!
Potvrzení o přijetí daru"
Spolek Dobrotety zastoupený Ing. Hanou Kalábovou, předsedkyní, IČ 023 977 14.!
!
V souladu s § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních
z příjmů v platném znění, potvrzujeme, že dárce ………………………….……………
!
poskytl(a) naší organizaci na transparentní účet číslo 2200535631 / 2010
dne …………. finanční dar ve výši ……….. Kč (slovy ………………………)!
!
Peníze budou použity na ……………………………………………………………………!
!
V ………………….. dne ………………..……………….!
!
!
Podpis razítko!
Download

Potvrzení o přijetí daru