®
22. workshop
PROTIKOROZNÍ OCHRANA
ÚLOŽNÝCH ZAŘÍZENÍ
3. a 4. prosince 2013
OREA hotel Pyramida, Praha
PROGRAM
3. PROSINCE 2013
8.30–9.30
Registrace účastníků
9.30–10.45
Přivítání účastníků
Ing. Jan Thomayer, předseda výboru Protikorozní ochrana ČPS
Niektoré možnosti automatizovaného zberu dôležitých údajov KAO
v oblastiach s pôsobením striedavých prúdov
Ing. František Stejskal, emeritný expert
Poznatky z ochrany plynovodů proti bludným proudům v oblasti Hradec Králové
– Jaroměř
Ing. Josef Polák, OK Servis, Pavel Findejs, RWE Distribuční služby, s. r. o.
10.45–11.15
Přestávka na kávu
11.15–12.15
Nové zkušenosti s výpočetním vyhodnocováním nebezpečného vlivu
venkovního vedení VVN na blízké potrubní systémy
Ing. Zbyněk Janda, Doc. Ing. Karel Noháč, Západočeská univerzita v Plzni
Systematické názvosloví zařízení aktivní protikorozní ochrany a jeho promítnutí
do grafického informačního systému a navazujícího softwarového vybavení
Daniel Hlinomaz, Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
12.15–13.30
Oběd
13.30–15.00
Příklad projekčního řešení protikorozní ochrany plynovodů
proti bludným proudům v městské zástavbě
Milan Janeček, První korozní, spol. s r. o.
Katodická ochrana potrubí DN 1000 se znečištěnou chladící vodou z válcovny,
z jeho vnitřní části
Ing. Svatopluk Dorda, KPTECH, s. r. o.
Ing. Wojciech Sokólski, SPZP Corrpol Sp z o.o., Polsko
Změny v TPG 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení.
– Volba izolačních systémů
Ing. Jiří Lipenský, NET4GAS, s. r. o.
15.00–15.30
Přestávka na kávu
15.30–16.45
Workforce Management – Optimalizace řízení pracovníků protikorozní ochrany
v RWE Distribuční služby, s. r. o.
Bc. Tomáš Dědina, RWE Distribuční služby, s. r. o.
Firemní prezentace
Novinky a trendy v oblasti trasování potrubí a vyhledávání vad izolace
Ing. Jakub Ulbrich, RADETON, s. r. o.
Ochrana stanic protikoroznej ochrany pred priamym uderom blesku a pred
naslednym prepatim metodou odvedenia energie blesku mimo areal stanice
Ing. Ladislav Tomlein, AETRON s. r. o.
16.45–17.00
19.00–21.30
Diskuze, závěr
Společenský večer
PROGRAM
4. PROSINCE 2013
9.00–9.30
Registrace účastníků
9.30–10.30
Dvacet let zkušeností se školením izolatérů
Ing. Otakar Člupek, Ing. Helena Davidová, ÚVP protikorozní ochrana, s. r. o.
Praktická ukázka negativního vlivu zapnutého vzorku 100 cm2 MS
na řízení SKAO
RNDR. Josef Matouš, STUTAK s. r. o.
10.30–11.00
Přestávka
11.00–12.00
Aplikace systému dálkové kontroly a řízení stanic katodické ochrany v RWE
Lubomír Ondrůj, RWE GasNet, s. r. o.
Technické řešení aktivní a pasivní protikorozní ochrany při výstavbě plynovodu
Gazella
Ing. Jan Thomayer, Ing. Jiří Lipenský, NET4GAS, s. r. o.
12.00–12.15
12.15
Diskuze, závěr workshopu
Oběd
Změna programu vyhrazena
ORGANIZAČNÍ POKYNY
Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a účast je hodnocena dvěma
kredity. V rámci odborného plynárenského vzdělávání je účast hodnocena pěti body.
Registrace:
Přihlásit se můžete nejlépe do 26. listopadu 2013. Prosíme o zaslání přihlášky e-mailem na [email protected]
nebo adresu Český plynárenský svaz, Oddělení vzdělávání, U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4.
Účastnický poplatek a jeho úhrada:
Člen ČPS / člen AKI
6 300 Kč včetně 21 % DPH
Nečlen ČPS
7 500 Kč včetně 21 % DPH
Poplatek prosíme uhradit na účet 17478393 / 0300, VS: 3041213, nejpozději do 26. 11. 2013.
Konečný daňový doklad bude vystaven do 14 dnů po uskutečněném zdanitelném plnění.
Přihláška je závazná. Při písemném zrušení přihlášky do 26.11. 2013 účtujeme manipulační poplatek 1 500 Kč.
Po tomto datu budeme účtovat celý poplatek. Zastoupení účastníka je možné a vítané.
Ubytování:
Je zajištěno v hotelu OREA Pyramida. Cena není zahrnuta ve vložném, účastník hradí na místě (cena jednolůžkového i dvoulůžkového pokoje pro účastníky workshopu 1 500 Kč za noc vč. DPH). Účastník bere
na vědomí, že hradí případné stornopoplatky za ubytování.
Ubytování rezervujte přímo v hotelu: http://tinyurl.com/GAS12-2013 V případě obtíží se obraťte na rezervační
oddělení hotelu na telefon: 233 102 273.
Český plynárenský svaz, Oddělení vzdělávání, U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4
Tel.: 241 049 705
E-mail: [email protected]
IČ: 00409928
DIČ: CZ00409928
PŘIHLÁŠKA
PROTIKOROZNÍ OCHRANA ÚLOŽNÝCH ZAŘÍZENÍ
3. a 4. prosince 2013, OREA hotel Pyramida, Praha
Účastník
Titul:
Jméno:
Příjmení:
Společnost*
Ulice:
Město:
PSČ:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
IČO*:
DIČ*:
ČLEN ČPS – FIREMNÍ
ČLEN ČPS – INDIVIDUÁLNÍ
ČLEN AKI
Kontaktní osoba
Titul:
Jméno:
Telefon:
Příjmení:
Mobil:
E-mail**:
* Na tyto údaje bude vystaven daňový doklad.
** Na tento mail potvrdíme přijetí přihlášky.
Účastnický poplatek
Člen ČPS / člen AKI
Nečlen ČPS
Variabilní symbol
6 300 Kč včetně 21 % DPH
7 500 Kč včetně 21 % DPH
3041213
Poplatek prosíme uhradit na účet 17478393/0300, ČSOB, nejpozději 26. 11. 2013. Konečný daňový doklad
bude vystaven do 14 dnů po uskutečněném zdanitelném plnění.
Přihláška je závazná. Při písemném zrušení přihlášky do 26. 11. 2013 účtujeme manipulační poplatek 1 500 Kč.
Po tomto datu budeme účtovat celý poplatek. Zastoupení účastníka je možné a vítané.
Poplatek uhrazen dne:
z účtu č.:
Částka:
Mám zájem o vydání osvědčení OPV/ČKAIT
Jak jsem se o konferenci dozvěděl/a:
elektronický Zpravodaj GAS s. r. o.
obdržel/a jsem pozvánku poštou
www.cgoa.cz / www.gasinfo.cz
www.tzb-info.cz
katalog ČKAIT
od známého
jinak, uveďte jak
Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené v přihlášce byly použity jednorázově pro účely konference.
Na dobu neurčitou bude adresa uložena v databázi účastníků vzdělávacích akcí pro marketingové účely
Českého plynárenského svazu a GAS s. r. o.
Přihlášku laskavě zašlete nejlépe do 26. 11. 2013 e-mailem na [email protected] nebo
poštou Český plynárenský svaz, Oddělení vzdělávání, U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4.
Download

PROTIKOROZNÍ OCHRANA ÚLOŽNÝCH ZAŘÍZENÍ