REVERZ Prohlášení o právní odpovědnosti při újmě na zdraví na Závod Spartakus Race dne 6.9. 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prohlašuji, že jsem se seznámil s plnými pravidly závodu Spartakus race uvedenými na webových
stránkách www.spartakus-race.cz a jako takové je beru plně na vědomí a souhlasím s nimi.
Svým podpisem na tomto dokumentu beru na vědomí, že jakákoliv účast mé osoby na závodě
Spartakus Race může být zdraví nebezpečná a také jsem si vědom toho, že v souvislosti s tímto
závodem, kterého se účastním, hrozí mé osobě nebezpečí vážného zranění, trvalých následků,
zejména jako zlomenina končetin, otřes mozku, fyzická či psychická vyčerpanost, trauma, podvrtnutí či
vykloubení, podchlazení či přehřátí organismu, bodnutí hmyzem apod. či smrti v důsledku absolvování
překážek mnou absolvovaného závodu.
Dále také souhlasím se všemi riziky tratě, běžnými i nepředvídatelnými, i kdyby nastaly vinou
pořadatele či nepředvídatelnými okolnostmi (uvolněním, stržením, poškozením dalšími účastníky ap) a
jsem si tohoto plně vědom a jako takové stvrzuji svým podpisem.
Taktéž vědomě prohlašuji, že pokud nastane riziko či možnost toho, že nebudu schopen závod či
jednotlivou část absolvovat, závod přeruším nebo mé působení v něm ukončím. Zároveň, pokud to
povaha některé z disciplín bude vyžadovat, upozorním pořadatele na nebezpečí té které disciplíny.
Já, sám za sebe, za mé dědice, příbuzné, a vykonavatele mé závěti se tímto výslovně vzdávám všech
mých závazků, pohledávek či podání jakýchkoliv žalob nebo vymáhání jakýchkoliv škod vůči společnosti
Bodyart Press s.r.o. se sídlem Chudenická 1054, Praha 10, ič 29239184, jakožto pořadatelem závodu
Spartakus Race, a i dalším osobám, právnickým i fyzickým, spojených se závodem jako jsou sponzoři,
dobrovolníci, členové pořadatelské služby a jejich zástupci, taktéž i vůči všem dalším osobám, jelikož
tyto nároky mi mohou proti nim vyplývat souvislosti s mou účastí na tomto závodě.
Svým podpisem na tomto dokumentu zároveň potvrzuji, že mám více než 18 let, netrpím žádnou
závažnou nemocí, neutrpěl jsem žádný úraz a ani nejsem postižený žádnou duševní nebo jinou vadou,
která by mohla nějakým způsobem nedovolit nebo omezit mou účast na tomto závodě. Svým
podpisem potvrzuji, že jsem fyzicky zdatný (trénováný) podstoupit a překonat překážky, které se
budou nacházet na trati závodu a jsem dostatečně zkušený je podstoupit.
Moje účast na závodě Spartakus Race je plně dobrovolná. Svým podpisem stvrzuji, že mám řádně
uzavřené zdravotní pojištění pro případ jakéhokoliv úrazu mé osoby v souvislosti s tímto závodem a
účastí na něm.
Dávám výslovný souhlas k poskytnutí první pomocí a lékařským ošetřením mé osoby, pokud dojde ke
zranění nebo poranění mé osoby na tomto závodu. Případně k podstoupení kontroly před nebo
v průběhu samotného závodu.
TOTO PROHLÁŠENÍ O PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI PŘI ÚJMĚ NA ZDRAVÍ JSEM SI ŘÁDNĚ PREČETL, ROZUMÍM VŠEM
JEHO ČÁSTEM a podepsal jej svobodně a vědomě, bez jakéhokoli nátlaku či pod vlivem omamných látek.
JMÉNO A PŘIJMENÍ
startovní číslo
podpis ______________________ Datum___________________ místo konání______________
KONTAKT NA DALŠÍ OSOBU V PŘÍPADĚ NOUZE (nutné)
Jméno ______________________ Telefon _______________________
Download

REVERZ Prohlášení o právní odpovědnosti při