Plán doučování z fyziky – 4. ročník (oktáva)
Učebnice:
Fyzika pro gymnázia – Optika
Prometheus Praha
1.pololetí
Základní pojmy
Zobrazování optickými soustavami
- rovinné zrcadlo
- kulové zrcadlo
- čočky
- oko
- lupa a mikroskop
- snímací a projekční přístroje
2.pololetí
Vlnová optika
- interference světla
- ohyb světla
- polarizace světla
Elektromagnetické záření a jeho energie
- elektromagnetické záření
- záření černého tělesa
- spektra látek
- rentgenové záření
Příklady k opakování
1. V jaké vzdálenosti od tváře je třeba umístit duté zrcadlo s ohniskovou vzdáleností 20 cm,
aby obraz tváře v zrcadle byl dvojnásobně zvětšený?
2. Předmět vysoký 1,5 cm stojí kolmo na optickou osu ve vzdálenosti 4 cm od spojky o
ohniskové vzdálenosti 1,5 cm. Určete polohu a vlastnosti obrazu.
3. Odhadněte výšku obrazu, který se vytvoří na sítnici oka, jestliže se díváme na člověka
vysokého 2 m ze vzdálenosti 10 m. Jaké vlastnosti má tento obraz? Tloušťka oka je asi 2 cm.
4. Jakou rychlostí ve srovnání s rychlostí světla se musí pohybovat v urychlovači proton, aby
se jeho hmotnost zvětšila o 25 %?
5. Jakému druhu monofrekvenčního elektromagnetického záření přísluší fotony o energii
1,92x10-18 J? Planckova konstanta je 6,63.10-34 J.s, rychlost světla ve vakuu je 3x108 m.s-1.
6. Lidské oko může vnímat světlo, jehož zářivý tok (výkon světelného záření procházející
danou plochou) je 2.10-17> W. Určete, kolik fotonů o vlnové délce 500 nm dopadne při tom za
1 s do oka.
7. Jakou rychlostí vyletují elektrony z povrchu cesia, jestliže jeho povrch osvětlíme
monofrekvenčním světlem o vlnové délce 590 nm? Výstupní práce cesia je 1,93 eV (1 eV =
1,6.10-19 J), Planckova konstanta 6,63x10-34 J.s, hmotnost elektronu 9,1x10-31 kg a rychlost
světla ve vakuu 3x108 m.s-1.
8. Foton s energií 15 eV byl pohlcen atomem vodíku a způsobil jeho ionizaci. Určete velikost
rychlosti uvolněného elektronu, jestliže atom vodíku byl před pohlcením fotonu v základním
stavu (n = 1). Energie atomu vodíku v základním stavu je –13,6 eV, hmotnost elektronu je
9,1x10-31 kg.
9. Při přechodu elektronu atomu vodíku z jedné energetické hladiny na druhou byl vyzářen
foton o frekvenci 4,57x1014 Hz. Určete v joulech a elektronvoltech, jak se při tom změnila
energie atomu vodíku.
10. Pružinu, která má tuhost 104 N.m-1, prodloužíme o 3 cm. Určete přírůstek její hmotnosti.
Rychlost světla ve vakuu je 3x108 m.s-1.
11. Určete vlnovou délku de Brogliovy vlny molekuly kyslíku pohybující se rychlostí o
velikosti 461 m.s-1. Relativní atomová hmotnost kyslíku je 16, atomová hmotnostní konstanta
1,66x10-27 kg a Planckova konstanta 6,63x10-34 J.s.
Download

Plán doučování z fyziky – 4. ročník (oktáva)