El. p¯Ìstroje pro pr˘myslovÈ pouûitÌ s vysok˝m stupnÏm ochrany krytem
BNV
PouûitÌ:
Ovl·dacÌ a indikaËnÌ sk¯ÌnÏ L.SA0 a L.SA1 jsou vzhledem ke svÈ robustnÌ
konstrukci a vysokÈmu stupni krytÌ urËeny zejmÈna k instalaci v n·roËn˝ch
pr˘myslov˝ch provozech bez nebezpeËÌ v˝buchu (BNV) nebo v ochrannÈm
p·smu (OP).
SlouûÌ k ruËnÌmu spÌn·nÌ nebo p¯epÌn·nÌ svÏteln˝ch , ovl·dacÌch st¯Ìdav˝ch i
stejnosmÏrn˝ch obvod˘ a signalizaci provoznÌch stav˘ a mϯenÌ el. veliËin
Ovl·daËe mouhou b˝t pouûity i pro p¯ÌmÈ spÌn·nÌ nap¯. v˝bojkov˝ch svÌtidel.
Je vöak nutno vzÌt v ˙vahu charakteristiku kontaktnÌho prvku.
TechnickÈ ˙daje vöeobecnÈ:
L47SA0 var. 102
hlinÌk
100 ◊ 160 ◊ 80 mm
L14SA1 var. 107
polyester
75 ◊ 160 ◊ 55 mm
N·zev
⁄daj
Norma, pozn.
StupeÚ krytÌ
Materi·l sk¯ÌnÏ L.SA0
IP 65
Al - tlakov˝ odlitek
»SN EN 60 529
DIN 1725 (AlSi12)
Materi·l sk¯ÌnÏ L.SA1
polyester tvrzen˝
skeln˝mi vl·kny
barva öed·, ekvivalentnÌ
RAL 7001
Povrchov· ˙prava L.X0
pr·ökov· vypal. barva
viz. dalöÌ listy se
specifikacÌ
standardnÏ öed· RAL7001
Hmotnost, rozmÏry a
el. parametry
TechnickÈ ˙daje kontaktnÌho prvku:
L12SA1 var. 016/2/4
polyester
75 ◊ 80 ◊ 55 mm
L12SA1 var. 011/1
polyester
75 ◊ 80 ◊ 55 mm
L12SA1 var. 032
polyester
75 ◊ 80 ◊ 55 mm
L12SA1 var. 006
polyester
75 ◊ 80 ◊ 55 mm
ZaruËenÈ pracovnÌ hodnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ AC-15: A300 nebo Ue = 240 V a le = 3 A
DC-13: Q300 nebo Ue = 250 V a le = 0,27 A podle IEC 947-5-1 dolnÏk A
JmenovitÈ izolaËnÌ napÏtÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ui = 500 V stupeÚ zneËiötÏnÌ 3 podle IEC 947-1. Ui = 600 V podle UL 508 a
CSA C 22-2n∞ 14
Elektrick· pevnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U imp = 6 kV podle IEC 947-1
»innost kontakt˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z·visle vypÌnajÌcÌ (Z nebo V)
Logika ovl·d·nÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bezpeËnostnÌ p¯Ìstroj (h¯ibovÈ tlaËÌtko TOT¡LSTOP): kontakt s pozitivnÌ
logikou rozpÌn·nÌ podle IEC 947-5-1 kapitola 3
Ovl·dacÌ sÌla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlouöùka zapuötÏn· s p¯esahem - s 1 kontaktem Z : 1 daN - s kontaktem V: 0,8 daN
p¯ÌdavnÈ kontakty - Z: + 0,5 daN - V: +0,3 daN
ZnaËenÌ svorek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podle CENELEC EN 50 013
JiötÏnÌ proti elektrickÈmu zkratu . . . . . . . . . . . . . . . . . . patronovÈ pojistky 10 A gl podle IEC 269-1, VDE 0660-200
Spolehlivost spÌn·nÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ëinitel poruchovosti: < porucha na 100 miliÛn˘ operaËnÌch cykl˘
(vstup programovatelnÈho automatu, 24 Vss)
12
P¯ipojitelnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . öroubovÈ a upÌnacÌ kabelovÈ koncovky, kapacita: min. 1 ◊ 0,5 mm2,
jednotky dod·v·ny p¯ipravenÈ k z·kl·d·nÌ vodiËe (svorky vyöroubovanÈ)
max. 2 ◊ 2,5 mm2 s kabelovou koncovkou.
ISO 9001
GENERI, s.r.o., äumperk
12/7
BNV
El. p¯Ìstroje pro pr˘myslovÈ pouûitÌ s vysok˝m stupnÏm ochrany krytem
L.SA0, L.SA1 - ovl·dacÌ a indikaËnÌ sk¯ÌnÏ hlinÌkovÈ a polyesterovÈ v krytÌ IP 65
Konstrukce:
P¯Ìstroje ¯ady L.SA0, L.SA1 konstrukËnÏ vych·zejÌ z osvÏdËenÈ ¯ady nev˝buön˝ch ovl·dacÌch sk¯ÌnÌ X.SA0, X.SA1. LiöÌ se pouze tÌm, ûe
nev˝buönÈ Ex souË·sti a v˝vodky jsou nahrazeny prvky v norm·lnÌm provedenÌ. PolyesterovÈ sk¯ÌnÏ L.SA1 jsou v öedÈ barvÏ. »Ìslice p¯ed
oznaËenÌm SA ud·vajÌ rozmÏrov˝ typ sk¯ÌnÏ, ËÌslo za oznaËenÌm SA ud·v· materi·l sk¯ÌnÏ (0 - Al slitina, 1 - polyester). Ovl·dacÌ a indikaËnÌ
sk¯ÌnÏ jsou osazeny prvky jako jsou tlaËÌtka, p¯epÌnaËe, ampÈrmetry a svornice, kterÈ se upevÚujÌ buÔ p¯Ìmo do vÌka sk¯ÌnÌ nebo na z·kladnÌ
desku. SpÌnacÌ jednotky jsou vybaveny dvÏma öroubov˝mi svorkami. Na kaûdou z nich lze p¯ipojit max. 2 vodiËe o pr˘¯ezu 0,5 aû 2,5 mm2.
SpÌnacÌ jednotky jsou pouze ¯azenÌ 1/0 nebo 0/1. Ovl·dacÌ hlavici lze osadit max. Ëty¯mi spÌnacÌmi jednotkami. Z d˘vodu vysokÈ ûivotnosti
jsou standardnÏ pouûÌv·ny indikaËnÌ svÌtidla se öesticÌ LED.
Samostatn·
spÌnacÌ
(rozpÌnacÌ)
jednotka
ZapuötÏn·
ZapuötÏn·
stiskacÌ hlavice
stiskacÌ hlavice
zdvojen· se
se samon·vratem
samon·vratem
H¯ibov· stiskacÌ
hlavice
ÑpootoËenÌm
odblokovatì
OtoËn· hlavice
OtoËn· hlavice
uzamykateln·
El. znaËka prvku
SpÌnacÌ
jednotky
s plastov˝mi
ovl·dacÌmi
hlavicemi
SpÌnacÌ
jednotky
s kovov˝mi
ovl·dacÌmi
hlavicemi
Vlastnosti
Viz.
charakteristika
kontaktnÌho
prvku
Svornice ve sk¯Ìni
ï Barva: Ëern·,
zelen·, rud·,
ûlut·, modr·
ï Barva:
zelen·/rud·
ï Barva: Ëern·,
rud·
ï Barva: Ëern·
ï 2 polohy,
3 polohy
ï Barva: Ëern·
ï 2 polohy,
3 polohy
ï uzamyk·nÌ dle
poûadavku
ï Barva krytky:
zelen·, rud·,
ûlut·, t r a n sp a r e n t n Ì,
modr·
ï Barva krytky:
zelen·, rud·,
ûlut·, t r a n sp a r e n t n Ì,
modr·
Vlastnosti
El. znaËka prvku
ï 2 ◊ 4 mm2
ï 630V, 24A
ï 4 ◊ 4 mm2
ï 630V, 32A
KontrolnÌ svÌtidla
se öesticÌ LED
Vlastnosti
12
Pozn.: Uveden pouze v˝Ëet nejpouûÌvanÏjöÌch ovl·dacÌch hlavic, jin· provedenÌ konzultujte s technicko-obchodnÌm oddÏlenÌm äumperk.
12/8
GENERI, s.r.o., äumperk
ISO 9001
ISO 9001
Typ: L12SA1
TlaËÌtko pod sklem h¯ibovÈ
Kontakty
(Pozn.: svorky max.
2◊2,5mm2)
Varianta Hmotnost
ËÌslo
002
0,92 kg
003
1,10 kg
Kontakty
DvojtlaËÌtko se samon·vratem
zelen· / rud· resp. b Ì l · / Ëern·
(Pozn.: svorky max. 2◊2,5mm2)
1,10 kg
005
1,10 kg
016/2/4
resp.
016/3/1
PootoËenÌm odblokovat
Typ: L13SA1
PootoËenÌm odblokovat
Typ: L12SA1
GENERI, s.r.o., äumperk
006
007
resp.
bÌl·
Ëern·
Varianta ËÌslo / kÛd barvy SB1 / kÛd barvy SB2
Kontakty
(Pozn.: svorky max. 2◊2,5mm2)
Varianta Ë. 017 /. /.
Varianta Ë. 018 /. /.
+
+
0,35 kg
0,35 kg
Varianta Ë. 019 /. /.
Varianta Ë. 020 /. /.
+
+
Moûno dodat i s jin˝m
typem h¯ibovÈ hlavice
a s jin˝m popisem neû
0,30 kg
CENTRAL STOP
008
0,31 kg
009
0,31 kg
010
0,31 kg
011/.
0,27 kg
012/.
0,27 kg
RozteËe upevÚovacÌch
otvor˘
KÛd barvy
stiskacÌ hlavice
1 - Ëern·
013/.
SB2
rud·
0,30 kg
Typ: L12SA1
JednotlaËÌtko se samon·vratem
SB1
zelen·
0,37 kg
DvojtlaËÌtko se samon·vratem
s libovolnou barvou stiskacÌch hlavic
TlaËÌtko h¯ibovÈ
Pozn·mka
Zdvojen· stiskacÌ
hlavice
Moûno dodat i s jin˝m
typem h¯ibovÈ hlavice
004
Varianta
ËÌslo
Hmotnost
0,28 kg
2 - zelen·
3 - bÌl·
0,28 kg
015/.
0,28 kg
4 - rud·
12/9
BNV
014/.
L.SA1 - OVL¡DACÕ A INDIKA»NÕ SKÿÕNÃ POLYESTEROV… (äED…), Ith = 10A - v krytÌ IP 65
0,92 kg
Typ: L12SA1
TYP:
001
Pozn·mky
12
12
Typ: L12SA1
Dvojpolohov˝ p¯epÌnaË
N·zev
Pozn.: rozteËe upevÚovacÌch otvor˘ viz. typ L72SA1
SpÌnacÌ tabulka
Poloha
(svorky max.
2◊2,5mm2)
Varianta
ËÌslo
Hmotnost
027
0,33 kg
1-pÛlov˝ vypÌnaË
0,27 kg
Ñ ÿAZENÕ 1 ì
2 - zelen·
028
110V 50Hz
022/.
0,33 kg
2-pÛlov˝ vypÌnaË
0,28 kg
Ñ ÿAZENÕ 2 ì
3 - transpar.
029
48V 50Hz
023/.
4 - rud·
0,32 kg
St¯Ìdav˝ p¯epÌnaË
Ñ ÿAZENÕ 6 ì
0,28 kg
GENERI, s.r.o., äumperk
Typ: L12SA1
030
Trojpolohov˝ p¯epÌnaË
5 - ûlut·
24V 50Hz
024/.
0,32 kg
0,28 kg
3-polohov˝ p¯epÌnaË
6 - modr·
(draûöÌ)
12V 50Hz
025/.
031
0,32 kg
3-polohov˝
p¯epÌnaË ve funkci
dvojtlaËÌtka pro ovl·danÌ stykaˢ
0,28 kg
Pozn. samon·vrat z polohy START do polohy STOP,
moûn· i varianta s uzamyk·nÌm v pol. STOP a 0.
Pozn·mka:
VlastnÌ zdroj svÏtla tvo¯Ì öestice LED se svÌtivostÌ 1200mcd
Vynik· zejmÈna dlouhou ûivotnostÌ - min. 100 000 h
a nÌzk˝m odbÏrem - 20mA.
Na p¯·nÌ lze dodat indikaËnÌ svÌtidla blikajÌcÌ nebo dvoustavov·.
Barevn· provedenÌ: zelen·, transparentnÌ, rud·, ûlut·, modr· (draûöÌ);
u dvoustavov˝ch svÌtidel moûn· barevn· kombinace LED (nap¯. 3ks LED zelenÈ a 3ks rudÈ).
Nap·jecÌ napÏtÌ: kromÏ standardnÌch variant, kterÈ jsou na st¯ÌdavÏ napÏtÌ,
lze dodat i pro stejnosmÏrnÈ nap·jenÌ.
SvÌtidla jsou konstruov·na bez pouûitÌ transform·toru.
ISO 9001
P¯ipojovacÌ svorky max. 1,5mm2
032
Typ: L12SA1
Dvojpolohov˝ p¯epÌnaË uzamykateln˝
0,30 kg
1-pÛlov˝ vypÌnaË uzamykateln˝
(vyt·hnutÌ klÌËe Ë. 455 v poloze 0)
Pozn.: otoËnÈ hlavice se takÈ vyr·bÌ s moûnostÌ uzamyk·nÌ v jin˝ch
poloh·ch. Lze rovnÏû dodat varianty s uzamyk·nÌm na visacÌ
z·mek v libovoln˝ch poloh·ch. KromÏ uzamykateln˝ch hlavic
otoËn˝ch se vyr·bÌ i uzamykatelnÈ hlavice h¯ibovÈ ∅40 (v barvÏ
rudÈ i ËernÈ)
L.SA1 - OVL¡DACÕ A INDIKA»NÕ SKÿÕNÃ POLYESTEROV… (äED…), Ith = 10A - v krytÌ IP 65
230V 50Hz
021/.
Kontakty
TYP:
IndikaËnÌ svÌtidlo
Nap·jecÌ napÏtÌ
Varianta Ë. KÛd barvy
Hmotnost
/kÛd barvy hlavice
BNV
12/10
Typ: L72SA1
ISO 9001
Typ: L74SA1
DvojtlaËÌtko s indikaËnÌm svÌtidlem
Kontakty
(Pozn.: svorky spÌn. jednotek max.
2◊2,5mm2)
Barva
tlaËÌtek
Varianta
ËÌslo
Hmotnost
Typ: L14SA1
Kontakty
TrojtlaËÌtko
(Pozn.: svorky max. 2◊2,5mm2)
Hmotnost
zelen·
SB1
105
101
+
+
zelen·
SB2
zelen·
SB2
+
+
0,47 kg
0,46 kg
SB1
SB3
bÌl·
HL1
bÌl·
zelen·
230V 50Hz
zelen·
SB1
106
102
+
GENERI, s.r.o., äumperk
zelen·
SB2
zelen·
SB2
+
0,47 kg
0,46 kg
SB1
SB3
rud·
HL1
rud·
zelen·
24V 50Hz
Ëern·
SB1
107
103
+
zelen·
SB2
Ëern·
SB2
+
0,47 kg
0,46 kg
SB1
SB3
bÌl·
Pozn·mka:
VlastnÌ zdroj svÏtla tvo¯Ì öestice LED se svÌtivostÌ 1200mcd
Vynik· zejmÈna dlouhou ûivotnostÌ - min. 100 000 h
a nÌzk˝m odbÏrem - 20mA.
Na p¯·nÌ lze dodat indikaËnÌ svÌtidla blikajÌcÌ nebo
dvoustavov·.
Barevn· provedenÌ: zelen·, transparentnÌ, rud·, ûlut·,
modr· (draûöÌ); u dvoustavov˝ch svÌtidel moûn· barevn·
kombinace LED (nap¯. 3 ks LED zelenÈ a 3 ks rudÈ).
Nap·jecÌ napÏtÌ: kromÏ standardnÌch variant, kterÈ jsou
na st¯ÌdavÏ napÏtÌ, lze dodat i pro stejnosmÏrnÈ nap·jenÌ.
SvÌtidla jsou konstruov·na bez pouûitÌ transform·toru.
Pozn·mka:
HL1
SB2
zelen·
24V 50Hz
104
zelen·
12/11
P¯ipojovacÌ svorky max. 1,5mm
Dle Vaöich poûadavk˘ zhotovÌme i provedenÌ s jin˝mi
barvami ovl·dacÌch a indikaËnÌch prvk˘, s jin˝m zapojenÌm i jin˝mi popisn˝mi ötÌtky, v˝vodka moûn· shora.
Ëern·
SB1
108
+
Ëern·
SB2
+
0,47 kg
0,46 kg
SB1
2
rud·
SB3
rud·
Ëern·
L.SA1 - OVL¡DACÕ A INDIKA»NÕ SKÿÕNÃ POLYESTEROV… (äED…), Ith = 10A - v krytÌ IP 65 BNV
230V 50Hz
Varianta
ËÌslo
TYP:
zelen·
HL1
Barva
tlaËÌtek
12
12
Pozn.: svorky max. 4mm2
⁄daje pro objedn·vku
Hmotnost
[kg]
(zatrhnÏte, p¯ÌpadnÏ doplÚte vlastnÌ schÈma zapojenÌ s oznaËenÌm kontakt˘
p¯epÌnaËe SA1 a jeho spÌnacÌ tabulku)
TYP:
Schema Ë. 965381
a) Adresy
propojovacÌch
vodiˢ si doplnÌ
v˝robce s·m
b) p¯epÌnaË SA1
je moûno po dohodÏ
s v˝robcem dodat
aû se Ëty¯mi
nez·visl˝mi kontakty
Schema Ë. 965420
GENERI, s.r.o., äumperk
c) tlaËÌtka SB1, SB2
mohou b˝t s kontakty
1/0, 0/1, 1/1,
1/0+1/0, 0/1+0/1
ProjekËnÌ oznaËenÌ
1,80
o
1 o 2
1
1
SA1
SA1
zde
POLOHA
zatrhnÏte
zde
zatrhnÏte
KONTAKT 1
KONTAKT
o
2
SA1
zde
zatrhnÏte
POLOHA
o
1
KONTAKT
3-4
3-4
Schema Ë. 965447
1
2
3-4
965381
965420
Ovl·dacÌ
prvky
POLOHA
1-2
3* - 4*
SchÈma zapojenÌ
2
965447
vlastnÌ
Barva
Popis
zelen·
Ëern·
bÌl·
rud·
ûlut·
SB1
SB2
SA1
A-metr PA1
In / 1A
ProvedenÌ:
In / 5A
p¯ÌmomϯÌcÌ
ISO 9001
Rozsah
0-1/2A
0-1,5/3A
0-2,5/5A
0-4/8A
0-5/10A
0-6/12A
stupnice
0-10/20A
0-15/30A
0-25/50A
0-40/80A
0-60/120A
0-100/200A
V˝vodka typ:
poËet ks:
P13,5(∅6-∅12)
P16(∅10-∅14)
P21(∅13-∅18)
P29(∅18-∅25)
L23SA1 - OVL¡DACÕ A INDIKA»NÕ SKÿÕNÃ POLYESTEROV… (äED…), Ith = 10A - v krytÌ IP 65
Pozn.:
PoËet kus˘
BNV
12/12
P¯Ìklady typov˝ch schÈmat zapojenÌ
DvojtlaËÌtko s indikaËnÌm svÌtidlem a p¯epÌnaËem
ISO 9001
Typ: L46SA0
TlaËÌtko pod sklem h¯ibovÈ
Kontakty
(Pozn.: svorky max.
2◊2,5mm2)
Varianta Hmotnost
ËÌslo
Pozn·mky
002
0,78 kg Moûno dodat i s jin˝m
003
0,80 kg
DvojtlaËÌtko se samon·vratem
zelen· / rud·
(Pozn.: svorky max. 2◊2,5mm2)
Varianta
ËÌslo
Hmotnost
PootoËenÌm odblokovat
Pozn·mka
Zdvojen· stiskacÌ
hlavice
zelen·
L.SA0 -
0,78 kg
Kontakty
TYP:
001
Typ: L16SA0
016
typem h¯ibovÈ hlavice
rud·
0,35 kg
004
0,78 kg
005
0,80 kg
Typ: L17SA0
Varianta ËÌslo / kÛd barvy SB1 / kÛd barvy SB2
Kontakty
(Pozn.: svorky max. 2◊2,5mm2)
DvojtlaËÌtko se samon·vratem
s libovolnou barvou stiskacÌch hlavic
PootoËenÌm odblokovat
GENERI, s.r.o., äumperk
Typ: L16SA0
006
TlaËÌtko h¯ibovÈ
007
Typ: L16SA0
+
+
0,45 kg
0,45 kg
Varianta Ë. 019 /. /.
Varianta Ë. 020 /. /.
+
+
0,45 kg
0,45 kg
Moûno dodat i s jin˝m
typem h¯ibovÈ hlavice
a s jin˝m popisem neû
0,38 kg
CENTRAL STOP
008
0,40 kg
009
0,40 kg
010
0,40 kg
011/.
0,35 kg
012/.
0,35 kg
JednotlaËÌtko se samon·vratem
RozteËe upevÚovacÌch
otvor˘
KÛd barvy
stiskacÌ hlavice
1 - Ëern·
013/.
0,37 kg
2 - zelen·
3 - bÌl·
014/.
0,37 kg
015/.
0,37 kg
4 - rud·
12/13
BNV
Varianta Ë. 018 /. /.
- v krytÌ IP 65
Varianta Ë. 017 /. /.
0,38 kg
OVL¡DACÕ A INDIKA»NÕ SKÿÕNÃ HLINÕKOV… (äED…), Ith = 10A
RozteËe upevÚovacÌch
otvor˘
12
12
Varianta Ë. KÛd barvy
Hmotnost
/kÛd barvy hlavice
Typ: L16SA0
Dvojpolohov˝ p¯epÌnaË
N·zev
Kontakty
Poloha
(svorky max.
2◊2,5mm2)
027
0,35 kg
Ñ ÿAZENÕ 1 ì
230V 50Hz
021/.
028
0,62 kg
110V 50Hz
022/.
2 - zelen·
2-pÛlov˝ vypÌnaË
0,36 kg
Ñ ÿAZENÕ 2 ì
0,62 kg
3 - transpar.
029
4 - rud·
24V 50Hz
023/.
0,61 kg
St¯Ìdav˝ p¯epÌnaË
Ñ ÿAZENÕ 6 ì
5 - ûlut·
GENERI, s.r.o., äumperk
24V 50Hz
024/.
6 - modr·
(draûöÌ)
0,36 kg
Typ: L16SA0
0,61 kg
030
Trojpolohov˝ p¯epÌnaË
0,36 kg
3-polohov˝ p¯epÌnaË
025/.
0,61 kg
12V 50Hz
031
3-polohov˝
p¯epÌnaË ve funkci
dvojtlaËÌtka pro ovl·danÌ stykaˢ
0,36 kg
Pozn. samon·vrat z polohy START do polohy STOP,
moûn· i varianta s uzamyk·nÌm v pol. STOP a 0.
Typ: L16SA0
Pozn·mka:
ISO 9001
P¯ipojovacÌ svorky max. 1,5mm2
032
0,38 kg
1-pÛlov˝ vypÌnaË uzamykateln˝
(vyt·hnutÌ klÌËe Ë. 455 v poloze 0)
Pozn.: otoËnÈ hlavice se takÈ vyr·bÌ s moûnostÌ uzamyk·nÌ v jin˝ch
poloh·ch. Lze rovnÏû dodat varianty s uzamyk·nÌm na visacÌ
z·mek v libovoln˝ch poloh·ch. KromÏ uzamykateln˝ch hlavic
otoËn˝ch se vyr·bÌ i uzamykatelnÈ hlavice h¯ibovÈ ∅40 (v barvÏ
rudÈ i ËernÈ)
- v krytÌ IP 65
VlastnÌ zdroj svÏtla tvo¯Ì öestice LED se svÌtivostÌ 1200mcd
Vynik· zejmÈna dlouhou ûivotnostÌ - min. 100 000 h
a nÌzk˝m odbÏrem - 20mA.
Na p¯·nÌ lze dodat indikaËnÌ svÌtidla blikajÌcÌ nebo dvoustavov·.
Barevn· provedenÌ: zelen·, transparentnÌ, rud·, ûlut·, modr· (draûöÌ);
u dvoustavov˝ch svÌtidel moûn· barevn· kombinace LED (nap¯. 3ks LED zelenÈ a 3ks rudÈ).
Nap·jecÌ napÏtÌ: kromÏ standardnÌch variant, kterÈ jsou na st¯ÌdavÏ napÏtÌ,
lze dodat i pro stejnosmÏrnÈ nap·jenÌ.
SvÌtidla jsou konstruov·na bez pouûitÌ transform·toru.
Dvojpolohov˝ p¯epÌnaË uzamykateln˝
OVL¡DACÕ A INDIKA»NÕ SKÿÕNÃ HLINÕKOV… (äED…), Ith = 10A
RozteËe upevÚovacÌch otvor˘
L.SA0 -
1-pÛlov˝ vypÌnaË
Varianta
ËÌslo
Hmotnost
TYP:
Nap·jecÌ napÏtÌ
BNV
12/14
Typ: L46SA0
IndikaËnÌ svÌtidlo
ISO 9001
DvojtlaËÌtko s indikaËnÌm svÌtidlem
Kontakty
(Pozn.: svorky max. 2◊2,5mm2)
Barva
tlaËÌtek
Varianta
ËÌslo
TrojtlaËÌtko
(Pozn.: svorky max. 2◊2,5mm2)
Hmotnost
Varianta
ËÌslo
Hmotnost
zelen·
SB1
105
1,06 kg
OVL¡DACÕ A INDIKA»NÕ SKÿÕNÃ HLINÕKOV… (äED…), Ith = 10A
101
L47SA0 -
230V 50Hz
Barva
tlaËÌtek
TYP:
zelen·
HL1
Kontakty
+
+
zelen·
SB2
zelen·
SB2
+
+
0,98 kg
SB1
SB3
bÌl·
bÌl·
zelen·
HL1
230V 50Hz
zelen·
SB1
106
102
+
+
GENERI, s.r.o., äumperk
zelen·
SB2
zelen·
SB2
+
+
1,06 kg
0,98 kg
SB1
SB3
rud·
rud·
zelen·
HL1
24V 50Hz
Ëern·
SB1
107
103
+
+
zelen·
SB2
Ëern·
SB2
+
+
1,06 kg
0,98 kg
SB1
SB3
bÌl·
rud·
Pozn·mka:
Pozn·mka:
zelen·
HL1
24V 50Hz
104
Ëern·
SB1
108
+
+
zelen·
SB2
Ëern·
SB2
+
+
1,06 kg
0,98 kg
12/15
SB1
P¯ipojovacÌ svorky max. 1,5mm2
Dle Vaöich poûadavk˘ zhotovÌme i provedenÌ s jin˝mi
barvami ovl·dacÌch a indikaËnÌch prvk˘, jin˝m zapojenÌm
i jin˝mi popisn˝mi ötÌtky.
SB3
rud·
Ëern·
- v krytÌ IP 65 BNV
VlastnÌ zdroj svÏtla tvo¯Ì öestice LED se svÌtivostÌ 1200mcd
Vynik· zejmÈna dlouhou ûivotnostÌ - min. 100 000 h
a nÌzk˝m odbÏrem - 20mA.
Na p¯·nÌ lze dodat indikaËnÌ svÌtidla blikajÌcÌ nebo
dvoustavov·.
Barevn· provedenÌ: zelen·, transparentnÌ, rud·, ûlut·,
modr· (draûöÌ); u dvoustavov˝ch svÌtidel moûn· barevn·
kombinace LED (nap¯. 3 ks LED zelenÈ a 3 ks rudÈ).
Nap·jecÌ napÏtÌ: kromÏ standardnÌch variant, kterÈ jsou
na st¯ÌdavÏ napÏtÌ, lze dodat i pro stejnosmÏrnÈ nap·jenÌ.
SvÌtidla jsou konstruov·na bez pouûitÌ transform·toru.
12
12
Pozn.: svorky max. 4mm2
⁄daje pro objedn·vku
Hmotnost
[kg]
(zatrhnÏte, p¯ÌpadnÏ doplÚte vlastnÌ schÈma zapojenÌ s oznaËenÌm kontakt˘
p¯epÌnaËe SA1 a jeho spÌnacÌ tabulku)
Pozn.:
a) Adresy
propojovacÌch
vodiˢ si doplnÌ
v˝robce s·m
b) p¯epÌnaË SA1
je moûno po dohodÏ
s v˝robcem dodat
aû se Ëty¯mi
nez·visl˝mi kontakty
Schema Ë. 965392
GENERI, s.r.o., äumperk
c) tlaËÌtka SB1, SB2
mohou b˝t s kontakty
1/0, 0/1, 1/1,
1/0+1/0, 0/1+0/1
ProjekËnÌ oznaËenÌ
2,20
o
1 o 2
1
SA1
SA1
PoËet kus˘
1
zde
POLOHA
zatrhnÏte
zde
zatrhnÏte
KONTAKT 1
KONTAKT
o
2
SA1
zde
zatrhnÏte
POLOHA
o
1
2
3-4
965392
Prvek
oznaËenÌ
1
1-2
3* - 4*
SchÈma zapojenÌ
POLOHA
KONTAKT
3-4
3-4
2
vlastnÌ
Barva
Popis
zelen·
Ëern·
bÌl·
rud·
ûlut·
SB1
SB2
SA1
A-metr PA1
In / 1A
ProvedenÌ:
In / 5A
p¯ÌmomϯÌcÌ
ISO 9001
Rozsah
0-1/2A
0-1,5/3A
0-2,5/5A
0-4/8A
0-5/10A
0-6/12A
stupnice
0-10/20A
0-15/30A
0-25/50A
0-40/80A
0-60/120A
0-100/200A
V˝vodka typ:
poËet ks:
P13,5(∅6-∅12)
P16(∅10-∅14)
P21(∅13-∅18)
P29(∅18-∅25)
BNV TYP: L23SA0 - OVL¡DACÕ A INDIKA»NÕ SKÿÕNÃ HLINÕKOV… (äED…), Ith = 10A - v krytÌ IP 65
12/16
P¯Ìklady typov˝ch schÈmat zapojenÌ
DvojtlaËÌtko s indikaËnÌm svÌtidlem a p¯epÌnaËem
ISO 9001
Poloha p·ky
SpÌnacÌ tabulka, n·zev
Poloha
Kontakty
Varianta
ËÌslo
(svorky max. 2◊2,5mm2)
Hmotnost
Poloha p·ky
SpÌnacÌ tabulka, n·zev
Poloha
Kontakty
Varianta
ËÌslo
(svorky max. 2◊2,5mm2)
Hmotnost
1,0 kg
1,0 kg
222A20
202A20
RozteËe upevÚovacÌch otvor˘
1,0 kg
1,0 kg
GENERI, s.r.o., äumperk
203A20
1,0 kg
Charakteristika spÌnacÌho prvku
IzolaËnÌ napÏtÌ
Ui = 690V
IEC 947 - 1
Jmenovit˝ tepeln˝ proud
Ith = 20A
Ith = 16A
v otev¯enÈm prostoru
v uzav¯enÈ sk¯Ìni
230V / 4A; 400V / 3A
500V / 2A
230V / 2,2kW / 8,3A
400V / 4kW / 8A
500V / 4kW / 6,5A
690V / 4kW / 4,7A
230V / 1,3kW
ProudovÈ a v˝konovÈ
zatÌûenÌ pro kategorie
spÌn·nÌ
400V / 2,2kW
230V / 4kW / 14,6A
400V / 5,5kW / 10,8A
500V / 5,5kW / 8,9A
690V / 5,5kW / 6,4A
230V / 8kW
400V / 14kW
500V - 660V / 17kW
Mechanick· ûivotnost
El. ûivotnost
12/17
Pojistka
~ AC 15 IEC 947 - 5-1
1,0 kg
~ AC - 3
3 - f·z.
~ AC - 3
1 - f·z.
~ AC - 3
2 - pÛl.
~ AC - 23
3 - f·z.
211A20
IEC 947 - 3
1,0 kg
1 ◊ 106 sepnutÌ
0,2 ◊ 106 sepnutÌ
AC - 3, AC - 23
0,6 ◊ 106 sepnutÌ
AC - 15, AC - 21
150
AC - 3, AC - 23 a AC - 21
500
AC - 15
20A g6
1,0 kg
~ AC - 21
3 - f·z.
212A2
1,0 kg
BNV
PoËet sepnutÌ / h
204A20
223A20
L20SA1 - V›KONOV… SPÕNA»E V POLYESTEROV›CH SKÿÕNÕCH (äED…), Ith = 16A - v krytÌ IP 65
201A20
TYP:
221A20
12
Download

BNV - GENERI, s.r.o.