České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Úvodní informace ke studiu
Přípravný týden pro 1. ročník bakalářského studia
Ing. Radek Fučík, Ph.D., Ing. Libor Škoda, prof.Dr.Ing. Michal Beneš
Ing. Radek Máca, Ing. Pavel Strachota, Ph.D., Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
http://www.fjfi.cvut.cz
Obsah









Organizace přípravného týdne
Informační zdroje
Charakter vysokoškolského studia
Organizace vysokoškolského studia
Organizace studia na FJFI ČVUT v Praze
Administrativní otázky (zákonné podmínky)
Obsah studia na FJFI ČVUT v Praze (obory a zaměření studia)
Výuka matematických disciplín
Obecné principy odborné výchovy
Organizace přípravného týdne


Výklad podrobností organizace studia na FJFI ČVUT v Praze
– podrobnosti o studiu
– používání počítačových sítí
– výuka jazyků
Zahájení pravidelné výuky
- Matematika
- Fyzika

Přednášky z oblastí výzkumu řešených na FJFI ČVUT v Praze
- výklad prováděn zástupci jednotlivých pracovišť - kateder
- motivace k volbě oboru

Doplnění zápisu předmětů do zimního semestru
Informační zdroje

Studijní programy FJFI ČVUT
v Praze – tzv. Bílá kniha

Průvodce prváka ČVUT v Praze

webové stránky FJFI ČVUT
v Praze - www.fjfi.cvut.cz

webové stránky ČVUT v Praze
www.cvut.cz
Charakter vysokoškolského studia
- struktura
absolvent studia na střední škole

Bakalářské studium (Bc.)
absolvent bakalářského studia na vysoké škole

Magisterské studium (Ing.)
absolvent magisterského studia na vysoké škole

Doktorské studium (Ph.D.)
Organizace vysokoškolského studia

Zápis do studia

Období výuky (semestr)

Období zkoušení (zkouškové období)

Prázdniny
Organizace vysokoškolského studia
- délka studia

Standardní délka studia
- 3 roky pro bakalářské studium na FJFI ČVUT v Praze

Délka studia bez poplatku za delší studium
- 4 roky pro bakalářské studium na FJFI ČVUT v Praze

Maximální délka studia
- 6 let pro bakalářské studium na FJFI ČVUT v Praze
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- předměty – typy výuky




Přednáška
- výklad vyučujícího
Cvičení – účast se kontroluje
- interaktivní spolupráce s cvičícím
Seminář – účast se kontroluje
- spoluúčast studentů při výkladu
Praktikum – účast se kontroluje
- praktická, resp. laboratorní výuka
Typ výuky a podmínky úspěšného ukončení předmětu stanoví vyučující.
Viz také Vysvětlivky v Bílé knize.
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- typy předmětů

Předměty povinné
- jejich absolvování se kontroluje před uzavřením studia daného
oboru/zaměření

Předměty volitelné
- lze si je zapsat s ohledem na zájem a pro získání potřebných kreditů
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- povinné předměty
!
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- volitelné předměty
s ohledem na rozvrh
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- zápis předmětů

Předměty povinné
- většinou zapsány na konci srpna (kromě jazyků)

Předměty volitelné
- lze si je zapsat s ohledem na zájem a pro získání potřebných kreditů
- s ohledem na obor studia
- zápis na Studijním oddělení po 19.9.2014 - všechny předměty
najednou
- lhůta pro dokončení zápisu volitelných předmětů
3 týdny v semestru = do 9.10.2014 (čtvrtek)
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- 1. ročník

Časové rozdělení akademického roku 1. ročníku
- přípravný týden
- výuka v zimním semestru
- zkouškové období v zimním semestru
- kontrola splnění povinností za zimní semestr
- zápis do letního semestru
- výuka v letním semestru
- zkouškové období v letním semestru
- kontrola splnění povinností za celý akademický rok
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- 1. ročník - data

Časové rozdělení akademického roku 1. ročníku
- přípravný týden
- výuka v zimním semestru
- zkouškové období v zimním semestru
- kontrola splnění povinností za zimní semestr
- zápis do letního semestru
- výuka v letním semestru
- zkouškové období v letním semestru
15.-18.9.2014
22.9.-19.12.2014
5.1.-13. 2.2015
do 16.2.2015
kolem 16.2.2015
16.2.-15.5.2015
18.5.-26.6.2015
31.8. -18.9.2015
- kontrola splnění povinností za celý akademický rok do 20.9.2015
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- vyšší ročníky

Časové rozdělení akademického roku vyšších ročníků
- výuka v zimním semestru
- zkouškové období v zimním semestru
- výuka v letním semestru
- zkouškové období v letním semestru
- kontrola splnění povinností za celý akademický rok
Administrativní podmínky
- kredity

Za každý absolvovaný předmět se získává
- ohodnocení (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška)
- kredity
Administrativní podmínky
- kredity – 1. ročník

Časové rozdělení akademického roku 1. ročníku
- přípravný týden
- výuka v zimním semestru
- zkouškové období v zimním semestru
- kontrola splnění povinností za zimní semestr
15 kreditů
- výuka v letním semestru
- zkouškové období v letním semestru
- kontrola splnění povinností za celý akademický rok
30 kreditů
Administrativní podmínky
- kredity – vyšší ročník a celé studium

Časové rozdělení akademického roku vyšších ročníků
- výuka v zimním semestru
- zkouškové období v zimním semestru
- výuka v letním semestru
- zkouškové období v letním semestru

- kontrola splnění povinností za celý akademický rok
40 kreditů
Celková povinnost za bakalářské studium
180 kreditů
Administrativní podmínky
- stipendia

ubytovací stipendium - automaticky
- podle zákonných podmínek

prospěchové stipendium - automaticky
- na základě výsledků předchozího roku studia

sociální stipendium – po posouzení žádosti
- v případě sociální tísně
Obsah studia na FJFI ČVUT v Praze

Ucelené inženýrské studium – na sebe navazující
- bakalářské studium
- magisterské studium
lze absolvovat za 5 let

Bakalářské studium (Bc.)
– na FJFI ČVUT v Praze standardní délka 3 roky
případné přijímací zkoušky ->
Magisterské studium (Ing.)
– na FJFI ČVUT v Praze standardní délka 2 roky


Doktorské studium (Ph.D.)
– na FJFI ČVUT v Praze standardní délka 4 roky
Obsah studia na FJFI ČVUT v Praze
- studijní programy, obory a zaměření

Rozdělení studia podle obsahu
- studijní program
- studijní obory
- studijní zaměření
Podrobnosti lze nalézt v Bílé knize
Obsah studia na FJFI ČVUT v Praze
- matematické obory

Rozdělení studia podle obsahu
- bakalářský studijní program FJFI ČVUT v Praze
Aplikace přírodních věd
- studijní obor
Matematické inženýrství
MI
- studijní zaměření
Matematické modelování MM
Matematická fyzika
MF
Aplikované matematicko-stochastické
metody
AMSM
Obsah studia na FJFI ČVUT v Praze
- fyzikální obory

Rozdělení studia podle obsahu
- bakalářský studijní program FJFI ČVUT v Praze
Aplikace přírodních věd
- studijní obory
Inženýrství pevných látek
Diagnostika materiálů
Fyzika a technika termojaderné fúze
Fyzikální elektronika
Informatická fyzika
Laserová a přístrojová technika
Fyzikální technika
IPL
DM
FTTF
FE
IF
LPT
FYT
Obsah studia na FJFI ČVUT v Praze
- informatické obory

Rozdělení studia podle obsahu
- bakalářský studijní program FJFI ČVUT v Praze
Aplikace přírodních věd
- studijní obory
Matematická informatika
Aplikace softwarového inženýrství
Aplikovaná informatika
MINF
ASI
APIN
Obsah studia na FJFI ČVUT v Praze
- jaderné obory

Rozdělení studia podle obsahu
- bakalářský studijní program FJFI ČVUT v Praze
Aplikace přírodních věd
- studijní obory
Jaderné inženýrství
Jaderně chemické inženýrství
Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Experimentální jaderná a částicová fyzika
Radiologická technika
JI
JCHI
DAIZ
EJCF
RT
Studium na FJFI ČVUT v Praze
- doporučený studijní plán
nejsnazší průběh studia je dán doporučenými studijními plány
podle Bílé knihy, které také zaručují rozvrhovou dostupnost předmětů
a obsahovou návaznost
Studium na FJFI ČVUT v Praze
- zápis předmětů


povinnosti
- student 1. ročníku je povinen se zapsat do zimního semestru
- student 1. ročníku je povinen se zapsat do letního semestru
- student vyšších ročníků je povinen se zapsat do akademického roku
- pro zápis je student povinen splnit příslušné podmínky
(minimální počet kreditů)
- každý předmět lze zapsat nejvýše 2x
možnosti
- pro zápis je obecně možné zvolit libovolný předmět z nabídky
FJFI ČVUT v Praze při dodržení logiky studia
(perspektivy splnění všech povinností)
Studium na FJFI ČVUT v Praze
- zápis předmětů - pokračování



doplnění volby zápisu pro studenty 1. ročníku
– po skončení výuky přípravného týdne, tj. po 19.9.2014
změny v zápisech předmětů a volby oboru
- studenti 1. ročníku mohou provádět změny v zápisu předmětů
první tři týdny výuky v semestru, tj. do 9.10.2014
- ve všech ostatních případech lze provádět změny v zápisech
do prvních dvou týdnů výuky v semestru
návaznosti
- při zápisu je třeba dodržovat logiku návaznosti předmětů
a omezující pravidla daná pravidly studia (viz. Bílá kniha)
Studium na FJFI ČVUT v Praze
- výuka matematických disciplín
Členění podle úrovně náročnosti

Matematické předměty skupiny A – nejvyšší náročnost
jejich absolvování je podmínkou pro studium v oborech/zaměřeních
Matematické modelování, Matematická fyzika, Matematická informatika

Matematické předměty skupiny B – střední náročnost
jejich absolvování je podmínkou pro návazné inženýrské studium v zaměřeních
Aplikované matematicko-stochastické metody, Aplikace softwarového inženýrství,
Informatická fyzika, Jaderné inženýrství, Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření,
Experimentální jaderná a částicová fyzika, Inženýrství pevných látek, Diagnostika
materiálů, Fyzika a technika termojaderné fúze, Fyzikální elektronika
jejich absolvování obecně umožňuje postoupit do magisterského studia bez
přijímacích zkoušek

Matematické předměty skupiny C – nižší náročnost
01MAT1, 01MAT2, 01MAT3, 01MAT4
určeny pro prakticky orientovaná bakalářská zaměření bez přímé návaznosti do
magisterského studia (Aplikovaná infromatika, Laserová a přístrojová technika,
Fyzikální technika, Radiologická technika) a pro Jaderně chemické inženýrství
Studium na FJFI ČVUT v Praze
- návaznost matematických disciplín




Všechny předměty je třeba navštěvovat v pořadí daném jejich označením
01MAT1, 01MAT2 atd.
Zkoušky ze všech předmětů je třeba skládat v pořadí daném jejich
označením
V řadě případů platí dodatečné podmínky – viz Bílá kniha např.:
Zkoušku z předmětu 01RMF lze skládat až po složení všech zkoušek z
Matematické analýzy a Lineární algebry apod.
01DIM1 a 01DIM2 nemají žádnou návaznost
Studium na FJFI ČVUT v Praze
- vztah skupin náročnosti matematických disciplín
Pro studium v 1. ročníku je důležité vědět

Pro studium ve skupině předmětů A je třeba
zimní semestr: 01MA1, 01MAP, 01LNA1, 01LAP
letní semestr: 01MAA2, 01LAA2

Pro studium ve skupině předmětů B je třeba
zimní semestr: 01MA1, 01MAZ, 01LNA1, 01LAZ
letní semestr: 01MAB2, 01LAB2

Je lepší mít hned zapsané i 01MAP, 01LAP a snažit se udržet v úrovni A,
než je později dohánět - viz zápisy

Přestup z úrovně A do B je možný:
platí pro něj pravidla – viz Bílá kniha str. 175 - Zásady studia.

Přestup z úrovně B do C je možný – řeší se individuálně dle vyhlášky KM

Pro studenty, kteří mají o studium zájem, ale mají problémy s
vykládanou látkou, bude v průběhu semestru otevřen opakovací kurz
01MAM - běží až do ledna
Studium na FJFI ČVUT v Praze
- předmět 01MAM
Pro studium předmětu je důležité vědět

Pro studenty, kteří mají o studium zájem, ale mají problémy s
vykládanou látkou, bude v průběhu semestru otevřen opakovací kurz
Matematické minumum - běží až do ledna

První část předmětu 00MAM1 (1kr) shrnuje matematický aparát potřebný
pro zahájení studia kurzů fyziky - zájemci o tento výklad si zapíšou
předmět do 9.10.2014

Druhá část předmětu 00MAM2 (1kr) obsahuje opakování středoškolské
matematiky a trvá do konce ledna - zájemci o tuto část, kteří ještě
nebudou mít předmět zapsán, si mohou zápis provést do okamžiku
zahájení výkladu této části - informaci podají vyučující 01MA1 a 01MAT1.

Podrobnosti stanovuje vyhláška č. 12/2014 studijního oddělení (na webu)
Studium na FJFI ČVUT v Praze
- vztah skupin náročnosti matematických disciplín
Studium v oboru Laserová a přístrojová technika a Jaderné inženýrství

Alternativa volby matematiky skupin B a C - úprava zápisu do 9.10.2014
- zájemci o snazší pokračování do magisterského studia
bez přijímacích zkoušek volí skupinu B
C
B
Obecné zásady
- studium ve vyšších ročnících inženýrského studia

Po 2. roce studia probíhá výběr tématu vedoucího po tříleté systematické
přípravě k inženýrské diplomové práci

Školitel je z FJFI ČVUT nebo z externího pracoviště

Třístupňový systém propojující bakalářské a magisterské studium
bakalářská práce
– 3. rok BS (rešeršní povaha)
výzkumný úkol
– 1. rok MS (první vlastní výsledky)
diplomová práce
– 2. rok MS (hodnotné vlastní výsledky a shrnutí)

Široká tématika přednášek a seminářů ve výuce

Úžeji zaměřené vlastní téma pro diplomovou práci umožňující dosažení
hlubší znalosti

Rozvinutá spolupráce se zahraničím
Co nás čeká po přípravném týdnu

Zápis zbylých předmětů po 19.9.2014
na Studijním oddělení

Zjištění rozvrhu zimního semestru (www.fjfi.cvut.cz)

Zahájení výuky v zimním semestru 22.9.2014

Imatrikulace 7.10.2014 (www.fjfi.cvut.cz)

...a příjemné chvíle náročného vysokoškolského studia 
Informace o knihovně
Knihovna
lokální pracoviště FJFI ČVUT v Praze
Břehová 7
115 19 Praha 1
Ústřední knihovna ČVUT v Praze Dejvicích
www.knihovna.cvut.cz
Ústřední knihovna ČVUT v Praze - informace pro nové studenty
- Ústřední knihovna ČVUT v Praze je celouniverzitní pracoviště
- má jedno centrální pracoviště v dejvickém kampusu a 3 lokální knihovny
- pro Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou je lokální knihovna přímo na fakultě na
adrese Břehová 7, Praha 1
- registrujete se pouze 1x u výpůjčního pultu, nejlépe v „domovské“ knihovně, tj. té, která je na
Vaší fakultě, nebo jí nejblíže, tam mají knihy pro Vaše studium a touto registrací se stáváte
automaticky čtenářem ve všech knihovnách ČVUT
- centrální pracoviště Ústřední knihovny ČVUT sídlí v budově Národní technické knihovny v dejvickém
kampusu – vstup do budovy volný pomocí studentského průkazu ČVUT či ISICu
- vstup do lokálních knihoven volný na kartu pouze pro studenty příslušné fakulty
- další informace pro studenty o službách knihoven, informačních zdrojích, katalozích a databázích
www.knihovna.cvut.cz/
Informace
Studium
Studijní oddělení FJFI ČVUT v Praze
Břehová 7
115 19 Praha 1
Telefon:
URL:
222 310 277
http://www.fjfi.cvut.cz
Hodně úspěchů ve studiu!

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Moderní aplikace přírodních věd
www.fjfi.cvut.cz
FJFI ČVUT
Rámcový program příp. týdne
Důležité informace
O fakultě
...
Přípravný týden je povinný předmět s
kontrolovanou prezencí
Nepoužívat notebooky, apod.
FJFI ČVUT
RÁMCOVÝ PROGRAM:
(viz nástěnky a dveře)
Po – Čt – přednášky od 9.30, 10.45, 13.30, 14.45, 16.00
•
Po
– organizační přednášky (delší !)
•
Út
– o výuce jazyků – POZOR už od 9.00 !!! *
– v učebnách 101 (N), 201 (Š) a 214 (APIN)
301 (F), 209 (R), cizinci kromě APIN přijdou až 10:45
dle rozvrhu
- sledujte v pondělí nástěnky
•
Po - Čt
– úvodní přednášky z FYZ a MAT
– motivační přednášky
•
Čt
– informace o rozvrhu výuky a rozdělení do kroužků
– konec přípravného týdne – v cca 17.00
FJFI ČVUT
Út 9.00 – 10.30 – info o výuce jazyků
• APIN – posluchárna 214
Ostatní obory:
•
N - do 101
•
Š - do 201
•
R - do 209
•
F - do 301
•
cizinci kromě APIN přijdou až 10:45 dle rozvrhu
- sledujte v pondělí nástěnky
10.30 - návrat do „kmenových“ poslucháren
FJFI ČVUT
Rozdělení do kroužků a rozvrh
•
hotovo ve Čt
•
nejaktuálněji na www.fjfi.cvut.cz
•
vyvěšeno i na nástěnkách:
 Břehová – u studijního oddělení
 Trojanova – během Přípravného týdne - u vrátnice
 Trojanova – chodba v 1.patře v levém křídle budovy
-
přečíst vysvětlivky k rozvrhu
mohou nastat změny (jednorázové, dlouhodobé)
sledovat vyhlášky a změny (stále !!!)
sudé/liché týdny a posunuté začátky někt. předmětů
vzhled rozvrhu - zvláštní výklad ve čtvrtek
FJFI ČVUT
DŮLEŽITÉ INFORMACE 1:
Aktuální informace - sledovat:
- změny v rozvrhu - na webu a na nástěnkách
- vyhlášky na webu a nástěnce u SO obecně
Návštěvy na SO:
- pouze v úředních hodinách
- index s sebou
- elektronický vyvolávací systém
Povinná vstupní lékařská prohlídka
- info viz nástěnka u SO na Břehovce
FJFI ČVUT
DŮLEŽITÉ INFORMACE 2:
Imatrikulace studentů 1.ročníku je povinná a proběhne
7. 10. 2014 v Betlémské kapli od 13.30:
- společenský oděv
- příchod do 12.15 na nádvoří Betlémské kaple
- v případě vážného důvodu pro nepřítomnost je třeba
se předem na SO OMLUVIT !
- viz vyhláška č. 11/2014
Oficiální mailová schránka (fjfi):
- nutno vybírat nebo si zřídit forwarding
- pro komunikaci používat identifikovatelné adresy
a psát subjekt (jinak spam!) a slušně !
Zasílání ubytovacích stipendií:
- dodat číslo účtu včetně patřičných symbolů (velké fronty !!)
- je-li dodáno číslo účtu a prokázáno trv. bydliště, není třeba
žádat (viz zápis ke studiu)
FJFI ČVUT
DŮLEŽITÉ INFORMACE 3:
Zápis volitelných předmětů je možno provést až po 19.9.2014 (tj. po PT):
a) vytipovat volitelné předměty
b) vybrané předměty si zapsat do indexu podle BK (ovšem s ohledem na její opravy)
c) zkusit na ně chodit - zda to rozvrh umožňuje, zda je to vhodné, ...
d) zajít na SO udělat změny v zápisu (do KOSu zapíše SO) - ale se VŠEMI PŘEDMĚTY NAJEDNOU !
- během prvních 3 týdnů semestru do 9.10.2014
Doporučený studijní plán – viz Bílá kniha:
- nejsnazší průběh studia
- zaručuje rozvrhovou dostupnost předmětů
Příp. změna oboru
- možno požádat do 9.10.2014 nebo vždy po skončení semestru pomocí
formuláře na SO - POZOR na povinné předměty
FJFI ČVUT
O FAKULTĚ:
•
•
•
•
•
•
Historie
Studium
Věda a výzkum
Organizace fakulty
Budovy
„Jak studovat a nenechat se odradit“
FJFI ČVUT
Historie FJFI
•
1955 - 1959 - Fakulta technické a jaderné fysiky UK,
pak fakulta ČVUT v Praze
•
založena pro československý jaderný program:
•
specialisté z UK, ČVUT, technologických institucí a průmyslu
•
postupné rozšiřování:
–
–
–
–
–
–
–
na rozhraní univerzity a techniky (věda + technické aplikace)
komplexní přístup k dané problematice (mnoho různých oborů)
jaderné obory
fyzikální obory
matematické inženýrství
informatika
aplikace do dalších oblastí (medicína, ekologie,
ekonomie, architektura, apod.)
FJFI ČVUT
Charakteristika studia na FJFI:
•
neobvykle široké spektrum oborů a zaměření
•
důraz na pochopení podstaty problémů
•
výchova k týmové práci a orientaci v mezioborové
problematice
•
„malá fakulta“ - individuální a neformální kontakt studentů s
jejich pedagogy, možnost ovlivňovat chod školy,
mimostudijní aktivity studentů
•
zapojení studentů do řešení vědecko-výzkumných projektů
•
studijní pobyty v zahraničí (Švýcarsko - CERN, Velká
Británie, USA, Francie, Německo, Japonsko, …)
•
uplatnění absolventů: široké možnosti ve výzkumu, vývoji,
průmyslových podnicích, finanční sféře, školství,
zdravotnictví, ve vlastních firmách, aj.
FJFI ČVUT
Věda a výzkum:

oblast

unikátní výzkumná zařízení

spolupráce

zapojení studentů
moderní věda a její aplikace v technice, medicíně, ekonomii,
ekologii a dalších oborech - mezioborovost
např. školní jaderný reaktor VR-1, řádkovací elektronové
mikroskopy,
vysokovýkonné
laserové
systémy,
speciální
počítačové laboratoře, výpočetní klastr, laserová družicová
zaměřovací základna v
Egyptě,
apod.
Zařízení
spolupracujících ústavů (AV ČR, Řež, …).
s více než 50 zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi
z více než 20 zemí celého světa, s mezinárodními organizacemi
typu CERN, FERMILAB, ÚJV Dubna, s mnoha firmami, apod.
do řešení vědeckých projektů, studijní pobyty, apod.
FJFI ČVUT
AKADEMICKÝ SENÁT
KOLEGIUM DĚKANA
PRODĚKAN
PRO PEDAGOG. ČINNOST
PRODĚKAN
PRO ORGANIZACI A
ROZVOJ
DĚKAN
VĚDECKÁ RADA
VEDENÍ FAKULTY
PRODĚKAN
PRO VĚDECKOVÝZK.
ČINNOST A ZAHR. STYKY
K401 Katedra matematiky
K414 Katedra materiálů
K402 Katedra fyziky
K415 Katedra jaderné
chemie
K404 Katedra jazyků
K416 Katedra dozimetrie
a aplikace ionizujícího
záření
K411 Katedra inženýrství
pevných látek
K417 Katedra jaderných
reaktorů
K412 Katedra fyzikální
elektroniky
K418 Katedra softw.
inženýrství
TAJEMNÍK
FJFI ČVUT
Budovy fakulty:
Břehová 7 (kód B) - to není zde, to je TAM !
- katedra fyziky - KF
- katedra jaderné chemie - KJCH
- katedra dozimetrie a aplikace ioniz. záření - KDAIZ
- děkanát
- studijní oddělení
- knihovna (atrium1 - karty !)
- studovna (atrium2 - karty !)
Trojanova 13 (kód T) - ZDE !
- katedra matematiky - KM
- katedra jazyků - KJ
- katedra materiálů - KMAT
- katedra inženýrství pevných látek - KIPL
- katedra softwarového inženýství - KSI
- katedra fyzikální elektroniky - KFE
- studovna (karty !)
FJFI ČVUT
Troja MFF
- katedra fyzikální elektroniky - KFE
- katedra jaderných reaktorů - KJR
Děčín
- katedra softwarového inženýství - KSI
FJFI ČVUT
Přesun mezi budovami:
Břehová – „Staroměstská“ – tram 18, 17
Trojanova – „Palackého náměstí“ (nábřeží) – tram 17
„Moráň“ (Karlovo náměstí) – tram 18
Ke Karlovu – „Matfyz“ učebny F1 (Ke Karlovu 5)
a M1 (Ke Karlovu 3)
Strojní fakulta – Karlovo náměstí KN:A-214
Elektrofakulta - Karlovo náměstí KN:E-107
Elektrofakulta - Technická ulice 2: T2:C3-337
NEKAMENUJTE ROZVRHÁŘE !
FJFI ČVUT
18
TAM
ZDE
mimo FJFI ČVUT
FSI a FEL Karlovo nám.
FJFI Trojanova 13
např. bus 291 nebo tram
MFF Ke Karlovu 5
MFF Ke Karlovu 3
mimo FJFI ČVUT
FEL Technická 2
FJFI ČVUT
Upozornění
Přednášky 01MA1 první týden semestru nebudou
Přednáška 01MAT1 začíná až 25.9.2014
Důvod: ve vypůjčených prostorách MFF ještě tou dobou není
volno
Veškerá cvičení probíhají od začátku semestru dle plánu
FJFI ČVUT
„Jak studovat a nenechat se odradit“
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neusnout na vavřínech
Postupně přidáváme plyn
Bez práce nejsou koláče
Těžký zadek
Jsem normální – všichni mají problémy
1. a 2. ročník = slabikář
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti
Jen jsem jim tam udělal pořádek
Vstřícnost za vstřícnost
Máme Vás rádi
Průběžně
Vášeň = zájem + vytrvalost (buldog)
Ranní žába
Všichni jsme tu ufouni
FJFI ČVUT
Dotazy, problémy ?
(určitě ne … )
FJFI ČVUT
Menzy:
Břehovka
- Právnická fakulta – před Jaderkou
Trojanka
- Výdejna Karlovo náměstí - ve dvoře areálu FSI a FEL
- Výdejna Horská - Horská 3 (FD)
- UK Menza Albertov - Albertov 7
- UK Menza Arnošta z Pardubic - Voršilská 1
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Informace k rozvrhu
Přípravný týden pro 1. ročník bakalářského studia
Ing. Lenka Procházková, Ing. Miroslav Kolář, Ing. Ondřej Polívka,
Ing. Jan Aubrecht, Ing. Alexandr Žák
http://www.fjfi.cvut.cz
Obsah




Informační zdroje
Časový harmonogram
Rozvrh
Nejbližší výhled
Informační zdroje

Studijní programy FJFI ČVUT
v Praze – tzv. Bílá kniha

webové stránky FJFI ČVUT
v Praze - www.fjfi.cvut.cz
Organizace studia (FJFI ČVUT v Praze)
- 1. ročník - data

Časové rozdělení akademického roku 1. ročníku
- přípravný týden
- výuka v zimním semestru
- zkouškové období v zimním semestru
- kontrola splnění povinností za zimní semestr
- zápis do letního semestru
- výuka v letním semestru
- zkouškové období v letním semestru
15.-18.9.2014
22.9.-19.12.2014
5.1.-13. 2.2015
do 16.2.2015
kolem 16.2.2015
16.2.-15.5.2015
18.5.-26.6.2015
31.8. -18.9.2015
- kontrola splnění povinností za celý akademický rok do 20.9.2015
Administrativní podmínky
- kredity – 1. ročník

Časové rozdělení akademického roku 1. ročníku
- přípravný týden
- výuka v zimním semestru
- zkouškové období v zimním semestru
- kontrola splnění povinností za zimní semestr
15 kreditů
- výuka v letním semestru
- zkouškové období v letním semestru
- kontrola splnění povinností za celý akademický rok
30 kreditů
Rozvrh zimního semestru

Internetové stránky fakulty

Nástěnka studijního oddělení
Břehová 7

Nástěnka na katedře matematiky
Trojanova 13
Vzhled rozvrhu
pro koho:
skupina („kroužek“)
ZS4
Dny v týdnu
Časy během dne
Rozvrh – bloky výuky
Předmět 18ZPRO Základy programování (přednáška)
Čas zahájení výuky = 11.30
Čas skončení výuky = 13.10
Čas další výuky = 13.30
Vyučující = Virius
Místnost B-103:
B=Břehová 7
103=číslo posluchárny v budově
Doba výuky = 2 bloky = 2x50min = 100 min
Přestávka = 20 min
Rozvrh – identifikace předmětu
přednáška
cvičení
Některé předměty se 1. semestr vyučují paralelně
Rozvrh – jak se najít

Rozdělení do studijních skupin („kroužků“) je závazné:
- internetové stránky fakulty -> rozvrh
- nástěnka Studijního oddělení
- nástěnka vedle vrátnice v této budově Trojanova 13
Rozvrh - stálé místnosti FJFI




Břehová 7
- označení písmenem B
- příklad: B-115
Trojanova 13
- označení písmenem T
- příklad: T-101
Počítačové učebny
- označení písmeny PC
- příklad: PC-KFE
Troja – V Holešovičkách 2
- učebny katedry jaderných reaktorů
Rozvrh - místnosti jiných fakult





MFF UK – Ke Karlovu 3 a 5
- F1, M1 – velké posluchárny
Fakulta strojní – Karlovo náměstí 13
- posluchárna KN:A-214
Fakulta elektro – Karlovo náměstí 13
- posluchárna KN:E-107
Fakulta elektro – Technická ul. 2 Dejvice
- posluchárna T2:C3-337
Přírodovědecká fakulta UK – Hlavova 2030/8 (jen pro JCHI)
- posluchárny a laboratoře CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8,
LT, KACH, KFCH
Kde?
budovy FJFI ČVUT v Praze
Studenti 1. ročníku bakalářského studia používají

budova v Břehové ul. č. 7 – u řádného zápisu bylo TAM, teď je to také TAM 
děkanát
studijní oddělení
knihovna
učebny

budova v ul. Trojanově č. 13 - u zápisu to bylo to ZDE
- teď je to také ZDE 
učebny
Přípravný týden je ZDE

spojení TRAM 17, 18 nebo Metro (Staroměstská - Karlovo náměstí)
Kde?
ostatní budovy
Studenti 1. ročníku bakalářského studia tento akademický rok budou také používat

Přípravný týden je ZDE

budovy MFF UK Ke Karlovu 3 a 5 – není to TAM ani ZDE, je to TROCHU JINDE 

budovy ČVUT Karlovo náměstí - je to hned u ZDE, je to vlastně PŘES ULICI 

budova ČVUT Dejvice Technická 2 - je to vlastně DOCELA DALEKO 
spojení všemi druhy MHD kromě lanovky 
Důvod použití většího počtu vzdálených prostor - rekonstrukce hlavní
posluchárny v Břehové ulici
Prosíme omluvte rovněž hluk zejména v přízemí v Trojanově ulici
Kde?
budovy FJFI ČVUT v Praze
TAM
ZDE
Kde?
ostatní budovy v Praze
FSI a FEL Karlovo nám. PŘES ULICI
FJFI Trojanova 13 ZDE
např. bus 291 nebo tram
MFF Ke Karlovu 5
TROCHU JINDE
MFF Ke Karlovu 3
Kde?
ostatní budovy v Praze
FEL Technická 2
DOCELA DALEKO
O zahájení výuky matematických
předmětů
S ohledem na možnosti využití
vypůjčených prostor začne výuka
matematických předmětů takto:
Předmět 01LNA1 zahajuje výuku
přednáškou a cvičením ihned v
prvním týdnu semestru.
 Předmět 01LAP začne výuku v
pátém týdnu semestru.

Připomenutí k předmětu 01MAM
Předmět 01MAM Matematické minimum
do poloviny semestru shrnutí matematického aparátu pro úvodní kurzy
fyziky (část 00MAM1 1kr)
od poloviny zimního semestru do konce ledna - opakování středoškolské
matematiky (část 00MAM2 1kr)
Mám si tento předmět teď zapisovat?
- můžete, ale nemusíte
- zápis předmětu může být doporučen vyučujícími na základě
průběžných výsledků v 1. semestru
- předmět si ale jinak může zvolit každý zájemce
- zapisovat tento předmět lze do zahájení 2. části v polovině semestru –
viz vyhláška č. 12/2014
Menzy
Nejbližší stravovací možnosti
Právnická menza UK – v sousedství Břehové ul.
otevřena 11:00 - 14:00
Menza UK Arnošta z Pardubic - Voršilská 1
otevřena 11:00 - 14:00
Menza UK Albertov – Albertov 7
otevřena 11:00 - 14:00
Menza ČVUT – areál ČVUT Karlovo náměstí
otevřena 10:30 - 14:00
Kartu ČVUT lze nabít pro platbu stravování na ČVUT i na UK
avšak účty jsou oddělené
Co nás čeká po přípravném týdnu

Zápis zbylých předmětů od 19.9.2014 do 9.10.2014
na Studijním oddělení

Informace k zápočtům za Přípravný týden bude na www.fjfi.cvut.cz

Zjištění rozvrhu zimního semestru (www.fjfi.cvut.cz)
Sledujte případné změny!

Zahájení výuky v zimním semestru 22.9.2014

Imatrikulace 7.10.2014 (www.fjfi.cvut.cz)

...a příjemné chvíle vysokoškolského studia 
Informace
Studium
Studijní oddělení FJFI ČVUT v Praze
Břehová 7
115 19 Praha 1
Telefon:
URL:
222 310 277
http://www.fjfi.cvut.cz
Download

České vysoké učení technické v Praze