10. kon ference
14.–15. dubna 2015, Clarion Congress Hotel
České Budějovice
Mediální partneři:
N
Z Í
G A
M A
P R O G R A M
14 . dubna 2 015
8:30–9:00
9:00–9:15
9:15–9:35
REGISTRACE
Zahájení konference
Ing. Jan Ruml, Český plynárenský svaz
Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012–2020
v aktuálních souvislostech
Ing. Jiří Jungr, Ministerstvo zemědělství ČR
9:35–9:55
Bioplynové stanice z pohledu státního odborného dohledu
Ing. Oldřich Küchler, Technická inspekce České republiky
9:55–10:15
Bezpečnost práce při provozu bioplynových stanic z pohledu kontrolní
činnosti Oblastních inspektorátů práce v České republice
Ing. Jiří Pelikán, Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
10:15–10:35
Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) – bioplynové stanice
Ing. Petr Zajíček, Ph.D, Ing. Vlastimil Boháč, Ministerstvo zemědělství ČR
10:35–10:55
Jak na přípravu úspěšného projektu využití tepla z BPS
(k možné investiční podpoře z programu OP PIK)
Ing. Tomáš Voříšek, SEVEn, o.p.s.
10:55–11:15
11:15–11:35
11:35–11:55
PŘESTÁVKA NA KÁVU
Současné výzvy pro bioplyn v Evropě
Ing. Jan Štambaský, Ph.D., Evropská bioplynová asociace
BIO CNG a CNG v České republice
Radek Patera, E.ON Energie, a. s.
11:55–12:15
Připojování výroben plynu k distribuční soustavě
Ing. Ilona Pasková, Ph.D., RWE GasNet, s. r. o.
12:15–12:35
Biometan pro vstřikování do plynovodů distribuční soustavy,
Legislativa v ČR, vyhl. č. 459/2012 Sb., Finalizace přípravy EN 16723
(Evropská norma na biometan)
Ing. František Humhal, RWE GasNet, s. r. o.
12:35–13:30
OBĚD
13:30–13:50
Naše zkušenosti s přípravou projektu k realizaci projektu bioplynové
stanice Horní Suchá
Bc. Daniel Krejča, Organic technology s. r. o.
13:50–14:10
14:10–14:30
14:30–14:50
Odstraňování oxidu uhličitého z bioplynu membránovou separací
Ing. Veronika Vrbová, Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.,
Ing. Kristýna Hádková, VŠCHT Praha
2
Využitie absorpcie pre odstraňovanie CO2z bioplynu
Ing. Stanislav Vagaský, Ing. Veronika Vrbová, Ing. Alice Vagenknechtová,
Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., VŠCHT Praha
Změny v pravidlech pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele
distribuční soustavy
Ing. Karel Procházka, CSc., EGC-EnerGoConsult ČB, s. r. o.
14:50–15:10
Technické předpisy pro oblast bioplynu
Štěpán Heráň, Český plynárenský svaz
P R O G R A M
14 . dubna 2 015
15:10–15:30
15:30–15:50
15:50–16:10
PŘESTÁVKA NA KÁVU
Problematika bioplynu v České republice prizmatem médií
Ing. Miroslav Kajan, Česká bioplynová asociace
Technologické problémy zemědělských bioplynových stanic z pohledu
jejich provozovatelů
Doc. Ing. František Straka, CSc., ÚVP – plyny a paliva s. r. o.
16:10–16:30
Zkušenosti se stavbou, projektováním a provozem bioplynové stanice
na ČOV Zlín a představení prvního jednopalivového traktoru Z 16045
na CNG
Ing. Václav Tomášek, CSc., MOMENT, spol. s r. o
16:30–16:50
19:00–21:00
Snižování pachu na bioplynových stanicích
Ing. Petra Auterská, CSc., ODOUR, s. r. o.
SPOLEČENSKÝ VEČER
P R O G R A M
15. dubna 2 015
8:30–9:00
9:00–9:20
9:20–9:40
REGISTRACE
Odstraňování sulfanu z bioplynu pomocí autotrofní denitrifikace
Ing. Dana Pokorná, CSc., Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc., VŠCHT Praha
Čištění a chlazení bioplynu vodní pračkou, výroba a zplyňování
tvarovaného biopaliva včetně koncové výroby elektřiny a tepla v KGJ
Ing. Pavel Omelka, BOSS Engineering spol. s r. o.
9:40–10:00
10:00–10:20
Metoda intenzifikace provozu bioplynových stanic
Ing. Jana Stejskalová, Ing. Josef Šimíček, ABESS, s. r. o.
Výtěžnost bioplynu z kukuřice v závislosti na podmínkách produkce
a skladování
Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc., Ing. Dana Pokorná, CSc., VŠCHT Praha
Ing. Stanislav Malík, BASF s. r. o.
10:20–10:40
10:40–11:00
11:00–11:20
11:20–11:40
11:40
PŘESTÁVKA NA KÁVU
Faktory ovlivňující proces míchání ve fermentorech bioplynových stanic
Ing. Luděk Kamarád, IFA Tulln (BOKU Wien)
Zkušenosti z provozních revizí bioplynových stanic
Ivan Schmeister, Plynoservis Jindřichův Hradec
Ochrana pracovníků z hlediska rizik výbuchu v podmínkách BPS
Ing. Tomáš Hradil, IHAS
OBĚD
10. konference
Konference je zařazena do programu odborného plynárenského vzdělávání, účast je
hodnocena 5 body. V programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT je účast hodnocena 2 kredity.
Registrace
Přihlásit se můžete do 7. dubna 2015. Přihlášku zašlete nejlépe e-mailem na:
[email protected] nebo poštou na adresu Český plynárenský svaz, oddělení
vzdělávání, U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4.
Místo konání
Clarion Congress Hotel České Budějovice, Pražská tř. 14, České Budějovice
Účastnický poplatek
Kolektivní člen ČPS
Individuální člen
Nečlen ČPS
Variabilní symbol
3 700 Kč vč. DPH
3 900 Kč vč. DPH
4 400 Kč vč. DPH
14150415
Bankovní spojení – účet číslo 17478393/0300, vedený u ČSOB, a. s., Radlická 330/150,
Praha 5, BIC: CEKOCZPP, IBAN CZ77 0300 0000 0000 17478393.
Platbu proveďte nejpozději do 7. 4. 2015.
Daňový doklad zašleme nejpozději do 15 dnů od data zdanitelného plnění. Při písemném zrušení přihlášky do 7. 4. 2015 účtujeme manipulační poplatek 1 500 Kč. Při zrušení
přihlášky po tomto datu budeme účtovat plné vložné. Zastoupení účastníka je možné
a vítané. V případě neúčasti se poplatek nevrací, účastnické materiály předáme přihlášenému.
Ubytování
Je zajištěno v hotelu Clarion (cena není zahrnuta ve vložném), rezervujte přímo v hotelu,
na e-mailu: [email protected], do předmětu uveďte BIOPLYN2015.
Cena jednolůžkového pokoje 1 100 Kč za noc, cena dvoulůžkového pokoje 1 600 Kč
za noc (ceny za ubytování jsou včetně snídaně, DPH a městského poplatku). Účastník
bere na vědomí, že hradí případné stornopoplatky za ubytování. Uzávěrka ubytování
31. 3. 2015 (rozdíl od uzávěrky přihlášek).
Český plynárenský svaz
Oddělení vzdělávání
U Plynárny 223/42
140 21 Praha 4
Tel.: +420 241 049 705
E-mail: [email protected]
www.cgoa.cz
IČ: 00409928
DIČ: CZ00409928
Download

Pozvánka - Český plynárenský svaz