Všeobecné obchodní podmínky vsadchytre.cz
Základní pojmy:
1. Internetová stránka dostupná na adrese www.vsadchytre.cz nabízí klientům možnost za
příslušnou úhradu zaslat tipy na výherní čísla ve hře Sportka, kterou provozuje sazka a.s.
2.Zprostředkovatelem je:
NV Media s.r.o., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10, IČO 020 20 467
3.Klient je fyzická osoba starší 18 let se způsobilostí k právním úkonům.
4. Druh sázky.
Diamantová – Zprostředkovatel posílá pouze jednomu klientovi (cena 1000 Kč)
Zlatá – posílá třem Klientům (cena 500 Kč)
Stříbrná – posílá pěti Klientům (cena 200 Kč)
Základní – posílá každému kdo tuto sázku objedná a uhradí. (cena 50 Kč)
5. Emailová adresa Uživatele je emailová adresa, kterou Uživatel zadal při objednávce a
slouží pro zaslání tipů Zprostředkovatelem po úhradě Klienta.
6.Úhrada je finanční odměna pro Zprostředkovatele za zaslání tipů na výherní čísla ve hře
Sportka na konkrétní slosování, které si Klient vybral.
Práva a povinnosti Zprostředkovatele:
Zprostředkovatel nabízí klientovi za finanční odměnu čísla, která díky svému týmu odborníku
na pravděpodobnost byla vyhodnocena nejlépe a tudíž pravděpodobná jako výherní v daném
tahu Sportky. Čísla zasílá Klientovi na email den před slosováním tedy běžně v úterý a
sobotu a to nejpozději do 20 hodin v daný den.
Zprostředkovatel neručí za to, že by daná čísla byla vylosována, jedná se zde pouze o tip,
který byl zvolen týmem lidí, kteří na tomto projektu spolupracují.
Pokud Zprostředkovatel pošle omylem tipy v jiný den než Klient si je objednal, jsou tyto tipy
zdarma a Zprostředkovatel je musí zaslat i v den, který si Klient objednal a zaplatil.
Úhradu Klientovi je povinen Zprostředkovatel vrátit pouze za těchto podmínek:
- neodeslal email s tipy včas Klientovi, tedy minimálně 24h před slosování.
- Odeslal daný tip sázky více klientům než mu stanoví pravidla (diamantová, zlatá, stříbrná
sázka). V tomto případě musí vrátit peníze za tip všem od kterých na tento druh sázky
přijal úhradu na toto slosování a zaslané tipy jsou zaslány zdarma. Případně jim
nabídnout tip na nějaké další datum losování sportky.
Objednávka je právoplatná až v momentě, kdy Klientova platba je připsána na účet
Zprostředkovatele.
Práva a povinnosti klienta:
Klient odesláním objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se
Zprostředkovateli uhradit úhradu za objednaný tip v plné výši do data splatnosti, které je
uvedeno v emailu k potvrzení objednávky, kde jsou veškeré údaje k platbě. Úhrada za daný
typ musí být připsána na účet Zprostředkovatele předtím než mu Zprostředkovatel zašle tipy
na čísla.
Klient musí uvést při platbě variabilní číslo, kterému bylo Zprostředkovatelem přiděleno.
Pokud u platby nebude nebo jméno odesílatele platby nebude shodné s jménem zadané při
objednávce, platba propadá ve prospěch Zprostředkovatele, pokud Klient nezašle důkaz o
zaslání této částky.
Postup při řešení sporů
1. Obě strany prohlašují, že případné spory budou řešeny přátelskou cestou a v souladu s
právními předpisy. Pokud nedojde k vyřešení těchto sporů mimosoudní cestou, je každá ze
smluvních stran oprávněna podat žalobu u soudu věcně a místně příslušného podle
občanského soudního řád
2.Strany se zavazují k mlčenlivosti a zdrží se jakýchkoli prohlášení či komentářů
adresovaných veřejnosti nebo médiím v průběhu či po vyřešení sporu.
3. Při řešení sporu se uplatňuje právní řád České republiky platný v době uzavření smlouvy
Zprostředkovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky upravovat a doporučuje klientům
minimálně 1x do měsíce kontrolovat jejich aktualizaci.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2014 a to pro všechny Klienty vsadchytre.cz
Download

Všeobecné obchodní podmínky vsadchytre.cz