Základy managementu
Firemní kultura
Ing. Ivana Pražanová
Identita firmy
Identita firmy = obraz firmy, jak je vnímána vnitřními
i vnějšími subjekty.
Identita firmy = odraz všeho, co firma dělá:
–
–
–
–
–
–
–
–
Poslání firmy
Uznávané hodnoty
Styl řízení
Strategie
Produkty
Vztah a jednání se zákazníky a zaměstnanci
Vztah k okolí
Prezentace navenek – vizuální prostředky, způsob komunikace
Výhody aktivního formování identity:
– Identifikace firmy v povědomí zákazníků, odlišení se od druhých
– Zdůraznění rozhodujících prvků konkurenční výhody firmy – diferenciace
– Vytvoření příznivého dojmu
Aspekty firemní identity
Aspekty identity
•
•
•
•
materiální
působící
vně firmy
nemateriální
dovnitř
Vnější materiální aspekty: produkt, vnější vzhled – obchody,
auta, oblečení personálu, vstup do firmy, …
Vnitřní materiální: vybavení pracovišť, otevřený prostor/
uzavřené kanceláře, úroveň sociálních zařízení, možnost
občerstvení, …
Vnější nemateriální: chování pracovníků vůči externím
subjektům, komunikační politika, styl reklam, charitativní
činnost, …
Vnitřní nemateriální: sociální klima uvnitř, styl řízení, postoj
managementu ve vypjatých situacích, pravidla povyšování, …
Složky firemní identity
Identita
firmy
Firemní
design
Firemní
kultura
Firemní
komunikace
Image
firmy
Jaká firma skutečně je
Firemní
chování
Produkt
firmy
Veřejný obraz firmy
Firemní design
Vizuální prostředky:
–
–
–
–
Označení/ název firmy
Logo
Firemní barvy
Typ písma
Firemní předpis (design manual) definuje:
– vzhled písemností (hlavičkový papír, obálky, faktury, vizitky,..)
– Vzhled webových stránek
– Vzhled interiéru, pracovních oděvů, …
Logo:
– Snadná rozpoznatelnost
– Vystižení celkového charakteru firmy
– Zanechání příjemného dojmu
Firemní kultura
= kvalitativní veličina, nelze exaktně vyjádřit ani kvantifikovat
= je sdílená skupinou lidí, nelze ji nařídit ani se na ní dohodnout
= součástí kultur vyšších řádů (součástí kultury oboru, kultury
regionu, kultury národní)
= skládá se ze 3 hierarchicky uspořádaných rovin:
1. Vnímatelné atributy – vše, co vnímáme smysly
2. Pravidla jednání – společenské normy a standardy jednání,
které se projevují ve vztahu k zákazníkům, zaměstnancům,
konkurenci, k podnikatelským zásadám
3. Základní životní představy – vznikají spontánně, jsou
nevědomé, závislé na věku, dosavadních zkušenostech,
vzdělání, rodině, vrozených vlastnostech osobnosti
Firemní kultura – 2 přístupy
1. Firma má kulturu – jsou vytvořeny normy a předpisy
- technokratické, hrozí vznik „skryté kultury“
2. Firma je svébytnou kulturou – vytváří manažeři osobním
příkladem, přesvědčivostí, argumenty, dobrým přístupem k
lidem
+ dobře fungující personální řízení
+ silná osobní identifikace pracovníků s kulturou firmy
+ vysoká loajalita k firmě
- náročné na management
Obvykle kompromis mezi oběma přístupy.
Rysy zdravé firemní kultury
-
Kultura vychází z podnikové strategie
Jsou vytvořeny podmínky pro fungování pracovníků jako
týmu
Kritika se nepotlačuje, je prostředkem pro hledání
konstruktivních řešení
Zaměstnanci se identifikují s firmou, věří jí a podporují
navenek
Dobrá úroveň vzájemných vztahů a firemní komunikace
Management přijímá odpovědnost, sdílí informace s
ostatními, nebrání podřízeným se vyjadřovat, je iniciativní
Řízení není nařizování, ale spíše podporování a povzbuzování
- koučování
Měření firemní kultury
Pomocí dotazníků se analyzují „složky“ kultury:
• Společné cíle – jak se vytváří strategie, podílejí se na ní
i pracovníci ?
• Vztah k okolí – postavení firmy vůči zákazníkům, dodavatelům,
konkurenci (nadřazené, podřízené, partnerské)
• Společné způsoby – styl řízení, podíl pracovníků na rozhodování,
motivace jen mzdová nebo diferencovaná?, princip výběru
manažerů – z vlastních řad nebo se preferuje obměna pracovníky
zvenčí
• Charakter lidských vztahů – partnerské, formální, úroveň
informovanosti, rivalita individuí nebo tým?, význam titulů
• Charakter etických hodnot – převažující názor na to, co je správné,
co je pravdivé, postoj v případě krizových situací
Porovnání výsledků s jinými organizacemi = benchmarking
Firemní komunikace - složky
Cíl: Dosáhnout co nejlepšího obrazu firmy ve vědomí veřejnosti
1. Reklama, propagace – většinou produkty
2. Vztahy s veřejností (Public Relations)
3. Vztahy k investorům – cílená prezentace informací o
hospodářských výsledcích firmy, podnikatelskjých aktivitáých
apod.
4. Pracovní vztahy – „employee communication“, ale také
prezentace firmy jako vhodného zaměstnavatele na Career
Days apod.
5. Vztahy ke správním institucím (Government Relations)
6. Odborné a vědecké vztahy
Významným partnerem – média.
Komunikace by měla být systematická a dlouhodobá!
Nedostatek komunikace vede ke vzniku fám!
Firemní chování
= vzorce chování v situacích, které jsou citlivě vnímány veřejností
= vztažené k hodnotám „etické chování“ a „důvěra“
Etické chování
–
–
–
–
–
–
Střet zájmů
Finanční nebo obchodní zájmy mimo zaměstnavatele
Pracovní a mimopracovní aktivity mimo zaměstnavatele
Řádné užívání a ochrana majetku zaměstnavatele
Dary a účast na společenských akcích
Zadávání zakázek, otevřenost soutěže (např. 3 nabídky)
Důvěra
–
–
–
–
Důvěrné informace a jejich zveřejňování, požadavek mlčenlivosti,
pořizování a uchovávání záznamů, vymezení neveřejných informací
Dodržování právních předpisů, příspěvky politickým stranám, vztahy se
státními úředníky
Vnitřní zpronevěra, podvody, oznamování nevhodného jednání
řešení stížností
Manažerská etika
Legislativa nemůže řešit každou situaci, byla by nepřehledná a
kontraproduktivní. Dobře fungující legislativu, která je i dobře
vymahatelná může doplnit dobrovolný přístup – etická pravidla chování.
Příklady:
• Důsledné dodržování smluvních závazků vůči zákazníkům i dodavatelům
• U výrobků dodržování legislativních požadavků na jakost, bezpečnost
zdravotní nezávadnost a šetrnost k životnímu prostředí
• V reklamě nepoužívat nepravdivé údaje
• Nepraktikovat korupční jednání v obchodních vztazích
• Vědomě neiniciovat daňové úniky
• Transparentní systém řízení lidských zdrojů
• Vyloučit jakoukoli diskriminaci
• Dbát na to, aby se firma stala „dobrým sousedem“ (Good Corporate
Citizen)
Produkt firmy
= klíčový faktor, vytvářející image firmy
Základní požadavky
• Splnění legislativních požadavků, týkajících se produktu
• Garance konkurenceschopné kvality
• Dodržení termínů dodávek, záručních lhůt
• Přijatelná cena
• Garanční servis
Body navíc:
• Atraktivní obal
• Získání značky kvality, ekologické značky
• Doprovodné služby
• Věrnostní programy
Společenská odpovědnost firem
CSR = Corporate Social Responsibility
= respektování zájmu různých subjektů, spojených s firmou, tzv.
„stakeholders“ = osoby, skupiny nebo organizace, které mají vliv na chod
firmy nebo jsou jejím fungováním dotčeny (zákazníci, akcionáři,
zaměstnanci, obchodní partneři, dodavatelé, zástupci státní správy a
samospráv, média, odbory, mezinárodní organizace)
Trojí základ podnikání – zaměření firmy nejen na ekonomický růst, ale i
na environmentální a sociální aspekty vlastní činnosti.
•
•
•
•
Kromě plnění právních požadavků firma se zavazuje k dobrovolnému
odpovědnému chování:
V ekonomické oblasti (podnikatelský kodex)
V sociální oblasti ( rozvoj lidského kapitálu)
V environmentální oblasti (zlepšování environmentálního profilu)
Ve společnosti (být dobrým sousedem, podporovat region)
Certifikace CSR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nevládní nezisková organizace Social Accountability International
vytvořila standard SA 8000 (podobný jako ISO):
Dětská práce – zaměstnanci od 15 let
Nucená práce – nesmí být např. odebírány průkazy
Zdraví a bezpečnost – pitná voda, sociální zařízení, školení
Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání
Diskriminace – nesmí se vyskytovat (rasa, původ, náboženství, věk,
pohlaví, sexuální orientace, politické názory,…)
Disciplína – zákaz nátlaku, slovního napadání, fyzických trestů
Pracovní doba – max. 48 h týdně, alespoň 1 den volna
Odměna za práci – musí odpovídat zákonným a firemním
standardům
Manažerský systém – procesy a postupy efektivního řízení
Download

Základy managementu