní činnost
– chápe vztah prodeje a marketingu
– podstata marketingu
– na příkladech aplikuje poznatky
– chování zákazníka
o nástrojích marketingu, např.
– marketingový mix výběr vhodného výrobku, jeho
produkt, cena
životní cyklus, stanovení ceny,
– marketingové komunikace
volba prodejní cesty a vhodné
– propagace
propagace v průběhu životního
cyklu produktu
– distribuce
– stanoví cenu více metodami
a vysvětlí, jak se cena liší podle
kvality, zákazníků, místa prodeje
a období
– rozpozná běžné cenové triky
a klamavé nabídky
– zvolí vhodný způsob propagace
výrobku
– na příkladu zvolí vhodný způsob
odbytu
– porovnává základní a doplňkové
formy prodeje a formy
maloobchodních jednotek
– vysvětlí význam velkoobchodní
činnosti
74
7.6 Účetnictví a daně
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost:
Účetnictví a daně
64-41-L/51 Podnikání
dálková
60
od 1. září 2012
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Smyslem předmětu účetnictví je rozvíjet základní ekonomické myšlení žáků.
Významným úkolem předmětu je naučit žáky efektivně ekonomicky myslet a chovat se
racionálně v profesním i osobním životě. Předmět účetnictví vede žáky k samostatnému
vyhledávání aktuálních ekonomických informací.
Nedílnou součástí předmětu je využívání základních znalostí právních norem
týkajících se účetnictví a uvědomování si následků z jejich nedodržování. Cílem
předmětu je vypěstovat v žácích schopnosti hodnotit číselné údaje získané účetnictvím
pro podnikatelské rozhodování a návyk kontrolovat výsledky své práce.
Předmět účetnictví spolu s ekonomikou a právem jsou považovány za stěžejní
ekonomické předměty a tvoří osu odborného vzdělávání na obchodní akademii.
Charakteristika učiva
Učivo je zaměřeno především na poznatky dlouhodobější platnosti, aby z něho
mohli absolventi vycházet při své činnosti a správně se orientovat v měnících se
podmínkách ekonomické praxe. Žáci mají pochopit nutnost dalšího vzdělávání
a prohlubování svých znalostí studiem odborné literatury.
1. ročník - 20 hodiny ročně
Učivo prvního ročníku se zabývá podstatou účetnictví. Úkolem je naučit žáky
vyhotovovat, používat a zpracovávat účetní a platební doklady, např. pokladní doklady,
faktury, výpisy z bankovních účtů. Učivo směřuje ke zvládnutí základů účtování na
syntetických účtech, pochopení podstaty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů a jejich
souvislosti.
2. ročník - 20 hodiny ročně
Učivo objasňuje účtování zásob, dlouhodobého majetku, krátkodobého finančního
majetku a krátkodobých finančních zdrojů, zúčtovacích vztahů. Úkolem je prohloubit
dosavadní účetní znalosti žáka a naučit ho pracovat se směrnou účtovou osnovou, resp.
účtovým rozvrhem.
3. ročník - 20 hodiny ročně
Učivo je zaměřeno na účtování kapitálových účtů, nákladů a výnosů. Vyúsťuje do
problematiky účetní uzávěrky a účetní závěrky, pochopení funkce daní a orientaci
v Zákoně o daních z příjmů. Úkolem je naučit žáky vypočítat daň z příjmů právnických
a fyzických osob a zpracovat daňové přiznání.
Pojetí výuky
Základní metody výuky jsou vysvětlování a výklad, rozhovorem se žáky se odvozují
postupy účtování a následuje praktické procvičování. Studenti při práci využívají účtový
75
rozvrh, provádějí účetní zápisy do účetních knih ručně nebo pomocí účetního programu,
vyhledávají aktuální informace na internetu nebo v odborných časopisech.
Zjištěné informace žáci posuzují a využívají při samostatném řešení zadaných
úkolů a jsou vedeni k odpovědnosti za výsledky své práce. V průběhu studia
zpracovávají žáci souvislé příklady, jejichž zadání vychází z účetní praxe, zjištěné
výsledky interpretují, kriticky posuzují, hledají klady a zápory a navrhují varianty řešení
pro ekonomické rozhodování. Vyučující by měl u žáků vytvořit přesvědčení, že
účetnictví má nezastupitelné místo při sběru, třídění a zpracování informací potřebných
při řízení podniku.
Při výuce se používá Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost, sbírky
příkladů k učebnicím účetnictví - autor ing. Pavel Štohl - vždy aktuální vydání.
Hodnocení výsledků žáků
Výsledky vzdělávání můžeme diagnostikovat pozorováním práce a chování žáků
ve vyučování, zvládnutí obsahu vzdělávání kontrolovat zkoušením. Metodou kontroly
jsou zkoušky písemné, praktické a ústní. Pří písemných zkouškách se posuzuje
správnost, přesnost, pečlivost při provádění účetních zápisů a schopnost samostatné
práce žáka.
Praktické zkoušky prokazují dovednosti žáků především činnostního charakteru.
Žáci vypracovávají úkoly převzaté z praktického života.
Ústně jsou žáci zkoušeni průběžně v jednotlivých hodinách, hodnotí se přesná
formulace při ústním projevu z hlediska odborné i jazykové správnosti.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Vzdělávání v účetnictví směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili tyto občanské
a klíčové kompetence:
jednali odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně ve vlastním zájmu,
zájmu organizace i v zájmu veřejném,
dbali na dodržování zákonů a pravidel chování (např. téma o platebním
styku, zúčtovacích vztazích a daních),
aktivně se zajímali o politické, hospodářské a společenské dění, chápali
význam životního prostředí pro člověka a organizovali činnost firmy v duchu
udržitelného rozvoje,
uměli myslet kriticky (např. při vyvozování závěrů ze souvislých příkladů),
dokázali zkoumat věrohodnost informací (např. kontrola správnosti účetních
dokladů), nenechávali se manipulovat (např. úprava výsledku hospodaření
na daňový základ), tvořili si vlastní názor a byli schopni o něm diskutovat,
vyjadřovali se přiměřeně v projevech mluvených i psaných,
formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě
přehledně a jazykově správně,
efektivně se učili a pracovali,
využívali ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učili se i na základě
zprostředkovaných zkušeností,
přijímali hodnocení výsledků své práce ze strany jiných lidí, přiměřeně na ně
reagovali, přijímali radu i kritiku, soustavně se vzdělávali,
76
adaptovali se na měnící se pracovní podmínky a podle svých schopností
a možností je ovlivňovali,
přijímali a odpovědně plnili svěřené úkoly, pracovali v týmu, podněcovali
práci v týmu vlastními návrhy, přispívali k vytváření dobrých mezilidských
vztahů,
řešili samostatně běžné pracovní úkoly, uplatňovali při řešení různé metody
myšlení a volili prostředky a způsoby vhodné k jejich splnění,
pracovali s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních
a komunikačních technologií,
prováděli reálný odhad výsledku řešení praktického příkladu, sestavili
ucelené řešení příkladu na základě dílčích výsledků.
Průřezová témata
Člověk a svět práce
Žáci jsou vedeni k tomu, aby:
si uvědomovali význam vzdělání pro život,
byli motivování k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře,
se písemně i verbálně
zaměstnavateli,
prezentovali
při
jednání
s potencionálními
byli schopni pracovat s informacemi, vyhledávat, vyhodnocovat a využívat
informace, ovládat verbální komunikaci při důležitých jednáních,
odpovědně se rozhodovali na základě vyhodnocení získaných informací,
identifikovat vlastní priority,
se naučili pracovat s příslušnými právními předpisy (zákon o účetnictví,
daňové zákony, zákoník práce, obchodní zákoník).
Člověk a životní prostředí
Žáci jsou vedení k tomu, aby:
poznávali svět a lépe mu rozuměli,
efektivně pracovali s informacemi,
dbali na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
Občan v demokratické společnosti
Žáci jsou vedeni k tomu, aby:
měli vhodnou míru sebevědomí, sebe odpovědnosti a schopnost morálního
úsudku,
dovedli jednat s lidmi, hledat kompromisní řešení,
byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci,
orientovali se v masových médiích.
77
Informační a komunikační technologie
Žáci jsou vedeni k tomu, aby:
používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely
uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání,
pracovali s informacemi a komunikačními prostředky.
Mezipředmětové vztahy
Ekonomika
Informační technologie
Právo
Realizace odborných kompetencí
Předmět: Účetnictví a daně
Ročník: první
Výsledky vzdělávání
Hodin v ročníku: 20
Tematické celky
Mezipředmětové
vztahy
Žák:
1. Úvod do účetnictví
– chápe funkci účetnictví a způsoby
– podstata, funkce a význam
vedení evidence podnikatelské
účetnictví
činnosti
– způsoby vedení evidence
– je schopen rozlišit daňovou
podnikatelské činnosti
a účetní evidenci
– finanční a manažerské
– rozumí důležitosti daňové
účetnictví
evidence
– je schopen použít nástroje daňové
evidence
Žák:
– charakterizuje význam a druhy
účetních dokladů
2. Účetní doklady
– vazba na účetnictví
podnikatele
PUK
v obchodním
styku
– ověří náležitosti
– vyhotoví a provede likvidaci
účetních dokladů
– chápe účetní doklad jako zdroj
informací
Žák:
3. Majetek podniku
– chápe základní rozdělení majetku
– zdroje
podniku a zdroje jeho financování
– financování majetku
– je schopen charakterizovat
způsoby inventury majetku
a závazků
EKO Podnikové
činnosti
Vedení agendy
ve fiktivní firmě
Žák:
– sestaví jednoduchou rozvahu
EKO Podnikové
činnosti, Základy
finančního
hospodaření
Zásoby, logistika,
– chápe vztahy mezi aktivy a pasivy
– zachytí změny na účtech
4. Základy účetnictví
– rozvaha a rozvahové účty
výsledovka a výsledkové
účty
78
– rozumí členění aktiv a pasiv
a nákladů a výnosů
Dlouhodobý
majetek
Zahájení
podnikání
a činnost firmy
– je schopen charakterizovat
jednotlivé položky rozvahy
a výsledovky
Žák:
– pochopí podstatu podvojného
účetního zápisu
– chápe postup účtování během
účetního období
5. Základy účetnictví
– podvojný účetní zápis
– účty syntetické a analytické
– řeší jednoduchý příklad
Žák:
6. Základy účtování na
– rozumí základním postupům
syntetických účtech
účtování na jednotlivé rozvahové
– účtování finančního
a výsledkové účty
majetku, DPH, zásob
– rozumí souvztažnostem
– dlouhodobého hmotného
– je schopen zaúčtovat jednoduché
účetní operace
Žák:
– pracuje s účtovou osnovou,
účtovým rozvrhem
– chápe podstatu inventarizace jako
nástroje kontroly
majetku, mezd a nákladů
a výnosů
7. Účetní technika
– organizace účetnictví,
– účetní zápisy a účetní knihy
– provádí opravy účetních zápisů
v souladu se zákonem o účetnictví
– umí kompletně zpracovat účetní
agendu podle účetních dokladů
– je schopen poskytnout informace
pro řízení podniku
Předmět: Účetnictví a daně
Ročník: druhý
Výsledky vzdělávání
Žák:
– je schopen zrekapitulovat učivo
prvního ročníku
Tematické celky
Hodin v ročníku: 20
Mezipředmětové
vztahy
1. Opakování
– je schopen zaúčtovat základní
účetní operace
– chápe vztah mezi účty aktiv,
pasiv, nákladů a výnosů
a rozvahou a výsledovkou
Žák:
– účtuje zásoby způsobem A i B
podle dokladů
– vyhotoví účetní doklady a vede
2. Zásoby
– oceňování zásob
– materiál, zboží
– zásoby vlastní výroby
79
EKO. Zásoby,
logistika
Obchodní právo
analytickou evidenci
– posoudí vhodnost volby způsobu
účtování a oceňování zásob
Žák:
– účtuje podle dokladů - pořízení,
vyřazení
– vyhotoví účetní doklady a vede
analytickou evidenci
3. Dlouhodobý majetek
– dlouhodobý hmotný
majetek dlouhodobý
nehmotný majetek
EKO Dlouhodobý
majetek
– posoudí vhodnost volby způsobu
odepisování
– chápe rozdíl mezi daňovými
a účetními odpisy
Žák:
– vyhotoví pokladní doklady
4. Krátkodobý finanční
majetek a krátkodobé
finanční zdroje
– účtuje podle výpisů z bankovních
účtů a pokladních dokladů
– pokladna a ceniny
– vypočte a zaúčtuje kurzové
rozdíly
– účtuje nákup a prodej
krátkodobých cenných papírů
– bankovní účty a úvěry
EKO Financování
podniku
PUK
Vnitropodnikové
písemnosti
– krátkodobý finanční
majetek
– rozumí důležitosti inventury
finančního majetku
Žák:
– zpracuje faktury
– vede knihy faktur a účtuje nákup
a prodej v cizí měně
– účtuje DPH na vstupu a výstupu
při obchodování v tuzemsku, v EU
a s třetími zeměmi
5. Zúčtovací vztahy
– účtování krátkodobých
pohledávek a závazků
z obchodního styku
– zúčtování se zaměstnanci
a se společníky
– účtování daní a dotací
– účtuje další závazky a pohledávky
z obchodního styku
– vyhotoví doklady pro zaúčtování
mezd
– účtuje mzdy, zákonné pojištění
a daň z příjmů ze závislé činnosti
– chápe vazby na státní rozpočet
– účtuje daňové povinnosti a jejich
úhrady
– rozliší zaměstnance a společníka
– podle obsahu je schopen určit
pohledávku či závazek
80
EKO Personální
práce
EKO Daně
a zákonná
pojištění
Obchodní právo
Daně DPH a další
daně
Zahájení
podnikání
a činnost firmy
Předmět: Účetnictví a daně
Ročník: třetí
Výsledky vzdělávání
Žák:
– dokáže pochopit význam
vlastních a cizích zdrojů
a důsledky jejich použití pro
financování
– aplikuje ustanovení příslušné
právní normy
Hodin v ročníku: 20
Tematické celky
1. Kapitálové účty
– charakteristika vlastních
a cizích zdrojů
financování
– rozdělování výsledku
hospodaření
Mezipředmětové
vztahy
EKO.
Financování
podniku
Zhodnocení
činnosti firmy
– vypočte výši vlastního kapitálu
Žák:
– aplikuje zásady účtování
nákladů a výnosů
– účtuje náklady a výnosy ve
finančním účetnictví
2. Náklady a výnosy
– účtování nákladů
a výnosů
EKO
Financování
podniku
– časové rozlišení nákladů
a výnosů
– posoudí náklady a výnosy
z hlediska daňového
– pracuje se zákonem o daních
z příjmů
– pochopí význam časového
rozlišení pro správné zjištění
výsledku hospodaření
– účtuje časové rozlišení nákladů
a výnosů
– účtuje finanční leasing
Žák:
– chápe inventarizaci jako nástroj
kontroly věcné správnosti
účetnictví
– při určování uzávěrkových
operací respektuje obecné
účetní zásady
– provádí účetní uzávěrku
– vypočte hrubý účetní výsledek
hospodaření v členění
potřebném pro účetní výkazy
3. Účetní uzávěrka
– inventarizace
– uzávěrkové operace
– zjištění výsledku
hospodaření
FIF Zhodnocení
činnosti firmy
Daň z příjmu
právnických
osob
– výpočet daňové
povinnosti
– uzavření účtů
– souvislý příklad
– transformuje účetní výsledek
na daňový základ a dále
upravuje základ daně
– uzavře rozvahové a výsledkové
účty
Žák:
– je schopen charakterizovat
účetní závěrku a rozlišit její
základní dokumenty – rozvahu,
4. Účetní závěrka
– účetní výkazy
81
EKO
Daně
výkaz zisků a ztráty a přílohu
– je schopen využít informace
z účetní závěrky
– chápe důležitost účetní závěrky
a možnosti jejího využití jako
zdroj informací
– je schopen sestavit výkazy ve
zjednodušeném rozsahu
Žák:
– chápe význam daní
v ekonomice
– je schopen určit osoby
oprávněné vést daňovou
evidenci
– vypočte daň z příjmů fyzických
osob a právnických osob
5. Daně
– úvod do daní
– daň z příjmů fyzických
osob
– daň z příjmů právnických
osob
– DPH
– je schopen vyplnit daňové
přiznání
Žák:
– samostatně řeší souvislé
příklady
– vyhotovuje a zpracovává
jednotlivé doklady
– provádí potřebné výpočty
6. Souvislé příklady praktická část
– účtování v programu
POHODA
– využití základních operací
tohoto programu
– účtuje na počítači, provádí
závěrku
82
7.7 Aplikační software
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost:
Aplikační software
64–41–L/51 Podnikání
dálková
90
od 1. 9. 2012
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Cílem předmětu Aplikační software je naučit žáky používat důležité programové
vybavení počítače (zejména aplikace tvořící kancelářský software, grafické aplikace,
programy pro tvorbu webových stránek), a to především pro uplatnění se v praxi, ale
i pro potřeby dalšího vzdělávání. Žáci se naučí efektivně pracovat s informacemi
a komunikačními prostředky, správně se orientovat při řešení problémů spojených
s využíváním prostředků ICT, využívat prostředí internetu k získávání informací
i k vlastní prezentaci.
Obecným cílem je, aby se pro žáka stal počítač běžným pracovním nástrojem, který
využije k řešení úkolů souvisejících s budoucí praxí i s vlastním studiem.
Charakteristika učiva
Učivo je rozděleno do čtyř tematických celků, které jsou postupně odučeny v 1., 2.
a 3. ročníku. Jde o to, aby tyto celky na sebe navazovaly tak, aby výuka probíhala od
jednodušších témat ke složitějším. Skladba těchto tematických celků rozvržena tak, aby
obtížnost témat korespondovala s možnostmi chápání žáků.
První tematický celek se zabývá obecnými pojmy informačních technologií,
základy práce s počítačem, legislativou a autorským zákonem, textovými editory
a tabulkovými procesory a vede k praktickému používání těchto programů v praxi.
Ve druhém tematickém celku se žáci naučí prakticky používat prezentační
technologie, získají obecné znalosti v široké problematice zpracování multimediálních
informací a naučí se zásadám tvorby prezentací včetně zásad jejich předvádění. Uplatní
zkušenosti s jednotlivými grafickými formáty pomocí vhodných programových
prostředků pro úpravu grafiky.
Třetí tematický celek je věnován problematice databází, podrobné orientaci
v databázových systémech a jejich praktického uplatnění. Výuka v tomto celku se zabývá
principy využívání databázových systémů, naučí žáky ovládat databázové systémy,
vytvářet vstupní formuláře i výstupní sestavy a zvládat tvorbu jednoduchých aplikací.
V závěrečném čtvrtém celku tohoto předmětu se žáci vytvářet jednoduché webové
stránky v grafickém prostředí, naučí se orientovat v HTML kódu a účelově upravovat
jeho jednotlivé části.
Všechny tematické celky tvoří základní náplň pro získání požadovaných znalostí
a dovedností nutných pro složení maturitní zkoušky z informačně technologického
základu a praktické zkoušky v profilové části MZ.
Pojetí výuky
Stěžejní formou výuky je individuální práce žáka na počítači. Těžiště výuky spočívá
v provádění praktických úkolů. Ve výuce je kladen důraz na samostatnou práci a řešení
83
komplexních úloh. Při výuce je uplatňován projektový přístup s důrazem na týmovou
práci.
Hodnocení výsledků žáků
Výuka předmětu je koncipována tak, aby vedla žáky samostatně uplatňovat jejich
znalosti a dovednosti v samostatných cvičeních. Část výuky je nezbytně nutné realizovat
teoretickou formou, kdy jsou žákům vysvětleny a prezentovány potřebné informace ke
zvládnutí daného tematického celku.
Při této výuce je v maximální míře využívána prezentační technika k názorným
ukázkám a k zajištění zpětné vazby od žáků, je nutné provádět systematické ověřování
nabytých znalostí.
Praktická výuka probíhá v dělených skupinách žáků, kdy každý žák může
samostatně pracovat u počítače na zadaných úlohách nebo je práce řešena v týmech
projektovou formou výuky. Ke zvládnutí praktické výuky napomáhá i vypracovaný
systém odborných besed s firmami a odborné praxe žáků ve firmách.
V každém tématu žáci vypracují závěrečnou práci. Tato práce je zadaná na počátku
daného tématu a je průběžně zpracována. Žák v ní prakticky uplatní všechny získané
znalosti a dovednosti.
Výukové celky jsou průběžně koordinovány s požadavky kladené na úspěšné
absolvování od borných certifikátů. Žáci mohou po ukončení tematických celků ověřit
své znalosti získáním certifikátu ECDL Microsoft aj. v příslušném certifikačním
středisku. Všechny formy výuky budou podporovány systémem e-learning. Tento
systém obsahuje:
studijní materiály, podklady pro výuku
praktická cvičení
ověření znalostí
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Občanské kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva
a osobnost jiných lidí, vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii
a diskriminaci,
jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování
demokratických hodnot, uvědomovali si - v rámci plurality a multikulturního
soužití - vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní
tolerancí k identitě jiných lidí,
chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu
udržitelného rozvoje, byli hrdí na tradice a hodnoty svého národa, chápali
jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu,
ctili život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovali si odpovědnost za vlastní život
a byli připraveni řešit své osobní a sociální problémy,
uměli myslet kriticky - tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací,
nenechávali se manipulovat, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm
diskutovat s jinými lidmi.
84
Komunikativní kompetence
Absolvent by měl být schopen:
vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci,
v projevech mluvených i psaných se vhodně prezentovat,
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě
přehledně a jazykově správně,
aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje,
respektovat názory druhých,
zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní
materiály, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii,
písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných
lidí (přednášek, diskusí, porad apod.),
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování.
Personální kompetence
Absolvent by měl být schopen:
reálně posuzovat své duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání
a chování,
efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok,
využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základě
zprostředkovaných zkušeností,
přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí,
adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku,
dále se vzdělávat.
Sociální kompetence
Absolvent by měl být schopen:
adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky,
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností,
přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly,
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů,
nezaujatě zvažovat návrhy druhých.
Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy
Absolvent by měl být schopen:
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace
potřebné k řešení problému,
navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit
a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky,
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, především logické,
volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat
zkušeností a vědomostí nabytých dříve.
85
Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně
pracovat s informacemi
Absolvent by měl být schopen:
pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních
a komunikačních technologií,
učit se používat nový aplikační software,
pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením,
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě
Internet,
pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních
a komunikačních technologií,
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line.
Aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů
Absolvent by měl být schopen:
zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky,
používat vhodné algoritmy,
využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy,
diagramy, schémata),
správně používat a převádět jednotky, provést reálný odhad výsledku řešení
praktického úkolu.
Kompetence k pracovnímu uplatnění
Absolvent by měl být schopen:
získat přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru
a povolání,
mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru
a možnostech profesní kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na
pracovníky a být schopen srovnávat je se svými předpoklady; být připraven
přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám,
dokázat získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat
poradenských a zprostředkovatelských služeb, umět vhodně komunikovat
s potenciálními zaměstnavateli,
osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních
podnikatelských aktivit.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Žáci jsou při studiu předmětu Aplikační software vedeni k tomu, aby:
se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je a dokázali je i kriticky
hodnotit,
vyhledávali a posuzovali informace o profesních příležitostech,
rozvíjeli získané poznatky, přijímali odpovědnost za vlastní rozhodování,
86
rozvíjeli dovednosti aplikovat získané poznatky,
měli vhodnou míru sebevědomí,
přijímali odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání.
Člověk a životní prostředí
Žáci jsou při studiu předmětu Aplikační software vedeni k tomu, aby:
poznávali svět a lépe mu rozuměli,
efektivně pracovali s informacemi, uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat,
se orientovali v globálních problémech lidstva,
chápali zásady trvale udržitelného rozvoje a uměli aktivně přispívat k jejich
uplatnění.
Informační a komunikační technologie
Žáci jsou při studiu předmětu Aplikační software vedeni k tomu, aby:
používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro
účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání,
pracovali s informacemi a komunikačními prostředky.
Mezipředmětové vztahy
Ekonomika
Písemná a ústní komunikace
praxe
Účetnictví a daně
Matematika
Český jazyk
Realizace odborných kompetencí
Předmět: Aplikační software
Výsledky a kompetence
Žák:
– zná základní pojmy z oboru
informačních technologií
– umí vysvětlit základní princip
činnosti počítače
– uvědomuje si důsledky
neodborných zásahů do počítače
– umí pojmenovat základní
elementy počítačové sestavy
a zvládá jejich propojení
a konfiguraci
– dokáže konfigurovat prostředí
Ročník: první
Hodin v ročníku: 30
Mezipředmětové
vztahy
1. Základy informačních
UVT
technologií
EKO
MAT
– základní pojmy
SPV
– principy činnosti osobního
Praxe
počítače
Tematické celky
– části osobního počítače
– periferní zařízení
2. Operační systém
– nastavení práce
s nápovědou
– data, soubor, složka,
87
operačního systému
– umí využívat kontextovou
nápovědu operačního systému
– chápe strukturu ukládaných dat
a možností jejich uložení
– ovládá základní operace se
soubory
– zvládá činnosti spojené
s použitím souborového
manažera
– umí definovat rizika spojená se
zabezpečením a zneužitím dat
– souborový manažer
– ochrana dat
– konfigurace periférií
3. Internet
– internetový prohlížeč
– informační zdroje na www
– elektronická komunikace
– práce s informacemi
– e-mail a použití poštovní
klienta
– je schopen učinit opatření
k minimalizaci těchto rizik
– používá internet jako základní
otevřený informační zdroj
– využívá jeho přenosové
a komunikační možnosti
– volí vhodné informační zdroje
k vyhledávání informací
– pracuje s elektronickou poštou
– orientuje se v získaných
informacích, třídí je
– analyzuje a vyhodnocuje je
Žák:
4. Prezentace
– zná oblasti použití prezentačních
– prostředí prezentačního
programů
programu lineární
– orientuje se v prostředí
prezentace
prezentačního programu
– rozvržení snímku
– umí jej používat
– základy animací
– zvládá tvorbu lineární prezentace
– multimediální prezentace
– umí nastavit základní vlastnosti
jednotlivých snímků
– skokové prezentace
Ekonomika
Praxe
Společenské
vědy
Český jazyk
Písemná a ústní
komunikace
– dovede doplnit jednotlivé snímky
animačními prvky
– dovede doplnit prezentaci
o multimediální prostředky
– umí nastavit předdefinované
cesty mezi snímky
Žák:
– umí nastavit parametry
dokumentu
– zná a používá základní
typografická pravidla
5. Textový editor
– nastavení dokumentu
– formátování textu
– vkládání objektů
– vytvoří nový dokument
88
Ekonomika
Praxe
Společenské
vědy
Český jazyk
Písemná a ústní
komunikace
– uloží dokument
– ovládá editaci, formátování, styly,
tvorbu tabulek
– umí do textu vložit obrázek
a klipart a rozlišit mezi pozicí
obdélník a v textu
Žák:
– chápe podstatu tabulkového
procesoru
– dokáže vyjmenovat oblasti jeho
použití
– orientuje se v prostředí
tabulkového procesoru
– umí jej používat
– vytvoří tabulku a zformátuje dle
požadavků normalizované úpravy
– umí vytvořit vzorce
6. Tabulkový procesor
Matematika
Ekonomika
Písemná a ústní
komunikace
Společenské
vědy
– prostředí tabulkového
procesoru
– základní operace
– tvorba tabulek
a formátování
– základní funkce
– tvorba vzorců
– grafy
– úprava grafů
– používá funkce (Min, Max,
Průměr, Suma, jednoduchá Když)
– graficky prezentuje data z tabulek
v grafech
– umí seřadit a vytřídit údaje
v tabulce dle kritérií
– zvládá dodatečné úpravy
existujících grafů
Předmět: Aplikační software
Ročník: druhý
Výsledky a kompetence
Žák:
– umí použít náročnější zobrazení
grafů
– pomocí kontingenční tabulky
dovede vytvořit požadované
výstupy
Hodin v ročníku: 30
Tematické celky
1. Tabulkový procesor
– využívání náročnějších
funkcí, grafů, kontingenční
tabulky, šablony
Mezipředmětové
vztahy
EKO
Účetnictví a daně
Matematika
Společenské
vědy
– umí vytvořit a editovat složené
funkce
– (vnořování funkcí)
Žák:
– zná výhody databází
– dokáže definovat oblasti jejich
použití
– navrhne a vytvoří strukturu
jednoduché databáze
– vytvoří tabulky databáze
2. Databáze
– tvorba tabulek a relace
mezi nimi
– vyhledávání a filtrování
– tvorba dotazů
– import dat z různých
formátů
89
Ekonomika
Jazyky
a nastaví vlastnosti polí
– export dat
– umí seřadit a vytřídit údaje dle
kritérií
– úprava formátů
– vytváří výběrové a aktualizační
dotazy
– tvorba jednoduchého
formuláře
– tvorba sestavy, formuláře,
– dovede vytvořit a vytisknout
požadované formuláře a sestavy
Žák:
– vloží do textu objekty jiných
aplikací
– ovládá práci s panelem nástrojů
kreslení
– zvládá detailní nastavení
parametrů vkládaných objektů
a obrázků
3. Textový editor - rozšíření
– práce s objekty a obrázky
hromadná korespondence
– šablony, styly
– tvorba obsahu a rejstříku
– komentáře, revize apod.
– vytvoří vazbu mezi textovým
souborem a zdrojem dat
– vytvoří strukturu dokumentu
– dokáže využít vlastností
hromadné korespondence
– vytvoří šablonu dokumentu
a pracuje s ní
– orientuje se v problematice
maker
– umí vytvořit jednoduchá makra
a použít je
Žák:
– charakterizuje typy počítačové
grafiky a její využití
4. Základní pojmy počítačové
grafiky
– typy počítačové grafiky
– chápe rozdíly mezi vektorovou
a rastrovou grafikou
– barevné modely v PG
– charakterizuje používané grafické
formáty
– grafické principy
– používá grafické principy při
tvorbě jednoduchých grafických
návrhů
– používá základní nástroje pro
úpravy obrázku
– grafické formáty
5. Úprava grafiky
– základní úpravy obrázku
– převzorkování obrázku,
průhlednost pozadí
– barevná korekce
– převede obrázek do jiného
rozměru a rozlišení
– histogram obrázku
– nastaví v obrázku průhledné
pozadí
– retuše obrázku
– nastaví v obrázku vhodné
barevné kombinace
– fotokoláže
– masky a výběry
– práce s vrstvami
– popíše histogram obrázku
a upraví jej podle potřeb v daném
90
Písemná a ústní
komunikace
obrázku
– upravuje obrázky pomocí retuše,
kapátka a štětce
– používá nástroje pro výběr částí
obrázku
– pracuje s vrstvami obrázku,
nastaví průhlednost a další efekty
– tvoří koláže obrázků s využitím
výběru různých částí obrázku
Předmět: Aplikační software
Ročník: třetí
Výsledky a kompetence
Hodin v ročníku: 20
Tematické celky
Žák:
1. Tvorba statických stránek
– uplatní znalosti základních pojmů
– základní nastavení
z předchozích ročníků
– pracovní plocha
– popíše nastavení programu,
– možnosti
pracovní plochy a vlastní
2. Práce s dokumentem
nastavení programu
– vytvoření dokumentu
– orientuje se ve využití základních
nástrojů
– dokáže pracovat s dokumentem,
zná způsoby vkládání textu
a obrázků
– ovládá typy propojení stránek
– tvoří odkazy
– ovládá základy CSS
– vložení textu
– vložení obrázků
– úpravy textu a obrázků
– vlastnosti stránky
3. Linkování stránek
– propojení stránek se
soubory
– dokáže vytvořit vlastní styly,
aplikovat je na stránku
– vzájemné propojení stránek
– umí vložit tabulku a následně ji
zpracovat
– email a anchors
– externí odkazy
4. Práce s textem
– formátování, odstavcový
text
– flash text
5. CSS
– základy CSS
– externí styly
– typy stylů, tvorba vlastních
stylů
6. Tabulky
– tabulky s pevnou šířkou
– tabulky s volitelnou šířkou
– vnořené tabulky
– formátování tabulek
91
Mezipředmětové
vztahy
Společenské
vědy- Etika
KT
Český jazyk
7. Layout
– práce s vrstvami
– tracing image
8. Rollovers
– tvorba a úprava rollovers
– úprava HTML kódu
92
7.8 Komunikační technologie
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet vyuč. hodin za studium:
Platnost:
Komunikační technologie
64–41–L/51 Podnikání
dálková
60
od 1. 9. 2012
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Předmět Komunikační technologie přispívá k pochopení problematiky přenosu
dat, k objasnění podstaty fungování počítačových sítí a počítačových systémů, ukazuje,
jakou úlohu sehrávají v našem každodenním životě. Učí žáky orientovat se v základních
pojmech týkající se problematiky počítačových sítí a systémů, učí je klást si otázky
související s konfigurací, provozem a zabezpečením sítí a získávat základní fakta o vývoji
síťových prostředí.
Cílem předmětu je rozvoj schopností žáků řešit problémy, odvozovat základní
pojmy od elementárních jevů, dále rozvoj schopností uvědomit si a formulovat problém,
navrhnout a uplatnit jeho možné řešení.
Vzdělání v oblasti komunikačních technologií směřuje k tomu, aby žák:
uměl využít získaných poznatků a dovedností v praktickém životě;
získal základní představy o síťových standardech pro síťový hardware
a software;
správně používal získané znalosti pro návrh, konfiguraci a správu sítí dle
požadavků;
sledoval směry dalšího vývoje.
Charakteristika učiva
Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu 60 hodin za studium.
Žáci si osvojí základní poznatky o přenosu dat, síťových modelech, protokolech,
o síťových topologiích, postupy a metody řešení pro sítě kabelové i bezdrátové. Žáci si
osvojí základní přehled o používaných operačních systémech, jejich struktuře a dalších
vlastnostech, naučí se postupy a metody jejich instalace, konfigurace a zabezpečení dle
požadavků, a to jak pro systémy lokální, tak i síťové.
Žáci získají potřebné kompetence pro řešení praktických úloh. Naučí se analyzovat,
řešit problémy a získané poznatky aplikovat v běžném životě. Žáci si uvědomí význam
síťové bezpečnosti, naučí se konfigurovat síťové služby a vytvářet základní pravidla pro
síťový firewall.
Žáci získají schopnost pracovat ve skupině, naučí se prosazovat vlastní názory, ale
také umění přijmout myšlenky ostatních. Důležité je také posílení pozitivních rysů
žákovy osobnosti jako pracovitosti, přesnosti, odpovědnosti za své jednání a
v neposlední řadě schopnosti překonávat překážky.
Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti
a dovednosti žáků. Počty vyučovacích hodin u jednotlivých tematických celků jsou pouze
orientační. Vyučující může provést podle svého uvážení úpravy obsahu i rozsahu učiva
93
s přihlédnutím k úrovni konkrétní třídy. Změny by neměly narušit logickou návaznost
učiva.
Pojetí výuky
metody výuky:
motivační – demonstrační experiment, frontální žákovský experiment,
ukázky uplatnění sítí v praktickém životě, řešení vybraných situací
v prostředí simulačních programů, skupinová diskuse;
fixační – ústní i písemné opakování, domácí cvičení, zařazení procvičovacích
učebních jednotek, společné řešení a rozbory úloh, využití počítačové
techniky při práci ve virtuálním prostředí, použití výukového softwaru;
expoziční – popisy doporučených postupů v praktických úlohách,
vysvětlování postupů u nových typů úloh, zobecňování pravidel pro řešení
úloh podobných typů, grafické znázorňování, využívání zápisů na tabuli
včetně barevného zvýraznění, využití počítačové techniky ve formě
prezentací a jednoduchých animací, jejich předvádění dataprojektorem,
práce s informačními zdroji v tištěné i elektronické podobě, práce
s Internetem;
nácvik pohybových a pracovních činností – laboratorní práce, grafické
a výtvarné činnosti, bezpečné zacházení s technickými prostředky, zásady
poskytování první pomoci.
formy výuky
hromadná výuka;
skupinová výuka;
projektová výuka;
individuální přístup.
Hodnocení výsledků žáků
K hodnocení žáků se používá různých forem zjišťování úrovně znalostí.
Zkoušení je zaměřeno na formulaci teoretických poznatků a jejich aplikaci na
problémy v běžném životě, na řešení souvislých problémových úloh a hodnocení
projektových prací. Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování,
slovního hodnocení, využívání bodového systému, pozornost by měla opět být věnována
sebehodnocení žáků. Hodnotí se:
správnost, přesnost,
z laboratorních prací,
pečlivost
v písemných
testech
a protokolech
schopnost samostatného úsudku,
schopnost výstižné formulace s využitím odborné terminologie.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Občanské kompetence:
Žák prostřednictvím studia předmětu Komunikační technologie:
jedná odpovědně a samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro
zájem veřejný,
94
chápe význam životního prostředí pro člověka,
dokáže zkoumat věrohodnosti informací, tvoří si vlastní úsudek a je schopen
o něm diskutovat s jinými lidmi.
Komunikativní kompetence:
Žák prostřednictvím studia předmětu Počítačové sítě:
formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě
přehledně a jazykově správně,
účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje,
respektuje názory druhých,
vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování;
zpracovává jednoduché texty na běžná i odborná témata.
Personální a sociální kompetence:
Žák prostřednictvím studia předmětu Komunikační technologie:
reálně posuzuje své fyzické i duševní možnosti, získá odhad výsledků svého
jednání v různých situacích,
stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností a životních
podmínek,
efektivně se adaptuje na měnící se životní podmínky, přejímá svěřené úkoly
a aktivně pracuje v týmu.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
a efektivně pracovat s informacemi:
Žák prostřednictvím studia předmětu Komunikační technologie:
pracuje s potřebným základním a aplikačním programovým vybavením,
získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě
Internet.
Odborné kompetence:
Žák prostřednictvím studia předmětu Komunikační technologie:
dovede analyzovat a řešit problémy v občanském životě i odborné praxi
s náhledem na uplatnění principů přírodních věd,
při rozhodování zohledňuje efektivní nakládání s materiály, energiemi
a odpady,
chápe bezpečnost práce a dodržování hygienických podmínek jako součást
péče o zdraví.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti:
Žáci jsou při studiu předmětu Komunikační technologie vedeni k tomu, aby:
měli vhodnou míru sebevědomí, sebe odpovědnosti a schopnosti morálního
úsudku,
dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách,
95
hledat kompromisní řešení
Člověk a životní prostředí
Žáci jsou při studiu předmětu Komunikační technologie vedeni k tomu, aby:
poznávali svět a lépe mu rozuměli,
efektivně pracovali s informacemi, uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat,
se orientovali v globálních problémech lidstva, chápali zásady trvale
udržitelného rozvoje a uměli aktivně přispívat k jejich uplatnění,
respektovali život jako nejvyšší hodnotu,
si dokázali klást otázky týkající se existence života člověka vůbec a hledali na
ně racionální odpověď.
Člověk a svět práce
Žáci jsou při studiu předmětu Komunikační technologie vedeni k tomu, aby:
si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy, význam vzdělání pro život,
byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře,
získali schopnost sebereflexe a flexibility.
Informační a komunikační technologie
Žáci jsou při studiu předmětu Komunikační technologie vedeni k tomu, aby:
používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro
účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání,
pracovali s informacemi a komunikačními prostředky.
Mezipředmětové vztahy
Ekonomika
Účetnictví a daně
Aplikační software
Realizace odborných kompetencí
Předmět: Komunikační technologie
Ročník: první
Výsledky a kompetence
Žák:
– nakonfiguruje počítač pro
připojení do školní sítě
Hodin v ročníku: 20
Tematické celky
1. Seznámení se školní sítí
– seznámení se základními
pojmy
– zná účel síťových prvků (switch
a router)
– připojení ke školní síti
a řešení problémů
– pomocí základních nástrojů
určí možnou příčinu
nefunkčnosti připojení počítače
k síti
– použití systému Moodle
– zná význam MAC adresy, IP
96
Mezipředmětové
vztahy
EKO
SPV
adresy, masky, výchozí brány,
DHCP a DNS serveru
– umí použít příkazy arp, ping,
ipconfig
– umí využívat systém Moodle
Žák:
– vysvětlí binární reprezentaci
dat a zná jejich využití
– provádí převody mezi binární,
hexadecimální a decimální
soustavou
– sestaví obecné schéma
komunikačního systému
a přenosu informací a objasní je
2. Základy datových
komunikací
– komunikační systém
– signál
– kódování
– přenos dat
– definuje signál, vlastnosti
signálu, modulace
a charakterizuje problémy
s přenosem signálu
– vysvětlí princip digitalizace
signálu
– objasní rozdíl mezi kódováním
a šifrováním. Zná základní
– vysvětlí přenos dat, princip
zapouzdření a popíše jednotlivé
typy přenosu dat
– rozdělí multiplex a vysvětlí jeho
účel
– definuje komunikační protokol.
Zná běžně používané protokoly
Žák:
– vysvětlí koncept počítačové sítě
a její přínosy
– popíše výhody a nevýhody
jednotlivých topologií sítě
– charakterizuje přístupové
metody
– popíše typy sítí
– rozpozná standard „de iure a de
facto“.
– zná standardizační organizace
a základní standardy
3. Základy sítí
– topologie
– přístupové metody
– standardy
a standardizační
organizace
– základy IP adres
– Síťové modely
– ISO/OSI
– TCP/IP
– popíše části, z nichž se skládá
počítačová síť
– charakterizuje standard
Ethernet
– zná IP strukturu IP adresy
97
a masky
– zařadí IP adresu do správné
třídy,
– určí síťovou a hostitelskou část
IP adresy
– pozná veřejnou a neveřejnou IP
adresu
– určí unicast, multicast
a broadcast adresu
– podle IP adresy a masky určí,
které počítače spolu budou
nebo nebudou komunikovat
– vyjmenuje vrstvy síťových
modelů a vzájemně je přiřadí
– popíše základní funkce
jednotlivých vrstev
– přiřadí běžně používané
protokoly k jednotlivým
vrstvám modelu
– přiřadí „datové balíky“
k jednotlivým vrstvám modelu
– zná adresy používané
v „datových balících“ pro
adresování
Žák:
– má přehled o síťových prvcích
a popíše princip jejich činnosti
– ví, na kterých vrstvách síťových
modelů jednotlivé síťové prvky
pracují
4. Komponenty počítačové
sítě
– základní komponenty sítě
– síťový simulátor
– úvod do bezdrátových sítí
– rozdělí přenosová média,
popíše jejich vlastnosti
a omezení
– objasní rozdíl ve fungování
jednotlivých síťový prvků (hub,
switch, router )
– sestaví schéma jednoduché sítě
– sestaví model sítě s využitím
síťových prvků
– konfiguruje bezdrátového
klienta pro připojení do LAN
Žák:
– zná základní síťové služby
a jejich účel
– přiřadí protokoly používané
jednotlivými službami
5. Základní síťové služby
– DHCP
– DNS
– E-mail
98
– zná čísla portů pro běžně
používané protokoly
– Web
– FTP
– apod.
Žák:
– popíše jednotlivé bezpečnostní
hrozby
– objasní „bezpečnostní
pyramidu“ a bezpečnostní
procedury na jednotlivých
stupních pyramidy
6. Základy síťové
bezpečnosti
– základní hrozby
– základní opatření pro
zajištění bezpečnosti
– určí obvyklé bezpečnostní
problémy a navrhne opatření
7. Řešení systému
praktických úloh
Předmět: Komunikační technologie
Ročník: druhý
Výsledky vzdělávání
Žák:
– uvede základní součásti a funkce
operačního systému
– objasní základní funkce OS
– charakterizuje hlavní operační
systémy
EKO
Hodin v ročníku: 20
Tematické celky
1. Teorie operačních systémů
– struktura OS
– funkce OS
– správa procesů
– správa paměti
– souborový systém
Žák:
2. Ovládání OS v příkazovém
– objasní výhody a nevýhody práce
řádku
v příkazovém řádku
– příkazy pro manipulaci
– zná základní příkazy
s adresářovou strukturou
– umí použít vhodné příkazy
k řešení zadané problémové
situace
Mezipředmětové
vztahy
ASW
– příkazy pro práci se
soubory
– dávkové soubory
– sestaví jednoduchý dávkový
soubor
Žák:
– chápe význam operačního
systému
– konfiguruje a použije základní
a rozšířené funkce OS podle
požadavků
– orientuje se v registrech a zvládne
jednoduché úpravy registrů
– nastaví spuštění a vypnutí OS
podle požadavků
– vytvoří uživatelské účty,
uživatelské skupiny a konfiguruje
3. Rozšířená konfigurace
desktopového OS Windows
– registry
– spouštění a vypnutí OS
– definice uživatelů
– oprávnění
– instalace aplikací
– přizpůsobení uživatelského
prostředí
– konfigurace sítě peer-topeer
99
ASW
jejich vlastnosti
– tisk v síti
– navrhne a přidělí přístupová
oprávnění a sdílení pro jednotlivé
uživatele a skupiny
– zajistí komunikací počítačů
v sítích peer-to-peer
– nastaví lokální a síťový tisk
Žák:
– dokáže vystihnout rozdíly mezi
operačními systémy Windows
a Linux
– má přehled o nabízených
distribucích OS Linux
– orientuje se v grafickém prostředí
OS
4. Úvod do operačního systému ASW
Linux
– úvod do OS Linux
– instalace systému
– grafické prostředí Linuxu
– základní příkazy textového
prostředí
– zná základní strukturu
operačního systému Linux (KDE
nebo Gnome)
– zvládne základní instalaci
systému
– ovládá základy příkazové řádky
Žák:
– definuje význam jednotlivých
služeb a popíše princip jejich
fungování
– objasní rozdíl práce s počítačem
v doméně a mimo doménu
– umí analyzovat požadavky sítě
a na jejich základě zvládne
instalaci a nastavení jednotlivých
síťových služeb
Předmět: Komunikační technologie
5. Instalace a konfigurace
serverového OS Windows
a základních síťových služeb
– doména
– konfigurace DHCP
– konfigurace DNS
Ročník: třetí
Výsledky vzdělání
Žák:
– nakonfiguruje síťové rozhraní
– dokáže nakonfigurovat router
a uložit jeho nastavení
– umí používat režimy IOS,
ovládá základní příkazy
Hodin v ročníku: 20
Tematické celky
1. Základy směrování –
statické směrování
– IOS
– seznámení se základními
příkazy jazyka IOS a jejich
použitím
– charakterizuje rozdíl mezi
statickým a dynamickým
směrováním
– Podsíťování - subneting
– nakonfiguruje statické
– význam subnetingu
– základní konfigurace
routeru
100
Mezipředmětové
vztahy
směrování
– ovládá základní typy překladů
– nakonfiguruje statický NAT
– chápe pojem podsítí a význam
jejich použití
– zvorba podsítí v zadané
síti
– použití subnetingu pro
optimalizaci provozu
v síti
– navrhne systém podsítí a opatří
síťovými prefixy
– rozpozná adresu sítě,
broadcastu, klienta
Žák:
– má přehled o směrovacích
protokolech
– nakonfiguruje router pro
použití dynamických protokolů
– ovládá vzdálený přístup
k routeru a jeho konfiguraci na
dálku
Žák:
– popíše služby poskytující ISP
– charakterizuje odpovědnost ISP
za bezpečnost
– objasní nástroje používané ISP
pro zvýšení bezpečnosti
Žák:
– charakterizuje možnosti využití
ACL
– definuje organizační pravidla
pro sestavení ACL
2. Dynamické směrování
ASW
– směrovací protokoly
– chybové zprávy protokolu
TCP/IP
– konfigurace dynamického
routování v síti
– řešení problémů s routery
3. Služby poskytované ISP
ASW
– základní charakteristika
a konfigurace
jednotlivých síťových
služeb
– využití jednotlivých
služeb pro zajištění
bezpečnosti v síti
4. ACL
EKO
– standardní ACL
– rozšířený ACL
– sestaví základní ACL
– sestaví rozšířený ACL
– chápe a umí použít wildcard
masku
Žák:
– charakterizuje možnosti využití
NATu
– definuje organizační pravidla
pro sestavení NAT
– konfiguruje základní typy NATu
– zajistí přístup k síťovým
službám s využitím NAT, PAT
Žák:
– popíše rozdíl mezi intranetem
a extranetem
5. Překlad síťových adres
– statický NAT
– dynamický NAT
– PAT
– použití NAT, PAT pro
zabezpečení přístupů
k síti
6. Kabeláž
– optické kabely
– kabeláž používaná ve
101
EKO
– definuje rozdíly v typech
síťového provozu
WAN
– bezdrátové přenosy
– charakterizuje VPN
– telekomunikační sítě
– určí potřebné zařízení potřebné
pro budování větších sítí
– zná význam a omezení šířky
přenosového pásma, umí ji
vypočítat
7. Řešení samostatných
projektů
8. Zadání absolventských
prací
Žák:
– chápe význam vytvoření
přenosových linek pro vstup do
sítě zvenčí a jeho úskalí
– dokáže uvést možnosti využití
VPN pro organizaci práce ve
firmě
– dokáže sestavit systém
požadavků pro základní
zabezpečení sítě
– zvládne nakonfigurovat
jednoduchý firewall
9. VPN
– význam a využití VPN
– konfigurace VPN na
routeru
10. Zabezpečení sítí
– možné útoky na síť
zvenku i zevnitř
– stanovení požadavků pro
zajištění bezpečnosti
– konfigurace systému
pravidel zabezpečení firewall
11. Řešení a oprava
samostatných projektů
12. Konzultace absolventských
prací
102
EKO
7.9 Společenské vědy
Společenské vědy
64-41-L/51 Podnikání
dálková
50
od 1. září 2012
Název vyučovacího předmětu:
Obor vzdělání:
Forma vzdělání:
Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Platnost:
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Poskytnout nástroje k pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k učení se,
prohloubit si v návaznosti na předchozí vzdělání poznatky o světě a dále je rozšiřovat.
Vést žáky k osvojení zásad duševní hygieny v režimu učení, práce a odpočinku,
k aktivnímu využívání získaných poznatků při jednání s lidmi, při řešení problémových
situací pracovních i osobních, k rozvoji dovednosti žáků učit se, kriticky myslet,
nenechat se manipulovat a být připraven celoživotně se vzdělávat.
Přispět k chápání vlastní osobnosti, k pozitivnímu ovlivňování hodnotové
orientace žáků, pochopení postavení člověka v přírodě a nezbytnosti udržitelného
rozvoje, k formování životního stylu a k orientaci v současné společnosti.
Připravit žáky na aktivní a odpovědný život v demokratické společnosti.
Po absolvování předmětu žák dovede:
s porozuměním použít přiměřeně náročné základní pojmy z psychologie,
sociologie, politologie, filosofie při řešení praktických otázek svého
politického, filozoficko-etického rozhodování, hodnocení a jednání,
objasnit podstatu a význam psychohygieny, duševního zdraví a zdravého
životního stylu,
aplikovat znalosti,
chápe zákonitosti procesu učení a dovede využít těchto poznatků při
vlastním učení, uvědomuje si význam celoživotního učení a je připraven
přizpůsobit se měnícím se podmínkám,
je schopen využít znalostí při sebepoznávání i při popisu a charakteristice
osob ze svého okolí, stanovovat si cíle a priority podle svých osobních
schopností, zná základní metody psychohygieny a snaží se o využití těchto
poznatků při péči o své duševní zdraví,
zná hodnoty demokracie a dovede jednat odpovědně, přijímat odpovědnost
za své rozhodnutí a jednání; žít čestně,
v konkrétních sociálních situacích je schopen přispívat k vytváření vstřícných
mezilidských vztahů, k předcházení osobních konfliktů,
dovede formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na
sociální, politické, praktické ekonomické a etické otázky, náležitě je podložit
argumenty, debatovat o nich s partnery,
pracovat s informacemi,
získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů
103
(tj. tvořených slovy), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy)
a kombinovaných textů (např. film).
Charakteristika učiva
Společenské vědy jsou vyučovacím předmětem, jehož náplň vychází z tematických
celků:
Člověk ve společnosti
Člověk a právo
Člověk a stát
Člověk v mezinárodním prostředí
Z průřezových témat:
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Učivo seznamuje se základními pojmy z psychologii osobnosti, se zákonitostmi
procesu učení, s vlastnostmi osobnosti, s poznávacími procesy, se zatěžováni situacemi,
autoregulace, a s pojmy duševní zdraví, psychohygiena, zdravý životní styl.
Základní právní vědomí je součástí celku Člověk a právo, žák se orientuje
v trestním, občanském, pracovním a rodinném právu.
Další téma přispívá k osvojení základních pojmů ze sociologie, jako jsou
socializace, sociální role, sociální struktura, sociální útvary, komunikace a teoretických
zásad některých sociálních dovedností, seznamuje s mediální problematikou, trvale
udržitelným rozvojem společnosti.
Další téma přispívá k osvojení základních pojmů z politologie jako je ideologie,
politika, politické strany, stát, demokracie a svoboda, demokratické hodnoty a přístupy,
humanita a vlastenectví, demokratické občanské ctnosti, lidská práva, solidarita.
Seznamuje s obdobím nejnovějších dějin v Evropě, Československu a České
republice, se směry a trendy politického a ekonomického vývoje ve světovém
společenství, s integračními procesy, konflikty a ohnisky napětí ve světě.
Pojetí výuky
Výuka společenských věd probíhá v konzultačních hodinách v 1. ročníku s dotací
20 hodin, v 2. ročníku s dotací 20 hodin a ve 3. ročníku s dotací 10 hodin.
Tyto konzultace jsou doplněny samostudiem a dalšími formami, které přispívají ke
splnění obecných i dílčích cílů společenskovědního vzdělávání.
Jsou využívány tradiční i moderní výukové metody (práce s IT), které zohledňují
individuální vzdělávací potřeby žáků, především práce s on-line učebními materiály.
Pro splnění výukových cílů a zvýšení motivace žáků je vhodné střídat
a kombinovat následující vyučovací metody a formy:
výklad,
samostatná práce (individuální studium, práce s informacemi, aplikace
znalostí),
tvorba projektů v rámci probíraných témat a jejich prezentace,
práce s PC,
104
diskuze (zhodnocení možností, přístupů, výsledků atd.),
projekce (využití projekční techniky – obrazový materiál, animace, zápisy).
Hodnocení výsledků žáků
Podklady pro hodnocení
písemné: opakovací písemné práce po probrání jednotlivých celků,
samostatné práce
ústní: prezentace zadaných témat, diskuse k probíraným tématům
Hodnocení ústního projevu:
samostatné, správné a logické vyjadřování,
schopnost postihnout souvislosti s ostatními probíranými tematickými celky,
schopnost navázat i praktické situace.
Hodnocení písemného projevu:
správnost, přesnost a pečlivost
z hlediska odborného jazyková správnost
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Kompetence k celoživotnímu učení
Žák je veden k tomu, aby:
znal možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání,
ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit
vhodný studijní režim a podmínky, byl motivován k celoživotnímu učení,
získával, zpracovával a osvojoval si nové znalosti a dovednosti
vyhledával a využíval dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc
a podporu,
využíval ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat
a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě,
sledoval a hodnotil pokrok při dosahování cílů svého učení, dovedl přijímat
hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí.
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání
Žák je veden k tomu, aby:
měl odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, byl schopen přizpůsobovat
se měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat,
dovedl získat přehled o zdrojích informací a poradenských službách
týkajících se vzdělávání a trhu práce,
byl schopen jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat
s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost.
Personální a sociální kompetence
Žák je veden k tomu, aby dovedl:
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové
105
a pracovní orientace a životních podmínek,
adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých
možností je pozitivně ovlivňovat,
podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům
a stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí,
spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci
společných pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu
pracovního týmu,
být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě
a uvědomovat si význam zdravého životního stylu.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
a pracovat s informacemi
Žák je veden k tomu, aby dovedl:
využívat vhodné prostředky online a offline komunikace,
získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat,
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých
informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být
mediálně gramotný.
Kompetence k řešení problémů
Žák je veden k tomu, aby dovedl?
pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém
jeho kontextu,
určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout
způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní
dopady,
zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným
lidem,
vyhodnotit výsledek,
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve,
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
Komunikativní kompetence
Žák je veden k tomu, aby dovedl:
vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci, v projevech
mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově
i stylisticky náročnější texty,
vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně
i písemně a způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na
projevy druhých lidí,
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných
106
lidí (přednášek, diskusí, porad apod.).
Matematická a finanční gramotnost
Žák je veden k tomu, aby dovedl:
rozumět matematicky vyjádřeným
statistické a ekonomické údaje.
informacím,
umět
interpretovat
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Žák je veden k tomu, aby dovedl:
dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat
k uplatňování hodnot demokracie,
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve
veřejném zájmu,
uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo
etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním
soužití,
zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni
kriticky přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor,
chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život
a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních,
vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních
světových civilizací.
Průřezová témata
Člověk v demokratické společnosti
Žák je veden k:
dovednosti sebepoznávání, k jednání s lidmi, schopnosti diskutovat
o citlivých nebo kontroverzních otázkách, k vyjednávání, řešení konfliktů,
hledání kompromisních řešení,
ochotě angažovat se nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve
prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech,
úctě k materiálním a duchovním hodnotám, dobrému životnímu prostředí
a snaze je chránit orientaci v masových médiích, jejich využití a kritickému
hodnocení.
Člověk a životní prostředí
Žák je veden k tomu, aby:
poznával svět a učil se mu rozumět,
chápal význam strategie udržitelného rozvoje, postavení člověka v přírodě
a vlivy prostředí na jeho zdraví a život,
chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským
zdravím,
znal zásady zdravého životního stylu.
107
Informační a komunikační technologie
Žák je veden k tomu, aby:
byl schopen pracovat s informacemi a komunikačními prostředky,
používal internet pro vyhledávání doplňujících informací,
byl schopen pracovat s textovým editorem, prezentačním a grafickým
programem,
využíval on-line učebnic a testů pro domácí samostudium.
Mezipředmětové vztahy
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Ekonomika
Písemná a ústní komunikace
Komunikační technologie
Realizace odborných kompetencí
Předmět: Společenské vědy
Ročník: první
Výsledky vzdělávání
Žák:
– vysvětlí pojem osobnost
z hlediska psychologie
– objasní základní psychologické
pojmy
– charakterizuje základní etapy
vývoje osobnosti
– vysvětlí změny a procesy
probíhající v různých obdobích
– vysvětlí biologickou determinaci
vývoje osobnosti
– chápe vliv prostředí na vývoj
osobnosti
– vyjmenuje základní druhy
lidského učení
– definuje výchovu a zná její
význam pro vývoj osobnosti
– aplikuje poznatky o vlastnostech
osobnosti při sebepoznávání, při
popisu a charakteristice osob ze
svého okolí
– stanovuje si cíle a priority podle
svých osobních schopností
Tematické celky
1. Člověk ve společnosti
– pojem osobnost
– psychické vlastnosti
osobnosti
– vývoj osobnosti
– učení
– struktura osobnosti
– seberealizace, využití
volného času, celoživotní
učení
2. Charakteristika základních
společenských věd
– socializace, mechanismy
socializace, výchova
– sociální skupina, třídění
skupin, struktura skupiny,
sociální role, skupinové
hodnoty a normy
– rodina její funkce
– sociální dovednosti:
komunikace, sociální
situace a reagování na ně
– sociálně patologické jevy
108
Počet hodin: 20
Mezipředmětové
vztahy
Vzdělávání pro
zdraví
Člověk
v demokratické
společnosti
CJL
PUK
Člověk a životní
prostředí
– rozliší jednotlivé společenské
vědy a jejich význam pro jedince
a společnost
– konflikt a řešení konfliktů
3. Životní prostředí
– vysvětlí pojem socializace
– nástroje ochrany životního
prostředí
– posoudí vliv výchovy na osvojení
sociálních dovedností
– zásady trvale udržitelného
rozvoje
– vyjmenuje formy sociálního učení
a určit hlavní faktory socializace
– rozliší typy sociálních rolí
– vysvětlí význam rodiny a objasní
funkci rodiny
– charakterizuje základní typy
sociální komunikace
– popíše využití získaných znalostí
v konkrétních situacích
– vysvětlí nebezpečí sociálně
patologických jevů pro jedince
i společnost
– na modelových situacích vysvětlí
příčiny a způsoby řešení konfliktů
– popíše nástroje ochrany
přírodního a životního prostředí
– posoudí následky globálního
narušování životního prostředí
– osvětlí princip a faktory
udržitelného rozvoje
Předmět: Společenské vědy
Ročník: druhý
Výsledky vzdělávání
Žák:
– charakterizuje tři velké války
dvacátého století
– uvede příklady dopadu totalitních
režimů na život lidí;
– charakterizuje ideologie, které se
uplatnily ve 20. století
– vysvětlí nebezpečí současných
ideologií- neofašismus,
fundamentalismus, rasismus
Tematické celky
1. Člověk a stát
– tři světové války
– dopad válek a totalitních
systémů na život lidí a stát
– ideologie
– liberalismus,
konzervativismus
– fašismus
– komunismus, socialismus,
– charakterizuje konflikty a místa
napětí v současném světě
– nacionalismus, feminismus,
– vysvětlí základní zásady
fungování našeho státu
– stát, základní formy a typy
států
– debatuje o lidských právech
– charakteristika ČR jako
– environmentalismus
109
Počet hodin: 20
Mezipředmětové
vztahy
Člověk
v demokratické
společnosti
EKO
CJL
a jejich naplňování či porušování
ve světě
– charakterizuje Ústavu ČR
– uvede strukturu samosprávy v ČR
– identifikuje hlavní orgány
– rozpozná občanské organizace
a vymezí jejich úlohu v současné
společnosti
– popíše globalizaci, její dopad na
státy i na život lidí
– vysvětlí zapojení České republiky
do
– mezinárodních struktur (EU,
OSN..)
– charakterizuje českou společnost
na
státu
– politický pluralismus
a současný politický systém
– základní charakteristika
právního státu – dělba
moci, zákonodárný proces
– lidská práva Ústava ČR
– státní správa a samospráva
– občanská společnost
2. Člověk v mezinárodním
prostředí
– velmoci a vyspělé země
současného světa
– bezpečnost lidí, napětí
a konflikty
– současného světa
– počátku 21. století
– globální problémy
– debatuje o multikulturním soužití
v Evropě a ČR
– globalizace a současné
státy, vliv na život lidí
– analyzuje vybraný problém české
společnosti z hlediska médií
a jiných zdrojů
– zapojení České republiky do
mezinárodních struktur
Předmět: Společenské vědy
– multikulturní soužití
Ročník: třetí
Počet hodin: 10
Mezipředmětové
vztahy
Žák:
1. Základy filozofie
DEJ
– vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie;
CJL
– lidské myšlení
– správně používá vybrané pojmy
v předfilosofickém období, KO
filozofie
mýtus
Výsledky vzdělávání
Tematické celky
– umí pracovat s jeho obsahově
a formálně dostupným
filozofickým
– vznik filozofie a základní
– textem
– význam etiky v životě
člověka
– rozpozná morálku autonomní
a heteronomní
– dokáže uvést na příkladech
– dokáže vysvětlit význam
jednotlivých filozofických škol
a směrů pro člověka
– rozpozná rozdíl mezi právem
a morálkou
– filozofické problémy, hlavní
filozofické disciplíny
– charakterizuje jednotlivé
etapy filozofického myšlení
2. Člověk a právo
– pojem práva, význam,
legislativní proces
– systém práva
– vysvětlí systém přijímání zákonů
– právo v praxi- důležitá
právní odvětví
– ovládá klasifikaci práva,
– občanské právo
110
charakterizuje působnost
právních norem
– orientuje se v základních
otázkách jednotlivých typů práv
– rodinné právo
– trestní právo
– právní ochrana
– rozliší občanské a trestní řízení
– soudce, ombudsman, státní
zástupce
– porozumí podstatě právní
odpovědnosti
– soustava soudů
– vysvětlí a na konkrétních
případech doloží náplně
jednotlivých typů profesí
3. Opakování a procvičování
didaktických testů
– popíše soustavu soudů vč.
Ústavního soudu
111
Download

Ekonomika a zpracování informací v podnikání