OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA V PRAZE
Občanské sdružení
Rooseveltova 5, 160 00 Praha 6
www.obcanepraha.cz
mail: [email protected]
TISKOVÁ ZPRÁVA
ORGANIZOVANÝ ZLOČIN OVLÁDL ZASTUPITELSTVO
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
MOTTO: Do několika měsíců se odkryjí karty, jakým způsobem
byla tunelována nejcennější surovina ve městě a to je voda.
Zastupitel hl.m. Prahy MUDr. Michael Hvíždala při schvalování prodeje 34%
akcií společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK) zahraničnímu partnerovi
---------
Na svém posledním zasedání před volbami do Poslanecké sněmovny dne 19. září
2013 projednávalo Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP) Petici požadující vypovězení smlouvy
s Veolií na období 2013 – 2028. Důvod byl jednoduchý. Za 34% akcí Pražských vodovodů a
kanalizací (PVK) neuhradila Veolia Praze ani korunu. Tím jí bylo provozování pražské
vodovodní infrastruktury DAROVÁNO zadarmo se ztrátou 13.500.000.000,- Kč, tj. 13.5
miliardy Kč v neprospěch občanů hlavního města Prahy.
Samotné projednávání Petice bylo zcela skandální. Uskutečnilo se až ve 23 hodin
proto, aby byla zcela vyloučena veřejnost i novináři. Podle zákona o hlavním městě Praze, §§
35 a 36 a v souladu s judikátem Ústavního soudu 5 Tdo 827/2012-21 bylo povinností
zastupitelů hl.m. Prahy hlasovat pro vypovězení smlouvy.
Ve skutečnosti pro vypovězení smlouvy hlasovali pouze tři zastupitelé za KSČM.
Opakovala se tak historie ze třicetileté války. Zatímco na počátku bojovali Češi proti
Habsburkům, po třiceti letech, v roce 1648, se naopak pražští měšťané spolu se studenty
postavili Švédům na odpor a pravobřežní část Prahy ubránili. Obránci Prahy pochopili, že
v tehdejší době byli protestanté větší zlo pro Čechy než Habsburkové. Obdobně nyní to byli
jedině zastupitelé za KSČM, kteří se postavili na odpor svým hlasováním proti největšímu
podvodu v dějinách hlavního města.
1
Organizovaný zločin tak prostřednictvím zastupitelských klubů TOP 09, ODS a
ČSSD v Praze zvítězil. Zastupitelé za tzv.“demokratické strany“ poplivali zákon o hlavním
městě Praze i judikát Nejvyššího soudu a přinutili tak občany Prahy zaplatit za vodu NAVÍC
přes 10.000,- Kč na osobu, včetně kojenců a seniorů.
Vlastní zasedání Zastupitelstva mělo zajímavou předehru. Před zahájením, již od
8.30 do 9 hodin, se uskutečnila před vchodem do budovy radnice demonstrace, požadující
vypovězení smlouvy s Veolií na období 2013 – 2028. Na demonstraci vystoupil osobně i lídr
za ČSSD do Poslanecké sněmovny, nestraník Jaroslav Zavadil, předseda celostátních odborů.
Vystoupil velice fundovaně, a řekl jednoznačně: Vypovězme smlouvu s Veolií. Za nadšeného
potlesku demonstrujících bylo jasně řečeno: „Pane Zavadile, když vypovíte smlouvu s Veolií,
získáte tím pro každého občana Prahy 10.000,- Kč a vyhrajete volby v Praze.“
Při vlastním zahájení zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy v 9 hodin přečetl
předsedající primátor Hudeček žádost pana Zavadila, aby Petice byla předřazena již jako
první bod programu a požádal jej, aby tento svůj požadavek v souladu s jednacím řádem
osobně přednesl. K všeobecnému překvapení však pan Zavadil již na zasedání přítomen
nebyl. Těsně předtím jej totiž oslovili představitelé organizovaného zločinu Praze, zástupci
klubu ČSSD, a nařídili lídrovi pražské kandidátky ČSSD, nestraníkovi p. Zavadilovi, že na
zasedání Zastupitelstva nesmí vystoupit, a přinutili jej opustit budovu!!! Takto neslavně,
v politickém suterénu, skončil v Praze předseda celostátních odborů. Vůbec nepochopil sílu
organizovaného zločinu, který ovládl pražský klub zastupitelů ČSSD.
Vzhledem k selhání kandidáta ČSSD do Poslanecké sněmovny, oslovili jsme nyní i
lídra SPOZ, kandidujícího v Praze do Poslanecké sněmovny, a to ministra dopravy Bc.
Zdeňka Žáka – viz přiložený dopis „Organizovaný zločin ovládl Zastupitelstvo hl.m. Prahy –
žádost o pomoc“.
Na rozdíl od nás má pan Bc. Zdeněk Žák, jako ústavní činitel, přístup do médií.
Můžeme lídra SPOZ do Poslanecké sněmovny ujistit, že pokud se zasadí o vypovězení
nezákonné smlouvy s Veolií na období 2013 – 2028 a získá tak každému občanovi Prahy
10.000,- Kč, vyhraje v Praze volby. Takový bojovník pak samozřejmě patří do nového
Parlamentu – Poslanecké sněmovny!
V Praze dne 24. září 2013
Ing. Aleš Moravec
místopředseda
Ing. Karel Berka
předseda
2
OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA V PRAZE
Občanské sdružení
Rooseveltova 5, 160 00 Praha 6
www.obcanepraha.cz
mail: [email protected]
Vážený pan
Bc. Zdeněk Žák – DO VLASTNÍCH RUKOU
ministr dopravy
lídr na kandidátce SPOZ v hl..m.Praze pro volby do Poslanecké sněmovny
nábř. L.Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
V Praze dne 22. září 2013
Věc: Organizovaný zločin ovládl Zastupitelstvo hlavního města Prahy – žádost o pomoc
Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás jednak jako ústavního činitele, ale hlavně jako na lídra SPOZ
v kraji Praha pro volby do Poslanecké sněmovny. Činíme tak proto, že jsme již jako občanské
sdružení vyčerpali všechny prostředky, které nám zákon umožňuje. Jedná se o podvod ve výši
13.5 miliardy Kč při privatizaci pražské vodovodní infrastruktury v neprospěch občanů
hlavního města Prahy i České republiky.
I.
Princip podvodu při privatizaci pražské vodovodní infrastruktury byl jednoduchý.
Nejprve nechal v červnu 2002 finanční náměstek pražského primátora ing. Jiří Paroubek
ocenit prodej 34% akcií PVK na období 1998 – 2013, to je přesně podle privatizačního
projektu na období 15 let. Následně, v srpnu 2002, se dohodl se zástupcem zahraniční
vodárenské společnosti na prodloužení smlouvy na období 2013 – 2028 ZADARMO.
Vzhledem k tomu, že PVK vykazuje zisk 500 milionů Kč ročně, jedná se o ztrátu
na období 2013 – 2028 v částce 7,5 miliardy Kč. K tomu přistupuje ztráta finančních
prostředků od EU na Ústřední čistírnu odpadních vod ve výši 6 miliard Kč. Evropská unie již
před rokem 2002 upozornila Českou republiku, že dává finanční prostředky do vodárenství
pouze na období 15 let, jinak by se z toho stala veřejná podpora soukromému provozovateli
vodovodní infrastruktury.
Jedná se tedy o ztrátu pro hlavní město Prahu ve výši 13.500.000.000 Kč to je
13.5 miliardy Kč, na každého občana Prahy včetně kojenců a seniorů je to ztráta více
jak 10.000 Kč.
3
Protože firma Veolia neuhradila na období 2013 – 2028 za prodej 34% akcií PVK
hlavnímu městu Praha ani korunu, pamatuje na tento případ Obchodní zákoník:
§ 265 Rozpor se zásadami poctivého obchodního styku
Výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá
právní ochrany.
V komentáři je jasně stanoveno: „Obchodník nesmí překročit meze, které vyplývají ze
zásad poctivého obchodního styku při prosazování svých zájmů, nesmí zneužít práv, která mu
podle zákona, resp. na základě zákona, vznikla. Ujednání, ze kterého mu vzešla práva, jejichž
uplatnění by bylo v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, není neplatné, ale tato
práva nebudou vymahatelná – soud v takovém případě uplatněný nárok v rozsahu,
v jakém je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepřizná.“
V této souvislosti bych si Vás ještě dovolil požádat o případnou právní ochranu. Ing.
Květoslava Kořínková (ČSSD mě totiž, jako předsedkyně Dozorčí rady firmy Veolia zaslala
prostřednictvím svého podřízeného managementu vydírací a výhružný dopis. V něm mě
mimo jiné sděluje, že francouzská skupina VEOLIA VODA v České republice, ve které je
ing. Květoslava Kořínková předsedkyní Dozorčí rady, využije všech právních prostředků
v rovině soukromoprávní i veřejnoprávní k ochraně dobrého jména i pověsti, zřejmě i ing.
Kořínkové, pokud se budu ke kauze privatizace 34% pražské vody vyjadřovat ve sdělovacích
prostředcích.
Jak se mohu právně bránit jako soukromá osoba z platu důchodce, když obrat VEOLIA
VODA za rok 2012 činil 15.000.000.000 Kč – 15 miliard Kč. Samozřejmě mě mohou jako
osobu soukromou prostřednictvím draze zaplacených právníků, za peníze občanů České
republiky, naprosto zničit.
II.
Na naší žádost zařadilo Zastupitelstvo hl.m. Prahy naší Petici na vypovězení smlouvy
s Veolií na zasedání Zastupitelstva dne 19. září 2013. Petice byla zařazena se zpožděním 2,5
roku, neboť měla být projednání již na zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy březnu 2011.
Vlastní projednání Petice bylo zcela skandální. Bylo zařazeného na program jednání až ve 23
hodin, to znamená, že byla prakticky vyloučena veřejnost i novináři.
Zákon o hl.m. Praze v §§ 35 a 36 jasně stanoví, že zastupitelé jsou povinni hlasovat pro
vypovězení smlouvy s Veolií z důvodu řádné ochrany majetku hl.m. Prahy. Přesto s výjimkou
tří zastupitelů za KSČM nikdo jiný nehlasoval pro vypovězení smlouvy, Vzhledem
k prokazatelné ztrátě 13.5 miliardy Kč v neprospěch občanů hl.m. Prahy a České republiky se
jedná o organizovaný zločin, který zcela ovládl pražské zastupitelstvo. Jmenovitě
zastupitele za TOP 09, ČSSD a ODS.
Přitom zastupitelé byli předem upozorněni na judikát Nejvyššího soudu 5 Tdo 827/201221 ze dne 19.12.2012. Podle tohoto judikátu jsou i jednotliví zastupitelé trestně odpovědni za
to, jak hlasují. Tímto rozhodnutím Nejvyššího soudu skončila éra kolektivní nezodpovědnosti,
kdy někteří zastupitelé hlasovali úmyslně v neprospěch občanů hl.m. Prahy.
4
Vážený pane ministře a současně lídře SPOZ do voleb do Poslanecké sněmovny,
dovolujeme si Vás tímto požádat o jednoznačné vystoupení v médiích proti organizovanému
zločinu, který ovládl Zastupitelstvo hl.m. Prahy. Zatím působí v mainstreamu-médiích
naprostá cenzura ve věci ztráty více jak 10.000 Kč na každého občana hl.m. Prahy za
nezákonné prodloužení smlouvy s Veolií. Na rozdíl od nás máte přístup médií.
Buďte ujištěn, že vyhrajete volby do Poslanecké sněmovny v Praze, pokud
v souladu se zákonem o hl.m. Praze prosadíte vypovězení koloniální smlouvy na
provozování pražské vodovodní infrastruktury na období 2013 – 2028 a ušetřit tak
každému občanovi Prahy více jak 10.000.- Kč Hlavní město Praha může provozovat
samo svojí vodovodní infrastrukturu tak jako v předchozích skoro dvou stoletích.
Závěrem Vám pro info sdělujeme, že jsme se obrátili dne 9. září 2013 osobně o
pomoc i na předsedu vlády ČR Ing. Jiřího Rusnoka. Ten až dosud nepodnikl vůbec žádné
opatření, což je pro nás velké zklamání – viz příloha.
Prosíme o písemnou odpověď.
S úctou
Ing. Aleš Moravec
místopředseda
Ing. Karel Berka
předseda
www.prazanezasvaprava.cz
Přílohy
1/ Dopis předsedovi vlády ze dne 9.září 2013
2/ Vydírací a výhružný dopis předsedkyně dozorčí rady Veolie ing. Kořínkové ing. Berkovi
3/ Jednání ing. Paroubka se zástupcem zahraniční vodárenské společnosti 15. 8. 2002
Rozdělovník:
Vratislav Mynář, vedoucí kanceláře prezidenta republiky
ministr vnitra
ministryně spravedlnosti
ministr životního prostředí
ministr pro místní rozvoj
5
6
Download

Organizovaný zločin - Občané za svá práva v Praze