SMLOUVA O ZÁJEZDU
uzavřená ve smyslu zákona č.89/2012 sb., v platném znění
Všechny zájezdy pořádané cestovní kanceláří Electra Tours s.r.o. jsou plně pojištěny ve smyslu zákona 159/1999 sb.
CESTOVNÍ KANCELÁŘ
ELECTRA TOURS S.R.O.
ZÁSTUPCE - PRODEJE
Razítko:
Sídlo: Vodičkova 736/17, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 522 429, 222 517 889 - 90
Fax: 222 516 667
E-mail: [email protected] , www.electratours.cz
IČO: 26120917
DIČ: CZ26120917
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 161041831/0300
Rezervoval/-a:
Rezervační číslo zájezdu:
Zapsána u Městského soudu v Praze, odd. C., vložka 71939
Strana katalogu/číslo nabídky:
OBJEDNAVATEL ZÁJEZDU
Titul, přijmení, jméno:
Ulice, čp.:
Telefon/mobil:
Předání cestovních pokynů:
poř.č. titul
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Město:
Fax/e-mail:
P.S.Č.:
datum nar./rodné číslo
přijmení, jméno
st.příslušnost
číslo pasu
ROZSAH SLUŽEB
DESTINACE:
Název ubytování - kategorie:
Typ ubytování:
Stravování:
Základní cena
TERMÍN:
POČET NOCÍ:
Doprava:
cena za osobu
sleva
cena po slevě
počet osob
celkem
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY NAD RÁMEC KONEČNÉ CENY ZÁJEZDU
Název služby
cena za osobu
počet osob
celkem
Požadavek / přání klienta (Není považováno za součást služeb sjednaných touto smlouvou. Bez právního nároku.)
ROZPIS PLATEB
částka
Záloha:
Doplatek:
Datum a místo
V Praze dne
SMLUVNÍ CENA CELKEM
způsob úhrady
v hotovosti
banka
v hotovosti
banka
Podpis zákazníka
termín úhrady
variabilní symbol
Podpis pracovníka Electra Tours
č.PPD
,-Kč
uhrazeno dne
Podpis provizního prodejce
Zákazník prohlašuje, že je mu známo, že podpisem této smlouvy se smlouva stává závaznou a současně potvrzuje, že mu byl předán katalog CK Electra Tours s.r.o. (nebo dodatečná písemná
nabídka) s uvedením hlavních charakteristických znaků ubytovacího místa, polohy, kategorie a stupně vybavenosti ubytování, že byl s touto charakteristikou seznámen a že tato je nedílnou
součástí této smlouvy. Zároveň potvrzuje, že se seznámil s pojistnými podmínkami cestovního pojištění a rovněž se seznámil a souhlasí se zněním všeobecných smluvních podmínek CK Electra
Tours, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, s Všeobecnými informacemi k zájezdům, jakož i Reklamačním řádem a dále potvrzuje, že obdržel od prodejce potvrzení o pojištění CK Electra
Tours pro případ úpadku. Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje uvedené na této smlouvě byly zpracovány CK Electra Tours v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., a to pro účely plnění závazků z
cestovní smlouvy a dále pro obchodní a marketingové účely CK, jakož i pro zasílání obchodních sdělení, prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou.
Zákazník souhlasí s tím, aby veškerá následná korespondence byla uskutečňována prostředky elektronických komunikací. Případný nárok z porušení povinností pořadatele může zákazník uplatnit
ve lhůtě do 1 měsíce od skončení zájezdu, a to písemnou formou u pořadatele zájezdu nebo prodejce. Výše odstupného je stanovena Všeobecnými smluvními podmínkami, které tvoří nedílnou
součást smlouvy o zájezdu. Zákazník bere na vědomí, že nedílnou součástí služeb je nabídka cestovního pojištění, a jeho nesjednáním přebírá plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v
souvislosti se zájezdem. Na základě zmocnění zákazník uděluje souhlas rovněž ve výše uvedeném rozsahu jménem všech osob uvedených v cestovní smlouvě. Zákazník prohlašuje, že veškeré
jím uvedené údaje v cestovní smlouvě jsou pravdivé a úplné.
Download

smlouva o zájezdu 2014 – kopie