Závěrečná písemná práce z českého jazyka pro 3.ročník
___________________
Přijmení
Diktát:
●Do výrazů doplň ú nebo ů:
dol__, __nor, __kol, pr__vod, dr__bež, __sta, p__jde, __l, h__l, __navný,
● Do výrazů doplň i/í nebo y/ý:
do vod__, t__cho, r__chlost, č__tanka, dva kož__ch__, ud__chaná závodn__ce,
r__bn__k
● Doplň souhlásky do slov, aby slova měla smysl:
Nů__ky, bří__ky, ne__ty, Žo__ka, bu__ty, jahů__ky, skořá__ky, ší__ky,
chalou__ka, há__ka.
● Slova z této věty seřaď podle abecedy :
Ivan rozbil misku pod květináčem._________________________
● Doplň i-í nebo y-ý po obojetných souhláskách
Zb_něk je b_strý kluk. V únoru b_vá krutý mráz. Ml_nář bude ml_t mouku.
Bl_zko našeho domu je pl_nárna. Em_l se neum_l. Pojedu na
v_let k bab_čce do L_tom_šle. Ježek za ní posp_chá, že jí p_tel rozp_chá.
Kob_la klop_tala, protože měla bolavé kop_to. Venku je
s_chravo. S_ra je žlutý nerost. V_jmenuj tři zlozv_ky. Ve v_kýři seděli dva v_ři.
Brz_ bude jaro. Navštivte jaz_kové kurzy. L_ba nemůže mluv_t, jenom s_pá.
● Zjisti u paní Novákové, jestli je už doma její syn Petr
● Najdi základní skladební dvojici a číslicí urči slovní druhy
Kolem našeho obydlí se potloukala chytrá liška.
● Urči rod, číslo, pád podstatných jmen
K mláďatům _______________________________
Pro myšku _______________________________
S vlkem
_______________________________
● Urči osobu, číslo, čas u sloves
Budu poslouchat ____________________________
Nesete
____________________________
Skákal
____________________________
● Urči, zda je to věta jednoduchá nebo souvětí. Pokud je to souvětí napiš vzorec.
Na obzoru se objevil černý a bílý mrak. ___________________
Od moře zafoukal vítr a plachty se napjaly. ___________________
Aleš jezdil na koni, ale Pavla to nebaví. ______________________
Jana a Petra se blaženě usmívaly. __________________________
Když vlak zastavil, lidé vystoupili. __________________________
Pro rychlíky: vybarvi si obrázek
Diktát:
Eliška se zapýřila až po uši. Jak by se ti líbilo žít v přepychu a nadbytku? Lev
leží a podřimuje. Sníh se třpytil v poledním slunci. Slepýš je užitečný. Pan
Pyšný klopýtá po kamenité cestě. Nasyp slepicím zrní. V Ruzyni je letiště.
Věřím, že rybář chytí rybičku.
Hodnocení:
Diktát: 0 chyb – 1 chyba
2
- 3
4
5
6
7
8 a více
1
2
3
4
5
Gramatika
●1 cv. Celkem 10 bodů.
2 cv
10
3 cv
10
4 cv
5
5 cv
30
6 cv
2
7 cv
8
8 cv
9
9 cv
9
10 cv
5
Celkem
98
Hodnocení
98 – 90
89 – 74
73 – 49
48 – 20
19 - 0
1
2
3
4
5
Download

Závěrečná písemná práce z českého jazyka pro 3.ročník