ODDÍL VII – VÝBOR REGIONŮ
PŘÍJMY — VLASTNÍ ZDROJE
Číselné údaje
Hlava
Název
Rozpočet 2015
4
Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích
Unie
5
Příjmy ze správní činnosti orgánu
9
Různé příjmy
Celkem
Rozpočet 2014
Plnění 2013
7 697 479
7 926 695
7 106 575,00
3 674
12 047
3 561,00
p.m.
p.m.
0,—
7 701 153
7 938 742
7 110 136,00
HLAVA 4 — PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE
Číselné údaje
Hlava
Kapitola
Název
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Plnění 2013
40
Různé daně a srážky
3 941 750
3 811 224
3 248 875,00
41
Příspěvky do důchodového systému
3 755 729
4 115 471
3 857 700,00
7 697 479
7 926 695
7 106 575,00
Hlava 4 — Celkem
KAPITOLA 4 0 — RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY
Číselné údaje
Hlava Kapitola
Článek Bod
Název
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Plnění 2013
2013/2015
40
Různé daně a srážky
400
Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů
orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců
důchodů
3 345 273
3 188 444
3 241 950,00
403
Výnosy z dočasného příspěvku odváděného z odměn členů
orgánů, úředníků a ostatních pracovníků v činné službě
p.m.
p.m.
0,—
404
Výnos ze zvláštních poplatků odváděných z odměn členů
orgánu, úředníků a jiných zaměstnanců v činné službě
Kapitola 4 0 — Celkem
96,91 %
596 477
622 780
6 925,00
1,16 %
3 941 750
3 811 224
3 248 875,00
82,42 %
Článek 4 0 0 — Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů orgánů, úředníků, ostatních
zaměstnanců a příjemců důchodů
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
3 345 273
Plnění 2013
3 188 444
3 241 950,00
Článek 4 0 3 — Výnosy z dočasného příspěvku odváděného z odměn členů orgánů, úředníků a ostatních
pracovníků v činné službě
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Plnění 2013
p.m.
p.m.
0,—
Článek 4 0 4 — Výnos ze zvláštních poplatků odváděných z odměn členů orgánu, úředníků a jiných
zaměstnanců v činné službě
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Plnění 2013
596 477
622 780
6 925,00
KAPITOLA 4 1 — PŘÍSPĚVKY DO DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU
Číselné údaje
Hlava Kapitola
Článek Bod
Název
Rozpočet 2015
41
Příspěvky do důchodového systému
410
Příspěvky zaměstnanců do důchodového systému
411
Převod nebo odkoupení nároků na důchod ze strany
zaměstnanců
412
Příspěvky do důchodového systému od úředníků a
dočasných zaměstnanců, kteří jsou na dovolené z osobních
důvodů
Kapitola 4 1 — Celkem
Rozpočet 2014
Plnění 2013
2013/2015
3 755 729
4 115 471
3 728 184,00
p.m.
p.m.
129 516,00
p.m.
p.m.
0,—
3 755 729
4 115 471
3 857 700,00
99,27 %
102,72 %
Článek 4 1 0 — Příspěvky zaměstnanců do důchodového systému
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
3 755 729
Plnění 2013
4 115 471
3 728 184,00
Článek 4 1 1 — Převod nebo odkoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
p.m.
Plnění 2013
p.m.
129 516,00
Článek 4 1 2 — Příspěvky do důchodového systému od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou na
dovolené z osobních důvodů
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
p.m.
Plnění 2013
p.m.
0,—
HLAVA 5 — PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU
Číselné údaje
Hlava
Kapitola
Název
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Plnění 2013
50
Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku
p.m.
p.m.
0,—
51
Výnosy z pronájmu
p.m.
p.m.
0,—
52
Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných
úroků
3 674
12 047
3 561,00
55
Příjmy z poskytování služeb a prací
p.m.
p.m.
0,—
57
Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu
p.m.
p.m.
0,—
58
Různé platby
p.m.
p.m.
0,—
59
Ostatní příjmy ze správní činnosti
p.m.
p.m.
0,—
3 674
12 047
3 561,00
Hlava 5 — Celkem
KAPITOLA 5 0 — VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU
Číselné údaje
Hlava Kapitola
Článek Bod
Název
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Plnění 2013
2013/2015
50
Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku
500
Výnosy z prodeje movitého majetku
5000
Výnosy z prodeje vozidel – Účelově vázané příjmy
p.m.
p.m.
0,—
5001
Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – Účelově
vázané příjmy
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
Článek 5 0 0 — Dílčí součet
502
Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů –
Účelově vázané příjmy
Kapitola 5 0 — Celkem
Článek 5 0 0 — Výnosy z prodeje movitého majetku
Bod 5 0 0 0 — Výnosy z prodeje vozidel – Účelově vázané příjmy
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
p.m.
Plnění 2013
p.m.
0,—
Bod 5 0 0 1 — Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – Účelově vázané příjmy
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
p.m.
Plnění 2013
p.m.
0,—
Článek 5 0 2 — Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – Účelově vázané příjmy
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
p.m.
Plnění 2013
p.m.
0,—
KAPITOLA 5 1 — VÝNOSY Z PRONÁJMU
Číselné údaje
Hlava Kapitola
Článek Bod
Název
Rozpočet 2015
51
Výnosy z pronájmu
510
Výnosy z pronájmu nábytku a zařízení – Účelově vázané
příjmy
511
Výnosy z pronájmu nemovitostí a úhrady poplatků
souvisejících s pronájmy
5110
5111
Rozpočet 2014
Plnění 2013
2013/2015
p.m.
p.m.
0,—
Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu
nemovitostí – Účelově vázané příjmy
p.m.
p.m.
0,—
Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy – Účelově vázané
příjmy
p.m.
p.m.
0,—
Článek 5 1 1 — Dílčí součet
p.m.
p.m.
0,—
Kapitola 5 1 — Celkem
p.m.
p.m.
0,—
Článek 5 1 0 — Výnosy z pronájmu nábytku a zařízení – Účelově vázané příjmy
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Plnění 2013
p.m.
p.m.
0,—
Článek 5 1 1 — Výnosy z pronájmu nemovitostí a úhrady poplatků souvisejících s pronájmy
Bod 5 1 1 0 — Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí – Účelově vázané příjmy
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Plnění 2013
p.m.
p.m.
0,—
Bod 5 1 1 1 — Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy – Účelově vázané příjmy
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Plnění 2013
p.m.
p.m.
0,—
KAPITOLA 5 2 — PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ
Číselné údaje
Hlava Kapitola
Článek Bod
Název
Rozpočet 2015
52
Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a
jiných úroků
520
Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a
jiných úroků na účtech orgánu
522
Úroky získané předběžným financováním
Kapitola 5 2 — Celkem
Rozpočet 2014
Plnění 2013
2013/2015
3 674
12 047
3 561,00
p.m.
p.m.
0,—
3 674
12 047
3 561,00
96,92 %
96,92 %
Článek 5 2 0 — Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Plnění 2013
3 674
12 047
3 561,00
Článek 5 2 2 — Úroky získané předběžným financováním
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Plnění 2013
p.m.
p.m.
0,—
KAPITOLA 5 5 — PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PRACÍ
Číselné údaje
Hlava Kapitola
Článek Bod
Název
Rozpočet 2015
55
Příjmy z poskytování služeb a prací
550
Výnosy z poskytování služeb a prací jiným orgánům nebo
institucím, včetně náhrad jiných orgánů nebo institucí za
příspěvky na služební cesty, které byly vyplaceny jejich
jménem – Účelově vázané příjmy
551
Příjmy od třetích osob za služby a práce, které jsou
poskytovány na jejich žádost – Účelově vázané příjmy
Rozpočet 2014
p.m.
Kapitola 5 5 — Celkem
Plnění 2013
2013/2015
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
Článek 5 5 0 — Výnosy z poskytování služeb a prací jiným orgánům nebo institucím, včetně náhrad jiných
orgánů nebo institucí za příspěvky na služební cesty, které byly vyplaceny jejich jménem – Účelově vázané
příjmy
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Plnění 2013
p.m.
p.m.
0,—
Článek 5 5 1 — Příjmy od třetích osob za služby a práce, které jsou poskytovány na jejich žádost – Účelově
vázané příjmy
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Plnění 2013
p.m.
p.m.
0,—
KAPITOLA 5 7 — OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU
Číselné údaje
Hlava Kapitola
Článek Bod
Název
57
Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností
orgánu
570
Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny
neoprávněně – Účelově vázané příjmy
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
p.m.
Plnění 2013
p.m.
2013/2015
0,—
571
Příjmy, které jsou vyčleněny pro zvláštní účel, např. příjmy
z nadací, dotací, darů a odkazů, včetně vyčleněných příjmů
specifických pro každý orgán – Účelově vázané příjmy
p.m.
p.m.
0,—
573
Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností
orgánu – Účelově vázané příjmy
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
Kapitola 5 7 — Celkem
Článek 5 7 0 — Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – Účelově vázané příjmy
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Plnění 2013
p.m.
p.m.
0,—
Článek 5 7 1 — Příjmy, které jsou vyčleněny pro zvláštní účel, např. příjmy z nadací, dotací, darů a odkazů,
včetně vyčleněných příjmů specifických pro každý orgán – Účelově vázané příjmy
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Plnění 2013
p.m.
p.m.
0,—
Článek 5 7 3 — Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – Účelově vázané příjmy
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Plnění 2013
p.m.
p.m.
0,—
KAPITOLA 5 8 — RŮZNÉ PLATBY
Číselné údaje
Hlava Kapitola
Článek Bod
Název
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Plnění 2013
2013/2015
58
Různé platby
580
Příjmy ze splátek nájemného – Účelově vázané příjmy
p.m.
p.m.
0,—
581
Příjmy z pojistného plnění – Účelově vázané příjmy
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
Kapitola 5 8 — Celkem
Článek 5 8 0 — Příjmy ze splátek nájemného – Účelově vázané příjmy
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
p.m.
Plnění 2013
p.m.
0,—
Článek 5 8 1 — Příjmy z pojistného plnění – Účelově vázané příjmy
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
p.m.
Plnění 2013
p.m.
0,—
KAPITOLA 5 9 — OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI
Číselné údaje
Hlava Kapitola
Článek Bod
Název
59
Ostatní příjmy ze správní činnosti
590
Ostatní příjmy ze správní činnosti
Rozpočet 2015
Kapitola 5 9 — Celkem
Rozpočet 2014
Plnění 2013
2013/2015
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
Článek 5 9 0 — Ostatní příjmy ze správní činnosti
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Plnění 2013
p.m.
p.m.
0,—
HLAVA 9 — RŮZNÉ PŘÍJMY
Číselné údaje
Hlava
Kapitola
90
Název
Rozpočet 2015
Různé příjmy
Hlava 9 — Celkem
Rozpočet 2014
Plnění 2013
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
KAPITOLA 9 0 — RŮZNÉ PŘÍJMY
Číselné údaje
Hlava Kapitola
Článek Bod
Název
90
Různé příjmy
900
Různé příjmy
Rozpočet 2015
Kapitola 9 0 — Celkem
Rozpočet 2014
Plnění 2013
2013/2015
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
Článek 9 0 0 — Různé příjmy
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Plnění 2013
p.m.
p.m.
0,—
VÝDAJE — VÝDAJE
Číselné údaje
Hlava
1
Název
Rozpočet 2015
Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu
65 693 463
10 0
2
Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje
10
Ostatní výdaje
Celkem
Of which Reserves: 10 0
Položky 2014
Plnění 2013
65 527 073
62 217 690,00
22 293 732
22 098 466
22 534 285,00
880 004
p.m.
0,—
88 867 199
87 625 539
84 751 975,00
880 004
66 573 467
880 004
HLAVA 1 — VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU
Číselné údaje
Hlava
Kapitola
10
Název
FR
Členové orgánu
Rozpočet 2015
5
8 960 603
Úředníci a dočasní zaměstnanci
5
46 688 057
Ostatní zaměstnanci a externí služby
5
8 533 733
Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu
8 343 850,00
47 462 875
44 720 710,00
8 209 144
7 736 310,00
200 002
8 733 735
10 0
16
8 408 084
570 000
47 258 057
10 0
14
Plnění 2013
110 002
9 070 605
10 0
12
Položky 2014
5
Hlava 1 — Celkem
1 511 070
1 446 970
1 416 820,00
65 693 463
65 527 073
62 217 690,00
10 0
Celkem + rezerva
880 004
66 573 467
KAPITOLA 1 0 — ČLENOVÉ ORGÁNU
Číselné údaje
Hlava Kapitola
Článek Bod
Název
FR
10
Členové orgánu
100
Platy, příspěvky a úhrady
1000
Platy, příspěvky a úhrady
1004
Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních
a související výdaje
Rozpočet 2015
Plnění 2013
2013/2015
5.2
80 000
80 000
80 000,00
100,00 %
5.2
8 865 603
8 313 084
8 243 350,00
92,98 %
8 393 084
8 323 350,00
93,04 %
110 002
8 975 605
10 0
Článek 1 0 0 — Dílčí součet
8 945 603
110 002
9 055 605
10 0
105
Položky 2014
Kurzy pro členy orgánu
5.2
Kapitola 1 0 — Celkem
10 0
Celkem + rezerva
15 000
15 000
20 500,00
136,67 %
8 960 603
8 408 084
8 343 850,00
93,12 %
110 002
9 070 605
Článek 1 0 0 — Platy, příspěvky a úhrady
Bod 1 0 0 0 — Platy, příspěvky a úhrady
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
80 000
Plnění 2013
80 000
80 000,00
Bod 1 0 0 4 — Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních a související výdaje
Číselné údaje
Rozpočet 2015
1004
Položky 2014
8 865 603
10 0
Plnění 2013
8 313 084
8 243 350,00
8 313 084
8 243 350,00
110 002
Celkem
8 975 605
Článek 1 0 5 — Kurzy pro členy orgánu
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
15 000
15 000
20 500,00
KAPITOLA 1 2 — ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI
Číselné údaje
Hlava Kapitola
Článek Bod
Název
12
Úředníci a dočasní zaměstnanci
120
Odměny a ostatní nároky
1200
Odměny a příspěvky
FR
Rozpočet 2015
5.2
Placené přesčasy
1204
Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa
výkonu a skončení služebního poměru
45 874 465
Plnění 2013
2013/2015
47 002 875
44 467 437,00
96,93 %
60 000
57 025,00
95,04 %
570 000
46 444 465
10 0
1202
Položky 2014
5.2
5.2
Článek 1 2 0 — Dílčí součet
60 000
350 000
400 000
196 248,00
56,07 %
46 284 465
47 462 875
44 720 710,00
96,62 %
570 000
46 854 465
10 0
122
Odstupné po předčasném ukončení služebního poměru
1220
Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo
zrušeno ze služebních důvodů
5.2
p.m.
p.m.
0,—
1222
Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr
definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování
pracovních míst úředníků a dočasných zaměstnanců
5.2
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
403 592
p.m.
0,—
46 688 057
47 462 875
44 720 710,00
Článek 1 2 2 — Dílčí součet
129
Předběžná položka
5.2
Kapitola 1 2 — Celkem
10 0
Celkem + rezerva
95,79 %
570 000
47 258 057
Článek 1 2 0 — Odměny a ostatní nároky
Bod 1 2 0 0 — Odměny a příspěvky
Číselné údaje
Rozpočet 2015
1200
Položky 2014
45 874 465
10 0
Plnění 2013
47 002 875
44 467 437,00
47 002 875
44 467 437,00
570 000
Celkem
46 444 465
Bod 1 2 0 2 — Placené přesčasy
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
60 000
Plnění 2013
60 000
57 025,00
Bod 1 2 0 4 — Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
350 000
400 000
196 248,00
Článek 1 2 2 — Odstupné po předčasném ukončení služebního poměru
Bod 1 2 2 0 — Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo zrušeno ze služebních důvodů
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
p.m.
p.m.
0,—
Bod 1 2 2 2 — Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování
pracovních míst úředníků a dočasných zaměstnanců
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
p.m.
p.m.
0,—
Článek 1 2 9 — Předběžná položka
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
403 592
p.m.
0,—
KAPITOLA 1 4 — OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY
Číselné údaje
Hlava Kapitola
Článek Bod
Název
FR
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
2013/2015
14
Ostatní zaměstnanci a externí služby
140
Ostatní zaměstnanci a externí osoby
1400
Ostatní zaměstnanci
5.2
2 100 317
2 054 784
2 009 625,00
95,68 %
1402
Tlumočnické služby
5.2
4 430 760
4 566 700
4 326 934,00
97,66 %
1404
Stáže, granty a výměny úředníků
5.2
760 460
760 460
674 936,00
88,75 %
1408
Nároky související s nástupem do služebního poměru,
změnou místa výkonu a skončením služebního poměru
a další výdaje za služby zaměstnancům během jejich
kariéry
5.2
Článek 1 4 0 — Dílčí součet
142
Externí služby
1420
Doplňkové služby pro překladatelskou službu
5.2
Odborná pomoc spojená s poradními pracemi
5.2
Článek 1 4 2 — Dílčí součet
Předběžná položka
30 000,00
66,67 %
7 041 495,00
95,98 %
747 196
347 200
245 865,00
32,91 %
450 000
450 000
448 950,00
99,77 %
1 197 196
797 200
694 815,00
58,04 %
p.m.
0,—
200 002
1 397 198
10 0
149
30 000
7 411 944
200 002
947 198
10 0
1422
45 000
7 336 537
5.2
p.m.
Kapitola 1 4 — Celkem
10 0
Celkem + rezerva
8 533 733
8 209 144
7 736 310,00
90,66 %
200 002
8 733 735
Článek 1 4 0 — Ostatní zaměstnanci a externí osoby
Bod 1 4 0 0 — Ostatní zaměstnanci
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
2 100 317
Plnění 2013
2 054 784
2 009 625,00
Bod 1 4 0 2 — Tlumočnické služby
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
4 430 760
Plnění 2013
4 566 700
4 326 934,00
Bod 1 4 0 4 — Stáže, granty a výměny úředníků
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
760 460
Plnění 2013
760 460
674 936,00
Bod 1 4 0 8 — Nároky související s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a skončením služebního
poměru a další výdaje za služby zaměstnancům během jejich kariéry
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
45 000
Plnění 2013
30 000
30 000,00
Článek 1 4 2 — Externí služby
Bod 1 4 2 0 — Doplňkové služby pro překladatelskou službu
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
1420
747 196
10 0
200 002
Celkem
947 198
Plnění 2013
347 200
245 865,00
347 200
245 865,00
Bod 1 4 2 2 — Odborná pomoc spojená s poradními pracemi
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
450 000
Plnění 2013
450 000
448 950,00
Článek 1 4 9 — Předběžná položka
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
p.m.
p.m.
0,—
KAPITOLA 1 6 — OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU
Číselné údaje
Hlava Kapitola
Článek Bod
Název
FR
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
2013/2015
16
Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu
161
Správa zaměstnanců
1610
Různé výdaje na nábor pracovníků
5.2
45 000
50 000
35 000,00
77,78 %
1612
Další odborné vzdělávání, rekvalifikace a informace pro
zaměstnance
5.2
425 070
425 070
400 395,00
94,20 %
470 070
475 070
435 395,00
92,62 %
5.2
382 500
382 500
335 000,00
87,58 %
50,00 %
Článek 1 6 1 — Dílčí součet
162
Výdaje na služební cesty
163
Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu
1630
Sociální zabezpečení
5.2
20 000
20 000
10 000,00
1632
Interní politika společenských aktivit
5.2
28 500
28 500
25 675,00
90,09 %
1633
Mobilita/Doprava
5.2
50 000
45 000
63 000,00
126,00 %
1634
Lékařská služba
5.2
110 000
45 900
45 000,00
40,91 %
1636
Restaurace a jídelny
5.2
p.m.
p.m.
0,—
1638
Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně
zajištěné jesle
5.2
450 000
450 000
502 750,00
111,72 %
658 500
589 400
646 425,00
98,17 %
1 446 970
1 416 820,00
93,76 %
Článek 1 6 3 — Dílčí součet
164
Příspěvek akreditovaným evropským školám
1640
Příspěvek akreditovaným evropským školám (typ 2)
5.1
p.m.
Článek 1 6 4 — Dílčí součet
p.m.
Kapitola 1 6 — Celkem
1 511 070
Článek 1 6 1 — Správa zaměstnanců
Bod 1 6 1 0 — Různé výdaje na nábor pracovníků
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
45 000
Plnění 2013
50 000
35 000,00
Bod 1 6 1 2 — Další odborné vzdělávání, rekvalifikace a informace pro zaměstnance
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
425 070
Plnění 2013
425 070
400 395,00
Článek 1 6 2 — Výdaje na služební cesty
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
382 500
Plnění 2013
382 500
335 000,00
Článek 1 6 3 — Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu
Bod 1 6 3 0 — Sociální zabezpečení
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
20 000
Plnění 2013
20 000
10 000,00
Bod 1 6 3 2 — Interní politika společenských aktivit
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
28 500
Plnění 2013
28 500
25 675,00
Bod 1 6 3 3 — Mobilita/Doprava
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
50 000
Plnění 2013
45 000
63 000,00
Bod 1 6 3 4 — Lékařská služba
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
110 000
Plnění 2013
45 900
45 000,00
Bod 1 6 3 6 — Restaurace a jídelny
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
p.m.
Plnění 2013
p.m.
0,—
Bod 1 6 3 8 — Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
450 000
Plnění 2013
450 000
502 750,00
Článek 1 6 4 — Příspěvek akreditovaným evropským školám
Bod 1 6 4 0 — Příspěvek akreditovaným evropským školám (typ 2)
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
p.m.
HLAVA 2 — BUDOVY, NÁBYTEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
Číselné údaje
Hlava
Kapitola
Název
FR
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
20
Budovy a náklady s nimi spojené
5
14 543 501
14 528 461
14 988 114,00
21
Informační technologie, zařízení a nábytek: nákup, pronájem
a údržba
5
3 868 081
3 738 629
3 664 167,00
23
Administrativní výdaje
5
354 114
358 247
337 000,00
25
Schůze a konference
5
749 750
751 845
679 592,00
26
Odborné studie a informace: získávání, archivace, produkce
a distribuce
5
Hlava 2 — Celkem
2 778 286
2 721 284
2 865 412,00
22 293 732
22 098 466
22 534 285,00
KAPITOLA 2 0 — BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ
Číselné údaje
Hlava Kapitola
Článek Bod
Název
FR
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
2013/2015
20
Budovy a náklady s nimi spojené
200
Budovy a náklady s nimi spojené
2000
Nájemné
5.2
1 581 779
1 566 537
1 516 695,00
95,89 %
2001
Každoroční nájemní splátky
5.2
8 672 838
8 527 657
8 994 855,00
103,71 %
2003
Pořízení nemovitého majetku
5.2
p.m.
p.m.
0,—
2005
Výstavba budov
5.2
p.m.
p.m.
0,—
2007
Zařízení prostor
5.2
237 029
236 571
225 892,00
95,30 %
2008
Ostatní výdaje na budovy
5.2
42 011
41 930
37 839,00
90,07 %
2009
Předběžná položka na úhradu investic orgánu do
nemovitostí
5.2
Článek 2 0 0 — Dílčí součet
p.m.
p.m.
0,—
10 533 657
10 372 695
10 775 281,00
102,29 %
202
Výdaje na budovy
2022
Úklid a údržba
5.2
1 873 942
1 870 322
1 985 764,00
105,97 %
2024
Energetická spotřeba
5.2
585 720
713 022
667 427,00
113,95 %
2026
Bezpečnost a ostraha budov
5.2
1 494 808
1 494 468
1 519 563,00
101,66 %
2028
Pojištění
5.2
55 374
77 954
40 079,00
72,38 %
Článek 2 0 2 — Dílčí součet
4 009 844
4 155 766
4 212 833,00
105,06 %
Kapitola 2 0 — Celkem
14 543 501
14 528 461
14 988 114,00 103,06 %
Článek 2 0 0 — Budovy a náklady s nimi spojené
Bod 2 0 0 0 — Nájemné
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
1 581 779
Plnění 2013
1 566 537
1 516 695,00
Bod 2 0 0 1 — Každoroční nájemní splátky
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
8 672 838
Plnění 2013
8 527 657
8 994 855,00
Bod 2 0 0 3 — Pořízení nemovitého majetku
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
p.m.
p.m.
0,—
Bod 2 0 0 5 — Výstavba budov
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
p.m.
p.m.
0,—
Bod 2 0 0 7 — Zařízení prostor
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
237 029
Plnění 2013
236 571
225 892,00
Bod 2 0 0 8 — Ostatní výdaje na budovy
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
42 011
Plnění 2013
41 930
37 839,00
Bod 2 0 0 9 — Předběžná položka na úhradu investic orgánu do nemovitostí
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
p.m.
Plnění 2013
p.m.
0,—
Článek 2 0 2 — Výdaje na budovy
Bod 2 0 2 2 — Úklid a údržba
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
1 873 942
Plnění 2013
1 870 322
1 985 764,00
Bod 2 0 2 4 — Energetická spotřeba
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
585 720
713 022
667 427,00
Bod 2 0 2 6 — Bezpečnost a ostraha budov
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
1 494 808
Plnění 2013
1 494 468
1 519 563,00
Bod 2 0 2 8 — Pojištění
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
55 374
77 954
40 079,00
KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA
Číselné údaje
Hlava Kapitola
Článek Bod
Název
FR
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
2013/2015
21
Informační technologie, zařízení a nábytek: nákup,
pronájem a údržba
210
Zařízení, provozní náklady a služby související
s výpočetní technikou a telekomunikacemi
2100
Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru
5.2
1 158 650
1 121 737
1 160 429,00
100,15 %
2102
Externí služby související s provozem, realizací a údržbou
aplikací a systémů
5.2
1 595 209
1 494 882
1 568 372,00
98,32 %
2103
Telekomunikační poplatky
5.2
189 102
188 737
168 024,00
88,85 %
2 942 961
2 805 356
2 896 825,00
98,43 %
33,77 %
Článek 2 1 0 — Dílčí součet
212
Vybavení
5.2
159 315
159 287
53 804,00
214
Technické vybavení a zařízení
5.2
693 821
693 986
633 538,00
91,31 %
216
Vozidla
5.2
71 984
80 000
80 000,00
111,14 %
3 868 081
3 738 629
3 664 167,00
94,73 %
Kapitola 2 1 — Celkem
Článek 2 1 0 — Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi
Bod 2 1 0 0 — Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
1 158 650
Plnění 2013
1 121 737
1 160 429,00
Bod 2 1 0 2 — Externí služby související s provozem, realizací a údržbou aplikací a systémů
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
1 595 209
Plnění 2013
1 494 882
1 568 372,00
Bod 2 1 0 3 — Telekomunikační poplatky
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
189 102
188 737
168 024,00
Článek 2 1 2 — Vybavení
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
159 315
159 287
53 804,00
Článek 2 1 4 — Technické vybavení a zařízení
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
693 821
693 986
633 538,00
Článek 2 1 6 — Vozidla
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
71 984
80 000
80 000,00
KAPITOLA 2 3 — ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE
Číselné údaje
Hlava Kapitola
Článek Bod
Název
FR
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
2013/2015
23
Administrativní výdaje
230
Kancelářské potřeby
5.2
148 591
148 556
141 052,00
94,93 %
231
Poplatky za finanční služby
5.2
4 500
4 500
1 000,00
22,22 %
232
Soudní náklady a náhrady škod
5.2
30 000
30 000
30 000,00
236
Poštovné a doručné
5.2
86 800
86 800
65 994,00
76,03 %
238
Ostatní správní výdaje
5.2
84 223
88 391
98 954,00
117,49 %
354 114
358 247
337 000,00
95,17 %
Kapitola 2 3 — Celkem
100,00 %
Článek 2 3 0 — Kancelářské potřeby
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
148 591
148 556
141 052,00
Článek 2 3 1 — Poplatky za finanční služby
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
4 500
4 500
1 000,00
Článek 2 3 2 — Soudní náklady a náhrady škod
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
30 000
30 000
30 000,00
Článek 2 3 6 — Poštovné a doručné
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
86 800
86 800
65 994,00
Článek 2 3 8 — Ostatní správní výdaje
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
84 223
88 391
98 954,00
KAPITOLA 2 5 — SCHŮZE A KONFERENCE
Číselné údaje
Hlava Kapitola
Článek Bod
Název
FR
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
2013/2015
25
Schůze a konference
254
Schůze, konference, kongresy, semináře a jiné
2540
Interní schůze
5.2
100 000
110 000
98 645,00
98,65 %
2541
Třetí strany
5.2
77 000
77 595
72 800,00
94,55 %
2542
Pořádání akcí (v Bruselu nebo v decentralizovaných
lokalitách) v partnerství s místními a regionálními orgány,
jejich sdruženími a s ostatními institucemi Unie
5.2
422 750
414 250
359 689,00
85,08 %
2546
Výdaje na reprezentaci
5.2
150 000
150 000
148 458,00
98,97 %
Článek 2 5 4 — Dílčí součet
749 750
751 845
679 592,00
90,64 %
Kapitola 2 5 — Celkem
749 750
751 845
679 592,00
90,64 %
Článek 2 5 4 — Schůze, konference, kongresy, semináře a jiné
Bod 2 5 4 0 — Interní schůze
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
100 000
110 000
98 645,00
Bod 2 5 4 1 — Třetí strany
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
77 000
77 595
72 800,00
Bod 2 5 4 2 — Pořádání akcí (v Bruselu nebo v decentralizovaných lokalitách) v partnerství s místními a regionálními
orgány, jejich sdruženími a s ostatními institucemi Unie
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
422 750
414 250
359 689,00
Bod 2 5 4 6 — Výdaje na reprezentaci
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
150 000
150 000
148 458,00
KAPITOLA 2 6 — ODBORNÉ STUDIE A INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, PRODUKCE A DISTRIBUCE
Číselné údaje
Hlava Kapitola
Článek Bod
Název
FR
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
2013/2015
26
Odborné studie a informace: získávání, archivace, produkce
a distribuce
260
Komunikační a publikační činnost
2600
Vztahy s tiskem (evropské, státní, regionální nebo místní
úrovně či specializovaným) a uzavírání partnerství
s audiovizuálními sdělovacími prostředky, tiskem nebo
rozhlasem
5.2
655 720
659 718
658 227,00
100,38 %
2602
Vydávání a distribuce informačních materiálů v papírové,
audiovizuální nebo elektronické podobě (Internet/Intranet)
5.2
808 305
808 305
876 467,00
108,43 %
2604
Úřední věstník
5.2
150 000
150 000
207 093,00
138,06 %
1 614 025
1 618 023
1 741 787,00
107,92 %
Článek 2 6 0 — Dílčí součet
262
Získávání dokumentace a archivace
2620
Externí posudky a studie
5.2
449 409
449 409
459 835,00
102,32 %
2622
Výdaje na dokumentaci a knihovnu
5.2
128 292
128 292
154 076,00
120,10 %
2624
Výdaje na archivní fondy
5.2
264
Výdaje na publikační a informační činnost a na účast na
veřejných akcích: informační a komunikační činnosti
5.2
Článek 2 6 2 — Dílčí součet
Kapitola 2 6 — Celkem
126 560
126 560
120 689,00
95,36 %
704 261
704 261
734 600,00
104,31 %
389 025,00
84,57 %
460 000
399 000
2 778 286
2 721 284
2 865 412,00 103,14 %
Článek 2 6 0 — Komunikační a publikační činnost
Bod 2 6 0 0 — Vztahy s tiskem (evropské, státní, regionální nebo místní úrovně či specializovaným) a uzavírání
partnerství s audiovizuálními sdělovacími prostředky, tiskem nebo rozhlasem
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
655 720
Plnění 2013
659 718
658 227,00
Bod 2 6 0 2 — Vydávání a distribuce informačních materiálů v papírové, audiovizuální nebo elektronické podobě
(Internet/Intranet)
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
808 305
Plnění 2013
808 305
876 467,00
Bod 2 6 0 4 — Úřední věstník
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
150 000
Plnění 2013
150 000
207 093,00
Článek 2 6 2 — Získávání dokumentace a archivace
Bod 2 6 2 0 — Externí posudky a studie
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
449 409
Plnění 2013
449 409
459 835,00
Bod 2 6 2 2 — Výdaje na dokumentaci a knihovnu
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
128 292
Plnění 2013
128 292
154 076,00
Bod 2 6 2 4 — Výdaje na archivní fondy
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
126 560
126 560
120 689,00
Článek 2 6 4 — Výdaje na publikační a informační činnost a na účast na veřejných akcích: informační
a komunikační činnosti
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
460 000
399 000
389 025,00
HLAVA 10 — OSTATNÍ VÝDAJE
Číselné údaje
Hlava
Kapitola
Název
FR
Rozpočet 2015
Položky 2014
Plnění 2013
10 0
Předběžné položky
880 004
p.m.
0,—
10 1
Pohotovostní rezerva
5.2
p.m.
p.m.
0,—
10 2
REZERVY NA PŘEVZETÍ BUDOV
5.2
p.m.
p.m.
0,—
880 004
p.m.
0,—
Hlava 10 — Celkem
KAPITOLA 10 0 — PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
880 004
Plnění 2013
p.m.
0,—
KAPITOLA 10 1 — POHOTOVOSTNÍ REZERVA
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
p.m.
Plnění 2013
p.m.
0,—
KAPITOLA 10 2 — REZERVY NA PŘEVZETÍ BUDOV
Číselné údaje
Rozpočet 2015
Položky 2014
p.m.
1.
S — ZAMĚSTNANCI
1.1.
S 1 — Oddíl VII – Výbor regionů
Plnění 2013
p.m.
0,—
Download

různé příjmy - EUR-Lex