SPONZORSKÝ LIST
Já, …………………………………………………………………………….,
jsem se rozhodl(a) běžet pro podporu projektu Kola pro Afriku.
Pomůžu tak dětem v Gambii, aby mohly stejně jako já, chodit do školy.
Pojď do toho se mnou a staň se, prosím, mým sponzorem!
Jméno a příjmení sponzora
Přislíbená částka za každé
uběhnuté kolečko
(1kolečko=cca …….. km)
Potvrzujeme, že jmenovaný(á) uběhl(a) ……….. koleček v rámci
charitativního Běhu pro Gambii, jehož výtěžek bude věnován na konto
obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku (Potvrzuje po skončení
běhu zástupce školy).
Podpis sponzora
Celková výše příspěvku
Potvrzuji, že jsem od sponzora
převzal(a) uvedenou částku
(vyplnit po běhu)
(podpis běžce-vyplnit až po běhu)
V Kroměříži, dne……………………………… ……………………………………………………
Razítko a podpis školy nebo příslušné organizace
Potvrzujeme, že jsme obdrželi výše uvedené sponzorské dary. (Po
předání peněz od sponzora potvrzuje zástupce školy nebo příslušná
organizace).
V Kroměříži, dne……………………………… ……………………………………………………
Razítko a podpis školy nebo příslušné organizace
ŽÁDOST O POTVRZENÍ DARU
Běh pro Gambii pořádán společností Kola pro Afriku
Vyplněním tohoto formuláře žádám o vystavení potvrzení o daru, které je dokladem pro daňové přiznání. Zároveň až do písemného odvolání souhlasím se
zpracováním níže uvedených údajů organizací KOLA PRO AFRIKU o.p.s. za účelem zařazení do databáze dárců.
Jméno a příjmení
(u práv.osob, název společ.
a kontaktní osoba)
Přesná adresa bydliště (adresa
sídla společnosti)
E-mail:
IČO/DIČ:
Celková částka
v Kč
(vyplnit až po běhu)
Vyplněnou tabulku odevzdejte ve škole nebo příslušné organizaci.
Download

sponzorský list - Kola pro Afriku