Kvantová mechanika
1) B. 127
Vypočítejte energii fotonů odpovídající krajním vlnovým délkám spektra viditelného záření.
Energii fotonů vyjádřete v elektronvoltech.
2) B. 129
Jakému druhu monofrekvenčního elektromagnetického záření přísluší fotony o energii
1,92 . 10-18J?
3) B. 133
Jaká je minimální frekvence elektromagnetického záření, kterým je třeba ozářit povrch niklu, aby
nastal vnější fotoelektrický jev? Výstupní práce elektronů z niklu je 5 eV, Planckova konstanta je
6,3.10-34J.s.
(1,2.10exp15 Hz)
4) B. 134
Jaká výstupní práce elektronů z cesia, jestliže mezní vlnová délka cesia je 642 nm? Výstupní práci
vyjádřete v elektronvoltech.
(1,9 eV)
5) B. 135
Může nastat fotoelektrický jev při dopadu viditelného světla na zinek? Výstupní práce elektronů
ze zinku je asi 4 eV. Nejkratší vlnová délka viditelného světla je 390 nm. (nenastane)
6) B. 136
Na obrázku je graf závislosti energie elektronů vyletujících při fotoefektu z bary na frekvenci
f dopadajícího EMG. Záření.
a) Vysvětlete, proč grafem závislosti je přímka
b) Určete z grafu mezní frekvenci a mezní vlnovou délku fotoelektrického jevu pro baryum.
c) Určete výstupní práci pro baryum v joulech a v elektronvoltech.
(2,5 eV)
7) B. 137
Jakou rychlostí vyletují elektrony z povrchu cesia, jestliže jeho povrch osvětlíme
monofrekvenčním světlem o vlnové délce 590 nm. Výstupní práce cesia je 1,93 eV, hmotnost
elektronu 9,1.10exp(-31) kg.
(2,5 . 10exp5 m/s)
8) B. 140
Určete vlnovou délku de Brogliovy vlny elektronu urychleného v el. Poli napětím 100 V. Náboj
elektronu je 1,6.10exp(-19) C, jeho hmotnost 9,1.10exp(-31) kg a Planckova konstanta je 6,63 .
10exp(-34) J.s.
(1,2.10exp(-10) m)
Download

Kvantová mechanika, příklady.pdf