POTVRZENÍ O SEZNÁMENÍ SE S ŘÁDEM A PRAVIDLY HLÍDACÍ SLUŽBY
Jméno a příjmení (zákonný zástupce):
Datum narození:
Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a s pravidly a řádem hlídací služby, jež je poskytována
Rodinným centrem Sluníčko v programu MINIŠKOLKA. Souhlasím s nimi v plném rozsahu a budu
dbát o jejich dodržování.
V Prachaticích dne:
Podpis:
Download

potvrzení o seznámení se s řádem a pravidly