Interní magazín pro
zaměstnance
ČD Cargo, a. s.
Březen
2013
Aktuality
Přeprava lokomotiv 380
str. 3
Obchod - Provoz
Systémový vlak Adria
str. 4
Nástěnka
Nejrozsáhlejší systémy PROBIS
str. 5
Gordický uzel
Jaký bude další vývoj železniční osobní i nákladní dopravy, velmi zajímá také Svaz
průmyslu a dopravy. Bylo to
jedno z témat jednání jeho
členů, které se uskutečnilo
v Praze 22. února.
Na tiskové konferenci padaly otázky především k poplatkům za dopravní cestu
a k možným řešením budoucnosti ČD Cargo. Ministr dopravy slíbil na zasedání Svazu,
že návrh koncepce předloží
v nejbližších dnech.
Z vyjádření prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka vyplynulo, že
tuto oblast považuje za velmi
složitý problém. Jeho řešení
nebude možné bez ingerence
státu. Jinak nenastolíme léta
proklamovanou potřebu převést více přeprav ze silnice na
železnici. I když na železnici
vstoupila do nákladní dopravy konkurence, nikdo z externích dopravců nemá zájem
o velmi nákladnou přepravu
jednotlivých vozových zásilek. V této souvislosti prezident Hanák hovořil o zřejmě
nevyhnutelném trendu rušení
regionálních tratí s minimálně
využívanou osobní dopravou.
To se ovšem může dotknout
i regionální nákladní dopravy,
tedy právě přepravy jednotlivých zásilek.
Je tedy třeba hledat komplexní
řešení. Bez účasti všech zainteresovaných stran nebude ovšem účinné.
(Viz aktualita str. 3)
Irena Pospíšilová
Snímek Michala Roha ml. z února letošního roku přibližuje lokomotivu 363.508 s vlakem 47340
z Luk nad Olší do Mnichova v zastávce Tatenice.
Přepravy uhlí do Mnichova - obstáli jsme
v konkurenčním boji
V komoditě černé uhlí a koks
jsme si v poslední době bohužel zvykli spíše na negativní
zprávy. A když se podíváme
do statistik, čísla nám neradostný vývoj potvrzují. Za
rok 2012 jsme přepravili o téměř 200 tisíc tun černého uhlí
méně, oproti roku 2011 o 400
tisíc tun.
Situace v koksu je ještě horší.
Propad proti roku 2011 dosáhl 580 tisíc tun, proti roku
2010 však téměř 2 miliony
tun. Čísla poměrně alarmující, proto stojí za to podívat se
na příčiny tohoto poklesu. Na
jedné straně stojí konkurenční
boj, kdy o přepravy ucelených
uhelných vlaků zuří ostrá válka, na druhé straně pak stojí ekonomická situace nejen
v České republice, ale i v sousedních zemích.
Pravděpodobně
největšími
konkurenty v černouhelných
přepravách jsou dopravci
AWT a PKP Cargo. První jmenovaný je úzce spjatý
s těžařskou společností NWR
(OKD), a je tedy pochopitelné, že má poměrně blízko
k přepravovanému zboží. Navíc na Ostravsku disponuje
sítí vlastních tratí, po kterých
je schopen uhlím z OKD zásobovat např. hutní společnost
AMO nebo teplárny Dalkia
Česká republika. Dopravce
PKP Cargo je napojen na těžaře v sousedním Polsku, navíc
disponuje rozsáhlým parkem
nákladních vozů nejen na přepravy uhlí. Úsek z česko-polské hranice k odběratelům
paliva na Ostravsku je tak
krátký, že zde při kooperaci
s dalším dopravcem jen obtíž-
ně konkurujeme. Dalším hráčem se pravděpodobně v brzké době stane dopravce RCA,
který má zase úzké kontakty
na odběratele paliv v Rakousku a který by mohl převzít
některé uhelné přepravy, především v tranzitu přes Českou
republiku.
I přes výše uvedené pesimistické řádky však máme na kontě řadu pozitiv. Mám tím na
mysli především zahájení přeprav v rámci projektu „Strela“
v loňském roce, kdy jsme na
trase Świnoujście – Haniska
pri Košiciach ve spolupráci
s dalšími dopravci (mimo jiné
Koleje Czeskie) přepravili cca
600 tisíc tun černého uhlí. Získat tento kontrakt i pro letošní
rok bylo v konkurenčním boji
velice obtížné. Ale podařilo se.
Pokračování na str. 2
Cargovák - Březen 2013
Přepravy uhlí do Mnichova - obstáli jsme
v konkurenčním boji
Dokončení ze str. 1
Velice příznivou zprávou z počátku letošního roku je zahájení nových přeprav černého
uhlí z Ostravska do teplárny
Stadtwerke München GmbH.
Od začátku roku (do 19. února) bylo mezi stanicemi Louky nad Olší a München-Johanneskirchen
Stadtwerke
přepraveno již 30 vlaků, což
představuje téměř 40 tisíc
tun černého uhlí. Nejedná se
o úplně nové přepravy. Tyto
byly až do roku 2009 realizovány v objemu cca 200 tisíc
tun ročně. Samozřejmě našimi
vlaky.
Pozitiv na této zprávě je více.
Tím nejdůležitějším je samozřejmě fakt, že se obchodním
manažerům ČD Cargo podařilo obstát v konkurenčním boji
s dalšími dopravci a získat tak
pro firmu nemalé přepravní
tržby. Uhelné vlaky opouštějí území České republiky na
hraničním přechodu Česká
Kubice/Furth im Wald, což
znamená, že po tratích SŽDC
najedou přes 600 km. Úctyhodný výkon, zvláště pokud si
uvědomíme, že trasa do Mnichova přes Rakousko je o více
než 100 km kratší. Ve stanici
Furth im Wald si vlaky přebírá „národní“ dopravce DB
Schenker Rail. Celou trasu
zvládnou vlaky ČD Cargo za
přibližně 24 hodin, a to včetně přepřahů mezi elektrickou
a motorovou trakcí v Loukách
nad Olší a v Plzni a realizace dvou postrků na sklonově
náročnějších úsecích. Ročně
bychom měli do Mnichova
přepravit asi 300 tisíc tun uhlí.
O příčinách poklesu přeprav
koksu toho bylo napsáno již
mnoho. Hlavní příčinou je nezájem hutních podniků o tuto
surovinu. Zásadním předpokladem pro navýšení přeprav
této komodity je proto oživení
trhu. Společnost NWR (maji-
tel ostravských koksoven) již
v závěru loňského roku reagovala a snížila cenu koksu
o 20 %. Uvidíme tedy, jak se
trh bude vyvíjet v letošním
roce. V loňském roce se nám
podařilo získat nemalou část
přeprav koksu z Polska do Rumunska v tranzitu přes Českou
republiku a v závěru roku tak
vylepšit nepříznivé výsledky
v této komoditě. Také měsíc leden již byl ve znamení lepšího
vývoje, kdy jsme podle předběžných výsledků přepravili
o 7 tisíc tun koksu více než
v lednu loňského roku. Je
to zejména důsledek aktivní
obchodní politiky ČD Cargo
spojené se získáním 20 tisíc
tun nového zboží z koksovny
v polských Zdieszowicích do
AMO v Ostravě. Pokud ČD
Cargo dokáže zaručit kvalitu a
stabilitu těchto přeprav, je výhled i na další objemy.
Michal Roh
Tři otázky pro ...
mořádných zásilek. Pro tyto
přepravy bylo vydáno celkem
1562 Příkazů k dopravě včetně Příkazů pro opakované
přepravy a řada přeprav byla
realizována podle Přepravních typových listů. Kromě
toho PREMIZA zpracovala
podklady pro řadu průzkumů
prostorové průchodnosti nebo
přechodnosti mimořádných
zásilek, jejichž výsledek byl
často rozhodující ve výběrovém řízení na způsob dopravy
a dopravce.
speciálních vozech umožňujících stranový odsun. Dále se
skupina PREMIZA podílela
na zajištění přepravy stojanu
kladiva o hmotnosti 166 tun,
kdy únosnost vozu byla se
souhlasem držitele o čtyři tuny
překročena a tím došlo k vyššímu poklesu podlahy vozu.
Zajímavá byla i přeprava parní
lokomotivy naložené na hlubinovém voze řady Uaaikks
9946 nebo přeprava implodovaného cisternového vozu
loženého dehtem, jehož obrys
po implozi překračoval ložnou
míru SŽDC, a řada dalších.
Jiřinu Hulíkovou,
vedoucí skupiny PREMIZA,
Odbor plánování kapacit
• Jak se dařilo pracovní skupině PREMIZA v uplynulém
roce?
V uplynulém roce projednala
skupina PREMIZA celkem
990 případů přeprav mimořádných zásilek. Ve 222 případech se jednalo o mimořádné zásilky přepravované po
území ČR, v 247 případech
o vývoz a v 318 případech
o dovoz, 203 případů představovalo tranzitní přepravy mi-
2
Aktuality
• Jaké nejsložitější přepravy
mimořádných zásilek jste
dokázali zajistit?
Každá přeprava mimořádné zásilky vyžaduje zvláštní
opatření, aby mohla být realizována, a tím se stává složitou
a také zajímavou. K nejsložitějším a nejzajímavějším přepravám patřily v roce 2012
přepravy transformátorů na
• Je ČD Cargo pro tyto přepravy dostatečně technicky
vybavené, co se týče zejména
nákladních vozů? Museli
jste z těchto důvodů některé
zákazníky odmítnout?
Složení vozového parku ČD
Cargo není bohužel pro přepravy mimořádných zásilek zcela
Ptáte se nás
DOTAZ: Jaký je podíl do-
pravních externích nákladů
v osobní a nákladní dopravě?
ODPOVĚĎ: Mezinárodní železniční unie (UIC) si nechala
vypracovat studii o externích
nákladech u jednotlivých druhů dopravy. Ty se projevují
především
prostřednictvím
znečištění ovzduší, hluku, ale
i nehod. Zatímco osobní a nákladní vlaky způsobují okolo
dvou procent těchto nákladů,
osobní automobily více než
60 procent a všechny druhy
silničních prostředků dokonce přes 90 procent. Experti
využili pro zveřejněnou studii
data z 25 států EU (bez Malty
a Kypru) plus z Norska a Švýcarska. Celková roční výše
dopravních externích nákladů
činila v těchto zemích více než
500 miliard eur, z toho asi 76
procent externích nákladů souvisí s osobní dopravou, zbývajících 24 procent s nákladní.
-redoptimální. Po vyřazení vozů
řady Kbkks schází dvounápravové vozy s mezinárodní přechodností (označené RIV) pro
přepravu kratších a širších nákladů. U vozů Kns není totiž
dovoleno sklápět bočnice, které ve sklopeném stavu překračují ložnou míru. Situace není
růžová ani u čtyřnápravových
vozů pro přepravu širších nákladů, protože vozy, u kterých
je dovoleno bočnice sklápět,
nenesou označení RIV, a nejsou tedy přechodné v mezinárodní dopravě. Uvítali bychom
i vozy pro přepravu těžších
nákladů typu Samms a vozy
se sníženou výškou podlahy
pro přepravu vyšších zásilek.
V žádném případě ale zákazníky neodmítáme a každému
se snažíme nabídnout alternativní řešení pro přepravu jeho
zásilky, včetně využití vozové
výpomoci od sousedních dopravců.
Irena Pospíšilová
Cargovák - Březen 2013
Aktuality
Netradiční přeprava lokomotiv 380 ČD
Velmi zajímavá přeprava konvoje lokomotiv řady 380 ČD,
a. s., a to v trase ČD DKV
Praha (Praha-Vršovice) – Plzeň hlavní nádraží, se uskutečnila ve středu 9. ledna 2013.
Jednalo se o stroje čísel 005,
007, 008, 012 a 014, které
musely být jako nefunkční
přepraveny zpět do výrobního
závodu, a to kvůli úpravě řídicího systému z verze 1.6 na
verzi 2.6. K 31. prosinci 2012
totiž vypršela platnost dalších
rozhodnutí Drážního úřadu,
povolujících zkušební provoz
řady 380, a proto musela být
vydána nová. S platností do
30. června 2013 byla opět vydána dvě pro různá provedení
lokomotiv. Ta sice v součtu i
nyní zahrnují všech dvacet lokomotiv, ale již ne pro stroje
s řídicím systémem zmíněné
verze 1.6, které tak musely být
odstaveny. Počet lokomotiv
řady 380 disponibilních pro
provoz u ČD se tím momentálně snížil ze čtrnácti na devět.
Lokomotiva řady 380 ČD,
tovární typ Škoda 109E, je
třísystémová elektrická lokomotiva, jejíž prototyp byl
představen v roce 2008 na
veletrhu Innotrans v Berlíně.
O dva roky dříve, v prosinci
2006, prošel skelet vozidla
úspěšně statickou zkouškou
podle evropských Technických směrnic pro interoperabilitu (TSI).
Lokomotiva je určena pro dopravu vlaků osobní dopravy
na hlavních tratích ve střední
Evropě, tedy v České republice, Německu, Rakousku,
Polsku, Slovensku a Maďarsku. Podle smlouvy na dodání dvaceti těchto lokomotiv
měly být první kusy dodány
v průběhu roku 2009. Zpočátku měly být testovány na různých tratích a výkonech a teprve od grafikonu 2009/2010
(od prosince 2009) se počítalo
s jejich nasazením v pravidelných turnusech, pravděpodobně na vlacích EuroCity
na prvním tranzitním koridoru. Tento harmonogram však
nebyl dodržen a první stroje
začaly být dodávány až v průběhu roku 2010.
Samotný provoz této řady –
který má dodnes pouze zkušební charakter – byl zahájen
20. května 2010, kdy obdržela
od Drážního úřadu povolení
ke zkušebnímu provozu, tehdy
platné do 31. prosince 2010.
Na základě tohoto povolení byl zahájen provoz u ČD
Cargo a byly do něj nasazeny
dvě lokomotivy této řady čísel
380.007 a 008. Ty byly nasa-
provoz pro jistotu po krátkou
dobu posuzován jako bez VZ.
Školení strojvedoucích na novou řadu probíhala ve ŠKODĚ
v Plzni již od jara 2010.
Od prosincové změny jízdního
řádu, resp. začátku platnosti
GVD 2010/2011, byl pak zahájen (zkušební) provoz v osobní dopravě. Paralelně k tomuto
zkušebnímu provozu byl zahájen schvalovací proces v okolních zemích – na Slovensku,
v Německu (zde se shodou
okolností momentálně i jedna
lokomotiva právě nachází),
Rakousku, Maďarsku a Polsku
Na snímku z pražského „mostu Inteligence“ ze dne 9. ledna
2013 je zachycen celý konvoj, lokomotivy řady 380 jsou řazeny v pořadí 007, 008, 014, 005 a 012.
zovány na různých výkonech
po celé síti SŽDC, od vlaků
Plzeň – Praha – Česká Třebová přes vlaky s kontejnery Innofreight, přepravující dřevní
štěpku do Hněvic (Štětí), ucelené uhlí ze severních Čech do
Řečan nad Labem (elektrárny
Chvaletice), až po tranzitní
vlaky na někdejší trati KFNB
mezi Břeclaví a Petrovicemi
u Karviné.
Úplně první to byl ve středu 26. května 2010 stroj 007
a kapitolu historie provozu
řady 380 u ČD Cargo uzavřela
v neděli 21. listopadu 2011
lokomotiva 008. V počáteční
fázi byly tehdy nové lokomotivy provozovány pouze maximální rychlostí 100 km/h,
jelikož do ověření správné
činnosti vlakového zabezpečovače na tomto typu byl
– ale zatím nikde ke schválení
nedošlo. Pouze v Rakousku
a Polsku byly již zřejmě vykonány všechny nezbytné
zkušební jízdy. Podle platné
evropské legislativy ale každopádně bude muset nejdříve
dojít ke schválení v domovské
zemi, tedy na síti SŽDC, a pak
teprve budou moci být eventuálně vydána příslušná rozhodnutí i v dalších zemích.
Samotná přeprava proběhla
formou zvláštního vlaku, zavedeného v trase Praha-Vršovice os. n. – Praha-Krč – Praha-Radotín – Beroun – Plzeň
hl. n. a vedeného lokomotivou
363.522. Kvůli potřebným
brzdicím procentům byly do
soupravy řazeny ještě čtyři
prázdné vozy řady Eas.
Text a foto:
Martin Boháč
3
MD podpořilo
nákladní dopravu
Ministerstvo dopravy a SŽDC
udělaly první krok ke snížení
bariér v nákladní železniční
dopravě a zajištění konkurenceschopného systému vozových zásilek na železnici.
Konkrétním opatřením, které
tento typ ekologicky šetrné
dopravy podpoří, je rozšíření
systému vozových zásilek.
SŽDC zároveň od 1. března
2013 zvýší slevu pro přepravu
jednotlivých vozových zásilek
z 15 na 55 %. Cílem je otevřít
tento segment nákladní dopravy konkurenci, zlevnit všem
dopravcům jeho provozování
a zabránit rozsáhlému přesunu
zboží z kolejí na silnice.
Stát od tohoto podpůrného
kroku očekává zvýšení motivace pro používání ekologičtějšího druhu dopravy a také
uvolnění přetížené a poničené
krajské silniční infrastruktury od přetížených kamionů.
„Společně se SŽDC tímto
rozhodnutím motivujeme soukromé dopravce, aby se i oni
zapojili do boje o udržení převáženého zboží na železnici,“
řekl ministr dopravy Zbyněk
Stanjura. „Slevu pro jednotlivé vozové zásilky od 1. března
2013 zvyšujeme ze stávajících
15 % na 55 %,“ upřesnil chystaná opatření generální ředitel
SŽDC Jiří Kolář.
Změny dále nastanou v samotném systému přepravy jednotlivých vozových zásilek po
železnici. Od 1. března 2013
do něj budou patřit nejen manipulační a vlečkové vlaky, ale
také skupinové nákladní vlaky
s manipulací i mimo vlakotvorné stanice, vnitrostátní
relační vlaky mezi vybranými vlakotvornými stanicemi
a s výjimkou tranzitujících
vlaků také mezinárodní relační vlaky, které se rozestavují
nebo sestavují z jednotlivých
vozových zásilek. Rozšířená
přeprava jednotlivých vozových zásilek po železnici přispěje k její větší konkurenceschopnosti vůči kamionové
TZ MD
dopravě.
Cargovák - Březen 2013
Jednou z cest, jak navýšit
tržby ČD Cargo, je nabídka
služeb v celé přepravní trase.
Konkrétním příkladem pak
může být systémový vlak
ADRIA, vypravovaný nepravidelně z České republiky do
Chorvatska.
V současné době je určen především pro přepravu hutních
výrobků ze severomoravských
hutí do přístavu v Rijece, ale
není to ještě tak dávno, kdy by
skladba zásilek na tomto vlaku
byla mnohem pestřejší a vozy
na ADRII byly přivěšovány
i v Přerově nebo Břeclavi. Bohužel, krize v roce 2009 zcela
změnila některé zbožové toky
a znamenala i značné snížení
přepravních objemů.
Pravidelně se na svoji cestu vydává jen několik vlaků
ADRIA měsíčně. Zcela výjimečný však byl závěr loň-
4
Obchod - Provoz
Zvýšené přepravy hutních výrobků
ského roku, konkrétně měsíce
listopad a prosinec. V listopadu bylo dosaženo rekordního
počtu 22 vypravených spojů,
v prosinci jich bylo z Ostravy,
resp. Třince do Rijeky, vypraveno o tři méně. Celkem
bylo vlaky ADRIA přepraveno
v loňském roce téměř 65 tisíc
tun zboží. Oba měsíce byly
velice napjaté a nebylo jisté,
zda se celý objem podaří do
konce roku odvézt, což byla
závažná podmínka zákazníka.
Komunikace se zákazníkem
při plánování vlaku ADRIA
je velice důležitá, neboť na
přepravu po železnici navazuje lodní přeprava. Plán pro
naložení zboží na konkrétní
lodě se připravuje dopředu
a dojezd zásilek do přístavu je
termínovaný. Každé zdržení
generuje finanční a logistické
problémy. V odpoledních hodinách 27. listopadu situaci
výrazně zkomplikovalo vyhlášení zákazu nakládky pro
veškeré hutní zboží směřující
do stanice Rijeka Luka, a to
z důvodu nahromadění zásilek
na cestě, vzniklého probíhající
výlukovou činností. V podmínkách ZANu bylo, že HŽ
(Chorvatské železnice) budou
na hraničním přechodu Gyékényes / Koprivnica HŽ přebírat pouze jeden vlak denně.
Slovenští dispečeři proto bez
souhlasu HŽ nepřebírali ani
zásilky, které už byly na cestě.
Díky výjimkám projednaným
s HŽ a dalšími zúčastněnými železničními dopravními
podniky ale bylo možné i tyto
vlaky postupně „odjet“. Jeden
již byl odstaven v Lanžhotě,
další tři v Ostravě-Kunčicích.
Výjimky se podařilo projednat ve spolupráci produktové dispečerky vlaku ADRIA
Bc. Brigity Břenkové, dispečerského aparátu ŘP Česká
Třebová a samozřejmě zahraničních partnerů. Text a foto:
Michal Roh
Strojvedoucí diskutovali se zástupci Řízení provozu
Česká Třebová
Společné pracovní jednání zástupců Řízení provozu Česká
Třebová s představiteli základních organizací Federace
strojvůdců, zastupujících zaměstnance u ČD Cargo, a. s.,
se uskutečnilo v závěru loňského roku v České Třebové.
Řízení provozu zastupoval ředitel JOS Bohumil Kratochvíl,
vedoucí oddělení provozního
řízení a vedoucí odborných
skupin. Za vedení odborové
organizace se pracovního setkání zúčastnil viceprezident
Federace strojvůdců ČR Petr
Čechák s dalšími devíti zástupci základních organizací.
Bezprostředně po přivítání se
zástupci FS odebrali na pracoviště dispečerského aparátu,
kde se seznámili s organizační
strukturou a posláním operativního řízení. Pak již následovala návštěva pracovišť, kde
odboráři diskutovali s jednotlivými zaměstnanci. Každý si
hledal především dispečera
dle svého obvodu působnosti.
Vznikl zde prostor pro přímou
diskuzi o provozních problémech jednotlivých regionů
a výměnu zkušeností ze vzájemné spolupráce.
Druhá část jednání pokračovala v zasedací místnosti.
Rozproudila se široká diskuze
o mnoha provozních problémech a především o smyslu
„produktového
plánování“.
Ředitel B. Kratochvíl vysvětlil
přítomným podstatu produktového plánování. Zdůraznil, že
pojem „produktové plánování“ není přesný, protože jeho
podstatou není nějaké specifické plánování jízd vlaků, ale
vlastně ověřování, zda vybrané vlaky, uvedené v „Plánu
řadění vlaků nákladní dopravy
ND“, skutečně pojedou a kdy
pojedou. Uvedl, že podstatou
této činnosti je komunikace se
zákazníky za účelem uspokojení jejich variabilních požadavků, které nelze postihnout
a zapracovat do jízdního řádu
v rámci základního plánování.
Význam této aktivity podtrhuje skutečnost, že dle „Plánu
řadění nákladních vlaků ND“
jezdí pouze necelých padesát procent nákladních vlaků.
Zbylé nákladní vlaky jedoucí
v jednotlivých dnech jsou pak
uvedeny právě v „produktových přehledech“ a v „přehledech vlaků ad-hoc“.
V této souvislosti přítomní
zástupci odborových organizací prezentovali pochybnosti
o vhodnosti plánování nástupů čet na vlaky uvedené
v „produktových přehledech“
a v „přehledech vlaků ad-hoc“,
neboť může docházet k rušení
některých nástupů a následně
zavádění jiných. Sami by preferovali pevné nástupy.
Velká pozornost byla také
věnována komunikaci mezi
dispečery, resp. dozorčími
provozu - vedoucími směny
na jedné straně a strojvedoucími na straně druhé. Diskutovalo se také o zavádění nových informačních systémů,
kdy bylo konstatováno, že
zejména změna operačního
systému, která se odehrála v
únoru 2013, je velmi náročná
pro všechny zúčastněné. Mezi
další témata patřila kvalita
průvozu vlaků po síti SŽDC
s ohledem na pořadí důležitosti vlaků. Například dle poznatků strojvedoucích se až příliš
často stává, že jízda osobních
vlaků je upřednostňována před
jízdou mezinárodních Nex
vlaků, které mají stejné nebo
i kratší jízdní doby. Diskutovalo se o významu informace
o připravenosti vlaku k odjezdu, nebo i o rozdílné kvalitě
práce s vlakem u ČD Cargo
a u soukromých dopravních
společností. Odboráři poukazovali na jiný přístup některých „soukromníků“ k platným technologiím.
Vzájemné setkání trvalo téměř čtyři hodiny. Určitě bylo
pro všechny účastníky velice
zajímavé a užitečné. Obě zúčastněné strany deklarovaly
zájem na dobré spolupráci
a v případě zájmu i na dalších
setkáních.
Slavoj Halbrštát,
Řízení provozu
Česká Třebová
Cargovák - Březen 2013
5
O vás - pro vás
PROBIS - společný informační systém (10. díl)
Milí čtenáři, v průběhu celého
minulého roku jsme vám přinášeli informace o přípravě
Implementace informačního systému PROBIS
nového provozně-obchodního
CZ 1.01/1.2.00/10.0186
informačního systému PROProjekt
je
realizován
v rámci Operačního programu Doprava,
BIS. Dnešní článek vám připrioritní
osy
1
–
„Modernizace
železniční sítě TEN-T “,
nese ohlédnutí za nasazením
podprogramu
2
–
„Zajištění
interoperability
na stávajících železdvou nejrozsáhlejších provozničních
tratích,
zajištění
souladu
s
Technickými
specifikacemi pro
ních systémů – Dispečerského
interoperabilitu
a
rozvoj
telematických
systémů“.
informačního systému, modulu Operativní řízení (DISC na nový stav očima uživate- dat mezi dispečerským aparáOŘ), a Provozního informač- lů těchto systémů, jedná se tem a provozními pracovníky
ního systému (PRIS).
o změny zásadní. Asi tou nej- a s tím související technoloOba uvedené informační sys- větší je oddělení dispečerské- gické dopady (např. plán jízdy
témy spolu s dalšími navazu- ho systému ČD Cargo od sys- vlaku z DISC OŘ je automajícími aplikacemi byly v pon- tému manažera infrastruktury ticky přenesen do PRIS, kde
dělí 4. února 2013 nasazeny do (SŽDC). Před datem nasazení se na tento plán naváží další
produkčního prostředí. Díky byl jeden ČD Cargem i SŽDC provozní úkony, jízda vlaku je
společnému úsilí provozních sdílený informační systém – v PRIS automaticky zapracopracovníků,
dispečerského ISOŘ ŘVD. Nyní má jak ČD vána…).
aparátu, zaměstnanců Odboru Cargo, tak SŽDC svůj vlastní Cílem pro následující období
informatiky a všech dodavate- systém. Tyto dva systémy spo- je stabilizace těchto provozlů se daří přes nemalé problé- lu nově komunikují prostřed- ních systémů a jejich další
my všechny systémy postupně nictvím zpráv definovaných rozvoj. Druhá část projektostabilizovat.
v nařízení evropské komise vého programu PROBIS bude
Pokud se na datum 4. 2. podí- TSI-TAF. Uživatelé DISC OŘ v oblasti provozu primárně
váme pohledem nezaintereso- mohou nově využít ke své prá- zaměřená na útlum používání
vaného pozorovatele, nestalo ci nejen tabulkové zobrazení, informačního systému CEse nic zásadního – nasadily ale i grafikonové a mapové VIS a provázání provozních
se dva nové informační systé- zobrazení. Další významnou systémů na zásilku (CNP).
my. Pokud se však podíváme změnou je rozsáhlá výměna V oblasti obchodu bude pri-
orita zaměřena na změnu obchodního informačního systému (OSCAR) a portálu pro
naše zákazníky (B2B nebo též
eROZA).
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří se
na nasazení takto významné
změny v našich systémech
podíleli – ať už jsou to klíčoví
uživatelé systémů DISC OŘ
a PRIS a jejich vedoucí, dispečeři, vedoucí směn, všichni
uživatelé systému PRIS nebo
naši obchodníci či zaměstnanci podpory prodeje. Všichni ti
vytvořili jeden velký tým, který společně dokázal počáteční
problémy s nasazením překonat. Věříme, že přínosy spojené s těmito zásadními změnami v dlouhodobém horizontu
převáží nad krátkodobými negativními dopady nasazení
těchto informačních systémů.
Připravil:
Tým implementace PROBIS
Jaké novinky přináší systém hodnocení
Již v předchozím čísle jsme
vás informovali o připravovaných změnách systému
hodnocení zaměstnanců, nyní
uvádíme aktuální přehled nejpodstatnějších změn, které
čekají zaměstnance při vedení
hodnotících pohovorů.
V samotném systému se nic
zásadního nezmění. Stále
platí, že hodnocení probíhá
jedenkrát ročně a je vedeno
formou hodnotícího pohovoru, který probíhá na základě
vyplněného hodnotícího formuláře. Právě v něm ale dochází k těm nejzásadnějším
změnám. Změny provedené
v hodnotícím formuláři se snaží zaměřit na sledování měřitelných kritérií, která mohou
být jasnějším vodítkem pro
identifikování potřeb zaměstnanců a rozvojového potenciálu. Ke změnám dochází jak
ve formuláři pro hodnocení
vedoucích zaměstnanců, tak
i zaměstnanců ostatních.
Vlastní struktura hodnotících
formulářů zůstává zachována.
Mění se však forma a obsah
jejich jednotlivých částí.
Hodnocení kritérií podle pracovního chování
Oproti loňskému hodnocení
není zahrnuto ve formuláři kritérium „Loajalita a sounáležitost se zaměstnavatelem“ (vyplývá totiž z pracovní smlouvy
a etického kodexu společnosti). Toto kritérium je nově
nahrazeno sledováním proaktivního přístupu zaměstnance.
Zároveň dochází k výraznější
změně ve formě vyplňování.
Ve srovnání s předchozím obdobím totiž nebude hodnotitel
ani hodnocený vyplňovat do
formuláře slovní hodnocení
pro každé kritérium. Jediným
způsobem sledování bude
hodnocení na škále A+ až D,
které stanoví dosažení pracovního výkonu pro dané kritérium a pro dané období. Současně je v této části dotazníku
možné při hodnocení doplnit
doporučení, jakým způsobem
hodnocený zaměstnanec může
dosáhnout zlepšení v daném
kritériu. Strohé konstatování
tedy nahrazuje konstruktivní
přístup – jak se v dané kompetenci zlepšit.
Mění se také sledování
plnění a stanovování cílů
U kontroly plnění cílů dochází
především ke změně ve sledování jejich plnění. Hodnotitelé
mohou při vyhodnocení použít škálu, která umožní jasněji
vystihnout, zda byl cíl splněn
v úplném znění, nebo pouze
částečně. Změny se také dotknou cílů na další hodnocené
období. Ve formuláři je kladen
větší důraz na konkretizaci
samotných cílů, ale i nástrojů
na jejich dosažení. To by mělo
umožnit lépe stanovit potřeby
zaměstnanců při organizování
školení a dalších podpůrných
nástrojů. V cílech se také bude
sledovat míra dosažení tzv.
SMART kritérií (specifický,
měřitelný, dosažitelný, reálný
a termínovaný). Novým prvkem v hodnocení cílů je kladení většího důrazu na souvztažnost úkolu ke strategickým
cílům společnosti.
Připomeňme, že letošní hodnocení probíhá již po čtvrté na
centrální úrovni a po třetí na
úrovni výkonné. Vlastní výstupy z hodnocení napomohly
při identifikaci několika rozsáhlejších školení, v poslední době se jedná především
o školení informačního systému SAP, které bude spuštěno v druhé čtvrtině letošního
roku.
Jana Nováková
Odbor lidských zdrojů
Cargovák - Březen 2013
Nástěnka
Blíží se zavedení jednotného postupu
pro evidenci objednávek a faktur
Cílem systému je sjednocení
procesu od založení objednávky až po vlastní likvidaci
faktury.
Na přelomu dubna a května
proběhne závěrečná fáze přechodu na jednotný elektronický systém evidence objednávek a daňových dokladů. Jeho
cílem je zjednodušení sledování řízení nákladů a cash flow.
Celý systém je založen na moderní formě přesného sledování informací, které poslouží
celému vedení společnosti při
kontrole vynaložených nákladů. Spuštění pilotního projektu proběhlo na konci listopadu
2012, kdy se systém spustil
na provozních jednotkách
a střediscích oprav kolejových
vozidel. Implementace celého
systému bude ukončena právě
na přelomu dubna a května,
kdy bude systém spuštěn i na
centrální úrovni společnosti.
Celý systém je založen na využití dvou již plně využívaných
informačních technologií, a to
informačního systému SAP
a Aplikačního a dokumento-
vého portálu ČD Cargo v prostředí MS SharePoint 2010.
Vlastní objednávka se vytváří
v modulu MM SAP, ze kterého
je spuštěn proces schvalování
v prostředí MS SharePoint.
Po odsouhlasení pak uživatel
může objednávku vytisknout.
Výhodou tohoto postupu je
i jednotná forma zpracování,
což umožní i jednodušší orientaci zaměstnancům na všech
úrovních organizační struktury společnosti.
Díky jednotnému postupu se
zajistí i přehlednější a jednodušší schvalování faktur. Tento proces již nebude založen
na oběhu listinné podoby dokladů, ale bude možné je zasílat ke schválení v elektronické
podobě. To jednak zrychlí celý
proces, ale také usnadní vlastní likvidaci a následně archivaci dokumentu.
Vytvoření komplexního systému evidence zároveň napomůže k přehlednějšímu propojení
jednotlivých faktur ke konkrétním objednávkám. Uživatelé tak budou mít přístup
a přehled, které faktury
v souvislosti s danou objednávkou byly vystaveny a následně i proplaceny.
Zpětná vazba od uživatelů napomohla při dokončení celého
systému.
Již od počátku pilotního projektu probíhala ve všech
provozních jednotkách rozsáhlá školení uživatelů, kteří
pomohli realizačnímu týmu
svými poznatky i k doladění
celého systému před jeho finálním spuštěním. Prezenční
školení probíhají i v současné době na všech úrovních
společnosti. K dispozici jsou
i elektronické kurzy, které se
převážně zaměřují na pracovní
postup při schvalování faktur.
V budoucnu se počítá ještě
s rozšířením celého pracovního
postupu o napojení na aplikaci
Oběh smluvní dokumentace,
ze které by byly vytvářeny
podklady pro tvorbu souvisejících objednávek. Tím by došlo k úplnému propojení vazeb
mezi jednotlivými smlouvami,
objednávkami a následnými
vystavenými daňovými doklady.
Dušan Pouzar
Terminál v České Třebové v provozu
Začátkem letošního roku byl
zahájen provoz na novém
kontejnerovém
překladišti Metrans v České Třebové.
Terminál je umístěn v blízkosti tamějšího seřaďovacího
nádraží.
Společnost ČD Cargo na něm
zajišťuje komplexní odbavení
vlakových souprav včetně návozů a odvozů nákladních vlaků vlastními lokomotivami,
zejména
modernizovanými
stroji 363.5. Areál překladiště
má rozlohu 13 ha, je zde mj.
šest kolejí pro manipulaci s
kontejnerovými vozy a délka
kolejí se pohybuje přes 800
metrů. Každá kolej je vybavena seřaďovacími návěstidly.
Obě zhlaví, příjezdové koleje
Foto: Martin Harák
a části kolejí po jeřábovou dráhu jsou elektrifikovány.
V současné době zde pracuje
asi padesát zaměstnanců – jejich počet se do konce roku
zdvojnásobí. V areálu operují
tři portálové jeřáby s rozpětím
90 m. Vedle všech možných
typů kontejnerů je zde možné
přeložit i výměnné nástavby.
Do konce prvního pololetí by
překladiště mělo fungovat na
plný výkon s předpokládaným
počtem 25 párů vlaků za den.
Vykládka jedné kontejnerové
soupravy trvá asi hodinu a půl.
Další etapou bude výstavba
opravny kontejnerů a vozů a
poté vybudování budovy pro
vedení firmy a pro dispečerské
pracoviště centrálního řízení
kontejnerů ve střední Evropě.
-red-
6
Naše lokomotivy
ve Slovinsku
Letošní leden se nesmazatelně
zapíše do historie akciové společnosti ČD Cargo. 27. ledna
tohoto roku dojela lokomotiva
363.517 ČD Cargo s vlakem
vozů řady Shimms až do slovinské pohraniční stanice Hodoš. Odtud prázdné vozy putovaly k nakládce do přístavu
Koper.
Zpět do České republiky, konkrétně do Ostravy, se souprava
ložená ocelovými svitky vrátila 30. ledna. Na území Slovenska a Maďarska byl vlak
veden na licenci spolupracujícího dopravce PSŽ a strojvedoucími téže společnosti.
Vozbu závěrečného úseku
zajistily Slovinské železnice
(SŽ). Nasazení lokomotiv řad
363.5 ve slovinském vnitrozemí brání jednak odlišnost zabezpečovacího zařízení a také
skutečnost, že úsek Hodoš –
Pragersko není elektrifikován.
Vozba uceleného vlaku s ocelovými svitky na cca 750 km
dlouhém rameni pouze jedním hnacím vozidlem přinesla
snížení dopravních nákladů
i časovou úsporu. Oba faktory
jsou spolu s cenou velice důležité při rozhodování zákazníka
o výběru dopravce. Příjezdem
lokomotivy ČD Cargo až do
slovinské pohraniční přechodové stanice Hodoš se postupně naplňují dlouhodobé plány
společnosti na zahraniční expanzi. Další jízdy do Hodoše
se uskutečnily v měsíci únoru
a v blízké budoucnosti je připravováno rozšíření nasazení
lokomotiv řady 363.5 i na další relace.
Text: Michal Roh
Foto: PSŽ
Cargovák - Březen 2013
Dokončení z min. čísla
Co očekáváte z pozice své funkce/pracoviště od nového roku
2013? Tak zněla naše otázka, se
kterou jsme v průběhu měsíce
ledna oslovili několik zaměstnanců společnosti ČD Cargo
z nejrůznějších úrovní řízení
i místně odlišných pracovišť,
včetně jednoho z našich dopisovatelů, zaměstnance OSŽ.
Dnes přinášíme další část vašich odpovědí:
Zbyszek Waclawik,
Generální zastoupení
ČD Cargo v Polsku
Ze své pozice očekávám, že
v tomto roce Koleje Czeskie,
dceřiná společnost ČD Cargo,
bude i nadále pokračovat v posilující pozici na polském dopravním trhu a všechny cíle,
které jsme si pro letošek určili,
budou ke spokojenosti našeho
akcionáře na konci roku splněny.
Stanislav Hamouz,
systémový specialista
O13 pro Nakládací
směrnice UIC Cheb
(za specialisty pro Nakládací směrnice UIC)
Jak víte, hlavním obsahem
činnosti specialistů pro Nakládací směrnice UIC O 13/21 je
zajištění poradenské činnosti
v oblasti uložení a zajištění
zboží do železničních nákladních vozů, prevence škod na
přepravovaných
zásilkách
s významnou provozní a odborně náročnou činností, zaměřenou ve velké míře také
na zákazníky ČD Cargo. Cíl,
který jsme si společně v tomto roce stanovili, je zachovat si
odborný přístup a plnit požadavky zákazníků vždy v plné
míře a kvalitě, což není po
Nástěnka
7
Novoroční anketa Cargováku
každé zrovna jednoduchý úkol.
Nad rámec běžných činností
bychom letos rádi dokončili
společný projekt výpočtu zatížení přípustné hmotnosti na
nápravu vozu u zásilek kolejnic na dvou a více železničních
vozech, na kterém specialisté ČD Cargo pro Nakládací
směrnice UIC ve spolupráci
s Dopravní fakultou Univerzity Jana Pernera pracují. Dalším
zajímavým úkolem je mapování přepravních tras elektronickým nárazoměrem, kterým
se měří jednotlivé namáhání
zásilky během přepravy. Toto
mapování bychom chtěli
v souvislosti se zvýšením
rychlosti u zásilek dlouhých
kolejnic z 50 km/h na 70 km/h,
které již jezdí v rámci zkušebních přeprav na rekonstruovaných koridorech SŽDC,
v tomto roce dokončit. Ve spolupráci s firmou Oltis průběžně také probíhá modernizace
aplikace Helpload, která představuje nové řešení v přístupu k potřebným informacím
z oblasti nakládání zboží do
železničních nákladních vozů
a přináší jednotný mezinárodní standard členění zboží
do skupin. V roce 2013 předpokládáme dokončení a zavedení diferencovaného přístupu
k jednotlivým datům aplikace
Helpload.
Martin Kalousek,
ŘP Česká Třebová
I v letošním roce bude pokračovat rozsáhlá výluková činnost nejen na tratích SŽDC,
ale i na sousedních železnicích, která má vliv na jízdu
vlaků ČD Cargo. Z tohoto důvodu bude nezbytné věnovat
ze strany všech zúčastněných
Ilustrační foto: Martin Boháč (2x)
maximální péči zpracování v novodobé historii, která byla
výlukových opatření. Letošní nastartována 1. ledna letošnírok bude pro Řízení provozu ho roku a přinese dvoustupČD Cargo přelomovým z dů- ňové řízení s redukcí počtu
vodu spuštění nového Dispe- celních úřadů.
čerského informačního systé- V květnu čeká ČD Cargo ormu Cargo (DISC), od kterého ganizační zajištění velké meziočekávám širší možnosti vyu- národní akce. V Praze se uskužití nových funkcí a snadnou teční společné celoevropské
dostupnost dalších informací jednání železnic sdružených
zejména v oblastech hospo- v CER, evropských celních
daření s lokomotivními nále- správ a zástupců Evropské
žitostmi, operativních změn komise z Bruselu. Doufám, že
v provozu a realizace plánů pod záštitou vedení ČD Cargo
a ministerstva dopravy se dobproduktových přeprav.
ře zhostíme i tohoto úkolu.
Petr Stratilík,
Ing. Jiří Vorel,
SOKV Ostrava
systémový specialista
V novém roce 2013 očekávám
Odboru podpory prodeje
především vždy dostatek práV roce 2013 očekávám v jedce, náležitě ohodnocené…
notlivých oblastech působení
Stanislav Nosek,
ČD Cargo následující:
OSŽ Praha
• celkově – stabilizaci pozice
Jako předseda Regionál- ČD Cargo na trhu železniční
ní sportovní komise OSŽ nákladní dopravy,
Praha si přeji, aby bylo stá- • v legislativní oblasti státu –
le dost financí na sport. To podporu železniční nákladní
ale obnáší udržet ve všech dopravy, mj. i v oblasti obsluhy
organizačních složkách za- lokalit mimo velká průmysloměstnanost a nepropouštět. vá centra,
• v oblasti přístupu zaměstIng. Vladislav Tolar,
nanců k plnění povinností na
celní agenda
všech úrovních – stálou souJsem životní optimista. Pro- náležitost s podnikem,
to i přes nekompromisní řeč • v personální oblasti – citlivý
ekonomických čísel a rozbo- přístup při redukcích s využirů hospodářského vývoje se tím všech možností zmírnění
budeme s kolegyní Kateřinou dopadů při ztrátě zaměstnání,
Szczeponiecovou a týmem • v oblasti norem a opatření –
zaměstnanců na pracovištích dbát na jednoduchost a výstižcelních zástupců snažit o udr- nost sdělení,
žení celkových tržeb z celních • v oblasti PR – trvalé půsoslužeb i současné nabídky ser- bení na stávající i potenciální
zákazníky budováním pozivisu pro zákazníky.
Bohužel, negativně se na cel- tivního pohledu na železniční
ních technologických pro- dopravu.
Připravila:
cesech projeví i největší reIrena
Pospíšilová
organizace Celní správy ČR
Cargovák - Březen 2013
8
Zajímavosti
Regionální tratě, kde vládne jen nákladní doprava (7)
Trať Moravská Třebová –
Dzbel. Traťový úsek na pomezí
Čech a Moravy, na němž osobní doprava utichla v prosinci
roku 2011, je součástí sítě tratí
Třebovice v Čechách – Chornice – Velké Opatovice/Prostějov. Ty byly vybudovány
někdejší společností Moravská
západní dráha, která je uvedla
do provozu 1. září 1889.
K zestátnění této společnosti
došlo až v roce 1945, přičemž
provoz již od počátku zajišťovaly na účet vlastníka státní
dráhy, nejprve rakouské kkStB
a po roce 1918 nově vzniklé
ČSD. Tento provozní model
byl v té době běžný na většině
soukromých tratí v Rakousku,
snad kromě největších společností typu Buštěhradské dráhy,
Ústecko-teplické dráhy, Košicko-bohumínské dráhy nebo
Společnosti jižní dráhy.
Tratě Moravské západní dráhy, spojující východní Čechy
s úrodnou Hanou, měly velký význam především pro
průmysl a zemědělce v jejich
okolí. Navíc se místním lidem
více otevřela údolí řek Nectavy a Romže, podél kterých se
trať Moravské západní dráhy
vlní mezi Chornicí a Prostějovem. Trať byla vybudována
v parametrech místní dráhy
a tento charakter si podržela
dodnes – i když možná nechybělo mnoho, a všechno mohlo
být úplně jinak. Ve dvacátých
letech 20. století koupil prů-
myslník Tomáš Baťa část akcií
MZD a hodlal ji začlenit do
svého projektu československé
transverzální dráhy, v souladu
s myšlenkou, kterou po něm ve
třicátých letech ještě rozvinul
jeho bratr Jan Antonín. Tento záměr ale realizován nebyl,
a Chornice ani Moravská Třebová se tak významnými uzly
na mezinárodní magistrále
nestaly.
„Mezinárodního“
charakteru nabyla trať jen v letech
1938–1945, kdy se její část
mezi Třebovicemi v Čechách
a Dzbelem (včetně odbočky do
Jevíčka) ocitla po odstoupení
na většině sítě ČSD. Osobní
doprava byla zajišťována motorovými vozy řad M 131.1
a M 262.0 a M 286.0 a 1, ale
také lokomotivami taženými
soupravami, v posledním období řadou 433.0. Tyto stroje
též zajišťovaly nákladní dopravu, a to až do poloviny
70. let, kdy začaly být nahrazovány motorovými lokomotivami řady T 466.0 (735) a později řad T 466.2 (742), T 478.1
(751) a T 478.3 (753).
Určitou kuriozitou trati byl
smíšený vlak (tedy nákladní
vlak s přepravou cestujících
v osobním voze), zavedený
Smíšený vlak Mn 81471 čeká dopoledne 5. května 1995 na čas
odjezdu. Veden je lokomotivou 742.402 ČD a pro přepravu
cestujících je určen motorový vůz 810.136 téhož dopravce.
československého pohraničí
na území Velkoněmecké říše
a provoz na ní převzala německá dráha DRB a na zbytku trati pak ČSD, resp. po
15. březnu 1939 protektorátní
ČMD/BMB.
Po válce došlo k zestátnění
trati (pravděpodobně k 28. říjnu 1945) a provoz se vrátil do
normálních intencí, obvyklých
v GVD 1994/1995 v úseku
Chornice – Dzbel pod číslem
Mn 81471. Jeho podoba byla:
lokomotiva řady 742, služební
vůz, nákladní vozy a na konci
připojený „studený“ motorový vůz řady 810, s odjezdem
z Chornice v 9.31 h a příjezdem do Dzbelu v 9.58 h (obě
mezilehlé zastávky, Nectavu
i Šubířov, vlak projížděl). Jeho
hlavní zvláštností bylo to, že
byl zaveden v době, kdy tato
forma symbiózy osobní a nákladní přepravy z našich tratí
nenávratně mizela.
K zásadní změně v charakteru provozu na trati došlo až
koncem roku 2011, konkrétně se změnou jízdního řádu
11. prosince. Od toho dne přestala být v úseku Moravská
Třebová – Chornice – Dzbel/
Velké Opatovice objednávána
koordinátorem veřejné dopravy Pardubického kraje OREDO železniční osobní doprava,
která byla kompletně nahrazena autobusy. Na trati tak zůstala pouze nákladní doprava,
a to v podobě manipulačních
vlaků ČD Cargo. Ty se pod
označením Mn 83200/83201
a vedeny lokomotivami řady
742 ČD Cargo vydávají na cestu z České Třebové do Chornice a zpět několikrát týdně,
vždy s odjezdem z České Třebové ráno a s návratem tamtéž
odpoledne.
Mezi přepravované komodity patří víceméně obvyklý
„sortiment“ našeho venkova
– nakládáno je zejména dřevo
(Moravská Třebová, Chornice), štěrk v Chornici a v nedávné době odjelo též několik
zásilek obilovin z Chornice
k německým příjemcům. Vykládku představují zejména
umělá hnojiva do Městečka
Trnávky a hnědé uhlí do Moravské Třebové.
Text a foto:
Martin Boháč
Perspektivní lokomotivy
Dne 12. prosince 2012 jsem vezl Wapky z
Prahy Libně do Benešova u Prahy, které
po vystřídání jely do Plané nad Lužnicí. Soupravu jsem vezl s lokomotivami,
které nazývám zjednodušeně „Resa“
363.510+503.
Lokomotivy jsou od prvního prototypu
uváděné do provozu v Českých Budějovicích. Závady na nich jsou již hodně
vychytané. Myslím si, že v těchto lokomotivách je perspektiva a budoucnost
společnosti ČD Cargo, co se týče nákladní dopravy. Mohou jezdit po celé republi-
ce, ale hlavně tyto stroje mohou jezdit na
vícenásobné řízení. To dává dispečerům
daleko větší možnosti užití lokomotiv než
klasická „Esa“ nebo „Peršingy“. Jsou to
opravdu tahouni. Wapky jsem rozjížděl
z žst. Hostivař a za Uhříněvsí jsem měl již
90 km/h s vlakem vážícím přes 1800 tun.
Já osobně si tyto lokomotivy nemohu vynachválit.
V této souvislosti bych chtěl veřejně poděkovat Honzovi Černému, který požadavky strojvedoucích na zlepšení těchto
lokomotiv z Českých Budějovic zadával
vývojářům lokomotiv 363.5, ale i druhé
straně – to znamená Škodě Transportation, a. s. Plzeň, která naše požadavky většinou akceptovala.
Lubomír Podlaha
Cargovák - Březen 2013
9
Zajímavosti
Výhodné volání a data v mobilu pro zaměstnance ČD Cargo
ČD - Telematika a.s. poskytuje už pátým rokem zaměstnancům skupiny České dráhy
a společností SŽDC a TSS zaměstnanecký program s mobilními hlasovými službami
a internetem pod názvem
„VPN Family“. Mobilní hlasové služby poskytujeme ve spolupráci s operátorem Telefónica Czech Republic, a.s.
Zaměstnancům mimo jiné
nabízíme i dva velmi výhodné
mobilní hlasové tarify s názvy
ZAČÍNÁM nebo VOLÁM
a také datové SIM karty (mobilní internet) se zajímavou
nabídkou datových služeb –
od levných s FUP až po tarif
s neomezenými daty včetně
dalších doplňkových služeb.
Objednání služeb se provádí
elektronicky, prostřednictvím
internetového portálu http://
family.cdt.cz. Po nezávazné a jednoduché registraci
na tomto portále naleznete
další podrobné informace o
možnostech objednání služeb
a také Ceník služeb VPN Family (jste-li v intranetu, ceny
najdete na uvedené adrese
i bez registrace).
Každý zaměstnanec může mít
na své jméno objednáno až 11
SIM karet (šest hlasových a pět
datových SIM karet). Všechny SIM karty jsou smluvně
vedeny vždy na zaměstnance,
který je může dle uvážení poskytnout svým rodinným příslušníkům. Je možné objednat
Ekologická novinka
Na loňském ostravském mezinárodním veletrhu Czech
Raildays si návštěvníci mohli prohlédnout také prototyp
nové akumulátorové lokomotivy A415 – Lok4Envi.
ru výzkumu, vývoje a výroby
prototypu zařízení, uplatnitelného pro transport těžkých
předmětů s cílem minimalizace emisních a hlukových parametrů. Součástí projektu je
Nové hnací vozidlo je výsledkem realizace projektu Ministerstva průmyslu a obchodu č. FR-TI1/426 „Výzkum
a vývoj prototypu čtyřnápravové trakční jednotky s alternativním zdrojem energie
a s možností dálkového stavění jízdní cesty strojvedoucím“
v letech 2009 až 2012. Iniciátory projektu byly ostravská
firma Arrow line, a. s., a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta
strojní. Na vlastní realizaci se
podílelo i několik dalších ostravských firem.
Projekt byl zaměřen na podpo-
možnost využívání elektrické
energie pro akumulaci v době,
kdy je energie nadbytek. Vozidlo má minimální hlukovou
zátěž (pod 60 dB), splňuje požadavek na nižší provozní náklady u hnacích vozidel pracujících mimo úseky s trakčním
vedením. Zařízení využívá rekuperace energie za provozu,
resp. v průběhu brzdění pomocí superkapacitorů. Výkon
nové lokomotivy umožňuje
pohyb po kolejové vlečce s plnou zátěží až 2000 tun rychlostí do 30 km/h.
Text a foto:
Ivan Skulina
si nové číslo, zažádat o převod
čísla z dobíjecí karty anebo
paušálu O2. Zároveň také provádíme přenos čísla od jiných
operátorů v ČR zcela zdarma.
Dnes takto poskytujeme více
než 46 tisíc SIM karet zaměstnancům, kteří se zařadili do
našeho benefitního programu
VPN Family.
Neschováváme se za žádné
tzv. výhodné volné minuty
ani SMS v paušálu, ale účtujeme jen základní poplatek dle
zvoleného tarifu, a pak to, co
skutečně provoláte. Na portále
family.cdt.cz naleznete kalkulačku, pomocí které si lehce
spočítáte výhodnost cen VPN
Family v porovnání s ceníkem
vašeho stávajícího operátora.
Všem našim zákazníkům navíc umožňujeme prostřednictvím portálu family.cdt.cz
přístup do smluvních e-shopů
pro nákup telefonů, notebooků a dalšího příslušenství nebo
zboží za akční ceny, které jsou
mnohdy příznivější než ceny
běžného trhu. Provozovateli
těchto značkových e-shopů
jsou významné společnosti,
jako je SETOS, RADIOCOM,
Hewlett-Packard, PHILIPS,
Rowenta, Moulinex a další.
Počet smluvních e-shopů postupně rozšiřujeme o další segmenty produktů a služeb, jako
jsou sportovní potřeby nebo
osobní vozy, ve fázi jednání je
také levný plyn nebo elektřina.
Jednou měsíčně publikujeme
elektronický Zpravodaj pro
zaměstnance, který přináší
užitečné informace, novinky,
soutěže o atraktivní ceny a další zajímavosti.
V případě dalších dotazů mohou zaměstnanci společnosti
ČD Cargo kontaktovat naši
Zákaznickou linku „VPN Family“ na telefonním čísle 972
326 459 (v pracovních dnech
od 8:00 do 17:00 hod.), kde
jim naši vyškolení pracovníci
ochotně poradí a zodpovědí
veškeré dotazy. VPN Family
přináší úspory v rodinném
rozpočtu.
ČD - Telematika a. s.
Foto měsíce
Lubomír Podlaha nám zaslal pochvalu na perspektivní lokomotivy „Resa“, o nichž píšeme na osmé straně březnového
vydání Cargováku. Svůj text doprovodil také tímto krásným
fotografickým záběrem, který jsme zařadili do dnešní rubriky
Foto měsíce.
Vydavatel: ČD Cargo, a. s.
Redakční tým:
Odbor lidských zdrojů a Odbor podpory prodeje s útvary ČD Cargo
Adresa redakce:
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7 Holešovice
e-mail: [email protected]
www.cdcargo.cz
Download

Cargovák 3/2013 - Federace strojvůdců Most