České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Úvodní informace ke studiu
Přípravný týden pro 1. ročník bakalářského studia
Ing. Radek Fučík, Ph.D., Ing. Libor Škoda, doc.Dr.Ing. Michal Beneš
http://www.fjfi.cvut.cz
Obsah









Organizace přípravného týdne
Informační zdroje
Charakter vysokoškolského studia
Organizace vysokoškolského studia
Organizace studia na FJFI ČVUT v Praze
Administrativní otázky (zákonné podmínky)
Obsah studia na FJFI ČVUT v Praze (obory a zaměření studia)
Výuka matematických disciplín
Obecné principy odborné výchovy
Organizace přípravného týdne


Výklad podrobností organizace studia na FJFI ČVUT v Praze
– podrobnosti o studiu
– používání počítačových sítí
– výuka jazyků
Zahájení pravidelné výuky
- Matematika
- Fyzika

Přednášky z oblastí výzkumu řešených na FJFI ČVUT v Praze
- výklad prováděn zástupci jednotlivých pracovišť - kateder
- motivace k volbě oboru

Doplnění zápisu předmětů do zimního semestru
Informační zdroje

Studijní programy FJFI ČVUT
v Praze – tzv. Bílá kniha

Průvodce prváka ČVUT v Praze

webové stránky FJFI ČVUT
v Praze - www.fjfi.cvut.cz

webové stránky ČVUT v Praze
www.cvut.cz
Charakter vysokoškolského studia
- struktura
absolvent studia na střední škole

Bakalářské studium (Bc.)
absolvent bakalářského studia na vysoké škole

Magisterské studium (Ing.)
absolvent magisterského studia na vysoké škole

Doktorské studium (Ph.D.)
Organizace vysokoškolského studia

Zápis do studia

Období výuky (semestr)

Období zkoušení (zkouškové období)

Prázdniny
Organizace vysokoškolského studia
- délka studia

Standardní délka studia
- 3 roky pro bakalářské studium na FJFI ČVUT v Praze

Délka studia bez poplatku za delší studium
- 4 roky pro bakalářské studium na FJFI ČVUT v Praze

Maximální délka studia
- 6 let pro bakalářské studium na FJFI ČVUT v Praze
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- předměty – typy výuky




Přednáška
- výklad vyučujícího
Cvičení – účast se kontroluje
- interaktivní spolupráce s cvičícím
Seminář – účast se kontroluje
- spoluúčast studentů při výkladu
Praktikum – účast se kontroluje
- praktická, resp. laboratorní výuka
Typ výuky a podmínky úspěšného ukončení předmětu stanoví vyučující.
Viz také Vysvětlivky v Bílé knize.
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- typy předmětů

Předměty povinné
- jejich absolvování se kontroluje před uzavřením studia daného
oboru/zaměření

Předměty volitelné
- lze si je zapsat s ohledem na zájem a pro získání potřebných kreditů
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- povinné předměty
!
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- volitelné předměty
s ohledem na rozvrh
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- zápis předmětů

Předměty povinné
- zapsány na konci srpna (kromě jazyků)

Předměty volitelné
- lze si je zapsat s ohledem na zájem a pro získání potřebných kreditů
- s ohledem na obor studia
- zápis na Studijním oddělení po 21.9.2012 - všechny předměty
najednou
- lhůta pro volbu oboru a dokončení zápisu volitelných předmětů
3 týdny v semestru = do 11.10.2012 (čtvrtek)
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- 1. ročník

Časové rozdělení akademického roku 1. ročníku
- přípravný týden
- výuka v zimním semestru
- zkouškové období v zimním semestru
- kontrola splnění povinností za zimní semestr
- zápis do letního semestru
- výuka v letním semestru
- zkouškové období v letním semestru
- kontrola splnění povinností za celý akademický rok
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- 1. ročník - data

Časové rozdělení akademického roku 1. ročníku
- přípravný týden
- výuka v zimním semestru
- zkouškové období v zimním semestru
- kontrola splnění povinností za zimní semestr
- zápis do letního semestru
- výuka v letním semestru
- zkouškové období v letním semestru
17.-20.9.2012
24.9.-21.12.2012
2.1.-15. 2.2013
do 15.2.2013
kolem 15.2.2013
18.2.-17.5.2013
20.5.-28.6.2013
2.9. -20.9.2013
- kontrola splnění povinností za celý akademický rok do 20.9.2013
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- vyšší ročníky

Časové rozdělení akademického roku vyšších ročníků
- výuka v zimním semestru
- zkouškové období v zimním semestru
- výuka v letním semestru
- zkouškové období v letním semestru
- kontrola splnění povinností za celý akademický rok
Administrativní podmínky
- kredity

Za každý absolvovaný předmět se získává
- ohodnocení (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška)
- kredity
Administrativní podmínky
- kredity – 1. ročník

Časové rozdělení akademického roku 1. ročníku
- přípravný týden
- výuka v zimním semestru
- zkouškové období v zimním semestru
- kontrola splnění povinností za zimní semestr
15 kreditů
- výuka v letním semestru
- zkouškové období v letním semestru
- kontrola splnění povinností za celý akademický rok
30 kreditů
Administrativní podmínky
- kredity – vyšší ročník a celé studium

Časové rozdělení akademického roku vyšších ročníků
- výuka v zimním semestru
- zkouškové období v zimním semestru
- výuka v letním semestru
- zkouškové období v letním semestru

- kontrola splnění povinností za celý akademický rok
40 kreditů
Celková povinnost za bakalářské studium
180 kreditů
Administrativní podmínky
- stipendia

ubytovací stipendium - automaticky
- podle zákonných podmínek

prospěchové stipendium - automaticky
- na základě výsledků předchozího roku studia

sociální stipendium – po posouzení žádosti
- v případě sociální tísně
Obsah studia na FJFI ČVUT v Praze

Ucelené inženýrské studium – na sebe navazující
- bakalářské studium
- magisterské studium
lze absolvovat za 5 let

Bakalářské studium (Bc.)
– na FJFI ČVUT v Praze standardní délka 3 roky
případné přijímací zkoušky ->
Magisterské studium (Ing.)
– na FJFI ČVUT v Praze standardní délka 2 roky (obor RF 3 roky)


Doktorské studium (Ph.D.)
– na FJFI ČVUT v Praze standardní délka 4 roky
Obsah studia na FJFI ČVUT v Praze
- studijní programy, obory a zaměření

Rozdělení studia podle obsahu
- studijní program
- studijní obory
- studijní zaměření
Podrobnosti lze nalézt v Bílé knize
Obsah studia na FJFI ČVUT v Praze
- matematické obory

Rozdělení studia podle obsahu
- bakalářský studijní program FJFI ČVUT v Praze
Aplikace přírodních věd
- studijní obor
Matematické inženýrství
MI
- studijní zaměření
Matematické modelování MM
Matematická fyzika
MF
Aplikované matematicko-stochastické
metody
AMSM
Obsah studia na FJFI ČVUT v Praze
- fyzikální obory

Rozdělení studia podle obsahu
- bakalářský studijní program FJFI ČVUT v Praze
Aplikace přírodních věd
- studijní obory
Inženýrství pevných látek
Diagnostika materiálů
Fyzika a technika termojaderné fúze
Fyzikální elektronika
Informatická fyzika
Laserová a přístrojová technika
Fyzikální technika
IPL
DM
FTTF
FE
IF
LPT
FYT
Obsah studia na FJFI ČVUT v Praze
- informatické obory

Rozdělení studia podle obsahu
- bakalářský studijní program FJFI ČVUT v Praze
Aplikace přírodních věd
- studijní obory
Matematická informatika
Aplikace softwarového inženýrství
Aplikovaná informatika
MINF
ASI
APIN
Obsah studia na FJFI ČVUT v Praze
- jaderné obory

Rozdělení studia podle obsahu
- bakalářský studijní program FJFI ČVUT v Praze
Aplikace přírodních věd
- studijní obory
Jaderné inženýrství
Jaderně chemické inženýrství
Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Experimentální jaderná a částicová fyzika
Radiologická technika
JI
JCHI
DAIZ
EJCF
RT
Studium na FJFI ČVUT v Praze
- volba oboru

vlastní představy (dle přihlášky) a informace z Přípravného týdne

doporučený studijní plán z Bílé knihy

volba oboru - sdělí se Studijnímu oddělení (pokud už nebylo provedeno
u zápisu)

provádí se současně se zápisem volitelných předmětů do 11.10.2012
Studium na FJFI ČVUT v Praze
- doporučený studijní plán
nejsnazší průběh studia je dán doporučenými studijními plány
podle Bílé knihy, které také zaručují rozvrhovou dostupnost předmětů
a obsahovou návaznost
Studium na FJFI ČVUT v Praze
- zápis předmětů


povinnosti
- student 1. ročníku je povinen se zapsat do zimního semestru
- student 1. ročníku je povinen se zapsat do letního semestru
- student vyšších ročníků je povinen se zapsat do akademického roku
- pro zápis je student povinen splnit příslušné podmínky
(minimální počet kreditů)
- každý předmět lze zapsat nejvýše 2x
možnosti
- pro zápis je obecně možné zvolit libovolný předmět z nabídky
FJFI ČVUT v Praze při dodržení logiky studia
(perspektivy splnění všech povinností)
Studium na FJFI ČVUT v Praze
- zápis předmětů - pokračování



doplnění volby oboru a zápisu pro studenty 1. ročníku
– po skončení výuky přípravného týdne, tj. po 21.9.2012
změny v zápisech předmětů
- studenti 1. ročníku mohou provádět změny v zápisu předmětů
první tři týdny výuky v semestru, tj. do 11.10.2012
- ve všech ostatních případech lze provádět změny v zápisech
do prvních dvou týdnů výuky v semestru
návaznosti
- při zápisu je třeba dodržovat logiku návaznosti předmětů
a omezující pravidla daná pravidly studia (viz. Bílá kniha)
Studium na FJFI ČVUT v Praze
- Základní studium v přihlášce do studia
máte-li v přihlášce Základní studium (ZS), budete si vybírat obory:
Matematické inženýrství - zaměření
Matematické modelování
Matematická fyzika
Aplikované matematicko-stochastické metody
Matematická informatika
Informatická fyzika
Inženýrství pevných látek
Diagnostika materiálů
Fyzika a technika termojaderné fúze
Fyzikální elektronika
Jaderné inženýrství
Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Experimentální jaderná a částicová fyzika
Tyto obory mají velmi podobné první dva roky studia
Studium na FJFI ČVUT v Praze
- výuka matematických disciplín
Členění podle úrovně náročnosti

Matematické předměty skupiny A – nejvyšší náročnost
jejich absolvování je podmínkou pro studium v oborech/zaměřeních
Matematické modelování, Matematická fyzika, Matematická informatika

Matematické předměty skupiny B – střední náročnost
jejich absolvování je podmínkou pro návazné inženýrské studium v zaměřeních
Aplikované matematicko-stochastické metody, Aplikace softwarového inženýrství,
Informatická fyzika, Jaderné inženýrství, Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření,
Experimentální jaderná a částicová fyzika, Inženýrství pevných látek, Diagnostika
materiálů, Fyzika a technika termojaderné fúze, Fyzikální elektronika
jejich absolvování obecně umožňuje postoupit do magisterského studia bez
přijímacích zkoušek

Matematické předměty skupiny C – nižší náročnost
01MAT1, 01MAT2, 01MAT3, 01MAT4
určeny pro prakticky orientovaná bakalářská zaměření bez přímé návaznosti do
magisterského studia (Aplikovaná infromatika, Laserová a přístrojová technika,
Fyzikální technika, Radiologická technika) a pro Jaderně chemické inženýrství
Studium na FJFI ČVUT v Praze
- návaznost matematických disciplín




Všechny předměty je třeba navštěvovat v pořadí daném jejich označením
01MAT1, 01MAT2 atd.
Zkoušky ze všech předmětů je třeba skládat v pořadí daném jejich
označením
V řadě případů platí dodatečné podmínky – viz Bílá kniha např. str 97:
Zkoušku z předmětu 01RMF lze skládat až po složení všech zkoušek z
Matematické analýzy a Lineární algebry apod.
01DIM1 a 01DIM2 nemají žádnou návaznost
Studium na FJFI ČVUT v Praze
- vztah skupin náročnosti matematických disciplín
Pro studium v 1. ročníku je důležité vědět

Pro studium ve skupině předmětů A je třeba
zimní semestr: 01MA1, 01MAP, 01LA1, 01LAP
letní semestr: 01MAA2, 01LAA2

Pro studium ve skupině předmětů B je třeba
zimní semestr: 01MA1, 01MAZ, 01LA1, 01LAZ
letní semestr: 01MAB2, 01LAB2

Je lepší mít hned zapsané i 01MAP, 01LAP a snažit se udržet v úrovni A,
než je později dohánět

Přestup z úrovně A do B je možný:
platí pro něj pravidla – viz Bílá kniha str. 175.

Přestup z úrovně B do C je možný – řeší se individuálně

Pro studenty, kteří mají o studium zájem, ale mají problémy s
vykládanou látkou, bude v průběhu semestru otevřen opakovací kurz
01MAM - běží až do ledna
Studium na FJFI ČVUT v Praze
- vztah skupin náročnosti matematických disciplín
Studium v oboru Laserová a přístrojová technika

Alternativa volby matematiky skupin B a C - úprava zápisu do 11.10.2012
- zájemci o snazší pokračování do magisterského studia
bez přijímacích zkoušek volí skupinu B
C
B
Obecné zásady
- studium ve vyšších ročnících inženýrského studia

Po 2. roce studia probíhá výběr tématu vedoucího po tříleté systematické
přípravě k inženýrské diplomové práci

Školitel je z FJFI ČVUT nebo z externího pracoviště

Třístupňový systém propojující bakalářské a magisterské studium
bakalářská práce
– 3. rok BS (rešeršní povaha)
výzkumný úkol
– 2. rok MS (první vlastní výsledky)
diplomová práce
– 3. rok MS (hodnotné vlastní výsledky a shrnutí)

Široká tématika přednášek a seminářů ve výuce

Úžeji zaměřené vlastní téma pro diplomovou práci umožňující dosažení
hlubší znalosti

Rozvinutá spolupráce se zahraničím
Co nás čeká po přípravném týdnu

Zápis zbylých předmětů po 21.9.2012
na Studijním oddělení

Zjištění rozvrhu zimního semestru (www.fjfi.cvut.cz)

Zahájení výuky v zimním semestru 24.9.2012

Imatrikulace 8.10.2012 (www.fjfi.cvut.cz)

...a příjemné chvíle vysokoškolského studia 
Informace
Studium
Studijní oddělení FJFI ČVUT v Praze
Břehová 7
115 19 Praha 1
Telefon:
URL:
222 310 277
http://www.fjfi.cvut.cz
Hodně úspěchů ve studiu!

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Moderní aplikace přírodních věd
www.fjfi.cvut.cz
FJFI ČVUT
Rámcový program příp. týdne
Důležité informace
O fakultě
...
Kurz je povinný
Nepoužívat notebooky, apod.
FJFI ČVUT
RÁMCOVÝ PROGRAM:
(viz nástěnky a dveře)
Po – Čt – přednášky od 9.30, 10.45, 13.30, 14.45, 16.00
•
Po
– organizační přednášky (delší !)
•
Út
– o výuce jazyků – POZOR už od 9.00 !!! *
– v učebnách 101 (N a F), 201 (Š a R) a 214 (APIN)
cizinci kromě APIN ve 201
•
Po - Čt
– úvodní přednášky z FYZ a MAT
– populární přednášky
•
Čt
– informace o rozvrhu výuky a rozdělení do kroužků
– konec kurzu – v cca 16.15
FJFI ČVUT
Út 9.00 – 10.30 – info o výuce jazyků
• APIN – posluchárna 214
• Ostatní zaměření:
•
F nebo N - do 101
•
Šp nebo R - do 201
•
cizinci kromě APIN ve 201
• 10.30 - návrat do „kmenových“ poslucháren
FJFI ČVUT
Rozdělení do kroužků a rozvrh
•
hotovo patrně ve Čt
•
nejaktuálněji na www.fjfi.cvut.cz
•
vyvěšeno i na nástěnkách:
 Břehová – u studijního oddělení
 Trojanova – během kurzu - u vrátnice
 Trojanova – chodba v 1.patře v levém křídle budovy
-
přečíst vysvětlivky k rozvrhu
mohou nastat změny (jednorázové, dlouhodobé)
sledovat vyhlášky a změny (stále !!!)
sudé/liché týdny a posunuté začátky někt. předmětů
(algebra, nemoce, …)
vzhled rozvrhu
FJFI ČVUT
Vzhled rozvrhu
Kódy předmětů podle Bílé knihy
Učebny v Břehové ulici – značeno písmenem B a číslem
PC-Breh = počítačová učebna 9 v Břehové ulici
Učebny v Trojanově ulici – značeno písmenem T a číslem
PC-UNIX = unixová počítačová učebna KFE
PC-KFE = počítačová učebna KFE
Posluchárna MFF v ulici Ke Karlovu
F1
FJFI ČVUT
DŮLEŽITÉ INFORMACE 1:
Aktuální informace - sledovat:
- změny v rozvrhu - na webu a na nástěnkách
- vyvěšované opravy BK - na webu a na nástěnce u SO
- vyhlášky na webu a nástěnce u SO obecně
Základní informace o studiu, fakultě, kolejích, menzách, apod.:
- „Bílá kniha“, Průvodce prváka, web fakulty a ČVUT
Návštěvy na SO:
- pouze v úředních hodinách
- index s sebou
- elektronický vyvolávací systém
Povinná vstupní lékařská prohlídka
- info viz nástěnka u SO na Břehovce
FJFI ČVUT
DŮLEŽITÉ INFORMACE 2:
Imatrikulace studentů 1.ročníku je povinná a proběhne
8. 10. 2012 v Betlémské kapli od 13.00:
- společenský oděv
- příchod do 11.30 na nádvoří Betlémské kaple
- v případě vážného důvodu pro nepřítomnost je třeba
se předem na SO OMLUVIT !
Oficiální mailová schránka (fjfi):
- nutno vybírat nebo si zřídit forwarding
- pro komunikaci používat identifikovatelné adresy
a psát subjekt (jinak spam!) a slušně !
Zasílání ubytovacích stipendií:
- dodat číslo účtu včetně patřičných symbolů (velké fronty !!)
- je-li dodáno číslo účtu a prokázáno trv. bydliště, není třeba
žádat (viz zápis ke studiu)
FJFI ČVUT
DŮLEŽITÉ INFORMACE 3:
Zápis volitelných předmětů je možno provést až po
21.9.2012(tj. po kurzu):
a) vytipovat volitelné předměty
b) vybrané předměty si zapsat do indexu podle BK (ovšem s ohledem na
její opravy)
c) zkusit na ně chodit - zda to rozvrh umožňuje, zda je to vhodné, ...
d) zajít na SO udělat změny v zápisu (do KOSu zapíše SO) - ale se VŠEMI
PŘEDMĚTY NAJEDNOU !
- během prvních 3 týdnů semestru do 11.10.2012
Doporučený studijní plán – viz Bílá kniha:
- nejsnazší průběh studia
- zaručuje rozvrhovou dostupnost předmětů
Příp. změna oboru
- možno požádat do 11.10.2012 pomocí formuláře na SO
FJFI ČVUT
Povinné a volitelné předměty v ZS:
FJFI ČVUT
Povinné a volitelné předměty pro jednotlivé obory
jsou ve studijních plánech každého oboru
v Bílé knize
FJFI ČVUT
Bakalářské studium – pokračování na Mgr.
zaměření
obecně:
3 roky Bc. -> přijímačky -> 2 roky Mgr.
absolventi Bc. na FJFI:
úroveň Bc. Mat ≥ úroveň Mgr. Mat
=> 3 + 2 roky, bez přijímaček na Mgr. studium
úroveň Bc. Mat < úroveň Mgr. Mat
=> 3 + 2 roky, s přijímačkami na Mgr. studium
FJFI ČVUT
Obsahová návaznost oborů a zaměření
Zápis volitelných předmětů je možno provést až po
21.9.2012(tj. po kurzu):
a) vytipovat volitelné předměty
b) vybrané předměty si zapsat do indexu podle BK (ovšem s ohledem na její
opravy)
c) zkusit na ně chodit - zda to rozvrh umožňuje, zda je to vhodné, ...
d) zajít na SO udělat změny v zápisu (do KOSu zapíše SO) - ale se VŠEMI
PŘEDMĚTY NAJEDNOU !
- během prvních 3 týdnů semestru do 11.10.2012
Doporučený studijní plán – viz Bílá kniha:
- nejsnazší průběh studia
- zaručuje rozvrhovou dostupnost předmětů
Příp. změna oboru
- možno požádat do 11.10.2012 pomocí formuláře na SO
FJFI ČVUT
O FAKULTĚ:
•
•
•
•
•
•
Historie
Studium
Věda a výzkum
Organizace fakulty
Budovy
„Jak studovat a nenechat se odradit“
FJFI ČVUT
Historie FJFI
•
1955 - 1959 - Fakulta technické a jaderné fysiky UK,
pak fakulta ČVUT v Praze
•
založena pro československý jaderný program:
•
specialisté z UK, ČVUT, technologických institucí a průmyslu
•
postupné rozšiřování:
–
–
–
–
–
–
–
na rozhraní univerzity a techniky (věda + technické aplikace)
komplexní přístup k dané problematice (mnoho různých oborů)
jaderné obory
fyzikální obory
matematické inženýrství
informatika
aplikace do dalších oblastí (medicína, ekologie,
ekonomie, architektura, apod.)
FJFI ČVUT
Charakteristika studia na FJFI:
•
neobvykle široké spektrum oborů a zaměření
•
důraz na pochopení podstaty problémů
•
výchova k týmové práci a orientaci v mezioborové
problematice
•
„malá fakulta“ - individuální a neformální kontakt studentů s
jejich pedagogy, možnost ovlivňovat chod školy,
mimostudijní aktivity studentů
•
zapojení studentů do řešení vědecko-výzkumných projektů
•
studijní pobyty v zahraničí (Švýcarsko - CERN, Velká
Británie, USA, Francie, Německo, …)
•
uplatnění absolventů: široké možnosti ve výzkumu, vývoji,
průmyslových podnicích, finanční sféře, školství,
zdravotnictví, ve vlastních firmách, aj.
FJFI ČVUT
Věda a výzkum:

oblast

unikátní výzkumná zařízení

spolupráce

zapojení studentů
moderní věda a její aplikace v technice, medicíně, ekonomii,
ekologii a dalších oborech - mezioborovost
např. školní jaderný reaktor VR-1, řádkovací elektronové
mikroskopy,
vysokovýkonné
laserové
systémy,
speciální
počítačové laboratoře, laserová družicová zaměřovací základna v
Egyptě, apod. Zařízení spolupracujících ústavů (AV ČR, Řež, …).
s více než 50 zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi
z více než 20 zemí celého světa, s mezinárodními organizacemi
typu CERN, FERMILAB, ÚJV Dubna, s mnoha firmami, apod.
do řešení vědeckých projektů, studijní pobyty, apod.
FJFI ČVUT
AKADEMICKÝ SENÁT
KOLEGIUM DĚKANA
PRODĚKAN
PRO PEDAGOG. ČINNOST
PRODĚKAN
PRO ORGANIZACI A
ROZVOJ
DĚKAN
VĚDECKÁ RADA
VEDENÍ FAKULTY
PRODĚKAN
PRO VĚDECKOVÝZK.
ČINNOST A ZAHR. STYKY
K401 Katedra matematiky
K414 Katedra materiálů
K402 Katedra fyziky
K415 Katedra jaderné
chemie
K404 Katedra jazyků
K416 Katedra dozimetrie
a aplikace ionizujícího
záření
K411 Katedra inženýrství
pevných látek
K417 Katedra jaderných
reaktorů
K412 Katedra fyzikální
elektroniky
K418 Katedra softw.
inženýrství v ekonomii
TAJEMNÍK
FJFI ČVUT
Budovy fakulty:
Břehová 7 (kód B) - to není zde, to je TAM !
- katedra fyziky - KF
- katedra jaderné chemie - KJCH
- katedra dozimetrie a aplikace ioniz. záření - KDAIZ
- děkanát
- studijní oddělení
- knihovna (atrium1 - karty !)
- studovna (atrium2 - karty !)
Trojanova 13 (kód T) - ZDE !
- katedra matematiky - KM
- katedra jazyků - KJ
- katedra materiálů - KMAT
- katedra inženýrství pevných látek - KIPL
- katedra softwarového inženýství v ekonomii - KSE
- katedra fyzikální elektroniky - KFE
- studovna (karty !)
FJFI ČVUT
Troja MFF
- katedra fyzikální elektroniky - KFE
- katedra jaderných reaktorů - KJR
Děčín
- katedra softwarového inženýství v ekonomii - KSE
FJFI ČVUT
Přesun Břehová-Trojanova:
Břehová – „Staroměstská“ – tram 18, 17
Trojanova – „Palackého náměstí“ (nábřeží) – tram 17
„Moráň“ (Karlovo náměstí) – tram 18
NEMLAŤTE ROZVRHÁŘE !
FJFI ČVUT
18
TAM
ZDE
FJFI ČVUT
„Jak studovat a nenechat se odradit“
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neusnout na vavřínech
Postupně přidáváme plyn
Bez práce nejsou koláče
Těžký zadek
Jsem normální – všichni mají problémy
1. a 2. ročník = slabikář
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti
Jen jsem jim tam udělal pořádek
Vstřícnost za vstřícnost
Máme Vás rádi
Průběžně
Vášeň = zájem + vytrvalost (buldog)
Ranní žába
Všichni jsme tu ufouni
FJFI ČVUT
Dotazy, problémy ?
(určitě ne … )
FJFI ČVUT
Menzy:
Břehovka
- Právnická fakulta – před Jaderkou
Trojanka
- Výdejna Karlovo náměstí - ve dvoře areálu FSI a FEL
- Výdejna Horská - Horská 3 (FD)
- UK Menza Albertov - Albertov 7
- UK Menza Arnošta z Pardubic - Voršilská 1
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Informace k rozvrhu
Přípravný týden pro 1. ročník bakalářského studia
Ing. Radek Máca, Ing. Petr Pauš, Ing. Ondřej Polívka, Ing. Pavel Strachota
http://www.fjfi.cvut.cz
Obsah




Informační zdroje
Časový harmonogram
Rozvrh
Nejbližší výhled
Informační zdroje

Studijní programy FJFI ČVUT
v Praze – tzv. Bílá kniha

webové stránky FJFI ČVUT
v Praze - www.fjfi.cvut.cz
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- 1. ročník - data

Časové rozdělení akademického roku 1. ročníku
- přípravný týden
- výuka v zimním semestru
- zkouškové období v zimním semestru
- kontrola splnění povinností za zimní semestr
- zápis do letního semestru
- výuka v letním semestru
- zkouškové období v letním semestru
17.-20.9.2012
24.9.-21.12.2012
2.1.-15. 2.2013
do 15.2.2013
kolem 15.2.2013
18.2.-17.5.2013
20.5.-28.6.2013
2.9. -20.9.2013
- kontrola splnění povinností za celý akademický rok do 20.9.2013
Rozvrh zimního semestru

Internetové stránky fakulty

Nástěnka studijního oddělení
Břehová 7

Nástěnka na katedře matematiky
Trojanova 13
Vzhled rozvrhu
pro koho:
skupina („kroužek“)
ZS4
Dny v týdnu
Časy během dne
Rozvrh – bloky výuky
Předmět 18ZPRO Základy programování (přednáška)
Čas zahájení výuky = 11.30
Čas skončení výuky = 13.10
Čas další výuky = 13.30
Vyučující = Virius
Místnost B-103:
B=Břehová 7
103=číslo posluchárny v budově
Doba výuky = 2 bloky = 2x50min = 100 min
Přestávka = 20 min
Rozvrh – identifikace předmětu
přednáška
cvičení
Některé předměty se 1. semestr vyučují paralelně
Rozvrh – jak se najít

Rozdělení do studijních skupin („kroužků“)
- internetové stránky fakulty -> rozvrh
- nástěnka Studijního oddělení
- nástěnka vedle vrátnice v této budově Trojanova 13
Rozvrh - místnosti





Břehová 7
- označení písmenem B
- příklad: B-103
Trojanova 13
- označení písmenem T
- příklad: T-101
Počítačové učebny
- označení písmeny PC
- příklad: PC-KFE
MFF UK – Ke Karlovu
- F1 – učebna pro přednášky z Mechaniky
Troja – V Holešovičkách 2
- učebny katedry jaderných reaktorů
Kde?
budovy FJFI ČVUT v Praze
Studenti 1. ročníku bakalářského studia používají

budova v Břehové ul. č. 7 – u zápisu bylo ZDE, teď je to TAM 
děkanát
studijní oddělení
knihovna
učebny

budova v ul. Trojanově č. 13 - u zápisu to nebylo zde, bylo to TAM
- teď je to ZDE 
učebny
Přípravný týden je ZDE

spojení TRAM 17, 18 nebo Metro (Staroměstská - Karlovo náměstí)
Kde?
budovy FJFI ČVUT v Praze
TAM
ZDE
Administrativní podmínky
- kredity – 1. ročník

Časové rozdělení akademického roku 1. ročníku
- přípravný týden
- výuka v zimním semestru
- zkouškové období v zimním semestru
- kontrola splnění povinností za zimní semestr
15 kreditů
- výuka v letním semestru
- zkouškové období v letním semestru
- kontrola splnění povinností za celý akademický rok
30 kreditů
Co nás čeká po přípravném týdnu

Volba oboru (pro studenty v 101 a 201) a zápis zbylých předmětů po 21.9.2012
do 11.10.2012
na Studijním oddělení

Informace k zápočtům za Přípravný týden bude na www.fjfi.cvut.cz

Zjištění rozvrhu zimního semestru (www.fjfi.cvut.cz)
Sledujte případné změny!

Zahájení výuky v zimním semestru 24.9.2012

Imatrikulace 8.10.2012 (www.fjfi.cvut.cz)

...a příjemné chvíle vysokoškolského studia 
Jedna informace na dotaz

Předmět 01MAM Matematické minimum
bude vyučován až od poloviny zimního semestru do konce ledna
Mám si tento předmět teď zapisovat?
- můžete, ale nemusíte
- zápis předmětu bude doporučen vyučujícími na základě průběžných
výsledků v 1. semestru
- předmět si ale jinak může zvolit každý zájemce
- zapisovat tento předmět stačí (výjimečně) až do okamžiku jeho
zahájení v polovině semestru – bude o tom vyhláška
Menzy
Nejbližší stravovací možnosti
Právnická menza UK – v sousedství Břehové ul.
otevřena 11:00 - 14:00
Menza UK Arnošta z Pardubic - Voršilská 1
otevřena 11:00 - 14:00
Menza UK Albertov – Albertov 7
otevřena 11:00 - 14:00
Menza ČVUT – areál ČVUT Karlovo náměstí
otevřena 10:30 - 14:00
Kartu ČVUT lze nabít pro platbu stravování na ČVUT i na UK
avšak účty jsou oddělené
Informace
Studium
Studijní oddělení FJFI ČVUT v Praze
Břehová 7
115 19 Praha 1
Telefon:
URL:
222 310 277
http://www.fjfi.cvut.cz
Download

Studium na FJFI ČVUT v Praze