České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Úvodní informace
Zápisy pro 1. ročník bakalářského studia
http://www.fjfi.cvut.cz
Organizace zápisu
n
Zahájení
prof.Dr.Ing. Michal Beneš
n
Základní informace o studiu
Ing. Radek Fučík, Ph.D.
n
Řízené vyplňování indexů a formulářů
Ing. Ondřej Polívka, Ing. Radek Máca,
Ing. Ondřej Pártl, Ing. Miroslav Kolář a studentští poradci
n
Informace pro zahraniční studenty - úterý 26.8.2014
Mgr. Iva Pavlíková
n
Vlastní zápis na studijním oddělení - místnost T214
pracovnice studijního oddělení
Časový plán zahájení studia
n
Zápis do studia na FJFI ČVUT v Praze
konec srpna
n
Administrativa (karta ČVUT, ISIC, MHD apod.)
konec srpna a začátek září - karty ISIC doporučujeme po 1.9.2014
n
Přípravný týden pro nové studenty bakalářského studia
ubytování na kolejích ČVUT v Praze
studentská Víkendovka
Povinná výuka v Přípravném týdnu
n
n
Výuka v zimním semestru
11.-12. 9. 2014
13.-14. 9. 2014
15.-18. 9. 2014
22. 9.-19. 12. 2014
Slavnostní imatrikulace v Betlémské kapli
7. 10. 2014 (ve 13:30)
Podrobnosti o imatrikulaci jsou na www.fjfi.cvut.cz
Informační zdroje
n
Studijní programy FJFI ČVUT v Praze
– tzv. Bílá kniha
n
Průvodce prváka ČVUT v Praze
n
webové stránky FJFI ČVUT v Praze
www.fjfi.cvut.cz
n
webové stránky ČVUT v Praze
www.cvut.cz
Index
Index
hlavní dokument o studiu
zápis předmětů v každém roce studia
na rozdíl od počítačových systémů se
neporouchá
vydrží takřka věčně
ale nesmí se ztratit J
Výkaz
o studiu
na vysoké škole
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- 1. ročník
n
Časové rozdělení akademického roku 1. ročníku
- Přípravný týden (povinný předmět)
- výuka v zimním semestru
- zkouškové období v zimním semestru
- kontrola splnění povinností za zimní semestr
-
zápis do letního semestru
výuka v letním semestru
zkouškové období v letním semestru
kontrola splnění povinností za celý akademický rok
Více v Přípravném týdnu
15.-18.9.2014
22.9.-19.12.2014
5.1.-13. 2.2015
do 15.2.2015
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- typy předmětů
n
Předměty povinné - 1. ročník zapisuje dnes
- jejich absolvování se kontroluje před uzavřením studia daného
oboru/zaměření
n
Předměty volitelné - 1. ročník zapisuje až po přípravném týdnu
- lze si je zapsat s ohledem na zájem a pro získání potřebných kreditů
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- předměty – typy výuky
n
n
n
n
Přednáška
- výklad vyučujícího
Cvičení – účast se kontroluje
- interaktivní spolupráce s cvičícím
Seminář – účast se kontroluje
- spoluúčast studentů při výkladu
Praktikum – účast se kontroluje
- praktická, resp. laboratorní výuka
Typ výuky a podmínky úspěšného ukončení předmětu stanoví vyučující.
Viz také Vysvětlivky v Bílé knize.
Administrativní podmínky
- kredity
n
Za každý absolvovaný předmět se získává
- ohodnocení (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška)
- kredity
Administrativní podmínky
- kredity – 1. ročník, zimní semestr
n
Časové rozdělení akademického roku 1. ročníku
- Přípravný týden
- výuka v zimním semestru
- zkouškové období v zimním semestru
- kontrola splnění povinností za zimní semestr
15 kreditů
...ale to je ještě daleko:
- výuka v letním semestru
- zkouškové období v letním semestru
- kontrola splnění povinností za celý akademický rok
30 kreditů
Charakter vysokoškolského studia
- struktura
absolvent studia na střední škole nastupuje do:
n
Bakalářské studium (Bc.)
trvá standardně 3 roky
Vaše perspektiva může být v budoucnu:
n
Magisterské studium (Ing.)
n
Doktorské studium (Ph.D.)
Co budete studovat
na FJFI ČVUT v Praze
Obory se společným základem:
Matematické inženýrství - zaměření
Matematické modelování
Matematická fyzika
Aplikované matematicko-stochastické metody
Matematická informatika
Informatická fyzika
Inženýrství pevných látek
Diagnostika materiálů
Fyzika a technika termojaderné fúze
Fyzikální elektronika
Jaderné inženýrství
Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Experimentální jaderná a částicová fyzika
Dnes zapíšeme jen jejich společné povinné předměty
Specifické povinné a zejména volitelné předměty se zapíšou po Přípravném týdnu
Více v Přípravném týdnu
Co budete studovat
na FJFI ČVUT v Praze
Obory s vlastním studiem od 1. ročníku:
Aplikace softwarového inženýrství
Laserová a přístrojová technika
Aplikovaná informatika
Fyzikální technika
Jaderně chemické inženýrství
Radiologická technika
Dnes zapíšeme jejich povinné předměty
Více v Přípravném týdnu
Co budete studovat
na FJFI ČVUT v Praze
Výuka jazyků
dnes žádné jazykové předměty nezapisujeme!!!
Pouze cizinci (kromě Slováků)
si dnes zapíší předmět Čeština pro cizince 04CESM1
Více v Přípravném týdnu
Administrativní podmínky
- stipendia
n
ubytovací stipendium - automaticky
- podle zákonných podmínek
n
prospěchové stipendium - automaticky
- na základě výsledků předchozího roku studia
n
sociální stipendium – po posouzení žádosti
- v případě sociální tísně
Kde?
budovy FJFI ČVUT v Praze
Studenti 1. ročníku bakalářského studia používají
n
budova v Břehové ul. č. 7 - TAM
děkanát
studijní oddělení
knihovna
učebny
n
budova v ul. Trojanově č. 13 - to není TAM, to je ZDE
učebny
Přípravný týden je ZDE!!!
n
spojení TRAM 17, 18 nebo Metro (Staroměstská - Karlovo náměstí)
Kde?
budovy FJFI ČVUT v Praze
TAM
ZDE
Co nás čeká po zápisu
n
Přípravný týden pro nové studenty bakalářského studia
ubytování na kolejích ČVUT v Praze
studentská Víkendovka
Povinná výuka v Přípravném týdnu
n
11.-12. 9. 2014
13.-14. 9. 2014
15.-18. 9. 2014
Začátek výuky v Přípravném týdnu je 15.9.2014 v 9:30 v Trojanově 13
povinná účast se kontroluje prezencí
n
po skončení Přípravného týdne zjistíte rozvrh
zapíšete obor a volitelné předměty
rozdělíte se do jazykové výuky
začnete studovat v 1. semestru bakalářského studia J
Informace
Studium
Studijní oddělení FJFI ČVUT v Praze
Břehová 7
115 19 Praha 1
Telefon:
URL:
224 358 357
http://www.fjfi.cvut.cz
Knihovna
lokální pracoviště FJFI ČVUT v Praze
Břehová 7
115 19 Praha 1
Ústřední knihovna ČVUT v Praze Dejvicích
www.knihovna.cvut.cz
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
České vysoké učení technické v Praze
Zápisy
2014-2015
aneb
Co si zapsat do diáře!
Důležitá data:
11. - 12.9.2014
– Ubytování na kolejích
13. - 14.9.2014
– Víkendovka = přátelské
nepovinné setkání se staršími studenty
a první pojmy
15. - 18.9.2014
7.10.2014
– Přípravný týden je povinný!!!
kde? Trojanova 13
kdy? 9:30 (přijďte dřív)
– Imatrikulace - viz web FJFI
Informace:
Úhrada poplatku za druhou VŠ:
dnes při vstupu na studijní oddělení
zde v budově
Pokyn pro znovu přijaté studenty:
•
•
•
•
Zvednout ruku TEĎ
Na zápisový list napsat REPETENT
Vrátit nové indexy
Vynechat v indexu dvoustránku
Zkratky oborů:
obor
zaměření
zkratka
Matematické inženýrství
Matematické modelování
Matematická fyzika
Aplikované matematickostochastické metody
MI - MM
MI - MF
MI - AMSM
Matematická informatika
MINF
Informatická fyzika
IF
Aplikace softwarového inženýrství
ASI
Aplikovaná informatika
APIN
Jaderné inženýrství
JI
Dozimetrie
záření
a
aplikace
ionizujícího
DAIZ
Experimentální jaderná a částicová
fyzika
EJCF
Radiologická technika
RT
Inženýrství pevných látek
IPL
Diagnostika materiálů
DM
Fyzika a technika termojaderné fúze
FTTF
Fyzikální elektronika
FE
Laserová a přístrojová technika
LPT
Fyzikální technika
FYT
Jaderně chemické inženýrství
JCHI
Zápisy
2014-2015
aneb
Jak vyplnit formuláře
(propisovacím perem)
2014
2015
zkratka oboru
případně zkratka zaměření
nebo pas
pokud cizinci ještě nemají, nevyplňují
Slováci vyplní rodný kód
28.8.2014
!!
NÍ
TE
JE
NY
ŇU
PL
VY
NE
!
použijeme zkratky oboru + případně zaměření
2014
2015
28.8.2014
20.9.2015
nepodepisovat
28.8.2014
Vyplnit min. 3x!!!
Potvrzení MHD
2014-15
Novotná
Šárka
nepodepisovat
20.9.1990
Karty studenta - jeden ze dvou typů:
Karta ČVUT
Vydavatelství ČVUT, Bechyňova 3, Praha 6
Karta ISIC
Vydavatelství ČVUT, Bechyňova 3, Praha 6
Vydávají se na základě záznamu v systému KOS
doporučujeme po 1.9.2014
Informace ke stravování
lze použít menzy ČVUT i UK
nejbližší - menza Právnické fakulty
stačí mít kartu ISIC nebo ČVUT, ale pozor!
Peníze nejsou propojeny se systémem ČVUT
=>
Musíš nabíjet zvlášť pro UK a ČVUT
Zápisy
2014-2015
aneb
Vyplníme si index
Index = Výkaz o studiu na VŠ
Neničit, neztrácet a
na SO jej mít vždy
při sobě!
z = zápočet
zk = zkouška
kz = klasifikovaný zápočet
Výkaz
o studiu
na vysoké škole
Fotka
pokud cizinci ještě nemají, nevyplňují
Slováci vyplní rodný kód
28.8.2014
Zahraniční studenti (ne Slováci)
Zapisují si :
Čeština pro cizince
1 kredit
04CESM1
2z
Vyplňování indexu
pro tyto obory dnes zapíšeme jen jejich společné povinné předměty :
Matematické inženýrství - zaměření
Matematické modelování
Matematická fyzika
Aplikované matematicko-stochastické metody
Matematická informatika
Informatická fyzika
Inženýrství pevných látek
Diagnostika materiálů
Fyzika a technika termojaderné fúze
Fyzikální elektronika
Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Jaderné inženýrství
Experimentální jaderná a částicová fyzika
pro tyto obory každý zvlášť dnes zapíšeme jen jejich povinné předměty :
Aplikace softwarového inženýrství
Laserová a přístrojová technika
Aplikovaná informatika
Fyzikální technika
Radiologická technika
Jaderně-chemické inženýrství
Zbylé předměty zapíšete po Přípravném týdnu
Zkratky oborů:
obor
zaměření
zkratka
Matematické inženýrství
Matematické modelování
Matematická fyzika
Aplikované matematickostochastické metody
MI - MM
MI - MF
MI - AMSM
Matematická informatika
MINF
Informatická fyzika
IF
Aplikace softwarového inženýrství
ASI
Aplikovaná informatika
APIN
Jaderné inženýrství
JI
Dozimetrie
záření
a
aplikace
ionizujícího
DAIZ
Experimentální jaderná a částicová
fyzika
EJCF
Radiologická technika
RT
Inženýrství pevných látek
IPL
Diagnostika materiálů
DM
Fyzika a technika termojaderné fúze
FTTF
Fyzikální elektronika
FE
Laserová a přístrojová technika
LPT
Fyzikální technika
FYT
Jaderně chemické inženýrství
JCHI
Vyplňování indexu
Obory:
•
Matematické inženýrství - zaměření
Matematické modelování
Matematická fyzika
Aplikované matematicko-stochastické metody
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Matematická informatika
Informatická fyzika
Inženýrství pevných látek
Diagnostika materiálů
Fyzika a technika termojaderné fúze
Fyzikální elektronika
Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Jaderné inženýrství
Experimentální jaderná a částicová fyzika
zkratka oboru
2014-15
2
2
1. dvojstrana
Zapisuje se kód předmětu, nikoliv jméno vyučujícího!
2014-15
zkratka oboru
2. dvojstrana
Vyplňování indexu
Obor:
Aplikace softwarového inženýrství
(ASI)
2014-15
2
2
1. dvojstrana
Zapisuje se kód předmětu, nikoliv jméno vyučujícího!
2014-15
2. dvojstrana
Vyplňování indexu
Obor:
Laserová a přístrojová technika
(LPT)
2014-15
1. dvojstrana
Zapisuje se kód předmětu, nikoliv jméno vyučujícího!
2014-15
2. dvojstrana
Vyplňování indexu
Obor:
Aplikovaná informatika
(APIN)
2014-15
1. dvojstrana
Zapisuje se kód předmětu, nikoliv jméno vyučujícího!
2014-15
2. dvojstrana
Vyplňování indexu
Obor:
Fyzikální technika
(FYT)
2014-15
1. dvojstrana
Zapisuje se kód předmětu, nikoliv jméno vyučujícího!
2014-15
2. dvojstrana
Vyplňování indexu
Obor:
Radiologická technika
(RT)
2014-15
1. dvojstrana
Zapisuje se kód předmětu, nikoliv jméno vyučujícího!
2014-15
2. dvojstrana
Vyplňování indexu
Obor:
Jaderně-chemické inženýrství
(JCHI)
2014-15
1. dvojstrana
Zapisuje se kód předmětu, nikoliv jméno vyučujícího!
2014-15
2. dvojstrana
Zahraniční studenti (ne Slováci)
Zapisují si :
Čeština pro cizince
1 kredit
04CESM1
2z
Hurá na studijní oddělení
SO zde T214
Download

České vysoké učení technické v Praze